19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Avrupo Milletler Kupasında 4.maçımızı Krakow da oynuYoruat f Abdurrahman, Zekerrça Muıaffer, Ercan, Kâmuran Meün, Ytsuf, Ftthi, Yahap, Cemil Karşılaşma saat 16'da başlayacak. Radyo maçı naklen yayınlayacak Takımımız don sabahmaçın oynanacağı stadda anlrenman yaptı. Poloırça antrenörü, «Zajıf rakîbimîzî sahamızda golyağmurana tutacagız» dedî Tuncer BENOKAN Krakoro'âan Mdiriyor I I f ptoriteler nediyorc Rumen Fratila ve überdo'dan ümidini kesen Polonyo'yı ı 47 Vtlda yenebiUHk • Dokuz maçm ikisinde berabere kaldık, altısmda ise yenüdik I 1 M vropa Milletler Knpan»ttaçlartnd»Turkiye'nin dördüncü randevusu bugün gaat 15 (Türkiye saatiyle 16.15'de Krakow'un Wisîa Stadında hiç yenümeyen Polony» U« oiacaktır. >•••••••••••»•••••»••••••••••••< Galibiyeti bir ke» tattıfcum* iki kez berabere kaldığımız ve oteki bütün maçlannda yenildiğimiz Polonya karşmnda MU li Taknmm» en iyi sonuç ol«a beraberliği almak için oynayacaktır. • Dun sabah müsabakamn oynanacağı sahada hatif bir idman yapan AyYıldızlı ekibımizin antrenörü Cihat Arn»a «Fntbol ekolüne sahip rakibimiz karşısında plânlanmm beraberlik üzerine knrdok» demış, Polonya takımı antreErgüder nöru Kalımienz Gorsld de *%%. yıl rakibimizi kendi sahanmTIBNOVA da gol yağranruna tntmak ı m ı cındayıı» jeklinde tonuşmuşKrakow'dan tur. Takımlar sahaya, ?u kadroyazıyor l a n ile çıkacaklardır: «Ali . Abdorrahman, Muzaffer, Ercan, Zekeriya . Insuf, Vahap, Kâmnran . Metin, Fet. üneşli bir Istanbul sabanından, sisn Po • hi, Cemil». lonya gecelenne geldik.. YUzümüsde y » Gomola Anczok, Gorgon, nilgüerin perçemi, sırümBda Avrupa MüZygmunt, Musial Ssoltysik, letler Kupasının yükü, yorgun, ümitsiz ve Deyna, Blatıt Banas. Lubansbitkın.. Sahaya çıkacagız... Gurbett» göğsüki, Gadocha. muzdeld AyYüdızın onurunu yüceltmek, Karşıiaşmayı, Türkiye radyo Anadolu Vpsftrana mutlu tıaberlet iletmek ve lan neklen yaymlavacak. bir şey oldugumuzu ispatlamak... Işte Dugünün önemi, buruk bir zaler özlemi... NE BEKLÎSOR13Z? Çok kolay, ama cevaplandıntaoası güg bir suak.. Bir şeyler olduğumu2, ya da biçliğimiz... Polonya'nın «Demiı askerteri» ö«• nünde, birer et parças olmak istemiyoruzl. Idefa I ıl ı I I lman Müll Takımı antrenörü Helmut Schon, dün TCrk dostu Peter Klaus Kirchrath'ı Hannover'dekl Spor Okulunda ziyaret ederek Türk ve Polony» millî takımlannm «on durumlanm «ormuştur. Helmut Schön, aynca Kirchrath'ın yanmda antrenör kurslanna devam eden Adanaspor v e Malatyaspor*un eski çahşttncısı Uğur Ersoy Ue de uzun süre görüşerek Turk MilU Takımı hakkmda bilgi toplamıştır. Alman Milli Takımı antrenörü bugün yapılacak Polony» Türkiye müsabakasrnı izlemek üzere dün Krakow'a 1 Almanlar | galip gelmemizî | istiyorlar I G I I l I : Gökhan BAHŞİ | Hamburgfdan bildiriyot G. Sarav YU60SI&V IRİVlC'It K&R&R KIID1 • Sarı • Kırmızüı yöneticilcr, biçbir kulüple mukavelesi olmayan Yugo futbokuyu bir an önce transfer cdip Moskova dönüşü Samsunspor'a v Ekim'âe de Fenerbahçe'ye karşı oynatmak istiyorlar alatasaraylı yöneticiler, CSKA maçı dönUşünde yapacaklan Uk lig karşjJaşmaMOda Yugoslav Triviç'l oynat»bilmek için teşebbüse geçmlşlerdir. Kumen Pratila ve Liberdo'nun transferlne imkfin olmadıgı gerçeğj ile karşılatan Sankırnuıılı yöneücüer, seıbest bulunan Yugosla* Trivlç'in peşine düşmüşlerdir. Galatasaraylı yöneticiler, askerliğini yenl bitiren ve bir kulübe bağU olmıyan Triviç'in Fransada bulunmasından yararlanarak transferini gerçeîsleştirnıeye tadırlar. P olonya üe *7 yüdao bert A milli taJanumıaan teması var... Bu yarım asır lçeristnde sadece bir defa gallp geldik Polonyaya... 1957 yüında Var?ov«Ja 10 galip geldüı. tM de beraberîiğinnz var. îstaribulöa 11, Poznan'da da O0 beraberefcaldtfc.'Diger 6 maçta mağ lüp olduk Polonya milU tatamı na... Bu mağlubiyetlerden e n acısı, ayni «manda tutbol t»rihimizde kötü bir sayfasım teşkll «öyor... SnoTKm'daü 80 lık ytadlgl btt... Bugfine dek Polonya ne y»Ptığnmz maçlar. 1S34 Lodı 12 1923 îstanbnl 11 192fi Lenaberg 1 4 1956 tstanbol M 1957 VARŞOVA 1 4 1963 Poznao 00 1964 VarîOT» 23 1968 ShonOT» 0 4 1969 Ankara 13 I I I M i 1 I HERBERGER AT YAR1ŞLAR1 l.Koşu: Favork Sabrina. Pltse: Goşeoan. 2. Koşu: FavorU Butek. P l i s « Gazella. 3. Koşn: Favori: Hişam. Pl&se: TiU Azra. Sürpriz: Irem. 4.Koşn FavorU Tamara. Plâse: GUven 2. 5. Koçn: PavorU Avşar. Plise: Yadel Samatyah. SUrpria: Serbey. «.Koçu: Favotl: Gürani. Pllse: Beykoss • Bagaziçl. Sürpriz: Çakmak. 7. Ko?u: Favon: Selva. Plâset Tilona • Bedir. Surpriz: K»« rara. Yoksel ERCC % ATLET12M At'.eUzm Federasyonu 'iyeleri Atleüzm Millî Takırnumzm Akdeniz Oyunlarma tam kadro Ue kaUlmamasmı istemektfidir Fakat Başkan Jerii Fıratb bu Iıkre karşı çıkmaktadır Fotoğrafta Fı ratb. görülüyor. • KÜTAITSA Kütaöyasporun başanü sağagıgı HalU bu sezon gol krallığında iddiaü olduğunu sÖ7 I 6 |H I H • BTJGCN N E O L U R ? ARMAN ÜMİTSÎZ: .. Türkiye Polonya Ümitleri bu gece 19 Mayıs'ta karşılaşıyor ANKARA (Vnral SATGELI bildiriyor) Türkiye ile Polonya Ümit Millî Takjmlan bu gece saat 20.00 de 19 Mayıs sta uında karşı karşıya gelecekür. Akdeniz Oyunlanna hazırlanan amatör müli tatamın «Avrapa Dmitler Kupası» maçında rakibi Polonyaya «Mtıstafa, Ekwm, TliBuçin, Sacit, Müjdat • Mustata, AH Erdin, Ali Ostnan Âdem. Ali Çağlar, Slnao» tertibiyle çıkacağım açıklayan antrenör Doğan Andaç, sahada 433 düzeninde oynanacağını iüade etmiş, « Amacunı* gaHWyet almak degil, başanlı ol. 1 trnıamak ve • Cihat Arriıan*ın dışında îutboiculann da KUPASI 8. GRUP SON • söylediği mac kadrosu «Ali Abdnrrahman, • Mıoafter, Ercan. Zekeriya Tnsof, Vahap, PUAN DURUMU X Kâmuran Metin, Fetbi, Cemil» ll'inden ku• rulacak.. Bu dizüişte gert kademenin görevi Takımlar O G B M A î P K p • har zaman lçin belirli Muzalîer, adam üzeB. Almany» 4 3 1 7 1 1 1 » rine oynayacak. Ercan, kimi kademe içinde, Polony» 2 1 1 4 1 3 1 • kimi kademe ardmda boş toplara koşaeak. Ttiıkiye 3 1 1 1 3 5 3 3 X Ama kademe içinda oynar ve üd yan adam AmavBUnk 5 1 4 2 9 1 9 » Abdurrahman Ue Zekertya genç olmanm he• yecanım atarak buna ayak ^ıuıiHiııııutiHiıııiHiuıınnııiHuniHiıııııiıııınuııııııııuıuııııııııııııııınıııııııııııııııııuııııtHiııııiH • uydumrsa demode bir «Ot«. sayt» taktigi uygulayabiliriz, • Bu da hızlı hücum oyunculat X n bulunan rakibvmizin hızmı • keserek oyun isteksizliği ya: • ratabillr... Işte ük 30 daSdkaX da defansm görevl bu olma• lıdır.. Orta sahadakitiçlüasE KendJ Ratdp | • Tah. CTah • lında ivi kurulmuştur. «TuSahamnd* (Sahada Golln 4.mf Vabap Kâmuran G B M G El M At *« Pu». takımlat O G BM îatamlar • buraya Kâmuran'ın ginnesl Şekerspor Kötahya 16 • • » devamu topa basarak, yan Fcriköy • üşakspoT 1« 5 65 1 1 S 6 2 41 0 S 2 2 1 i 2 1 A Şekerspor e A Kütahyaspor • paslarla oyunu açmamıa sağAltmorda • Tarsas İd, X. 1» 2 S» 1 1 6 3 1 l 1 3 1 02 » A L'şakspor 5 1 1 3 A Feriköy • layacaktiT. Ve en büyüi: güç 2 • 80 1 1 2 2 7 • 2 6 )0 3 5 6 2 3 A Tarsus 1. î . A Altınoıdu ö Sivasspor Ank, D. Spor 10 *. lük Oerde oynayan Fethi'nin 1 9» 1 1 5 S A Ankara D. S. 2 )0 7 ! fl 1 5 4 A 1 Q Sîva!t!ipor A Balıkesir . Kocaelispoı 10 • de geri gelerek «WM« sistemiAydmspor tskendenın 9 4 65 1 16 A Kacaelispor i 6 4 2 D 1 A 11 5 t 1 2 A Balıkcsirspoı • nin ortadaSİ «Karevl» feurma 10 6 • 68 1 16 i A Iskendcrunspoı 2 11 »1 1 7 4 5 2 1 2 O PTT . Manisaspor A Avdıntpoı • sına yarditn etmesidir. Topu Gençletblrliği Afyon 9 4 65 1 1 5 5 A ManİMspor 1 <1 1 1 1 1 4 1 2 A PTT •kalemizden ne kadar çok «• Konyaspor • Antatya 1 8 1 50 • 01 S A Afyonspor 1 l 6 2 5 16 1 4 2 1 1 A Gençlcrbirliği X «akta dolastmr, Metin ve Ceo 1» 5 1 69 1 1 1 « 1 « 1 2 6 3 A Antalyaspor 3 5 1 1 3 A Konyaspor • rnil'i açıklarda mziandınrsafc ~* o Hatayspor tzmirspor İA 1 1 4 S (!) Izmirspor 3 9e 6 00 3 % Hatayspor 5 3 6 2 A Trabıonspor Denlzll ıwt • beraberliö earantüerizBandrrma Güneşspor X « 55 1 6 4 4 5 (A Denizlispor 2 1 6 » 62 5 2 1 2 (ft Trabzonspor X Ama rakibimlzin bir Polon E ü S 1 45 16 • 1 1 0 » 63 2 6 3 A Güneşspor (g Bandırmaspor 5 1 1 3 © Ordaspor . Kayserispoc 2 t0 4 2 A KayserUpor 5 3 6 2 10 2 A Crduspoı X ya olduğunu yine de unutma • • yahns... Birind sınıl biı top = • 1 6 #m 4 65 Ad. D. Spor Kon. td. T, t Konya 1. Y. i 2 2 II 3 0 6 l6 5 6 5 6 Adana D. S. wmm ekio, sert top oyna s İM Zonguldak • Toprakotis 10 1 1 Toprakotis 5 0 2 3 Zoneuldak e t1 » 1 2 2 5 2 10 2 86 1 2 2 Sebat G. 1 1 6 i 6 2 1 3 1 6 2 Mardin AVRUPA IVÖLLETLER P ERBERGER Türklere PolonyaMa şans tanımıyorum. Polonya btrinci sınıf futbol oynayan bir ekip. Türkiye ise son zamanlarda istikrarsıı oyun çıkaran bir ekip Intibamı bıraktı. Polonya, Almanya'yı büe terletecek bir rakiptir. Türkiye Polonya'yı yenerse Aîmanya'y» büyük yardımda bulunmuıj olacaktiT. ELMTJT SCHÖN (Alman MMH Tafcm antrenörü) Türkiye'nin Polonya'd» şansının çok az olmasına rağmen kazanmasmı temenni ediyorum. Çünkü, aksi halde işimiz zorlaşacaktır. Polonya güçlü bir rakip Maç bana g3re berabere bitecek.» ETER fCXACS KİRCHRATH (Spor Oknltt Müauıü) Polonya çok sert. Hızlı ve takım oyunu oynayan bir ekip. Varşova'da şansınız yok denemez, Aklınızı kullandığınız takdırde balen {a. vori olarak gözüken Polonya'yı devırebilirsiniz. Türkiye'deki maç ise lehinize olabilir. 1 I I 1 I I I I I Güreş Federasyonu «J ri ile Federasyon Ba< arasmda 1972 yüı mü< kalarmm programı yv den anlaşmazhk çıkmı derasyon Başkaaı 1 Yavşan'ua progranu başına bazırladıgıru eden üyelerden bazıla n seyahatlerın taman ristik mahıyette old iîade etmışlerdir Fe yon Asbaşkanı özkul da Başkan Ue anla: ğa düsenler arasuıd BEijlKTAŞ B Tekmk Direktörü C Kılıç ile basın ı yöneticı Yalçın I dün akşam Flnlaı gıtmtşlerdır. Fin MllH Takımı S E Totnmy Lidholm'u oynanacak Roman: landiya Mİ1H maçı leyecek olan ıki taşh yönetıci kend ğendikleri takdird fer tekliHnde bu lardır • BASKETBOL ketbol Milli Takuı Direktörü Yalçın < rupa Şampiyonasıı dereceye değinerel çaüşmamıza rağm lemanlarla AVTUP takımlarını dur Akdeniz Oyunlam rojla katılmamiî Izmir'e Erdal, han gibJ tecrüb larla katılırsak a dereceyi yapabili tır. Solda Bas' Takımımıa görül Güreş Federasyonu karıştı Merkes ne d or ? NE1 1 R III llll D E NE r ]nt Marlan O G B M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 4 2 2 3 3 1 1 2 0 3 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 3 3 1 0 âi < \ Raktv G b M 0 2 1 0 0 } 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 •i 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 2 3 0 0 i llll ııınıı llll III Kendt S&hnHinft» G KM 0 2 2 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 3 1 2 3 \ 1 1 2 2 o 1 0 1 0 5 2 2 1 5 1 0 4 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 '"iımniUUIIIMItlllllliniltllUlllUlUIUllllUIIİIÜlllllllllllll
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle