12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUR1YET 9 Mayu 1976 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 95.1937 PARIS GÖIt'JjMELERI VE HATAY MESElESf PARtS, 8 (a.a.) Başvekil îsmet Indnü bu sabah Paris'e geldl. Istasyonda Fransa Hariciye Nazırı M. Delbos, Yugoslavya ve Irak sefirleri. Sovyet ve Yunan maslahatgüzan, TUrkiye elçisi ve elçilik mensupları, Paris'te bulunan öğrenciler tarafından hararetle karşılandı. öğle Uz«ri Başvekilimiz Elire Sarayında Fransa Cumhurbaşkanı M. Lebrun tarafından kabul edıldi vo kendlsi ile bır saat görüştü. Hariciye Nazırı Delbos gece TUr kıye Başvekili serpfine bir zıyafet. vermiş ve ziyafet pek samimi geçmıştir. Sıyası çevrelprda Hatay meselesı münasebetlyle do ğan yenl dururnun bugünlerde bır Türkıye Fransa Suriye anlaşması lle halledileceglne muhakkak nazarı lle bakılmaktadır. îsmet Inönü yarın sabah saat 1010'ria I.ondra'ya hareket ederek, Ingiliz kralımn taç giyme törenınde bulunduktan sonra tek rar Parıs'e rionecek ve Pransa llerl gelenleri ile temaslarına devam edecektır. tnönü'nün bu grınişmelpri sonunda anlaşmanın imzalanacağı tahmln edilmektedır. 9 Italva hukümeti tngiltere kralının taç Rİyme törenlne heyet göndermemeye karar vermıştir. Siyasi çevreler bunu ltalya ile Ingiltpre'nm arasmın açık oldugu şeklınde yorumlamaktadır • Bu seneki bütçemtoıin 231 •Pilvon lira olarak hazırlanmakta oldugu haber alınmıştır. ömrümOn en btlyllk esefîerlnden blrini. Tanpınar Hoca'nın yanında başladigım doktora çalıs rnalannı. onun yamacında surdürme olanağıru kaçırdıgım içın duyanm. O yıllarda bır mlize kitaplığında gorevli klsinln cömert zamanına. yogun emegine sabıptim. Halit Ziya Uşaklıgll't konu olarak öneren konuşmalanmız, gıde gide Saıt Paık'e dayanmıstı. Yabancı dil sınavından sonra da G Bachelard'ı okuyarak Saıt Falk'e yeniden bakmam. metinler üzerinde sözcükler ve ımgeler sayımma girişmem kararlastınlmıştı. Hocam Mehmet Kaplan' ın da beni yüreklendirdığlni ıyice hatırlarım. Sonra derslerine gırmeye baslamıştım. Cümbilslü ve zengın konuşmasını pek de anlayarak dınleyemeyen gençlık smıflarına gdre ben daha çok deney sahibıydim. On iki yıllık Lıse Edeblyat ogretmenlığinden gelıyor, içımde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yüksek öğretmen Okulu gecelerlnı aydmlatan sohbet anılarımn eskimemış lzlerıni taşıyordum. Bırkaç kez omzumdan tutarak: • lyi ki geliyorsun, gelıyorsun da bıraz hocalığımın zevkıni yeniden tadıyorum» dedığini anmıstım. Ben de ayru deneylert yaşamıstım çünkü; alısa alısa kabuk bağladığım eskı sınıflann donuk dmleyıcıliğıne bazen bir okul müdürU, bazen devamlı bir stajyer ogretmen, bazen bir mlifettişın katıldığı olurdu. Bu yeni dinleyicilerın sessız bakıslarının konusmamı nasıl kanatlandıri;Jmı hatırlıyordum. Onun İçın dün akçam, yeniden basılmıs bir kitabını yalnızlık sofrasında karıstırırken şu cümlesınl okudum ve sesıni yeniden duyar gibi oldum: «Zihnin hazmı konuşma ile oluyor. Bız düsüncelerımizi baskalarımn dıkkatinde. başkalannın kayitsızhgında veya hiddetmde, hatta zulmünde yasarız.» (Yasadığım Gibi, 274). ÖLÜMUN TERBIYESI Edebiyat Sohbetleri E Ş İ K'T EN YÜZLER Kt BtR l'ZAK MIJJDE\E BENZER, HER TÜRLi: IŞIĞA KAPANMIŞ GÖZLER, HER ŞEY, HEPSt, Gt'LEN. SUSAN, KAMAŞAN RENGİYI.E TOPI>AMR BENDE VE AKŞAM RÜZGARLA TARÜAIAR. IMl^VSIMLE SARHOŞ GELİR TA KALBİMDE DUĞUMLENtR... BOŞ... BOŞ VE UMlTStZDİR AKŞAMIN HtZNÜ BU TENHA ÇEŞMEDE BtR AN YUZl'NU SEYREDENLER ALTIN SAZLAR İÇİNDE RUH MtAMMASININ ÜRPERİŞ1NDE KAYBOLMUŞ SANIRLAR KF.NDİLERİNt... BIRAK BU TESADUF BAHÇELERtNİ... HAKtKAT ÇOK UZAK. KARANLIK, »EKİN BIR DtLLE KOMIŞUR. BÜYL'K KOKLERIN TOPRAKI.A F.ZELDEN KARISMIS DtLİ! GECEYLE OLVMDVR ASIL SF.VGtLt BU ÎKİZ AYNADA TOPI.ANIR YOLLAR KARANT.ÖC YARATTR, ÖLÜM TAMAMLAH KAÇALIM SEN»NI>: BİZ DE GECEYE OLİnvnJN KARDEŞI SAF DÜŞÜNCEYE... YETER BÜYÜSÜNE ALDANDIĞIMIZ GÜNESİN... BtRAZ DA YALNIZLIGmiZ KENDt AYNASINDA GtriSt'N, GERİNSİN Gt^VERClN TOPUKLU SÜKÜT GEZtNStN. AHMET HAMDt TANPINAR (Bt'Tl'N ŞİIRLERt, 19TS) Kaplan hocasına lç yukümldlüğunti belirten Zeynep Kerman'ın emegı, Milli Eğıtttn Bakanlığımn Ç,ıgdaş Tıirk Yazarları dizisinla 1%9'da basıldı (628 s. 36 L.). Ilk basımlannı yukarda andıgım eserleri yenı kltaplar biçimin^e tekrar tekrar okur karşısına çıkarken, Mehmet Kaplan'ın, .Tanpınar öldügil zaman şiırleri üzerlne kapanmış ve bu aziz dos*la bıraz riarm fazla sohbet etmelc içın onları tahlıle çalışmıştnn» dıye andıgı eserı, «Tanpınar'ın Şıir Dünyası» adıyla elımizde.ydi (1963 180 s. 13 75 L.l. 1962'de basılan .Saatlerl Ayarlama EnstitUsu» romamndan son ra tefrika olarak kalmış <Mahur Besto. de Rpçen yıl kitaplaştı. (197.'>ı 1973'de basılan "Sahnenin Dışındakılprun yrnl basımı da şımdı pllerde. Arada gene Zeynep Kerman •Ahmct Hamdt Taııpınar'ın Mektuplan»nı derlemışbl (1974. 330 s 15 L1 Dr. Bırol Emıl'tn topladıjSı öteki yazıları da, ikinci kez, aynı adla yeniien basıldı şimdı: Yaşadıgım Gibi (Dergâh Yaymlan, 464 s. 35 L ). Ve şımdt «Butun Şnrleri» (Dergâh Y., 174 s. 20 L.). Mektuplarında Tanpınar'ın. dypllıkle şıır kitabını basıma hazırlarken, nasıl bır kitap *ancısı çektiğini, alıp almama konusunda kendı eserini nasıl ayıklatna dikkatınde ısrar ettlgıni, hep bıraz sonrava erteleyerek zarnanın ve olümün eğitiminde nasıl kıvrandığını ıyice gorebılırız. Ama madem kı ölum gelmişrir. Her varatıcı yaratabildiğl bütün Uıünlerın okura sunulmasıyla, kendı eserının ölılmsüzlüğüne vaslandırılmalıdır. Onun ıçin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın manevl terekesıni, kalem ve goz nuru çalışmalarının tUmunü derleyıp dpgerlendıren, bize bu zengin blrıkiml sunan bütun emeklere, ıç vukümlüluğüyle teşekkür «tmelıyiz. BULMACA SOLDAN SAGA: 1 YUz çizgilerinin toplu hallnden çıkan anlam, ytlz anlamı 2 Eskrimde bir dal Boşalt anlanuna gelen bir soz 3 TerBi okul anlamına gelen bir söz Keder, UzüntU 4 Pamuk, keten veya ipekten seyrek dokunmus bir tür ınce kumaş 5 Tersi ilave Başkasının sırtından geçinenlere verllen isim 6 Tersl Almanya'da eskıden Hitler yanlısı olanlara verilen islm. Bir seyln gelir karşıhgında bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesl 7 Sav Erzurum dolaylarında oynanan bir halk. oyunu 8 Tumusolun rnavl rengini tarmızıya oevırme öMİligl olan kimyasal sıvı Sodyum cisminln simgesi 9 Yemek yeme gerekslnimi duyma yan Mısır'ın eski bir lideri. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Astronomi 2 Varsayım 123456789 Tersl Osmiyum'un simgesl 3 Ahlak, zeyreklik Çabute davranabilen 4 Bir şeyin korunmasını başka bırisine bırakma 5 Eskl bır silfth Dumanın yaiadığı yerde bıraktığı kara leke 6 Tersl îsvlçre Konfederasyonunu meydana getiren devletlerden herbıri Tersl kı SİNEMALAR BEYOÖIU: ANKARA (64 1« M) 1 Söt Kardeşler K. Sunal 2 E s m e r Tilki P . Grıar AS (47 ( 3 1S) Unutulmayan Hab r a l a r E. Taylor R. 1. ATLAS (44 M 35) Dünyada BenÖen Böyük Yok B. Lee R. T. DÜNYA (49 01 M) Ankara Sanat Tiyatrosu. Çikolata Tarlası T. Toksör. MISTIK (4t 15 14) 1 Masura Kirli EUer 2 Kız Tuzağı R. T. RÜYA (44 51 57) 1 Bu Baba Başka Baba. 2 Sokak Kadını ÖZLEM (6İ (0 13) 1 Küçük Bcy A. özhan 2 Bizim Aile T. Akan R. SES (45 24 16) Kürtaj R. T. S İ N E P O P (44 24 22) Canım Benım E. Feneclı R. T. SİTE (47 6» 47) 1 Paris't* Son Tango M. Branrio 2 Maceralar KraJı L. Van Leef SAN (40 67 »2) Bizim Aile M. özkul T. Akan YENİ MELEK (44 42 M) 1 Zombi 2 Hep Bakire mi Kalac a k s ı n R. T . YUMURCAK ( i i 01 91) 1 Bizim Aile T. Akan 2 Bahtı Karalı Yarim N. S«sigüzel R. fr R. I. EMEK (44 M 39) Köpek Balı FİTAŞ (49 01 M) Taş YurekU Katil C. Bronson R.t. İNCİ (40 45 95) Sırofta Şenlik N. Nazır KERVAN (4t 59 54) 1 Niye N i y e t N l y e Kısmet Z. Alasya 2 Iki Kızgın Adam K. tnauır R. KENT (47 7 7 İ 2 ) Toy Delikaab G. Gemma R. L KONAK (48 26 06) Gonclik Arkuları O. Piccolo R. 1. LALE (44 35 95) Sınjtta Şenhk • N. Nazır R. LÜKS (44 03 80) 1 Hasan AlBıaz Basan Alır F. Cansel 2 AKSARAY: BULVAR (21 35 71) I Arkad a s Y. Güney 2 Bizim Aile T. Akan R. HAKAN (23 '2 33) Bızım Aile T. Akan M. özkul TİYATROLAR BAKIRKÖY SANAT TİYATRO5U «Tele Corba> Paz«rtesi harıc her akjam 21.30. pazar 18.30. «E Memis Ne Uemi}» Carjamba, cutoartesl, pazar 14.30. BİRLİK SAHNESİ (41 53 46) : «Sezuan'ın lyi Inaano Çarsanıba, perjembe. Cuma Oumartesi. 21.15. Cuma cumartesl pazar 18.15. Patar 15.15. «Katillerı Tanıyor musunuz?» Çar}amba 15.15. ÇEVRE TİYATROSU (20 51 71) : «Pamuk EUer Cebe> PazarteM hariç her gun 21.30. cumartesl, pacar 15.00. DEVEKUŞU KAB. TİYATROSU (44 46 75) : cHanele» Persembs hariç ber Kun 21.30. carsamba, cumartesl. pazar 18.30. GÖNUL ÜLKÜ CAZANFER OZCAN TİYATROSU (46 (0 91) : cKulara Göz Kulak Ol> Pazartesi hanç her gttn 21.3ü. cumartesl. pasır 16.00. IST. YENİ SAHNE (44 25 16) : cNasıl Milyoner Olunur» Pazartesi baric her gun 21 00, car;amba. eumartesi 18.00. pazar 15.00. KA O I K ö Y İL TİYATROSU (M. HEPGULER A. AÇAN) : «Gâmrfikteld Koca» Pazarteıd h a n ç ber gun 21.30. Cumartesl, P a z a r 18.00 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) : tTırrt Komser Tulumba, P u d r a , ÇU11 v e S e k l a S e v l l e n D ı a » Pazufte'si b a n c her gun 21.3U. Pazar 18.30 • 21.30. N İ S A SEREZLİTOLGA ASKINER Tİ7ATR0SU (47 1t U ) «Yavru Kuşlar» Carsamba 15.30. cuma 21.30. cumartesi 15.30. 21.30. pnzar 18.30, 21 30, cCanıko» Persemba 18.30. 21.30. HALK SAHNESİ OYUNCULAR1 (21 56 1 1 ) : «tstasyon» Carsanv ba 15.00. cPromete» Çarsam ba. perşembe. cuma. cumartMİ 21.30. Pazar 15.00 «Carrar Ana DIO SUflhlaro Pazar 21.30. TEVI'İK GELENBE (36 Ot 21) Pazartesl Carsamba 18.30. haric. her TİYATROSU a k s a m 21.30. pazar «Seyahat denen yalnızlık mektebı» diye bashyor yazısına, Paris Tesadüflerlnde. Her ctımlesının zengin anlamı karşısında nes re kattığı bUyilk emeği yeniden düsünUyoruro. «BUtUn Şürleri»nl İPEK (22 25 13) 1 Cemil C. derleyen kitabın önsözllnda Arkın 2 El Kapısı H. Koç Tanpınar saygısıyla sevgtsinl yiftit R. aynı oranda paylaştiğımızı bildıKRİSTAL (21 57 M) 1 Park ğim Prof. Mehmet Kaplan, Cinayeti 2 Canlı Hedef Y. doğru olarak su noktalara dıkGuney R. kat ediyor : «Tanpınar mistık MURAT (24 05 56) 1 Ne Umolmamakla beraber, ezeli hakiduk Ne Bulduk G. Bubikoglu kat, güzellik, ebediyet ve mü2 Kara Murat C. Arkm R. kemmelıyet arayışıyla mistiklero RENK (21 15 25) 1 Cemil çok yaklaaır. O slirin pratik ve C. Arkın 2 El Kapısı H. Koçsosyai gayesıni tamamlyle redyığıt R. deder ve bu işi nesre btrakır » ŞAFAK (22 25 13) 1 Zombi Ardmdan «Edebiyat Üzerine Ma2 Rio'da Aşk R. T. kaleler»in ılk yazısınm (Şiir YILOIZ (21 11 37) 1 Ask DokHakkında) şu satırları: «Lisanın toru 2 Eğlenceli Günler R. T. tabii mantığuıdan başka hıç bır kayıt tanımayan serbestisiyle, KADIKOY: hudutsuz genişligiyle nesrrn, büAS (J6 00 50) MaSdelena R. T. tün bıınların en iyi tercümanı, KAFKAS (37 43 M) Sevgıli Hafikrin her çesidini istiaba mUsalt lam M. Zeren A. Arman R. olduğunu kim inkâr «debılır? KENT (36 96 12) Dobermanların Birbır^ıi kovalayan sayfalar, vuDönüsu R. T. zuhtan bir an aynlmayan duzOCAK (36 37 71) Sınıfta Şenlik gun ve mantıkl cümleler, btitün N. Nazır R. arzularımızı tatmıne, her türlü REKS (36 01 12) Bizim Aile temiz nıyetimizi asılamaya mukÖzkul T. Akan R. tedirdir. Fikrın birbtrini itmam SUREYYA (36 06 <2J Mcrhaba eden basamaklarla istenen netlRebegJm F . Du'r'u "R. 1. " jye isalinl ancak o temtn eder. ^(cdiğiniz sefcle glrer. arzu ettiğinız hüvıyetı alır; aglar, guler, anlatır, mantık yapar, itham eder, ikna eder, zekamızın SEHIR TtYATROLARI: bütün faaliyetlerinl Uade, gün, FATİH (26 53 M ) : «Tatar Ra delik hayatımızm bütUn ıhtıyaçmazan» Pazartesı, salı h a n ç her lannı tepvıye eder ve esasen onRcce 21.00. Cumartesi. porar 15.30 ların mahsulüdür » ctkı Kova Su> Cariamba 14.30 • Ve ben şımdı doktora yapaPazar 11.00. madım dıye degil, once Avmpa HARBIYE f40 77 20): «Beıleyılı, dbnüşunden sonraki hastame> P a z a r t e s l . s a l ı n a r i ç n«r İığı ve olümü yüzilnden o zamag ü n Z1JOO. Curoartesı. pazar 15.30 nı yanında geçıremedığim, egi USKÜDAR (33 03 97): «Ollad» tımmde bulunamadiRim için vaVsıartcı, saJı hariç her gun 21.00. kınıyorum. Ama eltmden düşurCumartesi. pazar 15.30. medijim şiirleri ve kitaplarıyla KADIKOY (36 31 21): tölen isterdım dikkatli bir taramavHangısı» Pazartesl, salı hanç la ozlu cumlelerini. en yoğun her gün 21.00. Cumartesi. pazar ve bagımsız olanlarım seçip bır 15 30. ozdeyısler derlemesi çıkarmaISTANBUL ÜNtVERSİTESt yı süreklılikle onunla karjı »MJİ TtYATROSU (BAYItAMkarşıyayım. Burada konum dePAŞA'OA Tel: 76 02 66) Pansıglşecek; sözlerım, olıuııunden bu yon Huzur, Çnrşamba, Perşembe, yana Ahmet Hamdı Tanpınar'ın C u m a : 21.00, C u m a r t e s i . 15.30 anısına eklenen eserlerinın der21 00. Göl î n s a n l a r ı . Pazar: 21 00. leme emeğıne katılan vefalı sayGÜLTEPE: .Yaban ö r d e g l . gılara tesekkilrle sonuçlanacak. Pazartesi. salı barıç her gun 21.00. Cumurtesı, pazar 15 30. DEVLET TİYATROSU (44 11 91) »John Gabnel Borkman» Salı 20 30. Çarşamba 15.00. «Tarla Ku?uydıı Julict> Perşembp, Cuma. rumartesi 20 30. Cumartesi. pazar 15 00. sa zaman 7 Baş tarafına ses sİ7 bir harf getirıldiğınde mu. zıkte perde işareti veya bu lşaretlerden meydana gelen yazı olur Giysi 8 Eğlendiricı, hoş 9 Sonuna sesslz bir harf getırildığındp bir komşu devletimizin adı belirir Bir iş hakkında düşUnüp taşınılarak uvgun dıye üzerinde durulan çare DÜNKÜ BULMACANIN ÇOZÜMU: SOLDAN SAĞA: 1 Budunsu 2 Elam Amen 3 Yulaf dnA 4 Nefes 5 UkA eF 6 Layemut 7 Mir Ehil 8 Ada Numen 9 Lenger Ti YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Beytülmal 2 Ulu Kaide 3 Dal Ayran 4 Uman 5 Fermene 6 Sa uhuR 7 Umde tiM 8 Ense leT 9 Ana fO Nt. Raul MUTLUAÎ Mezar tasında Unlü dizeleri var dır Tanpınar Hoca'nın: «Ne ıçindeyün zamanın / Ne de büsbütün dışında». Dün aksam Mehmet Kaplan'ın «Büyuk TUrkiye Rüyası» kitabındaki makalelerini okur ken su cümlede durdum: «Şu bır gerçektir kı hayvanlar, halıhazırın dışına çıkamazlar ve zaman duygusu olmayanların duygu, düsunce ve davranışlannda hayvan ca bır taraf vardır. Onları ılgilendlren sadece anlık ıştihaları, menfaatlerı, korkuları ve endişelerldir. Bundan dolayı daımî telas ıçindedirler; hadtselere sogukkanh bir gözle bakamazlar. Tanpınar'ın deyimiyle onlar «ölümün terbiycsUnı almamışlardır. Sanırlar kı dunyada yalnız kendıleri vardır ve ınsanlık dıye za ınan içınde vaşavan büvUk bir beşerl varlık mevcut degtldır » (270, Eskılerı Okumak). Şimdi «Eşik» şıırının butumınü, «Zaman Kırıntıları»nı ve hıç vayımlanmamıs eksık çalışmalarını okurken Tanpınar Hocanm. vefalı ve düzenlı çalışmalarıyla eserınl açıga çıkaran ve heplmızln saygısını kazanan Mehmet Kaplan'ın şu cümlelerini de venıden değerlendinyorum: «MU kpmmelıyet idealı ile kendisine ve sanatma fazla guvenmez gorunpn şaır, bunu sdvlediğım zaman aldırmazdı. Sanatı adeta dın kadar kutsal tanıyan Tanpınar, ne paıa, ne şohret, ne de ıınla^ılmak ppşındeydi. O. Tanrısına ıbadet eden gerçek bır dındar gıbı, kpndı kendisine muztarip ve mesuttu Kendi ıçınde ve şıırde sırlarırjı kendısının bıldıği gızli bır alem bulmuştu». (Bıttün Şnrleri 11) Kıtaplaşmasından yıllarca önce, Türkiyat Enslıtusünde, Tanpınar'ın derlenmış makalelerlnı oku muştum. önsozünde Mehmet Adana'da Çocuk Tiyatrosu kuruldu Yıllardanberi zaman zaman kurulan tıyatrolann kısa slıren ömürleri ile halkın tiyatro gereksinlmı karşılanamayan Adana'da bu kez de bır çocuk tiyatrosu kurulmus ve çalışmalara başlamıştır. Ceylan Çaplı ve arkadaşları tarafından «7 CUc» Çocuk Tiyatrosu» adı ile kurularak «Ah Şu Çocuklar» adlı oyunla perdesini açan topluluk ilgı görmüştür. Yeni çocuk oyunları ile faallyetlerinı sÜrdUreceklerini bildiren Ceylan Çaplı Adana BelecLyesinin bu konuda kendilenne yardımcı olduğunu da soylemışör. Uluslararası Neustaat ödülünü ABD'li ozan Bishop kazandı Uluslararası .Books Abroad Neustaat Edebiyat Odülü»nü bu yıl unlu ABD'li ozan Elızabeth Bishop kazanmıştır. Bılındtğı gibi, Oklahoma Üniversttesi ile «Books Abroad» tarafından desteklenen bu odülü ilk kez 1970'de Italyan ozanı Ungarettı'ye, 1972'de Kolumbıyalı romancı Gabriel Garcla Morquez'e, 1974'de Fransız ozanı Francıs Ponge'a verilmiştı. Bu yıl Türkiye'den Melih Cevdet Anday, ABD'den John Ashbery, tspanya'dan Agustı Bartra, Norveç'ten Paal Brekke. Kanuda'dan Marıe Clarıe Blaıs, Hollanda'dan H. C. Berge, Polonya'dan Zbignew Herbert, Cezayır'den Muhammed Dıb, Irlanda'dan Thomas Kınsella. Dogu Almanya'dan Günter Kunert ve Oklahoma Onıversıtesi temsilcısi Ivar Ivask'tan kurulu olan seçıcıler kıırulıı oy çogunluğuyle ABD'li kadın ozan Elizabeth Bishop'u armagana layık görmüştür. Bu konuda daha önce de belirttigımlz gibi Melıh CevdPt An riay arkadasımızın bu ödül ıçm gösterdİRi aday Yıınanlı ozan Yannıs Rıtsos'du. Anday rahatsızlığından otürü seçici kurul toplantısına katılamamıştır. Ünlü Fransız tiyatro grubu 15 mayısta gösteri yapacak Ünlu Fransız tivatro grubu Theatre de la Ruclıette»ın Fransii KUltıir Merkezı'nin davetlisı olarak Istanbul'a geleceğı ve saripce tek bır gösteri yapacagı bıldırılmıştır. Grup Romanyalı vazar Eugene lonesco'nun «Kel Sarkıcı» ve «Der">» adlı oyunlannı sunacaktır. Theatre de la Buchette dünyanın cn ılgınç rekorlarından birine sahıp: «Kel Şarkıcı* ve «Ders» adlı oyunları tam 20 yıldır sıireklı oynanmakte. Bu yirml yıl içinde oyuncular. vonetmen süreklı degışmış ama oyunlar sılrpklı aynt kalmıştır. Basında her yıl yeniden ele alınan bu konu tüm sanatseverlenn yakından ıl gısını çekmektedır. İS mayıs akşamı saat 21.00'de Istanbul Peledıyesi Şehir Tiyatrosu Harbiye Salonunda bır tek postprı sunacak olan grubun ılpı gormesi beklenmektedır. «Ders» adlı oyvmun yonetmeni Marcel Cubelier. «Kel Şarkıcı» nın ise Nicolas Bataille'dir. (ASA) Fransa Sinema Akademisi 1976 yılı film ödüllerini dağıttı Fransız Sinema Akademısı"nin 1«76 yılı fılm odüllerını dagıttıffı bildirilmiştir. Büyük ödülü ikı fılm aralurında paylaşmışlardır. Bu fılmlerden ılki Werner Herzog'un «Agu.rre Tannnın Gazabi1) dığerı ıse Marguerıte Duras'ın «India Song» adlı fümıdir. Bilındıği gibi Duıas'ın bu fılmt oynadıgı sürece büyük ilgi görmilş ve eleştırmenlerce surekl. ovülmüştur. En ivi oyuncu ödulü ise birrok oyuncuya birden verilmış. lır. En ıyı oyuncu ödulünu aralarında paylaşan sanatçılar şunlardır Karol Kane «Hester Street», Jpanne Goupü «Pont Aven'ın Galetalan», Al Pacıno «Bır Köpeğııı Ögleden Sonrası». Patrıck Dpvcaere VP Patrıck B o u c hıtey «En Iyı Yurutme Yontemi». Bu fılmler ya da oyuncular arasında onümdzdekl aylarda vapılacak olan Cannes ŞenliJH'nde de odul alabilecek bır çok tsm.n bulunduğu ılgtlilerce bel'rtılmıştır. (ASA) : «Dokunma Bana> 15.30. cumartesi. ECZANELER BAKIRKÖY: Şahın, Onur (Yeş. Köy), Yenı (Kanarya), Cennet. Umut (Sefakoy), Şıikran (Esenler), Osmanıye Sağlık, Kocasınan (Yenıbosna), Yıldıztepe (Bagcılar). BEŞİKTAŞ: Şifa, Nursan, Dıler (Ortaköy), Bebek, Uğur (4. Ledol (Çarşıkapı), Divan (LAlelı). EYtlP: Petek, Balkan • Muratpaşa (Bayrampaşa). Yenı <Ramı), Ijevent. (Silâhtar). FATtH: öztUrk, BUyuk Akdenız, Yeni Guraba, Haselci Şah, Samatya, Unkapanı. G.O. PAŞA: Deger, Halk (500 Evler) KADIKOY: Halk, Moda Ce,v\7r lık, Koprliltı (Cad. Bos ). Zafer ılCalamış), Sevgı (Suadlye), AItuner (Fıkırtepe). KARAKÖY: Yeni Karakoy. KASIMPAfJA: Isık, Yonca kby). SARIYER: Oktay, Boyacıkoy. fjIŞLl: Murat. Altan, Atakan, înci (Mec. Köy). Hayat (Çaglayan), Bılen (Çeliktepe), özalp (Sanayi Mah.), Nese (Ok. Mey >, Ar7\ıman (GUltepe). USKÜDAR: Kocaçınar. Levont, Şener, Şenay (ÇenRelkoy), Halk (t>mranıye) 7.EYTİNBÜRNU: Yeni. Franz Kafka 41 yaşında oldilgü zaman yalnızca bazı hikâyelerint yayımlatmıştı. Romanlarını, «kendl ıstegine aykırı olarak Max Brod'un bastırttıgı» soylenıı. Yararını, zaranm ayrıca düsünebiliriz. Tanpınar Hoca da öldügti zaman (24 ocak 1962) sag lığında basılmış eserleri şunlardı: Abdullah Efendinin RUyaları (Hıkâyeler, 1943), Yaı Yagmuru (Hikayeler. 1955), Huzur (Roman, 1949), Beş Şehir (Denemeler, 1946), 19 Asır Türk Edebiyatı Tarihl (1949), Şiirler <37 siır, 1961). KAYIP 31 DD 220 cevizi yesll Murat araba çalmmıstır. Gorenlerm 458782 telefona haber vermelen rica olunur. Ferit tntiba R e k d a g . / 3905 | 7/ Bu Oyun Oynanmamalı,, başkentte sergilendi vent). REYKOZ: Iksir (P. Bahçeh BEYOGLU: Tepebaşı, Nemli. Candan. EMÎNÖNÜ: Beşir Kemal, Ana ANKAR4 (Cumhurlyet Bürotu) Çankaya Halkevi Gösteri Kolu'nun sahneledigı Bu Ojun Oynanmamalı» adlı oyun AST ve Çağdaş sahne salonlarında sergilenmiştır. Mehmet Türkkan'ın azdıgı oyun gostenldıkten sonra Çankaya Halkevi gösteri ve tıvatro kolu ızleyenlerm yapıt Uzerine getirdıkleri eleştırılerı değerlendırmıştır. Ilgi derleyen yapıt ayrıca Ankara TÖBDER üyeleri için gostenlmıştır. Ote yandan kalıcı ve etkin btr tiyatro toplulugu oluşturmayı amaçlayan Çankaya Halkevi, tiyatro Ustüne surdUrdügU çalışmalarını geliştirmek yolunda yeni bir adım daha atmıştır. Tiyatro bılgi ve kavramlan başhgı altında düzenlenen kurslar halka açık olarak sürmektedlr. TELEVIZYON 10.00 PAZAR 10 10.15 SEÇMELER lOJİS PAZAR SOHBETl (Yunus Emre Haftası neı denıyle hazırlanan bir prog1 ram.) X0J5 PAZAR SINEMASI «Karaoğlan • Altaydan gelen yığıt». Yonetmen: Suat Yalaz. Oynayanlar: Kartal Tıbet, Tülın Elgın, Danyal Topatan. Konu. Karaoğlan, Altay dağlarında, küçüklüglın de izini kaybettığı bır yorede gönlünü gtizel bır kıza kaptınr. Ancak duşmanı Camoka güzel kın kaçırır 12.15 BtR BALE «Kibrıtçı ki7» 12.40 ANNELER GÜNÜ OZEL PROCJRAMI «Bir Ziyaret» adlı kısa bir oyun. 13.00 UABERI.ER 13.10 PAZAR TELEVtZYONU Anneler GUnü 13.20 BÜKS SERtSt 13.30 PAZAR TELEVİZYONU StZLERLE «Toygun Dikmen» 13.45 DOLU DtZGtN «ÖlUm oyunu» Vlrginia kentine btr tlık gelır Sırkın sahibi Bpn Cartwrıht'ın eski bır arkadaşıdır Sırkte çalışan trapezci kıza, yine sırkte çalışan trapezcı genç ile sirkın sahibi aşıktırlar. Anrak genç kız gdnlunu kuçük Joe'ya kaptınr .. İNCİ ÇAYIRI.I (îzmır)'dcn ve güncel roportaj. 14.55 15.00 16.10 16.20 bır 20.00 20.35 19M F. BAHÇE G. SARAY maçının 2. yarısından gö1X15 lft.30 18.40 18.50 19JÎ0 rıintüler ve maçın sonu MAGAZtN N. TOKATMOGLU ÇtZCıl FİLM SAN REMO'DAN RİR PARÇA TRAFtK (2) HAFtF BATI MVZtGÎ lAnnrler giınü ozel programı) HABRRI.FR VE HAVA DURUMU (T. Huş Ü KuranrP KOMtSER COLUMBO «Dokunulmazlık» I/îs Angeles'tekı bir elçılıkte geçen olayda, Elçilik kasnsını soyan Elçilıgın biıınci fcâtıbı. soygunu ögrenen Elçıhk Emniyet Amırıni ÖldürUr Planlarmı sıfre memuru ile yııniten bnıncl kâtip suçu o'na vuklemek içın şıfre memıırunu da bldürur. Cınavetle ılgılen*n Columbo, suçluyu delıllerle bulur. Ancak ortada bir dokunulmazlık meselesi vardır TltRK SANAT MfZlĞt TOPLU PROG RAMI (Anneler gunıl özel programı) ISFAHAN VE ŞfRAZ'ı tanıtan belgesel bir fılm GÜNE BAKIS PROGRAM VE KAPAN19 12 03 Radyo Tiyatrosu 13 00 Haberler Açıhş, Program v* Kıı» 13 15 Radyo TV PTOgTam Haberler Haberleri Turklıler Şarkılar v« Oyun 13 20 Oyun Havalan Havaları 13 30 Bolgesel Yayın Kısa Hnberler Gunaydm 15 00 Kısa Haberler Bolgesel Günaydm 15 01 Turklıler Kısa Haberler 15 15 Çeşitli Hafif Muzik Koye Haberler 15 30 Şarkılar Bolgesel Yayın Haberler 15 45 Spor Magazin 18 00 Bolgesel Yayın Bolgesel Yayın Kısa Haberler 19 00 Haberler 19 30 Bolgesel Yayın Tatil Sabahı Kısa Haberler 2015 Ocakbaşı RADYO TRTI Saz Eserleri Çocuklar İçin Kısa Haberler Dınleyıci Istekleri Spor Dergısi Kısa Haberler 22.02 Dınleyicı îstekleri 22.31) Türk Bestocileri 20 45 20.55 2100 2102 21 30 22.00 23 00 Haberlpr 23.100100 B o l g e s e l Ya^n 23.10 Türküler Gpçidı 23 30 ttalya'dan Müzıfc 24 00 Kısa Haberler 00 02 Ctece Konserl 00..15 Ktsa Haberler TRT III 07 07 08 09 10 11 00 02 00 00 30 00 05 00 05.05 ofi on 06(12 06 30 07 00 07 02 07 07 (17 30 07 40 09 00 09 02 12.00 JAMES HOUND OIJMPİYATLAR FUTBOI SERlht F. BAHÇE • G. KARAT maçının ılk yarısından gönintüler 16J5 Mt'ZlK SHOW 16.50 F. BAHÇE G. SARAY maçının ilk yarısından g(Jrüntüler. 17.00 TEMEL REÎS 17.05 F. BAHÇE • G. SARAY maçının ilk yarısından gorüntuler 17.15 R. SİLAHLIPODA (îstanbul'dan» 17.2S TAEK WAND()'cu Ismet Iraz'dan bir gösteri 1735 F. BAHÇE • G. SARAY maçının 2. yansından görünttller 17JS0 YELİZ 11 30 12 30 13 00 13 30 14 15 15 00 ifiOO 16 30 17 00 18 18 19 20 00 30 00 00 Açılış ve Program Gune Başlarkea Sabah Konseri MUzık Şöleni Günün Konserf Türk Halk Müzığmden Örnekler Müzık Magazin Ögle Konseri Bır Solıst. Konsert (Türk Sanat Müzigi) Çagdaş Türk Sanat MÜZIRl 01.00 05 00 Gece Yarısı Caglar Bovu MUzilc Gençler İçin Solıstler Topluluklar Konser Saati Sızin İçin SeçükleriCaz Müzigi Bır Albüm Pazann Plâklan Müzığe Çagn Hazırlayan: Faruk Ycner Barok Muzık Tatil Gecesi VVoody Herman v Orkestrası Gpce Konspri Gece ve MUzik Program ve Kapanış TRTII 09 00 09 30 14.30 15.00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 1R00 18 30 nnno moo 1100 11 45 12 15 13 00 13 15 13 30 13 45 •1.45 2250 P a u r Telerlzyonu Telis de yer alıyor 28.00 2305 Gün Bashyor Tatıl ve Muzık Anneler GUnü Çocugun Dunyası Ses ve Saz DUnyamudan Büyük Fetihler Klasik Koro Haberler Ceşitli Müzik Bır Solistten Türküler Çaglar Boyunca MUzlk Tılrküler ve Oyun Havar ları İki Solistten Şarkılar (S. SUer • K. öncan) Opera ve Operetlerden seçmeler Devlet Konservatuarının KorMu îki Solistten Şarkılar Haflf Batı Müzigi Türküler Geçıdi Cağdaş Sanatçılar Fasıl 19 00 19.30 20 00 L'0 30 21.00 2145 22 02 23 00 23 30 23 35 23.55 Haberlpr Haftanın Olayı Çeşitli Ülkelerden Hafif Müzık 3an Dunyası Yaşadıfiımız Topraklar TRT Çok Seslı Korosu YAY KUR KUçük Konspr Habprler Solıstlerden Seçmeler Program ve Kapanış mız 20 45 21.30 22 30 23 00 24 00 0100
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle