19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 9 Mayıs 1970 YÎIK Ankara Toplu Basuı Mahke ttan faşoTan poüsler yakalamıInesmin mübasirf bagırdı: yorlardı Suleyman Demıreeeeeel... Kız Teknlkte, aylarca kızlara Hemen arkasından ekledu kan kusturmn MUdtr» Muallâ AU Ulvl Ersooooooy, Çetln Duran rapor ahp çekip gitmiştı Onun yerine Samsun Eğltim Kns Ozbayraaaak . Ali Ulvi ile Çetuı Özbayrak, tıtUsll Mudürünün gelecegi soyAlı Ulvi'nın 3 ekım 1975 KUtılU ka leniyor... TikatUründe Suleyman Beyin kü ••• Çük düşüruldüğü iddıasıyle yargı Blr vatandaş, bir Tabii Senalanacaklardı. Yargılanacakla.dı töre ilgınç bir mektup gonderdl. «emek kolay gelir insana. kim Vatandajm yeferrf, komandolarbillr kao yıl yatacaklar diye da ctandı. Amensma ilgmç jeyler dUşünüyor lnsan. anlatıyordu... AU Ulvi ile Çetın Özbayralc Almanya'ya Şam'a, Irak'a âanık sırasında yerlerini aldılar. adamlar gonderüıyor. Sa ÖnemOrhan Apaydın ile Emin Deger Jisi Kıbrıs künusunda bazı gızll «le, avukatlar yerınde, cübbsle bılgiler de veriUyor. Bırçolt sıtıyle oturdular. Uğur Mumcu'y Ifthlar dışardan geliyor. Bır sela ikimiz dinleylci yerindeyız. natorün çocugunu ızhyorlar.. Orhan Apaydın Petroçelli'ye Amca anlatvjor mektubundalıenzıyor mu diye geçiriyorum •Fırıncıoglu mu kımse, en çok usumdan. Dsva onbeş dakika işleri onunla konuşuyormıış. «ürmedl. Mahkeme heyetı. za Amca, benl bır günde yok edermanında açılmadığı gerekçesiyle ler, onun için ayrılarmyonım, davayı reddetmışti. Zaman aşı diyor. Bunu ajjıyarak söyledl > Xnı vardı yani.. Suleyman Bey'in rektorlerle Blr arabaya atlayıp Tjtlroy» konujnıasımn neler neler olduddndtik. ğu her geçen gün yeni yenı orKafam, bir ?ıpm lşi biten da taya çıkacaga benzer. Hel» ünı»ada, bır olaylardaydı . versite senatoları bir toplansın. Makasçılardan ne haber de rektörler senatörlere anlatmava miştim ya, onda... Blr «Ankara başlasınlar neler neler konuşNotlan»nda adını anmadan. ma tuklarmı. Sızan bllgiler ilginç kaslanmafc istendlğlnl yazdıÇım Karargâhı Adana'dan Sivas'a genç. 1 mayıs gecesi saat 0100 taşıyormuş.. «ralannda bir traflk kazasında Allah Allah o niye peki? Adaölmüştü. Arabada kimler vardı? na"da tutunamadı da ondan mı' Genç kız haber göndermiştı Amma, bir bakıma balon pnt îstedıkleri kadar dava et ladı sayılır. Çok çabuk açı*a. •lnler, Ekmelcçl'den bir kuru» giinyü2üne çıkıverdl herşey. Oralamazlar. ben tanıkhk ödece neğin cinayetler. öldürülen gençJim.. lerjı katılleri. Silahlar . amma genç kız. KmMıllt Guvenlik Kurulu da U niyet kovuçturmuş muydu ola/m tizlıkle durdu olayın Uzennde. Içyüzünü? O zaman açıklamadım Şimdıye degin raporlar, «Sol» ılstdını genç kızın yine de açıkla tUne olurdu. Bu kez istenmeye ımyacagım... Fakat, Uzuldum başladı: çok... Hep, aol, ıol diyorsunuz. Nerden nereye, kız ÖJrrencUe Sag nerede? Sağla. yani güncel deylmlyle rin ne denli yiftıt olduklarını dü•ünüyorum. Bahçelievler Kıs Faşoiarla ilgili raporlar MÎTten Yurdu'nda, Kız Teknlk YUksek de istenmış midir? ögretmen Okulu'nda kız oğrenSılahlı Kuvvetlere «çengel» acıler, faşo'ların saldırıları iıe tılmak istendığı söylentılerı, Orhergün karşı karşıyaydılar. Fasi duyu daha bır tıtız davranmaya, ge'ler de façolardan geri kalmı duşünmeye yoneltmiş olmalı. yorlardı dogrusu. Faşıge'ler, dı Ordunun demokrasıye yonel.k, ftardaki faşo'larla isbırugi yapı faşizme karşı duyarlılığı oyunyorlardı. ların daha çabuk bozulmasıru Şimdiys değln görUlmemls b r saglamıs olmalı.. uygulama ile yurda erkek tdate Cumhurbaskanı KorutUrk, Kamermıru atamaya giriçmişti yö ra Kuvvetlen Komutanı Namık netlciler. Kemal Ersun'u siyaretten çıkar. Kız yurtlarının önünde, silah ken neden öyle konuştu? Yani, ANKARA NOTLARI: Bır sürü yeteneksız adamı, par tlsanlıkla, kayırmaoılıkla kamu kuruluşlarının başına getlrenler, olsa olsa kendılermi sUdatırlar. Bır de Allahı aldattıklarını sanırlar o kadar. Şımdilerde onun yarısını seyrediyorum. Daha tkı Mustafa EKMEKÇi yıl önce gecekonduda oturan bır beceriksizi iş başına getirip, onbeş yırmı bln lırayı devlet keselerinden gozlerıni kırpmadan verdirenler, bunun hesabım bınasyonal sosyalizme de karşı olCephn iktıdarınm içmdekıler rakm ru/ u mahşerı, Aslıye Ceriu^unu açıklamak gereğıni duy de bılmektedır. Cephenin gücu 7A Mahkemesınde veremezler. du? Bununla, bazı sovlentileri mı nun kalmadıgını. Ecevit'in glrış. Yoneticilerden bırı de uzmanlıYenı dolmu» ve taksi tarıfesi karşüamak istemiştı' tıgı yenı yurekli yontemler, bır ğını Camı ul Ezher'do yapmış pazartesi gUnü onaylanarak salı Koruttirk, rahateız oıduğu gs çok oyunu bırden boaacak nıte Kalııre'de. Çımentorulukla Ca gılnünden ıtıbaren uygulanmaya rekçeaıyle, Namık Kemal Er lıkteydı çok kımseye gore. mıul Ezher'ın ne ilgısl var? başlayacaktır . sun'u Millî Güvenlifc Kurulu OeIstanbul Beledıye Encumenl, Gruptakı havasım bazı AP'hler, Çımento sanayiinin Genel Munel Selcreterlığ nden almı$h Suleyman Bey'ın seçime gıtmek dtlrtl de daha once süt endüstri Iktisat MüdürlUgü taralından haGerçekten çok kimse, Ersun'u zırlanan takii ve dolmuş tarıfeıç n hava yokladığı bir^ımınde geçırdigi ağır hastalık nedenıyle, yorumladılar Tam böyle bır soz sınde çalışmış. Eh, çımento da sinı benlmsemiştir. Ancak tarife svit de ak Odalar Bırlığınde Ali rahatsız bılıyordu Rahatsız dıclbette amma kouzmanlığını. pazartesi günü kesin şeklınl ala ye görevden aldıgını, Kara Kuv soylememı^tııçınden çıkan anlaın Ağa'da ftelıştırmiş nuşmasımn Bakan akrabalarını kollıyarak cak ve ytirürlüge gırecektlr vetleri Komutanlıgına getırten ka buydu. Ortaklığın zorluklarından Dolmuş ve taksıler yenı tarıfe goze de gırmlş mı ne? rarnameyi bir süre beklettiksoz etmesı, tum kabahatların İle yuzde 20 50 oranında 7am ten sonra imzaladı Ersun. Gul AP'de olmaması gerektığını ustuMSP, eskı havasında gözük kazanmaktndırlar Ancak Şofor hane Hastanesınden «sağlam» ne basa basa belırtmek ıstemp müyor artık. Hani, «Ben ıstedi "» Otomobilcller Dernegı, ıstedik raporunu aldı. si, nasıl yorumlanabilirdi başka? ğim zaman, hukumetten çıka leri zam miktaıının yüzde 50 Ankara'da sıyasal, askeri çevSuleyman Bey. ekonominın rım» sozlerıni söyllyemez du 100 oranında oldugunu, bu bakımreler Korutürk'ün o sözlerl ustepetaklak gıttiglnın farkınday runıa geldi. Yakasım kaptırmış dan tarıfenın anlasmazlık yaratattinde dunıyorlar.. tı artık o. AP ile ortak llsteyl» cagını ileri slırmüşlerdır . Kımse Orduva çengel ata dı, olma7 az olur mu hıç' Yalseçime, maz. Doğru degıldir «oylentiler . çın Küçük'Un cuma günku vazı gıderlerse dolaşan yine de iyi. soylcntılere îrfan özaydınlı olayı da ye sında da söyledigi gıbi, 1977'de Kulıslerde olursa Sülevman gdıc, Adalet Bakanı bile Ada Otelin niliğını korumakta hala özaydın hukumette Bey, yenı yenı zamlar kaçınıl pazan'ndan gplemezmlş bu kez. lı ile Ayan Paşa, Ilava Kuvvetleri Komutanı olmadılar, fnkat Yük maz olacak. Hem zamları, ken O nedenle, Karadenizli hemfebalkonundan. sek Aıkerl Şura'da Hava Kuv disınden sonraki iktıdara bırak rilerımn kapısını çahyormuş... malı, hem de parsayı toplamalı vetleri Komutanmın Orgeneral ol Sokaklarda sılah attırmaktan, düşen Isviçreli lşte . ması içın sıcıl verecekler. adam oldürmekten bnşka gucü Suleyman Bey, son grup topGrupta boyuna ödemfler den olmayan faşo'ların güçsüzlUğunıl turist öldü , lantısında çok bıtikt!. O kürsU, gesındekı bozukluktan soz etti halk kadar Suleyman Bey de grtye çıkar çıkmaz, bazı mllletve durdu. Dengeiizce, bunu kurmnk rüvor olmalı. Ancak onun da Lileli'dekl bir otclde kalan î s killeri yine Meclis lokantasının da kendisinln sorumluluğunda faşo'ları, laşıge'lerl dağıtacak ne vıçreli turist, onceki gece aldığı yolıınu tuttular, dınlenıedtler gucü ne anlayışı var.. değil miydP fazla mıktardnkı alkolün tesirıyle Yeni bir şey söylemiyordu. RekButun ış, halkta Işçilerin, köy balkondan dllşerek ölmüştür Çımento karaborsası aldı, yütorlerle toplantıda konuştukla rüdu. Şımdi çımento ıthal yol lülerın, emekçılerin, genç kızlannı da nodense taasına vermedı Ikl gün once otele gelen GasAP grup sozcüsü. Bunu da SU laıı arıyor C'ephp Dovı/ bulabı rın, anaların. babaların ylğitli ton Sıffert (35), arkndaş>ıjla bcıa ğınde, yurekhllgınde Fajirme ber bnceki gece Beyoglu'ndakı lırse tabiı Bir yandan da Demilcyman Bpy mi istemışti? rel kardeşler, çımento ıhraç e karşı bırleşebllmelerinde. Bü bir içkıli lokantada farla mıktar Bıtlp tükenmışlığinı örtmek dıyorlar. Oldu olacak, Demırel tun ış burada lçın, ıjeleneklere aykın şeyler mı da alkol almışlar ve geç saatlerde Çok sürmez, kırılır tekerlegi kaldıkları otele kardeşlerın ıhraç ettıklerı çım«>n yapmakta Suleyman Bey? Çok dbnmuşlerdır kımse konusuyor kbşede bucak toyu, yeni bajtan ithal etsınler. fasızmın görürsünuz Sıffert, bır ara havanın çok sıNe i»uzel alış. verış . Türkıye arta. cak oldugunu bıldırerck balkona Menderes yapmadı bdyle tık, krallar Ulkesi oldu canım. KAYIP Hacettepe Şebekemi çıkmış, ancak dengesını kaybedeBarajlar Kralı, Çimento Kralı, orduevi şeyleri canım . kartımı, pasomu kay rek. bırincı kattaki odalarınm I'akat tartışmalar, kahve ko Mobılya Kralı . Halkın daha go bettım. Geçerstzdıı balkonundan aşagıya düşmuşttır şelennde konuçmalar durmuyor zü açılmadan bu krallıklar sürîsviçrelı turist. kurtanlamayarak TÜT.AY ALP iîte... durülmeli kı.. Cumhunyet 3925 olmüs, polıs olaya elkoymuştur Tekerlek Ne Zaman Kırılacak? Cimento Sanayil Gemi Müdür Yardımcılanndan biri, Sanayi Bakanı AbdUlkerim Dogru' nun eniftpsi mıdlr? Bu 19in neresı doğrudur? DoTmuş, taksî tarifesi salı günü yüzde 2050 arasında zacola yürürlüğe giriyor Kotil5 "CHP'nın hızla iktidara yaklaşması çıkarcı çevreleri rahatsız ediyor,, dedi • BıR BÖLÜMÜ KAPAU LANTISINDA TOPUZ YAPILAN ISTANBUL ORGÜT OA KONUJTUUR TOPılE BAYKAL CHP tsUnbul 1 Orgut Ku1 rul toplantısı dün yapılmıştır. Toplatıda. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Alı Topuz ile Partı Meclısı üyesı Denız Baykal da bulunmuş ve bırer konuşma yap mışlardır. Ancak Denic Baykal' ın ısteği Ü7erine toplantının 6gleden sonraki oturumu başına kapalı olarak geçmıştir fl Baş kanı Aytekın Kotıl, Baykal'ın tuzuk htıkümlerıne göre toplantının kapalı olmasını ittediğini açıklamıştır. Konuşmalar da bu oturumda yapılmıştır. CHP tl örgüt Kurul toplantısı na Aytekın Kotıl başkanlık yapmıştır Kotil, bu aıada yaptıgı konuşmada CHP'nin hızla iktidara yaklaştıtını. bundan çıkarcı sermaye çevrelerinin rahatsızlık duyduftunu, Jstanbul örgüttintın her an aeçime gırerek dinamızm ıçinde bulundugunu açıkla mış ve mılletvekıli maaşının arttınlmasına karşı çıkarak demiştir kı «Mılletvekili maaşlanmn artttrılmasına kesinlıkle karsıyız. 16. 500 hra olarak maaşların kalmasını ıstemekteyız Zam yapılmasına oy veren mllletvekıUerimız orgütün huzunına gelmemelidir.» tl Gençlık Knlıı Başkanı Suha Akmcı da, partı ıçı tembellerın harekete geçmesını ı^temış, bunların hnrpkete geçebilmesi için ne beklediklenm sorarak «Aıleden blrinin olmesı bekleniyor» demıştir Daha sonra ll Kadın Kolu, tl Muhasıpi ve Eğıtim Komisyonu Başkanı, çalışmaları dile getlrmişlerdir. tstanbul Beledlye Başkanı Ahmet tsvan da. Belediye çalışmalarım anlatmıs, geçmişa oranla daha çok hlzmet götürüldügünü soylemıştır Toplantıya daha sonra 15 d v kıka ara venlmiş ve oğleden sonraki oturum başına kapalı olarak: geçmıştir. Bu oturumda da Baykal ve Topuz konuşmuşlardır. Gezmiş, Aslan ve înan'la ilgili afiş asan 13 y kişi tutuklandı (Cumhurlyet Haber Merked) Gezmiş, Aslan ve tnan'ın idam edilişlerırun yıldönümünde afış asanların tutuklanmalarına devem edilmektedır. Adana'da 6 mayıs günü bu yol da afiş asanlardan yakalanan 14 kişi Adana DGM'ne verllmış, bunlardan Mehmet Fatlh Oktumuş, 2>liha Bahçeci, Emlne Altoprak, Ahmet Cemender, Selâhattın Yakut, Remıi Altın, Hurıye Cencki ve Aziz Usta, yedek hakimlikce tutuklanmıştır. Urfa'da da, afiş asarken yaka* lanan TÖBDER Urfa Şubesl Başkanı îbrahim Çitfçioğlu ile TÖBDER Saymanı Ahmet Ön ve Zıraat Teknisyeni Hasan Yılmaz, tutuklanarak cezaevıns gönderılmişlerdir. Rize'nln Ardeşen ilçesinde duvarlara yazı yazarken yakalanan Atattırk Ünlversıtesi ogrencı<si Mustafa Bekâroglu ile llse son sınıftan ayrılma Mehmet öcden, sorgularından sonra tutuklanmıslardır. sınema seyircisinin d kitabı TOAN SENER StNBVIA LE L G İ L 0 € N hCRKESE GEREKLİ! REStV! EKLERİ İLE. ıFREUD 2 CİNSİYET OZERİNE Freudun oğretıso her yonu ile açiklayan ıkı temel ' KOZA \AY1NLARI Bateş K ı u p satılan her ycrdc • Pfc836 baânyanık ^ öıner ile * güzel zeynq> TARIK DURSUN K. KITAPIKIARDA BUUJNV1AS1 YA.SAKLANAN FS£R YEM EKLCR LE •PSİKANALİZ özgür doganlar okar yayınları l T ço<uk TV'DEKİ DİZİNİN GERÇEKÖYKUSU Tüm sürükJeyiciliğiyle bir kültür kaynağı UZMAN MUHASEBECİ, BANKAa, YÖNETtCl, ÎŞ ADAMLAR) ve ÎSLErrMECtLERtN DERGlSt P.K. 1365 IsUnbul Dağıtım : CEMMAY TiTinlnvan: t. ü. tşletme Palrtlltesl Vmın ^ k l f Şubat, Mayı» Ajtuıtos ve Kasım ay tannd» olmak Uzere sonede 4 sayı. Aborıe Hcdcll: Senelık 4 sayı HlU. TL. Abone^tekll: Bedelın vatınlacafiı nesnplar P.T.T Posta Çekı ACAR W (5 4) 6 Yapı ve Kredl Bank Sııadıye 29093 Akbank Sahrayıcedit 4 7 OB Dajhtım re Abone: Acar P.K. 1Z7, Suadlye / lst. MUHASEBE ENSTiTÜSÜ DERGiSi Anadolu Kuvvet Macunları îsmet Zeki EYÜBOĞLU Bugüne kadar bilinen macunlann sayısı otuı kadardır. Oysa, îsmet Zeki EyUboğlu, halk kaynaklarından derledıgl tam 114 büeşimle karşımıza çıkıyor bu kıtapta. 30 lira. ı Cem Yaymovl Cocuk Dizîsî" • orkodaş kitoplor f Ikret otyam 15 lira Ankara Caddesl 40, kat 2. ben ruhi bey ^ nasılım EDİP CANSEVER İNSANjN TRAJK DESTAN $«R YILIN SIİR KİTABI. Kaza Nfe/rton BATEŞ luatmhSkmet Cinsel Yaşam 11 BASIM Dr. HAYDAR DÜMEN numzaraiart haztriayan memetfuat Yüzünüzün Anlamı tnsan yllztlnden karakter ve alınyazısını oktımayı oğreten bu kıtap, herkesin anlayıp uygulayabıleceğı kadar basıt yazılmış. 200'den fazla şekil ve reslmle açıklanmıştır. Bu kitabı okuyanlar, karşısmdakinin yüzunü incelediklerinde anlayabılecekler: Zeki mi, cömert ml, şehvetli ml, sadık mı, maceraperest ml, acelecı mı, uzun omurltı mü, soğuk mu, hain ml, sanatçı mı, paraya dtişkün mü, vb. Sizl aylarca, hatta yıllarca meşgul edecek blr kitap. Kltapçımzdan iateyinlz. 29 lira. ödemeli Isteme adresl: Clnselllkle ilgili her konu belgesel, renkli, gerçek fotograflarla sunuldu. Ofset baskı, blrlnci hamur, 170 resım, 150 sayfa, 50. TL. Dağıtım: BATEŞ Ödemeli isteme adresi: P. K. 60 Beyoğlu/İSTANBÜL Nisan Mayıs 1976 18 19. sayısında Acil sorun: AntıFaşlsf Dayanıjma OliGARÎİ ÜZERİNE JEFıK HÜSNU'YÜ PK 713İSTANBUL kitapfor DOHEMEC „ TRTödUIU* KİTAPLARI UMIT . .KAFTANCIOGLU 2.baskısıçıktı 15.TL. If RHAT H i m i l l BUNBIİ SES \ 16 hlhAyc FiyatıiBTL. MAY YAYINLARI HASAN İZZETÎıN DıNAMO KUTSAL BARIŞ Son Cildl Çıktı (Tdmamı 7 Cllt) Genel r » Tek Dağıtım: CEMMAT OAGITIM Minn«toölu Kitabavi C>a*iofllu T*I 26 71 88 Itt. K eski çaglar ve rktarıhinin döncmlerı ' GENEL TRRfHI ANARKEN FL'NDA DEVRiMCI GEÇMIJİMIZI lahrif ettlfmeyeceğlz (I Bılen'e cevap) YAZARIN BİZDEKİ DIGER ISMET PARMAKSIZOĞLU»VQŞBR ÇOCLI Tanhm bo$rf vaşınmı^ bır sürcc olmadifiını ııvfprlık ıtHmA«ına çı^ııı loplumun rlıvaleklı^ıne ın|gun olar^k rkonomık kofullan ııııı t\!."[rnıİNitM\1c k»vrjnılabıle<.c|jnu JsıkbyiJi tek yapıl . Tum aydmlann, ogrptnırnlcrın Sos\al Bıhmlrr ngrencıliTinın l ı kıtihı 1LINDA YAYINLARl w Sosyal Emperyalizm mi? ÇARPANA (Oyküler) 1 5 . T L YELATAN (Roman) 1 5 . T L TÜFEKLİLER (Roman) 2 0 . T L TEKATLITEKİNOLMAZ (Masallar) 1 0 . T L cem yayınevi R E M Z I KITABEVI I T N U SA B L eenel dMgrtıııı: GEDA Sjnlı H,ııı I 0 V üntveıshıe ada\ı! 'YETENEK AUSTTRMADIR kitabı, YETENEK TESTLERt için tek KAYNAK'tır Bol ŞEKİL ve MATRtS sorulan. 312»ıyfa, 6 0 şu 1941, s yılında NAZIM HİKIVET Kemai Sdker'in edehyat tanhcierıne rs4c lutacak belgesel onsozu k. İş Hukuku AVUKAT Prof. Dr. ADiL ÎZVEREN Butun ılgılı mnh keme karaılarıle İş Hukuku'nun tüm konuları üç kıtaptan olusan bır cılt ıçlndedır. 150 TL. P.K. 31 Malttpe / Ankara adresınden ödemeli gbnderılir. I cem yayınevi] İSMAİL CEM türkiye'de geri kalmışlığın tarihi 5 BASIM 40 lira AHMED ARİF hasretinden prangalar eskittim may yayınları Kamen Kalçef Pro/eter Devrimci DiMITROF Turkçni: lurhan ARPAD Genrt ve tek dajıtım: Ccnımay Bibıall Caddfüi. 19. tstanbul " hyımt karjı mucadeledt i j ( i sınıfının v« emekçl halkın önderı, gerçek proleter devrimci Dımıtrof'un hayatını anlatan bıyografık roman. Knmpçruda. •••••••••••••••• oQ UJ TRAFIK I7A1ILI hARA\OLLAPI Çağdaş Arap Şiiri (Gufdesfe) TUrkçesl: İŞLETME MUF AV MUHASEBE8I 12mart l.cill (YAZILAR) 20 Lira •CFİVIMAV. llnhıull C « d 10 Sovyetler Birligi KcHnüııist Partisi 25. kongresi Raporlar Kararlar Konuşmalar PK 265 SİRKECİ ISTANBUL Bulganstan'da Devrimci Mucadele/Eylül Ayaklanması/Leiprig Duruşması/Birlejık Cephe/Halkın Mucadelesı/Fajızmın Yenılgisı. VE İLGILİ DIGER KANUN, TU7ÜKVL YÖNETMLLIKLER \T VARGITAY KARARLAHI Genel DağıtınvGÖKCEKrTARrVİ 7afor Caışısı H YcnışehırAnkar^ Nuri PAKDll Edebıyat Derglsl Yayınları Genel ve Tek Dağıtım: CEMMAY Dağıtım II! ••»••<•••••••••• lıi'l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle