13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 9 Mayıı 1975 Belediyemiein (8.000.876.) TL. keşif bedelli katyonlk emisyonlu aoguk asfalt kaplama işi 2490 sayıiı kanunun 31'lncı maddesi gereginca kapalı zarf ıısulile eksiltmeye çıkarılmiftır. Eksiltmesi 21.5.1976 cııma günü saat 15.30'da Belediye Kncümeninde yapılacaktır. lşin geçid teminatı (193.376.00) TL.dir. Bu Ise ait ihale dosyası Fen tsleri PUnlama MüdUrlugünde messj saaUeri dahlltnde görUlebllir. İSTEKLILERIN: 1 Belediye eksiltmelertne fştirak belgesl komlıyonund»n eksiltma tarihinden üç gün evvel dilekçelarine; A) Bayındırlık Bakanlıgından alınmış en az bu lıin keşit bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesinl, B) Usulüne göre hazırlanmış olan plan, teçhizat ve teknik personel beyannamesini, C) Müteahhitlerln nankalardan alacakları kullanılmıs reya kullanılmamış sermaye kredi ve lmkânlannı bildlren mali durutn bildirgesınin ibrazı, D) îhale dosyasında mevcut özel tenni sartnamede belJrtilen hustısların yerine getırilncegine dair gerekli belge vo bildirimlerini havi evraklarım, E) Bir defada en az lşin kesif hedeli kadar böyle bir lsl yaptıgını gösterir resml kuruluıjlardan alınmıs ıa bltirme belgesint ekleyerek alacakları tstirak balgesini, 2 1976 yıiın» ait Ttcaret Odast vesikasım, 3 Geçid temtnat mektubunu veya makbuzunu, 4 Usııltl dsiresinde hazırlayacaklan teklıf mektubunu havl kapalı zartlarını 21.5.1978 tarlhine tesadüf eden euma gUnU saat 14.30'a kadar Belediye thale Komisyonu Baskanlıgına vermelerl lâzımdır. Telgrafla ınüracaat va postada vtkl gecikmeler kabul edilmez. Keyflyet ilân oltınur. (Basın: 15362) 3017 Türkiye'de BAYRAMPAŞA yargı organı, BE1EDİYE yasama ve BAŞKANUGINDAM yürütme organları karşısmda geriledi,, nevrimci Hukukçular Derneftinln düzenlediftl antidemokratik uygulamalarla ilglli forumda, TUrkiye'de Yargı organımn. Siyasi Karar Organları, Yasama, ve YürUtme Örganları karşısında geriledigi one sürülmüş, tüm demokratik kuruluçların antl demokratik yasalar çıkartıhrken siddetle karsı koymaları geregi SBvunulmuştur. TUrkiye'de Hukuk Devletinden aöz edilemiyecegi, demokrasinin olmadığı blldirilen toplantıya, Hukuk FakUltesi öğretim görevlilerinden Rona Senozan, Yüeol Sayman ve Bülent Tanör konuşmarı olarak katılmıs. •YUrUtme organı Yargı organmın yetkisini II. plana iterek Demokratik Temel Hak ve öiigUrlüklerln özünc müdahale etmektedir» demlslerdir Toplantıda oiağanUntü yargı organları üaerinde de durulmu». bunlardan DGM'nin Anayaaaya aykırı oldugu belirtılerek, bu mahkenıelerde lıukukçu olm«yan kijilerin de yer aldıkları öne sürulnıü», buralartlakı yargılamanın geriye dönük bir şekılde yapıldıgı belirtilmiştir. Toplantıda konu?macılar ozetle şöylc dcmişlcrdir: • Sıkıyonptim zamanmdaki olaganüstü mahkemelerin tortuları, bugün DüM'ye sı^nnş durumda dır. Faşizme tırtııanış, denıokra tik unsurları devlet kuruluslfl. rından temizliyerek. Uçiye öğ renciyn saldınlar dllzenliyerek sUrmektedir. Olağanüstü mahkemeler bu tırmanışın basamaklarıdır. Aydınların görevi bu mah kemelerin zulüm oldujunu anlatmak olnıalıdır.» Yatırım açısından 1976, yitirilm.ş bir yıl olma durumuna giriyor Hüseyin MERTOĞLU 1976 yıhnda, 197! carl flyatlan ile kaınu ve üzel selctör tarafından 132,5 milyar Iiralık yatırım ynpılması planlanmıştır. Kamu kesimi için 69 milyar lira olarak planlanan sabit sermaye yatırımları, progrsmda 1976 yılında zımni olarak yUrde 20 dolaylarında fiyat artısı olacagı varsayılarak, 1076 yılı carl fiyatları ile 82,9 milyar lira elarak kabul edilmiçtir. Aynı varsayım İle önel keslm yatırımlarının Ifl78 oarî fiyatlan ile 76,3 mllvar lira elması gerekmektedir. Bu sekllde sabit sermaye yatırım tutarı 159.1 milyar lira olarak programlanmış olmaktadır. MC HUkUmetl tarafından Cumhuriyet hUkümetlerinin en büyük yatırım propr«mı oldugunu her defnsında »ö'ylediklert 1976 yılı yatırım programı, büytik boyııtlara varan sorunlannı da birllkte Retirmijtlr. Bu sorunların en hnemlisi, TUrkiye'de daha fa*la yatırım. yapısal nsdenlerden dolayı daha farla enflasyon demek oldugu fonksiyonel olarak göriilebilmektedir. Bunun dojtruluğu, rtr.nl kBsim açısından öz sarmaye / vabancı sermaye oranının çok düstlk olma« ve özel yatırımlann ytlksek faizli spekülatif paralarla flnanse •dllmesinde gö rülmektedir. Kamu kesimi açısından ist, yetersiz kamu gellrlerı karsısında, bitis tarlhlennden 34 yıl geriye • SADECE KAMU KE5IMINİN 1976 YILI PROGRAM YATIRIMIARINI G€RÇEKLEŞTiREBiLMESI iÇiN 2.1 MiLYAR DOIARIIK YATIRIM MALI ITHAI [ÎMESi GEREKIYOR; ÖZEL KESIMIN iSE AYNI AMACA YÖNEUK İÎHALAT IHTiYACI 1.4 MiLYAR DOIAROIR. OYSA NiSAN AYININ SONUNA DEK. DEGIL YATIRIM MALIARI AKREDiTiFLERi, TEMEL HAMMADDEIER AKREDlTiFLERI DAHi AÇILAMAZ DURUMA GELMiJTIR. îçinde bulunduğıjmuz yılın niaan ayı sonuna kadar, gerek kamu ve grrekse fizel kesimin deSil yatırım malları akreditiflerl, temel ham maddeler akreditifleri dahi açılamaz duruma gelmiştlr. Ayrıo», MC HükUmetinin 1976 programı için alacagım varsaydıRI veya alabileceginl tahmin ettigi dıs kradilerden çoğu da su ana kadar işlerlik kazanmamış durumdadır. Bu durumda, bUytlk ölçUde dı» para gerekaınlmi duyan 197fi yılı yatırımları için yılın llk dört ayında bu açıdan faz İa bir harcama yapılamamıstır. öte yandan, özel kesimin görüs lerini aksettlren Eregll .ls adamlarımn ifadeaine goTe de «HUkümetln Ulkemizin bugUnkü gerek sinimlni duydugu para^al ve diger ekonomik önlemlerl geoiktir meıi, yatırım hızını va Uretim seviyeainl dUşürmekle ve bu durumun fiyatların yUkselmesine ve mevrut işsizliğin de bUyUk ölçüde artma»ına naden olacaju söy lenmektedir. Aslmda yılın ilk Uç aylık duru muna göre Bankalar keslminin açtığı kredilerin tamamı ticaret keslmıne gitmlşttr vs bu da bugünku spekülâtif piyasayı flnarıse etmektedir. Bu nedenle yatırımlarının büyük kısmını (°.o 80 rivarında) yabancı kaynakla gerçekleştlrmek durumunda nlan özel keslm, dıs para tcmin edememe yanmda yurt içi finansmanını da karjılıyamamaktadır. 1976 yılı içinde tasarruf egiliminln dUştügU tüketim egillminin arttıftı diisünUlUrae iç kaynakların bugUnkU haliyle öeel yatırımlara destek saglaması çok zor olacaktır. Kamu kesimi açısından »orunlar daha deglşik biçimde ve daha agır olarak kendini göstermektedir. 1978 yılının ilk dört ayında kamu kesiml yatınmlan İçin gerekll olan dış kredlleri sağ hyamadıgı gibi, Maliye Bakanlıgı bu güne kadar dıs proje kredl için kamu kuruluşlanna bir program verememiçtir. Bunun ötesinde yılın llk dört ayında kamu kuruluslarımn, büyük miktarda Merkez Bankaaından finanse edllmesine ragmen, dört aylık yatırım programı harcamalarının yüzde 50'aını bila «erçeklestiremodikleri anlasılmak tadır. Ithâl gereksinimini su ana kadar karşılıyamadıgı ve yatırım için iç finansman temin edt lemayen kamu kesiminin, 1978 yılı içinde yatırım gerçekleştirmesi bu durumda çok düsük olacaktır. kaian v» yüks«k mallyetler ile bUtçeden ve Merkez Bankasından ıızun «Ure sadeee tUketim arttıncı yonde harcama halinde kalan yatırımlar olmasıdır. Türkiye'de yatırımların böyle bir ters yapısal etkisi varken, aon yıllarda görülmeye baslıyan bir özellik de yatırımların glderek daha çok dış para lhtiyacı göstermelerl olmaktadır. 197S yılında 82,9 milyar Iiralık kamu kesimi sabtt sermaye yatırımlannın dıs para gereğinin yitrde 40 dnlaylarında oldugu hesaplanmaktadır. Yanl bu demektir ki. »adece kamu kesimi 197H program yEtırımlarını (rero»kle»tlrebilnmsi için 2,1 milyar dolarlık yatırım mah ithâl etmesi gerekmektedir. Ozel lceeim için bu oranın daha dUsük oldugu varsayılarak. 1.4 milyar dolarlık yatırım mah ith*l etmeleri geregi hesaplanmaktadır. Bu durumda, her ıki knsim için yatırım mevsimine girildiği bu dönemde «n azından, toplam 3,5 milyar dolarlık bu ithalat gerejinin yarısının transferlnin aajlanmıs o l m u ı gertkmektedlr. ELEMAN ARANIYOR Merkezi Istanbul'da buluntn bir sirket asagıdaki »artlara haiz elemanlar aramaktadır. 1 Yönetici olarak yetistlrilmek Uzera ajkerliğinl yapmı» «zami 30 yasında Universlte ve llse mezunları, 2 Muhasebe servistnde görevlendirilecek askerliğini yapmıs, azaml 30 yasmda tecrübeli ve tecrUbesiz Uıe mezunlart (Ticaret Lisesi mezunlan tercih edilecektlr). 3 tsçi olarak çalııtınlmak Uzere askerliğinl yapmıs ilkokul mezunlan. MUracaatlar: Cağaloğlu • Bickiyurdu Sokak Dr. Şevkl Bey Han Kat 12 (Cumhuriyat: 3921) Türkler, TRT'yi eleştirdi DtSK Oenel Basktnt Kemal Türkler TRT'nin haber olay ve yonımlarda tarainclık ilkesini çignedlglnl öne sürmUs «TRT kinısenin babasının çlhligl degildlr» demlştir. TRT'nin anayasal bir kuruluş olması gerektiglni söyleyen Kemal TUrkler. TRT yönetiminin 1 Mayıs tsçi Bayramı gösterisi ile ilglli haber ve yorumlarını elestiren yazılı demecinde «Bu Anayasa İle memleket idare edilmez> diyen MC iktidarıyla be raber TRT Anayasa ve emekçı halka meydan okuyan bir kurum haline getirilmistir. Danıatsy ^Dtvfc dajreleri ve 5. Dalresinin kesin karariarını açıkça çlgneyen ve «Davadan dttneni vurun» dı yebilen fasizm yanlısı bir siyasal kuruluss duydugu hayranlıgı giz lemoyen bir yönetim TRT'yi bir yıldır isgal etmektedir. Bugtinku işgalci yönetlmin hukuk dıçılıftı öylesine açıktır ki, TRT'nin yasa dışı müdUrü Danıstay'ın 108. kurulus yıldönümll törenine çagrılmamıstır» şekllnd* konusmustur. TRT'nin Anayasal, bağımsız, tarafsız, halk hizmetinde bir kurulu» olması gerektigine deginen DtSK Genel Baıksnı Kemal Türkler, MC iktidarının TRT'yt İsgal ettlginl öne sürerken Anayasanın 121. maddesini de çignftdigini iddia etmistir. Kemal TUrkler. TRT'nin 1 Mayıs'taki tutumunun DÎSK'e. llerici güçlere, demokraslye ve Anayaaaya karçı olan tııtumunu belgelemekte oldugunu da belirtmistir. Rtnayt kunılutUn dııımla tnntt Kftrfeıinl dönUftttren etkenlerdon biri da gemtlerden Mİınan artılclardır. 1. Deniz Kuvvetlerine Subay ve Astsubay yetlştirmek amacı ile aşağıdaki okullara IZMIT KÖRFEZINDE YILLARIN İHMALt "ACI SON,,A ULAŞTI . A * . • Platımz Wr •anayi bfilgeal olusturmanu mahvettlgl tnnlt'te Pctklm'ln rtrünülfn dev kuleierlnden blrl. tZMtT tımlt'ln havasının, •uyunun, denıtlnin klrlenmesi »o runu, bujUnün degil, geçmis vıiların llgiaizllginin, becerlkslzlijınin ve de lnsan yaaantıama dağ«r verilmeylçlnin sorunud'.ır. ÇünkU. 1936'dmı bu vana, tzmit yöreleri ve özellikle tzmir körfe zi sahllerl metal sanayll, kimya sanayii, tarım lltç sanayll. petrol sanayii, kloralkall sanayii, kâgıt sanayii ile dolu. îcmit kör fezi. bu fabrikaların çıkardıgı ze htrll gaslar. denize oiuk oluk sal dıkları kimyasai artık iularla ou Cevdet YAKUP irUnkll h&le galmis, körfeze flren vapurlar da pic ve artık f.ul1 ruıı denlze dökmekte yarıs etm'.slerdir. lşin agırlığını; tehlikesıni llk gören Kocaeli eskl Valisi Er tugrul UnlUler olmuş ve cldekl olanaklarla gcrekll önleyici t*dbirleri almıya baslamıstır. 3ilim kurulları kurulmus. uzun «Ure tetkikler. etüdler ve projelerle vakit, geçirilmiş. tavstye lcararlan ile yetinllmls ve «nazarl Oğrenci Alınâcâktır 2. ÖZET BtLOİLER AJAÖIDA BELİRTÎLMİŞTtR. a. DENtZ HARP OKULU, İSTANBUL (1) M.E.B. lıgı ve dengi Liselerin FEN bölUbünU 19751976 öğrenim yılında bUtünlemesiz bitiren öğrencl alınır. (2) ögrenim sUresl dört yıldır. (3) Denizde komuta niteliklcri ile birlikte Makine, Gemt Insa, Elektrlk Elektronik, Harekât Anali»i, Uluslararası tlişkiler ve Osinografi dallarından birinden llsans verilir. (4) Kayıt Kabul ve MulAkat Tarihi: 24 Mayıa 18 HAZİRAN 1976 (Posta ile müracaat edenler için MUlâkat Tarihi: 16 İB HAZtRAN 76) b. KARA HARP OKULU, ANKARA (1) M.E.B. lıgı ve dengi Liselerin FEN bblümünU 19751976 öğrenim yılında bütünlemesiz bitiren ogrencl alınır. (21 Ögrenim süresi 4 yıldır. (3) Deniz Piyade veya Denlz Istihkam sınıfında kazamlan ihtlaasa ilâve olarak Hukuk, Menajman, Ekonoml ve tnsaat dallarının birinden lisan» verilir, (4) KayıtKabul ve MUlâkat Tarihi: 24 MAYIS 18 HAZİRAN 76 (Posta ile müracaat edenler İçin MUlikat Tarihi: İH18 HAZtRAN 7B) C. DENtZ LtSESt, tSTANBUL (1) M.E.B. lıgı ve dengi Ortaokulları 19751976 ögrentm yılında bUtünlemeslz blttren ögrenci alınır. (2) Öğrenim süresi Hazırlılc Sınıfı dahil dört yıldır. (3) Modern Fen ve Matemattk prograınlarını îngüizce olarak uygular. Deniz Harp Okuluna öğrencl yetıştirır. (4) KayıtKabul ve Mülakat Tarihi: 24 MAYIS İB HAZÎRAN 1976'dır. (Posta ile müracaat edenler için MUlftkat Tarihi: 1H1B HAZtRAN 7fi) (5) Sınavda basan gösteren öğrencüerden yabancı dil ile öğrenim yapan okullardan veya yabancı memlekette muaddeletl tanınan okullardan mezun olmuş ögrenciler dll seviye sınavına tahl tutularak lise 1 smıfınB alınırlar. d DENtZ ASTSUBAY HAZİRLAMA OKULU. tSTANBl'L (1) M.E.B. lıgı ve dengi ortaokulları 19751976 ögrenim yılında bitiren öprenciler alınır. *2) ögrenim süresi üç yıldır. (3) Modprn Fen ve Maternatik programı uygular. Astsuhny Sınıt Okullerına figrencl yett^tirir. (4) KayıtKaeul ve MUlâkat Tarihi: 24 MAYIS 9 TEMMUZ 1!)76 (Posta ile müracaat edenler için MUlâkat Tarihi: 12İH TEMMUZ 1978) e. DENİZ ASTSUBAY SINIK OKULLARI. GÖLCÜK DERtNCE (1) M.E.B lıgı ve dengi Ltselerle Sanat EnsHtüsü ve Teknisyen Okulları mezunlan alınır. (2) Egitlm sUrfisı bir yıldır. (31 Silsh HBtekat. Makine. Lojistik ve tdari bölümiertn brançlanndn en az bir ihtisas kazandırır. (4) Kayıt Kabul VB MUlâkat Tarihi: 24 MAYIS 9 TEMMUZ 1976 (Posta tle müracaat pdenlfir için MUlâkat Tarihi: 12İH TEMMUZ 1976) 3. Kııtsal bir görev olan vurt savunmasına katkıda bulunıırken (tilven dolu bir meslekl gelenek saglamak Isteyen gençlerımıze rırsat eşitligi vermek amacı ile asagıda hı'Hrtilffn bilgl merkezlen açılmıştır. Ankara, îskenderıın. tstanpul, tzmir ve Trabzon aynı zamanda kayıt kahııl, mülâkat ve gıriş smavı mrrkezidir. Ayrıntılı bllgılerı kapsayan broşürler askerlik şubelerl, okullar ve asagıdaki merkezıerde görülebilir. ANKARA BARTIN ÇANAKKALE EREÂLİ tSKENOERUN tSTANBUL tZMtR KOGAKl.t [RERSİN SAMSUN TRABZON l : t t : : Denlz Kuvvetlerl Komutanlıgı. Bakanlıklar Bartın Üs Komutanlıgı Çanakkale Bogazı Komutanlıgı Karadenlz Bölga Komutanlıgı. Zonguldak Akdeniz Bölge Komutanlıgı Deniz Harp Okulu Komutanlıgı. Heybellada Denle Lisesi Komutanlıgı. Heybeliada Denlz Astsubay Hazırlama Okulu. Beylerbey t Güney Denlz Saha Komutanlıgı. Konak : GUverte Sınıf Okulları Komutanlıgı. Gölcük Makine Sınıf Okulları Komutanlıgı. Derince ı Mersin Denlz Komutanlıfti : Karadenlz Bölge Jandarma Komutanlıgı : Gamizon Komutanlığı (Basın: 15758) 3909 yat.tan «ameliyats bir türlU r» çilememl?tir. Oenlzde balıklar öl nıU$; karada insanlar hastalanmıs; çlçekler, çimenler, fida^lar solmuş ve «onuç olarak «sil oa^ tan.a geçilmlstir. Petklm'den çı kan zehirli gac biraı daha yogun oldugu İçin etkisini göstermlştlr. Iddia o ki, 6 çocuk da ölmUştUr. Bakanlık, gümrük kapılarında bazı kolaylık önlemleri alınacağını açıkladı YENİ ÖNLEMLER ARASINDA. YURT DI5INDAN GEIEN VATANDAJIARIN BERA8ERLERINDE GETiRDiKLERi ZATI EJYA LiSTESiNE' BAZI EKLER YAPILMASI DA YER ALIYOR ANKARA, (Cumhurivıt Büronu) Giimrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın baskanlıgında yapılan GümrUk BasmUdUrleri va Gümrük Muhafaza Basmüdürleri ve Yardımcılarının toplantısında, meslekt yönden ve gümrük islemlerl açısından bazı kararlar alınmıstır. GUmrUk ve Tekel Bakanlıgmdan bu konuda yapılan açıklnmada. toplantmın 5 mayısta bajladığı ve Uç gün sürdügU. bu arada çeşitli sorunların tartıjılarak çözümlerinin arastırıldıgı bildirilmistir. Toplantıda alınan kararların ve tedbırlerin agırlıgını, gümrUk girtş kapılarında karşılaşılan güçlükler ve bunların giderilmesl için almaeak tedblrler teskll etmlstır. Toplıntı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, alınan kararlar $öylt sır&lanmıstır: 1 Yurt dısmdan gelen v». tandasların beraberlerlnde getirdikleri zatl esya listesine, yine Rünün lcaplarına uygun olarak yrniden bazı esyaların eklenm»si. 2 Yurda giren turist ve t». çilerin doldurdukları istatistlk (ormlarının kaldırılması için gerekli girisimler yapılması. 3 Deniz yolu ile Mersin, tskenderun, Izmir. Trabzon limanlarına giren eşynların Türkiye'den karayolu ile transit geçislerinm yogunlaıması nedeniyle, bu illerdeki gümrük idaralerinde artan is hacmi yüzünden, hizmete sürat. kazandırılması İçin bazı mevmıat kolayIıklannın uygulanmaya konma51. 4 Kapıkule gümrUklerinin sıkısık durumunun giderilmesl İçin Edirne Belediyesine örel sundurma açma izni verilmeM, ayrıca hallhazır binalardan birinin depn haline ısetirilmesi. 5 GUmrük «undurmalannda bekleyrn ve yüzde 50 hasarlı durumda bulunması nedeniyla trafige çıkarıİHmayHiı araçların, ilk tııadde tarıfesi üzprinden kamu kuruluşlarına devredilmesi.» Vecdi Kızıldemir evlendi Yazı t$lerl eskl MUdürlerimlz den Vecdl Kızıldemir, Bayan OyH HUrkal ile dün akşam Saıt Halinı Pasa yalısında yapılan bir trtrenle evlenmişlerdir. Yeni evlilere rnutluluklar düeriz. 19741975 yıllannd» CUMHTJRÎYET'de, tımlt'in lclrli hmvası ve kirli denlzi hakkında uyarıcı haber ve yanılar çıkmıstır. Yersel basın adeta faryat edercesina Uzerinde durmustur. Am» hep Uf, etüddan ve polltlkadan öta geçllmemiştir. Klor aklalt fabrikaları, tarım iltç fabrlkalan. Tavsancıl'da karayoUarın» ait zift ve asfalt dolu vapurlar. dlger tesisler, bUtün yasaklam»Ura karşı zehirli sularını, zeiıirlt dumanlarını salmakta devam etmislerdlr. Ama sorunca, sual edlnce, sıkıştırıünca, bunu ınkir ve tevil için 4e herşpyi yapmışlardır. Hemen iddla etmek mUm kün ki, îzmit körfezi kıyılarmda ve Küseköy yöıelerinde ne H a dar bacası tüten fabrika. atölye ve gınaî kurulu» varsa, Petklm, İpraş, Seka, Kazlıçeşme Deri Sa nayii, Tarım İlâçları tesisleri, tUmü birden bu işten suçludur. Petkim yeni ortaya çıkmtsür. ILÂN Silifke Belediye Başkanlığından . Belediyemlz tarafından yaptırtılan çarşı ıçerislndekl Pasajın 1. katındakı ve asagıda kapı numaraiarı İle muhamınrn bedellert yazılı 21 adet dukkAn ve bir adet lokanta, Z4Hi) sayıiı kanunun 41. maddesi geregince Açık Arttırma suretiyle satısa cıkartılmıstır. İhale 2h Mnyıs îa'ıb Salı günü Bfledıye Encümenince saat Hi.OO'tia yapılacak olup, bu ı$e ait şartname Belediye Fen lslerınde görülebilir. All Ondrr Belediye Baskanı Sıra No. 1 2 3 4 5 6 İSLÂM CENAZE iŞLERi 47 20 06 (Cumhurıyet: 3920) Tüm sinema emekçilerinin bir örgüt altında toplanmalan istendi Türk sinemasının »orunltn ve sineınu enıekçılennin örgütlenmelen ile ilgili olarak dün düzenlenen bir topİBiıtıda baştK işıçiler olmak üzevo lünı sinema emekçileıinin lıiçbir iosyal güvenceyo sahip olıtıadıgı, sisortalarının bile bulunmadıgı Uzerinde durulmuş, tüm sinema rmekçileri bir örgüt altında toplsnmaya çagırılmıştır.. Bir çok Unlü »Inema yönetraenl. senarist ve sinema oyuncusu ila dlger sinema isçisinin kuüldıgı toplantıda pmekcl sınıl'ların orgut lenmeainin bir memleketin etıdıistn alanındn ıleılonıesino yardımcı olacagı bclirtilmiş, 3İnema .vapııııcılarının 'i'ürk smenıa omekçilerini cleste.klemtisi gere.41 savunulınuştur. iopiantıda aynca «Gerçek yapımcıların sinemanıızın kanını, iiıâuıi sonıilron lofo rilorle, aracılarm, ithalâtçılarla. yabancı lılıncilerle yüriıtoccRİ lıaklı s,avaşis pn aaylam dnstegi nrgütleıımis sineına emakçilprin" clfn jörsceklfii sçık bir gerçc'ıctır» ricnilmiştir. Lütfi Aknt, Vedat TUrkali, F«vzi Tıma. Hakan Balamir ve çolc sayıda sinema isçisinin konuştugu iopiantıda, tum eınekçiler örgütlenmek iKtedikleıini bildirmiş\cr ve «Artık bu dü.',cn deftişmeli, bu sörnurü durmalıdır. Bizs yarrtımfi tek kuvvet kendimizdir. Bu ı*ıedpnle alele verrneliyiz» demişlerdir.. Çok sayıda tebrik telgrafı gelen toolantıda nyrına Yılmaz G(ln?ıy yarılı bir koltuk boş bırakılmış. toplantıya katılan prevdcki Acar Film işçilfiri, «tşçilcr Birleıjlniz» sloganını ."»HyilyRrrk içevi y,irerken alkıs sssleri yll'.tselmiştir. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden Dtikkân No. y ıZemin kst) 41 42 43 44 7 ,.s R y 1(1 11 12 13 14 15 İS 4fi 49 SO »1 53 54 55 Sfl 48 47 17 21 22 18 19 20 57 58 59 «1 62 63 Lakantft Muhammen Ivdcll 45.000 T.L. 45.00O T.L. 45.IHI0 T.L. 4».nno T.L. 45.1)00 T.L. 45.000 T.L. 45.1100 T.L. 4«t.0O0 T.L. 4fi.noo T.U 45.000 T.L, 47.000 T.L. 45.(100 T.L. •0.000 T.L. 90.000 TL. 90.000 T.U 92.000 T.U 9S.00O T.U 100 000 T.L. 110.0O0 T.L. «0.000 T.U 30.000 T.L. mın.onn T.L. 3H18 (Basın: (Muhtelif Tezgah ve Kompresör Satılacaktır) Kurumumuta ait nlup aşajhda müfredatı kayıtlı S adet muh. t«zglh ve knmprtsMr kapalı zarfla teklıf aimak suretıyle satısa arz edllmistir. Şartnameleri Kurumun Malzeme Satıs, Kırıkkala Bölge ve Istanbul Şube MUdürlüklerınden temin edllebilir. Teklifler ihale günü en geç saat 14.00'de verfllr. Kurumumuz 2490 sayıiı kanuna tabl degil dir. Clnflt ve nıarkası 7R34 «Topsat. 1030» 1 Torna Ter.gâhı POTTEH JOHNSTON 2 Torna Tezgihı POTTER JOHNSTON 3 Torna Teznahı POTTER • JOHNSTON 4 Honlama Tezgihı MlKROMATtK 5 YUzey Taslama Tezgâhı BURTONGRIFST 7155 Mlktan 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. a Ad. : Ad. 1 Ad. 1 Aa. 1 Ad. Bulunduirtı .ver Hur. ls. Md. Muvakkat tHale T. 7.500, 7.500,7.500,7.500, TL. TL. TL. TL. 2O.5.197B 7.500, TL. FR ANS1ZC A KadıkAy vakasında oturan ORrencller» Srraxt*mrg Oniv«rsıtMi merunu tıavan nfiretmen tnjajından Krnnsııca dersi verilir. H«r caeit Mrottmcmr vapiiu. İŞMAK 31/1 Kompresör LEROÎ » 2 Kompresör LEROt DEVtSStON 3 Kompresör LEHOt 4 Kompresör ARPtC 5 Kompresor LEROt 6 Kompresflr LEROt 7 Kompresör LEROt • DEVİSSİON 8 Kompresor LKROt 9 Kompresör LEROt 10 Kompresör LEROt 11 Kompresör LEROt K Kale Hurda 10.000, TL. 10.000. TL. lo.ııno, T L . 10.000, TL. 10.000, TL. lO.ııtMi, 10.000,10.000, 10.000, 10.000,TL. TL. TL. TL. TL. Tel: 58 68 96 (BMin: 15452) 3918
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle