12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A İKt: :CXJMHURtYET: 22 E>lül 19U "* ouhımutnuz çeşitli illetlerden muztarip tir. Bu ületleri tedavi için, gelmiş geçS hukümetler bir çok refonn tasarılan halamıslar, aneak bazı nedenlerle y» hiç tattata çirişfmemij, y» <U girişilenlerden oD J sonuç alamamışlardır. DU Bugunkü hükümet, toprak. eğitim ve vergi form tasarıiannı hazırlama çabasi içlndedir, J reformlarm başanya, ulasafeümesi için, ar malî vükler, tepki ve cngellemeler gibi bir ık rüçlüklerin göğüslenmesj gerekecektir. Tedavi bekleyen bir diğer illetimiz vardır ı, elo alınan rpformlann basarıv» nlaşabtllesi için hcr seyden fince ele alınması znrunlu ulunmaktaclır. Mepîmizin bîldijîi ve yakındıı. ancak. tedavi%i icin hiç hir çaba fö'iterilıemi? bir illpt: KlRTAStYECİLİK'tir. Frar.Mzea Burpaucratie kçlimesinin karsıı£ı olarak kullamlan kırtasivecilik. ansiklopelide «Kademeles^irilmış bır düzçne sahıp, deamlı b.r memur kadrosunun Kamu ısler.nl lolasık yoUarclan. Bğır, uvuşuk ve becenk«\z Jir bıçırr.de vurutmesı» olarak tarif edilmekedir. Kamn islerinm bn hlçimde yüriitötmesinıte. çok fazla miktarda kifeit ve mnrekkep %\h{ fcırtasive malzemesi harcandıiı için ditimizrie Franvzca kar<ılısına nazaran daha Terir.de bir dtyim kollanılmıs olmaktadır: Kırtasivecilik. Kırtasivecilik, devlet mekanizmasımn (rere| i olaraV her tHkpde aı çok mevcuttur. foel müesseseltr de geliştikce belirii bir ölçiide kırtasiye eiıueni kurmafc zonında kalmaktadırlar. \ncak az felişnıisliMe orantıh olarak etkist srtsn bu bnzak v&rütme düzenl, bİTİm gibi jterî fcatam filkelerfe vatandaMan. avnra is vapma ve vürütmP hevccanı tasivan enrevlîleri. bilhassa trkr.okratlan âdeta canlarından bezdiren. cok kere vasalan çünemeve zorlayan vr devletin »aten sakat «1»« W«tme nrtanlarını. b8*hiitün felce uçrjtsn bîr İLLET halini almaktadır. Kırtasivecîlik llletinıizi bellrtrn çok güzel bir fıkra vardır: Vııh tufanınriv veva lcîndp eafra uvtvır «larak *v volcııhıior.da. her ntilletten bir ki<ive. lümmio îMivaç maddclrrin6m en rok öç tantsini vaniarma sUbiieceklerl bildîHUr. tnjlliz. plno»Ti iie vi«W"nnl »hr. Alman kpn«\%\nt retecck kadar patatM ve blra ahr. Frannr. ^arahını, köpefini ve m«trp«ir.i nnatmar. 7^Ta1h Tvrk v»tanda«;ınııi l*e 1î »d*t ve^ikalık fotofraf. m bal kâçıdt ve iksnift^âh ilmS» JıabPTİni vanma aidttı havretie eorniür. K:rtasi7ecıliıt harısı tıedcnleH» deviet m*kani7masın» bw riçrece koki'i olaralç yeriestnisttr ve gıritilecek mücadeleda neler y Uotö M emnr ve vatandasın daımahareketnivetll nldukUn p«Mi\ hukmö ile edrn Kıılasiyeciliği insfiye NE]AT CİHANOGLU T. Mühendis dp, devlet vp hazine aleyhine anlaşm&nın çüç olacağim duşünerek akl» gelebilecek bütün dolambaçlı yollan nsiıl ve mevzuat olarak yerleştirmislrrdir. Bo dü?öncenin terkcdîlerek, (aksi sabit olmadikça vatar.dasa ve memura tam einpn. gttveni kStfive kuIUnnı* halinde »ğır möe\^ide^ prMt5ipinin kabtıln rtmınhJdnr. tkaraptKâh, ivi bal kâçıdı. fiSrenim durumu ve brnzeri belştelpr içîn. matbn tormlann vatandaşlar tarafından dolduralup, gösterilec*k hö^iyet ile Rİirevli memur tarafından tav diki veterli olmahdır. Devlete kar?ı verflen bevannameniıı doeru olmamastı halinde, çok »etr para »e hapi>! cezaları ile kamo hak ve pömlerinden sörpkli mahromivet ronevyideleri. pek istisnaî haller dışında saiistimale in> kân tanımıyacaktır. ç t j ^ (teçimlerinl *a£lay»bUn>ek flzera devlet kapısma başrvrraakta ve etiindikleri i? Eenellikle Sğreninjlcrhle ilgili ohnadığınd*», mnstakbel birer kırtasive uzm»m olarak devlete vük olmaktadırlar. Askerliklerini er olarak yapma endi?esinln, jrenclerin çojfnnlajrnntı istemiveTek klâ^ik yflk» sek öğTenime ittiği gözönünde tutularak, yedek assubav ve vedek polis müesseselerinin kunılması. askerlik görevinin çoğunlukl» ytjrt kalkınmasına tahsis edilmesi. sanat ve me*leğin klâsık ö|Tenimden daha üstün tutıılması, liseleriı büviik ölcüde sanat \e meslek okulları haiine dömistiırülraesi gihi tedbirler. val. n« kirtasiyeciliği ortadan kaldırmava varayacak değil. a\nı 7amanda rurt kalktnmasına jarayacak tedhirler olarak ele alınmalıdır. ç glbl tptcnokTstlar tararındu» y«pıV ması Isabetli olacak bn analizler »onaauıda bir çok işlemlerin lüzumsuzluğu ve çok daha lasa yollardan yapılabileceği, ban müesseselerde çok sayıda bnrokrat memur banndınldığı, lıazılarındâ ise eleman» ihtiyaç oldugu anlaaıluaktır. Bugiin Batı ülkelerinde düz \?çi olarak, bazan da en »çır işlerde çahşan lise mernnu T« hatti vüksek tabsUli vatsndaşlantnıı vardır. Bu itibarla hiç bir i?« yaramaz gözükecek bürokrat fazlalıklannm issis bırakilmamaları için, kabHhpt, vaş ve tahsı) durnmlarına pöre, eBİtime de tâbi tutularak. ihtiyaç buhınduğu muhakkak otan. P.T.T^ emniyet, belediye ve trafik zabıtası. haitabalncılık. vol onarvmt. \e temizlik hinnetlerine aktarılmalarını sağlajac*k k«innlara ds Ihtlraç olacaktir. DNDEIM UNE Erisir menzili maksuduna aheste giden Basite indirme «tandasın «evlet fle olan ili$ktterinde, işlcrini yürütme bir çok aracıtar tarafından meslek olarnk se<^lmistir. tştemler ne derece açdalı ve çaprasık olnrsa, isleri o dereee çoğalacaRindan, aracüar kırtasiye dn«eninin varatıcısı ve tabiî konıvucusn olmaktadırlar. Suii«timale müsait karısık ortamlann doemasında yararı bulunanlar d» »racılarl» ittifak halindedirler. Optimum dereceye tndirHmlş blt kırta«dyp düzeninde. vatandasın vapacafcı is ve Işlemler en basit hale irca edilmeli ve bunlaT k«mn müesseselerinin kolaylıkla EBrünör ve o < knnur verlerine asılaok levhalarta duyurulmalı, •ynca memur masa ve bankoların* konacak numaralarla da Istem «ralan belirtilerek vatandaslara kolavlık saelanmalıdır. tslemin ne sekilde yapılacağının baîtırtlıp. memnt kooperatinerine sağlanacak cüzt bir kârla föyler halinde satılmalan da mümkaa ve taydalıdır. tslemlerin basite indirilmesi ve vatandasa lşi taklp çeklinin açıkça duyurıılması halinde, aractlara hemen hemen hiç is kalmıvaçağı eibi. suiHtlmal imkim da asgari hadde indirüvniş olacaktır. Ekoiıomik neden olarak yarım milvon T»tanda?v raız vurt dışmda çalı^raakta ve bunun bir kaç katı d» <ırada beklentektedir. Üikemiz !e hem açık ve hem de çizli issizlik mevcııttur. Ortalama 10 vtl perivodlu ekooomtk ve politik krizler psasen vetersi* olan vatınmların daha da kısıtlanmasını gerektirmektedir. Bövle bir ortamda devlet kapısı sürekli oJarak 7orlanmakta \e işp adam yerine. adama 1? prcnsipi aypnlanarak. devlpt müesseseleri îltimaslı baik <îevitni île pistonlu hörokrat elemanlar taradndan doldurulmaktadır. Ka\kınmıs. rkonotnik dııminlan ivi ftlkelerte bfivle bi. sortın mevcut defeildir. Bnrokrat devlet yapısindan kıırtnlmamız için, r.üfu< artiMn» bastıran bir hızla vpni i$ alanlarımn varatılm!i<irıı «arlavacak pkonnmik hnmlplere bütün nilli ücümüzle jirişnıemit romnludnr. Sorumluluk anlayı&ı vürfirlökir Bnjün imir. mfidürb»lnn»n, kadetnel! me» nrer. sistemi yerine, röTevleri taksim etme «uretîvle bir tek ki?ive. sonnnlulnfo tam tevcftı sîsteminln kabuln şarttır. Bati filkelerînde, çaliîtiM? ve>a sUJ vapmıi olanlar. mecbnrî sosyal »isortava kavıt 1slemiran. vetkili bir sekTeter tarafından hem tanzira edilmek. hetn va7tl»nak ve hem de imzalanıp mühürlpnmek surptivle derhal tamamlandiBinı g5rmÜ5Jerdir. RİTde i«:e. kavıt islevninin bir nvdan. rmeklilik isieminin is* bit yildan evrel bitirilmesl pek çnderdir. Boruk bir dÜ7pnde. l^leri vürîitpbilme îvl niveti ile ve I» adamı kafaM Ue. mevzuatı çiçnemcden cekinmemis. dHriî<st, ceiıır VP hamleci vör.eticilerin, hürokratlaT tarafmdan cezalandırılım; veva htrpalanmıs olmaiarinm. sorumluluktan korkan, nemelâzunc» vönetM «ayiüinı »Tttınn menfi etkiteri tmntolmamalıdır. evlet mekaninnasının vörütfilebilmesl tçin ny«un bir derecede kırtasive diizenine ihtiyaç vardır. KvrtasivecHijçi tamamen ortadan kaldırmak mümkön derildlr. Aksi takdirde başıbosluk ve düzensizUk dofacaktır. Ölel müesseseler de, büyüklükleri nisbetinde bır olçüde kırtasiye düzeni kıırmak torumUdırlar. Bu bakimdan hem ba^ıboşluk varatraoacak ve hem de işlemleri cüçlestirmivecek bir optimum derecenin tesbit edilmesi gerekmektedir. Bu derecenin tesbit edilebilmesi icin. vapılan i; ve işlemin analiz edîlmesi lâzımdır. (t(jletmeci + lktisatçı + Mühendis r Ma Sonuc IRTASlYECtLİK, devletle olan rinde vatandaşlan, avni zamanda iî yürötme beyeçanı taşıvan görevlileri âdeta canından betdiren, esasen ağır dönen devlet çarkıpı büsbulüı vüriimes bale setiren bir U Iet hal' i almaktadır. UükUmetçe tasarlanan reformlann gerçekleştirilebilmesi içm ilk önce bu konud» bİT reform hamlesine girişilmelidir. Reform sonucn, vatanda'îin ra^antısınd» hissolunur bir rahatlık sağlar.acaiı jfibi, devlet çarkımn çok daha hıtlı dönmesiyle lyiye yönelecektir. Savas eıden amaca ulasır. hıtl» eldenin de ayafcına eteğl dolanırmış Aslında devrini tamamlamı? bit söx dc budur. Füzeler de\Tİnde, ses duvarlannın aşıldığı bir çağda, hele he> le avaça doUşmaması İçin eteklerin minileşti|i bir zamanda. Hleri açır açır görmekten bahsetmenın hiç anlamı kalmartı. Bizde mütesehbis fabrika«m kurabilmek için muamelesınin tamamlanmasını üç vıl beklerken. komju nıemlekctte o fabrık» »U» ayda üretime eeçerse. bunun bîrim ke«simimizdeki »dına irtica denilir çünkü bivi kalkınmaktan alıkoyan bu durKunluktur, bizi teri btrakan takye gibi, hftf»fe fibi. bır idarî leslik. bir vobaritktır. Evet. Tfirld^e dev adımbrla ilerlevea başka memleketlerin ranında cok gerilerdp kalrtı. birim mutlaka hızlanmam» lanm, fakat earip bir ilkellik kanuno da sudur. Bu çibi toplumlart a insanlar karşılıklı oUrak bilroediklerlnl bilmpksizln. bılmedıkleri konulan tartı^ırlar. Tartı«iaıı taraflaT konulardan habersızdirler, onun için bu «ibi memlckctlerde bılimsel bir divaloe kurulamaz ve onun için meseleler vine inad. duygu, nefret dulevinde kalır. Bu yazıvı AP'nin reformlan tOTpillem«k anra>îuvl», bn r»formlan Anavasamn ön gördüfcü kanun knvvetindeki kararn»meler volınla vapılmasım istemediei için yazıvonız. Reformlar çiüncne çiğnone açızda bfivüven lokmalar hallne Kelirse, reform reform olmaı. Deferli bir arkadaş yazmnda havretle soruvordu: Kanun kuvvetindeki kararnameleri AP kendl Istememt» mi idı? Simdi neden buna karsı çıkıvor? E%et, istcmişti ama. toprak, e*itim reformlao İçin letememiştı. o hu vetkivi als.ivdı iktisadî ve malî komıtarda kendi men«uplarını süratle zengin etmek «macıyla kullanacaktı Buçürı hunu itiraf edemivnr reformlara da taraftar olmadıçi irin kendisine has metodlarla işi sabote etmpnin volunu arıyor. hem de reformlara tarattanz dive bağıra bağıraBu AP dejjil mi idi tnönü ntali rcformu eetirdiği zaman Meclislcri bosaltıp ilk defa, lonradan kendisinin çok "jikâvet ettiei obstrüksivon Srneğini veren.. Bu ^P deçil mi idi? tsbaşına eeldiği zaman Anayasanın açık hükmüne rağmen toprak reformunu inkâr eden? Bu AP değil tnidir üniversitelcr ihtilâl karar<âhı haline çirerken soirci kal»n?. Ve bir Ihtilâlci irmhn. di^er bir ihtilâlci çruha teşvik ederek önlemeye çalısan. AP memlekette «crçekten 1923'ten bu yana daima her veniliiin karsısına çıkmış olan egilimi temsil etmektedir. Dişi geçtiei zaman iktidarda. ReçmediSi zaman Mecli* dışuıda. fakat bep avnı kafa, aynı metodlarla i^ eörmektedir. Reformlann kararnameler voluyla yapılmaemda hiç mabzur vok ıtnı? Elbet var. fakat bu mahzur tutucu blı kitlenln memleketin hızım kesmesinden çok daha ehvendir. Neden bu sütuniards bir nartiler reformundan bahsedip duruvonız? Çünkü istivoruı ki, memleket hizmetinde fıkirlpr çarpışMn, parti menfaati memleket vararlarının arkastnda kalsın'... Bu memleket neden geri kalraıştır diye bir soru aoracak olursani7,. vereceğim cevap sudur: Çünkü Türkive 1950'dfn 1969'» kadar ve ondan sonra d* !9G5'ten Ifl71> kadar parti menfaatinl, memleket menfaatindcn üstün tutan ınsanlann idaresinde kalmı;tır da ondan Bugiin memleket ihtivacları ön plânda ele alınırken 19Tî'ten bu vana vanlıs sö>ledik. Kabakçı Mnstafa devrinden bu yana her yeniliğin karsmına çıkan zihnivet yine ortada. Reformlar geri kalsınt. Egitimde bozukluk atönkö klâsik orta VP vukiek döıeninde, kirtasivecîliğe vatktn bol s»yı'a elrtnan vetişmektedir. I.i»vi hitİTen jtençler, edindiklert nazari bilgilerle havata atıldiklannda senellikle bm?arılı olamamakta ve vevii hirer bürokrat olarak «levlet kaptsını lorlamaktadırlar. ?'eslek ve sanat safclavan kollar dışında vüksek ötrptinı vapan •>üksek oknHar ve üniversit* lakülteleri. ihtivacm çok fistfinde me»un vermektedirler. B«ı jençlerin de büyök • •• D K B kırtamyc ııımanı bazı TbnctkiİPT. çok kişinin paraf >' tmza^ı alınarak vurütülen bir »istem Devlet Su İşleri l. Bölge Müdüriü|ü Melez Kavak Ağacı Satış Komîsyonu Başkanlığmdan 1 B'?'=a M Kpmalpasa < a v«»ol =* harnmen bedelı 4 R 375 00 Ttf*©W(l m\fltt#rif "StıttlıBa tak» ^ D rıbi* W? adet riikılı tnelet kavak »Şaçı >apalı z»rf ıı^u» lüvie PSt l Bolge MudıırlHRhifcMF! 1MM UTMr'azarte' «' cunu > a t 15'te 2490 «avılı Arttırtna Eksıltmt v« thale =a Karmnuna cöre «ati'îi vapilacaMır 2 Muvakkat teminan ÎOOR'i 00 TL'dır. 3 Talmlerın tekhf mektııolarıni 1hale günü ve belirtılen «asit»n 1 «»a» hnre«ıne kariar temlnat makbuzlan ile Sat'« KrTnvomı Ba«kanl'5ına verme«ı eerpkmektpdir 4 pnetariak) vak< cerikme'pr na7»n ıtıbara alırma? 5 ft?e! «aMnamp h»r cCn «nat 14 00 17 00 •ra«ınrta Bur*a DSİ 1 Bole» MıidürliıŞn Ulettıe ve Bakım Rs^muhendishğmden ^nkaT» DSİ Oerel M'lftfirhıŞii 1«İP4mp vp Bakim Daırp«i Ba«kanlı5ınrian VP t«t*nbul Tak«im Gümü««uvu Cartdp«ı «0/71 ka' • 7 DPÎ 14 Sube BasmuhendisUimdpn 10 ;s TL mukabıiırde temın »dilehıllr. . (I Kevfıvet 24">o «»MİJ Kanu^a eörp ilân olunur ur'an Kurslan ne zaman bahse konu yapüsa, ister istemez akla tmamHatip okullarımız gelir. Bu tabii K bugto a ^ ı ^ kaîah, Atatürkçü, dinine diyanetine samimiyetle sahip din adamı yetiştirilme umudunun tek kaynaği İmamHatip oktülarımızdır. Müfredat programında celiski YAZAN Cumhurfycl rirsinlz. Yoks» bundan «mra bütün Unam Hatip öjrrendlerl » • na ve çıplak «ezen hocalara dü|Hocam, «ts müsiaman değil misiniz? Müslümaıı çocolt dofurmayacak mısınız? BunUrın rpvabtnı nutlaka olomlo verlrsiniz. Ama, anneniı ve babanta « > zin çıplak sezmeniz için tahsil yaptırmadı. Memleketine ve dlnin» (aydalı olsun diye okuttu. Eter tslâm dlnine mensup tnsanlara öflteleniyorsantz, tslâma kotıilük etmi? olursunuz. SİJ yuk»ek tahsil eden hir Islâm kaduıı %e memlekete Imanlı evlSt yetiştireeek bir nimetsinlz. Benim (1ze bu mektubu göndennemdeU maksat yola gelmeniz irindir. Gel mezscniz yine ben ve arkadajlar k»rşınızdayız. İslâm bize (eibadi> sava^ «mtefüyor. lslâma kötü bakan insan, Iman lıvi düşmanı bilsin. Çıplak eeren kadın haksızdıı. On» sore Pcygamher söyle diyor «Haksızın karşısında dnran dilsiı şeytandır» Buna <are biz haklıyn. Kendlmizi seytan yapamayız. Kadının vazifesi örtünmektir Kadın örtunmeyince hayvanlardan daha açajı mertehededir. Hocam. riea ediyorum. Örtütıün, blz siıln örtünmeniz ile «evlne neje dnyoyoruz. Selâm Hocam.» Bu mektup. Îmam Hatip okullannm ortaokula dayalı olarak geliştirilmesi zoriuâunu göstermesi baîcımından da dikkate fayan bir belgedir ve ibretle oknnmaya değerdir. Umeklilerinin " uğradığ'ı haksızlık îşçı emeklilerin maruz kaldığı baksızlık v* mağdurlyetlerln gideriltneıi İçin tezelden yapılması gerekll kanunl çarelct çunlardır: 1 Sigortı primln* esa» o . Un Ccret tavanındakl yükselm* nıspetine uygun olarak tüm eskt aylıklar artınlmah va T.C. Bmekli Sandığı ayhklan ceviyestn« çıkanlmalıdır. Bunun için Eminsular hakkında yapıldığı gibi, fiç «ene sonra tahsıse hak kazanacatclarla etitlıfl temin etmek üzere gerekirse zam mlktan için prıra borçlanması kabul edihp a y . hklardsn taksüle kesıtmelıdır. 2 tşçi emeklt avlıklan ve »ıeorta prıtn «ınır\»n tçın. memurlar ve emekUlerin de olduğu gıbi kat »avi usulu eptı. rilip her tki zümrenin geçım ve gelecek kadeıi birleştiril. meiidır. Bövlece bütçe kanu. nunda gösterilpcek kat MVI yükseldikçe memurlann ve TC. emekliîerinin avlıklan artarken avnl nispette Isçılenn yaşlıhk avlıklan artmalı ve Brıme e^as ücretın sınirlan da kpndihcindVn vükeelmeiıdiT. Çlkâvetlerı oratadan kaldıracak, eşitlik ve adalet getıreeek böyle bir mekanlzmavı kurmak üzere hukumet ilgılılerinln, Sosyal Sigorta Kurumunun ve parlamenterlerin dik• katini çeVerim Nnrl TOPALOftLO Sehreminl . Ravtr Sok. No: 3» tSTANBVL Reşat OĞUZ M. Eğitim Bakanhğı Başmüfetüşi altında sıyah gozlukle blrer taassup umacısı halm« geUrılmışler, bllhassa, artık ssklanması rnumkun olmayan bu okul iann OkulAile Birliklenne sı. zan tarıkatçıların baskılarma maruz kalmışlavdır Okul mensupları, okulumuz çevrede ıtıbarh oUun dıve dUlerını vutımuj olarak başortulu ku oŞrencıler grubunun turemesıne eozvurnmu«lar. lâısızmın rsfa kaldırılması çabasının binncı meThBİe=ıne zafer kazandırmıslardır Bunun arkasından hs7i ba\an öğretmenler, daha oncelerı şortla gezmeyı bile hayatîarmda uygııiamışlarken çesıth sağllk «ebeplen ve ma7eret'er serdıvle başortüsüne bü. runmu^lerdır. (Basm: B. 112620362 '7785) GÖKLERIN SENIN ISE, YURDUN OA SENİNDİR. •' . T U R K HAVA KUVVETLERİHİ GUÇl£NOlRM£ VAKfl Bırmcı de\Tesınln klâsık ortaokul müfredatına oturtulma karar\ndakı ısabete; teroel kuî değınüse, ateşle oynanılma cüretıne sapılmı? olacağı asla unu tur alarak laylk anlayışm ruhu tulmamahtfır. ve hamuru ıle yuğurularak yeTurk mılleUmn hayatmda, tıştmlmış olacağı cluşuncesiyle, geçmıste uygulanan şer'î huküm bundan öncekı vazımızda blllenn tekrar vucut bulması veva ha=sa deâınmıştık geçrnısp avdet ha^retınin makBugurîerde ortaokuldan sonsatlı olarak uysndınlması Atara. 4 veva 5 »ınıf olarak dusüturk Cumhurivetıne. onui kinulen ve 4 olması uzennde kanunlarına en ba^it anlamı ı'e rar» vanlan lmamHatıp Okulihanettır Bnrut fıçısı ıle o. ralarının müfredat programlarımak tchlıkelıdır. ntn ele alınma faahvetıne geçıldıği oğTenilmietır. Bu hususta hassas bır noktanın gozonund» bulunduru!ma«i, ıhmali calz oltnayan bir ehemmıyet taşımaktadır. Vaktıyle, müfredat programlan riuzenlenırker» acele yapmaktan doğan telâsm ıçmde nuans farklan dıkkatten kaç* mam . Hatıp Okullarımızm mı^tır îslâmın esa";lan içmde açıldığmdan bu yana, tmamser'î hükumler eie ahniTken Hatip Okullannın teftı=leFikhın, î<=lâm Hukukunun, gerını alınm. Bu okulun saf koyçırdigı tahavvuller, (Bak U~ lu çociiklannı vakmdan tamlâm Medesüyetı Tanhınm Fıkıh nm. ttaat, efendilık, bövüjurıs Bolümü F. Köprulü) ılmi gosaygı dııvgusu onlarda pürdur. rusun ve bugünün gerçeklenÇahîkandırlar, karakterlidirler. nın süzgeçme tâbı tutnimazsa Bu okullarda müfredat progçok çeliskilere dusülebilir, mazi rami hata«ı, ügililerce bır renin aceleciliğinin yarattığı vızyona tâbı tutultnaması veya müfredat programı hataları yine birçok ihtıiâtlara yol açabi. Türkive Cumhurivetimn kanun larınm himayesind'e yürüven lir gelujen sosval havatm gerçekMüfredat programlarında şerT lerine sırt çevnlerek okutulan esaslann tarihı seyn ıçınde ele derslerde. nüsns farklanna nüalmmayıp da, bugünün Türk fuz edıfmemış olması netıcesi Cemiyetinde uygulanması gebu okulianımzda bazı geTİcilik reklı hükumler halinde olması hareketlerine rastlandığı bir vaşekline . ımâ yoluyla da olsa kıadır. Geçen yazımızda bazı ÖTTiekler vermistik. Bu yazımızda da, serlat hükümlen hasretiniT» dikkate şavan bir 6rneğınl vermek istiyoruz. îmam Hatıp Okullar'mıza kız ögrencılerin kaydından son< Kalka\ an> • "Z^l ra, once diğer okuhanmızda o . ile : ~ kuvan kızlanmız gibi. tabiî öğNnrettin SÎLAN j F lendıîer % • ZZZ rencı kıyafetıvle okula gelen 19 9 1971 î ^ Ş kızlarımız, müslümsn çörünme X Clup Reşat Suadıye j nvakfirhŞının sahtekârlık çukuruna düşen ba?ı muraı tıolenn sahte homurtuları ıle ki7lanmız ba<;brtusüvle, almlerıra bevaz tülbentın Cumhurıjet 1787 kadar gelen Yeni Personel Kanunu mağdur memurları göıelmeli Hahhazıröakl Personel Kanunu ıle 2 yıl M eun utretle ve 2 yıl 3R4 gıın maasla ki cem' an 5 yıl 363 eun çahşan maaşlı memurlar terH edemediler Buna karşıhk vevmıvelı teknık personel İle hekim ve huk\ıkçulann 6zel tsterde çaiıstıklan sürenın dortte ucu v« devlet dairelerınde çalıstıklan »ürenin tamamı terlıletınB »svıldi Ve taban derecelerl d1» maaşlılardan btr üst dereceden bselsdıJh içtn maaçlılan 34 derepp eectller Avnea burıdan evvel maa<lı merrııırtardan SSretmpnler. tç i'leri Bakanlı?ı memurlan, BP«ÎÇT Saîlık memurlsn vp PT. T memurlan hakkmtJa tntıbak Kanünlan çıkanldıSından kavbettıklert terfileH gert alarak diS^r mas«slı memurlan 23 dererp geçtiler. Bu defa veni hszırlanmsMa o'sn Per«onel Kanunu ile vük«ek öSrenim eören memurlarla tavanı açtnavan diaer m«. kavıplafmn relafi e« Tarikatçı.arın ba$kılan I Tehdi! mektuplan te vandan. l»vik anlavışın ruhunu kavramıs Atatürk çü bavan Bgretmenlere «e^yimlerinin ser*î «erife nvmadıfı» hatırlatılarak tçhfîit mektubu gelmeve bsslamıştır. Basını Srtmeden derslere Eiren bir bayan öğTetmene gelen mektubu birlikte okuvalım: «Savın Hocam . Esselâmfin alevküm. derim. Allabtan imanın kuvvetlenmesini dîierim. Bana bîlei BfcTeten düçmnn dabl ol«3. kniii bakmam. «Hocanın ceta<ı, babanın «evei.tinden ö s . tiindür» »özüne hnrmetinı son. »nıdur. «Hoeasma savpsızlık eien talebenin' \>n kısa ömnrlii dünvada ve a«ıl üefaiiinı siıreceâimiz »hlret âleminde benc* lyi hir verl yoktur. tste ben sabsıma ail ht>ca larıma hürmet etroege çalısınm. Fakat. ho<a hpnim dinim olan \%lâmı çiinemek kterse karsısma hir düonan eibl dikillrhin. Hocam bize volda wlâmünslevkiim dediniz. son«ıi7 «evînc ılnvdnm. Fakat dar etekle "sımfta der» anlatttnız VP coçTnfvîtflan Wr sevl»r vazdınız Ben hir » » snlamsdım ve vazmadım. Sebebinl «orarsstniy. O. benim eö7İime bir le« efl>l eörünen bacaklannır benlm dikk»timi cekti ners hitİP'eve kad»r «mıfta ror durilom. ftnce öfkelen rliŞim yahıs bizim korkak mSdür diir, O Tiirkçe ezan azımızm ilk bSlümlerlnde Kur*anı Kerim tercümeslnin çoğaltılarak hiç olmazsa fAmme) cüzünün TOrk dili Ue halkm bilgisine ernanet edilmesi suretivle îmanların peklestirüme» smi. din bilgisi ve dinl huyruHar yolunda bulutsuz bîr avdınlıla kav^sturulmasını dtlemistik. Son bir dilek ımme vicdanmın duvRulanna tercüman olacaktır kanısmda^m: Türk Milletini liyikliğin viedan muhasebesi ile tslâm dinmin kaynağAndaki Allahla kul münasebeti şuuruna kavıışturan tslâm. lıSa temiz bir sarıhsm rahatlıeını sağlavan Büyük Atatürk'ün sağlısmda, şairlerimizin sahadet parrrakları eibî sökvBîÜTie «randıgı ifade edilen mînarelerimİ7den Turkçe ezan sesieri duyardık Ezan. Türkçemizin berrak duruluğundan pelen ilâhi bîr ahenkle. miieTaînlerimizin «tesierinden mficKiınan Türkün ruhlannda van kı«ını hulurdu «Havdin Namazaaa» dîveTi sesi mille'ı;? özlemiyor raırvuz' Tiirkcemizle, nams7a ko«tnanın ilâhi caerı^ına artık kavujmayacak mıvız? Y Şikâyeiin haksız oldugu anlaşıldı NIMBÜS Sonuq tstürk devTİTnlennin tsvlzlere daha ne kadar tahammüi e<1eceS h<«abımn mil. letce dı^nda oiduŞıırrmza Inanı"onım Bu inanç hi7inı 12 Mar» nr'htıra'sından »imakiadiT. Zira, 12 Mart muhtırası. TurV ! m netînin hizmotinde Vorkmsdan ^Sr^îmenin, mnietimîze huziıriu ve 8351 bir ha'vat SSŞIBTTHI mücadpTesînm yılmaz gBeüdur Onun deierinl rıileUîn ve uzerin» mîlletçe eŞi1«1im. tmam . Hatlp OVoln haldff barnklarm v« fanri kovnn 'iriilüf bı rakan) erkek ofTetmenlerm verl detildlr. tmam Hathj Ö2Tenei«l Cnma namazına dder. hocasi öi renelstne 8Wir rfbl bakar ve 10 vAMndakl ofcüçiikImanlı çocnkla da'sra jceçer. Ne acmaeaV 9W. Hocam pantalon clTbı. basmızı Srtnn »avprmtr sonsnTjnr. tster«e denetneyapm i» »ayp na<nl olnyor eaklan kapalı rellrsenlz den ve A ÛTi Temeli Adalet» OlgSre sa\nlan mabdut ve BtnüTİerinin 3540 yıhnı devlet hizmetinde geçirip de vüksek tahsllli olmayan »• Muhterem Kazetenlîln 24 7 971 tavant asan memurlann da vetanhll nüshasımn 2 savfa 5 sü nl çikanlacak Personel Kattıntında vayınlanan «P.TT me nununda derece ve kademe ter murlaTimn sorunlan» başlıklı fıİPTİnin •»erilmesİTiî devletiml7in vüksek adaletinden bekllvazı ictn C : yoruz. TesekMtmmÜz oersonellnln Adı mkh her HirlU tzlnlerlnin 657 savilı tztnlere lllskm nOktlm ?b«tpr11pn ntebetler dawnlm*«i T«n»Mm Ku7ra kabul ma<:rTrnna Ba kanhgınca tasviü edUmis ve epnolje Ue teşkılâta tebliğ edılmiçtir. Bir FakUUeve Rlrmeic İçin ünl vprsiteler test Imtihamna pir Müdiir amlT. $p} kadrolanna (Hm ve 353 pyvan aldim ö * tsteklUerin ve ünitelerce btı kaa retmen Oktılu rnezurmyum At» rolara inhada bultınulan oerso rlîrl? Üniversitesîne giri? <çît" nelin duromlan uersfmel kom''; hen Hse ve denei o)njtlar vonunca »vn ttm tptW> ed1lmekte bunlardan tıer bakinv ra Üniversttesl girlş bevanian "1ın lavik oîsnı teTrlir 1elT) her> Hse ve Yr>\t] mpnm!«n «iPzcOklerini kullanmaktaAnfalv» lösrertoV"»oninunper dırlar. c onelle îazlasiyle ilgilendiği, anHalbııid b«»n meslfpmle Hem rak sıkâvefın mesm oiT»iıvan Mr fakülteve Rirmek tstivonım. 'steklerin verlne Ketirilmempstn Bu da Ankarada mUmkUn Savin vetkilflerln bu durumu acı1* den tleri eeldlSl anla<;ılmıstır. ÜnİYersileye giriş açıklansın ncs ederts. SON P.T.T. HÜtTA BAHALT Ankara E3Ht «Cnrtb»? Oknln Ogretm'.il '• • • »* ••• • • • • • • •• » »• • » • • •*• » * • • • • • • • » ••» •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle