24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ttîl y söyieyerefc taei red CUMHURİYET 12 Mayu 1976 detm'.çti. Napnleon da 2 Aralık I 1804de kendisine taç giydirmel; lçin geisn o dnvrin Pannsrnm tn.cı alnrak fcendi elile basma koy muş ve bu suretle Kilise'ye bjrç lpnrmş olmaktan kurtulmııstu. ingUtere'de ise, 1876'da Hint 12.5.1937 împarRtorlugu tacını ilk defa Riyen Viktorya nlmuştiı. Bugün Ingiltere ta'ntına oturan altıncı Georges da Kanterbur: Piskopo. KRALIN TACI su'nun elile taç giymtş olacakBüylik Britanya Krali ve Hınrıükümdarlannda görulmez • Estır. Bugün M. Turhan Tan, sütudlstan Imparatoru Altıncı Ge ki Roma İmparatorlugu'nu ihya nunda bütün bunlardan bahset orges'a bugtin Kanterburi piseder gibi görünen Şarlmana. Sen tikten sonra yazısını şöyle bitirkoposu ellyle taç giyd:rili;;or. Piyer'de taç giydtren Papa uçün mektedir: «Tİlrk hükümdarlan Bu taç giyme törenl hakkmda cü l/!on onvın önilncie diz de yalnız şiırde ve resmi yazışmayazılan yazılar. kaç gündUr baçökmüştü. Haçlı seferlerinde Ku larda tnç giymiş gibi görünürsınımızda genis ölçüde yer aldüs'Un hırîstiyanlara geçtigi ta. lerdt. Ama yalnız bir baslığa ko mıs bulunuyor. Taç, dogudan rihte Kral ilftn edilen Godefroy'a batıya geçmiş bir gelenektir. llk nan bir sorguçtan başka hiç altın bir taç verilmek isrendiği çağlarda İran tahtında görülen zaman ise o, İsa'nın dikenll taç bir zaman başlarında taç taşımabu taç Mısır. Eti, hatta Boma giydiği bir yerde altın taç giyemışlardır.» 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET Nazım Hikmet'in yapıtını filme alan konuk Sovyet yönetmeni Ejder Ibrahimov, CUMHURIYET'in sorularını yanıtladı Terhat ile Şirin'i birleşelim, çekelım köprü kurulsun aramızda dostluğun başlangıcı olsun bu girişim,, leden lki însan» yapıtını 19561957'de filme alan Unlü Azerbaycanlı yönetmen Ejder Ibrahimov, Tİlrk stnemaoılarıyle tanışıp film lerimizi görmek için ilk kez yurdumuza gelmiştir. Konuk yönetmen senaryosunu yazdığı «Ferhat. ve !jirin»i ortakyapım olarak filme almnk için TUrk yapımcılarıyle görüşmeler yapmaktadır. Bu tasannın gerçekleşmesiyle ilk Türk Sovyet ortak filmi de yaptlmıs olacaktır. Nazım Hikmet'ten uyguladıgı ilk f 11mıylp çesitll ödüller kazanmıs olan Ibrahimov, film stüdyolarında öğretmenlik yapmı?, kısa ve uzun metrajlı filmler yönetmiş, senaryolar yazmış. Kuzey Vietnam'a giderek bu ülkede sinemanın kurulusuna önayak olmuş, birçok filminde de oyuncu olarak görünmü9tUr. önceki yıllarda Sovyetler Birliğine giden Fatma Girik, Kmel Sayın ve Feyzi Tuna ile yakın dostluk ve iliskiler kuran fbrahimov, Türkleri çok sevdiğini ve ülkemize büyük bir aevgi besledigini söylemektedir. Ejder Ibrahimov, soruları• «BİZDK, StZDî;Kt GİBÎ 12 GÜNDE FİLM ÇEVRİLMEZ. İKİ ÜÇ AY YÖNETMKN. SENARYO HAZIRMOI, ÜÇDORT AY ÇEKİM, ÜÇ DORT AY DA SESLENDtRME KURGU YAPIL1R. YANt BİR YII,I BIILUR BU UĞRAŞ. İNCE SANAT, ESTETİK OLSUN İSTERİZ. 11AL1 DOKTTR, NAKIŞ İSLER ütBt SANATA INSANIN KARAKTERtNt YANSITMA^A, YÜREGİNİ. BEYNİ. Nl AÇMAYA ÇALIŞIRIZ. StZLER PARA KA2ANMAK ÎÇIN TEZ YAP1YORSUNUZ FİLMLERÎ.» Bizde bir yılda 140 film yapılıyor, beş milyon seyirci izliyor. Bir o kadnr da yabancıdan film alıyoruz. Fransa, Amerika, Italya, Polonya, Iran, Bulgar ristan. Romanya'dan. Siz bir hafta oynasın diye film yapıyorsunuz, biz bir yıl için. Bizde, siz deki gibi oniki günde film çevril mez. IkiUç ay yönetmen, senaryo hazırlıgı, üçdört ay çekim, üçdört ay da seslendlrmekurgu. Yani bir yılı bulur bu uğras. Para yönünü hiç düşünmeyiz. İn ce sanat. estetik olsun tsteriz. Halı dokur, nakış işler gibi sanat.a insanın karaktenni yansılmağa, yüregini, beyninl açmağa çalıs'rız. Bu isler tez yapılırsa iyi olmaz. Ama siz de haklısınız. Para kazanmak için tez yapmalı filmleri. Tez yapılanU^ın da iyileri var sizde. YAJAM OYKUSÜ Özgeçmislnlzi anlatir mımnıı? 1919'da Selçuklulann çıktıftı yerde, Aşkabat'ta dogdum. Türkmenistan'lı bir anne ve babadan. Bakü ve Moskova'da konulu, belgesel ve çizgi filmler japtım. Mosfilm Stüdyolarında senaryo. yönetim, kurgu Uzerinp ders verdinı. İlk filmiml 1956' da çektim. 1959'da Hanoi'ye gittim. Vietnam'lılann sinemaları yoktu. Vietnam sinemasımn kuruluşunda yardımcı oldum. Benım rehberliğimde okullar açıldı, filmler yapıldı. Profesör oldum orda. Rejisör, aktör sanatı, dramatik sinema dersleri okuttum. YUzlerce öğrencim oldu. Kamera, resim gibi başka fakülteler de açıldı. Orada Uç film yaptım. Biri Vietnam'ı basmıs bir Fransız'la öz toprağını koruyan Vietnam'U iki askerin öykUsü: «Askerin Talihi». Iklncisi «Bir Yaz Günüydü», UçUncüsU de «Ak Gözlü Kuş». ÜçU de Çekoslovakya'nın Karlovy Vary Şenligi'nde büyük ödül aldılar. Şimdi öyküler yazıyorum. «Güneş Ağlıyor», «Tay Kızı», «Buzlar Ateşliydi» son kitaplanm. Onüç tiyatro oyununda ve altı fllmin başrolünde oynadım. BULMACA SOLDAN SAC.A : 1 Koyun yataftı. 2 îfcl Uç yaşındaki erkek koyun Ayni kökten çıkıp ayni Ulked« yaşayan v« bir basın yetklsi altında bulunan aileler topluluğu. 3 Olayların düzenll aralıklarla yınelenmesl niteliği, düzenlllik, düzün. 4 Manganez'tn simgesi Zalimliğl ile tanuimıs eski bir Bomalı kral. 5 Tersi direnç göster anlamında bir ernir 6 Bir gezegen Şu (eski dil). 7 Vilayet Gözü, gönlü çeken hal, 8 Ün, şöhret Bir pamuk tUrU. 3 Bir Avrııpa ülkesinin para birimi Tersi beyaz]a az siyahtn karışmasından mey dana gelen renk. TUKARIDAN ASAGlTA : 1 Birdenbire erlştiği varlıga kendinl uyduramayarak gösterişli davranışlara girişen. 2 > u 789 nürünün adı Tersi eskiden kul lanılan bir silâh. 5 Yenecek yemeklerin listesi Bir renk. B Bir işaret zamlri Tersi bir iş hakkında düşünüp taşınılarak uygıın diye üzerinde durulan çare. 7 Bir Erkek ismi Bir çogul eki. R Tersi ne sıcak. ne de soguk ikllm. 9 Bir sayı Ağız boşluğunun tavanı. DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZtMÜ SOLDAN SAGA : 1 Bedesten 2 îsevi Sav 3 Tir Si Ra 4 Matador 5 Akademl fi Zon Kıl 7 Ar Osaka 8 Ruh trade 9 ıkA Zaten. TUKARIDAN AŞAGlYA : 1 Bitpaznrı 2 osl Koruk 3 Derman nA 4 Ev Ad 5 Sistemstz 6 iaM Ara 7 Es DlkJcat 8 narO tade 9 Varil tn. Nâzım Hlkmet'in «Bir Mahal Azprbavran'lı ıııılü yönetmen KJder thrahimnv Türklye'ye konuk geldi. TUrk ftlmcllerlyle tanıslı. TUrk fllmlerl gördii. Son srnar>os.ı «Ferhat ve Şirin»! Tflrklerle ortak çeknıek Içln girlslmde bulundu. Ferhat ile Sirin,, ilk TürkSovyet ortak filmi olacak,, TUrk slnemasi Usttlne kf>nusmak içm çok tılm görmek gerek. Daha bunu yapamadım. Burada Yılmaz Clüney'in «Acı» filmiyle Tpmel Güısu'nun «Canavar Cafer»ini gördüm. Güney' in yapıtı deftişik, çarpıcı. Ama çok insan ölüyor, 6c var içinde, kan kokuyor. însan yüreginin sevgisi yoksun. Bir de Taşkenf te «Kızgın Toprak» filmini gördüm. llgiyle karşılandı film, olay oldu. Halk el çırptı. Fatma Girik'i. Feyzi Tuna'yı kucakladılar. Film tutulunca satıldı. Dublaj yaptılar. Yakında Sovyetlerin onbeş cumhuriyetinde biıden oynnyarak, milyonlarca kiçı »eyredecek. Komut'un anlamında bir söz Eski bir uygarlık. 3 Tersi demet halinde, hayvan ve bltki oluşumlarından oluşturulmuş iplik Doğala aykın olarak ranlılarda oluşan hastalık niteligindeki yumru Sodyum'un simgesi. 4 Tersi bir felsefe düşü mızı Azerbaycan aftzıyle TUrkçe olarak şöyle yanıtlamaktedır: BIREiRiMIZi SEVELİM SİNEMALAR EÎYOGIÜ ANKARA (44 U H ) 1 6y\t Olsun T. Altan 2 Kara Pat». terin Dönüşü V. Vu AS (47 63 15) Unııtulan Hatıralar E. Taylor R. I. ATLAS (44 W 35) tntikam Hırn K. Chong C. Shaw R.T. DÜNYA (44 01 M) Ankara Sanat Tiyatrosu EMEK (44 84 39) Köpelc Btlıgı R. 1. FİTAŞ (4» 01 M) Seks Doktoran R. T. İNCİ (40 45 95) Silemezler Gön. lümden G. Akkor Y. Gülhan R. KENT (47 77 (2) 1 Tek Der•e 2 Geee Misarirl R. 1. KONAK ( a M M) Ajanlar Kralı L. Buzzanca R. 1. LALE (44 35 95) Silemezler Gönlömden G. Akkor Y. Gülhan LÜKS (44 03 80) 1 Emrah A. Okay. 2 Tamam mı Devara mı O. Sonat. MISTIK (4» 15 14) 1 Şeytan 3 Şeker Kamısı R. T. ÖZLEM (M M (3) 1 Piiti Fisi K. Inanır. 2 Üc Kfiğıtçılar C. Arkın R. SES (45 24 U ) Annemin Arkadaşı R. T. SİNEPOP (44 24 22) Arzunun Bedeli R. T. SİTE (47 »9 47) 1 Zafer Yolları A. Queen. 2 Kabare L. Minelli R. î . ŞAN (40 »7 92) 1 Güljah H. Koçyiğit. 2 Deüsin T. Akan R. YENİ MELEK (44 42 89) 1 Şeytanın Laneti. 2 Tatlı Bakireler R. T. YUMURCAK («1 01 91) 1 Pisi Pisi K. Inanır. 2 Büyük Soyjcun i*. Hakan R. n Güneş. 2 Toy Delikanh G. Gçnıma R. T. MURAT (24 05 56) 1 Neye Niye. Neye Kısmet Z. Alas>a. 2 Delicesine K. tnanır R. RENK (21 15 25) 1 F.sir Hayat T. Akan. 2 Deli Yusuf C. Arkın ŞAFAK (22 25 13) 1 Şeytanın Ianeti. 2 Beş Deli Pazarda RT. YILDIZ (21 11 37) 1 Çılgın Babireler. 2 Fahiseler Dosya»ı R. T. KADIKOY AS (36 00 50) Yeraltı Casusları R. T. KAFKAS (37 43 68) 1 C«mil C. Arkın. 2 El Kapısı H. Koçyiğit R. KENT (36 96 12) Sevigmek Gürel Şey R. T OCAK (36 37 71) Tıırhanoglu S. Gökhan R. REKS (36 01 12) 1 Koprö K. Inanır. 2 Ah Nerede T. Akan SÜREYYA (36 06 82) Erika Turkl.ve'ye geHş nedenlnlz? Sinematek çagırmıştı. Görüş olsun, tanıçık olsun, birbirimizi grtre göre, tanıya, seve diye geldim. Istanbul'u tanışığım vardı once. Fotograflarım görmüş, gazetelerini okumuştum. Taşkent Film Festivali'nde Fatma Girik, Feyzi Tuna ile tanıs oldum. Dostluk oldu aramızda, çok sev dim onları. tnsaıı, insan evine tez tez gidip gelse, dostluk, knr deşlik de acele gelir. Türkiye' den gelenler sinema için güzel sözler dediler. Gelip öz gözDmle bunları göreyim dedlm. Bura da, Bakü'de şarkı diyen Emel Sayın'ı burada gazinoda dinlemeğe glttim. Aynldıgı kocası tsmet Kasapoglu ile o gece sahnede çiçekler arasında banştılar. Herkes agladı. Pen de hos oldum. Onlara «Ah doyamadık birbirimlze» diye mâni söyledim. tşte benim filmlerime yanaıyan dilşünce, tUm tnsanlann dostltıgu, yakınhğı, yardımı, sevgisi. Halka ruh versin, insan yüreğine iyllik serpsin, kardeşlik getirsin diye yapiyonım filmlerimi. da çok tanış «dindim. Moskova' TÜRK SINEMASINI HASIl GORÜYOR Tiirk sineması bakkında dii«Uncelcrlniı? Sinema sezonu ilginç tilmlerie kapanıyor BERGMAN; VVAJDA, ROSi VE TRUFFAUÎ'KUN BASESERLERı GÖSÎERiLiYOR AKSARAY BULVAR (21 35 78) 1 örgüt A. Igık. 2 Kaynanalar T. Akmanaoy R. HAKAN (23 42 33) SımftA Şenük T. Akan N. N a n r R. İPEK (22 25 13) 1 Süt Kardejler K. Sunal. 2 DeUsin T. Akan R. Atlllâ DORSAY tstanbul Sinematek Derneği, bu ay içinde göstereceğl 4 filmle mevsimi kapatacaktır. DördU <&, tnanflt sSnefua eserlert olan bu filmler, özellikle böyleslne za yif geçen bir mevsimin sonunda sinemaseverin iyi ftlmlere olan özlemini bir ölçude glderecek bir nitelik taşımaktadır. KilDEN DUVARLAR. Mayıs ayının ilk filmi, dün ak sam gost«rilmis olan «Kilden Du varlarRemparis d'Argile» filmıdir. Geçen aylardayine Slnematek'te «Paullna 1880» lsimli kurde lasını izlediğimiz Fransız yönetme ni JeanLouis Bertucelli'nin 1969 yılında yaptığı llk film olan Kilden Dııvarlar», eleştirmenlerce büyük övgü ve coskunlukla karsılanmıstı. Tunus'ta yönetmen Gerarrt Pires'in asistanı olarak bir filmde çalışırken son denli ilginç ve tipik bir Tunus köyunü kesfeden Bertucelli, ayni köy üstüno yazılmış Jean Duvignaud'nun bir kitabjyla karşılaşınoa çok etkilenmis ve hemen eseri filme almaya karar vermişti. Leyla Şenna isimli profesyonel bir oyuncunun yanısıra köylin gerçek oyunculannın rol aldığı film, çevrenin gerçekliğine yaklaşmadakl Içtenliğl, görüntülerinin KÜMUgi ile olağanusttl bir s) nema başansına ulaşmıştı. Bertucelli, daha sonraki filmlerinde, «Kilden Duvarlar.ınbasansına yaklaşamarmş. bu film, vahşi doğa koşullan tçindeki insanın savasımını veren en etkili sinema yapıtlanndan biri olarak sinema tarihindeki yerinı almıştır. BERGMAN'İN BAJESERi Sinematek'in ikinci filmi. 15 uıayıs akşamı gösterilecek olan Çıglıklar ve Fısıltılar Cries and Whispers. isimli filmdir. 1978 Cannes şenliğinde gosterildiğinden beri ttlm dünyada büyük hayranlık toplamıs olan film, İsveç taşrasındaki bir mülikânede geçmişin anılanyla yaşanan za KRİSTAL (21 57 (() 1 Kırmti t * a R. 1. TİYATROLAR BAKIRKÖY SANAT TİYATHOSU «Tele Çorba> Pazartesi hariç her gün 21.30. Pazar 18.30 «E. Memij Ne Demi&> Cumartesi. pazar 14.30 CEP TİYATROSU (K. Bük«) cHerkese Bir Anahtar» Sah hariç hergün 21.30 Cumartesi, Parar 18.00 ÇEVRE TİYATROSU (25 01 78) cPamuk Eller Cebe» Pazarte&i hariç her gün 21.30. Cunıartesi. Pazar 15.00 GÖNÜL ÜLKÜ GAZANFER ÖZCAN (46 30 91) «Kızlara Goz Kulak 01» Pazartesi hariç hergün 21.00, Cumartesi, Pazar 16.00 21.00 HALK SAHNESİ OYUNCULARI (21 56 81) <Promete> Carsamba. Perşembe, Cuma, Cumartesi 21.30. Pazar 1500 «Carrar Ananın SiU h l a r » Pazar 21.30 <Istasyon» Carsamba 15.00 (44 25 26) <Nasıl Milyoner OIu «•*.*« i. nıır» Pnzartesi hariç her gün 21.00. Çarşamba. Cumartesi 18.00. Pazar 15.00 İSTANBUL HALK TİYATROS'J (Ümil Tiyatroıu) «Deli Bozuk» Pazartesi. Salı 21.30. ÇarşamİM 18.30 21.30. Cuma 15.30 Cumartesi 18.30. Pazar 15.30 KADIKÖY İL TİYATROSU (M. Hapgülcr A. Açan) cGümrükteki Koca» Pazartesi hariç her gün 21.30. Cumartesi, Pazar 18.00 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) «Tırrt Komser Tulumba, Pudra Çilli v e Sekiz Sevilpn Dizi> Pazartesi hariç her gün 21.30 Pazar 18.30 21.30 N. SEREZLİ T. ASKINER TİYATROSU (47 18 86) «Yavru Kuşlar» Carsamba 15.30. Cuma 21.30. Cumartesi 15.30 21.30. Pazar 18.30 21.30 «Caniko» Perşembe 18.30 21.30 ŞEHİR TİYATROLARI: FATİH (26 53 80) «Tatar Ramazan» Pazartesi, salı hariç her gece 21.00. Cumartesi, pazar 15.30 «tki Kova Su> Carsamba 14.30 Pazar 11.00. HARBİYE (40 77 20) «Be.sleme> Pazartesi salı hariç her gün 21.00. Cumartesi. Pazar 15.30 ÜSKÜDAR (33 03 97) <Cellad> Pazartesi, Salı hariç her gün 21.00. Cumartesi, Parar 15.30. KADIKÖY (36 31 21) <ö1en Hangisi» Pazartesi, Salı hariç her gün 21.00. Cumartesi, Paaar 15.30. İSTANBUL ÜNİVERSİTCSİ HALK TİYATROSU (Bayrampaaa'd« Tel.: 76 02 66) Pansiyon Huzur Çarsamba, Perşembe. Cuma 21.00. Cumartesi 15.30 21.00. Gol Insanlan Pazar 21.00. GÜLTEPE «Yaban ördeği» Pazartesi. Salı hariç her gün 21.00 Cumartesi. Pazar 15.30. DEVLET TİYATROSU (44 31 91) cTarla Kusuydu Juliet> Pazartesi hariç her gece 20.30. Çarsamba, Cumartesj. Pazar 15.00 İSTANBUL Y E N İ SAHNE ECZANELER BAKIRKÖY: Bilginer. Ferda (Yeş. Köy), Yayla (Kanaryal, Sanem (Cennet Mah.). Ünal (Sefaköy). tlknur ıKsenleri, Osmaniye Saglık, Şirinevler, GUven fGüngören) BEŞİKTAŞ: Mutlu. Yıldız, Dereboyu (Ortaköyı, Arnavutköy. Etiler (Altuğ) BEYKOZ: Saglık (P. Bahçe> BEYOĞLC: Pelit, İkikapılı, Demirel EMtNÖNt): Sirkeci Merker. Gedikpasa Saglık, Üniversita (SUleymaniye), Nisanca Basaran ETÜP: Yaprak. Büyük HalkSaadet (Bayrampasa), Ümıt (Ramil, Silâhtar FATİH: Betül, Çırçır. tstanbul Yeni Neşe, (Şelıremını ı, Hayat fSamatya), Çakmak (Küç. Mıı. Pa). G.O. PAŞA: Saglık, Küçükköy KADIKÜY: Enıel, Rifat Muhtar Sargın, Yazgan, Altın (Kız. Top). Melis <Cad. Bos.i. Canan (Kozyataftı), Fikirt«pe Mcrkez. KARAKOY: Merkez KASIMPAŞA: Piyal«, Inci (Kurtuluş) SARIYER: Mete. Karanfil (R. Hisarı üstü) S^tŞLt: özgür. Nurcan, Hayat, Koçalp fEsentepe). Barıs <Çaglayan), Çimen (Sanayi Mah), Kaptflnpaşa lOk. Mey.), Ortabayır Merkez ÜSKt'DAR: Güral. Imrahor, Özden. tlkın (Beylerbeyi>. $irin (Ümraniye) ZEYTlNBL'RNf: Sümer Sıhhat SIRA NAZIM HiKMET'TE Nâzım Hikmet'ten yaptlğınıc filmi aıılatır mısınız? llk filmlm Nâzun Hikınet'ln •Bir Mahallede lki tnsan»ı;dı. üenaryosunu Nâzım, isteğlm üzre yazdı. Karaak çektim. Film sunu anlatıyor: İnsanlar sonunda olecekler. Sen nasıl yaşamalıaın? lki yaşam yolu var. Ulusun kahrım çeken, derdine kulak veren, özunU Ulkeye adayan. Bir de ulusunu, ülkesmi satan kişilerin yolu. Hangl yola gideceksin? Derin felsefesi olan çok duy gulu bir yapıttı. Vadim Medvedov. Semion Sokolovski, Tamara Kokova gibi Unlü oyuncular rol aldılar. Film çok begenildi. Onur kazandım onunla. 1957 Sov yet Filmleri Festivali'nde altın ' madalyaf 1958 Kafkas Filmlert,. FestlvaHJıde birincilllt aldı. Tunus, Farf, Cezayir, Iran, Fransa,,, Romanya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan. Demokratilc Alnıanya'ya satıldı. İkinci filmim «Onun Büyük Yüregi.nln »« naryosunu Azerbaycan'lı Imran Kasımoğlu yazdı. İkinci DUnya Savaşında insanlar talihlerini na sıl yasıyorlar, onu anlatıyor. Şimdi Moskova Tiyatrosunun yıl dızı olan Azerbaycan'lı sanatçı TamUla Agamirova ojnadı. MoskovaAzerbaycan ortaklıgı olarak <26 BakU Komseri» filmini çe SınrmaUkın. cördügü büyük ilgi uzerine Fitas 8in«maaında yeniden (öaterccegi •Vaadler Ülkc virdim sonra. Kızıl Bayrak ödüİU kazandı. DUnya festivallerinde sUnden bir sahne... gösterildi. 1970'te Mosfilm'e «Yıldızlar Sönmüyor.u, 1973'te «YU kt yertnl alısı çevresinde dönen makta, uluslararası dev e k o n o manın sorunları arasında yltip rek Meseleleri.ni, Türkmenistan' mik güçlerin, büyük Ulkelerin muhteşem bir freski, Wajda'nın giden 4 kadının öyküsUnU anlatda da beş dokümanter film çevir siyasetiyle özdesleşerek, geri kal maktadır. BUyük sinema ustası Viscontl'yi andınr bir gUçle verdim. mış ülkelerde yönetime ve içişlngmar Bergman'ın son yıllardadiği bu film, çagın temel sorunlerine nasıl etkin biçimde karıstı ki en önenıli filmi sayılan «Çığlarına ısık tutan dev bir sinema TÜRKİYE İLE ORTAK • YAPIM ğını ve bu Ulkelerin yazgılarına lıklar ve Fısıltılar», Bergman'a çalısması olarak kalmaktadır ve egemen oldugunu göstermekteözgü karamsarlığın, metafizik kuşkusuz birkaç kez görülmeyi Türkiye İle ortak yapmak dlr. araştırmanm en derin boyutlarıImtediğiniz Ferhat ve Şlrln1 anhakkptmektcdir. na ulastığı ve akıl almaz bir esMayıs gösterileri, François latır m»uıız? ROSI'NİN SiYASAL SiNEMASINDAN tetlk'le sunulduğu çizgl dışı bir Truffaut'nun ilk döneminin en Ferlıat ve Şirln, bizlm folkBİR ÖRNEK yapımdır. tsveç sinemasımn en İlginç çalışmalarından birl olan lorumuzdan alınmış, sevgiyi işUnlü 4 kadın oyuncusu. Harriet «Piyanisti Vurun Tirz surleyen bir Şark masalı. MUslUman Francesco Rosi'nin siyasal siAndersson, Ingrid Thulin, Kari le Pianlste» lılminin 27 Mayısulkelerin simgesi olmus. Turan'nema anlayısının en ilginç örnegi Sylwan ve Livy Ulmann'ın baştaki gösterlsiyle son bulacaktır. dan Iran'a dek çok Ulke bunu sayılan «Mattel Olayı L'Affarollerinl paylaştıgı film, BergTruffaut'nun 1960'da çevirdiğl benimsemiş. Temiz, sevgi, yare Mattei», 22 mayısta sunulaman'ın Unlü görüntU yönetmeni bu film, unlü «400 Darbe.sınden sam, dostluk Uzerine kurulu. Po cak olan ayın bir diger ilginç Sven Nykvist'in. kırmızı rengin sonraki ikinci uzun filmldir ve litik yönü yok. Bu öyküyü önce filmldir. önceki mevsim gördüegemen oldugu olağanüstü kabir piyanistin gündelik yaşamı Nizami yazmış, sonra Fuzuli, AU gümUz «Talihli Gangster Lucmera çalısmasıyla da dikkati çevresinde dönen bir polisiye Sir Nevai, Şamit Samet, Nâzun ky Luctano» filmiyle tanıdıgıçekmektedir. entrikayı ve bir grup insanm Iîikmet.. Son olarak ben yazdım. mız Rost 1973 Cannes şenliğinçagdaş Batı toplumlarmdakl Mosfilm adına çevirecektim. Şim de büyük ödülü bir diger îtalmutsuzluğunu konu edinmektedi Türkiye'de artistlerinizle çeyan filmiyle paylasmıs olan bu WAJDA'NIN YİNEIENEN FiLM! dir. Filmde Charles Aznavour, virmek istiyorum. Birleseltm, çe filminde, yıllar önce ltalya'da Albert Remy, Nicole Berber oykelim. Köprü kurulsun aramızuluslararası büyük petrol tröst1 mayısta Polonyalı sinema R namıslardır. da. Dostluğun başlangıcı olsun lerine karşı ttalya'nm ulusal çıustası Andrzej Wajda'nın geçen karlarını savunurken bir «kaza> • Çığlık ve Fısıltılar», «Vaadler bu girişim. Şirin, Behman Bahaftalarda gösterildiğinde büyük nu, Ferhat TUrk artistlerinden ya kurban giden ttalyan devlet Ülkesi», «Mattei Olayı»nın göshayranlık toplamıs olan başeseri adamı Mattei'nin öykUsünü belterileri sözkonusu günlerde 21 00 seçilecek. Gerisi Azerbaycan'lı o • Vaadler Ülkesi Land of Prolarak. Moskova Baku tstangesel dramatik türü bir çalış seansında Fitaş sinemasında, dirnise» yinelenecektir. Yüzyıl başbul ortaklıgı diyebıliriz buna. De mayla vermektedir. Rosi'nin dev ğer 2 filminki ise yine Dostlar larında Polonya'da sanayiin kuknrlan, teknik araçlan, para ya röportajı, yalnızca Matei'nin çok Tiyatrosu salonunda yapılacakrııluşu ve burjuvazinin, işçi sıtırımını biz yapacağız. ilginç öykıünü vermekle kalma tır. nıfıyle birlikte tarih sahnesinde TELEVIZYON 11.0U NAKLEN YAYIN Yedincı tslam Zirve Konferansı'nm Atat.ürk Kültür Merkezinde yapılacak olan açıhş tnrenlerı naklen yayınlanacak. YAÎKI'R MUALLA KILIÇ SÖTLOYOR Izmir Televizyonunca hazırlanan Tiirk San«t Müziğt programına solist ola rak MualİB Kılıç katılıyor. Sanatçı. YAŞL1 GÖZLERİNJ KURUTTUN BU GECt;, NEDBN DÜSTÜK BİZ BU HALE, SAYMADİM KAC YIL OLDU SEN ELLERÎN OLALI, V1LDIZLI SEMALARDA KI HA8MKT NE GÜZEL SEY ve YÜZÜM ŞEN HATIRAM SKN MECLlStM ŞEN »dlı eaerleri sunuyor. DOKTOR AMCA çizgı film dızısının tLGİNC BtR KU$ adlı bölü mü yayınianacak. Bu bö lümde Dr. Dolittle, ilginç bir kuşu ııgradıgı kara dan Kurtarmak ister. Ancak korsanlar vine peşin dedlr OYTJN SEPETİ KUçUk seyirdler leln tomrlanan progr&mda trifik basit fcilgiler verihyor. Bu arada bazı trafik isaretleri de tanıtılıyor. Ruhsar Baruıı'ın sundugıı programda ayrıca, öykü, oyun ve palyaçonun gösterilerine yer veriliyor. 18.M n ( N Y A MASAI.LARI Programda DEĞIŞİKLİKLER DEĞtatKLİKLER ad lı kukla filmi yayınlanacak. Filmde ıki kukla bebek, tki degişik ev yapmaya kalkışır. WM İSLAM tLKELERtNDEN Mt'ZtK VE FOLKLOR: Islam Ulkelerinden müzik VP fol'dor dizisinden NiJerya ve Malezya müziği ııe iolklııru tanıtılıyor. İSLAM ÜLKELERtNt TV NITICI FİLM : TRT Haber Merkezince hazırlanan ve çeşıtlı lslâm Ulkelerini tanıtan dizinin bugiinkU bölümünde KURİYE ve YEMEN çesitli vönleriyle tanıtılıyor. HARERLER VE HAVA DURUMH SÖZ SAVUNMAMN Amkat Petrogelli DÜ6KN YILDIZ adh serüvende izlenscek. Eski aktörlerden biri cinayet suçuyla tutuklanır. Aktör, Pitt'in arkadası olması dolayısıyla Avukat Petroçelli cinayet davaeımn aavunmasını ü?erinp alır. Tt;RKtSTAN FOLKLORU NAKLEN YAYIN tşkoçya"nın Glasgov k«ntinde yapılacak olan Bayern MUnich • St. Etienne arasındakl Avrupa Şamplyon KulUpler Final karşılaşması naklen y»yınl«jıacak RAOYO TRT? 05.00 05.05 06,0(1 0602 06.30 (17.00 07.02 07.07 07.311 07.40 091)0 ı:.oo 12.05 12.10 12.55 I:Î.OO 13.00 17J5 19.30 20.00 20.40 ofl.oa 10.00 10.01 10.21 Açılış ve program Türküler ve şarkıla Kısa haberler GUnaydın BöİRCsel günaydıa Kısa haberler Köye haberler Bölgesel yayın Haberlpr Sabahtan sabaha Kısa hnberler Kadın dünyası Kısa haberler Arkası yann Bölgesel yayın 13.15 13.30 14.32 15.00 15.21 15.40 16.00 16.05 16.20 16.45 17.00 15.01 17.02 Bölge haberlerl Reklamlar Ogle Uzeri RadyoTV prog. haberleri Haberler Oyun havalan Bölgesel yayın Sizlerle birlikte Kısa haberler Küçük konser Türküler Suna Batıgün'den sarkılar Bölge baberleri Tııran Engin'den türkülpr Tilrkçe sözlü hafil müzik Çocuk bahçesi Kısa haberler Akşama dogru 19.00 2(1.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.30 22.00 22.22 22 40 23.00 23.10 23.10 23.3b 24.00 00.02 00.55 01.00 Haberler Sarkılar TUrküler Çocuklar için Kısa haberler Konuların ıçinden Sarkılar Kısa haberler Hafif müzik Tlirkiiler Haberler oi.oo Bölgesel yayın Amatör topluluklar Beraber ve solo türküler Kısa haberler Gece konseri Kısa haberler 05.00 Gece yansı TRT III 07.00 Açılış ve program, 07.02 Güne başlarken 08.00 Sabalı konbcrı 00.00 1000 11.00 11.3(1 12.30 13.00 TRT II 08.00 09. M) 09.30 13.15 13.30 14.00 14.15 14.45 15.00 15.15 15.30 16.30 17.00 17.30 17.55 21.3S 22.00 18.20 konusuyla llglü ganel v» TV bu aksam 21.50'den Itlbaren Gtasgov'da >apılacak Bayern Miinchen St. Etienne Avrupa Şamplyon Kulflpler ftnal maçını nsklen verecek. Fotofraf Alman tskmumi] bnndan önceki btr maçu ata| ı törülliyor. Gün başlıyor Olayların içinden Bir solistten türküler Fîir solistten sarkılar Sevilen sesler 10.15 10.30 Ademoftlu çocukken 11.0(1 Bale mUzigi 11.30 Saz eserleri 11.45 Bir solistten türküler 12.00 Öğle konseri 12.30 13.00 Çeşitll müzik Olayların içinden Bir solistten sarkılar Müzige çaftn Hafif Batı müzigi Bir solistten türküler Bir solistten sarkılar Konser aaati tki solistten şarkılar Erkekler faslı Haberler Hafif mUzik Ünlü türkülor Piyano soloları OlayİHrın içinden TRT konseri YayKur 24.00 Bir solistten türküler. 18.30 19.00 19.30 19.45 20.15 20 30 21.0(1 22.02 13.30 15.00 İH 00 17 00 18.0(1 18.30 19.00 30.0() 21.30 2Ü.IIIJ 23 011 2(011 01.00 tki solistten sarkılar Heberlı • 18.00 23.15 Bir romanımız var Yurttan sesler Latin dünyasından muzilc 23.30 Haberler 23.35 Solistlerden seçmeler Anıtlar ve renkler 23.55 Program ve kapanıs ülkestnden UM GÜNE BAKIf Vivaldi Pergolesi L. Mozart Clementi Liszt Plâklar arasında GUntin konseri Yörelcrimiz Tiirküleriıniz Diskotegirnizden öftle konseri Haydn Liszt Scrıabln Gönül telinıizi titretenler Konser saatl Gençler İçm Bir besteci Senfonik müzik Caz mü7igı Bir albüm DUnden yarına Bir konser LAt.ın dünvasından mUzik Caz sanatı Gece konteri Ciecp, ve müzik Program ve kapanış
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle