09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÜNtVERStTEYE HAZIRUKTA BUYLJK ENGÜÇLÜKADROVE ENOUJMLJÜÖĞRETİM YÖNTEMİ İZMİR umhu 53. yıl, sayı: 18598 UNİVERStTEYE HAZIRUKTA • BÜYÜK JZIVliR :...,•:: MERKEZ Alsancak vapur ıskelesı kar sok TELEFON 14 28 90İZM1R 9 Mayıs 1976 Pıur son devrelerimiz 12ve22Mayıs Kuructtsu: TTJNtrS NADİ APileMSP'nin İslâm Konferansına ilişkin çelişen görüşleri MC'yi zor durumasoktu • TÜRKE5 SıNıRLı BAKANLAR KURULU TOPLANTISINI FEYZıOGLU BıR SAAT ONCE BıR ŞEKıLDE TERKETTı «YALNIZ BA$ BAKAN K0NU5ACAK» DERKEN ERBAKAN KENDıSıNıN DE KO NUJACAGINI SOYLEDı. DEMıREL ıSE SORULARA BU ıJıN NEZAKEI ARZEDEN TARAFLARI V A R . CEVABINI VERDı ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Istanbul'da yann başlayacak olan Yedıntı Islam Korıfeıamıy]A ilgılı olarak MC'yı oluşturan partıjerdrn AP ve MSP'li üyeler arasındakı göruş ayrılıklarının çö7umlenemedığı öğrenilmıştır Bakanlar Kurulu'nun dün olafcanustu olarak yaptıgı toplantıda konu gbrüşülmüş ve ıkı parti de bir anla5>maya varamamışlar dır Başbakan SUleyman Demirel, toplantıdan sonra yaptığı açıkla mada Islam Zirvesıyle ilgılı ça lıimaların po7den geçınldığını ve müzakerelerin tamamlandığını belırterek, «Bundan bRşka bir şey (Devamı Sa. a, Sü. 7 de) Demîrel'in hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ÜJkü Ocakları Genel Başkam ile görüşmesi tepkiye yolaçtı ANKARA, (ANKA) Başba kan Suleyman Demîrel'in hakkın da gıyabi tutuklama kararı bulunan Ülkil Ocakları Genel Baş knnı A!ı Batman'ı kabul ederek gorıişmesi tepkl uyandırmıştır Paşbakan Suleyman Demırel'lp anarşık olaylnr Ü7prınde gorü şen l*lku Ocakları Genel Baskanı Ali Batman hakkında, Esklşehir Sulh Ceza Mahkemeslncn (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Dış ticaretteki güçlükler yoğunlaşıyor 500 bin ton çimento ithal edilmesi kararlaştırıldı ANKARA, (Cumhurivet Briro^u) Sanayı Bakanının, çimento lanrfyu jetıîl lılerıyle yaptığı toplantıda 100 bın ton çimento ithal edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar ekonomik kurulda ve Bakanlar Kumlunda gorujuldukten sonra, kesinlık kazanacaktır Buna karşılık Türkiye'nın çeşıtli ülkelere bir mılyon tona vaklaşan çimento ıhraç bağlantısı vardır Çimento ıhraç bafelantısı bulunan ülkelprin başın da Suriye, îran, Lıbya ve Suudl Arabis(Devamı Sa. 9, Sd. 4 del Ecevit: w*Ekonomimiz dış ödemede ifJasa sürükJendı\, ANKARA (Oumhurlvet Bürosu) CHP Genel Baskanı Bülent Ecevit, kredıli ithalata yol açan malıyenın son teklıftn» deRinerek verdığı demeçte, «TUrk ekonomisı dıs odeme olanakları bakımından bır vıl ıçınde iflâsa sürtiklenmlstir» d«mlştır. Ecevlt'ın demeci şoyledir «Cephe Hukümett elinde, TUrk ekonomik, dıs Odeme olanakları bakımından bir yıl içinde iflâsa sürüklenmistır. Bu (Devamı Sa. 9, Sü. < da) Kilosu 57 lira olan ithal malı Brezilya kahvesinin yurt içi satış fiyatı 25 lira olarak belirlendi. Kahveye zam yapmayan MC Hükümeti, aradaki farkın Hazine tarafından karşılanması yoluna gidiyor Kahve ithalinde 520 milyon lira zarar edildi sık bir mılyar liratık zarara ugranabileceği öne sürülmüstür. Son biriki ay lçind» TUrkive' nın çeşıtli bölgelerinde kahve sıkıntısıyla karşılaşılmıştır. Gum ıuk ve Tekel Bakanlığı yetkiltlerınden alınan bllgıye göre, kahve darlığma yol açan ikı ana etken bulunmaktadır. Bunlardan ilki, fıyatların artacağı gerekçesiyle stokçulugıın artma ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bellren darlık ve karaborsavı fcidermek amacıyle Cephe Htlktimetlnce Brezilya'dan ithal edılen kahveden 320 milyon lira zarar ediUniştır. Aynca. tıiketımın kahveye kaymaiı ve stokların artması nedeniyle de. bu vıl İçinde çay stoklarının eritilememesi tehlıkesiyle karşılaşılmiş ve stok lar satı'amadığı takdırde yakla Yalçın DOĞAN sı, dığeri iae, yıllardır yen GUney ve Güneydogu illerındeki kaçakçıhktır. Her iki gelisme de geçen aylar Içınde hırlanmış ve kahw darlığı bzellikle büyük kentlerde tam bir »onm haline gelmiştlr. Buna bir çözılm bulmak amacıyla Cephe Hü kümeti Brezilya'dan kahve lthalatı yoluna gitmıştir. GUmrük ve Tekel Bakanlı|ı vetkililerinden alınan bilgıje göre, Brezllya ile yapılan anlaşma gereği bir yıl İçinde 10 bin ton kahve ithal edllmeM öngbrulmüştür Brezilya'dan kahvenin kilosu 57 liraya alınmış, yurt içinde de 25 liradan satılması kararlaştınlmıştır. Aradaki fark toplam ithalatta 320 milyon liraya ulaş Bir Konferans ışişlerl Bakanları düzeyinde lalam Konferansı yann tstanhul'da açılıynr. Kuzeybatı Afrikadan Uzakdoğuya de&ln kırk btr dcvletın katıldıgı bıı Konferans, çalışmalanıu Ataturk Kultttr Sarayında nurdürecektir. Toplantı yerınln hoylcce seçilmeslnl blz anlamlı bir rastlantı olarak karsüamak Istlyoruz. Gerçekten üye devletlerin eıicl çogunlufu bağunsızlıklanna tklncl dhan Sava^ından Honra katılmı;, bir zamanların somurge ulkelerldlr. Ulusal Kıırtuluş Savaşlyle Gazl Mustafa Kcmal bunlara ışık tutmus, ıımut vermiştir. Çoğu, ytıreklerındc parlayan bağımsızlık ateşinl emperyalizme karşı llk savaş bayragını açtığını blldiğimiz Buyiık Kurtarıcıya bnrçludur ve bunun bUinci Klndertir. Nice Pakistanlı, nice Endonezyalı. Atatürk adını kendl 6z kurtancısı dlye bellemıştlr. Nice Ozayirli «Mücahlt» onun rcsmlnl bagrına basarak soınurgeci guçlerin kurşunlarına goğus germlştir. Rtınunla bırlikte, devletler araM Uişkilerde dlnsel duyguların değil, ulusal çıkarların her /aman nncelik tasıdıgı bir gerçektir. TarUıte Hırlstiyanın Hıristiyania, Mualumanın Muslümanla çatıstığı çok görulmuştur. Dln Işlerınl dunya Işlerinden ayırarak lavik TürMye GumJıurl yetini sağlnm, çağdas bir temele oturtan Ataturk, snsyal, külturrl vc ekonomik alanda oldugu gibl ııluslararası Uişkiler alanında da bu gerçeğl kesln çızfcileri leindı «.nptamıştır. Nltekim ilk IMârn Zlrve Konferansmın toplnnmasından bu yana geçen vcdi yıl boyunca lalam detletlerl her zanıan her konuda uyumlu bir politika Izlpmevc olanak bulamaaıı^lar. hatta tsrail'e karşı blle aralanndaki blriiği tam Itir anlayış lçlnde sürduremcmMerdir. Bize geUnce, Islnm Konrerannı Örgutu açiRimlan tuhaf bir riurumumuz nldıığıı jadsıııaına» yacaktır. Biz, halkının ezici çoftunluğu nıüslüman, ama Anavasal kurulusuyla lavik bir devletiz. İslâm Blrligine «rcsmen» katılmamız Anayasnmıza ajfcırı dırşer. Onun içln «Cyc devletler arasında Islâm davanısmaMnı geliştirmpvi» amaç edinen Örgute «mıkuken» degll «rillen» üye oldugumuz snyleniyor. Bu tkl dpvlm arasındaki luhaf çellşkivl nasıl açıklamalı1' Aslına bakarsanız, t'çiıncü Dünyayı olıiijturan İslâm dev Jetleriylc dostluk ve i?hitliği illşkilerimlzl geliştirmek ulusal çıkarlarımi7 hcsabma her bakımdan y.trarlıdır. Bunun için mutlaka Wlam Oreutune üye yazılmamız Bereklı değildir. Ne var ki bir vandan lc pnlltika kaymlarıvla lavik (.umhuriyet llkelerinl çlJSnemektc sakinoa Rormeven tııtııcu partilcrin propaganda he\psi, ote vnndan Kıbrıs konımında Bırlp>miş Milletlerden yeterlı destcRİ ia({layahiliriz tınıudu, Tııık hukumetlerinl IMüsluman dpvletlere kucak açmaya, nercdpyse onlarla buttinlesmeye zorlanuştır. Kucak açmakla her şev olup bitseydl belki «,lnıdl tutucular hcsabma nrtada bir Rorun olmazdı. Ama «adece art nlyetlerle eöze alınan fflrislmler hiç de heklenenl KPtlrmedi. Kıbn< konusunda musluman kardeşlerimizin bir holtimiı bize karjı Başpapaz Makarios'u de^teklemevl \eg tutr tıu Kaç kez Birlcşmiş MlUetlerde yenik dııştük. Bucün hâlâ ne yapacaiımızı bilemez (flbiylz. Yann açılacak İslâm Konferaıısvnın son hanrlıkları yapüır D Ihtiyaç fazlası askerlerin işçi olarak çalıştırılması için hazırlık yapılıyor ANKARA, (ANKA) ÎHtly«ç fazlası askerlerin devlete bağlı iş yerlennde işçi olarak çalıstmlmHsı için çalısmalar yapıldıgı açıklanmıştır. Çalıstna Bakanı Ah met Tevfik Paksu, ANKA'ya verdigl demeçte, ihtivaç fazlası as ker savısırun her geçen yıl daha çok arttıgım soylemiş, «çalışmalarımız surüyor, henuz bir sonuç alınamadı ama, bu konuda çeşıt 11 bakanhklarla ırtıbatımız var» demiştır Paksu, ügilı bakanlıklar la bu konuda ortak çalısmalar yaptıklarını belirterek, son ola rak planlamacılarla aynı konuda toplantı yapıldığını sovlemiştır Ahmet Tevfik Paksu, ANKA muhabırinln bu konudakl sorula rını şu karşılıklan vermıştirSoru: îhtıyaç fazlası askerler İçin ısçi olarak çalıştırılmaları a macıyla çalışmalar yaptıgınız dofc ru mu? (Devamı Sa. 9, Sü. i de) Ç.E.K. GENEL MERKEZI, TOKAT YOLSUZLUĞU SANIKLARINDAN 2.6 MİLYON TAZMİNAT İSTEDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkıye Çocuk Esırgeme Kıı rumu'nun oncekı gun başlayan ve dün de süren 28 Genel Kuruluna sunulan çalışma raporunda çesnli konulara degınilmıs, bu arada kurumun Tokat merkerınde ortnya çıkan ve gazetem\z tarafından aydınlıga kavus tunılan volsu7İuk olayına Eenıj yer verllmıştlr Konuya ilışkln olarak Oenel Merker Kumlunun raporunda özetle şöyle Benilmıştir «Tokat merkezinde eereyan e den olaya Cumhuriyet ga7eteitnın 16 6 1975 tarıhlı nüshasında, • (, E K şubesine 550 bin krıstal a vize tası venldı» manşetıni taşıvan neşriyat üzenne muttalı olıınmuştıır Aynı Tokat Çoouk Esfrgeme Kurıımu Başkanlıgına vazılan 16 61175 tarlhli bir yazı üe. Cumhurivet ga/etesinin bu nüshasında bahıs konusıı edılen eşyalarla daha once alınmış ol ması muhtemel gorülen eşyftla rın tamamınm hstelert lle"TJirint te Genel Merkeze teslımı ıstenmıştir. 19 6 1975 tanhinde esyalar Genel Merkeze gelmeve başlayuıca aynı gun 5 kışilık bır sayım heyet1 teşkll edılerek sayıma baslanmış ve durum bir taraftan da konu ile llgilenen Gtımrük ve Tekel Bakanhgına bildirilmistir Dığer taraftan 23 6 1975 t*rıhinde tahkıkat yapmak üzere kiırum müfettişl Tokat'a gönderilmi^tir Ancak Tokat merkeeimn rjefter vt kavıtlarına dahn rinre mRhallî savrıhkça el konulduğundan, müfettis tahkikata imkftn bıılamadan gerl dbnmüs tür. Bu arada Tokat Cumhuriyet Savcılıgı 25 6 1B75 tanhli mürekkeresi ile Tokat Çocuk Eslrgeme Kurumuna verilen eşyalann liste^i. Bakanlıktan tertıp edılecek eşyalann şubelere degil, Genel Merkeze yapılması yolunda tarafı mızdan muhtelıf tarihlerde GUmrük ve Tekel Bakanlıgına ya^dıfımız 1 yazıların kopyasını ist«miStıı . Bunun Uzerine 19671975 vılları arasında (bu yıllar dahıl> Genel Merkez ambarmdan Tokat merkezine da verilen eçy&ların listesi ve GUmnlk ve Tekel Bakanlıgına Genel Merkezce yazılan yazıların kopyaları 3 6 1975 tarlhinde Tokat Savcılıgına postalanmıştır. Buna ilaveten Tokat merkeztnden Rldırılan eşyalann tutanağı da 14 7 1975 tarihinde Tokat Savoılığı ile GUmrük ve Tekel Bnkanhğma sunulmuştur, Sayım tutanagı bu mereilere gönderillrken diger taraftan bu esyalara ait Bakanlık tertıp eımrlerl il» tstanbul (rtlmrüklerin (Devanu Sa. 9, SU. 1 de) makta ve bunun Hazlnece, ba$ka bir deyışle halkın verdiğl vergılerce karşılanması yoluna gidilmesl Uzerlnde birleşilmiştlr. Kahve fiyatlarını arttırmalc \olunu açıkça seçemediğl bildlrılen Cephe Ktikümetinın aynı lşlemi dolaylı yoldan, Hazine arnrılıgı ile gerçeklestirmekte olriuguna dikkati çeken uzmanlar, konunun bir başka yönune daha deginmişlerdır. Bu da, ithal edilen kıhvenin yine GUneydoğuda kaçakçılık yoluyla GUney Ulkelerıne gideceğidir. Başka bir deyişle ıthalat nedeniyle uğranılan zarar her ne kadar Hazine tarafından karşılanacaksa da, bundan yine Türkiye yararlanamayacak, zararın sübvanslyonu (Devamı Sa. S, Sü. 2 de) Manisa Yurdunda biröğrencinin komandolar tarafından dövüldüğü ve 5. kattan atıldığı ileri sürüldü ANKARA, (Cumhuriyet Büronıı) İTtA'va bağlı Maliye ve Muha sebe Yüksek Okulunda oku\an Ibrahım Alper. kalmakta oldugu Manisa öğrencı Yurdunda oncekı gece komandolar tarafından do\ülmüş ve sonia da yurdun 5. katmdan aşağıva atılmıştır Hacet tepe Hastanesi acıl servısınde 1e davi altına alınan oğrencinin du~ rıımunun agır oldugu bıldırılmıştlr Iddıaya gore, Ibrahım Alper kalmakta oldujtu Manisa ttğrencı Yurduna geldıftınde komandolar tızerıne vürüyerek. «Burada koınunıstlere ver vok Sen solru sun» dıverek kendısıne saldırmı^.İHrdır Bayıltıncaya kadar dovu len oğrenri daha sonra ri ka'tan (Devamı Sa • Sü. 3 de) ) Polis yetkilileri Ayasofya Müzesinde namaz kılan MTTB'li öğrenciler konusunda konuşmaktan kaçınıyor ÎSTANBUL HABER SERViSi Mıllt Turk Talebe BlrHgı'ne baglı 150 kışılik bır grubun oncekı gun Ayasofya Müzesine girerek namaz kılması olayı Istanbul Emniyet Müdürlügü taradndan tçışleri Bakanı Oguzhan Asıltürk'e btldinlmıştir. Polıs engeliyle karşılasmadan Ayasolva Muzesıne gıııp namazı kılan ogrencıler hakkında Utanbul Cumhuriyet Savcılıgı, Istanbul Emniyet MUdürlügU'nden ne gıbi bir işlem yapıldıgmı sormuştur Istanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan bu İlgılı. Isfanbul Emnıvet MudürlügUnden kendılerıne henüz bu konuda bır cevap verılmedığım bıldırmış ve «Savcı arkadaşlar konu ile ılgılenıyorlar Yasalara gore gereken japılacaktır. demiştir. Istanbul Cumhuriyet Savcılıgından bıldırıldığıne goro dün gazetelerde çıkan Ayasofya Müzesındekı toplu namaz resımlpri ve haberi Sav rılık tarafından ihbar kabul edılmıştir Savcılık, Istanbul Emnıvet MüdürluğunUn cevabım beklemeden namaz kılanlar ve mensup oldukları dernpkler hakkında soruşturma açılmasım istevebileıektır Ayasofya Muzesl llgililerl de para ile gırilen müzeye namaz kılan gençlerın hlç bir ücret (Devamı Sa. t SU. S de) İşverenler toplu sözleşmelerin kesin prensiplerle yapılması için dayanışma fonu kuruyorlar TUrkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetım Kurulu Başkanı Halıt Narın, Konfederas yonun çağnsı uzerıne Istanbul da Turk sanayıının onde gelen ış verenlerının toplandığını ve «Hür parlamenter demokratık rpjimın korunmasındakı fonksıyonlanm yeııne getırebılmek ıçın hıçbir kuruluş veya sıvası partıden den ge ve eşıtlık anlayışı beklemeksizın, kendi sorunlarının yıne kendıleri tarafından çozılmlenebılecegı sonucuna vardıklannı» bildıımıştır Narın, işveren kuruluşlarının tam bir danışma ve dayanışma ıçınde bulunacaklarını, bu amaç la, «Hur Teşebbıis Kuruluşları (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Karamanlis'in Makarios'a Kıbrıs konusunda bir "Uyarı,, mesajı gönderdiği bildirildi ATİNA Vunarüstan Başba, kanı Kostantın Karamanlis'in Kıbm Rum yönetimi lıderi Başpıskopos Makarios'a bir uyarı ınesan gttnderdigi bıldirilmiştır. Lefkoşe'deki Rum kaynaklarına gore. Karamanlıs mesajında Makarıos'u Kıbrıs konusunda Atına ile uyumlu bir siyaset izlememekle suçlamıştır. Karamanlis'in mesajının onceki Rün Atina'dan Kıbrıs'a donen Yunanistan'ın Lefkoşe Büyükelçisi tarafından Makarios'a iletildığı bildirilmıştir. Haber ajanslan Karamanlis'in Makarios'un Kıbrıs aorunundakl tutumunu «tehlikeli» olarak nitelediğınl de öne surmüşlerdır. (Devamı Sa. 9, Sü. « de) Anneler Gününde görüş belirten bazı dernekler önce can güvenliği istediler A\KAR\. (Cumhuriyet Burnsıı) Ilerici Kadınlar Dernegı dün Anneler Gunü nedeniyle vayın ladığı açıklamada evlatlarına can güvenlıiîi istcdıkleıını bıldırmı«ıtır Açıklamada, «Paradan başka bırşeye «aygısı olmayan somU (Devamı Sa. 9, SU. 3 de) îtalya'da depremden ölenlerin sayısı artıyor; 100 bin kişi evsiz kaldı VENEDİK Perşembe günü Italya'nın Kuzeyinde meydana gelen şiddetlı depremde yerln bır olan bırçok köy ve kasabada kurtarma çalışmalannı sürdüren ekıpler öncekı gun de enkaz altından yeni cesetler çıkarmışlar r ve olü sayısı 700 e yükselmıştir Ajansiar, 100 bin kişinın evsia kaldıgını ve 100'U ağır olmak Uzere 2 bin kışının yaralandıgını belirtmişlerdir. Italyan Ulusal Polıs SözcUsU «Daha aşafeüara lnmekte ve yol (Devamı Sa. 9. SU. 5 de) ESKiŞEHiR'DE KARIŞIK OLDUGU SAPTANAN YAGLARIN SATIŞI YASAKLANDI ESKtŞEHtR, (Cumhuriyei) Eskişehir'de Belediye'nın Veterıner Bblge Gıda Kontrol Laboratuvannda yaptırdığı analizlerde îzmir'lı bir firmanın yagından başka Adana, Bursa ve Eskişehır'deki Uç fırmaya alt yağların da bozuk evsafta oldukları saptanmış, bu yağlann satışı yasaklanarak toplatılmaya başlanmıştır. (Devanu Sa. ». Sü. 1 de; Piyango kime vurdu ? Trafilc kesmekeşi Istanbul'da, bu büyük kentte büyuk bir «onm .. Yalnız yayalar ve sürtlcüler için mi bu sorun? Hayır fotografta görulduğu gıbi yer nde duran sabıt büfeler, dukkanlar ıçın de sorun olmaya başladı. fşte 34 UU 712 plakalı özel oto gece yansı ters yonden gelmce aniden bındırmıs bufeve. Lalell'deki Milll Piyango büfesi ae ark?daki Ses Ticaretın içine gırmlş Boylece giındüz önü alırmmayan trafık sonınuna gece hlç ama, hiç tedbır alınamadığı gorülmektedır. (Fotograf: Ah Alakuş) OLAYLARIN ARDINDAKI Atatürk ve Gericiler GERÇEK Açıktır kl Ayasofya Müzesinde kılınan namazın, özgurluk anlayısıvla ve demokratlk haklarla bir lllşklsi joktur. Çünku: 1) Turklye'de Ibadet ozgurlüğfl tardır. Hlç kimseyl namaz kılmaktan alıkoyan bir vasal enKel yoktur. Eger durum dyle olsaydı, ibadet ozgürlü£unii saglamak İçln namaz kılmak bir de* mokratlk hak olurdu. İbadet özgurluğünü polltlk amaç içln kullanmak. namazı slyavte 61pt etmek, dlnl slvasete âlet etmek demekttr kl vasalarımıza göre suçtıır. 2) Ayasofya 24 ekim 1U34 tarihll Bakanlar Kurulu kararıyla (Devanu Sa. 9. SU. 3 de; M Mustafa rKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI GEtECEK GUNLEKİN KARiKATÜRÜ... (Yazın 1. Myfada) lllî TUrk Talebe Rlrlijflne bağh 150 kişilik bir gnıp oğrencl, öncekl gtin Ayasofya MUzeslne girerek namaz kılmıstır. Hiçbir engele raslamadan muzede namaz kılan öğrenciler, amaçlannın Avasofva'nın veulden Ibadete açılmHsını daglamak olduğunu llerl sürmü^ler, bu amaca yttnellk olarak Fetlh Haf tası'nda bir mlting düzenllyecek lerinl de •Sylemişlerdlr. NADtR NADİ (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) tlk bakısta olayı hoşgSrtivle knrşılamak, demokratlk özgürlüklerln bir cooterisl glbl »ay mak olasıdır. Bbvle olunca konu, yürurlüjSe konan eylemin dogrn mu yanlış mı olduğunu tartısmava dönusıir. Bllindlgl ı;ibl Ayasofya ktllse^l Istanhul'tın fetbİTİe blrUkte Fatlh Soltan Mehmet'ln integiyle 1453'te ca. mi yapılmıstı. Buyiık Ataturk, tüm inftanlık kiUtürtiııun vr sanatı nın deferlerinden blri olan bu yapıtı mttze nltellgine çevirerek uluslararası alanda Cumhuriyet Türkiye'slne onur kazandıran bir hosgörüyit dlle «etirdl. Adım bafinda bir cami bulunan tstanbul'da, Avasofva'nın müze haline getlrilmenl, talamlyet açısından olumsııs degil. olumlu bir davranısı aimgeliyordu. Ancak Atatürk'ün ölumünden xonra karsıdevrlm dalcalan yitk «ellnce, Ayasofya Muzeslnin canıl yapılması İçin çariaUr basKo^terdl. Bu çabalann gericiler eüçlendlkçe arttigı ve tırmanma politikasuıa dönuştü|ü gorfilmektedir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle