23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"ABD, Türkiyede bır gözünü ve bir kulağmı kaybetti,, • FRANSA'DA YAYIMLANAN LE NOUVEl 0BSERVATEUR DERGiSiNE GÖRE. TÜRKiYE ARTIK ABD İÇİN AYRICALIKLI BiR GÖZETLEME VE DiNLEME Ü5Sİİ OLMAKTAN ÇIKIYOR VE NATO iÇiNOE YENi BİR ZAYIF HALKA OLUŞTURUYOR. ABD seçiminde Carter engel tanımıyor CARTER, DEMOKRAT PARTiNiN ÜBERAL KANADININ TEMSilCiSi MORRiS UOALl'l ÇOK GERiLERDE BIRAKTIKTAN SONRA PARTi k'OOAMANLARININ GÖZDESi HUBER1 HUMPHREY'i DE KORKUIARAK SAF DIJI BIRAKTI. Jimmy Carter'in içf politikaya ilişkin çeşitli görüşleri... Demokrat Parti Başkan aday adaylan lçinde en şanslı durumda cijlan eski Georgia Valisi 51 ya şındaki tutucu aydm. Jimmy Carter'in ıç politi kada çeşitll konulardaki görüşlerini asağıda veriyoruz. Amerika da giderek kızışmakta olan Başkanlık seçimi kampanyası şimdilik iki gerçe£ı ortaya çıkarmıştır. llk olarak Amerikan halkı tutucu adaylan desteklemekte ve liberallere oy vermemekterlir. Nitekim Cumhuriyetçi Partiden Başkan Ford futucu. Ronald Reagan da sagcı kanadın tenvsiUulendir. Demokrat Partide günün yıldızı Jimmy Carter ise tutucu kanadın temsilcisi olarak sahnededir. Demokrat Partl nin liberal adayı Morris Udall'ın Carter karşı sında hiçbir şansı kalmadığı artık genellikle kabul edilm°ktedir. Seçıın kampanyasında ortaya çıkan diger bir husus da, Demokrat Jimmy Carter'in, partisinin Başkan Hdaylıgını kazanmasının artık kesinleşmis olduğudur. Sosyal Hizmetler: "lJlusal Ekonomi KiMSE TANIMIYORDU Gerçekteıı iki ay öncesine kadar kitnsenin tanımadıgı 51 yaşındaki eski Georgia Valisi ve yer fıstığı çiftçisi Jimmy Carter önseçimlerde onüne dikilen tüm engelleri yıkarak ve deyim yerindeyse rakiplerini bir sılındir gibi ezerek, partisinin Başkan adayliRinı şimdiden garantılemiştir. Carter'in 14 temmuzda Miami'd.e toplanacak olan Demokrat Parti Kurııltayında partisinin Başkan adayı seçilmesi için 1505 delegenin oyunu alması gerekmektedir. Gözlemnılerin bildirdiftine göre Carter şimdiden 900 delegenin oyunu saglamıştır. • Bizim ulus olarak llk önne lizerinde durmamız Rereken konu, çalısmak lsteyen her Amerikan vatandnşına iş saglamaktır. diyen Carter'e göre, federal hükümet vergiler ve çeşitli teşvik tedbirleri aracılığıyla özel şirketlerle işsiz ve emekli işçilerin çalışmasını sağlamalıdır. Carter kentlerde ve issiz çevrelerde gerekll işi saglayan bir hiikümett«n yana oldugunu açıklamaktadır. gortasına büyük önem verdiğini belirten Carter şimdiye dek bu konuda özgUl bir öneride bulunmamıştır. Gözlemcller. Carter'in diğer sosyal hizmetler konusunda da fazla açıklama yapmadıgmı belirtmektedirler. Egitime agırlık veren Carter ABD Kabinesi lçinde ayrı bir Eğitim Bakanlığı kurulmasm dan dR yanadır. Refah hizmetlerinin kent yönetimi aracılığından çıkartılıp Federal ve Eyalet yönetfmine verilmesini öneren Carter Ulke çapında adll bir refah programından yana oldugunu »ık sık tekrarlamaktadır. Carter'in refah planmın temelinde • hiç kimse, çalışan yoksul lnsandan daha fazla bir yardım alamayacak» görUşü yatmaktad». ,1. Fransa'da yayımlanan Le Nouvel Observateur derpisiniıı so;ı sayısında yer alan bir yazıda, son siytıj.al ı;<?lişmei«=.riiî ışıgında NATO'nun durumu ve gcleceşîi ineclenmekte ve ABD'nin Türkıye'deki «bir goziinü ve bir kulağıhı» kaybettiği savunulmaktadır. Dergide Josette Aliu imzasıyla yayımlanan vnziriıı, Güney Akdeniz'de Porlekiz ve Yunanistan'dan sonra NATO'nun üçüncü halkası Türkiye'n:n de arük ABD için ayncalıklı bir çöz'ıtlenıp ve ciir.leme yeri olmadıgı öne siirülerek, Türkiye'dekı Amerikan üslerjnin Sovyetler Birliginin göztUenmesi için en elverişli bölgelcrde kurulmuş olduklan ve bu tür Usierin başka bir yerde kurulmasınm olanaksız olduğu bclirtilmektedlr. Bozuk yolların onarımı, geri zekalı çocuklann egitlmi, alkoliklerin iyileştirilmesi gibl gerekll halk hizmetlerinde işsizlerin çalıştırılacağım açık layan Carter bu tiir işlere •anlamlı 1ş. de demektedlr •Ekonomtmiz kapasitesinin çok altında çalışmaktariır. diyen Carter, önerdiği İş programının enflasyona yol açmayacağını ileri sUrmektedir Hubert Humphrey Carter'in bafanlanndan Urktfl Enflasyon oranını dilşük tutmak İçin ham madde fıyatlarıyla ve ücretfiyat dengesinin iliş kilerinde kontrol edileceginl belirten Carter. ABD Devlet Başkanının falz oranlarım daha sıkı denetlemesinden yanadır. Carter, ABD Başkanının uzun vadell ekonomi planmın llç yıllık bütçeler aracılıgıyla jnirütül mesl gerektiğinl ileri sürmektedir. HUMPHREY'İ KORKUTTU CHrter, liberal Morris Udall'ı safdışı bıraktıktan sonra Demokrat Parti kodamanlarınm gözdesi Hubert Humphrey'in de gözünü korkutmuş vo Carter'in ezıc.i zaferleri karşısında morali bozulan Humphrey 29 nisanda seçim kampanyasına katılmayacagını açıklamıştır. Humphrey'in bu açıklamasıyle Demokrat Paılıde Carter'in rakibi olarak Liberal Morris lidall ile Kalıforniya Valisi Edmund Brown ve Idaho Senatöril Frank Churnh kalmışlardır. Edmund Brown ile Frank Church seçlm kampanyasına geç katılmışlardır. Ancak gözlnrrıriler, Carter'in üç rakibini de kolayca. yeneıek, partisinin başkan adayı seçilecejini belirtmektedirler. George Wallace ise artık rakip sayılmamaktadır. Senatör Jackson da bllindiği Ribi yarışmadan çekilmistir. YENİ POLİTİKA Le Nouvel Observateur dergisinde yer nlan yazıda Portekiü'in belirsiz durumu, Türk Yunan anlaşmazhgı ve Kıbrıs sorununun ardından Yunanirtan'ın NATO'dan çekilmesı, TUrk Amerikan ilişkîlmnde bell: siire devam eden gerginlik ve ItBİya'da komünlstlerin iktidara katılma olasılıklan karşısında ABD'nin Avrupa pnlitikasının değı.şmekte olduğu görüşü savunulmaktadır. Le Nouvel Observatpur dergisina göre, ABD ikili anlaşmalar yoluyla Yunanistan ve Türkiye ile ilişkilerini düzene sokmuştur, ve btlyük bir olasıhkla îtalya ile de benzer bir llişki içine girmek isteyecektir. KUJKUYIA KARŞILANIYOR Ancak Cıırter, parlak başarılanna ragmen Demokrat Parti kodamanları ve bazı sendika liderleri tarafından hâlâ kuşkuyla karşılanmaktadır. Carter'in geleneklere uymayan kendine özgü seçim kampanyası, Demokrat; Partinin şefleri ile arasındaki mesafeyi koruması, sendikalardakl egemen gruplarla fazla samimi olmaktnn kaçınması, partinin list kademelerinde kendisine kuşku ile bakılmasına yol açmaktadır. Bu arada konuşmalannda dln ve Tann konularına fazla agırlık vermesi de bazı çerrelerde kuşkulara yolaçmıştır. Araa çok zekl bir diplomat oldugunu kanıtlayan ve siyasal atmosferi iyi değerlendiren Jimmy Carter çekici kişiliği, sempatik glilümsemesi ile kitleleri pesinden sürüklemektedir. Carter'in ön seçimlerde peş peşe kazandıftı parlak zaferler kendisine başka bir avanta) da sağlamıştır. Demokrat Partinin aday adayı bundan böyle partt şeflerl ile iliskilerini gelişt>rmck İçin daha fazla zamana sahip olncaktır. Nitekim Carrtr de indianR'daki laferinde sonra «artık seçim kampanyasına daha az zaman ayırıp, partiyi Ilderliglm altında birleştirmeye çalışacagım» demiştir. Jimmy Carter, geçen hafta Alabama'da 'Başkanımıza selâm» yazılı afişlerle karşılanmıştır. İki ay önee bu afişler herkesi güldürüyordu. Oysa geçen hafta Alabama'da kimsa gülmemiştir, afişlere (Oıs Haberler Srrvlııt) NATO'NUN GÜNEY KANADI Belirtildlğlne göre, ABD, zaten zayıflamış olan NATO r^üney kanadını Avrupa'daki askerlerinl çekerek daha ria zayıflatmayı göze alamaz. Çünkü, Amerikan askerlerlnin Avnıpa'dan çekilmesi birinci olarak Batı Almanya'nın istemedigi hir girişim ikinci olarak da, ABD'nin sonuçlanna katlanamayacagı bir ger! çekilme olacaktır. Le Nouvel Observateur derglsinde yer alan yazıda, îtalya'nın ABD için, stratejlk açıdan önem tasıdığı belirtümekte ve bu iilkenin, Yunanistan'ın çekllmesınden sonra ABD'nin Akdeniz'dekl en önemli dayanağı oldugu savunulmaktadır. Yazar, bu görtlşe kanıt olarak Napoli'de bulunan NATO güney kanat kuvvetlerı komutanlıŞı ve diger ABD hava ve deniz lislerinin bulundugu elverişli noktalan göstermektedir. Le Nouvel Observateur derglsl NATO'nun zaten, Portekiz, Yunanistan ve TUrkiye'nin durumlarıyla büyük ölçüde bunalım geçirdiğini ve Italya'da iktidara ortak olacak bir Komünist Partinin NATO'yu çökertecek Olay diye sunulmasmın yanlış oldugunu savunmaktadır. İTALYA BEURLEMIYOR Le Nnuvel Observateur dergisinde yer alan yazıda, ABD'nin İkili anlaşmalar yoluyla, Türk Yunan çatışmasını, Italyan komünistlerini Portekiz solunu ve Jspanya'daki muhtemel bir iktidar değişikliğini kendisl açısmdan etkisiz kıiaoak yeni bir «aygıt yaratmak» amacında oldugu belirtilmektedir. (Dıs Haberler Servlsl) Carter: "Detant gerekli, ancak Sovyetler bu politikadan daha kârlı çıktı Vergi Reformu Carter basitleştirilmi» bir vergi sisteminden yanadır. Ayrıca Amerikalı İş adamlarının fabrika larını dış ülkelere taşınıalannı engellemek İçin şirketler vergi sistemini de değiştireceğini bellrtmiştir. ^•f . E n S r İJ İ " Carter yenl hülriimet profrramında ' enerji kaynagı olarak kömür ve günese agırlık verilecefeinl belirtirken .bizlm atom enerjisi Uzerindekl yogun çahşmalanmız kesilmiştir. Aslında atom enerjisi Uzerindeki çalışmalar çok uzun zaman ve çok uluslu çaba gerektlrir» demiştir. Carter Elektrik ener.jisine dayanan Rerekslz fabrika yapımından kaçınılması gcrektlğl ni belirtmektedir. a Başkan adayı asker kaçaklarına kayıtsız af çıkaracağını söylüyor K Ü r t a İ * Kürtaja karşı çıkan Carter hUkUme• " tin iyi bir egitim planı ile daha ly) > seks ve alle planlaması sağlayacağını lsrarla belirtmektedir. Carter ABD Başkanı olunea Vletnam savaşına katılmamak için İsveçe kaçanları, asker kaçaklannı kayıtsız olarak af ede" ceğinl belirtmistir. Adalet Bakanlıöı : ST ft ,^ Bakanlığınm her türltl politikadan uzaklaştınlmasından yanadır. (DIR Haberler Serriai) u «İTALYAN KOMÜNİST PARTiSINE KARŞI CEPHE AIMAMIZ AKIICI BİR «NEWSWEEK» DERGtSÎNlN MUHABİRt JİMMY CARTER'LE DIŞ POLtTtKA KONUSUNDA BİR GÖRÜŞME YAPMIŞTIR. GÖRÜŞMEYİ OKURLARIMIZA SUNUYORUZ: SORU Stzın <iiş politikanu, Nmon, Ford ve Kissinger'İh dıs polltikalanndan h»ngt bckımlardan daAiftk olacaktır'' CARTER B*m dış politikayı bloklararası iliskilerden çıkartıp, iki taraflı ilişkilerle yürütmek taraftarıyım. Başkan seçilirsem Batı Avrupa ve Japonya ile çok daha sıkı bir işbirliğine giderpgim ve gizli diplomasiden mümkün olduğu kadar kaçınacagim. SORU Kişisel dlplomasiye agırlık vereceglnizi söylüyorsunuz. Yani bol bol seyahat mi edeceksiniz?. TUTUM DEGİIDİR» CARTER Hayır. Ford'dan fazla seyahat edecegimi sanmıyorum. Şunu demek istlyorum: Dlger üikelere daha fazla saygı gösterip, onlan daha ciddiye almalıyız. Diğer ülke llderleriyle daha sık görüşmeliyiz. Bu da ancak lkl taraflı ilişkilerle olıır. Bloklararası ilişkilerde ülkelerde tek tefc yakınlaşma sağlamak mumkün olmuyor. SORU Eğer Başkan seçilirseniz, Kissınîer'l Dıjişleri Bakanı olarak tııtar mısınız? CARTER Hayır. Ama Klssinger gibl bir diplomatı her zaman özel görevlerde kullanabilirim. SORU Detantı (yumuşama) destekledlğinizl, ama şimdiye değin Sovyetler'in detant'tan daha kârlı çıktığını söylüyorsunuz. Bu konuda bıraz daha ayrıntılı konuşabilir misinlz? CARTKR Sovyetler Birligmin işbirliği olmadan bazı önemli uluslararası sorunları çözüm İTALYAN KOMÜNİST PARTİSİ SEÇİM LİŞTELERİNDE YÜZDE 10 ORANINDA KOMÜNİST OLMAYAN ADAY GÖSTERECEK ROMA 20 haziranda yapılacak olan erken seçimlerde kazanma şansı hayli yüksek olan İtalyan Komünist Partisi yönetim kurulu seçimlerde, listelerinde °İ1O oranmda «Komünist olmayan bagımsız adaylara. yer verme kararı almıştır. Bunlar arasmda doktorlar, avukatlar, bir gazeteci ve bir de Piemonteli çoban bulunmaktadır. İtalyan KP'sinin liste başları arasmda ise şu isimler sayılmaktadır: Milano'dan Luigi Longo, Roma'dan Enrico Berllnguer, Torlno'dan Giancarlo Pajetta ve Napoli'den Giorgio Amendola. İtalyan KF'si ayrıca bu seçimlerde kadınlara da daha fazla şans tanımaya karar vermiştir. İtalyan komUnistlerinin bu seçimlerde pariamentoya en az 240 kadar milletvekill ve senatör sokmaları beklenmektedir. (a.a.) CARTER VE ÇOCUGU: 51 YAŞIHDAKI TUTUCU CARTER PARTİSİNİN MORRİS UDALl: DEMOKRAT BAJKAN ADAYLIGINI GARANTiLEMiJ DURUMDA PARTİNİN liBERAl KANADININ TEMSilCiSi YARIJMADA GERilERDE 4 KAIDI. lemfi olanağı yoktur. örneğin Ortadogu ya da nükleer silâhlarm sınırlandırılması gibl.. Bundan ötürü Sovyetler le ABD arasmda bir yakınlığın yararlı olacağına inanıyorum. Ancak kanıma göre Kissinger detanfm başarısı ile kendi kişisel başarısı arasında sıkı bir baglantı kurdu ki, bu doğru değlldir. Üstellk, Sovyetlere yaptığımız tahıl satısından, bizim zararlı cıktıjhrmısa inanıyorum. Helsinki anlasması da daha çok Sovyetler» yaramıştır. SORU Siz başkan olsaydmız. Helsinki Anlasmasını Imzalar mıydınız? CARTER Kelslnki Zinresine katılacağımı sanmıyorum. Helsinki anlaşmasma karşıhk Sovyetlerden elle tutulur birşey alamadık. Üstelifc Moskova'nın bu anlaşmanın ilkelerine uyduğuna dair henüz somut bir belirti yok. Vladivostok'ta yapılan nükleer anlaşmadan da Sovyetlerln daha kârlı çıktığına inanıyorum. SORU Kissinger, İtalya'da komünlstlerin iktidarı pajiagmalarının NATO için çok tehlike11 olanagını söyluyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? CARTER İtalya'nın içişlerinde bir uzman oldugumu iddia edemem. Ama İtalyan komünistlerine karşı cephe almanın da zararlı olacağına inanmıyorum. Italya'da demokratik güçlerl desteklemeliyiz, fakat komünistlere de kapıyı kapamak doğru olmaz. îtalya'nın çevresine duvar örmeye çalışmanın bize yararı dokunmaz. Îtalya' nm içişlerine kanştığımız takdirde bu daha çok komünistlerin işine yarar. Komünist Partisi İtalyan halkma «Göruyorsunuz. Amerika bizi yönetmeye kalkıyor. der. Halk da inadına oyumı komünistlere verir. SORU Ama bir NATO Ulkeslnde korerilmstlerin iktidarı paylaşması yepyeni bir durum çıkarır ortaya. Siz böyle blrşeyi kabul eder misiniz? CARTER Bu konuda şimdiden birşey söylenemez. Eger komünistler iktidara gelirseler. durum tekrar gozden geçirilir. Ama İtalya'da batıya yakm bir komünist partisinin bulunması. her halde bizim tarafımızdan reddedilerek Mos kova'ya yanaşmış bir komünist partisinin bulunmasmdan daha iyldir. Bu bakımdan ttalyan komümstleri ile aramızdaki tüm köpriileri atmak akıllı bir davranış degildir. SORU Bazı çevreler, Italya'daki durumu Şili ile kıyaslıyorlar. Bu çevrelere göre îtalya'da komünistler iktidara gelirse Washington ya CTA aracılıgıyla, ya da tktisadi müeyyldelerle hU kümeti düşiirmeye çalışacak. Siz başkan olarak böyle birşeye izin verir misiniz? CARTER Simdiki duygularımla, böyl» blrşeye izin vermeyecegimi söyleyebllirim. Ama gelecektekî her olay İçin şimdiden kesin olarak ta konuşamam. SORU Biraz da Ortadoğu'dan söz edelim. Siz kişisel diplomasiye inanıyorsunuz. Filistin Kurtuluş Orgütu ila karşı karşıya görüşms raasasına otumıayı kabul eder misiniz? CARTER Filistin'lllerin meşru haklarını eninde sonunda tanımak zorundayız. Filistin'111er Israil'in yaşama hakkını kabul etmeden. Filistin Kurtuluş Orgiltü ile masaya oturmam. llk önce Israil'in var olma hakkı tanınmalıdır. SORU lsrail Amerikan askeri yardırmnm artırılmasını istiyor. Siz bunu kabul eder m'.ydiniz? CARTER Israll'e kendinl savunması İçin Kerekli askeri ve iktisadi yardımı yapmalıyız. Ama bu yardımın ne oldugunu ancak askeri uzmanlarla görüştükten sonra söyleyebiürlm. SORU Kissinger, Afrika'da çoğunluk lktidarlarını dest«klediğini söyledi. Sizln görüşünüz ne? CARTER Bu konuda Kissinger'le tam bir uyum içindeyım. Ben de Afrika'da çoğunluk ikti darlarını destekllyorum. SİNA ANLAŞMASININ DOĞURDUĞU TEHLİKELER, ARAP KITLELERININ GÖZLERI ÖNÜNE SERILDI,, Sunye I}Çİ Sendikaları Konfederasyonunun yayın orgnnı El İştlraki gazdesinde yayınlanan ve Mııır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın ülkedekl ekonomik bozukluğa karşı Sina Antlajması'nı çare olarak go'iterrtıe«l.ıl cleîllıen bajyazmın çevlrlsini sıınuyoruı: «Buoünkii Mııır rajlmlnin, Arap davasını tasfiye yolunda billnen o geni; adımı almasından sonra ve Sina Antlavnası'nın doğurdugu tehlikeltr Arap kitlelerinin ve dünya kamuoyunun gözleri önüne serilince, o rcjimin ba;ıı.dakl yönelicilerln, bu açık teslimlyetçlllklerine bir »akım kılıflar bulmaya çalışacakları belliydi. Bu kılıf, tabil ki ylne Arap davosı konusunda söyleyecekleri bir takım sözlerden oluşacaktı. Onlar da öylo yaptılar. Filiitin halkının hakları iirerlne titrediklerinl, i?gal altındaki Arap lopraklarını sava» yoluyla dahi olsa son karıjına kadar kurtarmaya «kararlı olduklarını» iddia edlp durdular. Oysa bu iddia ve «açıklamaların, aslında, Arap kitlelerinin ve devrlmci Oüçlerln tflkındıklan, ilkeler» dayalı tavrını ve gbsterdikleri tepklnin Izlerlnl sllmeyl amaçladığını, bu t«P kilere karşı blrer kalkan olarak kullanıldığını onlar da çok iyi biliyorlardı. Ne var kl Mıtır yönetlcllerlnln, bu akılıf hazırlam » polltrkalarının ve onun Arap dünyaıında yol açtığı karışıklık ve olayların bu asamada yeterli olçüye varacağmı, Arapların eylemsel tutumlarının bölgescl ve uluslararası değijlkllklere bağlı olarak yumuşayacağını ssndıkları bir ıırada, ve Sedat'ın donekliğinin emptryalist çevreler ve özeltlkle Amerika Birlesik Dovlelleri ile siyonist devlet tarafından büyük bir m»mnunlukla karşılandığı bir dönemdc; evet t»m bu <iö nemde, Mısır rejimi, kendinl, ülkede kitlelerin takındıkları bir tavırla karjı karsıya buldu. Hem de, korkıı dereceslnde endise verlci bir tavırdı bu. Aslında Mısır halkının takındığı bu tavır ne sürpriıdi, ne dn yenl bir stydi. Fakat Başkan Sedat vc onun ortiklığindJiki »akım, geçen bes yıllık süre içinde ve ozelllkle Ekim Savajı'ndan sonra, bu duruma büyük önom vermemlslerdl. ÇUnkü Sedat, Mısırlı kll lelerln ekonomik bunalımlarıyla uğrajtıklarını ve rejlm tarafından çlzilen çizgiye lerı düsectk bir tutumun, baska bir nedenln değll, bu ekonomik bunalımm ürünu o!acağını blliyordu. İşie buna karşı da, muhalefotin suıturulmasına yeterli olacağını sandığı bir formiil ha zırlayıp uygulamaya başladı. Bu formülün özetl fudur: Mısır'ın Içlnd* bulun duğu ekonomik bunalım, Arap ulusunun slyoniıt dü; manla olan çalışmasının ve Mısır halkının bu davaya bağlı olmasının dogal bir sonucudur. Fakat kendlsi (Yani Sedat), sorunla llgllenerek ve blraz daha yürek II ve gerçekçl ( I ) davranarak bu bunalımı çüzecek, kit leleri bolluğa ve refaha kavujturacak güçtedlr. Bunu sağlamak İçin de Mısır'ın uiusal davayla olan bağla larını çormek, düsmanla uzlaşmak ve »avaş durumuna son vermek gerekmektedir. Ne var ki buna karıılık Mısır halk kftlelerl de ortaya önemli bir soru attılar: cBu yol bizl nereyt götürecek?» Işçilerden, sjrencilerden, yoksul köylülerden ve küçük memurlardan oluşan Mısıriı kitleler, bu loruyu, gırliaklarınt yırtırcasına haykırıp durmıktadırlar. Bunlar, ekonomik bunalım için çözüm yolunun Mısır dısından bulunup oetirilemeyeceğini çok iyi bilmektedirlar. Ve Mısır halkının gücü ile maddi olanaklarının, bugünkü rejimden yararlananların, takelcl çıkarların temsllcilerinin ve büyük mütaahhltlerin ellerlnde oyuncak olmaktan kurtarılıp korunduğu ve lyl kullanıldığı lakdirde, iilkenin ekonomik iıllkrara kavuşmasına yetecek ölçüde oldugunu da bilmektedlrler. Ayrıca, Arap ulusunun gücünii, Arap dayanısmasının, Arap ekonomik gelifmesinin, uiusal yönellşlerin ve sağlıklı bir sosyalist yöntemin katkılarını da hesaba katmaktadırlar. Mısırlı kitleler, bugünkü rejimin propagandada, sanatta ve kültürde de büyük ve lehliketi bir aldal maca kampanyası açtığını da görmektedlrler. O kadar xl, Arap topraklarından çok geniş bir alanı hala işgal dltında tutan slyonisl düımanla yaptlacak barı» plan ları blle, bugünkü rejim tarafından, bir Arap ulkesin den gelecek muhtemel bir ıaldırı tehlikesine karsı ( I ) Uiusal bir zorunluluk blçlmlnde sunulmaktadır. Baskan Sedat ve «Amerlkancı Barışnn yapılmasın da kendisine ortaklık eden, Mııır'dakl diğer d»nek yöneticllar ve unsurlar, bu gldisjerinln ergeç, asılması olanaksız bir engele çarpacağından endije etmektedlrler. Bu engel, Sedat'ın «ekmek ve barıs formülü»nün ne kadar çürük olduğunun bllinclne varan Mısırlı kltlelerdir.» LÜBNAN'DAKi MISIRLI GALZETECiLERi KiMlER TEHDİT EDİYOR! Lübnan gazetelerinde çalışan Mısırlı gazetecllerln bugünlerde meçhul kisiler tarafından tehdlt edlldikleri bildirilmektedir. Lübnan gazetelerlnin bildirdiklerine göre, Başkan Enver Sedal rejimine karsı olan bu gazetecllere telefon eden meçhul klşllcr, bu tutumlarını sürdürdüklcrl takdlrde öldürülecckleri tehdldinl savurmaktadırlar. Meçhul telefonlardan bu tehdltlerl savuran meçhul klşiler ayrıca, Lühnan'daki durumu hntırlatarak, bu ortam içinde kendilerini kolayhkla öldürebilecckl<>rinı, bu koşullar altında tanınmalarının ya da yakalanmaIflrının soz konusu olamayacağını, klmsenin kendilerinden int.k»n da alamayacağını bildirmeyi de ihmal etmemcktedirler. Bu knnuyla ilgili haberleri yayınlayan Lübnan gazetelerl, öİL.nle tehdit edilen Mısırlı garetecilerin kac klşl olduklarını blldirmediklerl gibl, klmllklerl konusunda da bllgi vermemişlerdlr. Ijle Lübnan bunalımının bir baska yüzü.. (Dıs Haberler Servisi) YA (İN SORU Ya Çin İle lllskiler? Çin'e bir elç! göndermeyi duşünür müydünüz? CARTER Evet. Fakat bu kararım. Pekin hüküınetmın davranışına bakar. Herhalde ihtiyatlı hareket ederdim. Talwan hükümetine karşı da, sorumluluğumuz var. Onları terkedemeylz. Ama kanım.» göre 800 milyonluk Çin halkı ile Amenkan halkı arasında doğal bır dostluk duygusu vardır. Blz Çin'lilert her zaman dostumuz olarak gör müşüzdür. Efter Pekin hükümetl de bu konuda aynı şeyl düşünüyorsa İki Ulke arasındaki ilişkiler geliştirilebilir. (Dıs Haberler Serrlsl)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle