09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur. SIRA NO: 1 ADRESİ: Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. ADA NO: 2093 PARSEL NO:1 TOPLAM ALAN (M²): 3.230,00 CİNSİ: Arsa İHALE TARİHİ: 27.09.2017 İHALE SAATİ: 14:00 MUHAMMEN BEDEL: 8.398.000,00 DOSYA SATIŞ BEDELİ: 500,00 GEÇİCİ TEMİNATI: 251.940,00 2. Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır. 3. Satış ihaleleri 27.09.2017 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatte Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır. İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. 4. İhale isteklileri; ihale dosya bedelini ödeyerek satın almak zorundadırlar. 5. Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir. 6. İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7. 8. 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır. 7. Teklif Mektubu (Ek 1), 8. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, a. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. b. Geçici Teminat, c. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için), d. Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için), e. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2), f. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, g. 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3), h. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, i. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, j. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, k. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi, l. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır, m. Şartname alındı makbuzu, n. Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge. o. Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen p. Maddelere uygun olarak hazırlayarak 27/09/2017 tarihinde Çarşamba günü katılmak istedikleri ihalenin saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 9. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamının ödenmesi halinde kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması gerekmemektedir. 10. Taksitli satışlarda ödemeler %50 peşin geriye kalan kısmını 3 ay içerisinde 3 eşit taksit olarak yapılır. Vadesinde ödenmeyen borçlara 6183 sayılı kanunun 51. Maddesine göre gecikme zammı tahsil edilir. 11. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 12. İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır. 13. Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 14. İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur. İLAN OLUNUR ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Şevki DEMİRCİ Belediye Başkanı Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662650) GAZİANTEP 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/1090 Davacı Keziban Türk davalı Remzi Türk arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Tahir ve Fadime oğlu, 23/01/1959 doğumlu Remzi TÜRK’ün bildirilen adresine gönderilen davetiye tebliğ edilememiş ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamamıştır. Mahkememiz dosyasının duruşması 26/12/2017 günü saat 09:50’de olması sebebiyle davalının bizzat duruşmaya katılması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi; aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam edilerek karar verileceği hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662578) İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/403 Esas KARAR NO: 2017/122 Davanın kabulü ile davacıların çocukları İSTANBUL ili, BEŞİKTAŞ ilçesi, BALMUMCU Mah/köyü, Cilt No: 4 Hane No: 353 BSN: 2’de nüfusa kayıtlı olan DAMIEN ve DİLŞAD’dan olma 25/06/2003 doğumlu 19049229310 T.C. Kimlik numaralı MİRANDA MİHRİ DAMIEN’in nüfus kaydında Miranda Mihri şeklinde yazılı isminin MİRANDA olarak değiştirilmesine ve bu şekilde nüfusa tesciline, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662986) T. C. SUSURLUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/962 Esas KARAR NO: 2017/219 Davacı FİGEN AYTEKİN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar kesinleşmiş olup 1 Davanın KABULÜ ile Balıkesir ili Susurluk ilçesi Karapürçek Mahallesi, cilt no: 31 hane no: 164 BSN: 77’de nüfusa kayıtlı olan Naci ve Figen oğlu 17/11/2011 Balıkesir doğumlu 17569602354 TC Kimlik No’lu DENİZ KELEK’in nüfus kaydında “KELEK” olan soyadının “AYTEKİN” olarak tashihen tesciline, 2 Kararın TMK’nun 27. maddesi gereğince ilanına, 3 Harç peşin olarak alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 4 Davanın mahiyeti gereği, davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, 5 Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine, 6 Karar kesinleştiğinde karardan iki suretin Susurluk İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmesine, Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere, davacının ve davalı nüfus idaresi temsilcisinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662949) T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/207 Esas Davacılar, ABDULLAH ÖZDAĞ, ASLI SABIRLI, HASAN ÖZDAĞ, MAŞALLAH ÖZDAĞ, MEDET ÖZDAĞ, MUHUBBET PİNAR, SEMİHA KOKŞA, SULTAN SABIRLI, YUSUF ÖZDAĞ ile Davalılar, GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE (GÜROYMAK MAL MÜD.) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Bitlis ili Güroymak ilçesi, Girne Mahallesi, Düz mevkiinde bulunan ve etrafı Hasan ÖZDAĞ’a ait 196 ada 1 parsel ve diğer kişilere ait 26 No’lu parsel 2 No’lu parsel ve 3 No’lu parsellerle çevrili olan ve 5.000 m2’ye tekabbül eden taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanlarınya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2017/207 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacıların iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacılar adına tesciline karar verileceğine dair ilandır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662638) T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/198 Esas Davacı İSMETULLAH SEYDAOĞLU ile Davalı GÜROYMAK MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilliyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu bir yanı Bitlis ili, Güroymak ilçesi, Haydar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğu; Alaattin SEYDAOĞLU, Batı: Yol, Güney: Yol, Kuzey: Devletin Hükmü Tasarrufu altındaki yer ile çevrili taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2017/198 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacıların iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacılar adına tesciline karar verileceğine dair ilandır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662648) T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/189 Esas Davacı, DAVAZ CAN ile Davalı, GÜROYMAK MALİYE HAZİNESİ ve TAHTALI KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilliyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu ekli olarak gönderilen krokide belirtilen Bitlis ili, Güroymak ilçesi, Tahtalı köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2017/189 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacıların iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacılar adına tesciline karar verileceğine dair ilandır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662646) T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/197 Esas Davacı ALATTİN SEYDAOĞLU ile Davalı GÜROYMAK MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilliyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Bitlis ili, Güroymak ilçesi, Haydar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğu; Devletin Hükmü Tasarrufu altındaki yer, Batı: Faruk Bingöl, Güney: Dere, Kuzey: Devletin Hükmü Tasarrufu altındaki yer ile çevrili taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2017/197 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacıların iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacılar adına tesciline karar verileceğine dair ilandır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662633) T.C. ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Sn; AHMET KAPLAN (Mernis Adresi: BEŞTELSİZ MAH.130. SK. NO: 21 İÇ KAPI NO: 5 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL) BEŞTELSİZ Mah. 2321 ada 4 parsel no’lu taşınmaz üzerine ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’nün 21/02/2017 tarih 11643 sayılı talebi üzerine “6306 sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi Tesisi” belirtmesi konulmuştur. Riskli yapı tespitine karşı, tarafınıza yapılan bu tebligat tarihinden itibaren bizzat veya kanuni temsilcinizce 15 gün içinde, riskli yapı tespitine karar veren ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’ne bir dilekçe ile itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde elinize geçen bu tebligat tarihinden itibaren idare (Belediye, il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyesi) tarafından 60 günden az olmamak üzere belirlenecek olan süre içinde yapınızın yıktırılması gerekmektedir. İlanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 660598) SATIŞ İLANI Türkiye Diyanet Vakfı’na ait, Samsun ili, Bafra ilçesi, Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan ada: 699, parsel: 2’de kayıtlı 236,06 metrekare sahalı arsa 03.10.2017 Salı günü saat 10.00’da açık artırma ile satılacaktır. Şartname ve konu hakkında bilgi aşağıda yer alan adresten alınabilir. Adres: İlçe Müftülüğü BAFRA/SAMSUN Telefon: 0 362 543 1672 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 661228) Cuma 15 Eylül 2017 12 haber BAROLARDAN SİHA RAPORU: Sivil bölgede orantısız güç kullanıldı Diyarbakır, Van ve Hakkâri baroları, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Hakkâri’nin Oğul köyünde düzen lenen operasyona ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, söz konusu müdaha lenin sivil yerleşim ve yaşam alanlarına yakınlığına dik kat çekilerek kullanılan gü cün orantısız olduğu kanaati MAHMUT ORAL nin oluştuğu aktarıldı. Yaşanan olayın askeri, idari ve adli yönüyle incelenmesi gerektiği vurgulanan raporda, “Heyeti miz TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nu gö reve davet etmektedir” denildi. Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, Van Barosu Başkanı Murat Timur, Hakkâri Barosu Başkanı Serdar Işık ve üç baronun yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır’da dü zenledikleri basın toplantısıyla Oğul köyün de düzenlenen operasyona ilişkin raporla rını açıkladı. Hakkâri Valisi ve Cumhuriyet başsavcısının da aralarında bulunduğu yet kililer, olayda hayatını kaybeden Mehmet Temel’in ailesi, olaydan sonra yaralanan ve tutuklanan Musa Tarhan ve İbrahim Sak’la görüştüklerini anlatan Özmer, olayda yara lanan ancak bulunduğu hastanede görüşme lerine izin verilmeyen İsmail Aydın’ın da ço cukları ile bir araya geldiklerini söyledi. Ba roların raporunda şu tespitlere yer verildi: l SİHA müdahalesi sonucu yaşamını yiti ren Mehmet Temel ve yaralanan İsmail Ay dın, Musa Tarhan ve İbrahim Sak’ın Hakkâri ilinde tanınan, il merkezinde ikamet eden, her biri farklı işlerde çalışan evli ve çocuk sahibi sivil kişiler olduğu, l İbrahim Sak ve Musa Tarhan’ın beyanla rına göre, olay mahalline sonradan yanlarına gelen 5 örgüt mensubunun olduğu, gerçekle şen müdahale neticesinde 2’sinin yaşamını yitirdiğini 2’sinin de yaralanmış olduğunu, l Resmi makamlarca da olay mahallinden iki örgüt mensubunun cenazelerinin alın dığı Hâkkari Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ön otopsi işlemlerinden sonra Van Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş oldukları ve kimlik tespitlerinin yapıldığı, l Mehmet Temel, İbrahim Sak, Musa Tar han ve İsmail Aydın’ın olay mahalline gider ken Hakkâri il merkezi çıkışında bulunan Depin güvenlik noktasından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra geçmiş oldukları, l İbrahim Sak ve Musa Tarhan’ın beyan larına dayanarak kendilerinin ve park etmiş oldukları araçlarının bulunduğu yerin (Kani reş mevkii) büyük ve geniş ceviz ağaçlarıy la kaplanmış olması sebebiyle gökyüzünde ki bir cisim tarafından görünme olasılığının olamayacağı, l Musa Tarhan ve İbrahim Sak’ın, olaydan bir hafta önce örgüt tarafından oğlu kaçırı lan İsa Açar ve yanında bulunan Selman Öz kan tarafından hastaneye getirilmiş olduk ları, söz konusu kişilerin de alıkonulan Rüs tem Açar için o bölgede bulundukları, Meclis incelesin Raporun sonuç ve öneriler bölümünde ise söz konusu müdahalenin sivil yerleşim ve yaşam alanlarına yakınlığına dikkat çekilerek kullanılan gücün orantısız olduğu kanaatinin oluştuğu aktarıldı. Yaşanan olayın askeri, idari ve adli yönüyle araştırılıp incelenmesinin zorunlu olduğu vurgulanan raporda, “Heyetimiz, ivedi bir şekilde, olayın yaşandığı Hakkâri iline tespit ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet etmektedir. Halen Hakkâri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İbrahim Sak ve Musa Tarhan için uygun tedavi koşullarının oluşturulması çağrısında bulunuyoruz. Olayda kullanılan SİHA vasıtası ile elde edilen görüntülerin tamamının soruşturma dosyasına temininin sağlanmasını ve titiz bir incelemeyle dosyadaki ifadeler çerçevesinde değerlendirmeye alınmasını bir zorunluluk olarak görmekteyiz” denildi. l DİYARBAKIR ADALET GÖLGEDE Roboski’de 28 Aralık 2011’de savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülen 19’u çocuk 34 kişinin aileleri 298 haftadır adalet bekliyor. Aileler her hafta olduğu gibi bu perşembe de kaybettikleri yakınlarının mezarları başında basın açıklaması yaptı. Aileler adına basın açıklamasını okuyan Veli Encü, “Türkiye’deki hukuk sistemi Roboski soruşturması için 2086 gündür hukuksuzluğun ve adeletsizliğin gölgesinde kalmaya devam etmektedir” dedi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin saldırıya uğramasını kınayan Encü, “Tuğluk’un annesini mezardan çıkartanlar, Madımak’ta insanları yakanlar, metropol kentlerinde Kürt işçilere saldıranlar, Maraş’ta hamile, çoluk, çocuk demeden katleden zihniyetin devamıdır” diye konuştu. l Yurt Haberleri C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle