09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 Eylül İ S U So\ y et litai . kadaı sekiz ülkeyi ziyaral ekek ^;, Iiderlerin gezüerinin Avrupa Güvenlik Konferansıyla ilgili olduğu ileri sürülüyor Hixon, tekstil ihracotçısı ülkelere ihtarda bulundu iyö protesto edili lerl Tiyö'aün Cumhurb Attica olayı (IBA) ««g " "«««•«« Komünlst Partisi ! znszs. "İsrail Kudüs'te Arap varlığını yok etmeyi por,, jYahyaHao'ın duklan bir dbnemae »« * î S S w»dinlnu*tedlr. tirildiği büdirılmektedir. Sovyet komünist lideri, Yugos lavya'dan sonra, Fransa'y» gıdecektir. Sovyet yöneticilerinin dünya turunun altında yatan amacın bir Avrupa Güvenlik Konleransı ve Arap Birliğini gerçekleştir«v olduğu, diplomatik kaynak ABD uçaklaıı dün Kuzey Vietncnn'ıı .ctüdannı ve roket Rahman'la anlaşmaya çalı?tığ \&A**M Attica hanishanesinde patlak veren ka.nu olaylardan sonr» bir demeç \ > New î o r k Eyaleti Valisi Nelson A. RockMeller, n «Kalbimiz Auıca'da öldurulen reninelenn ailelen ile beraberdir» demişti. Sadece bu demeç, Attica hapishanesi başta olınak üzere, diğer Amerikan hapishanelerinde işlerin ncden iyi gitmediğini göstennete yeterlidir. Başta Vali RockefeUer olmak üıere, bu konu ile ilgili açıklamalsrda bulunan yetkililerın hiç biri, biy keji bile olsun öldürülen mahkumlann ailelerinin acüanna değinmemiş, onlan teseUi edecek birU»ç söı söylememişlerdir. Attica'd» öldürülen gardıyanlann, polislcrin attıklan kurşunlarU öldükleri artık bUinmektedir. Ancak bu rehineler, mahkum. lar tarafmdan «Idürülmüs olsalardı bile, Amerikalı yetldlUerin bu mahkumlann da int,an olduklan gerçcğini unutmamalan ve ola\WASH1NGTON, (a a) Ba< lardan sonra verdikleri demeclerde. onların aileleri için de tekan Kıxon, dun Doğu'nun belll selli edici bazı sözler söylemeleri gerekirdi. Bu insancd gerbaşh dort tekstil ihracatçısı ulçeğe rağmen, yetkililer olaylardan sonra yaptıklan konnşmalarda kesine .Japonya, Hons Kong, daima ölen gardiyanlann cilelerini teseUi etmeğe çalışmışlar, ay. Güney Kore ve Milliyetçi Çinm olay sırasmda ölen mahkumlann ailelerini ise tamamiyle onutkesin bir ihtarda bulunarak, muş RÖrünmeji tercth cttnL^lerdü. Amerika'ya tekstıl mamulleri ihracatmı en geç 1 Ekım tarihı. Meselenin can alıcı noktası da budur: Birçok olayda, retLml ne kadar azaUmalanm, aksi makamlar mabkumiart, özellikle lenci mahkumlan insan olarak takdirde Amerika'nın tekstil İ L kabul etmemekte ve davrantşlarım da buna göre düzenlemekte* halâtma tahditler koymak zodirler. Aynı tntum mahknmların ailelerine kar?ı da sürdürülrunda kalacağmı bildırmiştir. mekte ve sanki onlar da suçluymuş gıbi toplura tarafmdan bit Japonya ve Hong Kong, Aıse. kenara itilmektedirler. Attica hapishanesinde patlak veren olay. lika'ya tekstil lhracatım azaltlardan sonra, eşlerinin veys oğullanmn da öleııler arasmda bu< mak için bazı tedbirler almışlunup hulunmadıçım tespit etmek için hapishane müdür'üğiine larsa da, Amerika'nm bunu yeeelen mahkum aileleri, orada saatlerce bekledikleri nalde hiçbit terli gönmediği ve resmi bir an» kesin bilgi edinememişlerdi. Hapishanenin yetkUUeri bu şaşkıo laşma imzalanmasında israr et» insanlara suçtu muamelesi yapmayı doğal sayıyor ve kendUerine tiği bildlrilmektedir. aydınlatıcı bilgi vermek gereğini bile duymuyorUrdı. Nixon, bu dört ülkeyi dah« Attica'nın diçer Amerikan hapishanelerinden bir farkı olma* kesin kısıtlayıcı tedbiıler altna. diKinı belirtmek yerinde olur. Burada da mahkümlar hiçblr şey ya ikna edemediği takdirde, öğrenmemekte. burada da malıkumlara, insan muamelesi yapıimuhtemelen 15 Ekim'de, elinde» mamakta, burada da mahkumlann topluma kaıandırılması için ki olağanüstü yetkileri kullahiçhir gayret Rösterilmemektedir. Hapishanelerin yetkilileri kennarak tekstil ithalâtım kısacakdilerini öğretici gibi değil de, sürüleri gütmekle görevU kişileı tır. olarak Körmektedirler. D»ha once, daha küçük çapta da olsa di> ğer hapishanelerde, son olarak da Attica hapishanesinde meyda» na Kelen olaylann başka bir şekilde yorumlanmasına imk&n y o t Japon muhalefet Uderi bıçaktandı na K^«^W . r . natik temaslaruun sc»TUNUS, (THA) Arap şehir*« tomasl lerinin burada düzenlenen kon çekte Çin'ın son zamanlarda kazandığı diplomatik başarüar olleransında konuşan ve 1967 savaduğuna lnanmaktadır. Diplomatşında Kudüs'ün Israil tarafınlar, Brejnev'in Yugoslavya'ya git âan tamamen ele geçirilmesinmesinin başlıca nedenirün, ÇüVden önce, Arap Kudüs'ün Belein ekonomik ve diplomatik badıye Başkanı olan Ruhl el Kâtib, kımdan, Balkanlara sızması olİsrail makamiannın Kudus'den duğunu bildirmişlerdir. ve işgal altında bulundurduklan bteki Arap şehiılerinden Arap Sovyetlerin, dış siyaset komışvarl&lannı yok etmeyi plânlamalanndan anlaşıldığı kad&riydıklannı 6ne sürmüştür Kâtip le, Kremlin liderleri, Çin'in ken* ««. I(UR vılındanbe ' l * " • i~>c< V» ekonomik: baI wr«5 « T^t^rn^j..r n^.. ı etmis n demiştir. şimdiıd «tsrail makamlarnun davranışlan sürdüğü I kdirde . UU 1983 yilında büyük Kudüs'de 900 bin Yahudi yaşayacaktırj» '«digine karar verdagu» lar. inanmaktadnv ı Gromiko Ue Rogers Filîstin ve Ürdütı gönişmelerebaşladı " " BETRÜT, (a a) Suudî Arabıstan Radyosu, Filistin ve Ürdun heyetleri arasında «barış. mı> konleransmm, nihayet dün sabah Cidde'de başladığını bildirmiştir. Radyonun haberine göre, ikl •aat süren bu sababki toplantı «dostane, Jçteo .ve ünçmli» o l . muştur. Konferansı duzenleyen Suudî Arabistan ve Mısır Tem» silcileri de dün sabahki toplan» tıya katılmışlardiT. fidam Malik BM Genel Ruml Başkanı seçildi m bombalandıgı anlamı çıtonıroıy tır. m TOKÎO, ( a » ) Japonya Mtt halefet Partısi Uderi Yoşikatsu Takeiri, dün parti genel merkezinden çıkarken Osakalı bir işçı tarafısdan bıçakla yaralanmıştır. Japonya'nvn muhalelettekl ikinci buyuk partlsi Olan Komeito'nun başkanı olan Takelrınin kalçasmıa üst taraîında 10 ctn. d'erinliğinde bir yara açümışsa da hayatımn tehükeds olmadığı açıklanmıştır. Polis, Takao Hacima admdaki işçiyi gözaltma almıştır. 486 üyeli Temsilciler Meclisinde 47, 252 üyell senatoda da 23 sandalyeye sahip olan Komeito Partisi, Komünist Çin ile daha sıkı üişki kurulmasını desteklemektedir. |m m m Attica olayuun ortaya çıkardıp gerçeklerden biri de şudun Olaylardan sonra yapılan araştırmalar, Attica'da görevll bulnnan gardiymolann hepsinin beyaz ırktan olduğunu Röstermlşür. Re» m] makamlar bir de Puerto fUcolu gardiyan olduğunu iddia et" ' Tseler de, bu gardiyarun varbğı ispat edUememistlr henöz. karşüık Attica'daki mahkumlann ytizde 85'i renkli ırklarr. Hapishanedeki bu durum olaylann çığnndan çıkmasmd* «• tsraflar kendilerini kontrol edemerm^ International Herald Tribune MILLI VA HAVA KUVV MÜMKÜNDUB. İ Kral Hüseyin, «Araplar İsrail'e karşı ortak cephe kurmalı» dedi AMMAN Bir Ürdün Askeri Akademisınin mezunıyet gunünde konuşma yapan Kral Hüseyin, gerillalara karsı izlediği tutum yüzünden, Ürdün'e sırt çeviren Arap Clkelerinin, ashnda İsrail'e karşı ortak cephe almaları gerektiğini söylemistir. Kral Hüseyin. «Arap dünya. sındaki son kansıklıklardan i s . tifade eden tek ülke, tsrail'dir» demişür. Daha once Cezajır, Libya, Su tiye ve Irak gerillalara ızîediği tutum yüzunden Ürdun'le ilişkilerini ke'rrieifTdir îyı insan Dr. NEJAT D ü î GVhV, sevgili eşl FAtKA DU'SGTJHJ ve çok sevdiğimiz «Karao|lan» CAN DtTS GULU'nun Bursa yolundaki muessil kaîada iecl şeküde I can vermeleri, blzleri son. suz acılar içinde bırakmışUr. Elim olay nedeniyle b i ı leri yalmz bırakrnayan, dün | ku cenaze törenine katılan dost ve akrabalanmıza »onsuz minnet duygulanmm ' sunar, DUYGULU aüesine ba^sağlığı dileriz. Halası. Nihal TAŞKIN Eniştesi: Muammer TAŞKIN BtRLEŞMtŞ MİLLPTIJSR, (New York), laa) B. M. Genel Kurulunun 26. dönem çalışmalarını dun bir konuşmayla açan 25. donem başkanı, Norveç Büyükelçisi Edward, Hambro, Amerıka ile Çin'in Uişlüleriıü normalleşünne yönünde attıklan olumlu advmın «B. M. açısmdan büyük önem Uşıdı|ını> söylemiştir. 127 üye ülkento delegelerine bitap eden Hambro, Amerika ile Çin arasındaki y>îcini»«Tnff'1nriı sonra B. M.'in gorevlerini, daha büyük blr kolayhkla yerine geürebüecegi kaaaatlnda olduğunu kaydetmiştir. Genel Kurulun 26. çalıçma dftnemi Türklye saaUyle 21.14'de açılrraş ve eskl Başkan Hambro'nun konuşrnasından sonra, Endonezya Dışlşleri Bakara Adam Malik, yeni dönem başkanı seçümiştir. lcoca bir dolusu Geniş, ;,.r ve emaye Arçelik kazant ile bir defada tam 4 Mlo çamaşın yıkayabilirsiniz. YAPI ve KREDl BANKASl Kflltnr ve Sanat Hizmetterinden : MALAZGlRT ZAFERİ'nin 900. yıldönumünue ABD iki Çin teklifini Genel Kurula sunmayı geciktirdi SELÇÜKLU SANMI'ndan Drneklet BtRLEŞMtŞ MHXETLER, (Nrw York), (aa) Amerika'nın B. M. Delegasyonu, Çin Halk Cumhurlyetinin Dünya Teşkilâtına alınmasını ve Milliyetçi Çin* in de Teşkilatta kalmasmı öngt>ren «îki Çin» tekliünl Genel Kutrula sunmayı bir süre için geciktirmiştir. Amerika'nın B. M. Delegasyoriundan bir sözcü, teküfin Genel Kurulda çogunluğu sağlryaca|mdan emin olduklaruu belirttikten sonra, gecikraenin sebebini soran gazetecilere, teklilin Japonya taratından desteklenip des teklenmiyeceğinin henüz belli olmadıfııu, bu bakımdan Uarar metrdnin Çarsamba, ya da Perşetnbe günü Başkanlık Divanma verileceğıni kaydetmiştir. Sözcuye gbre, on kadar ülke, Amenka'nın bu tekliîine lmza koymuştur. VEF&T " ' Moran: 2688/7TO2İ "SAYTM İsimlı İlâomîzın ecza depolarına dağıtıminin yapıldığmı duyururuz. ŞeMt Mulâzımısani Caler Tayyar ve Emme Serçe'nin kızları, merhum emekli albay Tahir Şekili'nin eşi, Ali Şekili, Tuğrul Şekili, Özay Erışıldar'ın anneleri, Mülıde Şekili, "Xüksel Şekili ve Needet Erışıldar'ın kayınvalideleri, Huriye Bülbül'ün kardeşi, Rasim Türgen, Müzeyyen Türgen, Necdet Tanlag, Esin Berk ve Mesut Turgen'in yengeleri; Refik, Vüksel ve Asuman Bülbül ile Erol, Ersan Alp ve Sevim'in teyzeleri; Nur, GO, Selim ve Aydm Şekili, Kayhan ve Neşe'nin babaanne ve anneanneleri; SALÎHAJT NtSVANDAN ıAc&. Genel Satıcttarı: MELİHA ŞEKİLİ 21.9.1°T1 günü vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 225. 1971 Çarsamba günü Cbugun), oğle namazını müte»kip. Fatih Camünden kaldırılarak Edirnekapv ŞeVıitlığındeki makberesme detnedilecektir. BEKO TİCARET A. g. Tel.: 49 00 39 BURLA BİRADERLER Tel.* 45 5200 yeıu AJans: 2927/7788
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle