20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURTYET 8 Birincikânun 1937 Nankin'de biiyiik hercü merc! Hükumet merkezi, çok vahim günlerîni yaşıyor GÜNÜN BULMACAS1 1 1 'i 3 4 5 8 T 8 9 10 11 İst. Boraası 7/12/937 L A R Satış Alış 628. Sterlin 623. 126. Dolar 122. 88. Frank 80. 108. Liret 100. 84. Belçika Fr. 80. 23. Drahmi 18. 580. 570. tsviçre Fr. 23. 20. Leva 70. 65. Florin 82. 78. Kron Çek 23. 21. Şilin Avusturya 29.50 26. Mark 22. 20. Zloti 26. 2 L Pengo 14. 12. Ley 52. 48. Dinar 32. 30. Kron îsveç 1114. 1112. Altın 270. 269. Banknot L E R Ç E K Acıh» Kapamş 624.25 624. Londra 0.8015 0.8015 NewYork 23.5725 23.56 Paris 15.2262 15.2325 Milâno 4.7140 4.7136 Brüksel 87.58 87.545 Atina 3.4625 3.4613 Cenevre 64.0768 64.1025 Sofya 1.4394 1.4385 Amsterd. Prag 22.7570 22.7664 4.23 4.2290 Vlyana Madrid 13.7765 13.7820 1.9892 Berlin 1.9884 4.2162 Varşova 4.2146 4.0256 Budapeşte 4.0240 Bükreş 106.8482 106.8910 Belsrrad 34.5214 34.5350 2.7530 Yokohama 2.7520 23.565 Moskova 23.575 Stokholm 3.11 3.1085 İ S T t K R A Z L A R Acıhs Kananıs 14.375 Türk B. 1 Peşin 14.375 14.425 I Vadeli 14.375 13.50 » II Pesin 13.50 13.80 > II Vadeli 13.70 96 Ergani 96.25 101.50 Sıvas Erzu. 1 101.50 95. > II 95. 95. > III 95. T A HV t L AT Kananış Anlış 40.10 Anad. I Peşin 40.10 Anad. II Peşin 40.10 40.10 P A R A ı1 3 4 b • • • •• • •• • • • • • 1 • 6 1 IBaştaraft 1 inct sahifedel yaklaşmışlardır. Nankin'de yağmacıhklar yapılmış, 6 Görülmemiş muharebe! yangınlar çıkarılmış olduğuna dair olan Changhai 7 (A.A.) 90 dan fazla tay \> haberler, şimdiye kadar teeyyüd etme yare, Nankin'i bombardıman ederek. IC miştir. şehrin işgali teşebbüsü için hazırlıkiar Augusta adındaki Amerikan harb ge yapmıştır. Bu bombardıman, Çin Ja 11 1 • misinin Nankin önünde demirlemiş bir pon harbinin başlangıcmdanberi yapılSoldan sağa: ganbottan almış olduğu bir haberde bu mış olan muharebelerin en şiddetlisi ol1 Bir sebze. 2 Bazı kapılann önün sabah şehirde sükun hüküm sürmüş ol muştur. de olur, yemekte iştiha açar. 3 Buyük kama, bir emir. 4 Bir renk, kirin yerleşduğu bildirilmektedir. Civarda kamp kurmuş olan Çin or Umumî Japon taarruzu başladı tiği yerler. 5 Kızartma Yasıtası, vucudüTokio 7 (A.A.) Nankin varoşları muzün yumuşak kısmı. 6 Doğum mütedulan, ricate başlamışlardır. Kıtaatın yardımCLsı, eşeği teşvik eden bir nın en mühim sevkulceyş noktalarını hassLsmın bir kısmı, Wuhu'ya doğru gitmekte ve tabir, alfabede bir harfin okunuşu. 7 Vüdiğer bir kısmı da Yangtse'yi geçerek işgal etmiş olan Japonlar, sabahleyin cudü idmansız adam, bir emir. 8 Bü garb istikametinde ricat etmektedir. " şehir üzerine umumî bir taarruz icra yükçe, iççi. 9 Tırnaklarile vücudünü okşıyan, bir edat. 10 Alfabeden iki harf Japon tayyareleri ricat halinde bulu sına başlamışlardır. yanyana, kendine hâkim. 11 Tutuşan, Şehir, kesif bir duman tabakası Içîn asker. nan Çin ordularım takib ve kütle halinde ve mükerrer bombardımanlarla iz'ac dedir. Yukandan aşağıya: 1 Rezalet. 2 Erkek hlzmetçi, kulüetmektedir. Nankin'in düşmeti ihtimaline be. 3 Çınlıyan alet, birblrini tekmeliyen. ŞanKayŞek ayrtldı karşt... 4 Fuzulî akü hocası, ıstırab. 5 İnsan Hankow 7 (A.A.) Mareşal TchiangTokio 7 (A.A.) Basvekil Prens Ko yuvası, zamanı gelmeden düşürülen çocuk. Kai Chek'in Nankin'i terketmiş oldunoye, Hariciye Nazırı Hirota, Harbiye 6 Akıl, eski hâkim, guzel san'at. 7 Bir kumaş, yaşh. 8 Bir renk, teneke yapışğu teyid edilmektedir. Kendisinin Ki Nazırı Sugiyama ve Bahriye Nazırı tıran, bir edat. 9 Son derece, parayı cebangsi'nin payitahtı olan Nanchang'a gitYouai, bugün öğleden sonra toplanarak den çeker. 10 Güzel kokulu bir ot, Cemekte olduğu tahmin edilmektedir. Nankin'in muhtemel sukutundan sonra nubî Amerikadaki bir hükumetin vatandaMareşalm hareketindenberi Çin pa alınması lâzım gelen tedbirler hakkin şı. 11 Balık tuzağı, eski Türk hakanla yitahtmda büyük hercümerc hüküm rından biri. da görüşmüşlerdir. Evvelki balmacanın halledilmiş şekll sürmektedir. Toplantıdan sonra Hirota saraya gi Şang Kay Şek tayyare ile kaçar T 8 9 10 H derek İmparatora müzakerelerin neti 1 2 3 4 ken Japon tayyareleri, Mareşalm bincesini bildirmiştir. 1 YTÜ KİAİR ATBTAIS 1 • i diği tayyareyi anîamışlar ve taarruza Nankinde büyük bir kıt'a Taaşlamışlardır. Fakat Çin avcı tayyare2 OİT AİGİB R •IYIAIRIA! leri Mareşalm tayyaresini Japon tay bıraktlacak 3 LİÜİP K A LİAİFİAİT yarelerinin elinden kurtarmışlardır. Nankin 7 (A.A.) Akgam üzeri bu4 A AİV A'N AİKİBİB İ Çin askerleri Nankindeki bütün mü rada öğrenildiğine göre, Nankin'de büb yük bir Çin kıt'ası bırakılacaktır. Bu M A İ Ş İ I R • |Y AİN ÇİA lıimmat ve petrol depolarmı berhava et6 İİR AİKİB L | B F E N A mişlerdir. Muhtelif semtlerde büyük kıt'a teslim olmak veya ölüme kadar mukavemet etmek şıklarmdan birini yangınlar çıkmıştır. K UjK AİL A TİAİB t B Japon ileri karakollan şehir surlarına tercih etmekte serbest bırakılacaktır. • • • Doktorlar, bankacılar, kâtibler, mektebliler velhâsıl bütün mürekkebli kalemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasmdan, kurumasmdan, ucun bozulmasmdan kurtaran ye KURTULUŞ dolma kalemi gâne X" / X t/ • • | Avrupada dahi tasdik olunduğu gibi, Almanyanın bu icadı mürekkepli kalemle yazı yazmak mecburiyetinde olan halkı hakikaten bu yazı yazmak eziyetinden kurtarmıştır. T İ K U u c u a § mmaz » ^ m ü " rekkeb alır kuvvetli basılır 3 4 kopya cıkarabilir, ve açık bırakıldığı halde h e r ne şekilde durursa dursun mürekkep akmaz ve kurumaz. J1 j J£ JJ en sağlam ve kullanışlı mürekkepli kalemdir: Siyahtan maada Yeşil, Mavi ve Kırmızı renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. Her yerde aravınız. Deposu : Havuzlu han No. 1, İstanbul Taşrava posta ile gönderilir. I İnhisarlar Umum Müdürlüfiründen: • • 5.000 aded 20 xk m/m II nci sigara kâğıdı «Balin» 120.000 aded 28 m/m II nci sigara kâğıdı «Balin» 17.500 top 660 X 700 eb'ad 30 tefrikli sigara kâğıdı. I Yukanda cins ve miktarı yazılı sigara kâğıdı şartnamesi mucibince pazarhkla satın ahnacaktır. II Pazarhk 10/XII/937 tarihine raslıvan cuma günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «M.» (7789) nun ı 8 t Ingiltere Çekoslovakya millî maçı io 11 A Z • LİA NİEİB A B N •|D A L • |M EİD E • KİEİR E V I Z B|N BİAİL • • E z AİNİt A D B 1 Yeni Eserler Çocuk Duygusu Geçen hafta Londrada Ingiltere Çekoslovakya millî takımları arasında oy nanan maçın 5 4 İngilizlerin galibiyetile bittiğini yazmıştık. Bu müsabaka, senenin en hararetli ve en güzel futbol oyunu olmuştur. Çekler, îngilizlere karşı fevkalâde güzel bir oyun çıkarmışlardır. Oyunun bitmesine on beş dakika varken iki taraf da 4 4 berabere bulunuyordu. Fakat son dakikalarda Ingilizler beşinci gölü de atmağa muvaffak olmujlar, bu suretle galibiyeti temin etmişlerdir. Yukarıki resim, bu heyecanlı maçta Çek muhacimlerinden meruf Puc ile Ingiliz sağ muavininin mücadelesini göstermektedir. I Sabık Avusturya Basvekil muavini Londra 7 (A.A.) Ingiltere hüku Prens Starhemberg'in, artist Nora Gre meti, Franco'nun İspanyol hükumet sa gor'la seviştiğini ve onunla evlenmek üzehillerinin abluka edilerek sahillerin a re ailesinden ayrıldığmı ve ayın birinde çığına torpiller konması hakkındaki Viyanada sevgilisile evlendiğini yazmış.projesini teyid eden Salamanca'nm tık \ notasma cevabını vermiş'tir. Bu cevabFransız gazetelerinin verdiklerî malu\ da, Franco'ya muharib hakları verilmemata göre Prensle artistın izdivacı gayet ımiş olduğundan Londranın, Salamancasade ve hatta biraz da esrarlı olmuştur. nın abluka yapmak hakkını tanımadığı beyan edilmektedir. Binaenaleyh hü Viyana varoçlanndaki Griosing kilisesine kumet limanlarına îngiliz ticaret ge doğru hareket eden iki ctomobilden birimileri İngiliz bahriyesinin himayesin sinde Prensin canh profilini seçenler, diğer arabada da, genc ve güzel Nora'nm •den istifade etmeğe devam edecektir. Torpillere gelince, İngiltere hüku heyecandan sararmış yüzünü farketmiş meti verdiği cevabda, münhasıran ti lerdir. Prensin yanmda şahidlerı Baron caret gemilerinin geçmesine mâni ol Skudie ile, Kont Furnvalsaffino bulunu mak maksadile düşman sahillerinin a yordu. .çığına torpil konulmasını meneden sekiNikâh merasiminde Prensin yalnız bir zinci beynelmilel La Heye mukavelena kaç samimî dostu vardı. Prensin validesi mesini hatırlatmıştır. Bunun hilâfında kiliseye gelmemişti. yapılacak her hangi bir hareket, mu harib hakları tanmmış olsa bile bey İzdivacı müteakıp yeni evliler, balayı nelmilel kanuna bir tecavüz teşkil ede seyahati için, Pontrezina'ya hareket et mişlerdir. Prenses Starhîmberg'in bu secektir. yahatten dönüşünde, Burg tiyatrosunda, General Franco'nun bir Prensle gene oyunlarına devam edeceği söyle mülâkatı nilmektedir. , , Salamanca 7 (A.A.) Prens Xavier de Bourbon Parme, General Franco mümessillerinin faaliyetini daha müs yu ziyaret etmiştir. Neşredilen bir teb mir kılmak arzusunda bulunan Porte liğde her ikisinin de bütün İspanyolları kiz hükumeti, General Franco nezdinde millî hareket ve an'anevî prensipler e müşterek menfaatleri inkişaf ettirmeğe sasına müsteniden toplamak lâzım gel ve Portekiz milletinin hissiyatını izhar diği kanaatile îspanvanm vaziyetini tet ve ifadeye memur hususî bir ajan ta kik ettikleri bildirilmektedir. yinini tahtı karara almıştır. Portekiz hükumeti, bu memuriyete Portekizin Franco nezdindeki doktor Pedro Teotonio Perira'yı tayin mümessilleri etmiştir. Lisbonne 7 (A.A.) Portekiz hükuMumaileyh halen Ticaret Nazırı olup meti tebliğ ediyor: bu vazifesini terkedecektir. Bundan «İki memleket arasında mevcud olan başka Portekiz hükumeti, General mühim menfaatlerle ve dostane müna Franco'ya ayni şerait altında gönder sebetlerile hemahenk olmak suretile diği memuru maalmemnuniye kabul eGeneral Franco nezdindeki Portak ; z d * i n i bildirmistir.> Ingiltere, Franco'ya menfi cevab verdi Prense* Starhemberg sahne artistliğine devam edecek Çok faydalı yazılar ve resimlerle intl?ar etmekte olan Çocuk Duygusu gazetesinin Karamürsel E • on birinci sayısı çıkmıştır. Çocuklarımıza reğlisinde öğret ^ I Küçük Yozgadda şartname ve projesi mucibince vaptınlacak 3 odabllgl veren ve yurdumuzda en çok okunan men kardeşim Vash memur evinin inşaatı 23/XI/937 de ihale edilemediğinden yeniden ve pabu güzel mecmuayı bütün çocuklara tavslzarhk usulile eksiltmeye konmuştur. fiye 18 gündenberi ye ederiz. Fiatı her yerde 5 kuruştur. II Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruş ve muvakkat teminatı 280 liradır. kayıbdır. Kendisi Hukuk Gazetesi III Pazarhk 20/XII/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 da nin hayat ve meKabataşta Levezım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılaÜç senedenberi Cevad Hakkı Özbey ta matından haberdar raf ından türkçe v&.fraflirevfllHfiMnçprT* ı , . » j ı » ı î l l • »«"»«?>'t redilmekte olan (Hukuk Gazetesi) nin 25 olanlarm ınsanıyet ÎV Şartname ve profeter 1$ faruışintıifaftîIîncTe" tnhisarlar Oîrföîfi Münamına adresime ve 26 numaralı nüshalan bir arad ü ^ n s a ^ L . Ş u ^ ^ e ^ft^ara Bajpfnü^flüğüg^ alınabilir. « gin bir mündericaflk Ihtişar bildirmelerini rica Eksutmeve iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini t n dinaryüs profesör Saim Ali Dilemrenln ederim. hisarlar înşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca vesika Hunsahk ve adlî tıbba, profesör Mahmud Fatih Kıztaşı Ortaçeşme çıkmaz almalan lâzımdır. Esad Bozkurdun Kanunu medenlmize, prosokok 9 numarada Hüsnü VI İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenfesör Mustafa Reşid Belgesayın Isviçre federal mahkemesi kararlarına, profesör Hame paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8087) san Tahsin Ayninin İş mukavelesine, Ce vad Hakkı Özbeyin Malî kanunlara aid yaBabaeski asliye hukuk mahkemesin I Şartname ve projesi mucibince Aydmda yaptırılacak karabarut dezıları kritiklerile, profesör Hirş'in, Şurayı den: posunun inşaatı pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. Devlet azasmdan Cudi Özalın ve sair maBabaeski icra memuru Süreyya Yalruf ve kıymetli zevatın makaleleri, etüdleri II Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat teminatı 202.14 liravardır. Tatbikat kısmında da mühim ka kut tarafından karısı Behçet kızı Saba dır. rarları ve içtihadları toplıyan bu ilim ga hat aleyhine açılan boşanma davasınm III Eksiltme 20/XII/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü eaat 15 te zetesinf okurlarmıza tavsiye ederiz. icra kılınan tetkikat ve muhakeme ne Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılaticesinde tafsilâtı olbabdaki mahkeme caktır. AKŞEHİRDE zabıtnamesinde mufassalan gösterildiği IV Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde tnhisarlar UKanaat Pazarı üzere aralanndaki geçimsizlik ifrat de mum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Avdın Başmüdürlüğünden alınabilir. recesinde bulunmuş ve mezbure ile daV Eksiltmeye iştirak edeceklerin fennî evrak ve vesaikini İnhisarlar Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün İnşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca ehliyet vesikası vacının birlikte yaşamayı çekilmez bir mekteb kltablan, kırtasiye, gazete almalan lâzımdır. hale koyacak derecede ahval ve hare ve mecmuaların tevzi yeridir. VI îsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenkâtta bulunmuş ve mahkemece de geçinemiyeceklerine kanaat hasıl edilmiş me paralarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. Sınaî müesseselere (8088) olduğundan kanunu medeninin 131 ve Muamele ve ham madde defterleri. 138 inci maddelerine tevfikr.n boşan C İNS İ Öğretmen Fuadın Anadolu Türk Kitab malarına ve kanunî müddet içinde müd Liste No. Miktarı 25 50 Aded Amerikan makkabı 112 m/m deposunda. Yenipostane karşısmda deaaleyhanın evlenmemesine ve küçük > 26 50 çocukları beş yaşında Vuralla iki buçuk 1020 » Meydancık Hanında. > yaşında Günalın da müddeaaleyhanmElektrik tezgâhı 27 1 da ahvali mesrudesinden dolayı fikir ve 100 Kilo Bakır çubuk 5/8 yuvarlak 30 bedenî tekâmüllerinin tehlikeve ika e 6062 Bandelli kayış çivisi muhtelif eb'adda > 100 deceğine kanaat gelmiş olmakla kanuVida muhtelif eb'adda 6371 20850 Aded nu mezkurun 148 inci maddesi mantu 79 Çelik sırma tel 16 m/m 1500 Metre Ayın 20 sJnde gelecek olan kunca babaları Süreyya tarafından haktnce Galvanizli tel 80 100 Kilo parliden önceden temln » kı velâyetinin istimaline ve 1943 kuruş 126 Metal London veva Mangen veya Amerikan 200 ediniz. Marin marka mahkeme masrafınm haksız çıkan müdMotör kayışı 7.5 m/m 200 Metre deaaleyhaya tahmiline kabili temyiz ol 218 Müdevver su bileği taşı 50 X 12 Sm. 4 Aded mak üzere 4/11/937 tarihinde karar ve 318 I Yukanda cins ve miktarı yazılı malzeme nümuneleri mucibince rilmiş olduğundan mezburenin elvevm Galata, Voyvoda caddesi ikametgâhı meçhul bulunduğu mübaşir pazarhkla satın ahnacaktır. No 124, 126, 128 ve mümessil ve beledive tasdikından II Pazarlık, 21/XII/937 tarihine raslıvan salı günü saat 14 te KabaTelefon: 44616 anlaşılmakla tebliğ makamma kaim ol taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. Tt'graî: HELİOS • istanbul mak üzere ilân olunur. (2733) III Nümuneler hergün sözü geçen şubede görülebilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen Komisy.ona gelmeleri ilân olunur. (8190) Gaib aranıyor 1 Şartnamesl mucibince Denizlide yaptırılacak kara barut deposuinşaatı pazarhk usulile eksiltmeye konmuştur. 2 Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat teminatı 202.14 liradır. 3 Pazarhk 9/XII/937 tarihine rastlıvan perşembe günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapı lacaktır. 4 Şartname ve proieler 13 kuruş bedel mukabilinde înhisarlar tTmum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Denizli Müdürlüğünden alınabilir. 5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin fennî evrak ve vesaikini tnhisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 6 îsteklilerin pazarlık için tavin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. cB.» (7812) PHILCO RADYOnuzu HELİOS MÜESSESATI CAFER MÜSHİL Şekeri Tesiri kat'î, içimi kolay en iyî müshil şekeridir. Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 BEYKOZ Deri ve Kundura Fabrikası Türk Anonim Şirketinden: Fabrikamız mamulâtmdan NAPA, PÎKARİ, GLÂSE vesair eldivenlik derileri mubayaa etmek arzu eden müsterilerimizin fabrikarmza kadar ^elmelerine mahal kalmamak üzere Yenipostane caddesinde 7/9 numaradaki büromuzda bu derilerin her çeşidinden kâfi miktarda bulundurul rraktadır. ^ | Ankara Vilâyetinden: Ankara Vilâyeti çiftçilerine dağıtılmak üzere şartnamesi mucibince açık eksiltme ile satın ahnacağı evvelce ilân edalen ecnebi mamulâtı «75» aded iki tekerlekli «100» aded iki demirli ve «25» aded üç demirli ve sandıklı pullukların satın almması yirmi beş gün daha uzatılmıştır. İşbu üç çeşid pulluğun ihalesi ayrı a y n olacaktır. Pullukların 20/12/937 pazartesi günü saat on beşte açık eksiltmesi yapılacaktır. İki tekerlekli pullukların muhammen bedeli «1875», iki demirlilerin «4500», üç demirlilerin «1500» liradır. Şartnameleri Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinden meccanen verilir. İsteklilerin pullukların yüzde yedi buçuk t u t a n olan meblâğa aid banka mektubu veya Hususî Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılmış makbuzile birlikte eksiltme günü gösterilen saatte Vilâyet Daimî Enrüm°nine «4423» (?^°r>) oı1Irmr. İstanbul Barosu Başkanlığından: Dahilî nizamnamemizin 12 nci maddesine göre Baromuz Heyeti Umumivesi 11/12/937 cumartesi günü saat 14,30 da îstanbul A&''^eza mahkemesi salonunda toplanac^ktır. Arkadaşların gelmeleri rica olunur. Ruzname : 1 Idarî raporun okunması. 2 1938 bütçesinin kabulü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle