25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 12 Mayıs 1975 TÎDİ Düğüm Çözüimelidir (Ba^tarafı 1 y na&Ianır» Maddede, soru^turma açılıp açünuunası tonusunda karar verme yetklsi TBMM blrlesik top lantısına tanınmaktadır. Sorusturtnanın yUrütül1HMİ ise, her Ikl MccUslen eşlt sauda seçilecek Üyelerdcn kurulu komİMona verilmiKtir. MC partllerlnin soruslurmavi engclleme Içln bir araç durumuna getlrmrk islediklcrl hazırlık komisvonu Anavasa'nın bngordüğu blr kuruluş değildlr. Gerçekten, Soruslıırma H.ızırlık Komısyonu, Bfrlcfik Toplanti Içtuzuğıi KcrcRince kurulmaktadır. Anıaç, Genel Kunıla nlvııbetcn. 1leri surülen iddialann sorusturmayı gerektlren clddiyette olup olmadığının saptanmasıdır. Hazırlık Komlsyonunun yetklleri, sadece hukttmrtten bilgi istetnek, hükümctin araçlarından faydalanmak ve Istedlği belgelere elkoymak lslemlerlyle nnırlı tutulmugtur. Örneğln, komlsyon Unık veya blr klsi dinlevememektcdir. Anavaial blr kurulııs nltellğlnde olmavan Hanriık Komisyonu. IctUzüklerin dlfcer komlsyonlarla tlgUI hukümlerlne bnftlıdır. Blrlcşik toplantı içtüziıfUnün 28. mRddeslne gdre, bu lçtuzukte açıklık bulunmayan dıırıımlarda, Mlllet Mecllsi lçtuzttgü hüVümleri uyrulanacaktır. Rirleilk tnplantı lçtüzugfinde Hazırlık Komlnyonunun, bellrli «üre lçlnde kendislne verllın Işl bıtiretncuıvsl dunımunda uzatma dışınrîa Genel Kurulun nasıl bir ijlem yapablleceğl Mptanmamaktadır. 28. maddenln atfı ile bu konuda Mlllet Meclldi içturüğiı hükumlerlııln uygulanmaii ferekecektlr. IMUlet Meclisl Içtu7iif;uııun 38. maddenl öncrgelerln Incelenmesinin komlsvonlarda bcllrli sure içinde sonuçlandırılıp (.eııel kunıla gönderilmemesl duıumunda rinergc sahiblne doğrudan tlognua Eundeme alınmasını istcmek hakkını tanımıstır. Bu lıukınun Sorusturma Hazırlık Komisyonu lçin ujKulaıımamasınd» hukuk Ukelerl açı•ından geçerlı bir neden gbrulemez. TBMM Genel Kurıılu. Anayasanın kendisine tanıdığı jetklye sulıip çıkmalı, oncrffpyl dofcrudan gundeme alarak sorıışturma açılıp açıunamastna karar vcnnelidir. Mobilva volsuzluğunda kanıtlar raasen ortadadır Hazıriık Komlnvonunun toplayacajfr belgelerln dunımda bir dpjjislkllk yapmaru soz koııusu deijildlr Sorusturmı» açilması dtırumunda ise, lçtÜ7İ)fcun dalı.i gcntg yetkllcrle donattıffı komisvun gerçeji:! ortaya çıkartmak olanagına sahlp bulunnıaktadır Parlamrntonun savfpnlıjhnı llgllendlrrn hıı konuda TBMM blrleşlk toplantısı her halde duğumü çozmell, parlamentcr dcnetlraln Islemeılndekl tıkamklık giderllmelldir. • UZMANLAR, EKONOMıK ANCAK ÇOK 6ÜÇ KOJULLAROA KALAN ÜLKELERıN BAJVUROUGU BU YOLUN, ıÇ FıYAT ARTIJLARI VE OEVALÜASYONLA SONUÇLANOIĞINI BıLDıRıYOR ıTHAL MALıYETI, Sabancı, kredili ithalat yapılması önerilerinin Hükümetçe benimsendiğini acıkladı ANKAHA. (Cıımhuriyet Bttrocn) Rakanlıklarnrası Ekonomlk Ku rulun oncokı frtln Sanayi Od«ları ba^kmlan ıle yaptığı oıtak toplantıdan sonra yavajlayan yatınmlara \e içinde bulunulan dovız dıtbnga7iııa bir çoztlm getİTnek amacıvla •genl» blçüde borı;lnnma. yohına gıdlleceğl, ulufltrarsn fintnsrntn kunımları artılc TUrkıye'ye borç vermemeyi kararlastırdıklarından, bu •genis borçlanmamn» kredili ithalata gidllmesl ile g«rçekle»tiaçtklanmıştır Sanayi Odaları Birligl Baskanı Sakip Sabancı, toplantı konu«mnda dlin düzenledigl basın toplantısında enerjı aksamasında, sermaye piyasası yasasınm çıkarılmamasında ışçi ıjveren arasındakı gergin durumda TUrklvc'nın önemll güçlüklerle kar^ı karşıja kalındığını durumu hüktlmetin vanlı? kararlar» alarak daha da ağırlastırıldıgını SO\1Pmis ve Bunlardan dolayı akla gelebilecek tüm kaynaklara başvurmalc «omnlulugu vardır. demlştir. Amacın, «Akıllı vı» sıhliatll hır tiretim» oldugunu belirten Sabancı turizmın onemlı bir kavnak oldugunu bundan yararlanılması gerektleini, yurt dısından Işçi dovızi çekmek içın \abancı bankalarla anlaşmalar vapmanın yeterll olmadıftını soylemij ve bu ybnde propaganda vapılması gerektigl Uzerlnde dur muştur. Sanavıcilerin darbogazdan kıır hılunmak lçin «Krpdılı ithalftta» gıdilme»l lsteğının hUkümetçe ele almat agını ve bu nını yakında hır hiıktımpt ka rarına donüşebılpceğıni belııten Sabancı. Cephe HUkUmPtmin ıt halfttı kısıtlama yolunda almış oldugu kararlann «vanli1; ı ldu Jfunu» ve bunun yeni vatırım ak saklıklanna yol açacagım 1leri ARABA ( B.iştarafı I sa^ f.i'li) baktığım, dilencilcrln baktıgını gorıhse lahat rdrblltr mi' nuvKusunıı bırakaüm, aklı varsa r.jhat edeblllr Rrn o lstanbul'da sahil yollarında tıır atan, 1S20 visındd kolu pencerc dı^ındaki l>aşarılı is adamı» mahdnmlarını cordukçe, hayretler içinde kalıyorum. NasU blr tnhrik nedcni oldııklarının farkında blle fl>ğlller.. Yi da umurlarında dejMI O da blr vana. tnsanın rahat rdlp ctnıcme»! de hlr vana.. Bu ifldlşlc nasıl olarak TiırkheV.n U.ılkınmını.. Fukaralıktan kıırttılmaM. «Turklvc've yenl hlr Türldyr katılmaüi..» Kalkınma kapltallst metodlarla da ka\nak isteyen blr sey.. Kabacası Paran ulacak.. Üretkpn blr alana yatıracaksın.. Elde rdcccfeln ttrunün celirlnl yeniden tatıracaksın Daha fazla ürıın plde pdeceksln . Bflvle gtderrlt Rıı arada I^Mzler de tş Kahibl olup para kazanarak tükrtlcl hallne Rrçecpel lçln, uretilen malın alıcısını da yaratmıs olacakmn fî« toplum olarak raten ax olan paraların, bir takım ellrrdc toplanıp bo>lp arahava, du|un hpdıvr^lne f»lan (tldcMc ncyl nereve y«tıı.ıcak nasıl kalkınacak8in'' Mcrkp7 Bankası, çok önrııılı blrkiç k.ılomln dlşında ariardrr transfer vapamıyor Dn\İ7 sıkıntısi Icınde.. Alm)n\a'dakl Hçilerıv> do\l/İPilııl Ikl M \aİ cle\|p kapatabillrmhim dl* Bl' Faşist saldırganlar Yan ödeme kararnamesiyle ilgiti çalışmalar sürdürülüyor ANKARA Maliye Bakanlıgı tarafından harıılanan y»nl jan ödpme kararnamesiyle ilgill çalı?malar stırdurillmpktedır Başbakan Demırel'ın daha once memurhra odeneceginl açıkladığı yan ddcmelerla ilişkin kararnameve göre Genel Mudürler 4 400, Uoy oğretmenlerl 840, memurlar da 300 lıra yan ödpme alacaklardır Yan odemelerde katsayı eskıden olduğu gibi 4 olaıak bırakılmıştır Yan odemeler maaşlar Uzerine eklenecek ve yıllık olarak verplendırılerektır. Yenl karamameye göre şbyledır. Dnvan Müsteşar Bakanlık MUjavlrl Genel MUdür Şube Mlıdurü (14 dereceler) Digerleri Gaıdıyan Daktüo !?oför Yüksek Mdhendis, Mühendıs, Yuksek Mımar, Mımar, T e olog, Jeofızıkçl, Kontrol Mü hendısı, Fızıkçi, Kimyacı vs. a. Buroda b. Fabııka • Ateljede c Maden, arazi, şehir dışı şantiye Tekrıiker Teknıker Yardımcısı. Sürveyan, Topofcrsi, Mahms Uzmanı, Orman Muh. Yardımcısı Uzman Tablp, üzmarr Sosyalleştlrilmiş "erlarde Ank îst Izm. Kocaell, Bursa şehır meıkezlerınde Maden îşletmfilerinde ögretmpn (llk, orta ıneslekl tekntk ve genel tum okullarda) a. Kdy okullan b 11 ve ilçe Merke? okullan Hastabakıcı, hademe, hayvan bnkıcısı Bekçt baa memurların alacaklan yan ödeme lise öğrencisine MHP binasında işkence yaptılar 1 s Bröçiügu 2700 24PO 240(1 Is rİBkl ^.^ temintnde CKiltepa Ortabayır semtlnde, Cumarteal gecesi, komandoların saldırısına ugrayan Abbas Sarıkaya adlı Yeni Levent Lisesi dgren eisi, ketıdisinin MHP Gonçlik Kol l*n binasına götürtjlerek dövül düğllnu iddıa etmıs. bu nedenle mahkemeye başvurduğunu açıkla mıstır. *!rî C ıIö k 2000 2000 lıiMİa, Bağdat Caddesln'n trafi^lnc katılan Onlar Meısrdeslerc fflttiUçe Mpr ke7 Bankasının hajallcıi nc oİHtak"' Bu faklrlijlmll Kiıırip, A rabalar da gplsin Dugunler de vapıNın Telc\ııynn ıl,ı tuketiıni UotüklrMn rrkhımlar btrblriylp >arıs etsin Hır \.ındaıı ıta sunta • nıun l.ı Işlcri Sonra da para bulalım. Dııviz bulalım, kalkınalun Olınaz kl boyle »• . «v Hadl devlpt olarak başanlı İ8 adamlarının, suntacıların, tpsvikçılprln VP bunla rın otulUrının, kızlarıııın «Vıır patlssın, çal oynasın» merıkını onleypnilvorsıın Ilrvlrt olup da İKtesen nasıl onleveıncHin o da uvrı ^a Onlpyımlvor«;un \'ariai?l ne getnıiyor Bari Krndln bır • ikl gosterl \ap I<ım«t Tasanın yaptıgı gibl Hayır rfpndim . Onıın da t»m aksinl vapıvor.. HUrri >pt caırtcslniıı inn hahpri «Başbakan Dpmirel'e 1 mll jon liıavn kıırsun geçnırı i enl Cadlllac alındı.» Bu; F> para pul sahlplcrl Blr «le MerscdeR 28U alarntı nıza Merspdes 3(K) alın. 600 ahn, demek degll midir' Bu: Ey Almanva'dakl l«el İpr, dovlzlcrinlzl Merserips komNvonculanna satmani7 da hk.hır anormaillk voktıır. Rak$ani7a bana, ben dP («uilllac kullannnrum, dempk değU nıidir1' Rir de «Kurnun O bakımdan da hu NP Ev vatandaslar yapalım nokaklarria Inırçıın atılnor. Bundan sonra da attlacak lîeıı niınıın çarpNİııı bıılıiıuu. Ar>b,ımclan kıırsuıı (•«•çnıe%p( ek Sİ7 de haşını/ın çaresine bakın Demek <lpg;il midlr? Hlr dp Avmpa'da kıiMiın trhlikpsl karsısındaki bııytik olçilprlmlz var Blr ar» kıırsun geçmez araba ısmar lanmaM oıılar ıçin bahis kontısu olmiıstu da, pnhalıya Cikiyor dl}» vazgeçilmJftl. Onlar» da: Başınızın rareslne *iz dp bakın, demek dpğll midir' flaşbakınm 31)0 blnllk vprlnp 1 mllvonluk arahaya bln menl, devlet bütçesine rtokıınmaz tabil.. Hu açıdnn hlr zar.in yoktur. Ama hu, ckonomik olnrak d». toplum «al olarak da, niyasal olarak da Turklve ne haldedlr, onu coKteren pek İİRİnç hlr ornektlr. mıs 580 280 40O 280 M" orava lıoetler dl . tonder 420 Kornandoların kendisine 3 bos kagıt ımzalattıklarım va pasosu nu aldıklarını soyleyen öJSrenu olayı ?öyle anlatmıştır «2 aıkadaşımla beraber evleri miM gldlyorduk Blr ara sokakta 6 . 7 klşılık hır grup üzerımize saidırdı Bunlardan birınin adı Mehmet All Arkadaşlarım kaça bildi. Beni lse yere dUştükten sonra alıp, paıtllerınin gençlik kolu binasına goturdüler Bura <ta aynı okuldan tlhan Şener a<\ h Öğrencı bana çeşitlı şekıllerdec l$kence yaptı Daha sonra zircir le dovdü Bu arada okuldaki dev rlmctlmn listeslni ve daha başka aeyler ıshvordu. Daha sonra burada olanları kimseye ^oyle mernek koşuluyla. bınanın buaz llensındf serbe^t bırakıldım » Daha sonra olavı karakolda an latan, hastaneden nldıkları rnpor dan sonra Adlıyeye başvuran Sa 1440 1920 sürmüstür. Bildirl ' 480 18S0 1120 1120 2240 Yenl Levent Llsesl ogrencisl Sarıkaja, işkrnce nkaya'nın ailesf ise, adliyede komandoların «oğlunuz ifade değis tırmezse, inızaladığı kâğıtlar ba vna lş açabilir» $eklinde konuatnklarını bildırmışlerdiı öte yandan semt saklnlerl l?çi Izlerinl gttıterljor, 560 1120 lerin \ogun oldugu bu yörede ko niandolaıın sık sık olaylar çıknr tarak devrimcllerl vıldırma poll tika<n BÜttüklerinl bl!rtirmt?ler olayı kmadıklannı açıklamışlnr dır. S80 4?n 300 öte yandnn Sanayi Odalan 'Bfli kanlık Divanlarının Adana Anka ra Bursa. Egp boİResı, Eikı^p hır, istanbul, Kayserl ve Konya Odalarının katılmasıyla Sakıp Sabancı'nın başkanlı^ında yap tıkları toplantıdan sonra bir bildiri yayınlanmıştır Btldirldp, Kkonomik Kurul'a sunulan gdrüş ler özetlenmls ve özel kesimin ih racatA donük çabalarım yoğunlastırması, pazar arastırmalarının ortak yürütUlmesl, israftan tasarnıfa dönülmeJİ istenmistir. Blr \aiul.ui ISP SII cılmnr* Yıi(;osla\\.ı \e BııİKanslan* dan TIırki^p^p pplen ana\ol larııı bir UoschaşMHİa ılıuım. 1015 dakıkada bir «/.» plukalı jrp^enı Mprsedes kon\o\lnri gimhorHunuz Cuğunun rcnci altın turısi AdaIpt A^aoglu'nun «rikrimin Inpr r<ulu»mlfkl Bayram ınkl fribl I^lprinde sadpce hlrer »ofur Üçu. beşl, yedlsi arka arka%i Almanya'daki isçilrrln araha getlrme hakkını ve dnvizIprlnl Tıirk paramvla «atin alıp Ntanbul'da araha pazarı kuranların nıalları huıılar Galerllerde üçbej gün dıırdııktan sonra bllmrın kaçviİ7 hln llrava Bağdat Cıddpslnin tıaflfelnp kııtılıyorlar <) Alınnnva'dakl Turk Ifçllerlnln dövizleri Iste a» Silifke Belediye Başkanlığından Beledtyeml» taralından vaptırtılan çarşı İçertsındeltl Pasajın 1. katındakı ve a$ağıda kapı numaralan ile muhammen bedellerl yaaaü 21 adet dukkân ve bir adet lokanta, 249ü sayılı kanunun 41. maddesi (jereğlnce Açık Arttırma BU retiyle satısa çıkartılmıştır. îh«le 25 Mavıs 1976 Salı günü Belediye Encümenlnce »aat 10 00'da yapılarak olup, bu lşe alt şartname Belediye Fen tjlerlnde görtUebllır. All Onder Beledlye Ba?kanı Tip* Fakültesi Dekanhğıudan Aşnîıda nçıklanan snyıda Doçent v« ögretim Isteklilerin oı RC<; 14 s l')78 mesfll saati Dekanlıftımrı mur »Lflatları rıca olunur. KUrhüniııı Adı Toplum Hckınılı^i Anaiomi görevUst sonuna kartsr Acirdl 1 1 ÜnTinı Doçent öğretım grtrevliıl Denk Kuvvetkri Komutanlığı Kodrlgrad ve üsinografl Daireıl Başkanlığından blldirılınıstlr •••••••••••••••••••••••••••#•••••••• Konut İnşaat llâm 1 İstanbul S S. Cem îşçl Yapı Kooperetifl adına 40 adet isçl konutunu ihtiva etmek üzere yaptınlacalc konut ln?aatı kapalı 7arf usuluyle ve götürU bedel esaslanna grire pksıltme',p ait tpklif sartnnmp^ındekl «artlarla ekslltmeye çıkarı rniMir 2 Işin hesaplanan bedeli 5 297 779 lira «9 kuruştur. Bu bedPle, pksıltmeye ait tekltf sartnampsl ve ln?aat sttzlpsmesı tasarısındaki şaıtıar altmda konutların Emlâk Alım vercılpn ılo ıskân ve i^lctme ruhsatı harçlan dahlldir. 3 Bu Işp ait sartnnmeler ile Ihale evrakı, Sosyal Slgortiilar Kurumu Genel MUdürlUgü tnşaat tşleri MüdürlUgii ile Sosyal Sigortalar Kurumu Istanbul Emlik ve în*ant MudUrlılftılndB [?orülphillr. 4 Fksıltme "! B 976 Runll saat 11 30 da Sosyal Slgortalar Kurumu İstanbul Emlâk ve înşaat MtldürlUğUnde lş sahıpleri tarafından kurulacak ihale komisyonu marlfetıylp \apılicak kesın lhnip So^al SİRormhr Kurumu Genel Mttdurluğuncp nptır plpndtrllerpktlr Mfiteahhit lnsaat so?ıpvmrsınl 13 sahlbl Kurum ve Kooperatlfle müstereken aktpdptpk rirlpmpler ktırum tarafından direkt olarak müteahhıdp vapılacaktır. 5 Eksıltmpyp Rİrebllmek irln tsteklilerin, a) MllteahhiHik kıınpstni (C surubundan İhale v esas bedplin 2/3'ü kadar) b) Tplmık ar.ıclar blldlrisinl, c) Sözleşme tasansının 5 maddeslnde kayıtlı tekntk elemanların çalı$tırılacagına dair taahbütnampsıni (noter tftstlkli) d) bermaye ve kredi oian*klanm açıklayan mall rtıırum bildırısl (Banka'dan» e) Muracaat tarıhındp taahhlldü devam eden islerinl açıklavan bildlrisınl f) Mtlıarnat tarlhlne kadar t«m olarak hasanlan ı?ler blldtrtsınl, eklempk surftiyle İhale tarihinden (ihale ırUnU harlç) en az Uç (rlln evveltnp (31 1976 punil mesal saati sonuna) kadar Sosval Sigortalar Kurumu İstanbul Emlâk ve tnşaat Mtiduriüftflne vnzılı mtlracatta bulunmalan «Yeterllk BelRPSI. almalan v» yeterlik bPİepslnl kapalı teklif zarflanna koymalan şarttır 6 Geçirl temlnat miktarı 1 * 6S3 39 'IX.. olup istekll7> Iprln Sosyal Sluortnlar Kunımu tstanbul Emlâk ve tnşaat MıldurluSüne vatırarıık makburunu veva geçlci teminat mektubunu knpalı tekltf yarfına koymalan »arttır, 7 îstekltlerin knrmli tekltf 7arfını makbuz mukabllinde îhale Komlsynnu BaçkanlıSına ihale saatinden engeç blr saat PVT'PI vermeleri sarrtır 8 Kunım Yetprllk belgpslni verip vermempkte ve lhalpvi japıp vapmamakta vpys dllediftlne yapmakta serbesttir. 9 Tpl^raf ilp mtlraeaatlar ve postadakt vaki geclkmeler kabul edılmez 10 Beledlvplerce IlSniardan alınacsk vergl ve reslmlpr Mtltpahhıt Firmalnra att olapaktır Aneak. Ihale yapılmadıfı tnkdtrde BBİedivplerre IlSniardan almacak vergi ve reslrrıipr konppratif tarafından ödenecektir. llân olnnıır ı ı DENiZCiLERE VE HAVACILARA 54 SAYILI BiLDiRi !H İIP T) Mfl^ıs l'i,h tanhlerl arasında 08 00'den 20 00'ye knrlar af»2ırtjkı noktsları blrleştiren saha içinde seyretme, dpmirlem* mlanma v« bu sahanın «sno metreve kadar olan yukirk'ıjii ran ve mıl pmntyett bnkımından tehllkelldr. EOK OENİ7İ SAK()S KÖRtbKl I Ö M IMERİC S A I U S l (1) 40 derece (7 dakıka kuzey ıt dprece 04 dakıka dogu (2) 40 derere 37 dakika kU7ey 25 derece 58 dakıka dogu (3) 40 derere 19 dakıka kU7?y 25 derece 58 dakika doğu <4) 40 derere 19 dakık» kujıer 'fl dprece T dakıka dogiı î T nFNİZCtLERE VE IHVACILARA OTJTHRUU R. (Basın 154J2) '5996 istanbul S.S. Cem îşçi Yapı Kooperatifi \ Başkanlığından: Sır» No. 1 Dflkkan No. 41 43 43 44 2 8 4 ft 8 H 10 13 14 15 16 17 18 » (Zernin nat) Muhammen bedeli 4'5 000 T L . 45 000 4S0OO 45 000 45 000 45 000 4S 000 46 000 4fi 000 (Baıın: Ç. 820 16080/4009) e 7 ,5 48 47 ifi 49 u 12 19 20 21 22 80 51 53 54 55 66 87 68 89 61 62 63 Lokanta TL. TL. TL. TL. TL. TU TL. 45 000 TL. 47 000 TL. TL. Sosyal Sigortalar Kurumu îstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz SiBorfalılan İle e» ve çocuklarının tedavi^tnde kullanılmak üzere 25 knlem müstahzar llag teklıl almn sıııetiyle satın nlınaı aktır 2 Ihaleyp ıstnnk etmPk lstcyen firmalann şartnamesl esasları clahilinde hizııiajneaklan teklıf mektuplarını, en geç 4ftl')7H gtltıu mesuı soatt sonuna kadar Beyogltı Kalyonru Kulltık Caddp'l Mallı Han'daki MudürluftümUze vermeleri veya aynı Klln ve saatte bulundurıılmak Uzere pmtn ıle ghııdermelprı acreklr. Postada \»kı gecikırıpler kabul edılmez 3 Bu lşe ait ldarı ve fpnnl şartname ıle lhtivaç listelerl mesal saatlevı dnhülndp 1 No lu Satınalma Komlsyonumuzdan befp]»!? olank trmın Pdı'pbılır i Kurumumuz Hrttırma, eksıltme ve ıhale kanununa tabı olmadığı Kibl ıhalryı \apıp yapmamakta veya di ledığıne japmakta da (Basın, 1M29) 3091 45 000 80 000 90 000 TL. TL. 80 U O TL. Ü 92 0(10 T.L. 86 000 T.L. TL. 100 000 110 000 60U00 V) (100 600 1)00 TL. TL. Ankara Belediye Başkanlığından Gençlik P^rkı dahıllnde bulunan eğlenee parkJ 5 yü rniKltietlc H m SHJIII kanunun Jl. maddeıl uyarınc* kapalı zaıf arttırma vuretljle kırava verilecektir. 1 • yıllık muhammfn bedeli J9 000 000^ llra olup, > muvHkkat tcnınatı ııı, 175ü. liradır. 2 Ihale 24 5 1976 cuma gUntl saat 15 l.Vde Belediye binasında müteşpkkll hncumen hu?urunda yapılacaktır. i thııleyp ıstırak edpcek klmselerln Ihtle günü saat 14'de kadar firtnamecie belımlen belgelerl ibraz etmek ıu retiyle Emlâk v« tjtimlâk MudUrlUfründen veterlilik belgecl almak mccbunvet'ndpdır Ak";ı takdırde veterlilik belgesl alamayan sahıslar ıhaleye lştırak edemezler. 4 Bu i w ait sartnarne her gun mesal saatleıi dahtllnde Beledive Emlftk v« Istimlak MUdUrlügUnda görül*billf. t Teklif mektuplannın lhal» saatlnaen «n gec 1 » > «t evvpl Enp(im«n Baskanlıgına verllml» olması sarttır. (Postada vuku hulacak gecıkmeler tle telgrafla müracaatlar nazara alınmaz ) (Basın: 15927) 399J Th. TL. 1 L. (Bssın: 15695) 39S5 GAYRİMENKUL SATIŞI İstanbul 10 ncu fcra Memurluğundan Dosya No 1975/221 Beşlktae Ortakoy rnahallesl Yankılı «okağınd» kâin 39 pafta, 367 ada, 4 parsel snvılı 699 50 Mi sahalı bahçelı karglr apartmanın 103/luoo ars<ıpayiı 2 ncl kat 8 bağımsız bölüm no lu meskenin tatnamı 4 K paj ıntiia hakkı tle yUkümlU ola/ rak şuyuun lznlesl lçln »atılarnk para>a çevrilecektlr. tmar durumu: 30/4/1976 t^rth ve 2049 sayılı imar durumundan: Bu yer 1/1000 1/5000 ölçekll, 1964 1B«« tasdlk tarihll Eftal Aktel tadıl İmar plânınd tabl oldugu Iskan sahasmden dört yıllık program dışında, blok lnşaat nizamı, İmar kroklsinde bellrtllen kısma ı,atı katı yapılamaz kaydı İle 15 50 M. yüksekligınde ln?»ata müsalt olduğu anlaştlmtstır Tetklkat: IJİîll BUyükdere cadrteslnde Zıncırllkuyu'ya geçfnce, Ftilere sapılan Aytar sokağının Yankılı so ksğı İle kesiştigl köşede, Aytar sokagında 24 kapı no lu Nü liımll 3 katlı bnhçell kârgir apartmanın dıv çlmento tarak sıvalıdır. Apartmana sokaktan 5 adet mozaik basamakla mllerek ve karo mozalk lemlnll kısa bahçe yolu tle gelinlr 4 bölılmlü Ikl kanat demlr konstrüksıon camlı kapı İle zeminl desenli karo mozaik fcaplı zemln kat sahanlığ) İle de blnaya glrillr Zemin lcattan 2 diger katlarda 4 adet dalre bulunmaktadır. Mozalk basamaklı merdlvenlerle katlara çıkılmaktadır Bahls konuıu 2'nct kat 8 no lu dalre arka tarafa isabet etmektedir Bu daireye zcmtnl karo mozalk kaplı antre İle Rtrilir. Antreden hole gcçildlftlnde hole baglı sag taralta aynca antreve kapısı üçılnn 1 oda ve ^an bahçeye bakan 1 oda ile avndınlığa bakan fayans tezgâhlı, dolaplı 1 mut fak va fayans duvarh İçinde alaturka W C >1 ohın tprmo^ıfonlu mermer kurnalı 1 bnnvodın Ibarettlr Holün arka bahçeye bakan 1 demlr korkuluklu balkonu vardır. Oda zemınien ahşap Ustü musanba kaplı olup, olektrlk, su mevcuttur. Kıymetl Billrkl$l tarafından 2'ncl kat 8 no.iu mesken tamamına 190 000. lıra kıymet takdir edılmisttr. îlk açık arttirma.il 22 6 1976 Salı günü saat 14'den 14 30 kadar İstanbul Sultanahmet'te Adllye Sarayı'nda 10'ncu lcra Memurlugunda yapılacaktır. Arıtırma şartnamesl herkesln göıebilmesl lçln 4 6 1976 tarihlnden ltibaren memuriyetlmızde açık bulundurulacaktır. llk açık artürmada teklıf edilen bedel muhammen kıymetin % 75'inl ve varsa ruçhanü alacaklıların bu gayrimenkul ile temln pdılmls alacaklan mecmuunu aşmadığı takdtrde en çok arttıranın taahhüdü bakl kalmak Uzere arttırma on gün rtaha uzatılarak onuncu 2 7 197S Cuma günll aynl saatleıde ve ayni yerde yapılacak iklnci arttırmada en çok arttırana ıhale edilecektlr Gayrimenkul kendisine Ihale olunan kimse, verilen mehil içinde Ihale bedelini vermezse namına yapılan ihale fesh'olunarak 11 K nun 133 nctl maddesi hükmU tatblk olunur Ikl Ihale arasındakı fark ve geçen günlorin 7> 10'dan hesaplanacak faiz ve dlğer zararlar ajTica hükme hacet kalmaksızın alıcıdan tahsil olunur. tpotek snnlbl alacaklılarla dlger ilgilıler ve lrtifak hakkı sahiplerlnin haklarını, falz ve masrafa dalr olan tddlalannı dayanajh belgelerle 15 gün içinde icra dalreslne blldirmeleri tcap eder Aksl halde hakları tapu sicill İle sablt olmadıkça satıı bedellnln payla?masından hnriç kalırlar. Talep edlldlSl ve lki ltralık posta pulu gönderildiftinde sartnamenin bir örnefti gonderilir Arttırmaya istlrak etmek isteyenleHn arttırma sartnamesinl okumuş ve münderocatını aynen kabul etmlş ad ve itıbar olunacaklardır. Ihaleje lş'irak etmek İsteyenleHn muhfiTimen kıymetin % 10'u nisbetinde pev nkçeii VPVB mtllı öfr bankanın temlnat nıektubunun tevdli mrcbur) olup, aiıeı bfnde Uç damga resminl thalevi mütedktp ödemcye mpobvırdur Farla bilgl edtnmek ls'eyenlerin 1975 / 221 Dosya No. su İle Memuriyetimlıe müracaatlan llân olunur. (Basın. 3842) 4013 Ankara Telefon Başmüdürlüğünden. (Bina Kiralanacaktır) 1 BasmUdürlUffUmüz Şebek* Balum • lsietme Basmti hendısligi ihtiyacı lçin, Ankara'nm Yenijehlr, Kavaklıdere, Anıttepe, Maltepe, KUçtik Esat. Asagı Ayrancı, Bahçelıevler, Eskl GUIhane Hastahanesi semtlennde, tnydalı alanı 1500. M2, kalonferlt vasıta giri$ çıkışına müıalt otoparkı (pikap • ktmvon) bodrum veva zrmin katında depo olarak kuUanılmaya elverlsli takrıben 100 M2) olan blr blna kıralanacaktır. 2 îsteklller hazırlayacaklan kapalı tekilf mektuplarıru, a) Her katın yüz ölçUmü, b) Aylık klra bedelini c) Bınanın tsıtma sekll ve masrsilanmn klme alt olacaftı d) Bınanın klraya vprilebüeopgi tarihl. «) özel îartlan belirtir kapelı teklir mektuplarını, Yapının Mimarl planı İle blrlikte lhalemn yapılaoıgı 24 5. 1976 tarıhıne rastlayan pazartesi «UnU saat İS 00'e kadar BasmudUrluirUmuz Yapı Kısım AmirliSine vermest 3 Geclken teklif rriektup!«nnın natml edllmivecefti. 4 Ünitemlzin lhaleyi vapıp yapmamaltt» veya terdh hakkını kullanmakta aerbest bulundugu llân olunur. (Basın: 15C50) 39B7 » • • • • • • • • • • • » > »»»• •»•> • • • • • • • • • • • •• •»»» • »» » Cumhuriyet 3999 istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığından: Akadcmımlz Y. Mlmarlık BttlümU Rolöve ve Restoras yon KürsUsünp, 1 Rphabıltfasvon uygulama, U Restorasyon MetorilBn 3 Tariht kpnt merkB7ler1nln »rastınlmalan, 4 Röiove filçme ve fotojîrnmptri sıstemipri dallannda çalmpnk bu konularln \\c\W çalısma ve »rastır ma vapmıs olan 4 elprnan ders santi Ucret) Ue gttrevlendi rllmpk Oaır» almacaktır Adavın yükselt «»rpntm dlploması nimıs olması, En az calısapaSı rialda gereMt Inrel^me ve arastırmBİıın rapacnk dprerede bir vabancı dil btlmesi snrtrır tlgilpnenlerin n m«yıs 107« na^artpsi erüntl saat 17 OO'yp kadar özgeçmişlerlni vanrıfi calısmnlan belirten belgeleı ve blr rillekçe ile Ytlksek Mımarlık BOlümU Baskanlıgma mUracaatlan duyurulur. (Basın: 16164/4005)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle