24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• Sahibt: Cumhuriyet Matlsııacılık ve Oflsetecil'k T A ? âdına N\DÎR N\Dt • Genel Yayın MUdürü OKTAY KIIKTBÖKF • Sorumlu Vazı Işleri MUdUrtiHtl UNT DtKÎMENKR • Basan ve Yayan CtTVîHT'RtVFT Malhaarılık v« GareteclUk T.A.Ş. Cagaloğlu, Halkevi Sok No • 39 41 TTLGRAF ve IVTEKTUP «dresl* CT.MHURİYET İSTANBUL UYMAYI •* + * AHLAK TA5ASTNA TAAHHÜT FDER Posta Kutusu îstanbul No 24fl Telefonlar: 22 42 »0 22 42 i» 22 42 17 22 12 98 22 42 99 • UcROI AI1: Ankara AtatürK Bulvarı Yrner Apt. Yentjfhir Tel 17 74 :/ ?ı 57 Pl • İZM1R Halıt Zıya Bul'.nrı No b" Kat J Tel 1.1U.İ0 12 47 (N • ADANA .> Atatürk Cad. Ugurlu Pasat. Tel: 14550 197'îl ABOVK <wı t t A N AYLAR: 12 H 3 1 Yurticl : 840 270 138 45 Yurtdışı 990 495 347 50 82 V) Ülke gıuolarına ve ağırhğına gore ııçak farkı okuyucu tarafından avrıca ötlenlr Baflık (MAKTU1» :r. TW 2 . » a.ıvt» (Santlml) nu 4, S, b. Sayta (Santlml) 14u Olüm Mevlıd Teşekkür (5 Santlml) ... *W Nı?an Nıkah Evlenme Dogum ... 2SU Yavın Hinatı (KELİMESt) ... » ^ 4. Kavıp (KELÎMESI) I. TAKV iM 12 MAYIS 197b Guneş OK 1P Ikındi 5 45 13 10 17 05 Yatsı Akşara Imıak 20.18 33 05 3.46 TV îstanbul'a (Bastarafı 1. savfada) m» kadar Masraflar ıle bıılikte 5 mılyona patlarîiRi sriylenen ba8in merkezi tam bır alaturta kahvehane gorunumünde. Çay, kfthve, knka kola içılıyor, gazeteler okumıyor ve sohbet edılı yor. Dort kol plşpirıkle, tavla eksık sadccp Atldtma haber Bu sohbet havası dedlkodulan da çogalttı TV'nln pazaıtesl aıtşamı sunduğu Devlet Ba^kanları ve Dışişlerı Bakanlan ilo yaptığı roportajlar konuşuluyor. Şaban Karataş TV'slnın Tunus ve Endonezya Dışişleri Bakanlannın gdrılşlerinı almsk lçın Afnka ve TJzakdogu'ya ekıpler gonderm^sı tnn Ra7etecılık dılındeki .atlatma haber» kavramına yenı boyutlar kazandırdığı söyleniyor. Öyle ya, dıln îstanbul da olan kişüerle EndonBzya ve Tunus'ta konuşmak başarısı (') ancak Karataş TV'sının Ustcsınden gelebilecegi bir ftkıllılık oınpgı Konferans boyunca vavınlanarak îslâm 'Jlksleri vonetıcılennın Röruşlerl ise, bıiRiına kadnr TV'lerınin dügmelerını kapatmayan çok sabırlı kiiileri bıle çıleden çıkaracajc gıbl pıorulUyor. Bir gezeteci, şu psprı ile açıkladı durumıı «Her h.ıldc konîerans sona «rnrken bır Karataş kalacak ülkede TV'yi lzleyen » Denktaş (Hantarafı 1 Devletınm Makarios'u ııyu^mava ynnelterek en etkıli davranış olabileceğınl de belirtmıştir. Kıbrıs Turk Fedcre Devletl Basknnı Rauf Denktas, Kıbrıs Tıırklerının durumunun ajıı bır Eundcın maddesi olaıak Islâm Konlpransı gundemıne sılınışı ıle Ugili bir somya şu yanıtı vermi^tır«Kıbns'ın özel bir konu olarak gündeme alınmav bUyük bır aşamadır Makarıos îslâm iil keleıı nprdinde bıze ıtıbar edilnıpmpsı ıçın buyuk bır faalıvete gırişmiştir îslâm Ulkelerıne, «Turkler* bnem verdiğinız takdırdp Ada'yı taksim edpcekler ve N\TO ilsstl vaparaklar» diyfl şanta) yapıyOrdu Halbukı bız Kıbrıs'm Yunanlstan'a ılhakını önlemekle Ada'nın NATO tlssü olmasını önledik ve yaptığımız son tpkllflerle Kıbrıs'ın hiçbir şekılde komşu devletler aleyhıne us olarak kullanılmamasını, gerçekten turafsi7, bir statuye erışmesını öngoıdıik Makaııos' uıı propagandası tutmadı, mesele gundeme alındı. Bundan dolayı çok nıutluyuz » Dcnktns Makarıos'un son davranışlaıı ıle ılgılı bır f,orumuza karşılık ş.öyle konuşmuştur: «Makarıos bugtlnkü durumda BÖrü^me yanlısı değildir. ÇUnkli ttlkpsi işgal edilmlş bir Devlet Başkanı goruntüsunu sUrdürmek ıstıyor. ABD'nın Başkanlık seçımierınde Yunan kulısinden des tek gdreceğine inanıyor. Bu ınancı devam ettığı surece bizimle anlavama? ABD Kongıesınderti Yunan kulısi Makuıios'a bu umı dt verdıı*i stlrece Kıbrısta barışı engellemiş oluyor Bana gore kı üa ve barışa giden kesin yol ayrı baftımsız Ttlık devletini ılân etmektedir Böylelikle bunun kökleşmetne>ı Içın Federusyona ra/.ı olabılır Esasen Federasyonn gıden yol hukuken ve seklen Konfederasyon yoludur Bunun dunyaca kabul edilmesi ve Makarıos'un 1963 • 64 yıllarına ddnU lemeyflcefti konusunda ıkna edilRipsl gerekır» Denktuş, «Ktıramanlis ile Makariog arasında bir anlaşmazlık ol«luğuna inanıyor musunuz?» soru sunu şövle yanıtlamıstu «Butun dıplomatlardan aldığımız bılgıye gore, Karamanlıs, Makarıos VP Kıbııstan yaka sılkmek tedır. Makarıos ıçte gorüşmeti olaıak Tassos Papadopulos gıbi mufrıt bir kişiyı tayin etmekle ve aynı görüşte olan Kipriyanu'yu Dışı^lerı Bakanı yapacağı şayıalarını yaymakla Vıyana gorüşmpJerınde kabul Pdılmış olan ılkpleri yani ikı bolgelı federasyonu ve BrUksel'de kabul edılen toprak konusunda ilk tPklıfleri verme çartını bozmakla esasında Yunanistan'a da meydan okumalc tadır. «Uzun vadeli mücadele» sloganı adı altında bayrak açmakla esasen bizi tam avnlıga itmektedır » Denktaç durumun bugünktl fek Ilyle devam etmesınde Türkleri kotumserlığe duşürecek bır ortamın ortaya çıkmayaragını belırttikten sonra «Yunanıstan'ın bnerdiği saldırmazlık paktı hakkında ne dUfUnUyorsunuz?» •orusun» çu yanıtı vermı?tır: «Saldırmazlık paktı TUrkiye ile Yunanıstan arasında bir konudıır. Bızım buna karışmaya hakkımız yoktur TürklyeYunanlstan arasında vanlacak her anlaşma ve uyum Kıbruta ikl toplum ara •ındaki havayı da dofirudan yumuşatacaktır. Biz TUrk Yunan dostluğuna daima önem verdik ve bozucu adımları atan taraf biz olmadık. 1963'den bu yana TUrkYunan dostluğunu hiçe sayarak her harabiyeti yapan tarat Rum tarafı olmuştur. Ve tabii Makarloîi'u desteklemi» olan Yunan hUktlmetleri olmuştur.» Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı, ABD'nin Kıbrıs »orunundakl davranı$ıvla ilgili bir »o ruya karşılık »öyle konujmuttur: «Amerika Kıbrıs meselesint ttlm çıplaklıgıyla bilen tarat oldugu halde bu meselenln hallinde gereken tarafsızlığı muhafaza edemivor Yunanistanın ve Amerlkn daki Yunan kulisintn «tkisi altında kalarak banş içln yaptıftı teklıf Kıbrıstakl gerçeklerle bajdaşmıyor ABD Rum yanlısı tu tumunu sUrdürUvor Kıbrıs mese lesl dolavısivle TUrkl^'P "« vapıla cak Amerikan yardımı konusun da takip ettlgl siyaset Amerikan dostlugu hakkında ve tarafS17I1 ğı konusunda ciddl kuşkıılar yaratıyor ve Kıbrıs meseleslnin hal llni zorlastmyor Amerika Kıbns mesplpsmı Tıukıyp ıle olan müna sebpılcnnın dıynda addelmell \e bu mesplpyo ynrdım konusunu kaııstııtnamnlıdır A'^prıki'va ıcı yasla Rusva daha ortadi, daha ta rafsız bır tutum ıçındedır » Denktas sbrüşmelerln ne 7Hman başHvablietegıne Uişkın bır soıu u/prınp «rtnemlı olan ROIUS melerin başlamaıı depıl, olumlu bir yonde gıtmesidlr Yunanistan ısterse bunu gprçrkİPi.tiiPbılır Ilprspy Yunnnistamn tutumuna baelıdır» demistir. İSLAM KONFERANSI I. nayfada) Toplumunun. Kıbrıs Rum toplumu ıle orlaklıgım sağlayacak eşıt statlide olmasını desteklemeye karar vernu^leıdır 3 Kıbrıs Turk Müslüman toplumunun soruna, federal bir anayasa temeline dayah ve toplumUıuıası Roıuşmeler yoluyla barışçı bır çözüm yolu bulunmaıını ve bu anayasa çerçevesinde her ıkl toplumun yanvana, birinin digerıne eğemen olmasına ve meşru haklannı kullanmasımn en gellenmesıne imkan verilr >cek şekılde banş içinde birlikt.. ,asamasını saglamak amacıyla gırıştiJi çabaları desteklemektedirler 4 Kıbrıs sorıınunıın tartışıldıgı bUtıın mllletlerarası forumlarda Kıbrıs Türk Müsluman top lumumın kpndısıne Kıbrıs Rum temnilrilerıyle eşıt şartlar altında so7 hakkı lanınmasıyla ilgili hakh isteğinı dpsteklemeyi kararlastırmışlaıdır » Ote yandan, tspanyol Sahrası İle Lübnan'dakı gelışmeler Ha7irlık Komıtesı larafından saptanan gündpmin Bakanların onayındajı aynen geçmesi durumunda konferansta ele alınmajacaktır îslâm Ülkelerl Konferansı Ataturk Kılltıır MeıkPzindP. Kur' andan âvetler oloınmasuıdan sonra Başbakan Sıilevman Demirel'in yapacagı blr konusmavla çalısmalarına başlayao^ktır. Daha sonra, geçen konferans başkanı Suudl Arabistan Dışlsleri Bakanı. Basbakanın konusmasına karşılık bir konusma y»pacak ve bu konusmalardan sonra kapalı oturuma gpçilpcektır Komıtelerın spçılmpsındpn son ra heyet baskanları sri7 alarafc, ülkelerının dvlnyndHki son î'plı». melerle ılgılı goıüslcnne ılıskın konuşmnlar yaparaklardır Konferansta Lübnan VP îspanyol Sahrasının ele alıntmına1! İİKinç olarak karşılanmaktadır. Bugfln icın Arap tllkpleri arasında en canlı anlaşmazlıklar olarak ortada duran bu knmıların konferansta grirllsıllmpsi için hic bir üynden bugıine dek bir oneri gelmemlştir Arap ülkpleri bu anl«":ma7hklrirria son dprppe ihtiyatlı dTvranmakta VP sorunların uluslararası platfoımda ele ahnarak dnha da alevlenme meKİ için dıkkat errnektedirler. Anoak kulıslerde tarafların kendı vanlarına dpsteklrvicı ulke toplamak için yofeun çaba goster dikleri de gorUlmektedır. Bu arada Paklstan'ın konferansla ilgili olarak yogun blr çaba gosterdığı dıkkatı çekmektedır Pakıstan ekonomık konularla ilgili çok ayrıntılı bır o nerivl, daha onrekl konferansta verilml* olan Suudl Arabistan »nerisine ek olarak komite toplan tııına •unmuştur. TUrkiye lle Pakistan'ın ekonomik konularda ortak gırişimlerde bulunacagı bellı olmuştur Pakıstan ayrıca, nükleer güca sahip olan Hındlstan'ın çalışmularını engellemek amacıyla Türkıye ararılığıyla GUney Aıya'yı da kapsayan bir alan için «nUkleer silahlardan arınmı» bölgeilan edllmesinl önermis ve bu öneri gUndeme girmiştlr. Daha önce de bu konuda görüşmeler yapılmış anrak ne gıbi önJemler ahnacagı ayrıntılı bir sekllde tartışılmamıştı. Konferan» sıra sında bu gündem maddesi görü»UlUrken ABD ve Sovyetler Birligı'nden bu konuda garantl lstenmest Uzerinde durulması beklenmektedir. Konferansa gÖ7İemcl olarak katılacak olan DUnya îslam Pirligi oneuleri araaında Batı Trakya TUrklerinin durumu da yer almaktadır. DUnya tslam Birllgi nın bu oneriyi Dışişleri Bakanl» ğı ile herhangi bır ılişki kurma dan yaptığı öğremlmistir. TUrkiye, bugün İçln, bu konunun konfeıansta görüşülmesini uy gun görmemektedir. Ancak aralarında bazı TUrkler de bulunan Îslâm Birhği Uyeleri TUrkive'de kı ba7i derneklerle vaptıkları temaslar sonucu bu şekılde bır hneıiyı verdirtmışlerdır Ancak konunun gundeme alınması beklcntnektedır. Konferansa 42 Ulkenln dışında 6 ülke p;r>7İemcı olarak katılacaktıı Ülkelerın Dışişleri Bakanları ve temsilcılerl dün TUrkıye" ye gelmeye başlamıslardır. Çeşitli îsl«m lllkelprlnin temsılcilprının dp îstanbul'a gelmelerl bPklenmpkfpdır Konuk Bakanlar, Dışişleri Bakanı Çaglayangü tarafından karşılanmıştır. Ypsllkoy'de, karşılamalar nedenıvle vogıııı gUvenlık tedbirleri alınrmktnclır Isiam ülkelerl Dısiçlerl Bakanları konferansını hazırlamakla grirevli «Yuksek derecell memurlaıın. ikinci toplantısı da dün Kültılr Sarayında yapılmıştır. Basına kapalı yapılan toplantıda. konferanıın gundemıne son şekil verilmiştir. Dıvanet îşlerl Raşkanı Dr Lutfı Dogan da, konferansın açılışında resmen davetli olarak katılmak üzere dUn Istanbul a KPİmıslır. Dogan, 14 mavıs cuma günu Istanbul camilerinde okunmak üzpre hutbe hazırladığını bıldırmiş, •Cuma namazından sonra yakm ve uıak geçmiştekı kutsal davalar uftrunda hayatlarını feda eden ve canla başla çarpısan şehıt ve mücahitlerın hatualaum tazız ve sürekli basarılarımız için vüce Allaha yakarışta bulunulacafeını» sovlemıştlr. Dogan, konferansın TUrkiye' de toplanmış olmasından dolavı mıllptçp çok spvınçll oldugumu«u da eklemıştır. ANKA AJanmnîn bıldlrdigfne göre, Îslâm ÜlkPİeri Radyo ve Televizyon Mıldürlerı toplantısın da okunan Kuran'ın, TRT'de yayımı tartışmalara volaçmıştır. «Güne Bakış» adlı haber programı sunucusu Esen Ünür, TRT'de haber yayınlannda Kuran okunmasının, anayasava TRT vayın ilkelerine ve şımdıye kadarki uygıılamalara aykırı olduftunu ilerı sürerek yavım ıçın yazılı emır ıstemıstır îstanbul'da bulunan TRT Haber Daıresi Başkanı Hami Tezkan'm emrl Uzerine, TRT Haber MUdUrU Tavyar Şafak, Esen ÜnUr'e îslftm Ülkeleri Radyo ve Televizyon MUdUrlerl toplantısında okunan Kuran'ın yayını volunda vazılı emir vermiştir Bu emir Uzerine, «GUne Bakış» programında Kuran okunması için 7 saniye aynlmıstır. TRT Haber Datresi Baskanı, Kuran'ın saat 20 televizyon haber lerinde iki dakika aüreyle okun masını istemlstir. «Ben yaptım oldu» Drdıkodıı kontılarından blri de TÛrk've'nin Islâm KonfprHn r sına tam Uveliğl konu u Sukru EİPİcdag'ın yaptıftı açıklama da Dışışlennın rtcklcımr /U gaklı ran bır polıtık kurnazlık omeği oloıak yorumlanıvor Çunkü, «Türkıya Cumlıuriyetı Auavasa8i çerçevesinde tslftm Konleransına tam uye olmak» zor bir i? ve ancak Demırel'ın «B?n yaptım oldu» mantığı ile çcmımlenecek bır sorun gibi görünüvor. Buna karşılık, îslâm Konferansı suresınce etkıleyicı olacak ve Kıbrıs aorunu ile ekonomık konulara daha bir anlayışlı yaklaşmalarını sağlayacak petrol kuyularının musluklarım ellerın de tutan Arap ülkelerının Evet, Yargıçlar Var! (Basya7idan devam) dlllk bn kadannı başaramnv»cafctnı blllvor. Btldlftl içln de beğrnmrdiğl Danıştay kararlannı uygulamayarak blldlglnl okumava devatn edlvor. Bu ne denll hoUf sıirer, kntiremtyoruz. İsmet Pa^anın deylml Ile «"«nluların tclaşı içinde» olan vöııetU ilerln Adalrtten kurtulmak çaba»ı llr daha agır Kiıçlara docıtı sıiruklendlkleri tarihte çok Korulmu!>tur. Ama sonıı mutlaka felakettir bu sürüklenlşin. Savın Ülgen'in vfıreKimlzi tfrahlatan su no7İerlni bir daha okııvalım: «Yukftek hıızurunuzda burük Turk millrtine tam blr lctenllk ve gtivenle arzedıvnrıım kl, Danıştav hakimlrrl olarak bicler, hangl şartlar lçerlsındr olursa olsıın. şrrrNİ ve o nisbette RUÇ olan hıı Rorovl kemnllvlo verlne fetlrebtlmenln, hıı serpfe lavlk olmanın azml, Inanrı ve çahssı Içlndeviz. Aclaletp dnvanmav»n devlet, varlıjfcını, hAUİmlerlne KÜvenmrven ve savp duvmavan mlllrt, blrlİKİnl ve dlıllclnl kavheder. Türklje'de hâkımler vardır ve daima olacaktır • Sayın Danıştav Başkanımn kl•llitlnde bütttn sfrrfll TUrk varBiçlarına s»>nı ve giJven durrtılarımızi hurada vlnelemeyl mutlu blr gBrev hlllrlr BAŞKENT NOTLARI (Rastarafi 1. savfada) düştü Şımdı ülkuruler borozanı dttUrüyor Yalnız bır hususu er zetmek istıvorum Bır î'phersl tenın tnmamı veya yarıdan fazlasının fıılı hareketıvlp olımıvor 4050 kisı (Ulkücu) 2000 3000 Klşillk bir fakultevi dusılruvor Su ortamda zaten en dnemlisl komUnıstlerin fıilı durıım varnt masını ttnlemek Ama ülkücU orava hâktm olunca 4<l so kişl oluveriyor 300 400 Ulkilcll vp gtln geçtikçe SBflar sıklaşıvor Bunun şlmdıki en bariz örneftı Ankara Yükspllş Mühcndtslık. komunist talebeler düsürüUivor Ankara'da ODTÜ, Siyasal, Hukuk var Hukuk ve Slyasal'da l'lerin, 2'lerın çnğu Ulkücu mıllıvetçı imı*. ODTÜ'de 500 kadar ülkllrtl varmış Ankara'da bu fakUlteler de düşecektır O kadar onemll dejjıl. îst»nbul"un durumu da k guıel Erzurum bir başka. Millıyet gazetesınde Erzurum Atatürk Ünlversıtesi ıle ılgılı fotog raflar yazılar çıktı Yardığı çok yanlış ama solculara bir flkir verdi. Ergenekondan çıkış resımleri çekmış Trab7on da ivı El&zıg Bursa, Eskışehlr. çok çok iyi. Yalni7 bir Egı» Üniversi tesl var bo7iık Tüıkiye'ri» însallah o da düsurulec»k O»n7i Egitim Kns bizım elımİ7dedir komUnistler derse sokulmamakt»dır. Nemelâzımcı, ot, çop soleular bir anlam ıfade etmez O ot )ar ot gıbl gelır ot gibi glder Onlar şu oıtamda pek onemll değıl Sılâhlann konuştuftu bır ortamdayi7 Kpndını zevke, scfaya vermlş dıskotek kopekleri hiç önemli degil. Esas onemll olan ornda borkurtıı nsabilmek. Istediftinde boykot, forum yapabilmek Doğu, Ülkücü hareket bakımından çok çok muazzam. Ege. Trakya ve Marmara'da gellşme hızı çok bUvük En güzel ornpgi Bana7 ve Ulubev ÜlkU Blr'e kayıtlı '15 000 oğretmen vs. diğer UlkUcü meslek erbablan sayısı hayli kabarık Yenı kurulan Universıteler tamamen elimizde 1971'de oldugu gıbl kripekler üremıvor Mıllet uvandı. GUvprcin uçıınıp vatan, mıllet, ' Sakarya diyen barış Ö7gurhik mıtugy çokip M Cemiloîlu olayında susan, Malatya'cia devletın şerefll memurunu oldUren çolıık çocugunu yetim bırakan kişılerin ılçe orgütıinde resimlerıni asıp teshir eden cucebıt köpeginın de foyası çıktı. Kopek Istedığı kadar UrüsUn YUz milyon luk mıllıyetçi TUrkıyp ulküsüna yaklasıyor. Almanya'da ışçilerlmızın yUzde 7O'ı oradaki (Türk ocakları) saflanndu... mize çekmemek için buna girişmıyoru7 Ama kunlpre ve nasıl saldırılacağı da planlanmıştır TUrklve TUrl''tür TUrk kalacaktır. Mao değıl Alparslan, Remo ripgıl Tuıkıstan Vur Baıkurtum vur kurtulsun Türkıye . Ej TUrk tıtre VP kendtnn don Rehber Kuran Hedef Turan » F.vet şaka maka bir vano Uvanın, uyanın gaflet uykusun dakıler Sayın Oumhurbaşkanı KorütUrk, bu konuda vazdıklarımda sizin çok ivı blldiginiz gibi eksile var, mübaltiga VP fa/lalık yok, fazla bilgi ise sızdadır Acaba bu korkunç olavlara hiç olmazsa ra tıâlileriniz dur diyecek misiniz, ettHinız vemlne uygun olarak ve yemini hatırlayarak. Konftranıta bir hıristiyan Islâm Konferansı Dışışleri Ba kanlarmın katılacagı bır toplantı olarak düzenlenmış ama, bazı tılkeler bu kurala pek aldırmıyorlar Orneftın, Somalı Adalet Bakanıyla, hudan Dıyanet Işleri Bakanıyla, Uganda Kooperatıfler VP PazBrlam.ı Bakanıvla, Upper Volta Gumhunyetı dr Turızm Bakanıyla temsil pdılec Pk I.ubnan ıse, sadece Turkıje'dekı elçi ve konsoloslanvla ırl.ıt p ediyor durumu Bu hpyette bulunan Lubnaıi'ın îstanbul Konsolosu M. Maurice Bassauç'un Muslüman olmajnşı konferansta bır de Hıristıyan'ın bulunmasına yol açacak. Hem ziyaret, hem... Intercontlnental Otelı dün bır dp ünlü sinemacı gordu tl'mit Utku «Ilayali Columbo Balosu» dtızenleyen MC iktıdarının bu sadık kışısmin sebub i zlyarettni önce kımse serpmpdı Pakat daha sonra otelın lobısinde Turızm ve Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu ıle otuıduğunıı Rorcnlpr bilmeceyl çozdıiler. Utku, hem t«!am Knnferansına bır grtz at> mak, hem de Fılmsan VaHı Ua Fılmciler Dernegi arasında paylaşılnmavnn mılyonluk Istanbul Film Festıvallprı ıçın Tokoglu'nu havaya sokmaya çalışıyordu anlaşılan Genelknrmay Ayasofya (BaştaraM I. Kayfada) llrtmeleri de dıkkat çekmıştır. Bır güvenlık yetkılısı ıse, olay hakkında, siyası polisin ne RIbı bır ışlem japtıgım sormamız uzerine, «Bu konuria polıs her hangı bir işlem yapmadı BU yüklerımİ7iıı verdığı emır bu yolda Şayet savcılardan res men bıı vnzı Kelnse onlaıa ge reken oevabı veıııu. dımı^tıı Istanbul Cuınhuıiyet bavcılı jh, Ayasofya Muzesı'nde toplu nam»z kılan ve namazdan sonra ba sına açıklamada bulunan MTTB Btşkanı hakkmda Dernekler YA sası dışına çıkıldığı i(,ın soruştur mayı yurütürken, muzedekı name/ kılma olavında TCK'nm 201. nuddesının ıhUl edildiftı ıddmsıy la dR soruşturma yapılması ıçin polise emır vermıştır Savcılık, olaydan haberdar de ğılmış gıbı davnnan sıyası polıs yetklHlerıne, yasaları çıgneyenler hakkında sıyasal cgihmlerıne bak maksızm ışlem yapmalarını ve Cumhuriyet Savrılığını bu işlemden haberdar etmelenni bıldirmıştir Ayasofya Muzcsınde toplu na maz kılanlar hakkında polısın ha rekete geçmesı ıçın Emnıyet Müdürlüğüne re'sen yazan Istanbul Cumhuriyet Savcılıgı, 1696 sayılı «Ceza Maiıkemelerl Usül Yasası» nın ek 1 ve 4 maddelen gereğince polisin yedı gün ıçınde cevap verme zonınlulufiımd» oldugunu da hatırlatmıştır Polis. Vf<it gtlp»içi«}d^ #»ru?turmayı bitirip Savcıhğa dosyayı teslim etmez veya tamamlayamayışmın nedenlerıni açıklamazsa. 3 aydan R aya kadar hapıs ve 500 liradaıı bın lırava kadar agır para ceznsına mahkum dahi edilebilmektedir Denkli) ne dedl! önockı akş,am Dışışlerl Bakanımız Ihsan Sabrı Çafluyangıl, delegpler onuruna întercontınental Otelde bir vemek verdı. Dışişlprınden sı?an haberlere göre, Denktaş bu yemege biraz geç gelmiş Nedeni ls«, bu yemekte yaparagı konusmanın bir bölümunıı degiştırmeklp uSraşması. Bu dpÇışpn bblüındr Denktaş, «Fılistm pbi belirli bir ülkesl ve hUktlmetl olmavan kuruluja l"!İ6m Konferansında kürsU verllirken, benim anavatanımda Kıbrıs'm yerl olmaması acıdır» falan gibl şeyler söylüyormuş. Bu kısmın degiîtırilmpsl do eppy zor olrnuş dogal olarat. Geoîkmenin nedpni bu. ı Paris'e (Bastarafı 1. savfada) kıp dış polıtıkaya gırdık» dedlkten sonra burada katılacağı top lantıltrda yapacagı konuşmalar için hazırlunacagım söylemıçtır Fransu ınakamlarının aldıgı KÜvenlik tedblrlerı çerçevesinde Eoevıt'e ikl polıs arabası ile motoalkletll polisler refakat etmişlerdir. ÜnlU tktisatçı uzman profesor ve devlet adamlannın da katılacağı 13 15 mayıs tarıhlerı arasında üç gUn siirecek açık oturumlar dışında Ecevit, pazar gününe kndar Pam'te kalacak ve O7el goruşmeler vapacaktır. Yüsek öğrenim (Bastarafı 1. komando ışgal etmlştır Okula çok erken geldiklerl blldirılen komandolar, kapılnrı tutmuşlar ve ttgrencilerin lçerıye gırmelerine engel olmu?lardır Polistn mtldahalesiyle tartışma buyümeden önlenmiştir öğrenciler, idaremn ve pollsın komando lşgallne seylrci kaldiRinı ve ıki tarafın da komando vanlısı oldugunu Bne •Urmllîlerdir . Yıldız Mimarlık ve MUhendisHk Akademisinde de bir grup komando «ınıflarda tahrik edicl sözlerle tartışmaya neden olmu?lardır Bu arada 15 20 klşiük bir grup injaat btilümüne ^elerpk öğrenrıleri sınıftan dışarıya çıkarmak iitemişlerdlr. Kısa zamanda başlayan tartıjmanın çatışmaya donüşmesivle Turan Sert ve Ahmpt rTddtlİRUPÜ adlı ögrfncıler tabanrayla haflf şekilde varalanmı?lardır Pohi okulda yaptıjfı aramada bır tabanca, çok savıda sopa vm 7incir ele geçır Cumhnrbaşkanı (Baştarafı 1. sayfada) ve ımamlar bırlık halınde, bırbır. lerint desteklemekte ımijler. Na kadtr btrlik olursanız. o kadar kuvvetli olurti7 Daha mutlu günler sizlerı beklıvoı » ı Koruturk, Hakkari'd» Sauvagnargues ile görüjme Fransa Dışıslerı Bakanı Jean Sauvagnargues, CHP Genel Başkanı Bulcnt Erevıt'l cuma sabahı Fransa Dışişleri Bakanhgının barındığı tarihı Quai d'Orsay bl nasındaki ınakammda kabul edecefcını dün açıklamıstır. Ecevit. Sauvagnargues'den bas ka Fransa'nın ana muhalefet Hderı olan Sosvalıst Partısinin 1. Sekreteri Françoıs Mitterand'l da cuma giınu oğleden sonra ziyaret ederek kendisiyle görüşecektır. Ecevit, cumartesi günü Fransa'da çalışan TürH işçilerinden bir heyet ı de Buyukelçillg.mizde kabul edeccktir Cumhurbaşkanı KorutUrk »aat 18 sıralarında bir hellkopterle Hakkftri'ye gitmlçtlr Uk defa Hakkârl'yi zivaret eden KorutUrk, sevgi Kösterileıi arasmda, «Ulaş.ım. vol, yol, vol», «Doğu Hakkari'den başlar», «ÜniverMte de okuma fırsatı istlvoruz», «Dok for ve saftlık hizmptleri Istiyoruz» dövlzlerıyle karşılanmıştır. Vilâyette düzenlenpn bir toplanya katılan Cumhurbaşkanı «thtlyaçlanniBin başında vol olduğıınu bana ışaret edıvorsunuz Buna tamamivle gonulden ijtirak edlvorum. Yolu olmayan verde hiçblr hlzmet olmaz. En kısa zamanda sızi rnernleketin kalbine. baftrına bağlayacak yollar Ü7erinde çalış. malar yapacağız Bunun dışında saftlık hizmetlerine olan ihtıyarınızı da nj}rendım Hıssertıyorum, RÖrüvorum ranorlar ahvorum Bu açıdan da Cumhurivet idaresı buvük bır gayret Içindedır» demıştir Gecevi Hakkâri'de geçıren Cıım hurbaskanı bus;ün Mardın'e gececektır Yahya Demirel (BMttrafı 1. «»Tfada) reglisi Savcılıgınca sUrdürülen aoruşturma dUn lonuçlanmıs ve 7ongnldak Aftır Ceza Mahkem»sinde devam eden dava Ile bırlestirilmek Uzere Uç partiden oluşan ve «CundR» ile «Karaall» gemile iyle EreSli limanından Beyrut, Italya ve Llbva'ya sevkedılen mE.tl<trla ilgili dosya bir fprlpkey baglanarak Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına postnlanmıştır Zonguldak Cumhuriyet Saveılıgının Uç ayrı «uçtan ötürü açacağı yenl dava Zonguldak Aftır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Yahja Dpmirel ve arkadaşluıı hakkmdaki dava ıle birleşti rilecektlr Yenl soıuştuıma dosvasmda Yahya Kpnıal Domırel dışında, sanıklar da bıılunm»ktadır An cıık. iıazırlık tahkikatı gııli oldugu içln bu sanıklarm kimlikleri !H.ıkUnmamıstır Halen tutuklu devam ecu'i dava ıle bu yenl dfl va bırletırtldiftl takdırde, a«li flılin topl.ım ce7nsı 20 ilâ 30 yıl aıasındi ulaıaktır İTÜ'de Istanbul Tpknık Üniversitesi Gümuşsuyu bınasmda dün ak • şam, glındUz ve nrce bölUmü riğrencılerı arabinda gıkan tartışma kısa /amanda çatı^maya dönüşmüştür Bu sırada Cemil Tığlı ıle Ahnıel Gedık hadf şekilde yaralanmıştıı Olaydan sonra yürüvü? '.«ıpmak ısteypn bğrendleı, polıs Uidfmdan dagıtılmışlardir Carrahpata'da patlıma Cpııalıpa^d Hasianesinın kantinıne dun gece saat, JJ4ı sııalnnn da bilınmeyen kısıleıce patlavıcı madde atılmıştır P.ıtİHmadH olen \fya yaralanan olmamış, ancak hasar meydpna gplmı^in . Açık oturumlır Fransız ladyosunun «Dünvamız için üç gUn» adı altında dUzenledıgı ve semınpr nitelijilndeki bu toplantılarda zangln ülkeler1P ltalkınnm vnlıındakl ülkeler aranndakı ıl'şkılpıın gelişmesine ilıjkln konulaı elp almacaktır CHP GeıiPl Başkanı Eoevit Uç gün içinde yaoıl.uak altı toplantıdan, «Dogu Bnlı detantı, kalkm ma yolundakı UlkPİerin alcyhınde mı gerçekle>ıyuı ?» ve «Zenuın ul kelprm ıpkabetı kaışısında kalkınma yolundaki tilkeleı ın sanayı kalkınması VP pknnomık Rplısme«ı» konularındaki topluntılara kntılacakiır Bu arada, lıevit'le konuşmak Uzere «I* Monde» gazctesi başvazarlanndan Andre Fonlaıne, «Le Noıuel Ohservateur» deıgısı dpn Knnı/e Mourad ıle «Quotıdı en de Parl«» gazeteslnln dış pnHtlka va?au J P t'oınet ıandevu almı«lardır Başbakan (Baştarırı 1. Bu raruretin saıklprı uzenndo dıkKatle durulmaya deger. Danıstay kararlarının tartıçılmaiından Anayasa degısikligi doğmuştur Yargı kaıarlarınm tartışılmasında, karan veren organ mensuplarının sıyasî taraf olması, tara£swhk muessesesını zedeler. Türkıve'nın Anayasa'sı, kanunlan, idaresı hakkmda duşundUklerımızı, hıçbir kayda tabı olmadan, hiçbir baskı altmda kalmaksı/m sovleniek bızım ROrevimızdır. Bıınu yaptık gelıyoruz. Yapmajd da rlpvam edeceRi7. Gayemi7, devletımızın darm ıyı tşlemesı ve hukuk devletının bütün icapİHiıyla kurulup yerleşmesıdir Bu gaypye yrinelık düşuncplenmi7in ıçınde kışıler yer almamıştır. Bu bakımdan, klşısel (artısmalau baslatmanm da vanlış olduğu kanaatmdeyım TUrkiye'de devletın İdaresı ve Isleyişı bakımından, Saym Danıştay Başkanının düşünrelerinden farklı duşunrelere sahip olmak suç değıldir Şöyle baSlamftk istıyonım: Sayın Danıştay Başkanımn aç tığı tartişma, «;ivasî niteliktfdır ve kişisel tarafları vardır Bl? bu tartışmaya. mücssesevi ?ede ı lememek ve vTti"ria îin inanrını raafa ugratmamak için katılmı yorur Sayın Danıştay Başkanımn söyledlgi sozlprlp mutabık olmadığımızı ılade etmekle yetmi yoruz » Ankara'da Ankara'da ise dun tnhlıye ıs tpklerı rcddedilpn komandolaıın aıkada?ları Devlet Guvcnlık Mahkemesi ttnundp olay çıkaı mı^lardır Polis, onee kayıtsız kaldığı olaya daha sonru .ntıdıı hale ederek komıındoları dagıt mıstıı ADMMA, Fen Takultesi ve FıkPk Sanat Yüksek ögıetmen Okulu da diın komandolaı ta rafından isgal edılmış, devrım ri riğrpnrıler okula gııemenıı^ lerdır Komandolaıın «Bu okul lara ulkücllleıdpn başka kimse giremez. dedıklerı öne sürul mektcdır Gaıeteciler randevu aldı Amatörierde (Bantarafı Spor'd») çukkoy> Fıkret (Eyupi, Hüspyın (Emınonın. Akgün (Ayvansaray>, O m ı l (KM Paşai Bırol (Şişin. Metın ffJyUp), Hssan (Eminontl) Ata (Ayyıldi7) Hüseyln (Ayyıldız), Naci (Şışli) ( D GRUBU: Hartaııın takımı: Anadolu lliiftanm oyuncusu: Turgay (G. barayı Maftanın karması: Ulvl (Anadolu) Kadır (K Paşa> Kâmuran (Anadolu ı, Resul (Vefnı Lullıi (Bpykoz) Taıık (K Gumrukı, Haluk (G Saray), Alı met ıSarıverı Kehmı ıK. Paşa), Kenan (Anedolu), Turgay (G Siıaj) V EFAT Baromu7iın 3401 ılrlî sa yısında kayıtlı meslekdaşımız AVUKAT (Bastarafı 1. savfada) taya başvurmuştur Temyız kara n oncekı gun Ctenplkuınıay Malı kemesi Kıdemli Yargıcı Albay Saadettln ÜçüncUoğlu'na verilmiş tır Genalkurmay Başkanı beraat kararıyla birlıkte, kararın ıkincı ve Uçüncu maddelenne de ltiraz etmekte, temyizinı ıstemektedir Bıhndigı gıbi kararın ıkincl mad desi, îtalyan BUvUkelçısi tarafından verılen .10 bın dolar karşılıgı 450 bın liıanm serbest bırakılmasıyla ılglhdır Üçüncü madde ise. Mİ1U Savunma Bakanlıgıyla Ge nelkurmay Haşkanlığınca ortaklaşa kurulan ldarı Soruşturma Komısyonu nedenıyle Genelkuımay Başkanı ıle Mİ11I Savunma Bakanına sorumluluk yüklemektedır Alınan bılgılere göre, 7 sayfa NADtR NADÎ tuUn temylz başvurusunda beraat karanna iliraz edilirken mah kemenin olayla ilgili soruşturmayı gereklı biçimde ve veterll olarak yapmadıgı ileri sürUlmektedir Iemyi7. başvurusunda genel ola rak askeri savcının ıddianamesıne de geniş şekılde yer verılmekte ve ıddianamedp geçen "»uçlamalar temyiz dllekçesinde yansıtılmakta, malıkeıncnın beraat kararının ınandırıcı olmadığı ılerı »ürülmek tedır. Sanıkların TCK'nun 240 (Görevı kütUye kullanma), TCK'nun 230 (Gorevı ıhmal) ve Askeri Ceza Kanununun 87 (Emre Itaatsızlıkta ısrar) suçlannı işledikleri, ayLiman lşletmesl kaıası oneerıca (76/1 Talımatnna aykırı haki gece bilinmeyen kişilerce so ıeket etliklerı d» ıddıa edilmekyulmus, kasada bulunan 181 bın tedir. 76/1 Tahmatı, Mkerl ulsşlıra ahnmış>tır Soyguncular, katırma araçlarından, ozellıkle sada duran 0748 llralık çek ile uçaklardan ancak asker kışılerın 3 bin liralık bozuk parava do yararlanmalarını ongörmektedır kunmamışlardır Olay dUn saGenelkurmay Başkanmın ıtırabah veznevi nçan veznedar Anzına göre, askeri uçaga Lice'deki met Kus tarafından görülmüş, . . Türkiyenın Guneydogu Ana okulu yapan muteahhit Necatl aksam sayılıp kasava bııakılan doludakı Antep fıstıklarımn satı îvaz da bındınlmıştır. paramn çaİTidıfı anlaşılmıştır. Bu arada 33/5, 33/9 Tallmatına şı Türkıye'nin dıs borçlarını dde iz yok yecek nitsliktedır Ankara'daki da sanıkların, özellikle Hava Kuv 24 yuıt'tan 20'si bizım elımızde vetlerı e&kı kumutanı Emın AlpSahpazarında bulunan Liman imiş. Ankara YUksek öğretmen kaya'nın aykırı hareket ettıgı gölşletmesl binasının kasasını so de 600 Ülkücü, Sıte Yurdunda rüşU savunulmaktadır Bu ttliyan v*ya soyanlaruı hıç bır ız ... !W0 ÜlkUoü vs. vttiıms. Bunlnr J mata gdre, yabanci elolik menGcnelkurınay mmmm * .t ynnlış ını? ,. tfiçbir ?aman Hür «uplarıy4a tlişkı, bajhdır. Gerlvete, Mlltlyete (ga/etesıne) ınan Baskamftın iznlne lısto yapügı lakıuk mi'cleıne na mayacBğız Yalan vazıvorlar Çok nelkurmay Başkanımn iddiasına nucu oılay» viMiıı*tır Kawrlca edecegım «Hergün» fnretm gore, eıkı Hava Kuvvetlerl Konın anahtarla açıldığını da bır slnı okuyunuz devamlı, benım an mutanı bu talımata da aykırı haraporla ayrıca belırten polıs 1 1 latacaklarım. anlatmak ist«dikle reket etmıttir . gılilerı, kasanın içerdekı perTemylz basvurusunda 2 v« 3 rım orada var Selâm 42 Bahasonel tarafından, va da anahta dırını şehit veren Ülkücülere Se maddelere de deginilmekte, Genn bır benzerını yaptırmayı ba nelkurmay ve Mılll Savunma Balam YUce Turana » şaran bılinmeyen kışıce soyul Mektup, diger saçmalıklar ve kanlığınca kurulan ldarl Soru»dugunıı s«nrm']rt ıdır turma Komısvonunun nıtelığine gerçekler dışında aynen böyle İfıdaltri ılınıyor Bay Demirel de Ülkücülerın genı^ yer verılmekte, bunun lıuöncekı akşam saat 17 sıralabaşını kabul edıp anarşının so kuk dışı bu kurul olmadıgı aannda, tUm paralar, muhasebe na ermesı ıçin görıışmeler yapı vunıjlmaktadır . Genelkuımay çevrelerı, suç sefi AtlUa Karsan, vemedar Ay vor, yapadursun Bu kan Deminıtelıgi ugır suçlardan olmadlgın berg Horozoglu ve Ahmet Küs rel'i de boftacaktır tarafından sayılmış, olagan tııHaydl «ÜlkücU Bozkurt Fıkret» dan temylzdeki incelemenin dutanakla kasaya konulmuştur Ka olalun bi yol, «Amcaoğlunna bır ruşmalı olmayacağını sandıklarını, sanık avukatlarının da bunu •a anahtarının veznedar Ahmektup da biz yazalım, met Kuş ve Ayberg Horozoğlu'n«Amcaoglu, tannnın selâmı U ıstemeyeceklerıni tahmln ettlklezerlne olsun, Tann TürkU koru rını !>oylemektedırler. da bulundugunu belirten Liman Genelkurmay Başkanlıgı Adll sun, lşletmesl llgilileri, aynı anahta Bildigin gıbi Amcaoglu, bizim Müşavın Hakim Albay Muzaffer rm bir UçUncUsUnUn olmadıgını Gücur tarafından hazırltndıgı öğyani ÜlkUcuIeıın onar kışıden ku söylemişlerdir. Çek ve «teki rulmuş. gözü pek ve eli bırinci renılen temyız dilekçesl dnUmÜ/bozuk paralara dokunmavan ka sınıf sılah tutan nışancı 5 ölum dekı günlerde Genelkurmay As•a sovguncusunun, çeki bo7durmangamız var Ayrıca yıne onar keri Muhkemesı Kıdemli Yargıcı mak istediğinde vakalanacagını kişıden l^urulu beş istıhbarat Albay .saadettın Uçüncüoğlu taradUşünerek çeki almadığını sa nıangamız. Ölum mangamızuı ıkı fından Askeri Yargıtay Bajkanlınan polis ilgililerl, muhasebecl tanesl halen îstanbul'dadır Üç gma gönderllecektir. İle iki veznedarın ifadelerinin aAskeri Yargıtay daırelerınden tanesl d« Ankara'da. 1 manga lındıgını bellrtmişlerdir Daha hnlen Malatya dağlannda ateş ta bırı tarafından ıncelenecek olan bnce de avnı çevrede bulunan r> llmlndeler. Malatya'da birşeyler karar onaylamrsa, beraat kararı lavuzhık İşletmesinin de kasası olabliır şu günlerde ÜlkUculer keslnleşecektır. Beraat kararının aynı yöntemle soyuldugu ve fal devamlı olarak devlet dairelerine herhangl blr gerekçeyle bozulmalinin bulunmadıftı ifade olun alınıyor bilıvorsunuz Kadro Us sı hallnde. doıya venıden Crenel muştur Polis, ilglnç kasa *oy tüne kadro ıstıyoruz Mason De kurmay Askeri Mahkemesine gegunıı soruşturmasını sUrdUrmek mirel ne vapsın mecbur, bu kad lecektir Genelkurmay Asksrl Mah tedlr. rolan verıyor Ulkuculere, Ulkil kemesinin beıaat kaıarında dıren o cülerden ışe Rirışte 2^0'şer lira mesı halınde dosya Askerî Yaralınıvor bunlar blr fond» topla gıtav Genrl Kıırulunda inrelenenıyor. Ayrıce îstanbul'lu bir zen cektir. Askeri Yargıtav Genel KuAnkara'da dünkü gin MtlİPtvekılı ıle Tıabzon'lu bır rulunun verecegı karar beraat yd. mllvoner ış adamı bize para var nünde olursa, karar kesinleşmiş yağmur sırasında dımı yapıvor Fszla bllgl vere olaoiktır Genel Kurulun bozma mem «ira bi7im oıel mahkemele kararı vermesı halınde de dosyadüşen rimi» BOkuları nasıl vakalayıp va yenlden bakılacaktır . sorguva çekıp goz daftı veriyorsa, yıldırımlardan KAYIP Sıslı Sıyasal Bilgilar avnı ışlem bıze de uviulanıvor Sonra be.,i dp ozel mahkemede Yüksek Okulu Î E T T Kartımı biri büromuzun yargıya çekerler. Dlvarbakır'daki kaybettim hUkümsüzdur llasan IIAitPOf.UT bulunduğu binaya bazı gruplar bıldıgın Ribl Ytıce (RekDağ 3983) 4022 Basbugumııza hakaret etmişlerdı. isabet etti Bunun ocünü yakında «rneç alaKAYIP T C Emekli Sandı cagi7 Yakında gıirpceksin. hedpf l»rimi/ın b\sı,ida CHP lıler RPI Sından Urafıma verılen 0923952 ANKAKA, (Cumhıırıyrt Rtiromekrecıı CHP orrUtUnü. psrla numaralı ocak aıalık 1978 çek•u) Ankara'da dun ttjtİP saatmpnıerlerlni bİ7«r pdecpfciz. Son. leriml yitirdim hükümsüzdUr lpıındp ansı/ın gok gurultusu ıle Gülhamm ÖZBAS ra sıra ca7?t# ve gazeteclltre fr« başlayan yağmur ve dolu sıro(Cumhuriyet 4023) lecek Şımdıllk »imHklerl ilcerlsında bazı yerlere yıldırım düşnıuslür Yıldııımlaıdan bın Kı zılay'da Ankara Büıomu/un bu lunduğu binaya da isabet eîmış, I LÂN büroda bulunan arkadaşlanmız tehllke geçirmi?, nncak kimseye bir şev olmamıştır. îstanbul Asliye 12. Hukuk Hâkimliğinden Liman işletmesinin kasası hiç bir iz bırakılmadan soyuldu Gelirler <Bastarafı 1. sayfaria; Müdurü Aykon Dogan, devlft adaınlıjında gosterılmesi gerek li nıteliklerini tamamen yitırmiş tır ve devlet gelırlannın yuzdp 85'inl tahsil pdcn bır kuruluşun başında bulunmaya devam Ptme si son derece sakıncalı bır du rum alınıştır S Her Genpl Müdur degis tıkçe, o genel müdürun keyfi uy gulamalarının aı a< ı durumunn getirilen yurtsevpr 450 Gelirler Kontrolörü artık Türk Devlet yonetiminde layik oldukları yere gptırılmelı ysnı derhal yasal slatüje kavuşturulmalıdır.» Ankara'dan aynlırken CHP l.eııel Ba'jkunı Kcevıt, An kara'dan aynlırken vcıdıgı demeçlı1, «Islam ulkeleıı konleıansında bıılunamayacagından otürü üzgun oldugunu» Uıldırmi*, «Fakat açılış torenınde CHP yuk. sek dUzeyde temsil edılncektır. Protokolda ana muhalpfet paıtı&ı nln katılışı çok sınırU bır şekılde dngorüldugu ıçın arkada^laıınıın değerli konuklarla yeterlı temas olannkları bulup bulmayaraklaıı nı bilemiyorum Pakat bu olannkların sagİHnmasını di1erimı> do mıştır Pazartesi Yugotlavya'ya geçiyor Bulcnt Ecevit. 17 Mavıs oa/nr tpsı Runu Paris'ten Belgrat'a p;eçecektır Çağrüı olarak yapamzı bu gezi sııasında Ecevit, YUJJÜSlavya Devlet Başkanı Tıto ile salı Eiınu bır gorüsme yapacak, Zag ıep ve Lubıvana'yı da zıyatet edecektlr Ecevit, 20 Mayısta Turkiye'ye donecektır. Sami ORHON vefst etml^tir Muhterem mesiekdaşımızın cfnazesi 12 5 1976 çarşamba g\inU (bugUn) ikındl nama7inı mtltpakıp Şişli camiinden ahnarak ebedi istirahatgflhına tevdi pdilecektir Üstadımıza tanrıdan rahmet. kederli ailestne ve meslekdaşlarımıza bassaglıgı dlleriz. ÎSTAVBUL BAROSU B\ŞKANI.ICI Ankara'da apansıiz başlayan vağmur ve dolu kentın çeşıtlı ypılerinde trafığı aksatmış, ba ı evlerin alt katlarmı su basmıştır. \ ağmur sırasında Mamak trafosuna da vıldınm düştlığünd«n arıza mevdana gelmiş ve şehrın bır çok semtıne elektrık verılamemivtlr. Puromu7iın bulunduğu binaya düşen yıldırımı çatıdakı TV antenı çekmiş, bürodaki ve bınadakl 4 TV alırısı da yanmıştır Ancak arkadaşlarımıza herhangi bır «ey olmamıştır. A L T 1 N Cumhuriyet Reşat Aziz Napolyon Ingiliz ?4 Ayar 22 Ayar Hamıt KAYIP Şebekemi kaybettim. HUkümsüzdür Z£Kt GÜVEN Cumhuriyet 401fi K\Yir DTCF Şebekemi ve pasomu kaybPttlm Geçersırdır Ahmet ftZDEMİREI. Cumhuriyet 4028 5151080.650. 540 670 70073 50 67 30 520 1100. «60 550 «90 72573 60 67.40 »75/074 Davacı Sedat î«tmet Kanburoftlu vekili Av. Ysşar Turan tarafından Tuncay Kanburoglu aleyhina ikame olunan bosannıa davasının yapılan açık duruşması sonundaDavalının adresi tespit edilemediginden 19/4/1078 gün ve V/S/674 esaK ve 976/109 karar sayılı ilâmı ıle BURSA 1LÎ f, DAIRE CtlT NO (10, S^YTA NO' 1H7 ve KÜTÜK NO /HO'de nüfusa kayıtlı TARAFMRIN BOSANMALARINA ve kusurlu davalının M K 'nun H2 inci maddesi geregrıce BÎR YIL EVLEN'MEKTEN YASAKLANMASINA ve tarafların mılşterek çocuklan 14 l<)flS D'lu îlknur, 4 8 1967 ü'lu Şebnem ve 23 71970 D'lu MEHMKT MURAT KANBUROGLU"nun velâyetlerlnln davacı BABAYA TEVDÎÎ'NE Çocuklarm 11 günde bir ve dinl bayram günlerinn ikinci ptlnü saat »dan 18 e kadar DBVBII neıdlne gönderilerek çocuklar İle anne arasındaki şahst mtinasebetlerti tesis ve ldanıesine. Gönderme masTaflarınm davacı iade masraflarının davalı tarafından yapılmasına ve 15 lira tlâm harcının davalıya Vükletllmeslne Peşın harcın mahsubuna. Davacı veklll İçin taktir olunan 800 lira vekâlet Ucreti ile davacınm yaptığı 834 lira 50 knruş mahkcme glderînln dava'ıdan tahslli i!e davacıya ödenmeslne kanun yolu açık olmak Uzere 114 1978 (fünUnde karar vertlmtş olmakla işbu kararın tebllğ tarihinden lttbaren 18 gün içinde temylz edllmedlfti taktirde hUkmün kesınleşece§ı İLÂNEN TEBLIĞ OLUNUR. (Basın: 9818) 4004
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle