12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Eylül 1971; CÜMHURÎYET :SATTA BEŞ Ajnl gün Vali Örner Naci Bozkurt'a açtım durumu. Bize< su aydınlatıcı bilgiyi verdi. Çünkü deprem tarihinden itibaren 5 yı! süreyle emlâk alını vergisi ve inşaat vergisi »lmrruyacaktır... Usta paralan Çıktık kahveden. KöyÜB içinde yürümeye başiadık. Yıkılmış ko nutlann arasında çadırlar. Çeş me başlannda buğday yuğan ka dmlar, kızlar. Kazanlarda salça Ipierde bîT3er!er, patlıcanlar. Kış geliyor kolay değil. Tarhanası bulgunı olmayınca geçer mi kış? Sürüyor yaşam. Tıpkı bir yıl önce olduğu glbi. Acı yürekler de taş kesilir ama yaşamak için katlanacaksuı. Elden ne gelir «Biter mi evlerimiz kışa kadaı bey...» En çok bu soruyu soracaklaı »i7.e. Çünkü kış yaman olur bu yörede. Rakım 850 metre oldu gundan ki? ktıvvetli geçer. «Biliyorstmuz 75 gün süre ve rildi müteahhitlere. tnşaatlar 20 Temmuzda başladığına göre va rın siz hesap edin ne zaman bl teceğini...» «Yani kışa biter diyorsun sen?» «Bitmesi gerek. Ona göre > » • • pılmıştır anlaşma.» Bazı köylüler ise yıkılan konutlan onarrri&kla meşsul. Hayvanlan İCin alur yapanlar gündeliği 3040 liradan usta tutmak zorunda kalryorlar. Kışa de&fo evler bitmez düşüncesinde olanlar ise korku içindeler... Ö GÖLLER YÖRESI HÂL SALLANIYOR • • Yan Te Fotoğraflar: HtKMET ÇETtNKAYA O aeı pinden tam 112 gün sonra ikınci kez girdik Burdura. tlk girişimizde gördUğümüz acıyı şu ilci satırla dile getirmistik bir gün sonra: «Insanlar suskun Burdur'da. Suskunluk 13 ay önce Gediz'de gbrdügümüz suskunUığun bir başka biçimde görünumü...» Aslmda bir Varto. bir Gediz değildl Burdur. Toprak ana göller yöresinin insanlannı uykularında kıstırmamıstı. Yanköy, Yazıköy. BüydibB ve Hacılar'da tiıın konutlar çokmtiştü. Ama bu köylerde enkaz altında can verenlerin toplamı 25i asmıyordu. Tüm köylü. bağında. bahçesınâe ve tarlasmda o saatlerd? yaşam kavgası verıyordu. Çünkü toprak ana saat 8'de titremişti.. Burdur'da başta Devlet Hastanesi, PTT binası ve okullar olmak üzere çok bina büyük hasar görmüş, 20 konut taş ve top rak yığmı ha'.rne gelmişti. İl merkezinde ölenlerin sayısı 20 kaderdı. Göller yöresinde ise tüm ölü sayısı resmi rakamlara göre 55 idi... BAŞBAKAN NtHAT ERDI YIKILAN RESMİ BİNALARIN ÖNİ NDE HAYRETTEN DONA KALMIŞTI. BİE Y.ETKİLİ İSE BAŞBAKANA ŞÖYLE DEMİŞTİ: «DEPREM; FOYALARI MEYDANA ÇIKARDI» Evet meydana çıkmıştı foyalar. Gediz'de ve Vartoda görilnen, bilinen foyalar. Yazıköy, Yanköy tamamen yıkılmıştı. Oturuiacak tek konut yoktu. Toz bulutu sabahtan beri dağılmamıştı. Köylüler yıkılatt konutUrın altında kalan esyaİ3 nnı çıkarmaya çaluşıyortardı. Ağiamanın yerini katı bir eziklik almıştı. Gözlerde uzayan çi» gi şimdi daha da belirgindi. Çocuklar, çocukluklarını yaşıyorlardı hâlâ. Umursamadan ya. şamaya devam edeceklerdi. Analar, babaiar çekecekti acıyı. Tıpkı anamızın babamızın çektıği gibi. O çizgi analann, babalsrın gözlerinden O'nların mavi dünyasına mutluluğu getire. cckti... Tam 5 gün kaldık g6Uer yöresinde. 112 gün önce yazdıkla. rımızı bir kez daha tekrarlamıyacağız. 112 gün sonra gördük. lerimizi serRİleyeeegiz sizlere. Oördüklerimizi, yerinde sapta. lîiğımız bazı gerçekleri anlata. cağız. Y«rıkö>'aen Masa efen. dinin öyküsunü sunaca$ız. Yent yapılan konutlardan söz edeceğiz. Biz Burdur'dan 112 gün or.e* ayrıldığımız zaroan ilgililer göller yöresinde 1200 konutun hasar gördü'ünü açıklamîşlardı. Ayrıca YeşühİMr'm 16 köyünri* büyük yıkıntı vardı. Biraz iince de belirttiğimiz. gibj. tüm ölü sayısı 55 idi... Yazıkby'de Mu«a efendl gSrdü bizi. Koşa kosa geldi yanımıza. Foyalar çıktı Ba.^bakan Nihat Erim, yıkılan resmi binalann önünde hayTetten cion» kalmıştı. Biu sayın Erim'in çok yakınırtdaydık o sıra. Ygnında bulunan bir ilgili ye aynen şunlan söylemişti: «Deprem, foyalan meydana çıkardı...» Hemen elinaize sarıldi. Sonr» koilannı doladı boynumuza, hıçkıra hıçkıra ağlamağa başladı. 112 gün önceyi yaşıyordu... «Sizi unutrnadık bey...» Ne yapmıçtık sanki. Burdur" dan ekmek alması içtn arabamıza almıstık. Tam yaptığımı? ve unutulmadıgımız şeydi bu... Şimdi açık bir yerde köylülerle beraberdik. O'r.iar anlata. caklarcfı bize. Neler olmuş, c t . ler bitmişti depretnden bu yana. Hele anlatahm bakaltm, n e . ler oldu biz de öğrenelim... «Benim adım Süleyman Tez. can. Gördüğünüz gibi çadırda o . turuyoruz. Hareket hilâ kesilmedl. Bir an önce evlerimizin bitmesini istiyoruz.» «Xasıl gidiyor evlenn yapımı"> «10 gün önceye kadtır lyi Ridiyordu. Ama şimdi hcpten va. vnşlatfı. Duyduğtımuza göre An. kara'dan para selmiyormuş...» Sonra Sadık Onay atı'.dı: • Geçen vıl deniz aldı toprak. îarımızi. Car.ımızdan bfzriik ^•>^yhn. Bir nıumkünv yok muduı ki Almanya ya gidelim?. .» • Denir aldı» so'cüSü su ba.k.nı anlamına selir bu yrireHe Geçen yıl Burdur Gölii kabarınca su baskını tüm iirünü alTT,\* eötünr.üş tarlalardan. Sacfık Onay, c:garasını tazcle dikten sonra devam etti : «Denirin aldığı toprak'ıardan vergi ahyorlar şitndi. Az öntv talı?i!dar gelrii emlâk verırİM a'.mak için. Yıkılan evlerimizin verçisini ahyorlar bey...» Şimdi Sadık Onay'a sevindırici bir haber vereyim : » «Imak i«tedifi e * ' . yıllara att oJan borçlar. Arazi vergisi de ayni şey. Daha önce ödenmiyen •borçlar...» Bir salladı Çocuklar yine aynı. Yalınayak. sümüklü çilli çocuklar. Elinizde gördüler mi fotoğraf makinesini ük önce kaçarlar... •Netçen sen bcnim resmimi?» Sonra yaklaşırlar uslu kediler gi bi. Gözlerinin içi güler hepsininHcmen sıralanırlar yan yana... «Gazetede mi çıkacak abi...» Kadınlar kaçnıaz fotoğraf makinesinden. Köy yerinde resim çekmek bir meseledir. Ama deprem Keçirmis köylerde bu ürkeldik kalkmıştır. Çünkü bilirler. en büyük destekçileri gazetecüerdirBu nedenle sokulurlar hemen. Toprak ana hâ'.â titriyor. Burdur'a adîiiımızı attığımızdan S da 112 Gt N ÖNCE DEPREM BURDLRA BİR TlGlN TALN1ZLIK: BİR YIĞIN IMLTSIZLUK GETİRMİŞTİ. FOTOGRAFTA İKI TORUNU İLE GORÜLEN AYŞE NİNE DE OĞLU VE GELİNtNİ ÎİTİRMİŞTt kika sonra bir tiiredi ki halk sokaklara döküldü... Telefonun bir ucunda ben. öbür ucunda Vali Ömer Naci Bozkurt.. «Duydunu? mu Hikmet boy. duy dunuz mu?» diyor Vali Bozkurt. Ben karşılık veriyorum. «lyi salladı. Artık biz de ahştık sayıiırız...» Gerçekten iyi sallanmışt!. Yeni Turan Gazetesinin içinde ben ve Hasan Hüseyin San'danfcaşkakira se kalmamıştı. Hani öyle yüreklilikten filan degü. sarsıntıyı »mpulun sallanmasından fark ettiğimiz için... Eğer alt katta olmasaydık d», Bst katlarda olsaydık kendimiri pencereden mi, yoksa. kapıdsn mı atardık bilemiyeceğim. Bildiğimiı tek şey. göller yöresinin hâlâ salIsnması. Halk korkudsn hâlâ çadırlarda yaşıyor. Şehir içinde çok az kişi çadırda yaşıyor Bunlsrın içinde Vali Ömer Xaci BorJcurt da var ama köylerde yaşam 112 günden beri hâlâ çadırda devam ediyor... DEPREMDE EVLERİ YİKlEW!6:MlİN««.«ILARI HAlıÂÇADIRLARDA OTIRIYOR VE HER ÖN'fNE GELENE ŞUNC SORUYOR: «EVLERLMİZ KIŞA KADAR BİTER Mİ?» Çirkin politikacı kol geıiyor Donanma Gemiyetinin dün kongresi yapıldı Kasımpaşa Orduevinde dün yapılan Türk Donanma Cemiye» tinm c. Genel Kurul toplantısır.da, «Atatürk filotillasunın önceiikle geliştirilmesi ve bu konudaki kampanj'anın hızlandırılması onerilmıştır. Ayrıca, Emekli Tümamiral Tevfik Sargut. Türk Deniz Ticaret Filosunun yetersizliğinden yakınmış, ağır sanayiin ancak denız yoluyla kalkınabileceğini belirtmiştir. Vali Poyvaz'ın başkanlığındaki • ' ton'antıda okunan çali'jrca ra tırılması için çalışmaların hııporırada, Deniz Kuvvetlerinin', lanriırünıasmı istemjştir. Bazı delegeler de, «Atatürk genellıkle sa^mraa süâhlanyla tionatılmış olduğu, bunun ya Filotillası»nın, Atatürk adına yaraşır hale getirilmesini önerenında hücum silâhlarına da gey rex. duyulduğu ifade edjlmiştir. rek, «Yunanistan*ın deniz ve haTrabzon delegesi Ömer Güner va filosunu gelfşHrnıesi nedeniyise. «Millet Y'apar» kampanyasıle Makarios'un Kıbns"ta yeni na yardım eden kuruluşlan kut yeni fcaranlık çalışmalar» girişlaniış. cemiyet gelirlerinin art tiğini» söylemişlerdir. Türk "Para değerinde düşüş»Boğaz,Kıılak, Burun Hekimleri konulu seminer başladıKongresinde Istanbul Üniversitesi H u . kuk Fakültesi Mukayeseii Hukuk Enstitüsü ile Fransanın biîimsel kuruluşlarından «Henri Captitant» derneğinin birlikte düzenlediği «Para degerindeki düşuşün mkti münasebetter fizerindeki e t . Msî» konulu seminer, dün Istanbul Üniversitesi Merkez binasında başlamıştır. Türk müzikli ameliyat tılmi TEŞEKKÜR Ani veîatı ile bizleri sonsuz acüara garteden biricık eşım; babamız; büyük babamız; ağabeyim; eniştemiz; BAT ĞUGAS SALIRYAN'ın (TtKSEK MADEN MÜHENDİSİ cenaze merasimine iştirak lutfunda bulunanlara; çelenk gönderenlere hayır müesseselerine teberruda bulunanlara; telefon; telgraf; mektup ve evimize gelereic taziyette bulunan akraba: dost ve tanıdıklara ayn ayn teşekküre teessürümüz mâni olduğundan minnet ve şükran hisleriınizin iblâğına gazetenizin tavassutunu rica ederiz. Eşi: Dul Bayan Şirarpi Sahryan Kızı: Bay ve Bayan Ara. Bohçalyan ve evlâtları Kızkardeşi: Bayan A. Sahryan Kaymbiraderleri: Bay ve Bayan A. Papasyan; Bay Te Bayan 3. Papazyan Çiçek Reklâm: 14687794 Bir muiıtar, iş takibi için rüşvet, aJdıgı iddiasiyle yakalanmıştır. tlk soruşturmaya göre, Sağmalcılar Yıldınm Malıallesi Muh tarı Ramazan Balkan, Sadık Şişmanoğlu'nun semt karakolanda bulunan işinl halledecegini, bunun için de poüslerin 1500 lira istediklerini bildirmiştir. Şişmanoflu, muhtara lstediği parayı verecefini, ancak bunu taksitle ödeyebileceğinl bildirmiştir. Saâık Şişmanoğlu, dün numarası tesbit edilen parayı muhtara vermiş ve durum suçüstüyle tesbit edilmiştir. Soruşturrna, sünnektedir. gösterilecek Açılış konuşmasını yapan îstanbul üniversitesi Hukuk Fakulten Dekanı Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı. para değerinin eleştirildiği bu toplantının bilimsel yönden çok faydaiı ola. cağını, bugün Avrupa'da çok ülkelerd* para değerinde oyna. malar bulunduğunu ifade etmistir. Türkdye için tek yol.. Prof. Dr. Hüseyin Naiü Kubah ise, para değerinin düşüşünün. yalnız mali ve ekonomik yör.den etkili olmakla kalmayıp hukukî etkilerinin de bulunduğunu ifade etmiş ve bu topiantının «IS Mart»tan sonra yapılmasınm bir tfeğeri olduğurtu, Türkiye'de «12 Mart»tan sonra sağ ve sol meselelerinin haliediîip. Türkiye için tek yolun Atatürkçulük olduğunvın ortaya konduğunu söylemiştir. Son konuşmayı, Prof. Roger Houin yapmış, bu biîimsel topiantının önemini belirtmiştir. Batan gemmin bir tayfası dafca 23 saat sunra kurtuldu TRABZON Şiddetü ftrtın» nedeniyle Arakiı Trabzon açıklanr.da batan «Bülent Kaptanoğlo» pemisinin kaybolan 8 mlirettebatından Hüseyin Sungur, önceki gece saat 20 sıralarında vüzerek O! üçesinde karaya çıkmıştır. Sungur, fırtına çıktığmda geminin alabora olarak, kendini denizde bulduğunu, bu arada cenizde buldugu bir kalas parçasv na tutunarak 23 saatlik bir ya$am mücadelesi verdiğini belirt miştir. öte yandan. kaybolan gemi müretîebatından 7 kisinin aranmasma dün de devam edilm'.ş. ancak bir sonuç almamamıştır. Trabzon • Araklı arasında ara$. tırmalara devanı edilmektedlr. ARSASINI BAGIŞLADI BL'RSA; (THA) Sanire Rıza Kamçelebl adında bir kadın milyonluk emlâkini Tetiştirme l'urdu» inşası için Bursa Valiliğine bağışlamıştır. Kimsesiz olan Saniye Rıza Kamçelebi; Orman Okulu durağmdaki iki milyonluk arazisi ile tamamlanmamış haldekı binasını daha önce doğumevi yapıiması şartiyle Sağlık Bakanl;ğına bağışlamak istemiş; ancak Bakanlığın ilgi göstermediğini görerek bu kararından vazgeçmiştir. İki milyon lira deferindeki arsaya modern bir kız yetiştirme yurdu inşa edüecektir. Kimsesiz kız çocukiannın bannacağı yurt binasına «Saniye Rıza Kıı l'etiştirme Yurdu» adı verilecektir. ANKARA, (THA) TürWy« Kulak, Burun, Bogaz Hekimifiri Derneğinin 23 Eylulde Ankara' da başlayacak onbirinci miilî kongresinde ilk kez boyun kan serıne ait renklı bir ameliyat filmi, Türk müziği fonlu olara> davetlilere gösterilecektir. Pilm hazırlayan Ankara Cniversitos K.B.B. Kliniğı Doçer.tlsrinder Rıza Keser, boyun kanserler ame.'.iyatında operasyon sonras hastamn gücür.ü kaybetmediğin: belirten yeni bir cerraiıi uygula raa biçımini bu renkli filmd sunmaktadır. Türk bestecisı Muammer Sun un besteleri fon müziği olarai bu filınde Kullanılmıştır. Filn 121* Kasım İ97rde Fransa'dî yapılacak uluslararası tıbbi filn yarışmasına göcderilecektır. Gündemde: şarkıcılarda «eı tellerine ait hastalıklar ve teda. vileri, gürültünün sinir sistem üzerindeki etkisi. kulak, boğa; ve burun hastahklannın don. d'urularak tedavisi gibi konulaı yer almaktadır. 2 açıdan inceleme.. Verilen bilgiye göre, toplan. tıda para değerindeki düşüşün akti münasebetler. üzerindeki etkisi, 2 açıdan ele alınacaktır. Bunlardan biri, para değerir.in resmî bir kararla düşürülmesin. den sonraki rfurumdur. Diğeri ise, paranm kendi değerini k*y betmesiyle ortaya çikacak durumua inceienmesidir. Bu arada. para değeri düşüşü ile «hmsatım, işçi ücretleri, yabancı sermaye, kâr transferleri üzerinde etkilerin nasıl değişeceği, devletler hukuku, ticaret hukuku, i? hukuku, m e . deni hukuk, ceza hukuku, idare hukukunda sonııçların nasıl meydana çıkacağırfair.celenecektir. 24 Eylül günü akşamına kadar Tarabya Otelinde gahşma. | iarına devam edecek seminere ı ftalya, Fran§a, Yugoslavya, Eel [ çika, Kanada ve Lüksenbur»'dan 75 delege katılmıştır. istanbul'da 4 bin greve gidiyor Lâsfik • İş Sendikası İstanbul'da 5 işyerinde g kararı ahnıştır. Grev yapılacak Derby Lâstik, Der'rr, • F'.astik, Balina Lâstik, Oüneı? Hâstik ve Pla^tei Plâsrik işyerlerinds 4 bin işçi çahşmaktadır. Sendika Genel Sekreteri Cel&l Küeük, dün bu konuda y?ptı*ı açıklaraada, işverenlerin ıızlaştırma kurulunca yapılan te'Kİifleri kabul etmediğinl öne sürmüş, grev tarihinin önümüzdeki günlerde aç;klanacağını bildirmiştir. Lastik İş Sendikası ile greve gidilecek olan 5 işyerinin lşverenleri arasında 1 Haziran 1971 tarihinde başlaj'an toplu iş sözleşmesi, anlaşmazhkla sonuçlanmıştır. GÖrüşmelerde anlaşma sağlanamayınca, TJzlaştırma Kuruluna gidiimiş, ancak yine ohımlu bir sonuç almamamıştır. Bu nedenle, dtin Lastik î ş Sendikası yöneticileri, grev karan almış ve durumu işverenlerle Sıkıyönetim Komutanliğına bildirmiçierdir. VEKÂLETTEN ÂZIL Ankara 11. Noterliğinm 2 2 1967 tarih ve 3345 sayıh \ekâletnamesi ile kendisini umumi vekil tayin ettiğim Ankara avukatlanndan MUHSİN DORA'yı gördüğüm ldzum üzenne Ankara 11. Noterliginın 20/91971 tarih ve 19697 sayılı azilnames:yle umumi vekUliğimden azlettiğimi ilgüilere ve üçüncü şahıslara ilân ederim. Hcriş Reklâm Sahibi ALÂETTİN MÜTVER 22 Eylül | V. E. Şaban 1 1 1 5.45 12.07 15.33 18.08 19 39 408 H.35 5.57 9.23 1 2 0 0 131 «51 I il X ez SENİ ULÜSÜN KADAR. ULUSUNU SENİN KADAR SEVEN YOKTUR. TÜRK HAVA KUVVETLERİNE YAROIM ET /; ' TÜRI HÂVA KUVVETLEfltNl QÜÇtENDİSME FAKrt îki gün süreli «üluslararas Kalp Shnpozyumn» dün çalı; malarma baflamıştır. Avrup Kardiyoloji Cemiyeti 2. Başkar Dr. H. A. Snelîen, açış konuı masmda, topiantının yapılmas na öncülük eden Türk Kardiyc loji Cemiyeti yöneticilerini öi müştür. Daha sonra Dünya Ka: diyoloji Cemiyeti Başkanı Dr. . A. Lequime ile Türk Kardiyolo: Cemiyeti Başkaru Prof. Dr. R( şat Garan, çahşmaların başarı olmasını dilemişlerdir. Simpozyurrmrj dünkü otun munda. nortna! ve patoiojik ka dolaşınu ile akcığer dolanımı v akciğer dolanımındaki basın 5ükseklikJerinin meydana geti diği hastalıklar ele ahnmış, çı şitli filmler ve tezler tartışı mıştır. Uluslararası Kalp Simpozyumu dan başladı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle