09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ankara Ankara ... ^ıkara Ankara ... Ankara Ankara Ankara Ankara ... Ankara Anka j ÂP'Lİ AYGÜN VE KOMÜNIZMLE MÜCADELE YÖNTEMI Geçen hafta. içlnde Ankara'da Stad Otelinde «Esnaf ve Küçuk Üretıcıler Birliğı» Geneı Kurulu toplandı. Her zamankl gıbı polıtıkacılar en dnde gelen konuklar arasındaydı. Erbakan konuşmuş gıtmisti. Sıra AP'li Oguz Aygun'e geldi. Aygün konuşmasının büyük bölümünde «sol»a karşı verdikleri kavgadan sözettı. Sonunda da bir anısına değmdı Kfendım Sayın Aygün bir vesile ıle nüfusu 8 milyon olan btr komşu Ulkeye gitmiş. Fakat hep merak eder dururmuş, bız 13 mılyonken bu ülke 8 mılyondu. Biz maşallah 40 milvon olduk. bu adını vermediği Ulke yıne 8 milyon nüfusla yerınde sayıyormuî. Şunun nedenınl bır araştırayım Sordum, soruşturdum, divor Sayın mılletvekıli, bu Ulkede kadınlar doğum yapmak istemiyorlarmış. ÇUnkU doğum yaptığında, devlet denen ııcube yavruyu bagrından koparırcasına ahp bir başka yere götürüyormuş. Eee böyle olunca kadın neden çocuk yapsın. AP Grup Başkan Vekıli ve Ankara Milletvekili Oguz Aygun konuşmasmı bir ogutle bıtırmeyi de ıhmal etmedı: «O rejim gelirse, ne evinınde kannızın sahibi, ne de çocuğunuz Uzerinde hak iddia edemezsınız.» KomUnlzmle böyle mucadele edılir ışte... DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÎSLÂM KONFERANSI IÇİN NEREDEYSE ISTANBUL'A TAŞINDI • BAJKENTTE DE DiPLOMATiK TRAFiK GiDEREK HIZLANIYOR; ALMAN BAŞ6AKANI SCHMıOT'ı YUGOSLAVYA, BULGARıSTAN VE ROMANYA OEVLET BAJKANLARININ ZıYARETLERı ıZLEYECEK Hollandalı diplomat. Işkenceler arasında Rusça ve Çınoe ogrenmek olanagını da bulmuş. Bugünlerde bizım Çın Elçımi7 Adnan Bulak da Ankara'da. Türk balesını çok ozlemış, Ankaradakı bır geresıni de bale seyredeıek geçırdı .. Bır de Erdem Erner burada son gunlerde, aırve toplantısma gelmiîtı. henüz îslâmabad'a donmedı. Belkı de Daşka blr yere atanmasını beklıyor. îslâmabad'dakı Türk dıplomatları mUthıç mu^ıks«>l olmuslar. Erdem Erner baskentteki glinler.pl şarkıcılarla geçırıyor şımdi, ikı şarkı yazmı?, mitstejarı da bestelemiç. Galıba birıni Ayten Alpman, ötekini de Alpay sbvleyecek. Bu olayı duyanlar Islâmabad'ın muzıksel bir kent oldugunu konuşuyoılar. Diplomatlar arasında Erdem Erner'in fjflkır Paşa alleıınden oldugunu ıınutmdsınlar lutfen. Bu aıle bir sanat ağacı gıbıdir. her dalından blr sanatçı fışkırmış. seramikçi Füreyalar, ressam AlıVP Bergerler, Halıkarnas Balıkçıları, Şırın Devnnı. ressam Fahrunısa Zeyd, Nejat Devrim, Cem Kabaagaç nrasında Krdem Krner'ın dıplomatliKi ters bıle kaçıvordu. Şarkıcılıgıyla sanatsal aılenın dışında kalmamıs oluyor. Tflrk diplomaüarında hiç kimse yerınden kımıldamıyor Daha dogrusu Başbakan Yardımrısı Necmettin Erbakan'ın masasına çıvılenen bır kaç kışı yüzünden elçıler kararnamesı bır tUrlü çıkamıyor. Ama yabnnoı dtplomatlar arasında yoğun bır trafık var son gunlerde. Gidenler, yeni gelenler, veda vemeklen, kokteyller bırbiıini ızliyor. Ayrıca gun geçtnıyor, bır yabancı konuk agırlamyor başkentlmizde. Son ayrılanlardan bıri de Irak Elçlsı El Davut. Irakh diplomat Ankara'dakı Aıap elçilerınin duayeni gibıydi, yerini kım alacak bakalım? Bugünlerde kime sorarsamz Istanbul'a Islâm Konferansı'na gıdiyor. Dışijleri Rakanlığı da îstanbul'a taşındı neredeyse. Ojsa Islâm Konferansını izleyen gunlerde yeniden trafık başlıyor: Batı Almanya Başbakanı Schmıdt Relıyor, arkadan Yııgoslavya Devlet Başkanı Tito. Bulganstan ve Romanya Devlet Başkanları . Amenkan KonRre tlyelerı de Washıngton Atina Ankara arasında mekik dokuyor bu gunlerde. Yabanrı diplomatlar arasında yent Hollanda Elçisi ilgi topluvor. Ankara'va Suudi Arabistan'dan gelmiş. Daha oncp uzun yıllar Çin'de bulunmuş, gtirel Çınoe konuşuyor. Ama Çınceyı Pekın'e gıtmeden ogrenmiş. tkincl DUnya Savaşı sırasında uzun silre Nazilerln toplama kamplarında kalmış îki öğretim üyesi bîr dava dolayısıyJa karşı karşıya geliyorlar Ankora üukvk Fakültestnm 0H öğretım UI/PSJ, buaunlerde btr dava dolayısıyla karşı kanjiya gelvynrlar. Bu oğretnn uuclprınden M rnun a<h Pro/. Dr. Flkret Eren, btekınin ise Doç. Dr. Yahıw KAzım Zabunoğlu'dur. Bu tJrt n/jretim uyesi, Dü ve Tarr'/ı Cografya Fnkultesmde, 11 Mart nnce.sı ntaylan nedemylp, St kıt/nneiım Mahkemelenncle ıfadt vrrcn vc ılıbarlatda bulunan ötfre tım utjelerı do\ay\s\y\a fcorjt fcarjl ya (jelmıştprdır. Dıl ve Tarıh Cografva Fakultnai Dekam Prof. Dr Şcrafettın Tur<nı. 12 Mart'tan hemen sonra. DF.VGKNÇ \\e isbırhffi yaptıg\ uerrkçpstule Prof. Dr. Ccmal Arıf Alagnz tarafmdan ihbaY edılmişt\. Prof. Şerafeltm Turan, Ankara Stfoyonptım KomutanUğı Askert Mahkemetmce j/nroı/arıdt ve xonunda bcraat cHı Aunı dava do/oyiMi/Ia yargüanan Pnrf. Mustafa Akdaiî. malıkemeye çıkacağı fiun [jeçtrdığı bır mığde kanamasıula oldtı. Drıç Dr. Ynhya Kdzim Zabtm(u)lıı, Prof. Şfrofpdtn Turan'm a; ukalıydı Beraat karanndan nonın. Sıkıyonetim Savcıhğma iJıborlarda btılunan ve aleyhte ifadeier leıen. Prof. Cemal Arıf Alagoz, Pıof. Yaşar ören, Prof. Mehmet Altan Kbymen ve Astsian Kâztm Yasar Kopraman aleyhlerinde tazmınat davast açtı. Pıof. Şerafeitm Turanı mahkıım etttrmPk ıçın Sıfcıj/onefım Sav olanna ko<jan rau/ıbır profenorle• m avukalhklarım da, Prof. Dr. Fıkret Eren yavıyor. Prof. Eren. MHP çevrrterınde «Doç. Dr. Kurt Karaca* olarak lamnan ulkücü oğ reUm üyeler'mden biridir. PİŞKİNLİĞİN Sülpyman Bey mııh*l«f*llen Mecllılerin ketintlıll qali}ması vt n«tice alabllmasl günün m*ftletl hallne galmiftır. W«ml*kelln bekleHiği kanun t»kli(l«ri ve loarıların bir an oncc y»»ala»mııı için alimİ7dtn gelnn gayrt» sarfedlvoruı . Muhaltfel gcrçtk dı?ı, hoktız vc insafııı ithamlarla hukumtli ve »iyaıl iktMarı yıpratmaya ç«Bu d«m«cl görrn CHP Grup Ba}kan Veklll Ali N«Jat Ölçen : Kardeşim, Hedl, bu »i»m ya guneıl balcıkla sıvamak Istiyor, ya da millot! aldatarak durumunu kurtaracağını »anıyor.. Hayrttlin Uyıal !ıe : Pljklnllk, dedl. BU KADARI DA FAZLA! fey Ama pljklnllöln bu kndarı da korkun; doğrutu.. gundemin* Olcen, alindaki Millct Meclisi bakmaya başladı : Memurlarm 30 maa$ Ikramiyesi 1970 snccıt em«kl!l«rinln durumu.. Taın (ıkacal<ktn v* inleyenlerln derdln* çar« olacakken, AP'lllcr komlıyona geri aldırdı.. Aıgarı g«çim indlrlmlnln artırılması. Hukumet tasarısı yok.. Bizim tckliflmiti de görufturmuyorlar.. Y» hiikıtmet bulunmuyor, ya da komlsyon.. Asgari urrttlfn vergl alıntnaması.. Hukıımcl (»ıaruı yin» yok.. Ne komisyon genel kurula gcllyor, ne hukumet.. Muhtar maaşları, referanrfum, 11 ya», belediye gdırlarl... GerçekUn de oylc. Mlllet Meclisinde ol»un, Senslo'da olıun muhalef*t dalma çoğunlukta oluyor. 120 130 CHP ve DP'ti varsa, AP ve MSPMl sayısı en çok 100 kl;i.. Ondaıı ınnra da, muhalefet onergeler! kabul edllecekken hukumet parlllerlnin komisyon yetkililerl son çareye ba»vuruyor: Taıarıyı geriye alıyoruz ffendim.. Hayrcttin Uysal durdu durdu, konuştu Demirel, sadece kcndlnl kurlarmak Içln Meclis'te çogunluk tağlıyor. Sorujtıırmd ontrgeltri v* gcnjorular gorufulüp oylanırken vallahi 230 adam buluyor. Kanunlar çıkarktn, halk yararına maddeler oylanırken ise nedense 7 0 8 0 klşileri kalıyor.. Devlet Operası'nda fiziksel yöntem... Mıthat Fenmen Devlet Operas» Genel Mudurluğunden ıstıfa ettı. pıyano kotuserlerme yemden basladı. Boş bırakttğı knlluga bir fızık oğretmemnm oturdugunu yazmfjtik.. Şevkı Taşton operada fızıksel bır yontem. uyguluyor. Sanatçılar turtetık gezıye gıder gıbt yabancı ulkelere gıdiyorlar. Maikelt Balo'yu sahneye koymaktan son dakıkada vazgeçudı, gelecek mevsıme ertetendt. Oysa bu opera \çm Bolsoy Tıvalrosundan bır rejısdr pp!mı.5tt. Provalar sona ererken özgul Tanyerı bır rapor aldı. Şpvkı Tastan, özgiıl Tanyen'nm yçrtne Leyla Gencer'ı çağvrmayı duşunmus.. Anlaşüan Leyla Gencer'i htc iammıyor ve. teleftm edmce gelecek samyor italya'dan.. Biz de komutan tayin etmıştik ama... îstanbul CHP Mılletvekıli llhami Sancar kuçuk btr ralıatsızlık geçırdı Bır a<j kadar dmlendMen fonra yme Ankara'ya geldı. Fakat, yıllarca Mıllı Savuııma Bakanhğı j/ajımış bırı olarak Hava Kuvvelleri Komulanınm atanman konusuva hat/ret cdıyor: Biz de komutan aldtk. yerıne komutan laınn eltık Drmirel lalan o zaman da karı>ıvdı ama. ben kararnameyı hazırlarken, bunu gotureceğımı, fakat sıyaiı ıstısmar yapılacağını se?dıö"t anda bırhkte ıstıja etmcyı ıslerdım. Goturduğum kararnameler de geri gelmezdı. Bu yaptıklarım nası! trnrnr edeceğız buemcm . llhami Sancar. tnt uzu7itıısü ile daha fazla kontnjmadı. Fakat hayreünde de haklı herhalde. Oyle ya, sımdıki Mılh Savunma Bakam fccndısmm yıllar yıh arkadaşıydı ve herhalde kendısi gtbi yapabıhrdi.. İlan suretiyle cinavet Hacettepe Vmver»ıtesi'nin Beytepe Kampus'tinde komanâfHar <tlan suretiyle* adam öldvreceklerını açtklayıp. cınaı/et konularında *muleahhühk* uapıyorlar. İlasıl mt? $öyle: Fızik anfui birınri sınıfma girenler, duvarda bir ılan aördiiler. Ilanda, /uıfc bnlumtı bırınrı mnıftnda bldurulecek 15 devrtmcı gencvn odım btr bır yazmışlardı... MlLLiYETCl CEPHE Topaloğlu küskün Encrji ve Tabii Kaynaklar eskl Bakanlarından CUP Parti Meclisi uyesi thsan Topaloğlu «polıtikadan bıktım* diyor. Sonra da anlatıyor: «BPII pohUkaya m\llı petrol davai\nı savunmak içm aUldıjn. Demirel hukümetı beni TPAO GenH Mudürlüğünden aldı Dam^tay karanm da uıııjulamadı. Ben de bu yuzden pohtıkaya atıldtm». Topaloğlu. son gunlerde ön seçımlerden, secim stttemlerindetl ve tvefasız* dosüanndan sbz cdıyor... "* Hayali kira... AP Çankava tlce Ba{JcanItpV, ttm 21 aydır kıra borcunu odemıyor. olur?» demeyın. ödemıyrrr Et» sahibi, avukat Ünsal Ptroğlu aracılığt ile, AP Çankava fte« Başkanlığı aleyhine dava açtı. Davayı AP adına, Adana eskı Mılletvekülerınden Kevnal Çetmsoy izledu Mahkeme. AP'nin 21 ayhk kira borcunu hemen ödemesme karar verdi amma, AP hiç orah olmadı. Bunun uzerine ev sahibi AP Çankava tiçe Raşkanhğım orava verdi llçe Başkanı ıçın de bır ceza davası açüdı Neredestn Hact Alı Demirel. yardım et şu zavalh AP'ye df, elalemin dılıne duşmevn . YOJCM kira da mobılya gıbi hoı/olı nudır, nedir?... Mamak cezaevi Ankara Mamak Cezaevinde toplanan sıyasal tutuklular, durumlanndan şikayet edıyorlar. Anlatıldığtna gbre, baskılar aunden gune artıyor. Sizan haberlere aorr baskı. 12 Mart fjunlerıni de arahyormuş. Cezaevi Komutam Mehmet Kcmal Sahhraner'dı Fakat uonetım. Vsleğvıen Burhan Pottırna'nm ehndeudı. ^aldıraner de Poturna da gtttı. Şımdı cpzaevımn «kuvvetlı adamı» Tank Yuîbajısı Ertan Çifefc... TANIDINIZ Ml? Kılıç kıyıyor Encrjl ve Tabii Kavmklar Bakam Selahntm Kıhc. TPAO ve Petrol Ofısı toperasvontan» sırasında yoi'aun du>muftıi. 5mıdt derlenıp loparlandı Petrol Işlerı Genel Mudurlüğüne elıni «Mt. Genel Mvdurluk Hukuk Muîoriri B\r(tül Kıpoz. Petrol Müçauirı Abdullah Kııtkut. Akaryakıt Genel Mıır/ür Yardımmı Vıldır Goneıtlı porevlervndı'n alıııdı. CHP'nin Prirnl Ofm'nîn bnşma peÜTdiği Haureitm Aııhan şımdı Pdrol İşlrrı Genel Miıdııru olarak MC envrlcrmt vırdnn huzuru ıçınde vrnıe pptırhıor Garcvlfrınden ahvnn bıı iic ki*i. raporior kndrnvtna niandilar ve atnvıa cmırlcri tebha edihr pdümez de. Maden Tptfcıfc Aroma Bmkanhöındn bır orlnya vnllnndüar Ür nörerh de nabnncı fhketlrrm nrk hoslanmadup burokratlarâandı.; FAİİiMliFİIİN lUİMİ MiLLET MECLİSİ ALBÜMÜ DE BOZUK DÜZENiN PARCASI Ml? Hüseyin Erçelık, MılİPt Meclısinln 448 milletrekılınden bırıdır. Denızli CHP temsılciiidır. Kendisıne fi7gü oldııkv^ ılgmç gorüı>len vardır. örneğin Ege'de petrol aranmasına karşıdır. Krçclik'e gore petrol Karadeniz'de aranmalıdır. Krçelik, yalnız petrol polıtıkasına değıl bozuk olan butün düzeno karşı mılletvekıllerimızdendlr aslında. Başta da Millet Meclisi albümunden şıkâyetçıdir. Neden m ı ' Çünku Mıllet Meclisl'nin albUmü de bozuk düzenin bır parçnsı olatak sayın Erçelık hakkında gerçek olmayan bılgılerle doludur. Bır kere, albuıne gore sayın Erçelik yalnız YUksek Teknik Ögretmen Okulu mezunudur. Oysa Erçelık burayı bıtırdıkten sonra Amerika'va gıdıp orada elektronlk tahsil etmtştir. Albümde Erçelık'in çocuksuz olduğu yazılıdır. İnsanın çocuftunun olmamasının blr kusur olmadıgını bılir nma gene de Orta Doğu Teknik Ünıversıtesini bitırmek lizere olan ve her yıl iftihnr llstesıne Eeçen kızı Ova'nın albümdo yazılmamış olmasına içerler Durumu düzeltir, Meclls albümü adına o/ur dllenz. TPAO seçmen kabul bürosu oldu Bflîb.ikan Dcmirol'ın yakınlarına çıkar »ağladıgı gerekçciiylo oneroclcr verdlktcn sonra, Demlrel'ın «lıi7İlctlnrn ıırıl.ıyarnk AP ye flcçen cıkl DP'lı Doç. Dr. Omer Lutfu Hocaoglu, Ouudı Arabıstan gezijindcn ycnı dontlu. Hocaoylıı, Trabzon ria scçımlerl kaybettıkten sonra, btr olaganustu kongre sonunda, TPAO Yonrtım Kuıulu Ba^kanlıgınıı çjetırilmısti. YoııoJjm Kurıılunda, Encrjı vr Tabtı KaynsKlor cskı btik^dlarından, eskı CHP'lı, yrnı AP'II, Murı Kodamanoğlıı ile nski CHP lı, yenı CGP'll Turgııl Gole ve eski CHP II, yçni CGP'li Sureyya Koç da bulunuyor. Bır »m, hcraoğlu ilr TPftO Genel Mudurıı Golhan aratında blr çatısma çıknııstı. HOCJoğlu'na çıore, kendlsi Yönetlm Kurulu B.ıv kanıyriı, Işbu nedcnle Mehmet Golhan, Yoıictım Kuruiuna baskanhk eriemezdl Golhcin a <iore İse Ger.ol MUdıır nynı zamnnda Yonellm Kurulu başkanıydı Bu ncdenlc. başkantık Mrhmet Golhan'a verilmellydi. 1$ sonunda tatlıya bağlarılı. Doç. Dr. Hocaojjlu vo otekı Yonplim Kurulu uyclprınin b'rer odatorı ve »«kreterlerl var. Hocaoğlu da, Kodamfliioğlu da. Koç da, Gol« de, bu odalardn seçmenlerini kabul edip görüimeler yapıyorlar... Avcıoğlu'nun kitapları HAZIRLAYANLAR: Müşerref HEKiMOĞLÜ Uğur MUMCU îsmet SOLAK Süleyman COŞKUN Eşrel ERDEM Doğan Avcıoğlu son cunlerde Ankara "ya gele rek binJerce lıra tutan kıtap satın fıldı. Avcıoğlu, «TUrkıye'nın Dıizeni», «;il Martta Yabancı Parmagı», «Devrim Ozenne» ve «Mılli Kuıtulu^. Tarılıı» aldı ıncpleme kıtaplarından sonra «TUrklerın Tarıhl» adlı büvUk bir yapıt hazırlıyor Dogan Avcıoğlu, tstanbul'da Acıbadem'deki evinde gece BÜrıdUz çahsıyor. Arada Ankara'va se lıp. kitap alıjor, dostlarıyla gorilşllyor. Son olarak Tarıh Kunımundan bavullnr dolusu kıtap satın aldı Avcıoğlu, «bizım kıtaplar 12 martzede oldu. Yeniden kUttiphane duzUvoruz» dıvor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle