12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sahıbı Cumhunv,et Matbaacıl'k ve Gaz"'»<••!' ; 1 1S adına . N \DIfî \ \Dt • Genel Yaym MUdurü OK1AY MRTBOfvfc. • Sorumlu Vazı Işlerı MüduriiBÜMÛNT DIKMENFR Basan ve Vayan ClTVIHl'RIYET Matbaacılık ve Gazetecilik TJL.Ş Cağaloğlu, Halkevı Soo No : 3» 41 • TELGRAF ve MEKTUP adresi' CIMHLRİYET İSTANBUL Posta Kutusu Istanbul No: 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 « 42 97 K 42 98 22 42 9» 1/UMnUmYfcl •* * IÎMATI TA1HHÜT EDER • Cıft'M \R AnKara AtaturK Bulvarı Vener Apt. Yeıısehır Tel İT 74 77 25 57 01 • ÎZMIR Halıt Zıva Bul' an No (n Kat 3 Tel 13 U 30 12 47 09 • ADANA Kat Tel Atatürk Cad. Uğurlu Pasat. Tel.: 14550 19731 ABOVK ve ÎLAN ATLAR: 12 6 3 1 Yurt.Çl : 540 270 125 40 Yurtdışi: 990 4.95 247 50 82 50 Ulke yruplanna ve a*ır!ığına gore uç&k farkı okuyucu tarafından aynca ödenır Başll* fMAKTÜ) •*» 2 3 \e 7 Savla (Santuru) ... .. 17U 4, 5, 6 Sayfa (Santımı) 14U Olum Mevlıd Teşekkur (5 Santımı) ... 300 Nışan Vıkâh Evlenme Doğum 250 Yayın Hayatı CKELIMESİ) 4 Knvıo (KELÎMESİ) 3. TAKVİM 9 MAYIS 1976 Güneş Öğle tkındl 5 48 13 10 17 04 Ak&am Yatsı lır.sak 2013 n 01 3.51 Ç. E. K. Genel Merkezi (Bastarafı 1. sayfada) m Ruhi Akçan'a vapılan teslı atın tutanaklan Gumruk ve skel Bakanlığından ıstenmış18 temmuz 1975 tarıhll yazısı • Gumruk ve Tekel Bakanhgı, reklı lıste ve tutanaklan bıze 1 Tokat Cumhunyet Savcnığı'ı gondermış ve kunmda yapın karşılaştırmada bır adet mu• dolabı ıle 20 adet transısî rlu el radyosu dışuıda bir utmsuzluk olmadıgı gorulerek ı uyumsuzluğun Tokat Cumhuvet Savcılığınca dıkkate alınatğı, esasen bunlann Tokat Mer•z Baskanının evınde bulunak. el konulduğu adt geçen ıveılıgın 26 6 1975 tanh ve 975 W savılı muzekkeresınden anşılmıştır Bu arada Cumhuriyet Gazetenın 16 6 1975 tarıhlı nushasmda »hıs konusu edılen 550 bın krıs1 avıze taşınm Paşabahçe Cam 1 Şışe Fabrıkası ile Maden Tetk Arama fMTA) Enstıtüsu'nde ıptınlan muavene ve analızler• taşların krıs*al olmadığı anşılmı? durum 12 7 1975 tarıhınTarfı;maiar » Gumruk \e Tekel Bakanlığı' ı bıld'nlmıştır Dunım bu safÇocuk Esırgeme Kurumu Ge ıda ıken 19 61975 ve 22 7 1975 ta nel Kurulunda delegelerın oıelhınde de tenkıt ettığimız vazılar lıkle uzerinde durduklan ve tarcerıne Genel Merkez olarak ha tışma yaptıkları konu «Tokat srımız olmadan Tokat Ç E K. yolsuzluğu» olmuştur Konuşmaaşkanı 15 % 1975 tarıhli yazısı ıle cüardan bır kısmı bu konuda tanbul Gumruğunden ayn ogenel merkezın de suçlu olduğurak Mürşıtpınar, Mersın ve nu öne surmuş. bır kısmı ıse kokenderun Gumniklerinden alnunun Genel Merkez bılgısı dı kları eşvavı Ankara Sağir ve şında gelıştığını, taman\en Toılsızler Derneği'ne şartlı olarak »ğışladıklannı bıldırmış ve bu kat vonetıcılennı ılgüendırdığıni \ aıt protokol ile ayniyat tesel sa\unmuştur. Delegelerın konuşım makbuzlannı Genel Merkeza malanndan sonra cevap vermek üzere kürsüye gelen Genel Baş ündermistir. kan Ali Rıza Zorluoğlu, Tokat Sağır ve Dılsizler Dernefti, bu yolsuzluğunu dehlleriyle ortaya ırtlı bağışın gereğl olarak, atan gazetemize teşekkür ede «747 lira 20 kuruş değerındekl rek bu konudakl vayınlan olum svayı Genel Merkeze teslım et lu karsıladığını bıldırmiştır. Zorııştır. Ancak Genel Merkez yd luoğlu konusması sırasında «Cum Btım kurulu 23 91975 tarihli tophuriyet gazet«sine bınlerce dentısında aldığı karar ile Tokat fa tesekkür ederım. Bu mesele lerkezi taraiından adı geçen yı iyi ki ortaya çıkardı Bunun ernege verilen eşyalarla karsıgerıye doğru bır 10 yılı var. Belgında alınan eşyanm degeri aki bu konu ortaya çıkanlmasaydı ısında büyük bir fark oldugunu »ptadıjından Tokat merkezi yö bır on yıl daha devam edecektı > demiştir. etım kuruluna son vertni» ve Tokat yolsuzluğunun ortaya çıiğer taraftan Tokat merkezi takanlmasmdan sonra ölay yerina ıfından kendilerine devredılen Çocuk Esirgeme Kurumu müfetjyanın Genel Merkeze iadesinl tişınin gbnderildiğınl ancak vali »ğır ve Dilsızler Demegi'nden ! 91975 tarihinde talep etmiş ve savcılığın gerekli arastırman vermediğinı r. 2991975 tarüül cevabt yazı yapmak lçin izjn ında Sagır ve Dilsizler Demefi, toelirten Ah Bıza Zorluoğlu arasyalardan lşe yarayanlan dağıt dan geçen 6 ay süresinde de ÇEK olarak sorusturma dosyası|mı. yaramayanlan ıse sataralc bildirmış, 1de edilen para ile Ç E.K.'na eş nı bitirereediklerini a alıp gönderdıgini bildirmlştir. «Altındağ savcılığı konuyla ilgılı bılgilen GUmrUk ve Tekel BaGümrük ve Tekel Bakanhgı lüşavır Müfetüşi M. Ali Deve kanlığmdan istlyor. Ama savcıloğlu'ndan Genel Merkej» gelen lığa bile bakanlık cevap vermi) 10 1975 tarlh ve 5626 sayılı yor. Bu durumda biz de elimız azıda Tokat ÇEK.'na Gümrüle kolumuz bağlı beklemiyoruz Dee Tekel Bakanlığı'nca 1971 yılın vamlı yazısma yapıyoruz Bilgı ! an ben 20 tertıp e?ya verildiğl istiyoruz. Tahkikat dosyamızı ğrenılmıştır. Bunlardan iki ter tamamlamak ve kendi açımızdan ıbınm Istanbul gümrUklerinden sorusturma yapmak istediğimızi lınıp genel merkeze getirilen eş yazıyoruz. Ama bakanlıktEn rııç alar oldugu anlaîilmıştır. Dört bir cevap gelmiyor» demljrtır. ertıbinin de Mürşitpmar, îsken Zorluoğlu, bazı delegelerin sovjerun ve Mersin gümrüklerinden lediği g^bi konuyla Genel Merkelmarak Sağır ve Dılsizler Der zın bir ilgısi bulunmadığmı anlegı'ne devredilen eşyalar oldu latarak «Genel Merkez olarak • gonilmüştür. Diğer 14 partl biz ceza davasında müdahıl duu şyanın akıbetinın meçhul kal rumdayız eğer ilgimiz olsaydı, Uğı görülerek yapüacak tahki o zaman kendimizde dava açacak atta esas olmak Uzere bu ter gucü bulamazdık» seklinde kolp emirlenne ait eşya llsteleri nusmustur. lem Gumruk ve Tekel BakanhTokat şubesinin gümrükten ^ı'ndan, hem de adı geçen mümallazı nasıl aldığının ılk soruşettişten kurumca Istenmiş ve )ir taraftan da kurum mufettlşl turma sırasmda meydana çıktı510 1975 tarihinde tahkikat lçin ğım bildiren Genel Baskan sunrenıden Tokat'a gbnderilmi^tir. Un söylemistir: «GUmrUk Bakanlıgı btr yazı Tokat'a gıden kurum müfettişi, jer türlü evrakın Cumhuriyet yazıyor. Yannın ba» tarafı ÇoJavcıhgında olmasından dolayı cuk Esirgeme Kurumu Genel 3ir ış yapma imkiru bulamadan Baskanlıjuıa diye yazılıyor. tlgı yerinde de Tokat şubesine bilgi ferı dönmüştür. verilmek üzere denihyor Bu ya»lardan hiç bir tanesi Genel Bu arada 22 10 1975 tarıhll topMerkeae gelmiyor. Hadi arada antısında Genel Merkez Yöneim Kurulu, gümniklerden tah bir iki yazı gelen evraka kaydeis edılen eşyalan usulsüz sarfe dılmedi dıyelim. Bütün yazılar Genel Merkeze gelmiş değıl. len ve Ankara Sağır ve Dılsizler Jerneği'ne devrıne karar veren Orada Bakanlıkta anlasmışlar, lyelerin Yüksek Onur Kurulu'na yazılar Genel Merkeze vazıhyor, evklenne karar vermiştır. 15 11. Tokat şubesi alıyor. Sonra da Satıyorlar, 975 tarihinde olafanüstü toplan mallan çekiyorlar Bunun Genel ı \apan Genel Merkez Kurulu degiştiriyorlar. Merkezle ne alakası vardu.» Tokat olayı etrafmda Genel Mer cez Ybnetim Kurulu'nca tahkika tn gemjletilmesıne ve gerekirse iîerkez Kurulu'nun toplantıya ^ğnlmasına karar vermıştır. Ge lel Merkez Yonetım Kurulu 23. (Bastarafi 1. sarfada) 12 1975 tanhınde yaptığı toplantıbir anlamda dola\lı olarak Güia Kurum Hukuk Müşavırlıgırın ney ulkelerı adına Turkıve taraMütalaasını da alarak, Hukuk Mü jaiırlığı'nce resmı gırışımlerde fından karşılanmış olacaktır. Erezılva'dan ıfhal edılen ^ahbulunmak kajdavla Genel Başkan venın ılk partıs'nın yuklendığı ve lığa vetkı vermıştır Genel Mergemınin yola çıktığı bıldınlırken, kez Yonetım Kurukı'nca yapılan bunun virmi pıln kadar sonra tahkıkat uzenne 31 1 1976 günü Genel Merkez Kurulu toplantıva pıvasaya çıkacağı belırtılmeısledavet edılmıştir Bu toplantıda dir. Çıy çıkmaıı Genel Merkez Kurulu, gumruk mallanna aıt ışlemlerle ılgısı bu Ote vandan ekonomıde herhan lunanlar hakkmda hukukî ve ce gi bır mala duvulan gereksınmeTSÎ yonden takıbata geçılmesıne, nin o mala benzer bir baska Sağır \e Dılsizler Derneğı'ne vemalm elde edılmes'yle gidertlrılen mallar ıçm dava açılması mesi ortaya «ıkame malı» kavna karar vermıştır ramını çıkarmaktadır Kahve ile Gumruk ve Tekel Bakanlığı çav arasında «ıkame malı» bağMuşanr Mufettışı Saym M Ali lantısı bulundufrunu bildiren uzDevecıoğlu'nun 5 2 1 > 6 tarihinde <7 manlar. kahvenın çava göre dakuruma ulaşan 3 2 1976 tarıh ve ha ucuz olması ve çay tivatlan12 11 sayılı vazısmda Tokat Co na Cephe H'jkumetince zam vacuk Esıreeme Kurumu'na evvel pılması sonucu talebm çaydan k ^veye gıdeceeini hesaplamaktadırlar Alınan bılgiye göre 5u anda vaklasık 50 bm ton çay stoku (Baştarafı 1. savfada) bulunmaktadır. Çay fıvatlannın Bu arada, analız raporlanm ba artması sonucu Gümrük ve Teeına açıklayan Vetermer Bolge kel BakanlıÇı vetkilılerl çav stok Gıda Kontrol Lâboratuvan Mulannm eritılemeyecegı tehlıkesiduru, veterıner Havrettm Aytaçlı' nın belırdıSini bıldırmişler ve nm, Valı Munır Guney tarafınstoklann satılamaması halinde dan «Neden açıkladıgı» yolunda vaklasık bır mılyar liralık zasorguya çekıldığı oğrenılmıştır. rarla karşılaşüacağını hesaplamış Daha once, bu tıp bozuk yağlalardır üzmanlar bu zararm n n yasaklandığı ve ahnmamas» zammm yanmda, kahve fıyatlaıçm Valüık Basm Bürosu taratmra ucuzlugundan kaynaklandıfından halka ılânlar yapılırken, ğını eklemislerdır. bu kez olayın gızlenmesı halk ta rafından tepkıyle karşüanmıştır. 93 sayılı tahlıl raporuna göre, îzmır'deJa «Ekız» ıle Adana'dakı «Sofra» yaglarında madeni yag karışımı, Eskışehır «Oba» yagının da pamuk yağı karışımı ve BurAyse KTJDAT sa «Emek» yağlannda da acılık ıle olâuğu saptanmış, bu nedenle sa tüma» ÖZKAN tışlanmn yasaklandığı açıklanevlendiler. mıştır. Bu arada «Ekız» «eytınyaiının g Mayis 1976 sadece,876 serısimn 1/2 kıloluk. AıVKARA tiplerırün yasaklandığı da ekJenmıştır. Her dört markadan toplanarak kılerden ayn olarak 13 tertıp es ja daha venldiğı anlaşılmıs \e burların da lıstssı Gurrruk \e Tekel Bakanhgı ndan ıstenmıştır. Açılacak hukukı ve cezaî davala ra esas olmak uzerı» ıstenılen ve 12 111975 tarih 18912 sayılı 9 12 1975 tarıh 13<»ö9 sajılı, 26 11976 tarıh 19055 sayılı. 12 2 1976 tanh ( 1908fi savılı. 23 2 1976 tanh l >092 sajılı vazılanmi7İa tenkıt edılen bu lısteler gelmeMnce, Sağır ve Dılsizler Derneğı'ne devredılen eşyalann bır komısyon taraftndan değerlendırılmesı japtırılmış \e bunun uzerıne hukuk davası c açılması İQin do ya 23 2 1976 tari hınde Hukuk Muşavırh?ı'ne tev di edılerek Ankara 9'ncu Aslıye Hukuk Mahkemesı'nde 978'190 savılı dosya ıle Ruhi Akçan. Pev man Akçan ve Turkıye Sagır ve Dılsızler Derr.eğı hakkında 2 108 3*1 80 TL'hk maddl ve 500 000 TL hk manev! tazmmat davası açümış ve aynca ıhtıyatı tedbır ta lep edilm;ştır Ceza davası açıl ması için 11 3 1976 tarihinde Ankara Cumhurivet SavcılıSı'na 1111976 tanh 19199 sayılı yaa ıle müracaat edılmıştır » ÇLAYLARIN  500 bin ton çimento Senato seçımlerınden sonra, y.ve Uretıcıler Bırlığı çimento fıyatıannın ayarlanması ıçın hükumete Dasvurmuş, ancak bu kez de AP ıle MSP arasında gorüs aynlikları çıkmıştır. AP, bu zammm MSPHı Sanayi Bakanı taraiından vnpılmasını lsterken, Üretıciler Birlıgl MSP11 Sanayı Bakanmdan randevu alamamıs lardır Crptıciler BtrUgi vöneticıleri bu kez Başbakan Demirel'e başvurarak buoa bır çare bulmasını Istemlsier, ancak bu da olumlu sonuç vermemıştır özellıkle ozel çimento fabnkaları bu zammı alamadıklarından satışlan kısmışlardır. Bazıları fabrikalannı revızyona sokmustur. Fu sırada özellıkle Istanbul'da fivatlar Dirden fırlamaya başla mış, durumu goren hükumet bundan bır buçuk ay bnee, üretıcılerm istedikleri zammı vermek zorunda kalmışur. Tüccarlann ellenne veterı kadar çimento verılemedığmden, Istanbul'da çimentonun torbası ^8 Uradan 45 lıraya fırlamıştır. ĞERÇEK Atatürk ve Geticüer (Bajtarafı 1. savfada) tnüze haline getirılmıştır. Bo>lece devlet. bu tanhsel yapı nın tahsis amacını hukumet karar ıvl a saptamıştır. De\lete alt bır verl tahsis amacuıa avkın olarak cebren kullanan klsiler, Ceza Yasasının ilgilı maddesini ihlâl ettikleri gıbi, bu davramşa engel olmıvan resmi eorevlıler de sorumludurlar. En kuçuk ilt> rici gençlik e\leminde pollsı panzerlerijle bırlıkte hazır bulundurmakta titizllk çnsterrn bir il TÖnetiminın haşta tstanbul Va11si olmak uzrre bu olavdaki dav ranışı iİRİnçtır. 3) Namazı sıvasete âlet ede> rrk politik evlernı gprçekleştiren MTTB. 12 Mart rejimince himave edijmiş bir dernektlr. Ola£anüstü rrjim doneminde butun dnnekler kapatılırkrn sdıkonusu kuruluşun tstanbul o kivonrtimince knrunmuş o1m»«n, dlkkate dffeer bir cerçffl vnr«fuluınr: Atatrirk'e karsı eğilımlerin hanffi ellerce himaye edildiğinl ortaya konıvor. * ö\\e gorunuvor ki tslâm Konfcransının Istanbul'da duzenlenmesi. gerıollerln evlemlerine hıı \ermelen ıcın bir fırsat savılmaktadır Bir adım ötede Snltanahmet Camisl dunırkpn Ava«ofva MHze<5İnde namaz kılarak «iva«al evlpme ıreçilme«sl, orlamı helırtmekiedir Ama Buvük Ataturk"un anısna ve llkelerlne saldırı nil'liçindr bulnnan davranı$!ar karyısında vetkililerln su«ıpuı« oturmalan hszin bir manzararı sergilemektedir (Bastarafı 1. savfada) tan gelmektedır Şımdıve deşnn 800 bın ton çimento ıhraç edılmıstir Ithal ç'mentosunun ise, Bulganstan, Yunan stan Romanya ve Sorvetler Bırl'°ı nden almması düşünulmektectır Çımentonun tonu 2530 dolara ithal edılebılecektır Bir Konierans (Basyazıdan devam) ken Cephe Hükümeti vonetfcileri arasındakı anl»»marlık hennz sona ermemlş gonmüyor. Baş bakan mı knnıısMin. Lrbakan mı knmıssun. namaz nerede kılınsın, dua nerede edılsın" Tartısılan knmılar hunUr ışte. \e bnnlar tartışıllrktn IV) kadar fenç *vasofva Müzesine rirerrk Atatürk'Un dünva barıjı utrruna riünva kfittürfine hedive ettıci bu pşl:ı kılısede namaz kılnorlar Amaçlan Külsfvl venldtn Camive çevirmek, \tattirk' iin dnnvavı havran bırakan bir eserlni daha vıkmak' \ e başta v m n Vall Namık Krmal Senturk. lavik TUrklve Cumhuriretlnln titanbııl sonımlulanndan rneel olmak şoyle dursıın, «**l hlle çürmıvor. Yaak, yamk' AP ile MSP'nin (Bastararı 1. savfada) sormâyın Söyîeyecek başka bır sey yok Hepımız bu memleketm çocuguyuz Bu ışm nezatcet arze den tarafları var» demiştir Bu arada toplantıdan sonra. Başbakan Yardımcılanndan Er bakan ıle Fevzıoğlu nun oırbırlp rnle çelışen soz'erı özellıkle dık kati çekmıştır Erbakan konie lansta kendısmın de bır konuş ma vapacağını, bu arada korfe ransa bütün partılen temstlen eşıt sayıda parlamenterm delege olacaklarım açıklamıştır Pevn oglu ıse, konferansta sadece Baş baıtan Demırel ın açış konuşma sını yapacagını onun dışmda kım semn soz alamaj acagını bıldırmış tır Yıne Basbfkan Yardımcılarından Alpaslan Turkeş de. Ba kanlar Kurulu toplantısı bıtme den 1 saat once sınırh bir «ekılde salondan ayrılmış ve gazetecıler le konusmaktan kaçınarak makamma Kitmıştır Başkenttekı »ıyasal çevreler ts lâm Konferansıyle ilgılı olaratc AP ve MSP arasındakı gorus aynlıklarının zaman zaman koalısyonun gelecğmi tehdıt edıcı nıtelıge buründüğunü belırtmek tedirler. öğreruldığine göre MSP Turkıve'mn konferansa as'l üye olarak katılmasım avnca tsrail'l tanıma karannm kaldınlmasmı ıstemektedır AP nın bu konularda karşı gorusü savunması nedenıyle, gorüs ayrılığı hukumetm iki kanadı arasında derın bır uçurum •spklıne do^uş"iuştur. üıennde Dışışlerı Bakanına gereklı talımat verilmıstir > Demirel ve Feyzloğlu Baıı lıbrikaların dunıma Çimento TÜTiiije'nın önemll maddelermden b.nyken, ozellıkle bır vıldan ben kotu yonetım yuzunden bazı fabrıkalar çalışamaz duruma gelmistır Van'daki çimento fabrıkası cere\an yok luğundan çalışmamaktadır. Askale Çimento Fabrikası ja.<ılmıs, vapılan onanmlardan sonra iki ay once çalışır duruma getırıl mıştır. Hereke'dekı çimento fabnkasının 46 gunden berı grevde oldu gu bılınmektedır Konya çimento fabrıkasında da işçıler dun sabah greve başlamıslardır. 19M seçımleri öncesınde Başbakan Demırel tarafından temelı atılan Kars çimento fabrıkası. o yıldan berı bıtırılememış durumdadır Yozgat çimento fabfıkası henuz çalışmaja başlatılamamıştır Geçen yıl, If75 hazıranında çimento uretıcılerı hükumete baş vurarak çimento fıyatlarının yukseltılmesıni ıstemışler, ancak jeru kurulan MC hukumetı, sena to seçımlerıne hazırlandığından bu ısteğı reddetmıştır Uretıcıler çımentonun tonunun 395 lıradan 457 llraya çıkanlmasmı lstemislerdlr. NADtR NADİ Polis yetkilileıi (BaJ5tar»fı 1. savfa«a) ödemeden gırdıklennı bildirmıştır Bu nedenle, ilgıliler Ayasofva Muzesınde toplu namaz kılanlar hakkında zor kullanarak muzeye gırmekten de soruşturma açılacafmı belirtmişlerdir. îstanbııl Emnıyet Mudurü Meh met Akzambak ıstırahatlı bulunduğu icin kendislvle (çörüşüp bu Konuda pol'sın tutumunu oğrenmek mumkun olmamıştır Konuyla ılgılenmeti gereken polıs yetkılılerı ıse lslâm Konferansı nedenıvle devamlı toplantıda olduklannı bildırerek gazetecilerle konusmamayı tercıh etmislerdir Ayasofva MUzesındekl görevliler, MTTB'ne bağlı grubun müzeden ıçerı gırmesınden tonra telaşa kapılmışlardır. îsmınln açıklanmasmı ıstemejen bir ılgili . Kım onlara manı olabılır ki Adamı orada oldurüverirler. Bu nedenls görevli arkadaslar müaevı terk edip dışarı çıktılar» demiştir Gene Asasoha Muzesındeki bir gdrevlı «Onlar Mtızeye girdiklerınde pohsler yoktu» deml$tır MUzede gorevll bır kifi de, <Onlar daha önce de boyle blrkaç harekette bulunmuşlardı Polısin haberi olmadan bır ış v»pma«lar Onun ıçin polıs onltr geldığmde ortadan kaybolur» diy» komifmuşfur. Ayasofya Muzesı'n» ^riş 5 liradır Üst ka f a çıkmak için aynca 2 5 lira odenmektedır. Içerde foto^raf çekmek de avrı izne ve on liralık bılete tabıdır Muzenın kspısındakı yazıja gore içe rıve er ve oğrencıler d« bıletsız olarak sırememektedır Ecevit (Bastarafı 1. sayfada) iflâsın yMii kanıtlarından biri, S mayıs günlu Resmi Gazete'de yayınlanan bir kısa tebligdır Maliye Bakanlıgmın VII165 savılı bu tebhğine göre demır ve gübre ıle traktor ve kam>on parçalan içm «redılı ıthalâta IZJI \erilmektedir 1957 de de, Turk ekonomısınm yı ne ağır bır bunalıma suruklendı ğı ve ıthalât olanaklannm yıtırıldığı sırada başvurulmuş olan buna benzer bır uvgulama, eko nomimiz Uzerinde bır tur yabancı denetimı kurulmasına vol açan olumsuz gelışmelerı ve Turk parasının buvuk olçude değerden dusmesını hızlandırmıştl. Bikanlar Kurulu Demırerin (Bastarafı 1. savfada) turuklama kararı ver'ldıfı bıldınlmiş anca^ karar aradan bır ay stıre geçmesme ragmen uygulanmamıştı Ulku Ocaklan yonetıcıleri AN KA ajansının Ali Batman hakkındakı tutuklamanm kaldınlıp kaldlrılmadığı şekhndekı sorusunu «Başkanımız gorevının başındadır Tutuklama kararı olsa emniyetın arayıp sorması gerekırdi» dıve cevaolandırmışlardır öte yandan Başbakan Suleyman Demırel'ın Ulku Ocaklan Derneğı Genel Ba=kanı ıle gdrüşmesı muhalefet partılerıne menBup yonetıcüer taraiından «Tehlıkelı bır gın^ım» olarak nıtelendmlmıştır Muhalefet çevreleri «Başbakanın son olaylann başllca sorumlusu bır kışıvt kabul etmesı ıçınde bulunduğu durumu açıklamak bakunından yeterlıdır» demışlerdır. IsHfçîllk ve doviz israfı Cephe HUkümetı, sorum«iuzcm tutumu ve isWçilığe yarayan dövıı israfı ile Merkez Bankasındakı doviılerın kıia surede erımeSUM yol açmıştır, «Döviza çevrilebilır mevduat> adı altında, yuksek faizîe ve kuı garantısıvle. astarı yuzünden pahalı biçımde dovız aramağa mecbur kalmııjtır, fakat ekonomimlzln guvenırlığınl yirimesı nedenıvle artık bu (Kİünç dovızleri bıle bul makta gliçluk çekmektedır Dünya pa>a pıvasasmdan en ağır ko şullarla bıle kredı bulma olanak lan darabnıştır, ustelik, gerekli tedbırler ahnmadığı Içın, uygun koşullu bazı p r oje kredılerı de kullanılamamaktadır, hukume tın tutumu guven vermedığı ıçın Işçı dovızleri gelırlmız hızla azalmaktadır, dıi ticaret açıgımız ise gonılmemış bır hızla büyumektedır. Hukumetın sorumsuzf»ba?trnsjz ekonomi polittkasıTim sonucu olarak, ıthalât guçhl ğu tehlıkelı noktaya varmıştır, yapılmış ithal âtm karşılıklan bile avlardır dişarıva tranafer edılememsktedır Iste bu dunım karıjsında, hukumet, seçime kadar bazı maddelerın ithaUtını surdurebılmek için, İM sayılı tebligı çıkararak, en sakmcah voİB ba«vurmus olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partısı ve Irmale hUkünetlerınden devraldığı dövizlen tukettığı vetmezmis gıbi, trelecek yıllann dovızlenni d° şımdıden bağlamaktadır Seçime kadar durumu idare eder gorü ntbilmek ujfruna. Türkıve'nın geleceğlnl de ıpotek altına sokmaktadır. ••• flnneler (Bastarafı 1. lavfada) riı ve talan düzenı, anayasava saygıvı da yozlaştırmı? Anneler GUnU. para babaiarının elinde bulunan, radyo, TV aracılığıvle annelere hedıye alma günü bdylece de para babalarına yeni karlar saglama günü haline getınlmis» denilmekte ve özetle şöyle devam edilmektedir. «Analığa saygı. bıze yutturmaya çalıstıklan gıbı, yılın bir günu çocuklann analanna hediye alması demek değıldir Topluma çocuk vetıştıren analara karsı toplumun toplum adına devlet ve ışverenlerın borcu vardır Oy sa, bu gun, bu borcu. bu görevi unutturmak ıçın kullanılıyor «Anneler Günü>nde «Emekçi anaların ıstedıklen, onlara verılmesi gereken ışsizlik ve pahalıhğa sondur doğum yapacak hastane, doktordur tnsanca yasanacak konutdur. çocuğuna kreş, okuldur Evlâtlanna can gu\enlığidır Faşızme, yani açhk, yokluk, zulüm düzenıne sondur. Sa\assız, somuru«üz bır dunyadır Emekçi analar bunları Hedıve» olarak alamayacaklarını bıhvorlar Onlar bu amaçlara çocuklarıy'.a elele mücadele ederek varacaklardır » Analar, Babalar Derneği de Anneler Gunü dolayısıyla yaymladığı bır açıklama ıle faşızmın kol gezdıği, evlâtların sokaklarda kurşunlandığı bır ortamda Anneler Gunu kutlanamısacagını behrterek «Bo^le bır gunde analara \enlecek tek armağanın evlatlarınm can güvonlığı olduğunu bır kez daha tekrarlıyoruz» demışlerdır Persembe gunu vapılan Bakanlar Kurulu toplanti'îindan son ra yapılan açıklamada, kurulun cumartesı günu saat 16"da \e nıden toplanacağı bıldırılmıştı Bu toplantı AP ve MSPIı uye lerin sert tarfşmalarına neden olmuş bu arada Başbakan Suleyman Demırel konunun dun yapılan toplantıda ele almması ru onermıştı Dün saat 15 45'de Başbakan Demirel Başbakanlığa gelmiş ve Faşbakanlıgın merdıvenlermde fuvenlik tedbırlerı arasında Devlet Bakam Seyfı Ozturk. Başbakanhk Musteşârı Fkrem Cejhun ile özel Kalem Muduru Kemal GUçyener tarafından karşılanmştır Ötekı bakanlar da saat 16'ya doğru Başbakanlığa gelmiş ancak MSP Genel Başkanı Erbak&n'ın taat lfi 30 da Ba$bakanlığa ulaştığı gorülmuştur Toplantı başladıktan hemen son ra Bakanlar Kurulu salonundakı açık bulunan pencerelerın kapatıldığı, perdelennın de ortülduğu dıkkati çekmıştır Bakanlar Kurulu'nun dunkü toplantısı da bır oncekı gıbı tar tışmalara sahne olmuştur Bu ara da Bakanlar Kurulu toplantısma Cuma günü Ankara \ a gelen Dışışlerı Bakanı Çaglayangil ıle Mıllî tstıhbarat Teşkılatı Musteşârı Hamza Gurguç de katılmışlardır. Bakanur Kurulu uvvtert içtn saat 21 de yemek ıstenmıs saat 21 30'da ıse, MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Turkes, sınırlı bır şekılde salonu terkederek, makam odasına gıtmıştır Toplantı da, 21 30 da sona ermiştır Başoa«s.an buiejmu.ı Deınırel de toplaoTidan avrmrKen gazetecue re yaptığı açiKÎamada. Islam Kon ferans'yla ılgnı çalışınalann goz den geı,ırıiQiğım ve muzakerele rıfi tanıamlandıgını belırterek, «Bunun d'jinaa soy»enecek bır şey vok Lutıen sı^. de soımajmız Sornıamanızı uzellıkle ıst'jorum ÇUnkU heplm.z bu memleketin çoculdarıyız Bu ışın nezaket arzeden tarafları \ar» aemıştır Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzıoğıu aa, gazetecılerın, «Toplantıda Başoakan \ardımcıları 9 da konu^acak mı » sorusuna, «Boyle bır şey soz konusu degıl Dığer ulkelerde ne yapılıyorsa, burada da osle oıacaktır Zaten bu Lçin programı da japıldı Sa dece Başbatan konuşacaK dersenız, doğru jazmLş olurüunuzji cevabmı vermıştır Feyzıoğlu bır başka soru üzerıne ce Demırel'ın konuşmasınm ardmdan dığer Ulse jönetıcileımın soz alarak gö rılsterini açıklayacaklannı bildirmiştlr Başbakan Yardımcısı Necmettin LrbaKdn ıse, gazetecilere Turhan Feyzıoglanun sojledıklermin aksine, toplantıda kendisinin de konuşacağını açıklamıştır MSP Genel Başkanı «Konuşma metnı nızi daha onceden alabılir miyu;''» sorusuna, «Tabli, teksır halinde bastırıp daha önceden dağıtacağım Ama bu konu bugünun ışı degıl Hepınız konferansta go rürsunuz ve dmlersınız) vanıtını vermıştır Krbakarl, hükümet or tağı partılerın eşıt sayıda parla menterlerle konleranstakı gızlı toplar.ulara kaülacağını, Başba kan ıle Başbakan Yardımcıları nın konukları avrı ajrı bırer ge ce açırlavacaklarım da söılerıne eklemıştir Erbakan'ın goru}leri Işverenler (Bastarafı 1. savfada) Yuksek Konsevı»nın jenıden bir ara\a gelerek konulann çoBumu ne oalışacağım belirtepek «öyle konuçmuştur «Huzursuz ve hırçın bır doneme fııen ışçı . ışveren ılışkılerının demokratık bıçımde ıslâh edılmesı hatta, rejımın vara ılma sının onlenmesı ıçm, ışverenlerın toplu ış sozleşmelerım tespıt edılecek kesm prensıpler ıçınde yap maları esası benımsenmıştır Bu prensıplerın tam olarak uygulaıı masını temın içın de ışverenlenn bu sistemın geregı olan her turlu dayanışma fonlarım kurtr.alarında ve ışletmelerınde bırleşılmışttr » «Bü sekılde davranıldığı takdırde ışverer'ere yoneltılen fakat aslmda demokratık reumı ve bzgurlüklerı hedef alan haksız dav ramşlarla tesvık ve tahnklerın on!enebılece§ınıi) behrten Nartn, S07İerme ısveren'erın bu çeşıt danışma toplantılannı tekrarlayacaklannı eklemıştir. öte yandan MSP Genel Başkam, dun başkentte paıtısının böl ge toplantiEinda vaptığı konusmada, sozü Islam Konferansına getırerek, bu konudakl göruslerinı açıklamıştır Erbakan. konusması sırasında konferansa sunulacak Türk gömşlerinin MSP nin e»en olacagım bıldırmis. «MSP nin hükumette olduğ\ınu ve hükümette soz sahibi olduğunu bu konferans gosterecektlr » demlştır Ortakpazar'dan çıkılmasmm kararlaştmlması ıçin gerekli çalışmalan hükümetın MSP kanadı olarak vaptıklannı da bildiren Erbakan, lslâm Ülkelerivle ekonomik ve sosyal işbirliğine g'dllmesi içın glrişımlerdft bulunduklarını da belirterek. «Dıj pohtıkamızın MSP'nin görüslerine göre düzenîenmesl için eahşıyoruz» şekimde konuşmustur. Dernektor Tıusına glra Namaz kılma olayından sonra MTTB ve Edebıyat Fakültesı Talebe Derneğı yöneticilerinln verdıklen demeçlere değınen hukuk çular, ejlemln Dernekler Yasasına da avkin olduğunu belırtmıs lerdır Yargıtav Ceıa Genel Kurulunun Adalet Bakanhgı Ceza ÎSlen Genel Müdurlufünün 5'23 sayılı eenelgesıv'e savcılıklara duyurdugu karannda derneklerin tuztıklennde bulunan amtcları dısında faalıvette bulunmaları halinde yonetıcılerınin vasanın 35'1 A ve «5 2 maddeleri jferegmce cezalandırılmalan gereVifi belırtilmıştır Yasanm anılan maddeleri 8 aydan 1 yıla kadar hatııs ce«a«ı bn gormektedır ve bugune değın bır çok ke7 çeşıtli devnmcı dem«klerin voneticıleri hakkmda uygulanmıstır CHP Elâzığ Senatörü ildan m apartmanına dinamit atıldı ELİZlG, (Cumhurivet) CHP Eldzığ Senatörü Hasan îldan'ın, Naılbey Mahallesi Tuncay Sokaktakı apartmanının gırısm» önceki gece saat 23.30 sıralarmda dinamıt atılmıştır. Henuz kimlıklerı santanamayan kışiler tarafmdan apartmanın gln» kapısmdan içenye atılan dinamit buyük bır gürültu ıle patlamıs ve mahallede panik ve heyecan varatmıştır Patlamada insanca bir kayıp olmamıs, ancak bmada genıs çapta hasar mevdana gelmıştır. Açıklama Saat lfi 30 da başlavan ve aralıksu 22 30'a kadsr suren toplantıdan sonra yapılan vazılı açıklamada. şovle denılmışhr «Bu toolantıda lslâm Konferan»ıyla ilgılı hususlarda Dışışlerl Bakanının ve uzmanlann verdıği etraflı teknık ızahat dın'enmış ve konferan=ta ele ahnacak konular Iftttl e!, sonra »de «Şlmdi ithal et, sonra Sder•fn> anlamına gelen kredıli ıthalât uygulamasıvle, gerçek deferımn çok ustunde fıvatlardan mal ıthal edılecektır Bu Uygulamavla, başlang'çta bır odemede bulunmaksızm dıledlklerı gıbı mal ıthal etme olanağına kavuşan ımtıvazh kışiler. gırdığımiz sıkın^lh dönemı ve yakın gelecegın büsbütun sıkıntılı olduğunu gozonünde tutarak, bol bol ıthal malı istıfçılıfı vapacaklardır. So« konusu teblij. «Turk parasım koruma hakkında'ki bır karara ılışkm olarak rıkarılmıstır Oysa bu tebl'gle. Turk para sı korunmak şovle dursun, bus butun de&er vıtırecektır ve kısa surede büvuk bır devaluasvon kannılmaz dunıma gelecektır Ülkeyı sıvasal ve sosval alan larda btmalıma sürükleyen Cephe Hukumetı ekonomımızi de felâkete süruklemıştir » V E F A T Merhum Seceadecı Başı Ibrahim bey ve merhume Hatıce haruımn oğulları. Eksper Nail Hatipoğlu'nun ağabeysı. Nusret Hatipoğlu'nun eşi, Suna, Tomrıs. Gülsen, Harıkanın ve Ibrahim Hatipoğlu'nun babaları Dr Rıza Deve lıoflu. Mehmet Kavansalcık ve Atilla Sövlev ın kayınpederı Nese Tolga ve Altug'un dedesı, Guler ve Kemal Hatipoglu'nun amcası, Abdullah, Mehmet, Nıhat ve Afif Çamm emştelerı, EMEKLt ESINtYET 1VIENSCBU I Maoisa yurdunda (BaşUrafı 1. Sayfada) aşağıya atılmıştır Bır baska ıddıaya gore ıse. Alperın odasına gıren komandolar bıçak çekmışler ve bunun uzerine korkan dğrencı kendisinı aşağıya atmışnr Hacettepe Hastanesı doktorları, oğrencinin durumunun c*'di oldugunu ve beyninın devamlı bakıma alınd<s!nı bıldırmışlerdır Karamanlis'in (Baştarafı 1. «avfada) Öte yandan, Ingıltere'de >a>ınlanar. «The Guardıan» gazetesınm Lefkoşe muhabirı Başpıskopos Makarıos un toplumlararası gorü«melerden umudunu kestlginı ve sorunu vıne Bırle^miî Milletlere goturmeyı duşundUgünü bıldırmiştır Muhabıre gore, ekım ayında Kıbrıs ta japılacak seçımler bu bakımaan Makarıos ıçın btıvük onem t^şımaktador. Makanos bn seç'rnlpde halkın guçlu deste^inı spğ'adıktan sonra, toplıımlarara&ı goruşmelerden çe kılmeyi tasarlamaktadır Başpıs kooos bdylece gerek dıştan, ge rekse içte bazı çevrelerden gele cek tepkilere karşı çoğunluğun desteğine sahıp olmayı amaçlamaktadır. (Dıs Haberler Servisi) İtalya'di, (Baştarafı 1. savfada) kavşaklannda ver alan kasaba larla irtlbat kurmaktavız. Ölu sayısı daha da artacaktır» demış tır Kurtarma çalışmalarrnı, haberleşme ve ulaşımın çok guç yapılabılmesl aksatmaktadır. iki buyük koprü deoremde yıkılmıa. uç demirj'olu ıstasyonu enkaz haline gelmıs, telefon konuşmaları ıse hemen hemen hiç yapılamamaktadır. Kurtarma ekıplerinın çalışma lannı, asıl depremden ^onra kay dedilen 28 deprenT sonraaı sarsıntı daha da guçlesUrmıştır. Sar sıntılar oncekı gun akşamın erken saatlerıne kadar devam etmış, avrıca deprem bolgesmde şiddetlı yağış baslamıstır. Depremae evsız kalanlar otomobıllennde ya da polıs ve ordunun deprem bolgesıne aceleyle sevkettığı yuzlerce çadırda gece lemışlerdır Butun ulkeden ıkı yuz gonullu doktor derhal depnMB bolgesıne gırmıştır Venedık m San Marco mevdanında 97 5 metre yukseklığındekı unlu saat kulesı sallanmış, fakat zarar gormemıştır Deprem bolge«;ındeki kurtarma çalısmalanna çeşıMı ulkelenn \ ardım gonderdıgı blldinlmıştır. Italya'dakı ABD hava ussunden altı helıkoptenn ve on kısılık sağlık ekıbının deprem bolgesıne yollandıŞı belirtılmıştır. Batı Alman hukumetı yetkılileri de ttalvan hükumetıne deprem kazazedelerı ıçm yardım teklılmde bulunmuş, Kanada huıcumett 200 askennı îtalya'ya yolla mıstır Asken bırhkler deprem felâketıne uğrayan halka ekmek ve su dağıtrmşlardır. (AP • a a ) Kahve Mahmut Nedim Hatîpoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 9 mayıs 1976 pazar gıinü Çengelkoy, Kerıme Ha*un Camıınde Ikmdi namazım muteakıp kaldınlarak aıle mezarlığına defnedılecektır. A t L E g t Cumhurıvet 3928 lşçilere baskı Eskişehir'de Ö^e \andaa Bahçehevler Kız Yurdunda çalışan Türk • Iş uyesı ve bagımsız oıan 40 kadar ışçı dun komandoların baskısı altm da Mılliyetçi Isçı Sendikalan Kon federasvonuna (MÎSK) ü>e yazdırılmışlardır Yazım sırasında MISK'lı bır senaıkacımn da buf lundugu, jazılmak ıs emeyenl"rın komandolar tarafmdan ölumle tehdıt edıldıfı oğrenılmıştır. Yurtta kalan oğrencıler, Sıte Yurdundan gelerek kadın erksk ışçüerı MÎSK'e kaydolmaja zorlayan yıırt yonetıcılerlyle komandoları pro^esto etmışlerdır Kız oğrencıler «\na babamızla bızı serbestçe sorjstürmeven yonetıcıler taerrfirdc'ann jıarda gır~ıesne vardımcı oluyorlar» demışlerdır. Kız Mirdunun kadın olan yonetıcılerınin uç gun once değiştırüdiğı ve Mılli Eğıtım Bakanhgmdan erkek yonetıcılenn atandığı blldinlmıştır AP Muğla Senatoru Haldun Menteşeoğlu'nun bayan yeğenı de buraja atananlar arasındadır. thtiyaç fazlası (Baştarafı 1. savfada) Ce\ap: E\et bu konuda çalış malarımız oldu, ancak bır kdrar \ok Sflru. Na"=ıl bır çalışma yapılı yor? Nerelerde ıstıhdam etme\ı duşünuv orsunuz' Ce^ap: Efenaım ba konuda çe sıtli bakanlıklarla bırhkte çahşı yor. Mıllı Savunma, Sanayı, E nerjı ve Tabıı Kavnaklar Bakan lıklan gıbı. Hemen hemen ılgili her bakanlıkla temastayız Toplantılar yapılıjor ve çalısıllvor Gıttıkçe buvuyen zamanı geldığı halde askere ahnmayan asker sa yısını nerede, nasıl kullanacağını araştmyoruz. Soru. Sayı olarak ne kadar ıh tıvaç fazlası olduğunu saptayabıl dımz mı° Cevap: Bunun sayısi uzerinde durmak yenne, bu sayının her geçen n l daha da artmaıı Bnem lıdir Kanunı vonlerden bu ıhtıvaç fazlası askerlerın nasıl kul lanılacağını, askere ahnmadan ne relerde çalıştmlabıleceği konusu nu araştmyoruz. Soru: Son olarak plânlamacılar İa da toplantı yapmışsınız her hangı bır karar almamadı mı 7 Cevap Evet, plânlama teşkıla tı uzmanlan ıle ilgıli bakanlıkla nn da temsılcılennm bulunduğ 1 toplantıda, bu meselevı ele al dık. Çalışmalarunız devam edecektır. Ahnacak tedbırler bellı ol îstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisî PERSONEL ALINACAKTIR 657 sanlı Devlet Memurlan Kanununun 48 madde!İ uvannra aşagıdakl niteiiklere halz personel alınacaktır. OĞRENCtLIKLE ve AYR1CA ERKEKLER İÇİN AisKERLjKLE İLİ9İÖ1 BULCTNMAYAN ısteklılenn, durumlannı mldırır bırer dılekçe İle 21J5 1976 cuma akşamına kadar Vanbıü • Yıldız Devlet Muhendislık ve Mimarlık Akademisi Personel Bürosuna müracaat efmeleri ve 31.5.1978 paıartert günu saat 10 00'da yapüacak «Iriş sınavına katümak üzere Akademide bulunmalan duvurulur. B A 9 K A N L 1 K Derecesi 6 4det Smtli 1 2 2 4 GSrev önvanı Muhasıp Şef Şef Bolum Memuru Memur Satınalma Mem Mubasebe Mem Memur Daktılo Memur Daktüo ŞofÖT Aranan nftelik Gniversıte Lise Mezunu Umversıte Lise Mezunu Üniversıte tase Mezunu Ünıversıte Lıse Mezunu Lise Ortaokul Mezunu Ticaret Lısesl Lise Ortaokul mezunu Lıse Ortaokul Mezunu Lise Ortaokul Mezunu Lıse Orta Sekreterlık Okulu mezunu Lıse Ortaokul Mezunu Lıse Orta Sekreterlık Okulu mezunu Ortaokul Mezunu Ortaokul Mezunu Ortaokul Mezunu Meslek M»«lek Meslek Meslek llkokul llkokul llkokul llkokul Llsesı Lisesi Lisesi Lisesi Mezunu Mezunu Mezımu Mezunu Galatasaray (Baştarafı Spor Savfasında) dan ı«tenmedığı yolundaki spekulâtıf ve yakışıksız tefsırleri, ıthamlan, ısnatlan tamamen camıamız dı.şında telâkki ederek yonetım kurulumuz adına Galatasaravlılık ruhunun butun asaleti içmd« reddedenz. Bolgecilık çığnnıp açılmasımn tam karsısındayız. Şampıyonluklar hakkı olanlanndır. (?) Galatasaray formasmı ölmez Galatasarayhlık ruhu içuv de çerefle Ustthı bir gor«v anla (OĞtTLTURK) BEKtHOĞLU İle MÜFİT BEKİROGLU 751976 Cuma günü evlendiler Mersin GUL 7 8 8 9 10 11 12 12 13 13 13 M 14 9 10 12 12 11 13 14 15 Geoel İdare » . » » » 1 3 6 2 1« 3 10 6 2 14 2 12 4 20 3 1 16 2 18 • » > . » » > > Memur Santral Mem. Teknık Hızmet Laborant • • Teknltyen » » Teknısyen » » Marangoa Yardımcı Hiz. > » > » » » Hadema Hademe Hademe Hademe Mezunu Mezunu Mezunu Mecunu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle