20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T.C. BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MALKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman ili Merkez Kılıç köyünde, Beşiri ilçesi Samanlı köyünde ve Hasankeyf ilçesi İncirli köyünde bulunan parseli, kamulaştırılacak alanı ve dosya esas numarası aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 13/10/2017 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.26/08/2017 ESAS NO DAVALI DAVALI DAVALI PARSEL KAM.ALAN 12017/425 Metin Okan Kılıç Köyü 963 Parsel 22017/426 İncirli Köyü Tüzel Kişiliği İncirli Köyü 204 Parsel 32017/427 Yunus Kanar İncirli Köyü 206 Parsel 42017/428 Harun Kaya İncirli Köyü 196 Parsel 52017/429 Zekiye Akkuş Kılıç Köyü 349 Parsel 62017/430 1Emine Afşin 2Fikriye Afşin 3Abdulaziz Afşin 4Samiye Söğüt 5Faruk Afşin 9Esra Afşin 6Şükran Afşin 10Merve Afşin 7Beyaz Afşin 11Semanur Afşin 8İslam Afşin 12Yakup Afşin Kılıç Köyü 979 Parsel 72017/431 Mehmet Salih Altun Kılıç Köyü 977 Parsel 82017/432 Zekiye Akkuş Kılıç Köyü 948 Parsel 92017/433 Ekrem Başaran İncirli Köyü 191 Parsel Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662607) 76,51 m2 3.621,33 m2 304,37 m2 2.825,30 m2 1.800,00 m2 4.485,61 m2 257,30 m2 9.621,89 m2 3.222,36 m2 T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/113 KARAR NO: 2017/414 Davacı NALAN ÖNAL tarafından davalı OZAN DEVRİM ÖNAL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Yuva Mah/Köy, C: 70, Hane: 22 Bsn:110’da nüfusa kayıtlı (19588262440 T.C. kimlik numaralı) Remzi ve Ayla’dan olma 23/10/1979 doğumlu NALAN ÖNAL ile aynı hanede Bsn: 57’de nüfusa kayıtlı ( 29723257928 T.C. kimlik numaralı) Yaşar ve Hatice’den olma 15/07/1970 doğumlu OZAN DEVRİM ÖNAL’ın Türk Medeni Kanunu’nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 2 Tarafların müşterek çocukları 27/03/2000 d.lu Dila Evrim Önal ile 18/04/2003 d.lu Ulaş Eren Önal’ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine, TMK 353 maddesi uyarınca ve bu maddeye istinaden çıkarılan Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince müşterek çocukların malvarlığı var ise kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde malvarlığı ve borçlarının dökümünü gösteren bir defter vermesi ve bu malvarlığı veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişikliğin bildirilmesi, çocuk mallarının yönetiminde özen gösterilmemesi halinde TMK 360 ve 366 maddelerindeki tedbirlerin resen alınacağının davacıya ihtarına, 3 Küçükler ile davalı baba arasında her ayın birinci ve üçüncü Cumartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü saat 16.00; dini bayramların ikinci günü saat 10.00 ile üçüncü günü saat 14.00 ve her yılın 01 Ağustos günü saat 10.00 ile 01 Eylül günü saat 14.00, sömestr tatillerinde ilk hafta cumartesi günü saat 10.00 ile takip eden pazar günü saat 14.00 arasında baba yanında kalmak suretiyle kişisel ilişki kurulmasına, 4 Davacı tarafın yoksulluk nafakası talebinin feragati nedeniyle reddine, 5 Her bir müşterek çocuk lehine hükmolunan aylık 500,00’er TL tedbir nafakasının hükmün kesinleşmesinden sonra iştirak nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak velayeten davacıya verilmesine, 6 Alınması gereken 31,40 TL harçtan peşin yatırılan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 2,20 TL’nin davalıdan tahsili ile Hazine’ye gelir kaydına, 7 Davacı tarafından yapılan toplam 852,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 8 Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.980,00 TL vekâlet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 9 Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce yapılacağı) davacı ile vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda karar verildiği ve işbu kararın adresi tespit edilemeyen davalı OZAN DEVRİM ÖNAL’a ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup karar davalı OZAN DEVRİM ÖNAL’a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662441) HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİGAT Müdürlüğümüzce DENMAR BAHARAT GIDA VE KİMYA MAD. İTH. İHR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli 30/05/2016IM035978, 19/10/2016IM073903, 19/10/2006IM073919, 08/01/2007IM089642 tarihli, sayılı beyannameden kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Cihan ÜNAL tarafından düzenlenen 25.01.2017 günlü 174B/02 sayılı İnceleme Raporu istinaden, Müdürlüğümüzce mezkur beyanname kapsamında ithalat sırasında tahsil edilmeyen vergi ve resimlerin 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45’inci ve 46’ncı maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 197/4’üncü ve 238’inci maddesi hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesi ve gerekli cezaların uygulanması talimatlandırılmış ve yapılan tüm araştırmalara rağmen anılan firmaya ulaşılamadığından, tahsil edilemeyen KDV: 93.148,00TL, GV: 116.726,00TL, KKDF: 11.673,00TL ve PARA CEZASI: 1.221.272,00TL alacak için 04/08/2017 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ilanen tebligat yapılmış olup, yasal süresi içerisinde yükümlüsünce itiraz edilmediğinden alacak kesinleşmiş olup, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 102. maddesine istinaden düzenlenen DEME EMRİ ve ödeme anında hesaplanacak gecikme faizinin tahsil edilmesi gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesine gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.12/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662622) T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLAN EVRAK SAYI NOTARİH: 04/01/2017 tarih ve 31403330858E.38 sayılı İdari Yaptırım Ceza Tebligatı (02/01/201740) ADI SOYADI/ÜNVANI: Guru Asansör Müh. İnş. Taah. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İŞİ: 282211(Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç) TEBLİĞ KONUSU SEBEBİ: 100. Yıl Mah. Recai Şencan Sok. No:26 Shiva Evleri ABC Blok Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde kurulu olan 3 adet asansör için TSE Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanlığı’na yaptırılan test ve muayene sonucunda 11/09/2014 tarih ve PGD.006.2014/ R00089R00090R00091 sayılı test raporları ile asansörlerde güvensizlik tespit edilmiştir. Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce firmaya düzeltici faaliyet planı sunması için 20/10/2015 tarih ve 31403330590/4222 sayılı yazı yazılmış 26/09/2016 tarihinde firmaya ilanen tebliğ edilmiş ancak firma düzeltici faaliyet planı sunmamıştır. 4703 Sayılı Kanunun 5. maddesinin yedinci fıkrasına aykırılıktan alınan İdari Para Cezası Kararı ve Tebligatı YAPTIRIM TUTARI: 10.608,00 TL TEBLİGAT ADRESİ: Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Yolu Cad. No: 15 K:3 D: 9 Kadıköy/İSTANBUL Yukarıda ünvanı yazılı şirketlerin Ticaret Sicil, Vergi Dairesi ve Ticaret Odasında kayıtlı adresine çıkarılan ceza tebligatları işletmenin taşındığı vb. izahatiyle İl Müdürlüğümüze bila iade edilmiş; 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 21. maddesine göre tebligat, Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yöneymeliğin 30. maddesi ve Tebligat İşletme Usul ve Esasları’nın 51/4. maddesi hükmü amirince iade edilmiştir. Bu sebeple 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, tebliğ olunacak evrak özetlerinin ilimizde yayın yapan gazetelerden birinde ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 6183 Sayılı Kanun gereği idari para cezası kararlarının tebliğ tarihinden itibaren bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 1 ay içinde ödenerek buna ilişkin makbuzun bir suretinin Müdürlüğümüze yazı ekinde ibraz edilmesi gerektiği, aksi halde gereği için Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne intikal ettirileceği, 5326 Sayılı Kanun gereği idari para cezası kararlarına karşı kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabileceği, bu süre içinde başvuru yapılamış olması halinde kararların kesinleşeceği; tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662374) T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/607 Esas KARAR NO: 2017/484 Davacı NEZİYE ERBAŞ tarafından Beykoz Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜNE, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, İncirköy Mah., Cilt No: 8, Hane No: 940, BSN: 12’de nüfusa kayıtlı 52651111260 T.C. Kimlik No’lu Neziye Erbaş’ın nüfus kayıtlarında “NEZİYE” olan adının “NEZİYE CEMRE” olarak NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYIT VE TESCİLİNE” Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662122) T.C. ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Sn; NİMET ŞEKEROĞLU Çırpıcı Mah. Çınar 5 SK. 22/4 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL İLGİ: Zeytinburnu Belediyesi’nin 07/07/2017 tarih 38281 sayılı Yazısı VELİEFENDİ Mah. 2119 ada 2 parsel bölüm numaralı taşınmaz üzerine Zeytinburnu Belediyesi’nin 07/07/2017 tarih 38281 sayılı talebi üzerine “6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi Tesisi” belirtmesi konulmuştur. Riskli yapı tespitine karşı, tarafınıza yapılan bu tebligat tarihinden itibaren bizzat veya kanunî temsilcinizce 15 gün içinde, riskli yapı tespitine karar veren İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’ne bir dilekçe ile itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde elinize geçen bu tebligat tarihinden itibaren idare (Belediye, il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyesi) tarafından 60 günden az olmamak üzere belirlenecek olan süre içinde yapınızın yıktırılması gerekmektedir. Bilgilerinize tebliğ edilir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 649886) T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/200 Esas KARAR NO: 2017/268 Davacı MERT KALKAN ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davası nedeniyle; 1DAVANIN KABULÜNE, 2Malatya ili, Yazıhan ilçesi, Dedekargın köyü, Cilt No: 145 , Hane No:14’te nüfusa kayıtlı, 34645976734 T.C. Kimlik No’lu davacı Mert Kalkan’ın nüfus kayıtlarında “MERT” olan adının “MERT KEMAL” olarak, “KALKAN’’ olan soyadının “ALİOĞLU’’ olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verildiği ilan olunur. 08/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 661807) T.C BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/294 Esas KARAR NO: 2017/262 Davacılar HÜSEYİN TURAN KORKMAZ, MERYEM KORKMAZ aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacıların davasının KABULÜ ile, müşterek çocukları Osmaniye ili, Osmaniye Merkez ilçesi, Sakarcalık Mah/köyü, 62 cilt, 132 hanede nüfusa kayıtlı, Hüseyin Turan ve Meryem kızı 18/01/2017 doğumlu, 49474231824 TC kimlik numaralı Fatma İrem Korkmaz’ın soyadı baki kalmak sureti ile “Fatma İrem” olan ön adının “Melisa” olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE ve ilamın gazete ilanına, karar verilmiş ilan olunur. 11/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 662091) Perşembe 14 Eylül 2017 12 haber Kaymakam Güntepe iddianamesi İmam ile 33 görüşme Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün “mülkiye yapılanması”na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 38 sayfalık iddianamede Güntepe hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, Güntepe’nin örgütün “kaymakamlar imamı” tutuklu sanık Hüseyin Özyurt ile 17 Mart 201330 Mart 2014 tarihleri arasında toplam 33 kez görüştüğü bilgisi yer aldı. Bu görüşmenin 14’ünün sanık Güntepe tarafından, 8’inin ise Özyurt’un tarafından gerçekleştirildiği kaydedilen iddianamede, ikilinin 11 kez de mesajlaştığı belirtildi. HTS kayıtlarının peşine düşmüş Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen Güntepe’nin, mahkeme kararıyla telefonlarının dinlendiği ve sanığın 24 Aralık 2016’da kullandığı hattın müşteri hizmetlerini arayarak, mevcut hattının HTS kayıtlarının mahkeme kararıyla alınıp alınmadığını ve ne kadar süre geriye doğru alındığına yönelik sorular sorduğu bilgisine yer verildi. Kayıtların 2014 yılından itibaren alındığını öğrenen Güntepe’nin bu kayıtlarının email adresine gönderilmesini istediği iddianamede kaydedildi. HDP’li vekile silah çeken FETÖ’den tutukluymuş Batman’da, 29 Aralık 2015’te sendikaların 1 günlük iş bırakma eylemi sırasında HDP’liler ve sendikacılar ile yürümek isteyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın önünü kesip tabancasını çıkararak, “Devlet benim” diye silah çeken Batman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser H.C.’nin yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 6 Eylül 2016’da tutuklandığı ve 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı. H.C.’nin Bank Asya’da hesapları ve 2 telefonunda “ByLock” uygulaması olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, komiser H.C. hakkında “silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme”, “terörizminin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet” suçlarından 15 yıla kadar hapis istendi. l DHA Tuğluk Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk törene özel izinle katıldı. HDP’li Tuğluk’un annesinin cenaze törenine saldırı HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ay sel Tuğluk’un annesinin cenazesine saldırı düzenlendi. Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk, önceki akşam Ankara’da yaşamını yitirdi. Tuğluk’un annesi için dün Batıkent’te bir cemevinde tören düzenlendi. Törene Aysel Tuğluk özel izinle katılırken, tören boyunca jandarma Tuğluk’a eşlik etti. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri, Ahmet Türk’ün de katıldığı törenin ardından İncek Mezarlığı’na götürülen Hatun Tuğluk’un cenazesine “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz” diyerek saldırı düzenlendi. 45 dakika sonunda gelen çok sayıda çevik kuvvet polisi saldırganlara müdahale etti. 50 kişilik grubun saldırısının ardından ailenin kararı ile cenaze mezardan çıkarıldı. Hatun Tuğluk’un cenazesinin Tunceli’ye götürülmesi bekleniyor. l ANKARA/Cumhuriyet C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle