24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
iı ı»ü 0[ TITO'NUN ATINA'DA KIBRISTAN SÖZ ETMEMESi YUNANLILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI • MAKARıOSUN KIBRIS POLıTıKASINI ONAYLAMADIGINI AÇIKLAYAN SAL KONSEY RUM ULUSAL DEMOK1ST1FA Eîîl. RATıK PARTı BAJKANI TAKıS EVDOKAS, ULU ÜYELıGıNDEN New York'ta Türk öğrencileri faşizmi protesto etti NF.W YORK ~ I mayıı 197i gunu N«w York'ta Blrl«»ml? Mill«t!rr bınaıı onunde Nev» York taki Turk öğrencileri tarafından faşiımı protasto yuruyufu duztnUnmiftlr Yurııyujt 100 kodar ojrancı, halk ve ayrıco blrçok yabanc oğrencı orgulu temtıkııi k* tılmiftır Fajiıt cınay»ll«r« kurban giden bg rencllerin rctimlerı ve pankartlarla yurun mu?, dtvrımci marjlar soylenmif, htrn Turkçe hem ingilizc* jloganlar Bnğımsız Tu • kiye, Cepha Iklıriarına Son, ABO uslerln* hayır, Kahrolıun fajızm, dlya bağırmı?tır Türk Oörencl Blrlljl New Yerk Bıtşknnı Arap Ojrenci Bırllği Bajkanı, Yunan İlerlcl ÖgVancl Blrllfll Bafksnı, v* Iranlı Davrimei, Öğrencllrr Blrligl Bajkanı, dayanı^ma mesaj ları okumuflardır. (Dıj Hab«rl*r Strviti) Lübnan'da yeni ateşkes anlaşması yapıldı • SURıYE DEN LÜ8NAN A GıREN ESSAıKA GERıLLALARININ 15 0 0 0 ı AJTIGI BıLDRıLıYOR GERıLlALARIHI HIRıSTıYANLARA DESTEK OIMAKLA SUÇLUYOR • ASSOCıATEO PRESS AJAN5I LUBHAN'DAKı ABD ÖZEL TEMSıLCıSı BROWN IN SERKıSıN CUMHURBAŞKANI OLMASIYLA GÖREVıNıN TAMAMLANDIĞINI VE ÜLKESıNE DONECEGıNı BıLDıRDı. ILERıCı MUSIUMANLAR ESSAıKA SAYISININ BEYRLT Lubnnn da «ajtn Hıristıyanların Musliımanlara karşı dort gündür gınstiklfrı şıdde'h fnkat ba?arı<»z saldırılar dün ıkı taraf arasında %em bir ateşkes anlnşmasıyle durul ınuştur A'somtPrt Fre'.* AJansı dnrt pun süıen çarpışmnlarda on az 5D0 kışınin oldüfunu bıldnmış tır Yeni Cumhurbaşkanı Ellas Serkıs ntpşkcs anlaşma«(ina va ıılması ıçın kişısel çaba harca dıgını ılerı surmüstür Mutlumınlar çafıjlı ötp \andan ateşkps anlajma »ından önce pazartesı gtlnti CUTI hurbaşkanh^ı spçımı dolayısıyla çıkan anla^maylık «onucu Irak ve Surıye yanlısı mılislpr Trıpoli kentınde çarpı?mı»lar ve ıkı taraftan 7 kısl ölmtişlttı Iki grup arasına gırmeye çalışan FKÖ gerillaları da 6 ÖU vennış 1 lerdır Bu arada Lübnan'a Riren «E» Saika» gerillalannın sajısuım rıOOO'i aştıgı bıldırılmektedır Bıı gpnllalar «Ls Saıka» ya da «Fıhstin Kurtuluş Ordusu» men suplarımn gıvdıklen unıformaları taşımaktadırlir Atpşkesten once Muslüman gnıplar arasındakı anlasmazlıktnn vararlanarak jogun bir laldırıva gpçen Hrıstivan mılısler kar^ısında ^ıırıvp yanlısı Fl Sa ika gerılln nrglıtıl bırlıklennin Hırıstiyanlarla çatışmalara girmedıkleri buna karşılık ilerırl Müslümanlara gelpn takvıye birliklerinın vollarını kestiklen öne sürülmUştür Kemal Canpolat lıderlıgındeld ilerıri Mıislüman grupları Suriye yanlısı El Saika gerıllalannm çarpışmalarda Hırıstıyanlan destcklediklerini, kefidilerini İM engellediklenni öne sürmüşlerdr öte yandan Aivjciated Press Ajansı bır sürpdır Be\rut'ta bu lıınan ABD özel temsılcısi Dean Brown ın Cumhurbaskanlıgına Fliai Serkls'in seçilmesıvle gdrevmin «ona erdiği gerekçesivle Ulkesme donecegıni bıldırmıştır ABD Dışıçleri Bakanlıftı RO?CUKÜ Sarkis'in Cumhurbaşkanı ol masını olıımlu bır adım olarak nıtelemiştır <Dı? Haberler Servlııi) Dünyada Bugün Ulrike Meinhof ALi SiRMEN ir zamanlar F. Almanya'ra dehşet saçan Baadrr Melnhof ç.tpslniıı plebaslanndan Ulrike Meinhof'ıın cezaevindcki hucreslnde kendinl aıarak oldugü haberi finrckl (runkü gazetelerde yer aldı. sanıı17 Ulrikr MeinhoCun adını duymayan vok gibidir öğrptlm üypsl vr gazetect olan Ulrike Meinhof Konkrpt dergislnln yazı kadrovu Içindcvdl. Solcuydu. Sonra 1970 yı lında Andreas Baaılpr ile blrlikte şiddet cvlemlcrinc giıişti Doıt vıl önce tutuklandı. Geçen yıl baslayan vargılaması bır çok bakımdan llgi çcklvordu. öncrkl giınkü gazetelpr ISP earip bir yajjamın garlp seldlde son buldugunu blldiriyorlardı. llrlke Melnhof'un övküsfi bir çok bakımdan llırinçtl l Irlke sağın alablldlglne eRPmpn olduEiı, ışçitprin iarı nrndikalar Irinde orgütlpndigl bir ulkpde duzene baskaldırmıstı. Kcndince yurttaşlarımn dıkkatlni haksızhklar, adaletsizllkler ııstunp çckecrk, duzenın değisınr^lne katkıda hulıınacaktı Akıllı VP hiİRİll olarak tanınan bir klşinln gprçeklerl boylenine gorememesl aasırtıciTdı. Kıiçük bir grubun siddet e^lemlerinin hıç bir sey vermeyeceginl göremenıpk aklın alacağı l > degildl ^ Ulrikp (ozünü budaktan sakınmıvordo, ^asamını da davasına adamıştı brllci Ama aon yıllarda ba^naz snfpn rkmeKİne >ag surpnlprin basında gellynrdu kadın gerillacı Onıın glrişimlcri K Almanya'dakl özgurluk duşmanlarının Isinl kolavlaştırdı Bııgun F. Alınanya da Mac Carthyd akım alıp vurümuştur Son bir vıl içinde S O bin Alman Noruşturma ko O mMjonları onunde ffade vprmlî ve bıınların bir kmmı siyası gorüflerl eylemlerl deftil vıizunden işslz bırakılmışlardır F. Almanya'da bir komunist partisi \ardır, bu partinin kapatılnıası içln hiç bir muracaat yapılmamıştır. Ama parti üyelerlne hlç bir yerde lş verllmemekte onlara lıirrr suçlu gozuyie bakılmaktadır. Bprlln tdare Mahkcmp»I 1475 jılında, Anavasaya karşı suçlu olduklan kuşkusujla jargı organları onüne çıkanlanların suçsuzluklarının kanıtlannı kendlleri Ectirmek zorundu olduklarım hildirerek, fağdas cpza hukııkunun temcl llkelerinl blle çlğncmlstir. Yeni Hltlerci akım glttlkçe geUsmektedlr butunlcrde ülkedr. Ve Baader Meinhof çptpsl bu gellsmeyi saglayan zavallı bir araç olmu^tur. Axel Sprlnger'in basını çektiği nağ basın bu anarştat grubun eylemlerlnl, halkı daha da korkutacak şpklldp, büyutmu? ve tutucu Hıristiyan Demokratlar da politlka arrnaaında dpmokrasiyi koruma bahane^ı^le ozgürluklcri kısıtlayıcı bir dlzl onlrmi kabol ettirmcyl becernıislerdlr. Kuskusuz Almanya'da sağ, Baader Meinhof çetesi olmasaydı da, bzgürlüklere karşı olataktı \c karsıvdı da. Kuskusıız SPD gerçek sol parti değildı Ama. herşcye karsın Iktldan doncminde boyleslne sert \e demokrasi dısı önlcmlerln grtir1lme<ılne karsı direnirdl Sosval Demokratlar. NP \ar kl Ulrike Meinhof'ıın uyesl hulunduğn orgtıtün glrişimlerl, polltlk ve ekonomlk bakımdan sıkismış olan SPD'nln bu alandakl hareket Ö2|rürlüeunü tumden orladan kaldırdı B ATtNA Yunanistan'ı resmen ziyarpt Pden *} ugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tıto nun, Yunan Devlet Başkanı Çatsos un şerefıne verdığı ypmektpkı konuşraasmdan Kıbm tan tek kelımp ile dahı soz etmemesı \unanlıları gerçek anlamda haval kınklıgına ugıatmıştır. Bu gplişmeden sonra Atına'dakı diplomatik grizlemciler, Yugoslavya'nın Kıbrıs konusunda Yunanıstan ı gerçekten riesteklpyıp dpsteklempdığını ve Maresal Tıto'nun, Türk Yunan anlaşma7hgı konusunda bır arabuluculuk görevim ^klenıp \uklpnmeyeceginl sormaya başlamışlardır Diplomatik kavnaklar Tito'nun Yunan Başbakanı KaramanliK ıle yapacagı gorüşmede de artık Kıbrıs konusunun başlıca konu olacajjını sanmadıklaruu ifade etmişlerdır. SOGUK DUJ Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantın Çatsos Mareşal Tıto şerelıne Trerdıgı yemekt* Uk sozü almış ve Tıto'ya «Hoşgeldıniz» dedikten sonra konusmasınm büyük bttlümünü, Yunanıstan'ın en onemli meselesi olarak ortaya attığı Kıbrıs sorununa ayırmıştır Ancak Maresal Tito cnvabı konuşmasında Kıbns'tan tek kelime ile dahi soz etmemış ve bu durum Yunanlı yoneticıler üzerinde adeta «soguk, duş» etklsi yapmıştır. ARABULUCULUK Bu arada hiSkumet vanlısı «Katimerini» gazeteM dün, Mareşal Tıto nun Türkıye ile Yunanıstan nr,»sında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yazmaktadır Gazete Yunanıstan'ı resmen riyaret etmekt» olan ve bu sabah Başbakan Karamanlis ıle gbrüşmelere başlamıs bulunan Mareşal Tıto'nun gelecek ay Ankara'ya resmî zıyarette bulunacağını da hatırlatmaktadır Liberal «To Vıma» gazetesi de, Yugoslav devlet baskanının «Turldye'ye dostane tavsiyelerd» bulunacağı» kanısındadır ISTİFA E T Tİ öte yandan Makarıos'un Kıbns sonınuna çozUm getırmek ıçın İzlediğı polltikayı onaylamadığım açıklayan Rum Ulusal Demokratik Parti Başkanı Takis Evdokas, Ulusal Konsey liyeliğmden istifa etmistir. Rum Ulusal Konseyi, Makarios tarafından geçen yıl kurulmuş ve bütün Rum sıyasal partilerınln baskanlan, Konseyo tiye olarak alınmışlardı. Bolivya'nın Fransa Büyük Elçisi Paris'te öldürüldü PARİS Bolıvyanın Fransa Büyükelçisi 55enteno Anava dün Parıs't* kımlıği bilinmevpn kı şıler tarafından ateş edilerek öl dürülmüştür Suikast olayının so rumlulugunu «Che Guevara Tu gayı» adlı bir örgüt üzerine almıştır. Anaya, daha «nce Bolıvya Kara Kuvvetleri Komutanlıftı ve Dişişleri Bakanlıgı görevlerın de bulunmuştu Polis yetkilıleri Zenteno Anaya nın geriden açılan yaylım a teşle oldürüldügünu bıldirnıiîi lprdir Zenteno Anaya'nın oldu rüldügü yer, geçen ekim ayında TUrkiye Büyükelçısl lsmail E rer'ın dldürüldUğü köprüye çok yakındır Bolıvya Elçiliği. Zenteno Anava'nın Ernesto Che Guevara, Bo Uvva ordusu tarafından oldürul duğU zanıan Kara Kuvvetleri Ko mutam oldugunu belırtmıjlerdır Bolıvya Elçılıftmden btr jrötki lı, polıslere. «Bizim «Igimizi de, geçen yıl Türk olçısını dldUrdlik' len gibi öldürdUler» dıye bağır mıştır Zenteno Elçilik binasından çı kıp otomobıline doğru yururken öldurülmüştür (AMoriated Press) Italya'da deprem sürerken sağanak başladı UDtNE (tr.\r.YA) Yeni sarsıntılar avakia kalan blnalan Terle bir ederken. saganak halinde yağan \ajmur çadırlarda barınmaya çalıvan deprem retftketzedelcrinln durumumı hutün biıtun frdçleştlrmlftir. Bu arada radyotrlrıizvond» bir Konuşma yapan Başbaksn \\üo ıMoro siyasi pnrtileri. deprem fclikctinl neçim prop>ıgandasına donuştürmrverek kurtarmaya çağırrnıştır Dfprrm hölfeslııdrki doktorlar, kamplarda durumun düzeltllmrmesi halindr mlkrobik sarılık vr tifo saİKinınm baf çofitpreorsrini beltrterek acrlr yardım iütemrktedlrler. FotoğrafU, ttalya'mn kuzeyinde yerle bir olmus bir krivde yıkıntılar aranında bir kiz görülujor. (a a. AH) Uluslararası FJnansman Kurumu; Türkiye'ye 25 milyon dolar borç veriyor , WASHİNGTON Dttnya Bankasının bir yan kuruluşu olan Uluslararası Fınansman Kuru rau ((ÎFC) Tüıkiye'ye 25 milyon dolar borç vereceğini açıklamıştır IPC bu paranın Türkiye Sanayı Kalkınma Bankasına verılecefcuıi açıklamıştır Ote yandan Dlinya Bankası. gelışme yolundaki ülkelere ver diğı kred lerın falz oranını " a 8 5'den %8 85'e çıkarmıştır Bu uygulama 1 haziran 1 temmuj tarihleri arasında geçerli olacak, 1 temrauzdan sonra açılacak kre dilerin faızleri ise. o tarıhte ya pılacak son gozden geçırmeve gore yenıden duzenlenecek ve muhtemelen ooO,c oranında olmak Uzere ikincı bir kez arttırı lacaktır Dünya Banka";!, verd ğı krPdı lere uygulayacağı faiz oranını bundan boyle her tıç a\da bır saptama kararı da almıştır Ye ni faız oranları saptanırken, para değenndeki düşmenm gozönün de bulundurulacagı büdirılmek tedır Dunya Bankasının bu karan, en yoksul ulkelere sadece »nO75 hızmet gidprı olarak faızsız borç veren AtD'nın • (Ulualararası kal kınma ajansı) kredıler nı etkıle meyecektır. (AP »a ) FU'in 13. Kongresi Viyana'da açıldı VtTANA 20 Ulkeden 100'drn fazla gazetecimn katıldığı 13 Uluslararası Gazeteciler Federas vonu toplantısı Avusturya Devlet Başkanı Rudolf Kirchshlaegpr tarafından açılmıştır Dort gün süreeek olan toplantida, gazetecllerin çalısma sart^ ları pkonomik ve moral durumları yanında vergi sorunlan cera kanunlan karsısında sorum Hıltıkları, \e serbest garetecılerin durumları müzakere edilecektır Toplantıda, haberleşme akımının kolaylastıracagı vaad Pdı len, Avrupa GHvenlik ve l$bırlij?i konusundaki HeHınkt Kon feransından sonra dogıı batı ılışkllen, uluslararası hrgıitler arasında Temaslar UIuslararnM Cazeteciler Federasyonunca v«rilpn basın kartlarınm Birlesmis Mılletlerce tanınması Uçünnl rîünya lilkelenyle ılgıli ^onınlar Uzennde de durulacaktır, ( a a j Saga karşı girlşilcn hareket <sağın isine yaradı. Olaylara bakınca Ulrike Melnhof'un düzenden çok kendl çareslzllğine baskaldırmış bir dengeslz oldugu ıargı*ına varmamak elde değll. O hio kuşkuRiız ıızun, çogu zaman kisilerln vasam sürelerınl asan devrimci savafinun bir eri drgil kislsel dHlpllndcn yoksun bir zavallı ldl. Ama Meinhof hakkındakl bu goruslerlmlz, annrçist kadınin varfrılaıımasındaki bazı gariplıkleri görmemİ7P dn engel oimamalıdır. Uluslararası Demokratik Hukukçular Blrligl, Raader Meinhof durusmasmda yargının yanüizlıgına ve savunma hakkına polfp dusuren aksaklıklar nlduğunu açıklamısti. Gerçekten davanın çok gaıip bir sekilde vunıtuldıİRU ve zamanln Baader Meinhof grubunu savunan avukatların da nıtçlandıği dunya bamnında çıkan haberlerden goruluyordu Mmdl Ulrikp Mrlnhof'un te kardeslnln avukatlan, ka<tm fOteouıin kemHninl olrtftrmöç olamaTicağını llerl sUrövorlar Kuskunuz bu ispatı giu bir Iddtadır. Ama ke^ln olan bir nnkta varsa, o da dünvnnm dort hlr yanmdaki demokratik guçler, Ulrike Melnhof'un girlslmlerinl hiç bir zaman onaylamamıs. hatta bunları objrktlf hainlik olarak nftPİpmiıj olsalar hlle, dlümü hakkındakl kuskuyu sonuna kadar duvacaklardır Son yillarda hukukun temel kurallannı \f o>gtarlük llkelerinl Mirpkli nlarak avaklar altına almıs bulnnan F. Alman vetkllllerlnln bu konudakl açiklamalarınm olaylart vakınduı izlemiy olanlar ıçin lnandmcı olabUeceği düsünülemez. Basınımızm Acı Kaybı Tlırk baiınınn yıllarca emek vermıs olan Cemıyetimiz Uyesı krvmetlı gazetecı arkadaşımız SAMİM VAR'ı En verimlı çagında ani olarak kaybetmiş olmanm derin arısı ıçindeyız Onun aranuzdan ebedıyen ayrılması sonucu Türk basını ile bırlikte Türk Spor camtası da çok kıymetlı bır varlığından yoksun kalmıs bulunmaktadır. Arkadaşımi7in renazesi 12 Mayıs 197b Çarşamba günll, öğle namazını müteakip Nuruosmantye Camiı'nden kaldınlarak vazarı bıılıındugvı HUrrıvet Gazetesi onunde yapılacak torendpn ronra 7lncirlikuyu Mezarlıgında ebedı istirahatgâhına tevdt edılecektir. GAZFTECtLF,R CEMtYETt (Cumhuriyet 4017) Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İKİNCI KOPRU bosfor turizm Her gün Her Guma LONDRA BAGLANTISI ve4 günlük otel ücretleri dahil 1100 TL + 325 D.M. MAMAİA'YA GİDİYORUZ 8 günlük enfes bir tatil 400 T L + 105$ ; Portekiz'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 38 yaşındaki bir bayan öğretmen de katılacak haftalık •>ıyan Ziaber ve yorum dergısı mm YÜRÜYUŞ 57. Sayı Çıktı • • • • • • Behice BORAN Yaşasın Bagımsızlık, Demokrael, Sosvali7m Mucadelemız Behice DORAN: «Demokratik GUçlerin Eylem Bırligi tıdıştir lmelıdir» Yalçın KUÇUK: Gelışmenin Dı\alektıgı Metln ÇLLIIAOGLt. BüvUk Gun ve Aydmlık Gece Enternasvonal'zm Askerı Bloklar ve Cehalet Işçı Sınıfmın Partisi vp Işçi Sınıfınm Sanatçılan Kemai ÖZER. Bekır Y1LDIZ OnAt KUTLAB, Şukran KURDAKUL. Gpnco ERKAI Afet ILGAZ Yaser ARAFAT'ın «L H'JMANİTEuyn Demeci «tlerıci Guçler Bölünmpk Istenn or» Ahmet Taner KI.>r,\LI nır. VÜRÜYÜS'e dpmeci «Demokrasi Egemen Sınıfiar îçin Bır LUkstür» SEVİNÇ SERÎM Ile EDÜ? SAKARYA Her Cumartesî evlendller Kadıkoy 10 5 1976 ORTA AVRUPA'DAKİ ŞÖHRETLİ ŞEHİRLER TURU 16 gün tüm masraflar dahil 2750 TL. + 950 D.M. Cumhuriyet 4015 ACELE SATILIK YAZLIK SINEMA bosfor turizm Bürolarımız, İSTANBUL : Taksim, Mete Caddesi 18 ANKARA : Kızılay, Adem Yavuz Sok. 3/1 İZMİR : Akdeniz Caddesi No. 1 Muracaat Flaman Cad No 10 ÎDRİS BA\KIN Kanarya K Çekmece KAYIP Diplomamı kaybett:m hükümsüüdür Sabri KATI Tel : 49 961845 51 55 Tel .1813 981715 48 Tal : 12 22 26 I (Cumhuriyet. 4000) LtZBON, (ANKA nP\) • Portekiz'de 27 Hazıran'da vapılarak Cumhurbaskanlıftı seçım lerıne 3 yaşındaki ogretmen R Mane Vieira da Sılva'nın da ka tılacagı, Ulkenın iki Troçkist YÛRÜYÜŞ) 1 (Sa\ı l2hl ve ? (Savı 2752) CİLTLFRt partisi tarafından sçıklanmış ÇIKTI îsten^e Adres* Piyer Lotı Cad No 21/1 tır Çpmbprlitaş / İSTANBUL Bavan ngretmpn Nlsan ayın da vapılan seçımlerdp ovların bınde üçünü alan «l luslararası Komunıst Bırlığı» partisi ile ov • • • • • • • • • » » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • » • • lann binde birınl elrie ede» Yaşlı fakat sıhhati yerinde bir Bay'a yemek pışirmek «Devrimci tşçiler Partisi» des< > harıç ev hızmetlennde bulunacak bir BAYAN ARANMAK teklenmektedir. 4 Gozlemciler bu Iki partinin J TADIR Ernebı lisan bılenler tercih ("dıliı radyo ve televizvon konusmalav Arzu cdpnlcrin yazılı olarak P K 557 Galata adrerından yararlanmak icın Cumsine müracaatlan rıca olunur htırbaşkanı adayı Rösterdiklenni sovlemektedirler. öte vandan •••••< Sosvalistlerin Cumhıırbaşkanı a ••••••••••••»•»•••••••O (Cumhuriyet 4025) davının secllmesinl erteledikleri KAYIP Harp(t«pe Ünıver bıldirtlmiştir KAYIP mB2 vılında almış •»tesl Tıp Fakültesı şebekemi olduğum pasaportumu kaybetKAVIP M NA 489 plakamı kaybettim Geçersirdlr tim HUkllınsuzdUr kaybettim HUküm^UzdUr Tanhı AKTUO Avukat Osman Npslp AYKUT Cenan YENİSC (Cumhuriyet 4019) Cumhuriyet 4027 Cumhurijet 4 2 OS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle