20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/344 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalı Bahattin HACET aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi 126 ada, 56 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olanbankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667098) GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİGATTIR Bölge müdürlüğümüzden alınan 07.06.2017 tarihli, 25593824 sayılı yazılarına istinaden, (V.No: 6080477467) Lalee Halıcılık ve Ev Tekstil Ür. Dış Tic. Ltd. Şti adına müdürlüğümüzde işlem gören 06.07.2015 tarih ve 15160400IM038766 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyaya ilişkin eksik alınan KDV için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 193/3, 197/2. maddeleri ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 48. maddesi uyarınca tanzim edilen 05.07.2017/17160400ET000127 sayılı Ek Tahakkuk Kararına konu 5648TL ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Kanunun 234/1b maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca tanzim edilen 05.07.2017/17160400CK002367 sayılı Para Cezası Kararına konu 16.944TL’nin 15 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; söz konusu kararlar firmanın (Ziya Gökalp Mah. Masko Mobilyacılar Sit. 5A Blok No: 35 İkitelli/İSTANBUL) bu adrese gönderilmiş “Muhatap gösterilen adresten taşınmış olduğu beyanı ile İADE” şerhi düşülerek müdürlüğümüze iade olmuştur. Bunun üzerine (Masko Mobilyacılar Sit. 5/A No: 35 İkitelli/İSTANBUL) adresine gönderilmiş “Muhatap gösterilen adreste komşusu Golca Vita firmasından Mesut’a sorulduğu ve 2 yıl önce kapandı beyanı ile İADE’’ şerhi düşülerek müdürlüğümüze iade olmuştur. Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667096) T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/422 Esas DAVACI: HASAN ÖZDEMİR, Alanya VEKİLİ: Av. AYDIN ÖZDEMİR, Alanya DAVALILAR: 1 KAMİL COŞKUN VEKİLİ: Av. HASAN COŞKUN, Alanya 2 JOHN SOFUS BOTTOLFSEN Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Tazminat (MaddiManevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin özeti: Davacı Hasan Özdemir’in maliki olduğu ve full eşyalı olarak ticari amaçla (alım satım için edindiği) Alanya ilçesi, Mahmutlar Beldesi Barbaros Caddesi Büyük Migros Karşısı D400 Karayolu üzerindeki Alden III Sitesindesi C3 ve C 18 numaralı dairede hırsızlık olayının gerçekleştiğini, bu iki daireye ait bütün ev eşyaları, mobilyalar, elektronik eşyalar, oturma ve yatak odası ve diğer oda eşyalarının 29/01/2014 tarihinde hırsızlandığını, her iki dairenin de davalılar tarafından tamamen boşaltıldığını, davacının şikâyeti üzerine yapılan soruşturma ve yargılama neticesinde davalılar aleyhine, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve nitelikli hırsızlık suçlarından mahkumiyet hükmünün 17/05/2016 tarihinde kuruluduğunu, bu vahim boyuttaki hırsızlık suçundan dolay davacının maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek ileride yapılacak kıymet takdirlerine göre ıslah hakları saklı kalmak kaydı ile birlikte ve müteselsilen 10.000 TL maddi tazminatın ve her bir davalıdan ayrı ayrı olmak üzere 10.000 TL manevi tazminatın 29/01/2014 olan suç tarihinden itibaren reeskont faizi, uygun görülecek faiz, masraflar ve vekâlet ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davalıların almış oldukları mahkumiyet ve henüz serbest oluşlarının da gözetilerek her ikisinin adına kayıtlı olan gayrimenkul, araç ve banka mevduatları üzerine uygun görülecek mahiyette bedelsiz olarak tedbir koyulmasına karar verilmesinin talep edildiği görülmekle, Sn. JOHN SOFUS BOTTOLFSEN (Norveç uyruklu, 1949 doğumlu) Duruşma Günü: 21/12/2017 günü saat: 10:40’ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, BUNDAN SONRAKİ DURUŞMA GÜNLERİNİN TARAFINIZA TEBLİĞ EDİLMEYECEĞİ, YALNIZCA GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞ EDİLECEĞİ HUSUSU, DAVA DİLEKÇESİ, DURUŞMA GÜNÜ VE ÖN İNCELEME TUTANAĞI YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666955) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/348 Esas Davac, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalılar İsmet DERYA aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi 257 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)’ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667116) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/342 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalı İsmail Hakkı TURGAY aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi 257 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olanbankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667092) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/340 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalılar Hüsnü KAZAN, Meliha ÖZGİDAN, Semahat AYDOĞAN, Şaziye KAZAN, Yücel KAZAN YİĞİTTÜRK, Yüksel KAZANÖZEN aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi 257 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)’ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olanbankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667089) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/352 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMAA.Ş (BOTAŞ) tarafından davalı Hayati AKYEL aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi 258 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)’ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667134) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/350 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından davalılar Mehmet BİRAY aleyhine açılan Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi126 ada, 58 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre kamulaştırılarak tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)’ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667122) T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/637 Esas Davacı, GÜL KAYA ile davalı, ECEVİT KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle; HASAN ve MÜNEVVER’den olma, 30/11/1974 Erfelek doğumlu, 31034308282 T.C kimlik No’lu ECEVİT KAYA’ya tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı ECEVİT KAYA’ya H.M.K’nun 147. maddesi uyarınca duruşmanın atılı bulunduğu 07/11/2017 günü saat 10:30’da geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği, karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği =hususunun ECEVİT KAYA’ya tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666809) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/54 KARAR NO: 2017/38 HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile, Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kurtuluş Mah., cilt 14, hane 295 BSN 134’te kayıtlı 26684529248 T.C. kimlik no’lu Mahmut Can Karagünoğlu’nun adının CAN olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline, şeklinde karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666780) Cuma 22 Eylül 2017 14 haber Yüksekova’da çatışma 1 şehit 4 yarAlı Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçlerine, dün akşam saatlerinde bir grup PKK’li terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne getirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. l DHA Şehit polis uğurlandı Niğde Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü’nde önceki gün Sikorsky S70 tipi helikopterle, “halatla iniş eğitimi” sırasında helikopterin üzerinde bulunan “ana rotor” olarak adlandırılan pervanenin çarpması sonucu şehit olan 27 yaşındaki özel harekât polisi eğitmeni Abdullah Yıldırım (27) için şehit olduğu yerde tören düzenlendi. Ailenin isteği üzerine basına kapalı olarak yapılan törene Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, protokol üyeleri ve ailesi katıldı. Yıldırım için memleketi Adana’da Sabancı Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’da katıldı. Evli ve 1.5 yaşında Gülşen Nisa adında bir kızı olan şehidin cenazesi, Buruk Mezarlığında toprağa verildi. l DHA Zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı ŞırnakCizre karayolunda yeni yapılan yolun güvenliğini sağlamak için oluşturulan güvenlik noktasına giden zırhlı polis aracı dün saat 12.00 sıralarında devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 özel harekât polisi yaralandı. Yaralı 2 polis, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. l DHA Türkiye IŞİD’i en çok tıklayan ülke 2.5 AYDA 16 BİN 800 KEZ Britanya merkezli düşünce kuruluşu Policy Exchange, internet üzerinde IŞİD’in sunduğu içeriği en sık takip eden ülkeler istatistiğini yayımladı. İş dünyası dergisi Forbes’ın haberine göre, Türkiye, listede bir numara. Rapora göre IŞİD her hafta 100’den fazla yeni makale, video ya da gazete yayımlıyor ve bu propaganda malzemelerini asıl olarak internet üzerinden yayıyor. Araştırmaya göre bu içeriklere en fazla erişim Türkiye’den sağlanıyor. Forbes’in sayfalarında yer verdiği raporda; şubat ortasından mayıs ayı başlarına kadar yasadışı IŞİD içeriğinin Türkiye’den 16 bin 810 kez, ABD’den 10 bin 388 kez, Suudi Arabistan’dan ise 10 bin 239 kez tıklandığı ortaya çıktı. Avrupa’dan IŞİD içeriğine en çok tıklama ise 6 bin 107 tıkla listenin beşinci sırasındaki Britanya’dan geldi. Irak hükümeti geçen hafta, Musul’da çok sayıda Britanyalı genç kızın IŞİD’liler arasında yakalandığını açıklamıştı. Açıklamada, yakalanan IŞİD ailelerinin en az yarısının TC uyruklu olduğu belirtilmişti. l Dış Haberler 10 KİŞİ gözaltıNDA İstanbul’da operasyon Kırsal alanda güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan PKK’lileri İstanbul’da anlaştıkları doktorlara tedavi ve ameliyat ettirdikleri iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekât Timleri 10 ilçede operasyon düzenledi, 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. l Haber Merkezi C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle