13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/340 Esas Davacı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Sibel TEKİN tarafından, dava konusu, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mah., 1227 ve 1374 No’lu parsel sayılı taşınmazların; kamulaştırma sahası içinde kalması nedeniyle, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca, kamulaştırılması yönünde alınan karar gereği, davalılar, Gülsevim Çetinkaya, Gülten Yıldız, Mehmet Acun, Metin Acun ve Sedat Acun hisselerinin değerinin tespiti ile mülkiyetinin haciz, ipotek ve her türlü takyidattan arındırılmış olarak taşınmazın davacı idare adına tapuya kayıt ve tescili istemli dava açılmıştır. TAPU KAYDI: Dava konusu, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mah., 1227 ve 1374 No’lu parsel sayılı taşınmazların; TAPU MALİKİ: Gülsevim Çetinkaya, Gülten Yıldız, Mehmet Acun, Metin Acun ve Sedat Acun KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ Genel Müdürlüğü İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davalarda husumetin, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği, 2942 sayılı yasanın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içinde, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden, taşınmazın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank T.A.O. Valide Sultan Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663236) T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/562 Esas DAVALI: TUGAY COŞKUN Dedeler Mah. Akyazı/SAKARYA Davacı Yeşim COŞKUN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 21/11/2017 günü saat: 09:45’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.’nun 6100 sayılı yasa ile değişik 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663153) T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/899 Esas DAVALI: MUSTAFA KORKMAZ Kurtuluş Caddesi Sarıkum Sokak Güzelci İnşaat Özkan Apt. No:19 Aslan Marketin Karşısı Ümraniye/İSTANBUL Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 17/10/2017 günü saat: 11:50’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, “HMK 139. maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği” ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 12/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663478) T.C. ANKARA 3. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/627 Esas Konu: İlanen tebligat Davacı KADRİYE GÜL ile davalı ARİF GÜL arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında verilen ara kararı gereğince; Davalı ARİF GÜL ilanen tebligat Davacı vekili dilekçesinde; tarafların 2001 yılında evlendiklerini, bu evlilikten müşterek bir çocuklarının bulunduğunu, davalının evliliğin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, evliliğin temelinden sarsıldığından bahisle tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesini talep etmiştir. Adresiniz bulunmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 07/11/2017 günü saat 11:00’de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde yokluğunuzda yargılama yapılarak karar verilecektir. Davetiye yerine geçmek üzere keyfiyet İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663752) T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN GAİPLİK İLANI Sayı: 2016/1420 Esas Malatya ili, Pütürge ilçesi, Gündüz Mahallesi, hane no 56 cilt no 37 TC kimlik no: 49102492764 (Zafer Mah. Şehnaz Sok. No: 25 iç kapı no: 2 Battalgazi/Malatya) Hüseyin Karakaya’dan 42 yıldır haber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir, Mahkememizce M.K.’nun 33. maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı bulunan taşınmaz maliki olan hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2016/1420 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663644) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/48 Esas KARAR NO: 2017/36 Davanın kabulü ile Van ili, Gürpınar ilçesi, Dolaylı Mahallesi, Cilt 50, Hane 20, BSN 4’de kayıtlı 65074267186 T.C. Kimlik No’lu Şemsettin Ulan’ın soyadının Teker olarak değiştirilmesine ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilan tebliğ olunur. 13/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663508) Bir çocuk daha okusun diye... 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV) www.yekuv.org [email protected] T.C. BAKIRKÖY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İ.İ.K.’NUN 218. MADDESİ GEREĞİNCE BASİT İFLAS USULÜ İLE TASFİYEYE BAŞLANMASI İLANI Sayı: 2017/518 Esas Mahkememiz dosyasından verilen 31.05.2017 tarihli ek karar ile, 30.11.2016 tarihinde vefat eden, 05.09.1924 İstanbul doğumlu, Davit ve Buka’dan olma, 12707494914 TC kimlik no’lu Ömer Faruk Yılmaz’ın mirası en yakın mirasçılarınca reddedildiğinden, terekesinin T.M.K.’nun 612. ve İ.İ.K.’nun 180, 208 vd. ve 218. maddeleri gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine ve İstanbul Barosu avukatlarından Av. Mustafa Mahmut Karahan’ın tasfiye memuru atanmasına karar verilmiştir. Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren BİR AY içinde mahkememiz dosyasına alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerinin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu gerektirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık süre içinde kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri, müteveffanın mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların, üzerindeki hakları mahfuz kalmak kaydıyla, ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde kabul edilebilir mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları ilan ve tebliğ olunur. 27/07/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663392) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/37 Esas KARAR NO: 2017/35 Davanın kabulü ile Muş ili, Bulanık ilçesi, Günbatmaz köyü, cilt 32, hane 71, BSN 96’da kayıtlı 21068538328 T. C. kimlik no’lu Birgül Yolcu ile aynı yer BSN 101’de kayıtlı 23660086078 T. C. kimlik no’lu Selahattin Ensari Yolcu, aynı yer BSN 102’de kayıtlı 23663085788 T. C. kimlik no’lu Havin Yolcu ile aynı yer BSN 105’de kayıtlı 45889345118 T. C. kimlik no’lu Zeynep Yolcu’nun soyadlarının EROL olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663346) T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/585 Esas DAVALI: AKIN AKBULUT Ahmet Yesevi Mah. Yesevi Cad. No: 82/147 Pendik/İSTANBUL Davacı Şebnem AKBULUT tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 19/12/2017 günü saat: 10:20’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.’nun 6100 sayılı yasa ile değişik 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663161) T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/331 Esas Davacı, ABDULKADİR NAKAŞ ile davalı, ESENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; HÜKÜM: Açılan davanın Kabulü ile Trabzon ili, Düzköy ilçesi, Çalköy köyü, C; 26, H: 54, BSN: 29, 64354246408 TC No’lu, Akçaabat 02/01/1973 doğumlu, Ali ve Bedriye oğlu ABDULKADİR NAKAŞ’ın soyadının NAKKAŞ olarak tashihine, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiş olduğu ilan olunur. 12/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663658) Cuma 15 Eylül 2017 14 haber Öğrenciler geçen sene karanlıkta derse başlıyordu. Ders başı en erken 08.00’de 20162017 eğitim öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilmemesinin yarattığı sıkıntıların ardından İstanbul Valiliği bu yıl için yeni düzenleme yaptı. Valilik eğitim öğretim yılında ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’de başlaması kararının alındığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatleriyle ilgili “Valilerimiz okul saatleriyle ilgili en doğrusunu bulacaklardır” açıklamasında bulunmuştu. Tekli saat sıkıntı yarattı İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 20162017 Eğitim Öğretim yılında özellikle ikili eğitim öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında okula çok erken gitmelerinden kaynaklı sıkıntılar yaşandığı vurgulandı. Velilerin bu konudaki sıkıntılarını valiliğe ilettiği belirtilen açıklamada, “Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde, ilimizde ikili eğitim öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda, 20172018 Eğitim Öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’de başlaması kararı alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. l Haber Merkezi T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/71 Esas KARAR NO: 2017/42 Davanın KABULÜ ile, İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Aralık Köyü, cilt no: 18, aile sıra no: 17, sıra no: 158’de nüfusa kayıtlı Abdullah ve İkbal kızı, Zeytinburnu 23/01/1998 doğumlu, 35002288514 T.C. kimlik no’lu davacı GÜLİSTAN ÇELİK’in nüfusta GÜLİSTAN olan adının talebi doğrultusunda GÖNÜL olarak TESCİLİNE karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663334) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/240 Esas KARAR NO: 2017/207 Davacılar MERYEM BİNGÖL, NECİP BİNGÖL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacıların davasının KABULÜ ile, müşterek çocukları ERZURUM ili, ÇAT ilçesi, BOZYAZI mah/köyü, 7 cilt, 41 hanede nüfusa kayıtlı, Necip ve Meryem oğlu, 04/05/2013 ÇAT doğumlu, 35500374276 TC kimlik numaralı BÜYNYAMİ BİNGÖL’ün soy adı baki kalmak sureti ile “BÜYNYAMİ” olan önadının “BÜNYAMİN” olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE ve ilamın gazete ilanına karar verilmiştir. 08/09/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663314) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/348 Esas KARAR NO: 2017/339 Davacılar NECATİ SARICA, SELMA SARICA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 12242949610 kimlik no’lu Necati ve Selma’dan olma 17/10/2000 Esenler doğumlu Keziban Sarıca’nın nüfusta “Keziban” olan adının “Esra” olarak değiştirilmesine, karar verildi. 02/08/2017 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663288) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/75 KARAR NO: 2017/45 Davanın KABULÜ ile, Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Maarif Mahallesi, cilt 40, hane 34, BSN 108’de kayıtlı 60469185144 T.C. kimlik no’lu Fethullah AYRILMIŞ’ın adının METE FETİ olarak soyadının GÖKTÜRK olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline, karar verilmiş olup, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663335) Bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerine çıkan fareyi, hemşire ve sağlık çalışanları yakalamaya çalıştı. Yeni doğan ünitesine fare girdi! Şanlıurfa’da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesine fare girdi. Kuvözlerin üzerine çıkan fareyi, hastane personeli kürek ve süpürgelerle yakalamaya çalıştı. Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisinde meydana gelen olayın görüntülerini kentte yayın yapan “Urfadabugun.com” isimli internet sitesi yayımladı. Süpürge kürekle ‘operasyon’! Görüntülerde, hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde görüldü. Fareyi gören hemşire durumu temizlik personeline bildirdi. Eline süpürge ve kürek alan personel servise giren fareyi yakalamak için kovalamacaya girdi. Zaman zaman çığlık, zaman zaman da kahkahaların atıldığı fare yakalama operasyonunda köşeye sıkıştırılan fare üzeri plastik kapla kapatılarak yakalandı. Birkaç ay öncesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin yaşandığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklama yapmadı. l DHA 12 15 20 SONUÇLARI 25 30 53 6 BİLEN: 24 milyon 644 bin 631 TL (1 kişi) 5 BİLEN: 11 bin 469’ar TL 4 BİLEN: 171.30’ar TL 3 BİLEN: 15.35’şer TL C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle