18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IJNİVtRSİTtVEHAZMK FENSINIFI ostri} brtçMçln B R O Ş Ü R isteyiniz. umhuriYeı Kurucusu: YÜNTJS NADİ 2 ESİÜ ŞEHRİN MAHPIRB 15.VE \ YOL AYRIMI Yeui çıktı. 464 sayîa 25.SANDER YAYINLARI 48. yıl, sayr. 16930 "£*& 90^ Î T Î î tt S T S T î?*SK°4?aS 22 E î l Çarşamba 1971 yü Millî Eğitim Bakanı Orel, dün açıkladı: DP ve MGP de MGP Grubuna göre, Türkiye'nin kaderini etküiyecek tasarıların gerekli Meclislerde ele ahnman Bozbeylh düşen bir vermemek lâsım karşı «Aralarında çeli&Mye hükümete gelir» yetki dedi Tek ders smavı 7 Ekimd ANKARA, (a. a.) Mrtli Eğıttm Bakanı Şlnasi Orel, bütün orta dereceü otaülarm son ssnıîları ıle ara smıflarunn güz dönemi imübaolarında tek. dersten başansız auruma düşen öğrencüere yerü bir imtüıan nakkı tanındığını açütlamış, «Imtihanlar, yedi Ekim perşembe eunu ~ pılacakUr» denuşUr. MJB Eğitim Bakanı Orel, » a mubabınae konu üe tlgill olarak çu açüüamayı yapmıştır: «Tek dersten başarısız dtu ruma düşen bğrencüere blr fontıhan hakkı daha tanmmıştır. Bu ımtihanlar, valilıklere gönderilen genelge gereğince 1 Ekim perşembe çünü yapüacaktır* öte yandan Orel, ünlverslte reîormu tasansı hazırbklannı ya pan «Çabşraa Grubu» üyellginden Ankara Ünlversitesl temsilcislnln çekildiği baberinl yalanlaıraş, «Çekilme yoktnr. Unlversıte ySnetim kunüundaı» yetki almak istedi» demlît.ir. Bakan Orel, çunUn eklemlştir «tîniveTsite telotın tasattsı, bilivorsunus, &cil bir kormdıır. Çalışmalar devam etmektedir. Ankara tJnhersıtesl temsücisi çekilse dahi çahşmalann dumnracağı. tasarınuı süratle tamanv lanarak Meclıse »evkedüece|l tabiidir.» lıtöıtö, koısı goıuşleı hınadı Arar bir : «İstenilm yetkiUrden verilebilir» "Hepimiz yaptığımızın bir gün hesabmı verecegimizi bilelim,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) tmar v tskân Bakanı Selahatün BabUroğlu, Bakanlık es Itl Müsteşan Turban Alpdemır, Türkaye Emlâl Kredl Bankası eskl Genel Müdurü Hayrl Seçkiı Ue İUet Bankası eskl Genel MUdürU Esat Kırat hoğlu'nun kendısme yöneltUJ suçlamalara dun blr demeçle » vap vermiş, Ankara tmar Lira ted gırketi ve Ansoy tirmaavl ügül yaymlanmızı da bir ker âaba doğrulayarak, «Bu konub nn mugalâtaya ve aşın detec» de kurcalamava kendl vararlat yönünden musait olmadığıtu ı çıklamak tsterim» demlşür. Ankara Imar Umlted Şlrkef ue Arısoy ttrması arasındai ilışkılerln müîettlşler taraîında hicbir etkl altnıda kalmaksıa: belgelerle saptandıgını, soruştuı (Arkan Sa, 1, Su. 8 de İmar Bakanı * Seçkin, , Alpdemir ve Kıratlıoğlu için yeniden konuştu kısmı şirndi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Baştam tssati tnSna, htefimetta kanun göctode k»rarname çüarmak istemesi üıerine beUrtüen torçt çıkışlan, dün verdigi demeçle ce\aplamı?, «Hükümet retormlan yapmak Için kanan htıtonünde kararnaıneye lüzum görürse, Anayasa'nm sıruılan içıiide yetki ısteyebito ve istemelidir» denüştlr. Millî Güven Partısi Grub» ise, retormlann Meclıs'te gorüşülmesinden yana oldnğnna belırtmiş; Demokratik Parti Gentl Baskam Ftrruh Boıbe>li de, «Reformlann Meelıs'te goruşulüp, karara baglanması j o lunu tercıh ettıklerını» söylıye. tek, «Kendı aıalannda çehşkıj e duşen bır hukumete yetki vennemek lânın gelır» demiştir. öte yandan, dun bır açıhlama yapsn Adalet Bakanı \e HuWumet Söıcüsü Arar, «tstemlen yetkilerden bır kısmınm şımdı venlebıleceğıni, dığerlerının ıse partılerarası bır Komısyona bırakılabıleceğınu »byleıâlştiı. (Aıkaa Sa. 1, Sft. • de) Üniversite reformu Pekin'de esrarlı geiişmeler DEVLET RONSERVATOVARl \Ç»LOl En eskl sanat merkezlerinden blrl olan tstenbul, bugun 3 raılyona varan nütusuyla, en az 10 bır devlet konservatuvannm fljtlyacmı ve cBİemlnl taşıycrdu. Şimdi, Mülî E^tim Bakanhgı toralından Istaabulda bir Devlet Konservatuvan kurulmuştur ve Mü \\ Ejfcıtim Bakanlıgma bagh olan Istanbul Devlet Konserratuvan 19111«2 ders yılında eğıtım ve öğr«(Arkaaı Sa. 1, Sft. 6 da) Grivas'm varlığı Baspiskoposu kuşkulandınyor • 1 Ekim Şenlikleri iptal edildi, tüm trafik durdu ve MAO'nıın öldüğü haberi çıktı.. (DIŞ HABERLER SEBVİSÎ) PARÎS Fransn Millî Ra yosu, diın geceki haber ya nında, Çin Halk Cumhurıyı Iidert Mao Çe Tuns'nn öU ğünu Uerl surmüş, daha s < ra da ağır nasta olduğunu dırmiştir. Radyo, Mao'nun blüm hab ni, iki ünlü Amerlkalı kalp tebassısının Pekin'i ziyaret mekte olmasma ve Çin I CumhUTiyetinin kuruluş yıld mü olan 1 Ekim şenliklerini] tal edilmesine dayanarak v gıni, daha sonraki naberuıı çıklamıştır. Ssnıfta ka\an bir öğrencî, öğretmenini öldiitdü KARABtK, (Otel) Necmet tın Işıldağ U7) adındafcl DemirÇehk Lısesi 5 Fen ojjrencısı, BıVolojı ogretmenı bayan Büge Altaner ı bıçakla oldurmüştüt. Ola>a, Lıse ogTencvsi Mehmet Işıldag'ın butunleme sınavlannda Bıyolojı deısınden 3 nunoara alaTak sınıîta tolması yolaçmıştır Sıraita kaldığını oğrenetı Meh met Işıldağ, Use bınası bnlınde oşretraenı Büge Altıner'ın yolunu' kesmış ve kendısım smıfta bvrak tıgı ıçın bıçak darbeleri Ue ağır yaralamıştır Ancak öğretmen Büge Altıner hastaneye kaldırüır ken yolda can venruşür Katü öğrencı jakalandıktan scm ra poliste verdığl ıladesınde sınıîta kaldığı sçın üzuntüye kapıldıgını ve bu nedenden oğretmetuıu vuıduğunu soylenuştir Ogrencısi taraîındaa oldürülen Bıyolojı ogretmenı Büge Altıner 1,5 ajlık bu çocuk sahıbiydı. Hlakarios, «Târkler Ma'yı îşgal ederse, onlaria savasınz» LEFKOŞE, (THA) Kıbııs Devlet Başkanı Baspıskopos Makanos, UPt Ajansına verdığı bir demeçte EOKA Liderı General Grıvas'ın adadakı varlığınm kendisıtü tasalandırdığını ıma etmışUr. Makanos aynca Turkler adayı ışgal edeTİerse, çarpışacaklannı soyleraıştır. Makanos, Grivas konusunda çunları soylemiştir: «General neden saklanmaya devam ediyot anlamıyorum. Ge neral Gnvas Uratından gızlice yapılacak bir barek«t knşkusnı Kıbrıs'ın çıkarlarma aykırt düşecektır.» Makanos, kanuna ajkın bır hareket yapmadıgı surece guvenlık kuvvetlenmn Gnvas'm işlerine kançmayacaitm da soylemış ve şoyle devam etmıştır: «Grivas a n n süre nğrnnda nüeadele etttği ülkesınt bızmet etnıeyı teklıf ederse boyle bir teklif feri çevnlemes, ben çah »en siyasetinuzde ortak bır yan baldngom surece boyle bir i$. birli|ini hoşnutlokla karşılarımj» "Siğortalann em«e apası, ii/l'l IIM'İIİIİİNÜ llilllillillllil/.. Senato Komisyonu, SSK'ya ilâç fabrikası ve eczane açma yetkisi veretı kanun teklifini reddetti Sosyal Sıgortalar Kurumu Hekun ve Eczacüan Sendikası Baskanı Dr Tonguç Gorker, dun düzenledığı toplantida, «Kurumun sıgortalüar ıçın kendı tesislerinde ecıane açmasırun özel teşebbnsu baltalamak» olmayacagını belırtmış, «Bu hareket mülı ılaç sanayiıne ısık tutacak bir örnek teskil edecektir» demişUr. Buna karşüık Turkıye tlaç Endustnsi tşveren Sendikass Genel Setaeterı Halıt Tuzüner de, dün>a ülkelermde «aç hışmtüertam bzel sektore bırakıldıfını belırttnış ve «Sağlık Bakanlıgı hastaneler! de Sosyal Sıgortalar eczaneleri gibi ayakta tedavi gorenlere oe ilâç verselerdı, serbest ecıanelere luzum olmazdı. Istemlen Kanun değisıklıgı yurdutnuzun rejıminın esası olan karma ekonomi Ukelerıne. \na\asanm sağladıgı çahşma gü\enlığıne ajkırı duşmektedir» demıstır SSK Hekim ve Eczacüan Sendikas» Başkanı konuştu: Trafik durdu Pekin'de her yü yapüma lenek hahne gelen 1 Ekir Uklerinln hıç sebep gosU den iptal edıldiğuün Çin lert Bakanlıgınoa açikle dünya çapında Ugi çekn Başkan Mao'nun ölduğü de yoruntfanmıştır. (Arkaa Sa. 1, Si TARGIÇ ALBAÎ KEMZt ŞtBtN, SO1GUNDA KLLLANILDIGI SÖYLENEN » İ TANIKLARA GÖSTERİÎOR. TOPTANO BIR KASAP, SIKMÖNETM SINIRI DIŞINA ÇiKARlLDl î Ordu ve Sıkıyonetım Komutanlığı, perakendecı kasaba lazla fıyafa koyun etı satan toptancı kasap, tsmct Haretb'nın, Sıkıjonetım bolgesl dışına çı3sarılmasma karar vernuşUr. Bu komıda yapüan açıklamada, «Sutluce Mezbahastnda Belediye İfetısadî Teftış Kurulu Mü fettışlennce yapılan denetlemede, koyun etını perakendeci kasaba lazla fıjatla satan ve boylecc hallon en mühim Uıtiyaç jnaddesirâ kışısel yararı uğruna pahalı tıjatla satışa arzettirecek da^anışlarda bulunan 9ffî numaralı toptancı kasap îsmfit Haleth'nin Sıkı\onetım Bölge^ dışına çıkanlmasma karat verildiğı» büdınlmışUr. Komisyoncunun kollarını çözen tanık dinlendi Esgaı KONUKSEVER îrfan Solmszer \e 52 arkadaşının Bır Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesınde devam edca duruşmalannda, Taksundekı oto komısyoncusu Osman Nun Çelenk'ın soytdması ılc ılgdı tanıklaruv dınlenünıesıne devam cdumiş ve Muzaffer Terbkçı ıfade \ertm§ta. Gozleri gormedıği için yemvni okuyamıyan Muzafler Terlıkçı'nın bu durumu karşısında Vargıç yemıtu kendısıne tekrarlatmiî ve daha sonra ıfadesmı alroıştır Tanık, ola>la ügüı olarak şunlan aa latmıştır. «Kapı« bana geldl, iniltfler duyuyoruın dedi. Berabetce aşağıya (Arkası Sa. 7, Sa. 1 de) İlâç işverenlerî Ise, «Kanun tekiifi, karma ekonomiye aykırıdır» diyor İKİNCİ DÜNYA SAVAŞ1NA fS T U T A N BİR YAZ1 D12 Makartos TüTkıye konusunda da çoyle demıstır: «Kıbn8ta cemaatlerarası g5. rfişmeler Tark azınlığının toat. çüığı yüıünden çtkmaıa girSosyal Sıgortalar Kurumu Hemıştir. Ancak Türkive'den tebkun ve Eczacüan Sendıkası Başdit almadığıtnıs surece konnyn kanı Dr Tonguç Görker, bu yü Birlesmıs MHletler Guveniik (Arkaa Sa. 1, SıL 5 de) > (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) Türkiye OLAYLAR1N ARDINDAKt 6ERÇEK 3 R Sorununun altmda yatanlar da Anavasada behrtılmıştır Hukümet yonunden ise durum şudur*. Erım Hükumeti, Anayasa değışıkhgi Ue kendisıne tanınan kanun kuvvetınde kararname çıkarma yetkv sinı talep etmek uzere Meclis huzunına gidecek yerde, bunu daha koUv bır zemın üzerınde yurütebılmek amacıyla once partı lıderlerımn göruşunu almak volunu sevmiştır. örellıkle AP'nın ba» refortn konulannda •yetlu verme»e yanaşmadıçi bu göruşmelrr sononda anlaşılması örenne mesele normai yolundan çık ınış ve bır tartışma safbası11 dökiiUnüstur • *• (Arkası S 1. Sü. 3 de) Ataş gtevi süteıse, akatyakit ithâl edilecek TRHRLfl GEUY Aren'in ifadesi hastanede alınacak ANKARA Muntesıh TÎP Genel Baskam Behıce Boran ve 19 arkadasınm duruşmaların1» dun de Sıkıyönetim 3 Numaralı Mahkemesmde devam edılmiş, nuc'e kanaması geçırdlgi ıçm Mevki Hastanesmde yatau " • «îadun ATen'm ıfa Ankara'da kasaplar, hükümete kanun kuvvetınde kararname çıkarma yetkisi verıtaâştır. Hukümet konusu, Kanun kurvetınde kararnakapsanu ve suresı belU olacak me yetkisi uzerindekı tartışçekilde Meclisten kanun kuv malar daha önce bçUrttıgunia vetinde kararname çıkarma tahmıne uysun bu biçunde yetkisi teteyebüecek. Mecüs gellşmeler gostennektedır Bu bn izni ya verecek, ya redde konu uzennde ortak bir %odecektir. Meclis gerekli *etk> ruşe varmak için gunlerdir yi verdiği an bfikumet karar surdürulen temaslar ve ko> namesini haîMİayacak ve yunuşmalann olutnla bir sonuç rnrluğe koyacakttr Rdrarnavermesı bu yana, nseselenin busbutun ıçınden K talmaı n»e yhrurken bır yandan da Mecüslere gönderiUp «oruşul bir duruma geldiğı söylenebV mesi yapılacaktır Mechsler Ur Bu durumu daha iyi anlakararnameyi reddettisl zavabümels içın corusleri Anayasa, hukümet ve partUer yö man, o kararname, yurüdüçu nünden değerlendirmek fereknoktada kalacak ve yurürlükmektedir. ten kalkacaktır Hukumetin hangi konularda karamame Anayasa yonunden dnrum yetkiai isterenüyeceü hususu So değişiküklerte ANKAR\ Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Ihsan Topaloglu, Ataş grevı nedenıyle yaptığı açıklamada, «Grev nedeniyle akaryakıt sıkıntısı çekiUnemesi içın tedbirleı aiınmışUr. Gerekirse derhal akaryakıt ithal edilecektir» demıstır. MERSİN Ataş RalVnensinde bnceki gün başlatüan grev olaysız şekılde dewam etmektedir Ataş RaJınerlsı tşverenl ue uo ret, sosyal yardımlar ve kapsam maddesi tie Işten çıkarılan lşçı ternsücısi Turhan Tuna Kunusun da anlaşamıyan Petrolîş Sendıka sınm yuruttüğü greve Rallnende çalı$an 378 işçtoin tamamı katü mıştır. Grev Konutesl Temsllctterttıden Yüksek Muhendis Turoan Tan greve kT«tn olarak teşrt» edıl (Arkası fe». 1.ftu.* de) Grev, sürüyor.. YIRIHD&N ilil CUMHURİY1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle