24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYH 12 Mayu 1 9 7 6 Hisse Senedi ve Tahvil İlâniarı BRNKER ZEKi 22 66 86 27 52 13 u iR n Hısse «enetierınizi yüksek fl vatls alınm tlisse senetlerini en uygun borsa rayıd lle ve cüzl kârla satarım, Müessess veya şahıslara alt tahvillurl en uygun şartlarla taıl» menfaat beklemeden derhal mühavaa edertm. MUpssesemp müracaatınızda vftpılmaM ıcap eden operasvoBun münıkün olan en kısa zamftnda yapılacagını bilmcH«.nlz. Talefonla vPrrlıftımz emlrlerl derhal yerlne getırefelllttPk, vaztfelerimizin en önemlıstdlr. Cazıp fıvatla % 18 tatzli tah vil almak tstrvanler barıa müfaeaat etstnler ACELE ARANA! KIYMETLER: Orma Orman Ürünlerl Hektas Garantı B. Y. Kredi B. Akbank Uniroval Akçimento Anadolu C«m San. Maklna Tsmm îtocam Efes Plljsen SATILIK HtSSELERt EOtVOFlTM ISTANBUL PORSELEN Kuru cu 3 adet POLYLEN • adet »»20 te O i mettü ödeyerPk OARANTt BANKASI 100 bln TL'lık hamillne nam» 25 Y\PI KREDI BANKASI bin TL % 20 temettU vcıdl SUNTA 100 adet "« 40 temrt tu bdedı METAŞ 100 bln TL 'lık HnU murdekı vü yüksek temetur veırnpsı beklenıyor. tstikbal lçin yatırım. StFAŞ 100 adet »« 20 temettü verdt DEVA (hamiHne • rmma> «'> bin TL. ° o 20 temettü odeye/ e«k. AKBANK hlssest 6 adet Ve 20 temetttl «devecek. JSNVESTİSMAN tlftç Sanavi «I tdet °» 37 S temettU ödedı SANTRAL HOLDİNG 35 bin TL'lık 1000 TL'sl 7 5 0 AROMA MEYVE SULARI « 0 5 adet * o 16 temeth) / verecek. 1975 kuponu uzerinde. OLMUK MUKAVVA SANAYÎ 21 bln llralık "/• 25 temettU verdl GÜBRE FABFtKALARl 10» bln UraliK bu yü..»* 31.2S falzli 1 mıUnn lırnlık her an îblemış faızıcrı ıl« btrlıkta piiMya çpvrtlebilir otnslnden EGE trtlhat BUrosu Cem Ofls Bılen îs Hanı « ı Sokak K i f 1 No M Tel. İJ 82 21 Oerelerı 1> 51) 68 * BANKFR ZEKİ 4'Unrtl Vakll Hnn Asma Kıtt No 8/9 TPI 22 66 8fi 27 W İJ bln TL • • • • '415 temettU kuponu ANADOLU CAM SANAYİ 100 Adet P1NAR SÜT 50 Adet AROMA MEYVA 3ULAR) 50 Adet s y r i L I K TAHVILLER 110 bin Iıralık "i 18 faıtli sirket tahMİi 1 \ıl sonra ı^rava dönıt^üyor Nomınalin altında fıyatla TJO bin lirühk S i « faltsli »ir ket tahvılı nomınalin altınd» fıyatl.i KAhTELLİLER Slrkect 4'Un ctl Vakıt Mnn Asma Kat No: 23 25 22 36 4427 25 86 BRNKER KflSTELLİ 2 7 157 32 • • Yürürlükteki esnaf vergi CHPLıLERıN bağışıklığını EMEK GElıffl dört kat SAHIPlERıNıN arttıran ASGARİ ÜCRET DÜZEYiNDEKı yasa önerisi GEURlERıNıN VERGı DIJI Senato'da BIRAKIIMASINA ılıJKıN kabul edildi ÖNERGElERi ANKARA, (Cumhurlyet Ruro<u> Cumhurlyet Senatosunda dun yürUrlUkteki esnaf vergi baftı şıklıgmı dört kat arttıran yasa önerisi kabul edilmıştlr Yasa dnerlsi görUıUlürken CHP'lılerln vprdiklerl emek gp Urı sahlplerinın asgari ilcret dü zeyindekı gelirlermın vergi ciı sı bırakılmasına lllikın onergple riyle, daha baska bazı önergele ri lae AP oylarıyla reddedilmı;. tır ] mrk KPİın "iahıplpıının vpr gt dışı bırnkılma«ı istenen mık tarı gUnde 40 lira, ayda 1200 lira vılda 14 400 lira tutmaktacbr Avrırs tPİıf haklarında yUkscltıl m e vapılmasınt isteyen CHP'li ler vılda l(ı bııı llralık muafıv'p tın rı0 bin lırayj dısuıdan sag lnnan eserlerdp dc "id bin lira dan 200 bin liraya kadar bagı sıklık tmnınmnsmı h t e m ı ş l e r bu da A P l i l e r tarafından reddedıl mlstır Meelıst» dı HSIcn \uruılukte bulunin yasa ise bu bafcısıklıjı S bm lira ola ıak kabul etmıştıı \asft onprı smdG A\ ı ıcft esnaf bafiısıkh|ınm baskn kuşutlaıı dJ bclırtılmfrftp du Bunlara gore E m l i k VergıSİ Kanununa jjdrr Is veri 120 bin lııayı asma\anlaı alını s i t ı ı n ışlrrıvlö b'r takMm % ılı ıçindp ıthal ettıgı ırmlİRiı 200 btn llrayı geç mevenlfr bır % ıl içindc ihraç pt tıklpri 2 0 bın lirajı Rpçmeypnler BrttürU usülde vergi ddeyecekler dır Wn liray Karlm îşçilerin 20 yılda erııeklı oJabilmeleriııi öngören tasarı kesınleşti; bankaJarın emekli sandıkları da SSK'ya devrolurmvor AVh\R* (( ıımhurMPt Bılrosu) Mıllpt MpolmnrtP dün S S K j a ftsglı olarak çalı«an kTriın ı?(,l İpnn Î0 yıld* pmekll olabılniPi" ıııil ftngrtrı«n vasn tflsnusı »nni sulprek kahul pdllmls VP kesin lpjmistir • u aracU, R bankalar. odalaı borsTlar. ^ısro't» vp t ıs rin SSK kapsamına alınına<ıı vp bu Jtuııılu^U rdaM Emekli Sanrlıklarının SSK'y* dpvredilmesi kahul Pdllmistir Cumhıırbn'îkfını tnrafmdan lm zalânıp Res'iu Oa/ote de \ayınlandıktan ^onra vUulılüî* giı p ı c k ol.ın ^««snya gorp 5(1 vaşmı rioldurmamakla bırlıktc. en a» 20 vıldan bfiı sıgor'alı bulunan \p bu sıire lçınrtp pn nr S bln gün milullük vaşhlık ve fellım sijjortalın prtnıl rtriPnuş olan kadın sigortalılarn istokleri halindf vajlılık avlıîı baîlnn.ıraktır Bu takdırdf 20 ilâ 2"i yıl aı iMndakl tam yıl içm yajlılık H\ lıftı bağHmR orinınrtan v(lz<1« 2 ındırlm vapılaraktır Ancak 1* vajındnn «nrp s e ç m i s buhınftr» 'üreler Î0 vılın hp^abında dlkkatp alınnisyftraktır REDOED LDı. AP'LıLER, TELıF HAKIAR1NIN YÜKSELTıLMESıNı DE KABUL EIMEDıLER KASrFLLlLER 22 İH 44 27 25 86 27 57 T2 BURSA 203b<» T E L E K S 331İI6 BURSA TELEKS (21R4 Aradıftımız K ı y m r t l p r TRANSrÜRK Holdıng ERCAN Holdıng KOC Holdıns ENKA Holdıng ÜNÎROYAL LASSA GOODYEAR YAPI ve K R E D t B s n k a s ı TICARET Banka«ii GARANTİ Bankası ALTAŞ AKBANK EGE Blraeılık EFES Pllsen TAD KorıserTe ORMA O n n a n ürUnlerl İZOCAM KAV Orman Sanayiı TASAS İSTA3 MENSUCAT Santral ANADOLU Cam Sanayu AKÇÎMFNTO TÜRK S l e m e n s MAKİNE Takım NTJH Cimento POLYLEN Aranan Tahviller: % ll'll Devlet TahviUeri <"« 10'dsın •• IB> kadar BU / ttln sirket tnhvilleri SATILIK KIYMETLERt ÎLÂN EDtYORUZ 2r> KARTONSAN 10 adet " tcmcttu odedı 200 KrZACIBA$l Holdlng adPt (%17,5 temettU ttvzl ettl) KORUMA Tarim 150 ftdpt CM 35 temettU evlülde tevıl edecck "uioo SermayB a r t ı n m ı yapacak nt^pler bedelsiz tevzl adllecek) GÜBRE Fabrıkaları 100 adet C/.ı31,75 temettU mayıst* öd« BANKER CENT 2729 33 • • BANKER CENT TPİ 27 2 « 1 î BAHÇEKAPI 4 Vakıf Han A«ma Katın uzerındeki 1 kat No. D TUM DEVLET VP n e l 3 • %14 "ol5 ° ıl8 U sııket tahvillerini 7i ıyı fiyatltııla a l ı n m Htb&E SENETLERÎNÎZÎ EN VıltNAStP FİYA7LARLA ALI RIM. TA&ARRUF BONOSU ALIŞ FİYATLARI. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • 1966 1967 1069 1970 1971 1972 "«71 . '»61 »»50 '»42 . ».41 . '«40 ][ GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı ; Veteriner îşleri Genel Müdürlüğü • • Laborant Meslek Lisesi Müdürlüğünden:<| 1 Oıtulumuza 1S7B1977 rtgretim yılı lçln Gıda Tarım VP Hayvancılık Bakanlığı adına sınavla parasız yatılı 30 (otuzı T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Sp lşleri Genel Müdürlüğü • NOT: Piyasa ali$ flyatı olan yukandaki fiyatlara "»3 ı l i v e yapılır Ayrıca toplu bonO iHt mak isteyenlere ttzel fıyat lar uygulanır FAÎZ KUPONU ALIŞ TÎYAT I *\RI 1877 \>m 1B79 1080 1181 1182 87 «74 • • • • • • • yecak) METAŞ 350 adet (Tevslat bJtmlstlr kapasıte yükselmls 1976 yılı gayet parlak geçmekt«SUNTA 100 adet (Vt40 temettU tevzl ettl) CUKUROVA Elektrik 500 adet (Vo5O's1 Ocinnmı* makbMMttfr alıpacaKtır tU 2 mayısta tevzl cdilecek Apellerl tam ö d e n m i ş hlsseler hemen tevzl edllecektir ) ÇUKUROVA ElektriK 100 e d e t (o/o37.5 tçmettU m a y ı s a'te tev. zl edJlecek çok saglam ve Istıkrarlı blr kuruluş) S İ F A 3 3(ifi adet (1976 yilında asgarl Vo4O temettU tanmln edilmektedır) DEMÎRDÖKÜM 100 adet ("A 100 s e r m a y e artınmı yapıvor en köklU ve tstıkrarlı kuruluslardan biridlr) RABAK 1(10 adet ("/o33,75 temettU üdeül) ÇUPASAN ıoo adPt ((bu yıl • • • • • V. MENSUCAT SANTRAL 50 bln TL.Iık *A>2S MtnettU kuponu tlzerlnde. • ANADOLU CAM SANAYt 200 bin TL. istlkbal Içln yatırım. 1000TL'si » 8 0 . • nABAK 80 adet V. 33.75 t » mettU verdi. • ECZACIBASI 50 adet % 17 5 temettU verdl. Sermaye arttın y o r . Rüçhan hakkı Uzerinde. • N U H ÇİMENTO 150 adet •/• 28 temettU ödeyecek • KOÇ PAZARLAMA 100 bin llralık bu vıl * 17.5 temett't veriyor. Önümüzdeki yıl daha VUksek temettU verebilir. • ÇUKUROVA ELEKTRtK 100 bln TL.'lık •/• 37.5 temettU verivor. • SANAYt KALK1NMA BAN KASI 30 adet. Ü7erlnde «• 20 / b«celsiz hisse senedi satınalm a hakkı trardır. • KARADENÎZ BAKIRLARI 150 bln llralık 1000 TL.'sı 650 TL. d«n. • NASAŞ 100 (100 TL Ilk % 20 temettU verecek tstikbal lçln yatınm • KORUMA TARIM 80 adet % 36 temettU veriyor ve % 100 d e bellrsiz hisse «enedi veriyor • SARKUYSAN 100 bln llralık. % 80 sprmaye arttırımı vapı yor tsttkbal tçin v a t ı n m • DEVSAN 50 bln TLIık, lstlkbal lçln yatırım. 1000 TL.'sı 850 TL. BASTAS Çtmento 35 adet •» 50 sermavo arttırıyor. Bu / yıl R»çen vtla gttre vüksek tomettu vermesl bpklenlyor • ISTANBUL BANKASI 135 bin llralık. 1000 TL.'sı 750, SATILIK TAHVtl I.ER: TRANSTÜRK Holdlng taJivill • 18 faizll 10 bin TL 'lık 1978 A d e derhal oarava (.evrllebılır • GÜMÜŞSÜYU tahvlll 100 bin TL'lık Her vıl ıtlava tabl *fo 15 lalzll 1000, TL.'sı 900, TL. • KALKINMA TAHVtLÎ % 11 • • • SATIŞA HAZIR KIYMETLER SUNTA ( ^ 4 0 temettü v e r d o ÇUKUROVA ELEKTRtK ı"> n ı0 temettü veırlı) T İŞ BANKASI SATIŞA HAZIR TAHVtLLER MARSHAL Tahvili (»»15 falz11, Banka garantili her yıl It fava tabi) OYAK RENAULT TAHVtLİ ( N o m l n a l d e o çok ucuza her yıl itfası var). S E N E I t K N E T ^«17 gellr ge tlren kuponlar. FAİZ KUPONU 1978, 150 000 1 1 ralık 112 500 liraya FAİZ KUPONU 1979, 100 000 llralık 65 000 liraya FAİZ KUPONU 19S0, 100 000 llralık « 0 0 0 liıaya satıyorum NOT: Yukandaki kuponlardan istenllen mlktajlard^ ^fuıabiBANKER CENT BAHÇEKAPI, 4 Vakıf Htn asma katın Uzerindeki 1 kat, No 9. TEL 27 26 33 • • • C'HP Senatortl Zıya MUezzln oglu. bu tasarı nedeniyle \ergı yUkünUn dağılımmın yeniden saptanmaSmı lstemiş alt ve yu karı gelir d ı l i m l e n n d e adalellı bır uygulamaya gldilmesini ö nermiştir Senatoda konusan eski DP li bakanlardan Sıtkı Yırcilı ıle AP lı Ahmet Nusret Tuna, bu go rusu destekledikleı inı bellrtmıs ler, ancak AP'lıler buna usul ydnünden ıtiraz edip, «Kanun tekllflne yenı madde ekleveme yıı» diverek rcddetmişlerdır CHP Senato Orup Srt/CÜsü Zı ya Müezzmoglu, işçllerın vp me murlamı vılda 6 bııı lııa tüccar ların U bin lira veıgi odedıkle rıni sctylemls sözü tarım kazançlarına RPtlrerek «Hpr kove bır tn np tarım kar.mç vorgısı odrvcn dusmuyur, Koca A r l v i n d e bır tane tarım mUkellefi var» seklın de konuşmuştur MUerzinoglu nun açıkladıjtına göre. 2 milyon 800 bin Ucrptlı, vılda 14,5 milyar lira vergi odemektedtr Kisi başı na vergi rı 178 Ura tutmaktadıı 1974'de gelir vergisinin yüzde f > > inl ödeyen Ucrptlllpr simdi yüzde 85'lnl ödemektedirler Senatoda BUtçe Plan Komis^o nıınun esnaflarla ilgilı metnt nv nen kabul edllmistlr Anrak ko mlsvon metnt meclisten gelen me tinden degisik sekilde kabul edıl dlgınden vas» Snprinl Merli^ P donPcek orads grtrüsUldükten sonra vasalasabılerektır Esnaf vergilemeMnde vıllık ka zancı 35 btn lirava kadar olan »^ naf, göturü usulle vergilendlrile cek, defter tutmayacaktır. i . • Kız Öğrenci Alınacaktır. 2 Okula girmek isieyenlerın 131 Temmuz 197« tarihleri arasınri» okul mUdürlügUne dılekç* ıle ba^vurmtlın gereklidir Okul Adreıi • Ankara Laborant Meslek Lisesi P K 533. Eskisehır yolu uzerinde Vtterlntr Ş a p EnstitüsU karşısında ANKARA 3 Sınavlar 26/27 Agustos 197S Perjembe ve Cuma günlrri Laborant Meslek Lisestnde saat 9 00 da sözlu CmUlâkat) vP vazılı olarak yapılacaktır. 4 Ya7.ılı sınavlar . aı TUrkçe b) Fen Bilgisi < ı Matematlk dPrslerlnden yapılaeâktır. 5 Adavlarda aranan nıtelıkler a) TUrklya Cumhurlyetı vatanda»ı olmak b> Ortaokul merunu olmak cı 25 Agustos 1978 tnrihlnde 15 (onbes) yasından kUcük 18 (onsektz) vasından bUyvlk Olmamak d) Saglık durumunıın rijrencıllk v a p m i y a ve mesleğinde çalısmBVB uygun bulundugunu bellrten rapor almak (A7a noksanlıgı, sagırlık renk körlüftu olanlar alınma7İAr) e) Yansnıa s ı n a v u n n d a kontenjana gırebilecek derecede ba^arılı olmak. ft Öfrenlmlne btr jıldan farla ara vermemis ve bel»fll oımamak 6 ^da> lardan ıstenerek helgplpr: a> Okul mUdürlujUne yazılmı» blr dllekçe bı Ortaokul dtploması v?va notardpn tasdlkll suretl (Dtplomalar hazır deSılsp merun oldujhı okul müdUrlUjUnden alınaeak fötoğraflı ve tesdfkli çıkış belgo^i) r) d> e> Nufus huvıyet rüzdanının n%U vpya tmdikli suretl Iyı hsl belgesi Yenı çekilmts 4 3x6 ebadında on adet fotofraf (Basın 16074 4010» Aecaşar Barajı ve Tesisleri Inşaatı İLÂN 1 D S t XII Bttlge MüdürlUğU CKayseri) hudutluı rtıhilındp Ka\seri lline bağlı. Yahyalı tlçesinln 8 Km. kurpyuidp sulama «;uyu temını maksadı ile inı>aa edilecek «AC1CAŞAR BARAJI VE TE&ÎSLERt tNÇAATI» bu ışleri vapmağa muktpdir tpcrübeli Türk Müteahhıtlfiri arasında Tekllf l s t e m e UsulU ile ıhaleye çıkarılacaktır 2 I s genel olarak Iki adet baraj ana gdvdusı, kondüvı, sualma yapısı ve dolusavaktan ıbarcttır Bara) Alatepe ana gövdesı, temelden ltıbaren takrlben 18 0 m yüksekligınde olup. 7onlu toprak dolgu tlpınde ve 1162 m U7unlugundA. Kötpnnitepe ana gövdesı temelden itibaren 24 0 m yüksekligındp olup, 7rtnlu toprak dolgu tlpinde vo 12^6 m kret uzunlugundadır Barai tBkrıben 146 m uzunlugunda 3 00 m lç çapında konriıivi tunelı VP bunun tesıslprlyle, karsıdan alı»)ı dolusavak VP d o h m v a k köprüsünü ihtlva ptmektedır tsin bUtlin beton ve betonarnıe hacmi t a k n b e n 150O M1 dür Toplanı knrı ve dolgu ve b u n l a n n nakllvesi m l k t a n takı ıben 4 40» 000 M i. dur 1 îhaleyp lstlrak etmek isteyenlerln asagıdaki bPlgeler ve bir dllekçe ile 2"i Mayıs l<)7fi Salı gtlntl saat 17 30'a kadar DSt OKNFL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR V E HtDROELEKTRtK SANTRALLAR DAtRESt BAÇKANLIÖl'na mtlracaatlan gerekmektedlr a) Bajındırlık Bakanlıgından alınmı» MUteahhıtllk Karnpsl • a I) F u kaınpntn ( A ) gurubundan #n nr t K Î Y Ü T ' YİRMIBEŞ MtLYON (İ25000000. TL )1ık olması şarttır [lstekli ftrma gurıtbu oldugu takdirdp pilot fırmanın (A) gurubundan en az lKtYt>ZYÎRMtMtLYON TL lık k a m e y e sahlp olması Uzımdır 1 aII) Yapılacak mUracaatlarda vukarıdakl şartlara nvgun müteahhitlik karncsının surptl konulduğu takdirde karne aslının da mUracaat bitım tarıhınden evvel D S t Barailar ve H E S Dairesl Baskanlığı'na gOstorllmesl ve bu" hususu mUracaat evrakına kaydp.ttirm«leri gerekmektedlr. b ) Y a p ı araçları bildlrısi: Asagıdaki İş makinalarının llprlde ldare'ye verılprek Is programma uygun olarak ve çalısır durumda Is başında buhındurulması U n m d ı r . tsteklilerln Yapı Araçları Bıldırısi'nln btırada gösterilen is maklnalarını kapsayacak sekılde doldutması l'izımdır 4 Adet f k s k a v a t ö r (Shovell veva Dragling) 1,5 Yd3'lük, 4 . Yiıkleyıci 1 5 YdVlUk. 4 » DO7er (D6 veya D8 veya mııadiller!) . . Damperll kamyon, Toplam Kapaslte 300 Tonluk 6 » Keçiayagı sılindır (Çekıcıslyle beraber, Baraj tipı) 4 » Vibraayonlu Sılindir (Asgari 8 Ton statik ağırlıkta dUz silındlr ) 2 • Lâstlk tekerlekll sillndir (Çekiclslyle beraber, bara) tipl) Araröz (S Tonluk) 2 2 K o m p r e s ö r (3'er tabancalı) 1 AJrega yıkama tesisi. 15 m3/siat'lllc. 1 Betonlyer. (250 lltrelik) 4 Pnomatık toknıak •S Vıbrator, 3 Ino'lik Yeteri mıktarda ve kanasltedp. m o t o p o m p . O Sermaye VP kredl olanaklannı açıklayan (Mall Durum B i l d i m i ) Ru bıldlrıye Bankalardan alınmış Banka KrpdlM Mektuplarımn eklpnmesi Uzımdır. [tstekll Firma Gurubu ise, her ortagın ayrı ayrı Mali Durumunu g ö v termest ve B*nka Kredi Mektuplarımn eklenmesi gereklidir 1 d ) Dılekçenin verills tarlhinde ellnde bulunan tslert açıklavsn (TaahhUt Bıldirisi)[ F ı ı m a Gurubu İse, her ortagın yapmakta olduftu işler ayrı ayrı gosterilecektir.l p) Tpknık Pprsonfl B l l d ı r l s l : f) S o n on yıl içerisinde ıstekll tarafından \apılmıs l$lerle, bilhassa barat. santral veva bilyllk su yapılarına alt. fI) » Her îş içln ayrı ayrı gösterllmek Uzere yıllık istlhkak tutarlan fII) a Yaptıkları işlert muvaffaklyptle ytlrüttUklerl ve pkslksl* bitirdiklerine dair ilglli tdarelerden alınmıs belgeler 4 (3 ) MnddpdPkl Yapı Araçları Bildlrisl, Mall Durum Blldirıst, Tpknık l'prsonpl Blldirisl. TaahhUt BlldirıSİ 6rnekler tdareden temin edılecpkür 5 tsteklınin fııma gıırubu tpskıl pflprpk inalerp ıitirak ptmplpri tçln pesinpn firma pıırubu tpjkll ederek müraraat etmelerl lâzımdır thaleve tstırak etmelpri uygun gorUlen guruplara (rıınıp flriına «thalp Donvası» Rönderilp cektir. Pirma ü u r u b u tpskll pdprek ftrmaİBrın Mnceden ldarp den alınmı? Flrma Gurubu BevannamPst lbraz ederek, muraı üat etmelpri şarttır 6 Usulüne maııın olarak Pksiksl? v« ramanında mUracaatını vapmıj tallplerden btı IIIHIPVP Kttrak ptmplerl tıy gun görtllenlere btr ( D A V F 1 MKKTTiRU) (rondprilerek 1000, TL. bedel karsılıftında lhale dosyaiı vPrllecek vc teklif tstenecekttr 7 Telgrafla yapılaoak müracaaUar ve postada vakl gpclkmeler kabul olunmas. • • BAHAR TİCARET 27 111627 S4 68 BAHAH Ovier ?• sirket « h villfrinızi alınm. Hisse ı«netiAnııı«i cazlp flyat lorıa alır ^aMrım Tagarrut bonolannı plyasadan 3 kuruj fazla fivatla alınm Ayrıca toplu bonolara prlm venrim. SATIHK KIYMFTLER ınrıooo 1179 Kuponiu «5 000, TıllOOO 1180 > K2 500 ~ 100 000 1<)81 . 41000, BAHAH Arnnarı Kivmeueı KUCPAZARI.AMA KOÇ HüLDİNG • • öğretim üyelerine yeni parasal olanaklar sağlandı ANK\RA. (CumlıurİTPt Biiromı) Mecllsts dtln Üniversiteler Per sonel Kanununda barı dpfti?iklik leri ongören ve ögrptlm Uyelerine venı maddl olanaklar saglayan tasarı da gorUjülPrPk kabul edilmış ve kesinleşmiştir Buna görp doktorasmı vapmıs veya tıpta uzmanlık yetkislnl al m ı ş aslstanların aylıklarına her av 50, doçpntlere 100 VP profp sorlere 200 cöstergp üstu uygu lannraktır Bu arada, bütün flgretlm üyplerlne e s s s görevi Unl versite olan ogrpttnı RÖrpvlilerl np, asıstanlara ve dlğer ögretfm yardımcılaıına <b rliki» «ıs gtlç lUfU« ve .temınindekl güçlük7flmmı olarak, her HirlU "an ftdP me hpsaba katılmaksızın, görev avlık dereeelerı karsılığı olan av lıklarının yüzde 4O'ı oranında her ay ek ttdpme yapılocaktır. • • • • • • • • • •• • • ' • • • » • • • • • • • • • • • • • » • • •> • • • • • • • • ILAN Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayü viüessesesinden: 1 1 Asaftıda oins ve mıktarı yazılı pamuk telcfi, UstU pU pamuklu mcnsucat, parça be? VP muhtcllf hurdalar 25 " 1976 tarılııne r u t l a y a n Salı günU saat 14 00'de sarrna> melen ıjvnıınca çntısa aızedılecektır 2 Şartnameler MUessese Tlcaret MUdurlUgU tle t s tanbııl da SUmprbank Alım ve Satım MUe«eseslnden, SU. merbank Ankar» Ulus ve Kay«*rı satış majtftralanndan temln pdl lebtlir. 3 Mallar hPr pün MUessesemizde «örülebüir. 4 MÜPSSPSP satısı j a p ı p yapmamakta serbesttlr. Miktarı 2l> 656 15 460 107 542 140 554 4 140 8 5!M> 2 500 2 00(1 1 R0O 4000 BiıinrU tam randıman saSlanmıstır gelecek yıl kflr tevzii olsbılir keleplr) • ÇtMENTAŞ 100 adet (V,i t«mettü kuponu Uzerinde 1(*7« yılı lçln yilksek temettU beklpnmekt«dir) BASTAŞ 50 adet (%1P temeth tti ödpyepektlr sermaye t*zvltt b a ş l a m ı s t ı r ) 1ÜRK Clva 60 adet (Keloıptr fıyatla) ÇEMTAS 35 adet («*17,S temettU ttdeverek) C/«17,5 temettU bdeyecek) LASSA 10 adet (•'»7S'l öden. miştlr) ARSLAN ÇtMENTO 300 artet (Bu yıl tam kapastte Uretlm vapıyor). N A S A S 100 Adet Vo2O temettU rerdi S A R K U Y S A N 150 Adet «A50 sermaye arttırımı yapıyor EREĞLİ DEMİR ÇELÎK 100 • • • • • ÜKVA SONTA ISTAS KCZACIHAÇ1 • • • KAV Kg Kg Mt. Mt Ad. Kg. Kg Kg. Kg Kg LASSA AKÇIMKNTO Anmet Banar 4 VnM Rıın AimM Rat No: 38, Tel: 271116 27S368 Cinst Pamuk Telefl Üstüpil Hasarlı Pamuklu M m v ı o a t (Muhtellf) Safllam Tecrübell Pamuklu Mpnsucat Hasarlı Pamuklu Mensucat Pamuklu Mensucat (Muhtellf ebatta) MUstamp) Kanpvlçp Işçl elbisellgı kırpmtır Kirl Ber Hurda sac varll \ arll kapaklan ve sac parçaları (Saha temızleme) ( B a s u v 18083) 4008 Dikîş Işi Yaptırılacaktır özel 1 Muessespınız dahllindp yaptınlacak olan 17 müflonlu parkaların dıkım ışı lhaleye çıkartılmıstır. 2 I h a ^ e iştırak ptmek lsteypnlerln 14 5 1976 Cuma günU saat 17 OO'ye kadar geçıcı temlnatlarını (^50 0 0 0 Lıra) Müessesemız \e7iıpsınc vatırarak kapalı zarf Içlndeki tpklıflerlni fabrıkHmız Muhaberat Şefligıne v e r m e l e n 1*zımdır . i Konu ile ılgili çartnamp nıımunp ve nmfassal bllgl horgun mesat saatlerl dahtlinde Müessrsemız Ticaret MUdürlugunden temin edilebilir. 4 MUessesemlz ihaleyi yapıp yapmamakta ve ğıne yapmakta serbesttır KAYSERİ diledl * Alt Komisyon, 30 maaş ikramiye konu6iında CHP önerilerini reddetti ANKARA (rtımhnrİTPt BUrostı) Memur e m e k l ı l e n n e m maa* tkramlye venlmesını ongoren \a sa fasanıı dün alt komısvonda gorusulmıış \e Butçp Plan Ko mısvonuna göndcrılmiştır Komisyonun MSP'li tlypsl Oun di\r Sevilgen t a s a n UzerlndPkl goıüsınplprfn tnmamlandıjını bu arsıda CHP'nın m e m u r pmpkltle rıne vprtlecek 10 maaî lkramıve nın brüt tutarlnr uzerinden ddpn mp«ınp Ulskin bn?r(jesinın redde dıMı*ıni acıklamıştır. Butçe Plan Komısvonu bugUn nnnt 10'rla toplannrak tasarıya son bıçımini verecektir . ÎLAN Bolu Orman Anatamlrhane Müdürlüğünden: 1. Ana tamırhanemlzde mevcut Ihtivaç fazlası oto malzemelerı ve demtrbaslar açık artırma suretiyle satıja çıkarılmı$tır i Açık artırma 25 5 197« tarihlne rastlayan salı günU saat 14 00 de Anatamırhanpmiz Müdıirlügünde toplanacak Komlsvon hu?urunda vapilaraktır. 3 Bu satışa ait şartname lle icmal listeleri Orman Gpnpl MUdUrlUgünde tstanbul Yedek Parça Depo MUdürHlgUndp Genpl M^ldllrlUgumu^p baftlı bUtün tamlrhane mü dtirlllklerindc Bolu O ı m a n BasmüdUrlUgUndp VP tamlrha nemizdp her eün mesal saatlpri dahilinde gttrülebtlir. 4 thalpve ıstirak pdeppklpr pn geç Ihalp KÜnU saat 12'yp kadar tpmlnntlarını MUdürHlftümtlz vezneslne vatırıp 12 den sonra tpmınat kabul pdllmp7 5 tsteklllcrln belirlı gün ve *»atte Anatamlrhanrmla MUdUrlügünde hazır bulunmalan 11in olunur. ( B a s m : 16138/4006) VEFATLAR İÇIN Kıymetli horalar ve riuahan lardan mutoşekkil cpnazo m e rastm ekıbimiz, blr tplo (onla emnnİ7dedlr Gazpte llânı ve umıım muamelât Içln ayrı bır ılcret alınmaz Cenaze lşlerini lşletnıemİ7 d*rııhtp eder, acl gUnlerinizl paylaçırız. PAMUKLU S A N A Y Ü MÜEKSESESt 229 ( B a s ı n • 18137) 4007 40 68 86 47 20 06 I51AM CENAZE IJURI TEl: NOT: BütUn muameleler iş letmpye aıt olmak uzere yurt lçl, yurt dı$ı, rurt dısından yurda cenaze nakll yapılır Günün her saatinde emri İstanbul Deniz Teknik Satın Alma Komisyon Başkanlığından Dz Blrllkleri lhtiyacı için aşağıda cinsi, mlktan, m u h a m m e n bpdPiı ve geçici temlnat mlkbellrtılen maddeler hiztlarında g ö s t e ı i l e n tarihlerde KAPALI ZARF usulıi lle âlınâcaktır. Tpklıf mektuplarımn lhale saatinden blr «aat evvel Komlsrona v«rUmesl strttır Postâda vaki geclkmeler kabul edtlmez. Şartnamesi A N K A R A ve tZMlR Levazım Amlrllklerlnde T e Komlsyonumuzda mesai saatlerl dahilinde gorülebılir. tarı C I n ı I Si«al halat 5 rurjrata Kaynak kablosu Elektrot Mlktan 32 Rod» (3132 2 kalem 5 kalem Muhammen B«deU ITi 260 00 TL 49 70S 00 TL 424 650 00 TL TAVZIH İLANI Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğundan: 1976/20 Dosva Nairıe Pek»ak»r Mehmet PPksaktr ve saire arasında müsterek olan gaynmftnkul Bursa'nın Cami Keblr Mahallesl 345 pafts. 1009 ada, 15 parseldekl hlssedarlannda Nadidn Şlramun hakkındaki tstanbul Cumhurlyet gazetetinln 27 4 1976 tarih ve besincı «ınvfasında llftnen teblifi kısmında frayrlmenkul satış günlorındp takdim tehirll olarak lian edilmis olup bunun blrincı satısı 4 fi 1976 cuma saat 10'dan 10 30'a kadar ve iktnci satısı 14 6 197b pazartesi saat 10'dan 10 30'a devnm olunacalîının (lAnın tavzlhen t«biigi yerine kslm olmak llrı»rp HAn olunur (Basın. 16037/4011) (Basın «flfl KAYIP tstanbul Emnlyet Müdürlllğunden 1972 senesinde Aldığım pasaportumu Alm«nva' da zayi pttim vpnisinl alacagımdan eskisınln hUkmil voktur tbrahlm TAV ( R e k D a t 3984) 4020 üeçtrt Temlnatı S 728 00 TL. 20 738.00 TL. thale Ta 28S.197» 26 5.1976 26.S.1978 Sııtl 1101) 111.1 11.30 3994 ANKARA ÜNIVERSlTESf FEN FAKÜLTESt DEKANLlClNDAN SKtpmatik Botanlk KtlrnUsUnde nan 1 adet profesörluk kadrosuna Istpklılertn rinhinden 24 51976 pnzartesı gUnU saat 17 00've racaat etmelerl dnemle duyurulur. (Basın açık bulu7 51978 takartar mU13045/4012) n m oo 'i u (Baaın. 15493)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle