25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMhUBUEI 12 Mayu 1960 Bncesl blr TUrk Dıslşler! Bakanı. moraforvum eşiğindc'<:ı Meıl'p Binkisırm dovi7 hulv bllmek için küguklu buyuklü butün Batı ulKele rını dolasıp duıuyordu Bu amda durumu bıraz da blze benzeyen biı Akdemz ülkesme dc başvur du Bu lllkenın Dıştslprı Bakanı Tüık mpsİPİ taeına, «S17İ kutlanm ekselarn» demiiti «Biz bürıın dunvacHn borç aldık Fakat sız bı/deıı hılo borç almrtsını bererdinı?' » O 7nın nlirda malıyerı hanotyeri bütün gttrovHlerin bu olav bırbirlenne nasıl blr ezıklikle anUtt.klarını düşünebllırsınu 1917 yılına bu hava ırınrîp JTII ılrlı triı Spçımler vnrd) Fakat dovız voktu Mal kıthfı yükseİPn fı\atlır ıvırp sıkısın ıthal ıt ts» ilıvetleııni durduran fabnkalar Turkıye yı demnden pençesı ırınp almıstı jyıdpıı ıyıye Türkıye nın bütUn yıllık ıthalfitı 360 mılyon dolardı Gun baçına 10 nıılyon dolar düşuyordu Fakat Meıkez Bankasınm kasalarına gUnde on bin dolar bile tor gırı^oıdu Bır ravallı bakan, uzmanlanna, teknokıatlarma sormadan parlak blr çare bulduftunu sandı Ya da bu <,arp dedlgı sey ona karanhk bır yerden telkın edıldi BUtün ıthalatçıları krpdı ılp mal ithaline pağırdı Seçimlere bırkao ay kalmışh Sanıldı kı ıthHİııtt,ılar bu daveti alınca Akdeni7drki butün gemıleı Turkıyp ye çevrilecek mallar limanlara bosalaoak Plyasa bol lanac ıktı Bu ın ıllıtrın pansı n ısıl odpneoek diye bu souın yoktu Karşılığmda mal veııletektı. lthal,U<,ının ıstedıgi mal Bır luı tikas Vererek mal bulamazsak îthalâtçı kendi basının çaresıne baksmdı . O tanhlerde Istanbullu kuıt tıkcarların kıs kn değil, nasıl kahkahalarla, katıla katıla gülduklerını ve ıthal hakları yagmasına girıştiklennt hÜ7tlnle hatırlanm Hepsı bılıyorlardı ithalat vapılmayacagmı Bugünkü glbi kredi değerliliginl vitırmiş blr Ulkeye kredi ıle, ya da ilerde mal lle odemo vaadl ıle kim mal voıırdı Üstplık daha başka, blldıklerl vardı Türkıye'nın yapacagı UthaUıta karşı vcıpcok malı da yoktu Turkıyenın fındığı pamugu coktan anlaşmalara bağlanmıstı. Ayrıı mnlı ıkı kpre satama7sınız Bw üç kerc <« t ; vrruştık Dördünrü kez karsılık gosterlp mal ithal jetmeye çalışıyorduk. ı Bu durum ithahtçı ttiecar lçln büyük fırsat Başta 20 milyon dolar dpnilen kredıli ithal OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Pabrikalar duruyor. Klmlnin btr parçast Kimlnin hnmmnddpsı olmadığı için KovW gıibre bulannvor, «naviPİ lâstık Gecon yılki furyadsn birıkcn stnklar da ya tükenıyor ya da açık gojı tüccarın deposııı da ısMfte Bır kor doftitşHne donüşmpkte fürkıye'de üretim işlen Yatırımlar dııruyoı Işsızlik artıyor Tıpkı l%0 oncesi yıllardakı gıbl Bır yandan Başbakan 150 mılvarlık hayall yatırımları otp vndan bır baska bakan 50 baraı fanterılpıını anlata dursun ve bunlar alacnk lı ülkclerde Turk hukumetının cıddıyet ?ıden kuşkular riuvulmısına ncdpn o'sun ote yandın MT1I\P Bakanı vatırımlardan çoktan va?s;eçmis iş adamlarına «ben sana dovız vpremıyorum Hadt gıt sen kendı ctovızıru kendın bul » diyor. Merdivende Bir Adam Cahit KAYRA divetl (onra daha sçıldı ştmdl hatırlayamadığım rakamlara vardı Ithalfttçılar bylesme bır ıthal vaadme jnrlştıler ki hesabı tutulamaz hale freldi Aylar geçtı Secım de geçti tthalatın ne oldujtu anla^ılamadı Ama ıthalâtçılann elleıınde boy boy ithal ltaanMarı vardı Gümrük depola rında da ıstedıklerı 7aman piyasanın durumuna goıe upun ucun l çekıp bırkaç kat fiyatla satacak laıı mallar 19i8 de artık vapacak bır şeyı kalmavınca Batılı alaLaklılanna boyun eğen duşüncesi7 ve cahil Türk hükümeti Parise borç anla»masına, Turkive tanhının ikincl Muharrem Kararnamesinı imzalamaya giderken ertelenmı? (ar. yere) denılen bu borçların gerçek miktarını da bılmiyorduk ve bunun bir nedeni de 1957'de hü1 kUmetın bılmeyerek belki de bile bıle TUrkıve nin ba?ına belâ ettifti bu kredlli ithftl oyunu idi , tırlık bir Türk pırmnı Itonıma febligl cıkh Bu teblığe göre, demlr gtibre vs krmyon ypdek par. çalorı krpdı İIP ıthal Pdılebılerek Kredın n auıası onemli degıl Bat dakı ihraratçı tılprar malı Tlirkıye ye gdnderdıkten sonra Türkıye den olan alarnftını Ttııkıyenın kTbul oderegı bır seneta bağlayıp bu senetı Batı pıyasalarına çıkaracak ve satıp paıasını alarak Odemp dengpsı açıklan, dovız daılıkları gıbı sorımlııı olmayaıi ulkel^r arasındakı lşlemlerde ujgulanan bir pratık Fa kat bu senetlerı Bonunda odcyrcpk olan TUrklye nın doviz durumu sıkışıksa Ug ay sonra vadesınde odemp E>ıçl«klprı ile kaı ^ıla^ılacaksa o zaman ne olacak? Ya bu spnctkr ıtıbar çormpyecek vo bu nedenlp batılı türcar b\ı yoldan Turkiye ye :h acat yapmaya yanaşmayacak, va da bu nskı lıvatlara yansıtacak ve çok pahalı İthalat yapacağız , Nedfn blıtün bunlar Bu c«pınmalar TUrkıjeyı boylesme agır jükumlülükler altına sokman'n sorumlulııftunrian kacınınamak neden' 1 Bı kınız nedenr C.eçen \ıl aış fcaret açığı 3J mılvar doUrdı Retcrvlerı tukpfpıek B<ı*ıd«m mılyarla dolar kısa vadclı bordanarik karçıladık 1976'nm doha buşında açık varım milvarı buldu Kamtı feektfirü ıthalâtı durdu Ö7Pİ spklör Ithalâtı da ocak ayından bu yana duruyor. Türkeş Suçunu Ediyor nkara'ria Abldlnpaşa, Tuzluçavır, Salme Kadın mahnV» lı Irrınde oturanlar, komııııdo eyleınleılnden perişan ol> mıışlar bir hıısııı toplantiM du/enlemişler. AnlatıldiKina gore komando saldıiKanlığından semtta oturulamaz halr gelinmiş, tabanca, bonıba, dlnamlt seflinrirn uvunamaz olmuş, bakkalın kolu atılan dlııamltten kopmuş, bps yasıııdakl çocuk tabanra lle yaralanmiş; Vgrencl kurşunlanmış, yaşlı kadın tebdlt edllmls; drllkanlı kaçınlarak dovulmüş; yedek lubay yaralanmı? Alle reisleri ga> ceteeılpre dert yanmışlar, srmttekl komando ocaguıın kapatılmasını IsUmısler. Turdıın her vanını saran komando laldırganlıftt srtık yadtınamaz blr fplâkrt nltpllfclne eriştl Babalar, analar ço> rııklarını okullara unlveraltelere gonderlrlerken kaygıdaa TÜreklrri ezlliyor, her »abah dua edljorlar yavrulan oldttnılmtsln dire Prki bu Ifleıi klm dürenlıyor? Cinayet lşleyen koraan* doların arkasında kim varf • Sülevman Demirel başkanlı^ında kıirulan dörtlO knv lls\onun Başbakan \ ardımom ve Devlet Bakanı Alpaslan Turkeş tlr. Asıl adı Hu^eyin Fryzullsh olan Türkeş'in ve partisinln komandolarla Ulşklk'ri Meclls İçinde ve riıgmd» çesltlı kez ana muhalefetçp rlile gptırilmlştlr. Blz bugiın kftşemlrde TUrkr^ e soru yfinelteceğiz, çeşitll zamanlard» \e yerlprde verdlği cevaplarla «blzzat TUrkeş» duruma bir •çıklık getirecpktlr. Soru MHP, komando o'rgütleılnl niçin kurmuşlur? lurkeş « BUtün sıyası partıler her mpmleketta mnsru baskı gruplarını elde etmeve (.alışıılar Bu mesru baskı gruplarıyla çeşitll ZİNDE KUVVET tpşekkullerıyle lşbirlıftı vaparak ıktiaara gıtmeye çalisirlar» (Ahdl tpekçl'nln «Liderler diyor kl» adlı kitabından Ant Yayınlan 1964) Soru* Komandolar naMl yctlühor? Türkeş. «Bı/ gcnçlık kamplarını, komando kamplan dpdığimiz kamplan (inanse ediyoruz». (Aynı kitap sayfa 301) Soru: Aynntılı bilgi veıir mlslnlz? Türkeş: «Kamplar hangl bolgede açılacak İse H bunu bölgedekl teşkılâtımız talep edıvor o bolgpde daha once bir komando haxırlık komıtesı kuruluyor. Bu itomite kampın yerınl tespıt ediyor. Ondan sonra kampta bulunacalc olan gençlerın sayısını tespit ediyor ve bunların ihtlyacını tesbit etttkten sonra bu ıhtiyaçlann tedarıkine geçıllyor». (Aynı kitap, sayfa 301) Soru: Konıandoların başbuğu kim? TUrkeş: «Bana başbuğ dedıklerinl billyorum» (10 ocak 198» tarlhll HUrriyet gazetesl, CUneyt Arcayürek'in MHP Başkanı Ut> konunmasından..) Soru: Komandoları kim ve naaıl yonetlyor? Türkeş: «Arkadaşlar var. Bız taktıkler hazırlanz, yapabllecekleri konularda onları aydınlatırız îletirler oraya..» (Aynı konuşmadan ) Soru: Kamandolann ber hareketlnl benimslyor muau> nuz* Cevap: «Ben bu gençlerl tamamen ve her bakımdan desteklıyorum» (Aynı konuamadan . Ayrıca Türkeş geoenlerde televizyondan yaptığı açıklamada komandoları onayladıgını yineledl.) Soru: Uemek kl komandolar size baglı? TUrkeş: «Blze emanet olan davayı kucakladım. Hlçblr şeye aldırmadan yürüyorum Benı takıp edın» dedım onlara (Uevlet dergiıinin 1101973 tarihll üayısından.. Ayrıca U.1UJ975 triınlU Hürriyet'te bu emlrle ttrgüte dagıtılan kartların (otokopisl var) Soru: Ya emri dlnlemeyenler ne olacak? Türkeş: <Ben de geri dönersem vurun, davaya katılıp g«rl dönen herkesl vurun » (Devlet dcrgislnln 1.10.1973 tarihli, Hurrlyet'in 11 10.1975 glinltt sayılarından...) Soru: Peki, komandolar vur emrlnl hangl allihla yerine fetlrecekler? TUrkeş: «Bizimkiler solcular gibl Çekoslovak yapısı yabancı «ilth kullanmaz, Kırıkkale yapısı yerli malı silah kullanır» (Türheş'ln Can Pulak'a verdlgi ve Gunaydın'd» yayınlanan demecinden.) • MacliateU Oç milletvekUİTİe hükümette İM Devlet Ba. kanlığt alan Başbakan Yardımcuı TUrkeş suçunu ltirat A Bir Dram 1950 1960 donemini yasayan benim yaşımdaki ıdarcciler bu davptın arkasmdu oluşabile(pk nodenlerı hafıfeı alacak kadaı saf degıldırler Sorumiuzlu4ün npfesinı kosmeğe başladıgı bir piyasada bir av, ıki ay iç'n olsun bir görüntU j'aratabilme çabasının aıdında fiddı bır dram Ithaiatçı tüccprı kahkaha ıle guldurmek ve va tandaça kan ku^tuımak için Kredıli ithalat ne 9 l demcl' Gplerpk yılda hatta ıçel' cpk Uç av ^onrasında9 ka7anılacak pvalan şımdı tılketmek d«gil mı Gelpcek yıl «ltı ay ya da 1)ç ay sonra k^7inapağımız paralarla ş'mdi kullanacagımın gubreyı, va da sımdı istıfçı tücearın stoka yatıracazı demirı satın alacagi7 Peki gflecek yıl, Bltı av sonra no yarmragız'' Bır madraba7in eli ne dUsmUşçesine Her an <îonrakl donemlerm ve geleçek ku«akların gelırini ve hakkını yiyerek Daha dofrusu stokçu tuccara yed rterek . Batı pıyasalarında Türkıve ustüne çekılmış, defterlerl dUstlk senetler Yüzde yırmi. yüzde el11, rarlasıyle, insafa kalmı» fıyatlarla bir avuç ithalat. Merdivenden bir ndam onüne bakmadan lnlyor Inıyor Her basamakta daha çok karanlık Hsr basamak daha çurük Daha tehllkeli. TUkeni*o dojfru Yeniden Tezgâhlama Aradan 19 vıl R Çt At Şimdi Tlirkive'de bir bftSka Malıye Bakanı TUrk malıye tarthtnin bu vuzkaıası dORyalanndan blrisı olan bu kredilı ıthal dosvasmı utanç ıçınde büîillüp kaldığı kö$eBindnn lndiriyor ve 1967'nin gülünç Mrüvenini bir bajka türde tezgAha koyuyor. Bakm» nasıl?. 5 mayı» 1976 tarlhli Resmi Gaeetede Uç M Atatürk ve 6 Islârn Kongresî, OKTAY AKBAL Evct Hayır Hemşirelik Bakımı ve Toplum oplumun hemşlrelık bakımı gereksınmelerinın neler oldu gunun belırlenmesi, her insan için saglıkk olmanın blr anayasal hak ve hastahğın ıse önilne geçilemeyen bir şey olmadığı gerçeğının benımsenmest ıle başlar Toplumlar sağlıklarına ve sağlıklarınm koruyucuau olan mesleklere blllnçlendikleri oranda bu haktan yararlanırlar t$te hemşirelik hizmetlen kislnin, ailenin ve toplumun safthklarının korunması, geliştlrılmesi ve hasta oldugunda lvlleîtirılmesi alanında rol alan bir sağlık disipllnidır. Çağımızda hızla gelişmekte oolan tıp bllimıne paralpl olarak hasta bakımı ihtlyaçları, fızıksel pslkolojik, ve sosyal re fahm sağlandığı ılerı ve 7engın ülkelerde olduğu kadar, bunların yerlne getirilemedigl ülkelerde de gereklldir. Yani hemşı relık hizmetı evrenseldır T » » V eryüztinde Oç yür milynndan çok tslâtn vardır. Bunf\ J lar ana, baba, hgretnıen eğltlml ile jetlşmekte, ahlaklı olmanın yolunu oğrenmcktedlr. Ama acınılacak frerçek çııdur kl bıitun bu ınllyonlarca insan yığınları şunun ja da bunun tutsaklık zinciri altındadır. Aldıkları cğltim, edinmekte oldtıklnn ahlak, onlara bu tutsaklık zıncirlcrinl kırahilpcek In•anlık meziyptlnl vermcmlstlr, vercmivor. Çunku bu vıginlar aynca bir ulu*al cğilımrien KeçiTteınlstir • tylül 1924 te, vnnl tam elli ikl yıl once Samsun'da bğretmenlerlp hoyle konusmustu Ataturk Ulusal cfeitlm ne demcktl? Ulusal egltimln ne demek oldugunu kavramakta artık hiç blr karanlık voıı kalmamalıdır. Blr kere uluaal PKİtını ılkp olarak alındıktan ünnra nnun diliııi, yrinetimint, araçlarını da ulusal hale «iokmanın Rpıpklüıgi tartıçılamaz olıır UluBal eeltlmle geliştlrilen olgunlaştırılan bu kafaları bir yandan da paslandırıcı lnanı^lar ve duşdnuslerle doldurmaktan da özenle ^akınmak Rorekır» denıtştı Ataturk. tslâm Konferansmın tnplandiRi bugunlerde Ataturk'un yarım yuzyıl geride kalan duşüncelprlni anımsamamız vararll olacak. Neıeyp IIHIIKI (.ıkmaza gpllp dayandıgımızı yanlıs bir İutum yüzunden yuzblnlerce gencimızl gerillk batağına nasıl soktuirumıızu gormek acıdır. Bir parti baskanı, hükümette en «nemll bır koltukta oturan kişi gururlanıyor, yüz yetmlş lmam Okulu açtık dı\e' Al bu kl^lji ROtur Ataturk'un unune, ne der, ne konuşıır acaba0 Bunu dusleınpk bıle olanaküiz! Bakın Atatuık ne dlyor; «Demln konuşan bir hoca efendt diışiıncesinl a(iklamak için «Vettlnl veızejtunl» ayetini kendlnte yorıımladı. lnclr ve veytla çeklrdcırinfkn «dkstar» çıkardı. lnclrin çekirdeğindeki çoklııgu, zc>tin ^vkUUtjEinUeki tckllti brHrtfcek nldıı Ayelııı aıılamı bu nuulur, dPKil nııdıı, bır M>^ diypmc>eceğim. Yalnız bu yolculugum sıraiında hu ayptin kavramını bir başka hocaja soracak oldıım, varım saatlik blr incelcme vaparak karşılık verebilecpğınl sıivlcdl. ömrunu mpdrtsplenle din blİRİsl okumak VP okutnıakla gpçırpn hır adam bıle bır kıtabın bir satınnı TUrkçe anlatabilmek için bo^le guç durumda kalırsa isln dcrlnine varama^an halk ne vapsın, nc desin' Bunun Içindlr ki, gcnç kusağın, ışık alınaja vc lçin« sındırmpyp elvprişli kafasını yornıadan, gerçefein Jzlerıyle besleyip suslemek en doğru yol olacaktır.» Işık almaya elverlsli kafaları Rerçpğın lzleriyle beslevlp nfislemek Bir de Bay Erbakan'ın \c onun gıbılerin kafasım düsunun, bUmem knç yuz lmam Okulu a«,tık dlye ovuncnlerl düfiınün! öniımuzdpkt ders yüııula nkul kiUplıldarmdan «materyalist» du^ııncplerl çıkanp atacagını gururla söyleyen MSP llderi elli yıl değıl, yuz yıl dcğil, vuzlerte yıl grrılrrln tagdışı kafasını taşımıyor mu? Blr yandan teknık asamalardan soz ederler, ote yandan, fizik, kimya, ınatpınalik gibl derslerı materyallst» sayıp çıkarmak hevesine duşerlcr, edep, lıaya, terblye dersierl koyarlar, kendüerl her turlu gerçpk insanlık çlzgisınden koparlar, bizlrri de koparmak lsterler Ayasofya'da yüz elli genç namaz kıldı gcçcn gun MC Iktldarının liderleri «Ayasofya canıi olınalıdır» deyip dıuınuyor1ar mı uzun suredir! MTTB'H gençler böyle b!r eğltimclen geçmedl ml, briyle bir koşullandırmayla yetismpdi mi" O zaman giderler, bllet de almadan gırerlpr ulusal bir muzeye, yabancı ayakların tozunu toprağuu plsligıni tasıyan bir yerde suzum ona namaz kılarlar. Slmgesel blr davramstır bu. Islâm Konferansı onuruna Ayasofya'nın yeniden caml yapümaıı, t%rail'Io illşkllerin kesllmesl, yeniden «Din devlcti» likelerlne do< nülmesl istcklerinııı guçlenmesı doğaldır. Bakın Bay Frbakan Isl&m Konlcransı lklerlİRİni kimspye kaptırmamak İçin canını riişıne takmıs didinlyor. Sonu ne olacak, hrp birllkte gö> receğiz. Ne kaldı Atatürk'ten, Atatürk devriminden'» Atatürk'un değer ve onern verdlgi atılunlar hugun bir hayal olup u^tu. En başta öğreııim bırlij;ı, yaııı I'üık vocuklarının aynı bilgiji, ajnı kulturu, aynı ülkuju edınmeleri, bcninıscmfUri «Lihan allei medenıyesinde mevkii ilıtıram sahibi olnıak iıteyen Türk milleti evlatlarıııa verpcpğl tcrbıvıvi, ıncktep VP mpdrene namıııda bııbırinden busbütun başka ikl ııevi mtıpsseseve teslim etmcve bala kdtlanabilir ıniydl0 Terbiye \e teürlsatını tcvhlt etmpdiktc a>nı fıkırde, aynı zlhniyette fcrtlcıdcn murekkep blr ınillet japmava inıkân aramak abesle IştİRal olnıaz mıydı"'» diye soruyordu Atatuık Bugun nedir durum' Bır yanda lâvik okullar, lısclcr, ote vaııda lmam Okullau, Kuran kurslan' Gidcrek Bay Krbakan lann kışkırtmaslyle medrpse, okula i W tün çıkarak, daha dotfrusu Atatbrk eftıtlmlnln lyi kntu Izlerinl hâia tasıyan okullar Hrbakan'larm, rıırkes lerın /orııvla birer çagdışı nıedrcsc haline gctirılcıpk' luıkive'nın >cni yetısen kuşaklan çaglarından koparılncak, dnlayısıvlp «^oıı Turk devleti» olan Ataturk Cıımlıurıyetl yarı bagimiı bunca Islam ülke•1nin bir ben/erı olarak' Atatürk Kultur Merkezinin açılışı bo\le mi olmalıydı? Atatürk'iın ölumünden olıı? scki/ yıl sonra Ataturk'un düşünceleri, llkeleri. dcvrimi bir düş gilıi gelivor o gunleıl jaşayanlara ,. Katı gerçpk karsıınızda, en lnanılmai!, en acı, en s,ltk\n gerçpk.. ÇaRdışı politikacıların elinrie baUklara doğru sürüklencn blr yurt. bir ulus. Ters ulkulerin, yanlış inançların, uygarlık dışı eğilimlerln elıne teslim edllmek t>.tenen bir l"urk gençllği.. ögretım birligi DP'nin Iktidar vıllarında ortadaıı kaldırılma>a ha^landı Ödün üzerine ödun vererek Mf iktıdarına kadar geldlk. Bbvle olacagı belllvıil. ı. ığdısı dusuncplere bağlanmayı büvuk başarı sayan gençyaslılar bugün vıızbinlerte ise. bundan Ataturk devrlmlnden kopaıı. uzaklasan poiltikacılar sorumludur. Bozkurtlara bağlanmak Ayasoha'M yeniıien Ihadele açmanın en buMik dlnsel 7jfer nlclıığıına Inanmak MC lktidarının baglandıgı gu\pndl^l yeti'.tirdiü ve bütlın jtençllfci ulaştırmak i<<tedıği ulkü (.izçlsi bııdur . Islum KonferanMnın en cerici davranıs ve tutumlar Itınde çalısmava batladığı bugünde Ataturk'un «ıcslnl duymalıyi7 «Dünvada her şey lçln, medenıvet lçln, havat için, muvarfaklyet İçin en hakikî mıirşıt ilımdlr fcndlr llim ve fennin harıcinde mürsıt aramak gaflettir, tehalettlr, dalalettır.» HEM5ıRELıĞıN ÖNEMıNı AYRICA BELıRÎMEYE GEREK YOK. NEKıM, SAĞLIK ıJLERıNıN BA$ MıMARIDIR. ANCAK FıZıKOTERAPiST, PATOLOG, KıMYACI, DtYEÎ UZMANI, ÇEVRE SAĞLIK ÇISI VE HEMJıRELER DAHıL BU UZMANIARIA IJBiRlıGi YAP MAZSA SONUÇ AUMAZ. Perihan VELiOĞLU norence Nıghtingale Hemşirelik YUk. Okulu ögretlm CHJrevllsi hem de modern hemşlrellk bllgl ve becerılerl yetersiı kalmaktadır Hemşireliğin bu fonksiyonlan yerine getırebılmek için, önct hemşırelerden sonra da tıp ve ötekı sağlık meslekleri mensuplarından yardım görmesl gerekmektedlr Dünyanın hıç blr Ulkesl yeterli sayı ve nıtelikte hpm çıreye sahıp değıldir Bu nedenle bugUn, saglam ve hastanın hedensel akılsal ve toplumsal hemşirelik bakımt ile ilgill herkesın birlikte, ekip hallnde çalışmasının gerektıği gıtgide daha çok ağırlık kazanmaktadır. Tıp ve öbür sağlık dısipllnlerinın işbirliğı içınde olması sorusuna gelıntp hemşiıeler klşinin sağlıgmı korumak, gelış'ırmek ve hasta oldugunda beden"i ukarda sayılan bu genış hlz sel, akılsal ve toplumsal yönden met alarunı yönetmek üzere bil bakım veren mesleklerle tam gill, deneyli ve uzman blr hem blr ahenk içinde olmazlarsa eşire llderın Sağlık ve Sosyal sasen görevlerinl yerlne getirme Yardım Bakanlığı dilzeylnde ve leri rnümkün değıldir. Bu konu Çağımızda endtıstrl hemşireliSaglıklılırm Bjkımı başta da açıklandığı gıbl sağ6ı dalı, işçılerın saglıklarını ko hemşirelik müsteşarlığı kapasl tesmde yetkili olarak çalışması lık bıllmleri mesleklerinde uzToplumun hemşiıelık bakımı rumak gelıştırmek ve boylece gereklidlr Bu hemşire yöneticl gereksmmelerırun saptanması ku verımlilığl arUırmak amacı ıle manlaşmanın aıtması nedeniyla yardımcıları ile birlikte Ulke gıtgide daha çok onem kazannusuna, dnce sağlıklı grupların onern ka^anmışlır hndustri top mlzde tum hemşirelik bakımı bakıtn ihtlyaçlarının lncelenmesı lulugunüa hemşireye, akıllı bır maktadır. Hekım, »aglık lşlerinin ile ilgill alınmış ve alınması dü baş mimarıdır, anrak tizlkotelle bajlanabilır. gozlemcı, işçılerın günün her şünülen kararları alacaktır. KenToplumda ilk olaTak »nnenin saatınde ya,rdım. yeftr^prtlerj},çin yal asistan, dlyet uzmanı çevre> doğum öncesı bakımı ıçın, hpm baş vurablloctk blr arkadaş ka rında başvurulabilecek bır danıs sağlıkçısı ve hemşıreler dahıl, şireye gereksinme duyulur Do 7a ve tehlıkelerdpn en ıyı nasıl bu uzmanlarla ışbırliği yapmazgum öncesi hemşirelik bakımı korunabıleceğını ogıeten bır oü mandır Sorumlulugu kadar yet retmen ve ışın yapıldıgı çevre kısı de genı& olmalıdır. ea etkili çalışamaz ve iyileştırnın amacı anneyı gebeligi sı ramede bir sonuc alamaz. Hemşisında doftuma ve bebeğın bakı kosullan, beslenme ve ıstlrahatEğltlm Gtliımesl lerının du/enlerunesınde ne7a relerin İse nitelikli bir bakım mma hazırlamaktır Hekim, ıetçi olarak gereksinme vardır. uygulayabilmeıi Içın yetiştirllHemşırelenn tıp ve hemşirelik hemşıre ve diğer personele 7a Sağlıklı geçirtırlci ya da engplhılım ve sanatmdaki son gellşme mesi konusuna önem verilmellman kazandırmak araç ve gerpç lpyu ı her şey, orneğın flziksel dır özellikle yönetlnl, eğltloi, lerden ekonomı sağlamak ıçın çevre ışçı ve ışveren llıskllerin lerı izleyebilmelerıni ve böylece topluma daha yararlı hizmet ve liderllk gerektiren mevldler yurdumuzda oldugu gıbı pek çok den dogan sorunlar onun gorpv gözonüne alınarak mezunlyet ülke, muayene, şüpheli anormal alanı içine gırer Hemşıre bu fa verebllmelerinl sağlamak üzere okullar, kurslar, semınerler ve sonrası eğıtım sağlanmalıdır liklerı incelemekt« ve grup lia alıyetlerde bulunurken topluma hızmetçl fSltlm programlan dUlmde annelere sağlık eğitıml vap karşı olan sorumlululdannm zenlemek hemsire liderin yöne Pek çok Ulke hallhazırdakl hem mak Uzere Ana ve Çocuk Sağ bazılarım yerlna gctınyor demek tımmdeki bu hemşirelik merkea slrelik eğıtimi lle ilgılı standart ve yöntemlerini gözden geçirehğı Merkezleri açmıştır Bu ku tir orgUtünUn görevlerl arasında rek üniversitpler ya da yilksek ruluşlarda hemşıreler, hızmetleeğltlm dUzeyinde programlar rin yönetlminden, muayene ve Toplumda hemşıreler orduda, dır düzenlemektedirler. Ayrıca, daha bgretime kadar çesitli faahyet genUık kamplarında vc ben/erı Toplumun hemşirelik bakımı kuruluşlarda yıne aynı amaçla lerde bulunurlar Epreksınmelerini görden geçirdı önce hemşirelerin görev alanlaHemşireler, doğum suasında hızmet gorürler Buralarda ya ğımizde hemşirelerin sağlığı ko rı İçine giren daha az karmaşık da bebelc ve annenın bakımı ı şayan ınsanlarm, yaşam btçım rumak, hastalıkları önlemek, ve sadece basit teknik becerl gerektiren lşlerl yapmak ÜHrt, çln aynı merkezlerde görev alır lerini kavıayarak saglıklı kalma hastalara bakmak ve sakatları lar Çocuk ve anneye ilgi gdste lajını saglamak Uzere geıekli tam ya da kısml yetenekle tek hastabakıcı yetlştirmek İçin urcrek, anneyi bebek bakımında onlpmlpıı alır, sağlık oğıetıml rar sağlıklı duruma döndUrmek zun stlrell kurslar dUzenlemekte tekl müstesna yerlerinl kabul et dırler. Hastabakıcı ya da yardestekleyerek, varsa sorunlarını yapar ve bızzat kpndi davranıs laıı ıle ıyı bır ornek olmaya ça mek zorunda kalırız Ayrıca bır dımcı hemsire olarak çağrılan cevaplandırarak hızmet gorur bılım ve sanat olarak benimıedi bu çeşit personelin iyl yettjtllpr Bebekte ortaya çıkabüecek lışır ğımiz hemşirelik bakımının, gU rilmesi ve devamlı denetlm alsakatlıklara uyanık olmakla beToplumun anayasa geregl has tında tutulması gereklldir. BUnumuze kadar pek çok değişik raber, normal büyüme ve gelı ta ve sakat bireylerine karsı olıkler geçirmiş ve halen de ge tUn bunlar bizi tekrar, koruyusim özellıklerıni gozleyerek sag lan sorumlulukları nedeni ıle cu, tedavt edicl sağlık önlemlsri çırmekte olduğunu görUrüz lıgı korumak ve hastahkları on hemşirelik bakımı, her çeşit lemek U7ere etkili bnlemler alır sağlık kuruluşunda geıeklidır GUnümüz toplumunun hemşt alabilecek, hemşirelik bakımı elıderlik yapabllecek, lar. Hemsire okul oncesi çocuk Punlar arasında hastane yaslılar rpye yonetıci, hemşirenin ve ö kibinde öğretecek yönetecek ve kişlliği ların bulundugu kreş, yuva ya bakım evleri, poliklinikler, halk bıir sağlık personelinin öğretmeile örnek olabılecek yetenekll da ana okullarında asıları yap sağliRi merkezleri, kor sağır ve ııı, hastaya uygulanan karmaşık hemşıre modelini düşUnmeye gömak ve salgın hastahkları ınce dilsizler okullan, pravantorvum, teknik ve verılen ilaçların açıkBöyleslne büyük sanatoryum ve rehabılıtasyon lemek Uzere faalıyette bulunur layıcısı, birey ve ailelere ana, türmektedir sorumluluklar yüklenecek bir Her düzeydekl okullaıda hem merkp7İerini sayabllırız Boyle dost ve arkadaş olarak duyulan şıre, okul sajlık programlanm ce toplumun, bu sağlık kurum gereksinme yanında hem eski, hemsire İçin iyi blr genel eğltimden geçmiş olmak, özel hemşlrellk bilgl ve becerlslnl olduğu kadar karakter formasyonunu da lçeren bir temel meslek eğltlml görmek, mesleğınin toplumda saygm bir yeri olduğuna inanmak önemli faktörlerden sadece bazılarıdır. yürütmek üzer» gereklldlr DUzenli olarak dğrencılerın sağlık kontrollerlni yapar, ailelen ile tanışarak ev durumlannı oğrenır Ayrıta sınıfta sağlık bgre tımı yaparak topluma sağlıklı bireyler kazandırmakta önemll rol oynar larında yönetlm, öftrptım ara?tırma ve klinlk dallarda uzmanlasmış hemşirelere ıhtıyaç vardır Artık Mc ne abylesek faıla . Ajans Ada pikajcılar arıyor Usta bîr pikajjcı Reklam aıansı oeneyıml olan. Sıyahbeyaz ve yarımton çalışmalarda, pikaıda, rotuşta usta. Eli çabuk. Yonetmeyi, sorumluluk yuklenmeyi bılen. Gerektığınde, sabahlamaya hazır. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTR1LERI A.Ş. Tecrübeli pikajcılar Plka|ı bllerek ve severek yapanlar. Çok titız ve cok sabırlı olanlar. Işten yüksunmeyen, masasıyla barışık klşller. hteklılenn, ozgeçmışlenni kapsayan bır mektupla başvurmaları... Gızlılığe kesınlıkle uyulacak, butün başvurmalar cevaplandınlacakîır. TAHVİL SATIŞI 11 Mayıs, 21 Mayıs Tl Mayıs 7 Ha7iran 1976 tanhlpnnde satışn arsedilecek tahvıllerımiz 0 d 8 faızli 1600 adet 1000 TL 1200 adrt •>(»() TL 1340 adet 10 000 T l?0 adet 2r> IX)0 T 300 adet T T 51) 000 TL 10 adet 100 (K)0 TL lık kupuı ler halınde toplam 40 000 000 TL nomtnal de*prlndedir 8ATIŞ SÜRESİ: 11 MAYIS 7 HAZIHAN 1976'aır. Tahvıller hamilıne ^a7ilı ve 5 jılı vadeli olup, şirket lhraç tarihinden iki yıl sonra ve ıkı ay evve,l ilân şartıyla tahvlllerden bıı mlk tarını ıtfa etmekte serbesttir Kupon faizlerl yıllık ödenecek itfası vade hifamında yapılacaktır. Tahvıller TUrkiye Oğretmenler Bankası Şubelerlnde satışa çıkarılacaktır Saygı ile duyurulur İ Muhasebe Yardımcıları Aranıvor Clddl blr müessPSede muhasebe servisl lçln ilglli Akademl, »akulte veya Muhasebe Malıyo YUksek Okulu mezunu Bayan elemanlar alınacaktır Müracaaf: Saat 17 I» araaı Tel: 27 49 03 •»»< » • • • • • • • < »»» •• • • • • • • • (Cumhuriyet 4014) Hemşireye öngörülen genel e ğıtlmln kapsamı Ulkeden Ulkeye değlşmekle beraber kanımızca lıse dÜ7eyınde blr eğıüm gereklidır Meslek eğltimınin ne olması gerektigl hıısusu bütün dün yanın üzerınde onenıle dıırduğu bır konudur Guniimü7de hem şırelik okullan bUyuk blr hızla Unıversiteler İçınde yer almaya başlamıştır. Mesleğin toplumdaki saygınlığı konusu ise, ilgilerl her zaman Ustune çekmlştir. Bğer blrey, aıle ve toplum etkili bir hemşırelik bakımı istlyorsa, hemş.irelerın maaşları, emeklllıklerl, çalışma koşulları lle 1 1 gıll husvıslar ırımal edilmemell vp yakın çalışma arkadaşlan tarafınd ın meslpkdaş olaıak ka bul edilerek saygı duyulmalıdır Meslek eğıtimi sıradan, orta dereoeli kaldığı ve meslek statusU aşağı düzeyde düşUnUIdUğü süreCP başarılı llse mezunları mesleğe gplmeyecektlr Halen liderlık yeteneği olan pek az hemştremiz vardır Ve bunun nedenleri de açıktır Bu durumdan kurtulmak için bazı fedakarlıklara katlanmak gereklldir Gelenek^ei olarak hemşirelik, esasen fedakarlık mesleğıdır Hemşireler, yurdumuzdakı mpslekleriyle i'gili acı durumu düzeltmek lçln hazırdır Fakat devlet ilgill Bananlık ve öbUr meslekler de yardım etmelidır ki, hep beraber çalışabilelim, davalarımızı ve ba şarılarımızı paylaşalım ve insan lıfta daha iyı hızmet ederek ya rarlı olalım. kl HızmdJcn Lımıtcd 6ırkdi Valikonağı Cad. Akkavak Sok, 31 Nışantaşı istanbul (Cumhuriyet 40001) AJANS AdA istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından Islanbul As Uairesl Te As Şubelerlnde Daktılo ve Karteks memuru gorevlnde çalıijtınlmak üzere yüksek okul, llse ve ortaokul mezunu sivil Memur Alınacaktır Teferruatn bılgl İçin îsteklılerln İ mayıs 1976 tarlhtne H kadar tstanbul Askerlık Daıresı Ba^kanlığına mUracaatları rıca olunur. (Basın l'îRfiT) 3992
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle