25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet 7 6 1975'in en önemli olayları ve yorumlan Büyük boy 320 aayfa 35 TL. urıyet 53. ytl. uyı: 18601 Kunıcusu: TUNUS NADİ 12 Mayn 1976 (arymb* ÇAĞRI TUm 8 w ı » y t h l ü t r .Sltlerl IS Mayıa »976 P ı u r aaat 10.30 da gclenekml agura fUnümUu bekllyonıx. tstanbu] Brkek Llsefti Mezun ve Mensupları Dernejjri BAŞBAKAN DEMlREL, DANIŞTAY BAŞKANI SlYASAL TARTIŞMAYA TARAF OLDU,, DEDl ANKARA, (Cumhuriyet Büroıra) Basbakan Süleyman Demırel dün bir açıklama yaparak, Daruştay Başkanı îsmaıl Halcii Ülgen'ın konuşmasına cevap ver nuş «Danıştay Başkanı bu konuşma ile sıyasl polemik açabılecek bir tartışmaya taraf olrnustur» demıijtir. Demirel, Danıştay Başkanının ortaya «ttığı hususlann enıne boyuna tartışı labılecegıni, sadece kendislntn slyasi hüviyetl İle Danıştay Baş kanının bir yargı organına men sup olmasının bu tarfıştnaya K ter ıstemez siyaai nitelik ka7andıracaginı bildirmış Danış tay Başkanıyla srtvlediğl sbııler konusunda mutabık olmadıgını Ifade ptmıştır Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demırel'in bu konııdaki açıklaması şoyledır «Sayın Danıştay Başkanının, Danıştav'ın 108'mci kuruluş vıl dönümü dolavısıvle yapmış bu lundugiı konuşmayı üzüntU ile karşıladım Sayın Danıştar Ba^kanı bu ko nuşma ile siyasi polemik açabilecek bir tartışmaya taraf olmuştur. Sayın Danıştay Başkanının ortaya attıftı hususları enıne boyuna tartışabılirir Sadece bı zım sıyaaı hüvıvetimız jle ken dısinin bir yargı organına mensup olması, bu tartışmaya lster, ıstemez sıyasl mahiyet kazandı rır Danıstay'ın kararları tartışı labılir. 18fSl Anayasagının Danış tay İle ilıtil! msddesi 1971'ds degıştırılmıştir, Bu bir zaruretten (logmuştur (Devamı Sa. I. Sü. 1 de; Genel Kurmay Başkanı, Alpkaya hakkındaki beraat kararının bozulması için Askeri Yargıtay'a başvurdu ANKARA, (Oumhurlvrl BiıroMi) Onelkurmay Başkanı Semıh Sancar, Hava Kuvvetlen eskı KO mutanı, emeklı Orgeneral Emın Alpkaya ve arkadaşlarıyla iljcıli olarak Genelkurmay Askert Mah kemesinın verdiğı beraat kararı nın bozulması ıçm Askerî Yargı (Devamı Sa. », Sü. 8 de) Yahya Demırel hakkmda hayalı mobilya ıhracı ılgili 3 yeni dosya daha düzenlendi KARADEN1Z EREĞLlSt, (Cumhuriyet) Hayalî mobilya ıhıa cı volsuzluğuyla llgtlı olarak E regli Cumhuriyet Savcılığı yeııı bir dava dosyası hazırlayarak, Zonguldak rumhunyet Savcılığı na gondermıştır Bır süredenberl Karadeniz E (Devamı Sa. S Su. S de) TV IstanbuTa gelen temsilcilerle kendı ülkelerinde görüştü Yalçın PEKŞEN U\km Konferansına 41 tılkeden 250 civarında çagınlmış Dogal bır şey Bunların yol, yeme, içme, yatma masrafları da TUrkıye Cumrmrıyeti bütçesmden karşılanı yor Bu da gelenek olmıış diveüm Fakat iki gündenber) bu ga/Pterılerın l^lam Konferansı konusunda tam bır ca hıl durumuna sokulması gbrulmüş şey degll Konferansın ilk günü saat 19'a kadar açıklama yapılacağı yolundald so7İerle bekletılpn garetecilere ö saatta ba^ın toplantm nın «yanna» rdUne) kaldıgı açıktandı Dün lse, KUltür Sarayma sokulmayan gazetecıler boşuna bekledıler akşa(Devamı Sa. ». SU 1 de) Denktaş: "Sovyetler Kıbrıs konusunda ABD'den daha tarafsız,, Ümit GÜRTUNA Cumhuııjet'e özel bir dpmoç verpn Kıbrıs Turk Fe Devletı Başkanı RRiıt Denktaş, Kıbrı<; sorununun ço zumünde Sovvetler Bırlıgi'nın Ampnki Birleşik Devletle rınden daha tarafiız bır davranıs Içındp bulundujiıınu b R lırterpk «Mnkanos ABD'VP VP Amcrlkn'dnkl Yunan kull sıne inandıgı sürece bizimlc anhi'jamnz» demıştır Denktas bu arada Kıbrıs sorununun çrt7ümlinde Yunanistan'a bü yllk Rörev dflştüftilntl ve Yunanıstan'ın gerçekren samfmi olması dnnımunda sorunun sUıatle ço7UİPbıleceginl sbylemiştır. Denktnş ayrıca bağımsıylıgını kazanmış Türk (I)evamı Sa 9 Su 3 de) ile fs/oıtı Konferansı bugün çahşmalanna başlıyor 7 Islâm lılkelert Dıştşleri Bakanları Konfpran^ı bu sabah yapılacak bir torenle çalışmalarına başlayacaMır Konfpransın resmî çalışmaları Uç (rlln sürerek tir Bu ararii Turkiye'nin Kıbrı>î Federe Turk Devlett Başkanı Rauf Denktaş'ın konuşmasından sonra, hazırladığı bir ka rar tasanmnı konferansa sunacagı ogrenilmlştlr. ANKA Ajansınm haberlne g«re Pakıstan ve tran dahll bazı Aıap ve Afrlka ülkelerının gortlşU alınarak hazırlanan ve muh tpmelen başka barı Ulkplerın ftnerisıyle sunulacak olan tasanda, Islâm Konferansına Uye Ulkelerin, milletlerarası forumlarda Kıbrıs Türk toplumuna da Kıbrıs Rum tpmsılcilerıyle pşit haklar tanınmasını destekleyeopklprıni açıklamalan önerılmektedlr Tasarıda Kıbrıs TUrk toplumunun adı har paragrafla .Kıbrıs TUrk MiWüman Toplu luğu» olarak geçmelctedir. Karar tasarısının metni, şöyledır «Yedinci îslâm Dışişleri Ba kanları Konfeıansına katılan Bakanlar, Kıbrıs Turk Müslüman Toplumıı lıderı ekselans Rauf Denktaş'ın toplumunun özgürluk, vekar, lnsan hasıyetı VP meşnı hakları vbnündeki mücadelesınl açıklaynn knnuşmasını spmpatı \p büyük ılgi ile dinledikten sonra ( 1 Türk MUslüman Toplumu. nun kardeş halkınm tslâm clavinısmaNina katılma komısundaki ılgi<ııni memnunlukla kaydetmışleıdır 2 Kıbrıs Cumhurıyetmın bağımsızlık, egpmenlık toprak bütünlüğü ve baRİanti'îizliKi konusunda, Kıbrıs Turk MusUımnn (Devamı Sa 9, SU. « de) Evet, Yargıçlar Var! Gelirler kontrolörleri, 21 arkadaşlarınm çeşitli illere sürülmesini kınadılar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ^uçlanan Avkon Dogan'ın Malıya Malıye Bakanlıgı Merkez De Bakanı Yılmaz Ergenekon ile « şnetım Organı olan ve 450 Gelirler birliği» lçınde olduğunu öne suKontrolorunden oluşan «Gelırl»r rpn bıldıri aynen şoyledir Kontrolorlı Kumltı» bazı kontro«1 21 arkadaşımızın, salt lörlerin çeşitli illere sürülmesini tlstun gorev anlayışlanndan ve kınayan bir bildlri yayınlayarat, yurtseverhklerınden ot'irü çeşit(îelırler Genpl Müdunl Aykon Do li illere sürgün edılmelerinın, gan'ın lstifasını istemlşlerdır. hugıinkü ıkt darın Gelirler Genel Merke7dekı denPtınıi «mahRlll Müdüru Avkon L >£an'ın, Malıye Merke/ DenBtlmlnl tR*flve ?nwlestırerek» Gelirler Kontrolnıl'i gü Kurumunu yoelastırmakla çının bir aşamasını oluşturdugu artık açıkça ortaya çıkmıştır 2 Merkpz Mall denetim organmı tasfiye etmek, yeni vergl denetımini kaldırmak belkl bır polıtıka olab'lır Ama tasfiyeyı Merkez Mall Denetim organım mahallıleştırerpk yozlaştırma ya lııvla fterçeklpştirmeye çalışmak Türkıye Cumhuriyeti Devletine, Türk halkına ve vergl yükiimlülertne açılr<ja »hnnet etmehttri Buplnkü iktidnnn Gelirler Genel MüdUrü Aykon Doğan l«t« bu thanet yolunu seçmişHr 3 Daha önce Gelirler Kontrolorleri Dayanısma Denıegi yoneücılerlnin uyarılan U?enne boyle bir uygulamayı onavlamayacagmı belırten Mali>e Ba kftnı Yılmnz Ergenekon, buna ragmen, Gelirler Genel MUdUrtl nün sürgUn islemlerinl da kaptınronftlı ş«)ulde hazırladıgı «Go. llrler KontroldrlBrt 1976 yüı çmlışma planı ve ttırne projfmmını» onaylamıştır 4 TUrklye'nln en dinamlk ve gtlçlü Merkezi Mall Denetim Organı olan «Gelirler Kontrolörleri Kurulu»nu mahallıleştırerpk vozlaşiırmayı ve son aşamada da tasfiyeyı amaçlayan, yanl basmda bulunduğu kunıluşun 6rbe öz denttim kurulusunu vok et. meyl planlavan Gelirler Genel (D«vaoiı Sa. t, Sü. 2 d«> D anıatay Başkanı Sayın Ismall Hakkı Ülgen'ln oncelcl günku toren nedeni İle verdljH sdylev bizl sevindJrdl, yureklerlmlze su gerptl. lsbasına geldlğlnden bu vana hemen gun aşm hukuk deıletl kurallarını çlğneyen, hukuka saygısızlıiı »predeyse kural hallne getlren Crphe Hnktımeti, Sayın Danıştay Başkanının uyarıcı so»lerlnden acaba gerekll dersl alabilecek midlr* Gerçekleşmeslnl ne denll dllesek de bbjle b1r umudıın boş çıkacagını bllenlerdenlr. Zaten soylevden edindlğlmlz lrienlm bunun uyarı ve ders nmırlarını ppevce aşan bir suçlama nitellgi taşıdığıdır. Sayın Ülgen, blltmsel kisillıcınln ve başan İle sürdürdügü serefll Kftrevin gerekll kıldığı vekâr lçlnde bir yandan yurtttme orKanını elestlrlrken, aslında Cephe Hükiımetini açıkça sııçlamıştir. «Kuşkusuz, yargı kararlarını uvgulamayan kiştlerln görev ve retkl vonunden bağlı oldukları nlatıiye gore haklarındakl ceza kovuşturması koşullan ve merclleri ve verilecek rezanın nltellği değişebillr. Bu Işlcmler Vtice Dlvan İle llfrlll hükümlerle memurin muhakemat kanunu ve ceza usulü kanunu hüJcümlerl ve ceza kanunuriun HcUI maddplertne gbre bellrlenlr ve cezal «orumlulıık, duruma göre görevi ihmal, (förevi kfttfiye kullanma ve Anavasayı Ihlâl gibl çesltli şuç ve reza hükiımlerlne gireblltr. OzelUkle yargı kararlannm uvgulanmaMndan blrlncl derecede görevll ve sorumlu olan sivasi Iktidar yönetlcllerine bu kararları uvgulamamanın Anayasa'yı Ihlâl mıçuntı da olusturabllecpfcl hunusunu hatırlatmakta yarar görüyorum.» Bllcmeylz daha açık konuşulablllr ml? tsbasına geldlğl gunden berl Cephe Hükumeli'nin uygulamadıgı büyüklu küçüklü Danıştay kararları, sanırız blnlerl asmıştır. Bunların bir dokumünü vapmaya kalksak Anayasamızın Başlangiç bolümündeld «Anayas.» ve hukuk dışı tutuın •e davramşları« »ozcüklerlyle v başlayan afrır suçlamnnın karsımıza dikllccpği kuşkusuzdur. An» Cephe Hükiımctl kendlnl Anavasa llc baglı saymakta mıdır? Başka bir deylşle bu hUkumet Anayasanııza saygı duymakta mıdır? Sayın Ülgen'ln de soylevlnde değlndlgl gibl 12 Mart'tan bu vana, beş yıl lçlnde 1961 Anayaoası Ikl kez detiîtirilmlî, »ztlllkle Anayasa Mahkemesl'nln yetkl »ımrları lasılmıştır. Bbyle oldugu halde Cephe Iktldan vlne de memnun deflldlr. Şu sozlerl Başbakan Anayanamızda vapüan tnrpülemelerden sonra loylemlştlr: «1961 Anayasası İle Türkiye Idare edllemez. Kuvvetler dengeslnln venlden Rdzden geçlrilmesl lâzımdır. Kejlmln kalhl olan hukumet zaafa uftratılmıştır. Anava^ada deffişikltk yapılmaM Kereklr. Mccllslerln Uzerlnde Anavasa Mahkemenl, Hükumetln uzerinde Danıştav olamaz.» Bu mantığa göre vuksek yarRI organları, kısacası vargı erkl hukukun dejçıl, MecUslerln, yanl >asama orıranının ve dolayısı lle Hükümetin buyruğunda yürumrtidir. Cephe tktldarının, rirelltkte AP Genel Başkamnın vureflnl vakan bzlcm budur. Hukuk devlcti kavrnmını alt (lst edecek hnyle hlr dcğlsiklijtc dupedÜ7 karşı devrtm derler. Cephe HUkümeti Başkanı şlm T.kzlp Cumhuriyet gazetesı yazı ışleri müdürlüğüne Istanbul gazetenizin 3ü nısan 1976 gün ve 18589 sayılı nushasının 1. sahlfesının 2. aütunundan başlayıp 9 sahıfesinin 7 sütununda devam eden .Zonguldakta Hastalardan rüşvet alan Doktorların tutuklanması lstendi. başlıklı yazıda benimde Zonguldak C Savoılığınca tutuklanmam lstendiğinden bahsedılmış bulunmaktadır Ola\la bir ilglm olmadığı gıbi C. Savcılığınca tutufclanmama dair talepde bulunulmamıştır Durumun böylece tavzıhıni rlca ederim. 3 51976 E.K.I. Hattahanesl Clldlve Miıtrhassım Dr. Filiz Tunay Cumhurbaşkanı Korutürk, Van'da yaptığı konuşmada, "Batı neyse Doğu da o olacaktır,, dedi VA\ Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Van, Hakkarı, Mardın ve Urla illerini kapsayan gezısinın ılk duıagı olan Van'da dün yaptıgı konuşmada. «Cumhuriyet idaresındekı Doğu Batı farkını kaldırmak azmınde ve bu nun gayreti içınde olduklarını» bıldırmıs, «Ne kadar bırlık olur sanız, o kudar kuvvetli oluruz» demıştır Cumhurbaşkanının bu gezı<sıne esmden başka Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Sancar, Enerji ve labıı Kuynaklar Bakanı Kılıç Jandarma Genel Komutan Vekılı Yardımoglu ve DPT MUsteşarı K»>mal Cantürk katılmaktadır. Van'da büyük sevgı gost*nleriy le karşılanan Korutürk, vılâyef>o il ve belediye sorunları hakkmda bılgı aldıktan sonra Van'lılara hi taben şu konuşmayı yapmıştır «Gorüyorsunuz kl, memlekette artık bugünku ıdarede, Ctımhurıvptın ıdaresınde Doğu Batı (ar kını kaldırmak bırıncı amacımiz dır Batı nevse. Doğu da o olacaktır Bu ıklliğl ortadan Kaıdır mak azmindeviz ve bunun gay letı ıçersındeyız. Burada memnuniyetle öğrendım kı, muhtarlaı oğretmenler (üeramı S». ». Su. 1 de) AYASOFYA MÜZESİNDE TOPLU NAMAZ KILAN MTTB'LıLER HAKKINDA SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI Istanbul Cumhuriyet Savcılığı Mıllı TUrk lalebe Bırlıgıne bag h 150 klşilik bır grubun geçti gımız cuma günU Ayasofya Mu zesine girerek topluca namaz kılması olayının soruşturmasına başlamıştır Istanbul Cumhuriyet Savcılığı, dün Siyasî Polise başvurarak, olayla ilgilı ne gibi bir işlemın yapıldığını tekrar sormuştur. Polis, Cumhuriyet Savcılıgının bu yeni uyarısı üzerıne, «Şlmdi lık herhangl bir işlemın vapıl madıgını» bıldırmek zorunda kal Adının açıklanmasım istems» yen Istanbul Emnıvetınden bır yetkılı, Ayasofja Muzesınde kı lınan toplu namaz olayının MSP lı lçışlerı Bakanı Oguzhan Asll türk'e duyurularak ne gibl bir işlemln yapılması gerektiğinin sorulduğunu. ancak olumlu btr cevap alınamadığını bıldirmistır Bu arada MC hükümetinin, Istanbul'da toplanan lslam Ülkelerl Dışişleri Pakanları Kon feransı nedeniyle, polısın Ava sofyada toplu namaz kılanlara müdahale etmemesl yönünde uyardığı one surulmektedır Polısın soruşturma yapmakta ısrar eden ilgililere, «Ayasofya MUzesınde MTTB'li bır grup 7 namaz mı kılmış' » diyerek olay dan haberdar olmadıklannı be rDevamı Sa. S, SO. 1 de) Paris'e giden Ecevit, Fransa Dışişleri Bakanı ve muhalefet lideri ile görüşecek Kosta DAPONTE PARİS CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Fransız radyosu tarafından duzenlenen «Üçüncll Dunya Sorunları» ile ilgilı açık oturumlara katılmak Uzere dün THY uçağı ile Paris'e gelmıştır. Orly Havaalanıncia açılan şeref salonuna alınan Ecevit, Buyükelçılık Maslahatgüzan Kâmuran Tüzel, OECD daımi delege mır Buyükelçi Memduh Aytür, UNESCO temsilcimız Akil Aksan, Başkonsolos ve Elçiliğin dl ğer mensupları ile Fransi7 Badvosunun bır temsilcısi tarafından karşılanmıştır. Havaalanında demeç verm»yen Ecevit, «tç politikadan çı(Devamı Sa. 9. SU. 4 de) Bu Köşeden ARABA Altan ÖYMEN »met Paşa 1|«l lerinden sonra Başbakan olunca, o zamana kadar auşılnuş Cadlllac'ı bırakmış, nutkam arabaaı olarak orta boy bir Opel knllanmaya başlamıatı. Amacı tabll CadUlac'ın vaktıgı benzlnle Opelin yaktiKi benrin araaındakl farkı devlet bOtçeslne kazandırmaktan cok, o valdtler giincel olan «Plânlı Kalkınma», «Kaynak tsrafı nı önleme» «Ibl ilkelerin hiikflraetçe ne derece ddclve almdıjhnı amntılara vartncava kadar nygulandıtını töstermekU. Sonradan aynı dikkatl. Başbakanltjh nnamda da eiM miltrrazl raoantınndan hlç bir şey değtştlrmeven Ecevit'te rörduk. TUrklye fotdr bir ülke.. Rıı, başlıbasina bir ayip dejHI. nünrada blzdea faMrlerl de »ar.. Ayıp olan şev hu raldrlltin Içlnden lS7o modell Moraedea V»: ler r» da Match lterle ekso« natlatarak ıreçen IS ya«ındak1 beycadelerln me Başkent Notları Uyanın Gaflet Uykusundakiler Flkret OTTAM ANKARA «Amcaoğlu» bir ordıı mensubudur «Bozkurt Kâmıl» kendislne bir mektup gonderır îzmır Şırınyerden 572. sokaktakı adresınden Yurtseverlerm henuz kökü kazınmamıştır. mektup elıme nasıl geçtıyse geçti, kımseyı ilgılendlrmez, yalnır şunu belirtmek isterim kl postadan çalınmamıştır. «Sevgill amcaoğlu 17 i 1976 Ege Ünıversitesi komünist eşkıya yatagı. 2 aydır boykotta Fen Fakültesl ve FKB. tamamen ıdeolojlk bir mahiyet arzedlvor lstekleri Arnaçları, bu "sene tum 1. sınıfların sene kaybetmesini saglamaV, unıver^ite onündekl btrfklmi arttırmak 5000 kişmın istikbaliyle oynamak. tkincı<ii bu senekı Her ook ivı Milliyet çi ülkücli gençler çok Seneve daha da lyl olacağından kor* tukları ve Unıveriitpvı ellprind"n kaçırnraklan endl^esindeler. lktısat Fakultesi (A)"'*"'"''» ds (Devamı ba. s, su ı de) Bayan Ford dansedıyor Başkan Ford, An <eçimleıde Ronald Reaçan l|e muradele ederken, rşi Bavan Br.tty Ford da Amerlka'nın bagimsızhk ılânıııın 200. yıl doniımü münasebetivle duzenlenen törenlenn programlan>la uğraşmaktadır. 1ütngrafta, Teksas'ta toren çalışmalarından vaklt bulan Ba>an Ford, bir vetkill İle Amerlka'Uların millı danaını yapıyor. t Düğüm Çözülmelidir MC'yl oluşturan partiler, pariamento tarihinde eslne rastlanmayacak bir engeUemeyi, mobilya >oNuzlugunda Başbakan ile Maliye ve 'Jicarrt Bakanlarının sorumlulultlarmı incelemekle gorevll Soruşturma Hazırlık Knmlsyonunun çalıştnasında yapmaktadırlar. Parlamento uyelerinin clddi kanıtlara dayanarak TBMM Başkanlıgına verdlklerl soruşturma onergesi uzerlne Genel Kıırulun, birleşik loplantı içtuzugü gereğince Ikl ay önce kurdugu komlsyon bugüne kadar sadece başkan «tçlmlertyle ugraşmış sayısız turlara rağmen bu konuda hlr sonuca ulaşamamıştır tçtiizük hukmU komlsyon çalışmaları Içln .10 gflnlük bir siıre tanımaktadır. Bu siire Içinde calışma bltlrllemezse. Genel Kurul komlsyon çalışmalarını 30 eunle üinırlı olarak uzatabllmektcdlr. tlk surede Raşkan seçlminl sonuçlandıramayan komlsyon, Genel Kurul'dan iklncl btr sure almış, ancak rene de sonuca ulaşamamıştır. Bu durum Orhan APAYDIN NADtR NADÎ (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) da, TBMM birleşik toplantısı, komlsyonun çalışma suresinl İklncl kez uzatıp uzatmama konusunda karar verecektlr. Bbylece, bir vandan M€ partllerinln enjellemelrri sonııcu komisyon başkan seçlmlcrl İçin turları surdurmektcn başka bir iş goreıneyecek, diğer yandan da TBMM Oenel Kurulu «Ure uzatılma^ı kararları verecek, sorumlu oldugu ilerl Kiırulen kişller Ise Kerektiglnde yargı orjanı bniınde iıesap vermekten kurtulmu? olacaklardır. Hukuk dilzeni hıı btçimde bir dUgümlenıneye Izln \ermekte midir"' TBMM btrleşlk toplantısı bu sorunun yanıtını lıulmak, İklncl kez komisyon çalışmalarını uzatma kararını vermeden bnce dUgumün çozulmextnl sağlamak zorundadır. Anavasa nın 80 maddeslne gdre «Başbakun veva Bakanlar hakkmda yapılacak soruşturm» Istemleri TBMM toplantısinda eoruşülıir ve karara (Devamı 7. uytada) Yüksek öğrenim kesimindeki komando saldırganlığı sürüyor (Cumhuriyet Haber Merkezi) YUksek okullarda korandoların saldırısı her geçen gün vogunlaşarak sürmekte, bu ardda ogrenim güvenliginin kalmadıgı gerekçesiyle kupatılan okul savısı da artmnktadır. Istanbul DMMA'ne bağlı Galatasaray MUhendishk YUksek Oku. Iu ve Yıldır Mımarlık'ta öğrenime veniden 20 mayıs'a kadar ara vetılmpii kararlaştırılmıştır Galatasaray Mühendisltk YUksek Okulunu dün «mbah bir grup (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) lodlll korna seslerl Ayıp olan şey, bu faldrllğln l^in de, blrkaç mllyon Uralık dugunlrrie ogul ya da ktz evlendlren kolay kazançhlann kızlanna hedlye ettlgl eene blrkaç milyon Uralık Incik boncugun gazeteler deki reslmleri. Sadec«s so«yallzm dzleml konusu deril bu.. Kapltallst ulkelertn çoğunda da bu Işln kendlne gore bir ahlâkı var.. Alman (abrlkatorü Menedp^ 280> blnmek bir vana Bonn bu modell Imâl etmeye de, hemen herkes altına bir WnlkswaKen çekebilecek haln geldlkten son ra başlamıştır. Franaa'da Cltroen'ın oncp 0 34 bin franklık tpnekp modellerlnden (eçllmezdl. Arabada konfor genlş kltlpnin kon for«uz arabayi alabilme (i r< rııniin eellsmpnlne parnir' olarak eellşmlftlr •Bu Işln ahlâkı» dedlm I nfıi (TPİIşl Aklın rti (terptl budur. tnsan 1 7 Mus9C tang'ın lctnde glclerken kal dırımlardan kendislne lş*i>lcln baktıtını, evslzlerin (Devamı 7. sajfada)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle