12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
fcot Cumhuriyet BASIN AHIAK. TASASINA UY.MAY1 TAAHHÛT EDSR • • • Sshibi : Cumhuriyet Matbaacuık ve Gazetecilik Tel: ÎZMÎR: r«vHpwa Bulvan Ais*rotlu OÜΫ5Y tLLERl: Kuruköprtt U T«l: 1SS0 N3( Tel; 31230 Nc «0 *DANA 1 1 6 12 ABONE ve ÎLÂN Aylık Aylık Ayhk Ayhk Adi FMta Vnrt tel Vart Difi Î2.5Û «•^SO 135, 135.270. 270,540. T.A.Ş. adm» NAZİME NADl Sorumlu Yaa lsleri Müdürü : 8AMİ K.ARAÖRKN B»»an ve Yayan: CUMHURİYET MATBAAC1L1K. •• GAZETECtLlK T.A.Ş. Cağaloglu Htlkeyi Sk. N. 39« BatUk fliaktu) *. »• t acı «yt» (Santtml> * üncO «vU (Santimi) 4. ». « ocı t»yts ı Ni$«n. NıVtİh Evi#nm» O«4u» c 0 Ölüm. Mevlitl r«sefc*ÜJ J3 u " Ölum. Mcvlid T«ek*ılı (S Cm.) «XI U a 80 «S it 1(K1 150 10» SAYIS1 15 KURÜŞ KOMİSYONCUNUN (BasUrafı 1. sayl»dal lniik, dükkânı «çtık baktım Osnıan, eli, ayağı baflı ve a|ra bant lı yerde yatıyor. Kendisini çözdük, benim bildiklerim bundan ibarettir.. Tanığın bu göderinden ıottra Yargıç Albay Remzi Sirin kendisine bazı sorular sormus. ve: «Osman Nuri'nin bağlannı ben <çöxdüm diyotsvın, nasıl çbtdün bana onıı anlat» demiştir. Tanık bunu söyle cevaplandırmıstır: «Osmam kapıcı Hasanla bir\ikte çözdük. Çözdüğüm ip serçe parmağı kahğınd» ycni bir ipti. Kendirdcn mamul otduğunu çok lyi hatıtlıyorum. Yalnız kestlm ml, eözdüra mii hatırlanuyorum.» Tauığıı» daha sonra 18 Mart 1971 eünü Emniyet Müdürlüğünde vermİ5 olduğu tfadesi okunmuş ve yar gıç aradaki farkların nedenlerini tsnığa sorarak. «Bnrada daraadım Kasım Kasemi, Osman Nnri Çelenkle iş yapar dlyorsun, oriaği mıdır?» demişür. Tanık, bu soruyu da: «Ben öyl« t>ir şcy demedim. Damadım halı ticarrti yapar. Ben Osman'ın damadım Kasım Kasemi Ue müştftek is yaptıklannı söylemedim. Brn Osman beyle de. damadımU da samimi değilim. Yalım görünce mtrhaba derlm. Şimdi de damaduntn nerede oUtağunu bilmiyonım» »eklinde cevaplandırmıçtır. Tamk, daha sonra Osman Nuri Çelenk'i ne vajdyette bulduklannı tekrarlamn ve «Yamna «ittiijmiı laman bnrnn kanıyorda. Agnnda bant vardı. Kendisine Wç Wı tıbbî müdahale yapmad*. Ağ. zından bantı çıkanp ellerinl çölünce, kendisi pollse teleton etii. Ağzındaki bantm ve iptn HroJeriı» tarahndan oradan ahndifeını ?örmedim. Yalnu bunlar olay strasında oradaydı. demiştir. Tantğın bu sözierinden sonra Savcı Yarbay Selâhattin Fırat, emanette bulunan »uç eşyasmın tamğa ye mağdura gösterllmesini istemîştir. Yargıç bu isteğe uyarak delUlerin getirilmesine karar vermiştir. Karaosmanoğlu, ihracaUa düsüş tddiasını reddeHî ANKARA Başbak«n Ekonomik lşler ( Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu, dün Cumhuriyet Senatosunda yaptigı konusmada hükümetin reiormlarla günlük h». yatta etkilen görülen iktomdl güçlüklerin «özümlenmesi konularını bırhkte ele aldıgıat sbylemiş, ihracatta düşüşler olduğu yolundakı ıddialan yalanlayarak «Yıl «onttnd» kesin ı»kâmlar açıklaadıSı taman »« iddia «ahiplerinîn iddi»l»nnı batırlamalannı bekleyecegi». On lar hatıriamazs» bi» h»tırl»ta İMONU fBaftan 1. «aytadal CHP Genel Başkanı tsmet lnönü dün CHP Grup Yönetim Kurulu toplantısmdan sonra hükümete kanun gücünde kararname yetkisi verilmesi konusundaki demeeinde î&yle ctemektedir: «Hükümetin MÎormlan gercekle$tirmek için kanun httkmiinde kararname cıkarm» yetkisi talep «tmesi fiıerine siya^İ hayatımuda yeni bir tartışma başladı (reformlat gibi önemli i^ler, kanun hükmünde kararname ile yapılmamalıdır. Onun için yetki isteme yersizdir, doğradan doğruya kanun «evketmelidir. Buna mânl olacak tebep Meclisin çalısmaya devam edemiyecek kadar yorgun olması ise o tatnan. kanunlan bırakmahdır) tikri öne sürülmektcdir. Bu ba akımlan karjı açık vaıiyet ah yornz. Înönü'nün demeci DP Genel Başliani, Yardımcısı Sadi Koçaş'ın teplsilere yol açan «Sivas Konuşması» ile ilgili bir soruy» ise, «Sayın Başbakan Yatdnncısının h«ngi hedefe varmak istrdijşim kestiremiyorum. Ancak bildiğtm bir şey v»rsa. 12 Mart Muhtırasıyla ortaya konan hedcften uıaklaşıldığı kanaatindeyim» detniştir. MGP'nin görüşü TÜRK TİCARET 20 Eylül 19" 1 Genel tkramiye Çeküişi î \ f : MGP Ortak Grubu, dün topla Talihülerinî takdim eder : narak son sij'asi gelişmeleri gorüşmüştür. Grup toplantısmdan sonra yapüan açıklamada hükümetin reMardin Şubesinden Feriştah Kur formlarla ilgrti hazırhklarmı bv Faşabahçe Şubesinden Niyari Karataj ran önce tamamlayarak gereklkanunlan TBMM'ye sevketmesı gereküği belirtilmekte «T. B M.M.'nin bugünkü sartlar ve çöApartman Daireai lüm hekleyen âcil konular kar Erzincan Şubeânden Süreyya Sülün fiKinda tatile Ritmesi için bir zo karaosmanoğlu Kontenjan lAcivert ve fermuarlı bir çanrunluluk voktur» denilmeKtedir Senatörü Kasım Gülek'in günta içinde getirilen deliUert önce BUdiride, kanun hükmünde ka Devietin onemll kanunlarını çıdem dısı konuşmas\na cevap oinceliyen Yargıç Albav Remzi rarnarr.e konusu Ue ilgili olarai Apartman Dairesi karmak için Meclisin e.aiısmayı ka larak yaptıgı konusmada, pak Şirin, çantanın ağzındak! mühüşu Rörüşler öne sürülmektedır: bul etmesini istemek yanlıstır. çok hükümetlenn yaparken tep Suadiye Şubesinden Rafet Fethi Tavüoğlu rün koparılmı? olöuğunu gör«Anayasanın TBMM'nin görev Önemli kanunlar veya önemli iskiyle karşılasabileceği tedbirlemüş ve bu durumu mahkeme ve yetkilerini göstercn 64 madter hallolunacağı taman Mcclisler rı kendi hükümetlerinin aldıgızabıtlanna geçirtnistir. üaha son desinde yapıian de*işiklik beU> tereddüUiiz ve tiiresiz çalıjiılat. nı öne sUrmü?, ihracatın azaldıra çantamn içindeki tabancalar Gayrcttepe Şubesinden Emü Elâgö* şartlar altında kanun hükmunÖdevleri budur, getenek budut. gı, dıs ticarette güçlüklerle karve bir kangal ip Osman Nuri ÇeKanun hükmunde kararname de kararname çık»rılma.sına imKüçükesat Şubesinden Muıaffer Kurada sılasıldığ\ yolunda iddialar ollenk ve tansVc Muzalfer Terlikçikân vermektedir. Ancak An»ya çıkarmak f'ıkvi, csasında AP'nin dugunu beİirterek, «Ted'ıye müye gösterilmlşttr. Tamk Muzaîsa, kişüerin temel bak ve Sdevftkrldlr. Secfan beyannamesme gir vazenemi* 1930lardan beri « ö . fer Terl&çi (^ntadakl ipln Oslertyle sivasi hak ve ödevlerin di ve hükümet icraatuıı verimli Zehra Dülekkar rülmemi» öJçSde duzenlidir» man Nuri Çelenk'in baglandıgı Ptndik Şubesinden kılmak için lüzumlu gosteritdi. kanun hükmunde kararname »o seklinde konusmuştur. İhracatİp olamıyacağına işaret etmiş luyla düzenlenmesini kabul ct Avni Yılancı Son Anayasa değijiklikleTİne de Bartın Şubesinden ta önemli artışlar oldugunu, bu ve «Osman Nurivl kendîrden bir memistir. Anayasanın kararnahükümet teklifi olarak bu sebcple (Bastarafı 1. «avfada) Kadriye Ege artışların özelîikle geleneksel Iple bağlamişlaTdı. Bu ip naylonBergama Şubesinden me vetkisi tamdığı hususlarda girnıi; olacaktır. Ama hükümet «czanelere 40 milyon lir« civarınihraç ürünlerimiz dısındaki «dan» demiştir. Daha sonra Osise. ne laman ve hanji ölçüdt Rukiye Arıkan sonra, kanun hükmunde kararnaFethiye Şubesinden da bir ödeme yapılscağım belirtelanlarda geçen yıla göre yüzde man Nuri Çelenk'e yargîp tarakararname voiuna bas Turalma meler çıkması retormlan tatbike rek sözlerine bas,lamıs. ve şöyle de Imdan çantada bulunan silâhlar 35 oranına vardığmı bildiren sının uygun olacaâı sİTasi tak ba$lamak için lüzumln bir tedbirmiştir: Karaosmanoğlu, bu Iddialann dir meselesidtr. Hanti müzake gbsterilmiş ve kendislnin soyuldir mânâMna gelen beyanat ver•19S1 yılından beri faaliyette buİzzettin Karkan Îstanbul Şubesinden pamuk alım ve satıslarımn bir te osulünün memlekete en ta* du|u sırada bunlardan han?isldikten sonra, btz ba kanun büklunan Sosyal Sisortalar Kurumu, dalı sonuçlan s»sla\acafeı bakı nin kuHanıldıgımn söylenme1?! is süre ertelenmesi yüzünden ormünde kararname flkrine sahip Nazmiye Ünalan Sivas Şubesinden «isortalılara sağlık hiımeti veremmdan her komı ayrı «yn elı taya çıktığına işaret ettniv butenmiştir. Nuri Çelenfc Hasan çıktık ve Anayasa dcğisikliklerinlıilmek için, 55«2 sayd» kanunla İspirto Fab. İş K o r mlınıp deserlendirilmelîdir. Belh Paşabahçe Şubesinden nun nedenlerini açıklaTken keru. Çetin'in eşyalan arasmda bulude o istikamette çaba sarirttik. hastane. sanatoryum, doğumevl. bir konuda kanun hükmunde *» düerinden önceki hükümetin nan ve soygunda kullamldıgı idBunlar geçmise ait çalısnaluut Mahir Yüdız Gerede Şubesinden di'spanscr, ectane ve bcnzeri terarname usulüne taraftar «Im» geçen yıl alivre satı^ları erken dia edilen çanta lcta «Benim tarihçesi ve sebepleridir> sisler acma ve bn tesislerde sagSare Defresko nın vcva olmamanın refonnlat Hasırcüar Şubesinden baslatması sonucu pamuk ürüdiikkânımda eördügütn çanta l»k personeli i«tihdam etme yctkidan vana vcva retormlara kare> nünün dünya fıyatlarından ueubu degildir. Eenitn gördüğüm Bir Mudi sini almıştır. Bu yetkiuin yalnıı İstanbu) Şubesinden obnakla ilçisi yoktur. Bir »etor za satıldığın\ ve bu yuzden 20 çanta daha açık maviydi» demisskortahlarla ilgtti kurum pcrsomun sajlam. isahetli ve mtlli Tayyar Arıkan Ankara Şubesinden milyon Uralık bir tarara uğratir. Yargıç bundan sonra çanta? noli için alınmı; ve kullanılmıs büoyeye u>gun şekilde uerçcb îoönü, sözlerıne şöyle devaoı ntldığım soylemıstir. nm içinde bulunan tabancaları Niyazi Bilginer nlduğu bilinen bir gerçektir. Bu Pendik Şubesinden tesmesi için tasannın TBMM'd» etmiştir: Osman Nuri Çelenk'e göstermi5yetkınin ilk defa SosvM Sigortalar îthalatta da artışlar oldujuna mazakere edilmesint istemeU Şükran Atun •Bugün tartısmalar «onunda ke. Edirne Şubesinden tir. Daha ünce verriigi Hade sıKurumuna veriimemi"} olducn. tşaret eden Atillâ Karaosmanbu reforma öncm verenler itrv rasmda «Stlâhlan çok iyi tanıCan Kardeşler DOY, Etibank, Ereğli Kömür hoğlu, bu artısın varatacağı aleyh 1 »inleşmi'j «lan Anayasa bükmü Diyarbakır Şubesinden bu konuda söyleyecek söıtt olan şudur: llUkünıet, kanun bükmünnın. soyjuncur.un eltnde Belçika lctmcsi, PTT Rİbi kuruluşlann da te îarkın işçı dövızleriyto kapa. lar için tabii bir da»ran«tı» mah uıun natnlulu Brovning var bu yctkiye sahip bulunduğu ve tüacagım ifarie ptmistir. j de kararsame çıknrmak yetkisi U Yalnn ilke ve amaclarm de;il teyebiUr. Bu yetki Anovasa Ue dı» diyen Celenk, Yargıcm Venyctkilcrini de hâlen kulianmakta bütün düzenleyici hüMmlerır sıııırlanmtstjr. Bu sınular Anaîstanbul Çubesınden Yuda M. Acar, Fmdıklı îjubesınden Emıli disine" gösterdiSi tspanvol maH oldukları ayrıca bilinmektedir. memleket ölçüsünde önem tası yasanm ikinci. kimlnin birinci ve Meroviç. Karşıy»ka/Adan» îjubesınden Alı Mazı. Kayserı ŞubesınStar mark* tabanca için Snce dıjı konularda »slolan kannnl. 1965 yüına kadar herhanei bir ikinci bblümlcrinde yer alan tc«Hasan Otin'in «UndeM bo taden Mehroet Uçar, Pafabahçe Şubesınden 0mmüh«tı Kuıu, Tir« rın dotrudan doeruva TBMM sakınca görülmeksirin devam D»ha sonra. bir gündem dıı tnet hak ve ödevlerdir. Ana>asabancaydı» demis. d«ha sonra da Şubesinden tsmail özcan, Nt»antası Şubesînden Kristin Hadcfeler, de KÜrüsiilüp karara bağlanma<eden hu yetkiye, bu yıldan itibakonu^ma yapan AP'H Alaettın mıza göre ancak bu konularda ka«bu degildi» diyerek çösterilen Gelibolu Şubesinden Muhsin Kel, Bolu §ub«ssind«i Hatic* Boy«dır. Türkıve'nin «iyasi, iktisadı rrn tnüdahale edilmistir. I m t ı Yılmaztürk, Enerji ve Tabü Kay nnn hükmunde kararname eıkanhlc bir silahı tamyamamışUr. cıoglu, Uşak Şubesinden Osman Akmcı. sosval ve kültürel kaderinl utun »üre devam eden mücadele «onaklar Bakanı thsan Topaloğlulamaz. Bu sınırlar dışında hüküyıHar etkileyecek olan tasanla Aynca 2.015 talihliy» 1000 liray» kadar muhtelii para ıkramu nunda. Kunımun 1B65 yıltndan nun Bakanlı»ında yaptıgı atamet, kanun hükmtinde kararname Yargıç bu sözlerden sonra Osrtn TBMM tarahndan gereker sonra açtığı yataksız sağlık tfyeleri isabet etmistir. malan eleştirmiş. özelîikle Petyetkisi isteyeblUr ve altrM icraya man NUTİ Çelenk'le bMikte İŞ önemle ele alınıp incelennj'S' sislcrinde, eczane açılmam*sı Bankamıt talihllleîi kutlar, Muhterem halkımıza, yıl «onu büyük rol Ofisind* ayhk kazancı Cum geçer. Hukuki vaziyetimiz bodur. yapan tran uymklu Kasım Kayerinde olur.» çıkanlan kanunun 1Î3. madriehurbafkanmm ödeneğini asan çekilisinde bol şans diler. Bupinkü Anayasa vaziyetine seminin ikl celsedir duruşmaya sinde yer almıstır. Bu da. bn oranlara varacak ölçüde yeni uysun hareket olarak anlayısıgelmemesl karşismda, savcmın tesislerin hemen vam başında yeni elemanlar kuUamldığını mız şudur: Hükümetin bazı icistegine uyaTak tutuklu olarak açılan serbest eczanelere gereköne sürmu?tır. raatı için kanun hükmunde kagetirUmesine karar vermiştir. Kiz yere milyonlar akıtmıs. hasANKARA, (THA) Adalet rarname yetkisi istemesine AnaBugün saat dokuzdan itibaren talara vcrilen iliçlann kontroluBakaaı ve Hukjimet Sözcüsü. U. yasada öngürftlenlerden başka devam edliecek olan dum=mada nn ortadan kaldırmıstır. mail Arar, kanun fiücünde kSbir smır Heri »ürülemeı. Bu, AMehmet "Tunç, Klrvako Uırtis, Bu adaletsiîHfJ eidertnek için rarnanıe konusunda dün yeııl nayasaıun yeni bir dfğİRİklisiDimiM PoHvadis.'Matyo Ça66(Bast»rafı 1, «a*f»d») harekete ceçen kanun teklitçisi bir açıklama yapmış ve «Bazı dir. Bu, Anayasa içinde kalarak tay, Osman tmre, Mahmure tmPartiler yönünden dunım parlamcnterlete, davay* «ahip relormlann kanun çücünde kayeni bir sınır tutumunu istenihaten şöyle sörünmcktedir: re dinlenUecektiT. çıkıp olaf;anüstü çabalarla tekrarname ile yürürlüfe konn»»sı, len reformların, ozetlikte toprak Adalet Partisi daha isin balifi kanunlaştırmays ç*lısan Ç»Yargıç Remîi Şirin, Osman zaman ve esas bakınundan 4»retormunun tahakkuk etmemesifinda, hükümetin bazı konulışma ve Safthk Bakamna teNuri Çelenk'in avukatı taratınh» kolay olabilir» demiştir. larda kararname çıkırma VFIni isteyen (akat açvk vaziyet ala•ckkür ederiz.» tîan sanıklarm mal ve mülkleArar'ın açık'.aması. şoyledir: kisi istcme«ini. Mcclislerin mıyan zihnivetin mukavemeti Görker, Kururaun 81 eczanesi rinin hacîedilrnesiyle ttgiU tek(Baatarafi 1. « 0 Hükümet. parlâmento tagörev ve yetkilerini ifölgeltme şeklinde görfirüz. Hükümet renin bulunduğunu. Kanun çıkttğı servatuvan için özel biçimde demanm Hayrettın Nalüi lifini dp «Tanıklar Raip olmadıUldeykcn vakit kaybetmemek biçiminde niteleyeırek karşı tormlan yapmak için kar.un bük takdirde 40 eczanenin daha açv ği^tirilcrek hazırlanmaktadır. Bu Bakanligı zamanında |ı. haci* kararı *eTİlmesi Sıkıtime başlayacaktır. Müdürlügüdurmuş, »yrıca istenen re» için TRT, öniversiteler ve topmünde kararnameye lüzum gölacağını. 60 eczacıya çaUşma îmbina tamamlanıncaya kadar, 4. belirteıı Babüroğlu. d y&netim MahkemesJnin yetkiii ne de Fuat Türkay geürilmiştir. formlann çok önemli konuUrak relormu şibı konularda karürse Anayasanın sınırları içinkâm saflanacağım ileri sürmüs, Turan Alpdemlr'ın M Leventten sonra Yeni Levenfteki d.şında oldn|B» gerekçesiyle Fuat Türkay. uzun yıllar Ankarı kapsadığitu belirtetek bunnun süeünde kararname yetkide yetki isteyebilir ve istemeli«Zira bugün 300 civannda ec»aiaroanmda usulsüz ola Sair Mehmet Emin Yurdakul llkra Devlet Konservatuvarında ların mutlaka kanun şeklinde si istemektedir. dir. « eczane açacak güçte deeildir» bu parayı da açıklan okulu'nda Konservatuvar egiürai yüHsek devre esas piyano öfeMecUslerden geçmesi görü(î) Bazı relorm'.arın kanun 1 retmenUği ve kuruluşun müdürdemişur. Büroğlu'nun demeci i yapılacaktır. ] Hükümet, retormlan, özelîikle şünü savunmuştur. Bövlece gucünde kararnaır.e ile yürürtedir: toprak reformunu yapmak için lüğünü yapmış, yurt içinde ve dı • îstanbul Devlet Konservatuvarı AP'nin kanun kuvvetinde kaiuğe konmas:, zaman ve esas «Sayın tuvan Alpde kanun hükmunde kararname çıiçin aday öğrenci kaydı 30 Eylul şmda sanatçı, pedagog ve yöneTarname çıkarma vetkisine Türkiye İlâç Endüstrisi tsve1 bakımmdan daha kolay olabiduklan ve merak et karmayı lüzumlu bir tedbir göakşamına kadar Pmdıkljdaki Gütici olarak tanuımtştır. Konserva. karşı olduğu anUşılroıştır. ren Sendikası Genei Sekreteri Irlan Soîmazer ve bazı arkalir. kenditcriyle ilgili bu rür. bunu kanun yolu ile yapmazel Sanatlar Akademisinde «ılan tuvarın bölümlerine bugüne kadar CHP ise çok daha başka bir Eczacı Halit Tüzüner ise, bu ko1 daşlarmın hakkında duruşma £ Parlâmento çalısmaya derindeki hassasivvtime sır.ı esasen fikrin aleyhtnde bumüracaat bürosunda yapılmaktaolumlu çalışmalar yapmış ve ta tutum meydana koymuştur. nuda şunlan söyletnistir: sırasında tamklara hakaret e t . vam ederek. zaman ve esas yön ock vennek istcrim: lunanlar îster ve onlaTa uyarak dır. Adaylar Ekim"in ilk haftasmnramış sanatçı öğretmenler geüftzellikle Genel Baskan Saym «tstenilen husua işeilerin »atikleri gerekçesivle yeni bir solerinden aynı knlaylığı sa|larMaliye Bakanlığı < değiştirirse ilk anından itibareri da önce kabul. sonra da îkinci vilraektedir. înönü'nün dün daha açık bir rarma değil, zararınadır. Sövle rusturma açılmıştır. sa, hükümet, buna teşekkftrle rakiplarınca hazırla rerormlann Anayasanın kaldırbir sınavla elemey» tâbi tutulaşekilde belirtt'ıği CHP jöriiki: bupin işçiye tıbbın gerektir. Deniz Harb Okulu ögrencikarsılar, rapor uyannca birç mak istediği mukavemetler tecaklaıdır. şüne cnre. Anayasada yer diği ilâç yazılabilmekte ve isçi lerinden ömer GÖkbayrak'a duinceteme ve sorustu (i) îstenilen yetkilerden bir îstanbul Devlet Konservatuvarı, ^ siriııde kalmasım kolaylaştırmıs alan yeni hiikümler uyannca bunu ya Kurum ecıanesinden, ruşma siTasında yasa dısı sozkanUğımda devam < kısmı şimdi verilir. bir kısmı yurtta müzik ve sahne sanauan olur. Bundan sakınmasını hiikühüküınet bu konuda yetki isya da orada yoksa diledigi «erlerle hakatet ettifi eerekçesıyürnek istedikleri iı eA T da zaman ve esas bakımlanneğitiminin yerleşmesi için kültürmete tavsiye edem. Hiikümet, teyebiUr ve istemelidir. Bu be&t cczaneden tedarik *le t. Solmazer'in Sıkıyönetıra rum: Bu konulardaı dan güçlüklerle karşılaşılmıyalü ve her bölümde meslek yönünisin icabı olarak kanun veya kayetkinin istenmesine, AnayaOysa ki, yeni kanun değîsikli ji. Sayıo turan Alpde Savcılıgında ifadesi ahnmıştır. den nitelik ve öıellik taşıyan s«cak şekilde Partilerarası Komis (Bıstaratı X. sada gosterUenlerden başka nun hükmunde kararname ile Kuruma sınırlı sayıda ilâç vanlık Müsteşan oldut natçılar yeti?tirmek amacıyla kuyonun devamlı çah$masıyla haAlınan karara göre bugün bir sınır çizilemez. Aksi halyapılacak işler için Anayasa sıma ve daçitma yetkisi verdiembir vaalı b«l(te ve rulrnustur. Böylece, sözü geçen Mevki Hastanesine gidecek ode bu. reformları istesaeyen, mrlanndan başka bir kayda tâ zırlanırss, bunu da teşeltkürle den ve Kurum da serbest sekKdrmeksiztn, Bakaı Konservatuvar tam anlamıyUı ve kabul ederiz.» lan SıkıyöneÜm 3 NumaraU fakat açık bir vaıivet almabi «ılmaksmn karar versin. O katöre bağlı üreticiler ve ectacıtar dfki \ret tşleri O bütün nitelıkleriyle bir meslek Mahketne Heyeti, Askerî Savyan bir direnme şeklinde yoTanıklık yaptığı sırada «Bunrarı ciddiyetle gözönüne alarak çapmda çahşamayacağmdan «• eö'nde kendini sif okulu olmaktadır. cmın hazırladığı iddianameden rumlamr. Diğer partileTİn RÖlar kız kardeşleriyle bile temassonuna kadar çabşınz.* gortahlara Kurum. birincisi eiin gösterereh âfetler rüşii ise konunun ve buna ötürU 15 yıla kadar hapısle tecdeki sınırlı saytdaki iliçlan zor1 ta bulunurlar» dediği iddiasıydece 1SW vıhna is bağlı olarak relorm tartışmaziyesi istenen Aren'ı yatağında la, Deniz HaTbokulu öğrencisi la vermek, ikincisi de çok dcla tarı 34.SW.~ T.L. îstanbul Devlet Konservatuvarı lannın dah» ziyade Mcclisler dinleyecek ve sanık hakkındaki yaşadığı yerden çok uzak olan Neiat Kö?eo|lu hakkında dâva vı haksız almıs o şimdilik gündüzlüdür. Kurulusuiçinde yapılması dORrultusuntahliye istemim tnuhtemelen Kurum eczanelerinden ilâç alaçılması içm sanıklar avukatlale, müfettislerden nu tamamlaymcaya kadar, bu yıl da kemlini bellî rtmektedir. ( bir karara bağlayacaktıı. mak gibi iki zorluk yüklemekrına vekâletname vermişler ve în«nü, demecini söyle tamam. mir'e bu ödemey Ankara Devlet KonservatuvannBu durumi göre ban ger j lamıştır: tedir.» bir düekçeyle Ü>=küdar Savcıhsebeci ve genel w daki eğitim ve öğretime paralel çeklerin sa üstüne çıkmıf bu \ ğına baş vurmuşlardu. Dilekçe«Söılerimln ozeti şudur: Relu olahUecejci koı olarak: Piyano, Yaylı Sazlar, Opelunduçu kabnl edilebtHr. Hü I form yapacak nuyız, yapmiyacak Dünkü duruşmada eski T l ? ANKARA Samsun yolunun de ?5yle denilmektedir: rapor, tarafımdaı ra Şan ve Bale bölümlerini içme kümet bakımmdsn bundan yönetscilerinden 3 samğın daha Bayır.dır Barajı kavşağında, «Ba|ımsız Türk Adliyesinae mıvw? Hükümet reform yapmak kuk kuruhına i almaktadır. böyle yapdabUecek iki iş kal 1 sorgulan tarnamlanmıştır. ' S a dün, 35/EL881 ve 26/DC849 ANKARA, (a a) So=yal Sıtanıklık yaptı$>nı «nntan Neistıyor mu. istemiyor mu, BunBöylece bir haks tnaktadır: Ya Meclise gidip i Piyano, Yaylı Sazlar ve Bale b5nıklardan Avukat Kemal Burplâkalı yolcu otobüslerinin çar. goıtalar Kurumuna ilaç {abrijat KSseoRİu, bn tntnmnyl» yalları açıkç» bilerek ise baslamayı sînc çalışıUnıştiT yetldyi istemek, ya da relorm i lümlerinde okuma süresi onbir kay, kesinlikle kürtçülük ve pışması »onunda 6 kişi ölmüş, kası kurabilmek ve yataksız sağ nız mtivekkillerimi*in şeret ve arm ederi* ve bunu beHeriz.» sıl baskı olarak lan, yülatca sürebilecek Mecyıldır. (Hazırlık sınıiı 1. Başlankomünizm propagandası yapma4'ü ağır olmak üzere 9 kişi lık tesislerinde eczane açabilnaysiyetini deHl, »3 sanı|ın da HrV Dört kisidelis çalışmalanna terkctmek.. gıç devresi öncesi 2, Başlangtç dığım ve böyle bir şeyi düşün. yaTalanmı?tır. me's yetkisini veren ve Millet en yâkınlarının şeret ve hayhuUukçular ku Retormlartn uzun süreli Pardevresi 3, Orta devre 3, Yüksek mediğinl Heri sünnüş, «Kürt Meclismce kabul edilen kanun Ölen ve yaralanatıların isimle ' siyetine teeavüade bnlunm«ştt>r. savın Turan Alı Umento çabşmalarroa bıradevre 2 yıldıri. Bu bölümlerin ha halkı» terimini kabul ettiğini teklıîinin reddini öngören Cumri, üzerlerinde kitnhklerini beHakkında Kamtı Dâvast «çürumlu olabilecej kılmıyacağı höknmetin çeşitli zırlık suuSaruıa 912 yaşmda kızbellrterek bu terimin de «AnaANKARA, (a* • THA) De1 lirten belgeler buîunmaroası nehuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Diğer soruştu masını taleb ediyorox» beyanlarından anlaşıldığın» gö erkek öğrenci alınır. 9 yaşmdadolv halkı» gıbı bir an'am taşımokratik Parti Genel Başkanı gizliltği nedeniy Komisyonu raporu basılarak üdeniyle te«pit edüeroemiştir. re Erim hükümetinin Meclis kiler îlkokulun 3 üneü ve 12 ya j dığım belirtmişür. Ferruh Bozbeyli, «Retornüaruı, tnak tuiimkün d yclcre dağıtılmı?tır. Rapor. bkarşjsına çıkıp yetki istemesi şmdakiler ise 5 inci smıfından Meclis'te görüsülüp karara bai j Samklardan Ejder îme «TÎP pimiz, yaptıkla "numuzdeki günıerde Senato Gebeklenmelidir. Gerisl Meclisaşağı olamazlar. Koaservatnvatda lanması yolunu tercitt ettikleri. komünisttir» şeklinde bir lât hesabınj verece (Bastarab l. »yfada> nel Kurulunda ele almacaktır. lerin bileceği Iştir T» «o«ımaynea ttkokul öjtretiml yapılacak ni» sbylenaiştir. Bozbeyli'nin bu) etmedisini, Mehmet Tuncer tse, sallah, bu hes diklerini behrterek, «B» menıle. (Bastaratı l. sayfada) luluğu da on» aittir. ve muadeletii ilkokul dtploması konudaki sözleri, özetle şöyle 1 «Sosyalizme kanla sidilir» tar. sitemde bulun ketvmizde yasalann v« Anayasa' Konseyine getirmeyi dösünmıiverilecektir. Bunun için Konserdir: : Kanun tckliJinin gerekçesindo. zmda konusma yapmadiğını söy ftvunme kelim* nın pazarlığım yapıtuyacağtı. Ya yoruz. Şimdilik çörüşmeler res. vatuvann içinde 3,4, 5 mei sınıflan Partiler açısmdan meydana Sosyal Sigortalar Kurumu'nun banc» tşverenler buradan tek baş «ÖğTendiğimize göre Demirel;' men kesildigine göre yeni bir içine alan bir ilkokul kurulmus, | lemişlerdir. çıkan gerçek de şudur: C.H. lamını verece! son'5 yüda serbest eczar.eleTe lanna karar verme yetkisine »aNihat Eıimle görüşürken, Mectur. | çıkar yolu bulmak için BirleşP., dunımn ilk günden belii sabiürler. O hip deçillerdir. Bütnn emlrler A220 milyon liradan îazla ilâç palislerin en az bir aylık bir tatile miş Milletler Genel Sekreteri olan A.P nin karşısında, lnOpera v« Şan bölümüne en az ben de kutlari merika'dan çeliyor ve haklı tara^ı öd'ediSi belirtilmekte. «19^1 girmesinde raruret bulunduçunu t U.Thant'la devamlı temas haBnü'nfin dönkü demect He Ortaokulu bitirmiş ve kızlar için Şimdi yap leplerimiz reddediliyor» demistir. yılında Kurumnn serbest eczasiiylemiş. Zaunediyorum, kanun' lindeyiz. kesin bir tutum almıstır. Bu Türk azınlıâı kendi 1620, erkekler için 1121 yaşlaşey, ihbarları Ataş ügilileri ise grev ve lokavt tZMtR Layikliğe aykın o'.anelere 125 milyon lira ödeyece . niteliğinde kararname yetkisi istutum, A.P. yi. retormlan isbasına bir bölgede bagımstzlilı rında olanlar almacaktır. Olağan 1 lıamu lıizroet) Vtanununa aykın harekette bulurak devletin içtimaî, ıktisaüi | i hesaplanmtştır. Bunun 3T mil temek, buradan çıkmıştır. Bu tememekle suçlayan bir tuil.vn edip hükümet kurabilir. üstü bir ses ve müzik istidadına sını önlemek nuluugu geiekçesiyle Savcılığa siyasî veya hutaılsî temel nuasn yonu serbcst eczanelerin kârımüessese, bizde ilk kez işl?ye, Hatta bu bölgeyi hava yoluyla tumdttr. İnöiıü, A.P. nin katesadüf edildiği takdirde azamî besap sormai müracaat edeceklerini açıklamışlaruıı dinî esas ve inançlara uy dır. Bu parayla Kurnm her vıl cektir. Bn itibarla, büyük titi* rarname konusundaki olumyaş haddî seviyesînin üstünde verürkiye'ye baâlamavı bile R T Bakanhsa ; lardır. durmak amacjyla cemiyet kur58fl yataklı bir hastane yapabilikler göstermek tabiidir. Memsuz tutumunu «özellikle topyahut asgarisinin altında bulunçeklestirirler. Türkiye adayı ts. çereçlrrin rtı mak iddiasıyla yargılanan nurcuGrev nedenıyle bölgede şımdilir» denılmektedir. leketin sosyal ve ekonomik ha. j sal bile edebilir. Böyle bir dttrak reformımun tahakkuk etmak kabule engel teşkil etmeyehizmetinin ların dünku duruşmalannda, den akaryakıt süsmtısı başgösteı Gerekcede. So=yal Sigortalar yatını çok Reniş ölçüde etkiieyetnemesini isteyen lakat açık cektir. Fakat, bu nitelikteki isteknım olduğu zaman gereken semütalia et famklardan biri Nurculuğun mistir. VaUlik, lstasyonlardcki Kurumuna ilâç tabrika^ kurbilecek rcformlar konusunda, ' kilde hareket ederiz. Adanın üsvaziyet alamıyan zıhniyetin Hlerin seslerinln olağanüstü oldu» bir iivünme gelişmefi için yapılan toplantıyakıt mıktarını tesbit ettirrniş. mak yctkisinin verilmesır.tn kendi aralarında çelişkiye düşen mukavemeti» şeklinde görtlüâuna Smav Komisyonu'nun oybirtünde çavri kanunî olarak uBa.şarıh tı larda Avukat BekiT Bsrk ve fazla miktarda henzine 'htiyacı «Ambalâj Sanayü> haVmdekı bir hükümete yetU vermemek sünü açıklamaktadır. CH.P. liğiyle karar vermesi şarttır. çarlarsa ucaklarına ateş «çar, yerde, bu i Avukat Gültekin Sarıgül'ün olan taşıtlann Tralik Bürosun•yerli ilaç sanayümizin «hamhattâ, Erim hükümetiui de bn lâzım gelir.» Bütün bölümlerde. yaşları büadayı iseal ederltrse onlarla kutlamak h Nur risalelerlnden parçalar dan bir belçje alarak ihtiyaçlanm madde sanayii» haünde geli'mearada ikaz etraekte, «kararnayük olup, kendilerini özel suretçarpısıru.» MiîletvekUi ve Senatör maaşgörevdir. A okuduklarını. kurulacak reriat karşılayabüeceklerini hatırlatmış sine öncülük yapacağı da ileri me ile yapılacak irfer için Ate yeüştirmiş olanlar, kayıt ve ka. larıyla ilgili konunun bir kez çıkmalara I ctevletinde Bekir Berk'in Baştır." nayasa sınırlarından başka süriilmektectir. bul şartianndaki azamî ya} haddi daha ortaya atrtmasım üîüntüyıısulsüzlükl bakan, Gültekin Sarıgül'ün de bir kayda tâbi olmaksizm kaesat tutularak, ya?larımn kar.«üiğı le karşıîadıklannı belirten Boımceleme v «Maarif Nazırt» olroak üzere rar vermesini» öğütlemekteolan sınıfm «ınavuu vermek IOıBastarafı 1. saytadal mamız» *e beyli, Adalet Bakanı Arar'm,, hazırlandıklaıını belirtmiştir. Cumhuriyet Senatosu Butçe dir. Anlaşılan CH.P. bu kesin tıesabını so Ayrıca, Hong Kong'a gelen ha j rundadırlar. «Hükümet. reformları gerçckle?ve Plân Komisyonunun teklitin vaziyet alışı Ue \.P. yi bir kö (Bastarat» 1. «aytad.ı) Sanıklar, bu sözlere bajuaOrtaokul ve Liaeye devara etmek berlere göre, birkaç gun önce tirinceye kadar iş başında kalağüdir. reddini ongoren raporunda da, şeye «ıkıştırmava çalışmaktarak itiraz etmi=, duruşma ba^de et satnianıış, çoğu dükk&nıru isteyenler, çift öğretim yapan okul tüm Çin'de^ sivil ve askeri tracaktır. kimse heveslerjnesin» «Teklifin kabulü halînde HaziMillet n dır. A.P. ya yetkiyc (evet> dika güne bırakılmıjtır. açmamış'ır. Et ve Balık Kuruîık durmuştur. Bu ârti değişikli 1 lara devam edebilirler. şeklincieki sözlerini şöyle yorum nenin, serbest eczanelerin kakullındıra yecektir, o zatnan mesele kaltnu. kendi taşıtlanyla etleri dükKonservatuvarda Fransızca, Alğin de, ancak çok önemli bir ge ! laıruştırı «Zannediyorum ki, salançlarından ödedikleri vergîsornlacakt imıyacaktır, ya Mecüste redkânlara kadar götürdügü halds lişmeyle açıklanabüeceği, diplo I manca, îngîlizce yardımcı Dil ders yın Arar. hükümet bünyesindekî den mahrum kalacajçı». «KuruBakanbj dedecektir, o zaman A.P. nin kasaplar etleri almarmştır. leri verilecektir. Aynca Opera ve t raatik kajT'ai'larca belirtilmiştlr. tedirfinliği bertarat edebilmek n m acması halinde bünusu yapı reformlara karşı bulunduçu Şan bölümleıinde yardımcı ders Et ve Bahk Kurumu, bunun için tatmin edici bir beyanda Pariste yayımlanan akşara gaturmalar \ olarak ltalyanca dersi verilecek144. 144.50 butunroak istemi? olabilir. Her ?eteleri, dünkü sayılaımda Ç:n'meclîslerı 32:, 324 R««at 1 tir. • •• •.,,*;*„ nimafe hakkıdır. de meyuana gelen olayları «Pf> müsaade? iD3. 205. Hnmit l j l * tek kona 155. 1<M).AzU İS» 15S.Frannc kendim ' T»ii«rde yeni yspılmakt» al«n u. tnt 100.000 Lira Kazanantar 86.000 Lira değerinde Çanta mühürsüz 100.000 Lira değerînde 50.000 er ür& Kazananlar 25.000 Lira Kazananlar Sigottalat'm 10.000 er Lira Kazananlar «Hükümet yetki istemelidir» Enerji Bakanı eleştirildi 5.000 Lira Kazananlar Hükümet sözcüsü Arar'ın teklifi TÜRK TİCARET &ANKASI Olaylannatdtndaki istanburda flepimizin İşverenlerin görüşü , İrfan Solmazer hakkında yeni bir soruşturma Meslek okulu Aıen 83 sanık, Savcıbğa başvurdu « Söyledlklerimhı özetiı Senato Komisyonu teklifi reddetti 2 otobüs çarpışU: 6 kişi öldv Bu yıl gündüzlü Sorgular DF Genel Başkanı Bozbeyli'nin görüşü Ataş gtevi Teklifin gerekçesi Makarios Nurcularm Başbakanı Red gerekçesi Toptancı Pekin'de f AUTİN i Yeni binaya kadar...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle