13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Çarşamba 6 Eylül 2017 haber 12 TASARIM: BAHADIR AKTAŞ ‘Adalet ekmek,sugibi gerekli’ İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yargıda kadrolaşmanın tehlikesi konusunda uyardı: Bertolt Brecht’in de dediği gibi, ‘Adalet, ekmek gibi, su gibi gerekli.’ Mücadele şart İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile son dönemde yürüyüşlere konu olan, kamu oyunun talebi haline gelen ‘adalet’ kavramı üzerine ko nuştuk. Dünyanın en büyük barosu olan İs tanbul Barosu’nun baş kanı ve avukatlık gö revini bir arada yürü CANAN COŞKUN ten Durakoğlu, avukatlık mesleğinin pasifi ze edilmesinden, Ana yasa Mahkemesi’nin kendi varlığı nı sorgulattıran kararlarına kadar pek çok konuda önemli açıklamalar da bulundu. n Önce Ergenekon, Balyoz kum pasları, şimdilerde ise FETÖ soruş turmalarında alakasız insanların suçlanması, yargıya olan güveni azalttı. Böylesi kaotik bir dönemde İstanbul Barosu’nun başında olmak nasıl bir sorumluluk? Çok ciddi bir sorumluluk. Ben Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi bo yunca en ciddi yargı krizini yaşadı ğını düşünüyorum. Bunu sadece bir tespit bağlamında söylemiyorum. Çünkü yurttaşlara da sorulduğun da Türkiye’de adalete olan güvenin yüzde 30’lara bile varamadığını gö rüyoruz. Buradaki miladın 2010 referandu mu olduğunu düşünüyorum. 2010 re ferandumu siyasal iktidar tarafından yargıdaki kadrolaşmanın sağlanma sı amacıyla gerçekleştirilmişti. Maa lesef biz bunu o zamanlarda yeterin ce anlatmayı başaramadık. O referan dum süresi boyunca İstanbul Barosu olarak çok büyük mücadele verdik, ‘hayır’ denmesini sağlamaya çalış tık ama olmadı. Geldiğimiz nokta ön ce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibar sızlaştırılmasına yönelik Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarına neden ol du; arkasından da yargıda ciddi bir kadrolaşmaya. 15 Temmuz’dan son ra mevcut hâkim ve savcıların 3’te 1’i görevlerinden ihraç edildi, 4’te 1’i de hapse atıldı. Bu 2010 referandu munun bizi getirdiği temel noktadır. 2010 referandumundan Türk hal kı ‘evet’ demeseydi eğer Türkiye 15 Temmuz darbesini yaşamazdı. ‘Adalet mücadelesi herkesin görevi’ n Hukukun bu denli hiçe sayıldığı bir dönemde İstanbul Barosu ve hukuk örgütlerinin ne yapması gerekir? Mücadele etmesi gerekiyor. Herkes ayağa kalktı. Öteden beri bizim sorunumuz konumunda bulunan adalet konusu şimdi toplumsal bir konuma geldi. Bertolt Brecht “Adalet ekmek gibi, su gibi gereklidir” diyor. Adalet gerçekten de ekmek gibi, su gibi gerekli. Bizim toplumumuzda insanlar aş, iş, ekmek, su istiyor ama adalet istemiyorlar. Bu bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Gelişen süreç bir ölçüde de olsa toplumun adalet duyarlılığını sağlayabilecek bir noktaya doğru toplumu çekiyor. Bu sürece biz de katkı vermeye çalışıyoruz. Sürecin içinde olmak bizim için son derece önemli. Yargı bağımsızlığı olgusuna karşı toplumun hassasiyetinin sağlanması gerekiyor. Sanılıyor ki yargı bağımsızlığı avukatın, hâkimin, savcının bir görevi. Oysa böyle değil. Yargı bağımsızlığı insanca ve onurlu yaşamak demektir, hukuk güvenliği demektir. Alnı ak, başı dik olan insanın alnı ak başı dik dolaşabilmesidir yargı bağımsızlığı. Sabah saat 6’da kapı çalındığında gelenin sütçü olması demektir. Durakoğlu’na göre, yargı krizinin miladı çok da uzak değil: 2010 Referandumu’ndan Türk halkı ‘evet’ demeseydi eğer Türkiye 15 Temmuz Darbesi’ni yaşamazdı. Kutuluş arı Türkiye bugün hukuk devleti olma niteliğini kaybetmiştir ve kaybetmesinin nedeni de 15 Temmuz’dan sonra başlayan süreçte OHAL, ona bağlı çıkarılan KHK’ler ve KHK’lerin anayasal denetimini yapmaktan vazgeçen Anayasa Mahkemesi kararlarıdır. Bunlara yeniden kavuşmadan Türkiye’nin bir hukuk devleti, bir demokratik devlet olması özelliğini yeniden kazanmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Biz de bu anlamda, bu uğurda mücadele vermeye çalışıyoruz. n Adalet kavramının içi siyasi iktidar ve dolayısıyla mahkemeler eliyle boşaltılıyorken İstanbul Barosu Başkanlığı görevinizin yanı sı ra avukat olmak nasıl bir şey? Yargı süjelerinin içerisinde OHAL’in, bu dönemin özelliklerinin en çok vurduğu meslek avukatlık mesleği. Çünkü biz KHK’lerle getirilen bazı sınırlamalar nedeniyle savunma görevimizi bir ölçüde yapabiliyoruz. Soruşturmalarda avukatların dosya numarasını elde etmelerine bile kısıtlama getirildi. Hiçbir avukatın yeni adli yıla umutlu girdiğini bilmiyorum. Yeni adli yıla ‘daha kötü olabilir mi’ kaygılarıyla giriyoruz. Adliyenin bütün odalarından adalet fışkırması gerekirken o odaların tümünün özenle kapatıldığı, kilitlendiği, ‘adalet çıkmasın’ diye uğraşıldığı bir tablonun içindeyiz. Ama bize hep mücadele düşüyor. n Gündemde bir de tutuklulara tek tip elbise dayatılması var... Büyük ölçüde kesinleşmiş cezası olmayan insanların, tutukluluğun tedbir olarak uygulandığı insanların lekelenmeme ilkesi var. Ben yargılanıyorum tutukluyum, tutukluluğun çok kolay yapıldığı bir dönemde üstelik bana bir elbise giydiriyorsun ve yargılamaya da bununla gideceksin diyorsun. Belki beraat edeceğim. Ne olacak lekelenmeme ilkesi? Kime ne anlatacağım o süreç içerisinde? İnsan hakları. onurlu yaşamak içindir. İnsan hakları ihlal edilerek yargılama yapılmaz. l İSTANBUL Adalet ‘Nöbeti’nin destekçisiyiz n Adalet talebinden bahsetmişken İstanbul Adliyesi’nde avukatların doğrudan bu taleple başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ var. Bu nöbeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet gazetesine yapılanların ortaya çıkardığı bir nöbet olarak gözüküyor özü itibarıyla. Ama içeriğine baktığınız zaman Türkiye’deki adalet ihtiyacının ve duyarlılığının gösterilmesi çabasının avukatlar tarafından somutlaştırılmış bir örneğidir bu. n Adalet Nöbeti’ne Cumhuriyet iddianamesinin ortaya çıkmasının ardından kendiliğinden başlandı. İlk nöbete polis ve güvenlik görevlileri saldırdı, bir avukatın ayağı, birinin burnu kırıldı. Nöbete 10’uncu haftada katılmış olmanızın nedeni nedir? Adalet Nöbeti’nin başlaması ile ilgili olan kararlar baro tarafından verilmedi. Bir kısım avukatlar tarafından verilen bir karardı. O gün ilginç bir gelişme vardı. İlk nöbetin tutulduğu gün Berkin Elvan davası vardı. Güvenlik güçleri ile Adalet Nöbeti başladığı andan itibaren ben burada ilinti içerisindeydim. Konuşmaya çalışıyordum. Onlar Berkin Elvan davası ile Adalet Nöbeti’ni bir ilişkisi olduğunu iddia ediyorlardı. Bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. “Böyle bir dertleri yok” avukatların. Yukarıda devam eden dava ile aşağıda devam eden nöbetin alakası yok’ dedim. Tamamen tesadüf olarak aynı gün bir araya gelmiş olan şeydi. Güvenlik güçleri bir taraftan Berkin Elvan davasında bazı şeylerin çıkabileceğini düşünerek bunu değerlendirirken, bu taraftan da bu eylemin giderek ona yöneleceğini düşü nüyorlardı. Bu nedenle ortaya çıkan tablo da bizi endişeye sevk etti. Ben özellikle o gün ortaya çıkan olayın o şekilde sonuçlanmaması için çok çaba sarf ettim ama doğrusu başaramadım. Adalet Nöbeti bir baro eylemi değil. Avukatların kendi içerisinde geliştirdikleri bir eylem. Ama baronun da desteklediği bir eylem. Bu tablonun, mücadelenin içindeyiz biz. O gün adliyeden avukatların o biçimde müdahale edilmiş olmasının kabul edilebilir hiçbir yanı yok. YARGI KRİZİNDEN ÇIKMANIN REÇETESİ n Kadrolaşma yapılmamalı Siyasal iktidar yargıda kadrolaşmaktan vazgeçmeli. Kendi şeyhini mehdi zanneden tek cemaat FETÖ değildi. Kadrolaşma, FETÖ cemaatini çekip başka bir cemaati oraya sokarak yapılmaya çalışıyorlarsa bunun ağır sonuçları olacaktır. n Liyakat ilkesi geri gelmeli Liyakat anlayışı geliştirilmelidir. Bürokrasideki örgütlerin belirgin ölçüde liyakate dayalı olarak yapılması gerekiyor. ‘Neden AYM var?’ n Durakoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) KHK’lerle mağdur edilenler için başvuru adresi olarak OHAL İnceleme Komisyonu’nu (OHALİK) adres gösterdiği kararı nedeniyle varlık nedenini sorguladı ve şunları söyledi: “OHAL nedeniyle mağdur olanlar için OHALİK kuruldu. Anayasa Mahkemesi o dosyaları 1.5 sene beklettikten sonra orayı adres gösterdi. En iyimser tahminle ilk kararın 5 yıl sonra verilebileceği gibi tahminler yapıldığı zaman Türkiye’de adalete erişim dediğimiz sürecin de aslında tıkalı olduğuna tanık olmaya başladık. Adalete erişim de evrensel hukukun genel kabule ulaştırdığı ilkelerden biri. Öyle anlaşılıyor ki özellikle AİHM’in OHALİK’i adres gösterdiği kararı, bu komisyonun hükümetin Venedik Komisyonu ile bir anlaşma içerisinde kurulduğunu gösteriyor. Bu nedenle de adalete erişim noktasında AİHM’in de Venedik Komisyonu’nun da yeterince adil davranmadığı gerçeğini bize anlatıyor. AYM’nin bu noktadaki konumunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. AYM son verdiği ve OHALİK’i adreslediği kararı ve KHK’lerin anayasal denetimlerini yapmayacağına ilişkin kararı Türkiye’de idarenin ciddi biçimde artık hukuk dışına çıkmasını engelleyebilecek bütün mekanizmaların ortadan kalkması anlamına geliyor. Bu andan itibaren ‘Neden AYM var’ sorusu son derece önemlidir. Ben buradan sormak istiyorum: “Neden AYM var?” Bir devletin hukuk devleti olmasını sağlayabilecek anayasal güvencelerden yurttaşlar yoksun kalabiliyorsa ve buna AYM ses çıkarmıyorsa niye var?” Savunmasız adalet olmazBaroLARDAN adli yılın açılışında yargı bağımsızlığına vurgu: OHAL kaldırılsın, KHK’ler iptal edilsin Adli yıl açılışında konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, nı, KHK’ler ile yapılan yasal düzenlemelerden dönülmesini ve TBMM’nin yeni 28 Aralık 2015’te öldürülen Diyarbakır den işlevsel kılınmasını talep ediyoruz” Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anarak “Ye dedi. Özmen, milletvekilleri ve bele ni adli yılda en büyük temennimiz, Ta diye başkanlarını tutuklanmasıyla, si hir Elçi cinayetinin faillerinin bulun yaset yapma hakkı engellendiğini, si ması” dedi. Özmen, “Diyarbakır Baro yasi iktidarı ısrarla vurguladığı “millet su olarak demokratik kazanımları askı iradesi”ne darbe vurulduğuna dikkat ya alan OHAL’in derhal sonlandırılması çekti. l DİYARBAKIR / Cumhuriyet Yeni adli yılı açılışı nedeniyle açıklama yapan barolar yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasını, OHAL’in kaldırılmasını, KHK’lere son verilmesini, Meclis’in kanun koyucu işlevinin yeniden sağlanmasını istedi. İstanbul Barosu yeni adli yılın başlaması ile ilgili “Adaletsiz savunma, savunmasız adalet olmaz” başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yeni adli yıla avukatların kaygı ile başladığı belirtilen açıklamada, OHAL’in fiili bir rejime dönüştüğü vurgulandı. “Bugün yeni bir ‘Adli Yıl’ başlıyor. Avukatlar, adli yıla kaygıyla başlıyor” denilen yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “KHK’ler eliyle TBMM işlevsiz kılınıyor. Terörle mücadele için ilan edilen OHAL+KHK rejimi ile elde edilen ‘sorumsuzluk’, muhalif unsurların sindirilmesi amacıyla kullanılıyor.” Savunma hakkının da yok sayıldığı vurgulanan açıklama, şöyle devam etti: “Savunmanın yılmaz ve özverili temsilcisi olan meslektaşlarımızın, hukuk değerlerini yaşayan ve yaşatan yargı mensuplarımızın ve tüm yurttaşlarımızın yeni adli yılı kutlu ve ‘adil’ olsun.” Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun adli yıl açılış törenlerine dinleyici olarak çağrılmasını eleştirerek, “Yargının asli ve kurucu unsuru avukatlardır. Bizi yok sayanı, biz de yok sayarız” dedi. Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yeni adli yıla yine karanlık bir tabloda girildiğini belirterek, “Güzel ülkemiz, geçmiş dönemlere özenilerek ismine, ‘Külliye’ denilen kaçak saraydan, ‘tek adam’ yöntemi ile yönetilemeyecek kadar büyüktür” diye konuştu. Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, hukukun üstünlüğünden, laiklikten, soysal hukuk devletinden, bağımsız, tarafsız, güven veren mahkemelerden, bağımsız ve cesur cumhuriyet savcılarından, özgür savunmadan taviz verilmemesini istedi. Malatya Baro Başkanı Enver Han, OHAL’in kaldırılması, KHK’lerden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hızlı tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır” dedi. l Yurt Haberleri C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle