18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SEKİZ CUMHURlm 9 Mayıs 1976 I. LİG'DE ZİRVEDEKİ VE DÜŞME BÖLGESİNDEKİ DÜĞÜMLERI ÇÖ2EBILECEK MAÇLAR OYNANIYOR • İKi EZElî RAKiBiN İNÖNÜ STADINDAKi MOCADELESiNE SARIKIRMIZILILAR EKSiK BiR KADRO İIE ÇIKACAKLAR. SARILACiVERILi TAKIMDA CEMiL YER ALIYOR., GÜNÖN ÖTEKi KARSIUJMALARINDA ANKARAGÜCÜ AD.D.SPOR, GÖZTEPE BURSASPOR. BALIKESiRSPOR ALTAY VE ESKiJEHiRSPÛR ORDU KARJI KARJIYA GELiYORLAR. F. Bahçe G. Saray, Giresun Trabzon Birinel Tiirk'.ye Llgi'nde attrvade ve düşme bölgesindekl dttgümü çözebilecek maçlar bugün oynanacaktır. Lider TrabzonEpor, Giresun deplasmamnda puan ararken, haftamn en zorlu mücadelesi Istanbul'da Fenerbalıçc ile Galatasaray arasında olncak tır. öteki maçlarda, Ankaragücü Ad. D. Spor, Göztepe Bursa, Balıkesir Altay, Eskişehir Ordu karşı karşıya geleceklerdir. FENERBAHÇE CJ. SARAY îki ezell takımın îstanbul'daki mücadeİEs:nde P. Bahçe. raktbine oranla daha şanslı Kbrülmel: tedir. Galatasaray'da Yasin, Met.in, B. Mehmet, frkrem ve Enver gibl tecrübeli oyuneuların kadro dışı olması, Iideri iki puan geriden izleyen San Lacivertlileri kâğıt Ü7*rinde Ustün bir duruma getirmiştir. Ancak «yaıalı» Galatasaray, bu ezeli mucadelede rakibine oranla daha rahat oynayacaktır. Rarı Lacivertlilerin çampiyonlukta iddlalannı sürdUrebllmelerl İçin sahadan en az bir puanla ayrılmaları gerekmektedlr. tnönü Stadı'ndaki karsılaçmaya takımların şu kadroları Ue çıkmalan beklenmektedir. Fenerbahçe: Adil Habahat^ tin, Yılmaz, Alpaslan, Yenal Ender, Nevruz. Selahattin Engin, Ömer, Cemil. Galatasaray: Nihat Arif, GUngör. Patih, BUlent Mustafa, Engin, Tuncay K. Mehmet, Gökmen. Şevkl. GİRESUN TRABZON Lider Trataonspor. ligde kalma uğraşı veren Giresunspor onünde zorlu bir deplasman maçı oynayacaktır. Ev sahibi Yeşil . Bcyazlılann, tehükeli bölgeden ıızaklaşabilmeleri için, sahadan galibiyetle ayrılmaları gerekmektedir. Buna karşın BovdoMavililer Fenerbahçe ile aralanndaki iki puanlık farkı korumaya çalışacaklardır. Güniin programı lnonü Stadı16.30 G. Saray F. Bahçe 19 Mayıs Stadı: 16.30 Ankaragücü Ad. D. Spor Alsancak Stadı: 16.30 Gortepe Bursa Öteki kentlerde: 16.30 Balıkesir Altay 16.30 Eskişehir Ordu lfi.30 Giresun Trabzon Bende çuvalla para var,, diyen Emin Cankurtaranfi zarar etmedığini Defterdarlığm yanılgıya düştüğünü söyledı Deniz SOM Istanbul Defterdarlıgı'nın «Cankurtaran Holding'in 1975 yılını zararla kapattığına» iliskin açıklamasından sonra görüşlerini sorduğumuz Fenerbahçe Kulübü Başkanı Emln Cankurtaran, zarar etmediğini söylemis ve «Bende çuvalla para var» demiştir. önceki gün yayınlanan haberlmizln kaynagının Istanbul Defterdarlıgı oldugunu belirtmemizo karsın Cankurtaran, «Bir yanlıslık var» diyerek şöyle konusmuştur: «Gazetelerden fazla vergl veriyoruz. Bu yıl 38 milyon kar sagladık ve vergimizi ödedik. Vergi daireleri uyumasmlar. Bugiıne kadar da daima takdirname alıyoruz. Bizim defterlerimlz her uç ayda bir. gazetelerin güzel yazılan ve dostlanmızla daima kontrol edilir ve takdirname alıra. Bugüne kadar bir kuruş ceza ödemedik. Maliye blzden çok memnun. Ve gazetelerden çok vergl ödüyorum.» Emin Cankurtaran bu açıklamasından sonra «Holdinglerle neden Ujrileniyorsunur» şeklinde bir soru sormuş ve muhabirimizln «Zarar ediştnizin bu yı'ki transfer borsasıni etkileyebileceğini dlişündük» yanıtına da «Bende çuvalla para var» şeklinde cevap vermistir. Fenerbahçe Kullibü Baskanı ve Cankurtaran Holding'in kurucusu Emln Cankurtaran, Istanbul Defterdarlığı'mn Kurumlar Vergisi'ne iliskin açıklamasına Itiraz etmeyeceğini de srizlerlne eklemiştlr. Cankurtaran daha sonra Galatasaray maçına İliskin dUşuncelerini ıse «Hiç bir dUsilncem yok» şeklinde belirtmis ve «Bu yıl herkes sampiyon olabilir» demiştir. TI 2.Lig'de hattanın maçı, Kırıkkale ile lider Mersin îd. Yurdu arasında oynanıyor tklncl Türklye Llgi'ne bugün çeşitll kentlerde yapılacak 14 kar şılaşma ile devam edilecektir. GünUn en önemli maçı Kınkkalespor ile Mersin İd. Yurdu arasında olacaktır. Kırmızı grup şampiyonlugunu etkileyecek maç ta Lider Mersin tdmanyurdu'nu iki puan geriden izleyen Kınkkalespor daha agır basmaktadır. Şampiyonlugun 6teki adayı Kayserispor da, kendi sahasında Gaziantop ile karşılaşaraktır. Beyaz grupta lider Aydınspor, ligde kalma savaşı veren Ankara Demirsporla Aydın'da oynayacaktır. GünUn programı şöyledir: Vefa Stadı: 16.00 Vefa Sivasspor Şeref Stadı: 18.00 Beykoz • Tirespor Otekl Kentlerde. 16.30 Rize Konya td. Y. 16.30 Aydın Ank. D. Spor 16.30 Kütahya îskenderun 16.30 Elâzıg • Samsun 16.30 Sakarya • Çonım 16.30 Antalya G. Birliği 16.30 Konya Denlzli 16.30 Kırıkkale . Mersin İd. Y. 16.30 Kayseri Gaziantep 16.30 Hatay Kocaeli 16.30 Malatya . Karabük 16.30 Manisa Bandırma NEYMtŞ EFENDtM? GENÇ KUŞAĞIN SESSİZ CIĞLIĞI Abdtilkadir YÜCELMAN 810 .yışlannda btr çocuk blr avukatın y tçerlye glriyor ve tutuklanan annesi İçin kendlstnln davayı ele almasınt Istlyor. Avukat oturup dinllvor kendisinl ve «onnnda ctaayet ganıgı olarak tutuklanan çocugun annesinin dava*ını Uıeıine alıyor. Tdeviıyond» 11*1 ile lılenen PetrnçelH dlzlslnde ele alınan ba konu Uzerlnde duracak deJHUz. Fakat dikkatitnlzl çeken şu oldu kl, acaba bugün toplumumuzda hangl avukattmız kapısını çalıp annesinin davafiını ele almasını Isteyen blr çocuğa krulak verir, oturur onu dikkatlc dlnler? Böyle düsünen avukatlanmız yok degildlr kuşkusuz, ama kaç tanedlr? Işte o merak kontısudur. Sftzü çocuklara vc yenl yrtişen genç kuşaga getlrmek Istlyoruz. Bugün çocuk gtizü Ue baktığımız yent bir kuşak •ahipaiz, bakımsiK, «okaklara dökülmüş bir durumdadır. Yeni yetlşen kuşagın kentlerde yaşıyan blr kısmı daha çocukluğunu bile anlamadan blr çırakhk yaşamı içinde, yasalann gözünden uzak toclu, karanlık yerlerde bir yaşam kavgası İçinde iken, ayni yaştaki blr haşkaları da gttkyüzüne vükselen apartmanlanıı daracık odalarında, ya da vızır vtnr Işleyen otomoblllcıin arasında bulabildlklerl blr kaldırım köşeslnde, bir plâstik topun peşlnde kosmakta ve kendilerinl geleoek günlere, nurlu ufuklara (!) hazırlamaktadırlar. Kentlerlmiz her geçen gün daha büyük bunahmlar, daha biiyük sorunlar ortaya getlıirken, ycnl kusak da yenl yenl Rorunlarla karşı karşıya gelmektedir. Her fırsatta «Kitleyr dönttk spor» yaptırmaktan so'z edenler, acaba gcnç kıışağa ne clbi olanaklar tanunaktadırlar? Onların daha iyi bunalımsız, özgürce yetlşmesi için ne gibi blr hazırlık lçindedirler? tşte spor, genç kuşağa verllecek en İyi olanaklardan blristdir. Hokaga dökülenieri, bunalım içinde bocaUyanları, boş zamanlanndan en iyi biçimde degerlendlrmek Isteyenleri, spora yöneltmenin, sağlıklı bir kuşak yetlştlrmede en iyi yol oldugunu kanıtlayan ülkelerden çngu bu yol Ue toplumsal «.orunlarını da çÖ7Ümlemlşlerdlr, ulkclerlnln gelereğinl de saflam temellere dayamışlardtr. Kentleşmede çocuklar için çocuk bahçeierinin, eğltlm ve eğlence yerlerinin, spor sahatarının, önemi herkesçe kabul edlldlği Içln yasalar da bu dogrultuda oluşmuştur. Dogu bloku Ulkelerinde her yü yaptlan «Spartaklad»ın anlamı budıır. Batı blokunda ise çocuklar için konulan özel yasaların anlamı da budur. Blzde i«e .yarınlanmızı cmanet edeceginüz genç kusagin çi(lıkları kulaklarımıza gellr gibl... Bakalun o zanuinda ilglliler kulakiarında blrer pamukla mı dolaaacaldar? 50 yıl dnceslni btldiğimlz ve 50 yü sonrasım da düşiinebUdlğlmlz Içln üzülüyoruz, ttmitslzUte kapüıyoruz... •TUrkiye'de şike var mı yok mu?» Var diyenler de var, yok dlyenler de... Aau var dlyenlerln sayısı blr hayli fazla... örneğin şampiyonluga oynayan bir takımın düşme tehllkesl içinde olan bir takımla yapacagi maçta. slke düşttnülebllir ml?.. Herkes ayağa fırlar «Olmaz böyle şey». Olmaz gerçekten de... Ama lsln billnen yanı bu. Ülkemlz lnsanlannın kumazlığa kaçan akıl almaz pratlkliğl buna da çttzüm bulmuştur. Şöyle kl; Şamplyonluga glden takımın kümc düşme tehlikesi içinde olan blr takunı yenmesl, şike konusunu düşUndürür mü? Düşündürmrr. Ama tehllkeli bölgede olmayan bir takım da araya glrerse pekala üçlü blr anlaşma yapılabllir ve böylece sampiyonluğa oynayan blr takun ile küme düşme tehllkesl nde olan, blrer puanı paylasırlarsa klmsrnin ağzını açmaya hakkı olur mu? Olmaz. İşte şike konusunda da pratlk zekâmııın getlrdigi çözüm yolu budur şlmdi. Şike vardır liglerimizde. Ama lkili degil üçlüdür. Ne kadar fazla taşla oynanırsa, o kadar akıl kanştıracağı düşUnUlm^ştür ve taş sayım arttınlmıştır. Bu da federasyonun, gözlomrllerln. ya da başkalarının akljrun karışmasına yemj|ştlr. Zaten karaıakarışık olan futbolumuza karmakanşık bic şike yaraaır. Yılların müzmin yedeği Nihat'a yine büyük bir maçta iş düştü Erhan GÜRER Yılların mürmin yedtğl Nihat'a yln» I» düştii. H«m de büyük blr maçta. Yıllardır yedek beklcyen Nihat, «Krltlk maçlann fulbolcuıu> oldu artık. Duruyor duruyor, Galataıaray'ın krltlk bir maçına «ıkıveriyor. Blr yıl Içinde bir kaç maçta oynuyer ı m a , tam maçlarda oyruıyor. İşto gene öyle oldu ve bir Fenerbahçe maçında Sarı Kırmızılı kaley* çıkacak. Nihat lcln bu yedek bekleme nasıl bir alifkanlık oldııysa, böyle büyük maçlara çıkmtk da onun Içln aynı tlp blr ahjkanlık durumuna geldi. Çok gerlleıc gitmeye gcrek yok. Içind» bulunduğumuz futbol döncmlne blr bakartak Nlhat'a, Galatasaray'ın hangl büyük maçlarında iş düjtüğünü gdrürüı. G. SARAY KULÜBÜ BiR BiLDiRi YAYIMLADI Galatesaray Kulübü dtin, son kulUp içi olaylarıyle ılgili olarak bir blldiri yayımlamı^tır. Bildiride şoyle denilmektedir: • Galatasaray profosyonel futbol takımında son haftalar içinde birkac futbolcunun yetkililere karşı davranışlan sonucu kadro dışı bırakılmaları basın ve kamuoyunda günün olayı haline gelmiş bulunduğundan eski başkanlarımız ve yönetim kurısltl üyeleriyle yapılan damşmalar sonucu tespit ettlğimiz görüşlerimizi divan heyetimizden de aldığımız kesin güvence içerisinde aşagıdaki şekHde kamuoyuna açıklamayj faydalı görmelrteyiz. (T) Profesyonel futbol takımtmiîda birkaç futbolcunun çalışmaları boykot etme eğilimiyle direniş gösterlsine Rlrişmeleri, yönetim kurulumuzca tam sorumlu olarak görevlendirilen menecer Turgan Ece'nin bu futbolcuları kadro dıçında bırakan bir disiplin cezaaı vermesiyle sonuçlanmıştır. Her takımda normal bir disiplin davramşı sayılacak olan bu olay tarafları incitecek boyutlarda1 büyütülerek bir buhrana dönilştUrUlmek gelişiml gös termiştir. (3) Olayların nedenl olan davraruşların sahlbi, (utbolculanmısnn bildiri yayınlamalan, bildirilerlndeki ağır suçlamalar sözlü ve yazıh karjılık verilmediği ve hadiselerin başladığı andan itibaren yönettm kurulu adına genel sekreterimiz kendilerine gerekll her tiirlU ilgiyi göstererek konuşmalar yaptığı halde, bu suçlamalann giderek artması ve her türlü ölçülerin dışuıa çıkması disiplin dışındadır. (3) Inanıyoruz ki, bir dileğin yerine getirilmesi için tutulacak yol, kendisirü kuliibe adamış yetkisi ve ehliyeti ve Galatasaray'a baghlığı Uzerinde tartısma kabul edilmeyen değerli menecer ağabeylerine karçı çtkma gösterisinde bulunmak ve bunu bir huzursuzluk ortamt lçerisinde slirdiirmek değildir. (T) Şampiyonlugıın Anadolu'ya geçmesinin Galatasaray tarafın(Arkası 9. Sajfada) UÇLÜ ŞiKE 2 ve 3 Lig'de alınan sonuçlar 2. ve 3. Lig'in dün oynanan maçlarında şu sonuçlar alınmıştır: Şekerspor • Altınordu : 02 Esk. D. Spor Sanyer : 23 Kırklareli • Canakkale : 29 Vefa Stadı: 12 30 îstanbulspor Tekirdap 14.30 Galata Karagumrük Şeret Stadı: 15.45 Kasımpaşa Edirne Alsancak Stsdı: 14.30 Irmirspor Karşıyak* ÖteM Kentlerde: 16.30 ödemlş Yeşilova 18.30 Uilfiburgaz DUzce 16.30 Isparta Süleymaniy» 16.00 Uşak A. Adalet 16.30 Sebat G. Ernırum 16.30 Ceyhan Anadolu l6.'*0 Erzincan Diyarbakır 16.30 Kastamonu Amasya 16.30 Nevşehir Ereglt 16.30 Urfa Petrolofis 16.30 Tokat Tarsus td. Y. Zonguldak galibiyeti k a ç ı r d ı : l l KALiTESiZ GEÇEN KARSILAŞMADA. SiYAH • BEYAZULAR 27. DAKiKADA SiNAN'IN AYAGINDAN GALiP DURUMA GEÇTİ. İLK YARIYI I 0 YENiK KAPAYAN ZONGULDAK 60. DAKiKADA REMZı'HiN AYAGINDAN BERABERLiGE ULAJTI. 3. Türkiye Ligi KISA KISA... # Emln Cankurtaran HoUHng Anonim Şirketl a'19T5 yılında zarar etmlş. Defterdarlığın açıkiaması bu. Ama açıklamaya da gerek yoktu zaten... Fenerbahçenln 197576 seaonunda Iflâs bayraguıı çektîgini herkes biliyor. # Et lokanUlarının sahibi tlyas Çokay Blnicilik Federaayonu Başkanı olmuş. Bize ne, atlar dUşunsiln... 9 Okç.ulnk sporunun jclişmegl için Avrupa'dan yaylar lthal edUecrkmlş. Biraz da okçu ithal etsek... % 100 metrede 9.9'luk dttnya rekoru çatırdıyormuş. Damda böylesine «enciler olursa... # GalaUsanty Kulübü Başkanı demlş kl: S rutbolcuya fldün vermiyeceplz». Canım ille de ödün olmaz ya, başka sey de olabilir. ömeğin ogüt, ya da para gibi... f) Televlzyon'da maçı anlatan spiker arkadaşunızın dedlgine hakılını», AnderlechtlUerin kilotlan mor'muş. Biz bikini giyiyorlar sanıyorduk.» BURSA VE ESKİŞEHİR GALiP ÎZMtT. (Cnmhurtyet) Türkiye Amatör Futbol Şamplyonasının Kocaeli grubundaki dUnkil karşılaşmalarda. Kskışehlrspor amatör Çorluspor'u 61, Bursaspor amatör de Kzd. Ereğlispor'u 2 • 0 yenmıştir. Esklşehirspor Çorluspor maçmın gollerini 1. Dak. Muzaffer, 2. Dak. SUha, 24. Dak. Serdar, 60. Dak. Selahattin, 61. Dak. Tuncer, 63. Dak. Vedat (Çorlu), 80. Adem (Penaltıdan) atmışlardır. Hakem, Çorlu'dan Cevdet'i oyun dan atmıştır. Diğer baçta Bursaspor'un gollerini 82. Dak. Şukrü ve 89. Dak. Ercan kaydetmişlerdir. önceki gün Çorluspor Eregli ile Bursa Eskişehir 00 berabere kalmışlardır. Bugün de, Eskişehir Ereğli, Bursa • Çorlu oynayacaklardır. İKİ KUPA MAÇI Galatasaray UEFA Kupaıında eynuyor v t raklbi Avusturya'nın Rapid Vianarbargar takımı. Ilk turdakl ilk maçını Vlyana'da yapacaklnı. Vo Yasln »akatlanıyor, 17 eylül çarşamba gecesi Vlyana'da kaleye Nihat çıkıyor. Nihat, Sarı Kırmızılı kaleye blr golden fazItısına izin vtrmiyor. Galatasaray bu üstiinlüklo Rapld'i Istanbul'da eleyerck Ikincl tura yüksellyor. Nihat, UEFA Kupaıında Ikincl kaz Mo«ko\'«ı'da sahaya çıktı. Bu maç öncestnda Irlanda lle yapılan mllli maçta Yatln sakatlanınca, gene Nlhat'a I? diifti). Ama bu kez, Galatataray'ın rnkibl Torpedo'dan üç gol yedl. ZoriKuldak kalesl önünde oltısan blr karambol «onuçsuz kaiıyor.. (Fotoğraf: AU ALAKUŞ) LiG MAÇIARI Kupa'dan elencn Galataıaray Llg« dönmüştü. Moıkova dönüjü Bejlkta; maçı vardı ve gens Hlhat, kaledeydl. Sarı Kırmızılılar bu maçı 1 0 alırlarken Nlhıt, görevlni yapanların lıo'.ında geliyordu. Nlhal, bu döncm dokuz Lig maçına çıktı. Llglıı dohe iklnci haftasında Ankaragucü maçındd Sarı Kırmızılı kaleyl korumaya başlayan Nihat, ardarda Ordıı ve Altay karfilaşmalarında file bekçillğl yaptı. Blr haftalık aradan sonra Nlhat'a gene görcv verlldi ve aırasıyla Boluspor, Adanatpor, Bsjlktaj, Baltkeıir maçlarında oynadı. Ligin ilk yarısındakl son Glrcsunspor ve Göztepa maçlarında da Nihat kaltdeydi. Nihat, bu dönem oynadığı dokuz maçta Sarı • Kırmızılı takım bir yenilgl, bej beraberlik ve üq galibiyet aldı. Ve Nihat bu dokuz da bej golden fazlaıına izln vermtdl. Beşiktaş sahasında bir puana sevindi Stad: lnbnü Hakemlcr: Orhan Cebe (5), Oguz ö z d e n (4), îlhan Özkan (6), Besiktaş: Mete (6) A h m e t ( 4 ) , N i k o ( 5 ) , LUtfü ( 4 ) , K a h r a m a n ( 5 ) Zekeriya (5), Hayri (7). Melih (4) S i n a n <4), T e z c a n ( 3 ) , A d e m <6). ZonRtıldak: Faruk ( 6 ) O s m a n (4), T u r g a y ( 6 ) , Ulvi ( 6 ) , H u s e y i n (S), • M e t i n (fi). S e l ç u k ( 5 ) , S a l i h ( 6 ) K e m a l <i) ( H a m d ı 6 ) , Ali ( 4 ) , ( R e m zi 6 ) , Ş a b a n ı8> AMATÖR LİG'DE IDDIALI D;ŞAFAKA BİR PUAN YİTİRDİ tstanbul 2. Amatör Futbol Ligi'nde lddlalı Darüşşafaka, Altınay ile 0 • 0 berabere kalarak degerli bir puan yitirmiştir. Öteki maçlarda K. M. Paşa, Y. Direk'l 2 1 , Defterdar, K. Çesme'yi 1 0, Şişli Cerrahpaşa'yı 2 • 0, Vardar l.Ü.S.K'yı 5 1 , Ayyıldız Bozkurt'u 4 1 , R. Hisar P.T.Tyi ve E m i n ö n u Fatih'i 2 0 yenerlerken Alemdar Adalar 11 berabere kalmıçlardır. ALTIÜ GANYAN «4 I 0. 1 tm 04 I G.9 I j J 4 ı T I < t 1 i I [ 1 4 t 4 1 1 T ı 10 II II 7 10 f t 11 Sadcttin ATEŞ ADANASPOR, BU AKŞAM BALKAN KUPASI iÇiN ROMEN STUNDENTE iLE KARŞILAŞIYOR ADANA, (Çoban Yurlçu btldiriyor) Adanaspor bu akşam naat lH.iKl'da Şehir Stadında Romen St.undente takımı üe Balkan Kupası için kar şılaşacaktır. Kadrosunda Romen (A) ve Genç Milli Takımm dan 5 oyunrunun bulunduğu Stundente kafilesi ön ceki gece ugakla .yhrimizf! gelmiş ve dün Şehir Stadında çalışmıştır AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. KOŞU: Duygiı. Pelin, Siyahgül. G: 3.55. 1.4ü 1.8S l.n.rı. tkili: ^/6: 14.40. 2. KOŞU: Hevinç. Ulubatlı. Pırlanta. G: P: 1.20 1.60 • 1.70. lkili: 1/9. 8.75. P. 3.25, 3. KOŞU: Drvrim, Birck, Hormany. G: 2.70. lkili: 1/7: 7.f>0. 4. KOŞU: Safter. Hulalizaman, Bulhazar. G: 2.80. P. 1.15 1.20 • 1.95. İkili: 4/5: 2.70. fl. KOŞU: Peduk, Mahide. Derdi. G: 1.30 1.15 . 1.55. tkili: 3/9: 4.05. 3.45. V: 6. KOŞU: Sancaktar, Safnur, Karaorhun. G: 6.20. P: 1.90 . 1.45 1.55. tkili, 2/5: 10.40. 1. ÇİFTE: 3/9: 18.00 2. CİFTE: 1/5: 6.80. Beşiktaş, hafta içinde vefat eden yöneticisi Muzaffer Utku'nun aııısma J |ü «simsiyah» gıysilerıyle çıktığı tnönü Stadı'nı ortaya futbol ndına (ormasmdan 4 ™ 14 M 4 14 14 da siyalı bir Kİirüntü koyarak ve tarnf1» 1» II İf iî 11 tarlarının «Ruhsuzlar. . .Satılmışlar» bal« îî 1* ı« M iî gırışları altında terketti. Gerçekten, Sin 11 1* İf n n yah Beyazlı takımda, gtıctintin yettlğinI» ıt ıt 5 İl fi ıt u ce koşan ve bir şeyler yapmayaıçalışan ı« İi ıt 10 * m Hayri ile, yorulana deftin mücadelesini £ s k sürdüren Adem dışında ne kişisel, ne de kollekti£ oyun açılarından hiç birşey yoktvı. Ilk yarıda attıgı «karambol golünnden sonra ZonRuldak golUnü bekler bir havaya girmesi, bernbere duruma düştükten sonra isc kMzanraak için hiç bir çaba göstermeyişi, sanırız böylesine 1. KOŞU: Pavori: Soylum. P & ktiklU geçmişe sahip tait; kulüp için 2. 1seler: Rena Zehra 32, Sürp ÜE'e düşmekten de öteye yüz kızartıcı riz: Saad 362. bir dııiTim sayılmahdır 2. KOŞU: Favori: Saygı, Plase: Kritık bölgedekı Zonguldakspor, ilk Babınli, Slirpriz: Tulran bir 3. KOŞU: Favori: Arzu. Plase yarıda Beşiktaş'a uyan saattegörünümdeydi. Ancak son yarım karşısındaler: GUlten Yıldırım 12R, Sürp kinde hiç birşey olmadıgını görerek yükriz: Muşlu lendi. Yıldız futbolcusu Şaban'ı, ikinci 4. KOŞU: Favori: Lütfü, Pla yarıda oyuna giren Remzi'si, Salih'i ve seler: Neslişen Sagitta, SUrp Metin'ı ile amnçladığı 1 puana ulaştı. riz: Casta Piana Fnzlasını almasına ise şanssızlıfı engel 5. KOŞU: Favori: DUldul. Plâ oldu. seler: Alceylan Galci, Sürpriz: İlk yannm en önemll dakikası, BeAnter şiktaş golüniin geldiği andı. 27. dakika 6. KOŞU: Favori: VVindy. Pla da Adem'tn golltik bir atağını kornerle seler: Mary Popins Sadiye, önleyen ZonKiıldakspor. bu oyuncumm Sürpriı: Destan köşe atı«ı sonunda doftan karambolde 7. KOŞU: Favori: Adıvar. Pl» yenik duruma düştü. Gelen topu Hayri seler: Gökhan Siham, Sürp kafayla aşırdı, meşin yuvarlakla en son buluşan Sinan altı pasın sol köşeslnriz: Serhan. Yükiel ERtÇ den kalenin sag köşesini gördü.. tö II iî iî 10 îî îî iî TÎ II tkinci yarıya hızlı başlayan Zonguldakspor oldu. 60. dakikada Şaban ceza alamna faullU bir biçimde girdi. Ancak hakem bunu rezalandırmadı. Sola açılan topu Remzı sert bir vuruşla Beşiktaş filelerine gönderdi. 1 1. 64. dakikada ise Beşiktaş mutlak bir golü kaçırdı. Melih'in nefis pasını caza alanı içinde ve elverişli durumda kaleciye nişanlayan Tezcan seyucilerden «Dışarı» terahllratını haketti. 77. dakikada orta yuvarlağın gerisinden topu kapan Şaban tünı Beşıktaşlıların atakta olduğu bir sırada daldı. Üzerine çıkan Niko'yu çalımlayarak hızla Beşiktaş cpza sahasına girdı. önce Ijtitfü'yü geçti. sonra da topa çıkan Metenin yanından vurdu. Boş kaleye girmekte olan topu, son anda, çizgi üzerinden Melih kornere çeldi. Atılan kornere Hamdi'nin vurdujhj kata ilst direkten döndü. Karşıla?nıa da 1 1 sona erdi.. Montreal'e gidecek takım Yugoslavya Ttalya maçı ile belli olacak EDtNBURG Montreal OHmpiyatlanna hangi takımın gideceğini tayin edecek Avrupa erkekler basketbol turnuvasının flnalini Yugoslavya ile ttalya oynayacaktır. Favori Yugoslavlar. ttalya İle finali oynayacaklardır. Önceki gece oynanan maçlarda Yugoslavya rahat bir oyunla Polonya' yt 10192 yenmiş, ttalya İse lsrail'l 8066 yenerken epey zorlanmıştır. öteki maçlarda Fransa trlanda'yı 9472, Belçlka tngiltere'yi 7762 yenmiştir. EVÜP (IKSAIIM : 20 HAKEMLER: Erol Korkmazoğlu (6), Bedehat Cerrah (6), Sinan Er ( 6 ) EYÜP: Haluk (6) Fikret (7), Bafet (7), Saffet (61, Adnan («) Orhan ( 7 ) . Rıdvan (7), Nedret (6) Metin (7), Koray ( 6 ) , Yalçın ( 6 ) ÇIKSAUN: Muharrem (5) HUseyin ( 5 ) . tsmail (5), C e U l (6), S e l ç u k ( 5 ) Yaşar (3), R a s i n (6), R e c e p ( 3 ) Bayram ( 6 ) , İ b r a h i m (5), Rıdvan (5 GOLI.ER: MeHn Dk. 59, Rıdvan Dk. 63 Fehml T Ü K S E L KÜCÜKKÖY AYVANSARAY : 1 0 H A K E M L E R : S U l e y m a n Ş e n (1), Y U k s e l B o s t a n c ı ( 7 ) , A . I r f a n Ada ( 7 ) K Ü Ç Ü K K Ö Y : M a h i r ( 8 ) E r o l ( 7 ) . ÎJat ( ( i ) , t s m a i l ( 6 ) , M e l e k ( 5 ) N a f i z ( 6 ) , N a a l f ( 7 ) , H i l m i ( 6 j A l ı m e t ( 7 ) , A m i r ( 5 ) , C e malettin (5) AYVANSARAY: Adnan (4) Çoşkun (6), Akgün (6), Erdoğan (fn, R e s u l ( 5 ) M u s t a f a I ( 7 ) , t z z e t ( 6 ) , H a s a ı ı ( 6 ) M u s t a f a I I (5), Veli ( 5 ) , î s m a i l ( 6 ) GOL: N a z i f D k . 70 Ruhan SAY taı •II GEDİKPAJA GOKSPOR HAKEMLER: Recep Şentuna (7), Şen ( 7 ı , Vahit S ü t l u o g l u (6) : 4 1 SUleyman M YARIŞLARI TAHMiNi G E D t K P A Ş A : Cemal (7) Fuat ( 7 ) , Halll (7), Ali ( 6 ) , Mustafa ( 7 ) LUtfü ( 7 ) , tdris ( 8 ) , Bahri ( 7 ) Aris ( 7 ) , Yaşar ( 9 ) , K e m a l ( 7 ) G Ö K S P O R : C e m a l ( 5 ) » D e n i z ( 5 ) Ali ( 5 ) , T a h s i n ( 6 ) , tlhan (5) Feridun ( 5 ) . M e h m e t (6), T a n k ( 5 ) H a r u n ( 5 ) , U l v l ( 6 ) , Zafer ( 5 ) GOLLER: K e m a l Dk. 1, Y a ş a r Dk. 7 v e 30, î d r i s Dk. 68. M e h m e t Dk. 71 Metin KUNUTKUN Ackermann, 1.96 metre ile bayanlar yüksek atlamada dünya rekorunu kırdı ( E ) r r u h u lldncisl K ü c ü k k o y Ayvanıaray'ı 70. d a k i k a d a N'azif'ln a t t ı t ı « o l l e 1 0 vendi. FotogTafi* N a z l f i n atU£ı gol.... (Fotoğraf: F e h m l ÖZGÜLER) BONN Doğu Almanyalı atlet Rose Marie Ackeı mann, 1.96 metreyi geçerek kendisine ait olan bayanlar dünya yüksek atlama rekorunu kırmıştır. Ackermann'ın eski rekoru, 1.95 metre idi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle