12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALH ı :CUMHURIYET= :22 Eylül 1911 Ü&Al'Mİ Ü Ulvi Uroz TotoKaraca LVt TJRAZ TÎYATROSTJ yenl mevslml bu yıl Beyoğlundft Istanbul Tiyatrosu sahnesuv de açmıştır. Geçen mevslm llgiyle lzlenen Güner Namlı'ıun yaadığı «Görücüye ÇMayonım» adlı komedi'nin dışında Ulvi Uraz Tiyatrosu aynca 18 matinelerinde topluluğun yenl oyunu olarak Rıfat Ugaz'ın yenl yazdıgı «H»babam Sınıfı Baskında» güldürüsünü oynayacaktir. Bu cyun yenl tiplerle geliştirilerek, Ulvi Uraz'ın yoğun çahşmasıyla sah neye konmaktadır. Topluluğun tam kadro ile oynayacağı bu ko medide Ulvi Uraz, Toto Karaca. Seden Kızıltunç, Celile Toyon, Zeki Dinçoy, Aykut Oray, Erdal özyağcılar, Naci Şahin, Tun çay Aykut, Yavuz Şeker, Emln Şahln, Haşmet Zeybek rol almakladırlar. Ulvi Uraz Tiyatrosu'nun bu yü en önemll ozelliklerlndea blrl de, Tiirk Tiyatrosu'nun Unlü «anatçısı Toto Karaca'nın bu toplulukta rol almış olmasıdır. Ülkemizde en çok seks filmi çevriliyor Tiirk sinemasının, halkın cinsel duygulannı pervasızca sömüren ve sinir hastalıklan üzerinde de etkisini gösteren seks filmlerine yönelmesi çcşitli tepkilere yol açmıştır. Bu arada, yülık ortalama 250'yi bulan yerll fUmlerin büyük çoğunluğunun aşın çıplaklığa ve sekse yöneldlğl saptanmıştır. Seks fllmlerinin Bnünü altnak amacıyla Istanbul Emnıyet Müdürlüğü, bir süre önce fılmcilere blr uyannada bulunarak, miistehcen sahneli film çekimini yasaklamış, aksi şekilde davrananlar lçin TCK'nun 426. Maddesinln uygulanacağını ve bu çeşit fUmlerin oynatümasına engel olunacağmı bildirmişti. Bizde, senaryo sansürü ayrı, çekim san«ürü ayrı olduğundan, müstehcen sahneler kolayhkla sansürün gözünden kaçınlmıştır. Boylece seks filmlerine konan yasat kısa sürmüs ve büyük bir hızla, sevişme sahneli filmlertn çeklmine, yeniden geçilmiştir. Yerli film topluluğu arasında oto kontrol düzerü de olraadığından, geleceğini sadece seksva avantür filnüerinin şansına bağlı yan kişilerin tutumuna, büyük yapımevleri de karjı (îkmıştır. Bunlar, «Son gunlerde filmciliğlmlzde anormal şekilde gelişmeler oluyor. Yurdumuzun kaldıramıyacağı kapasitede film japılıyor. Konu bulamıyanlar kolayma kaçıp. işi hemen seks ve avantüre döküyorlaı» demektedirler. Seks filmlerinin yapınu ucuz, satışı kolay ve iç pazarda geçerli olduğu için seyirci bulan bu filmlere önüne gelen kolayca el atraaktadır. Sansür yönetmeliğinin değiştirilmesinin söz konusu olduğu şu günlerde senaryo ve çekim sansürünUn de birleştlrilmesi, aradakl farkm giderilme6i bakırmndan gerekmektedor. 40 TH ONCf 22 Eylül 1932 Tarihli Cumhüriyet İlk dil toplantısı blnııştı. l a n n d a n itibaren ylne bu toplantılara devam olunacaktır. Şimdiye kadar Cemlvete müracaat edcnlerin sayısı 400'ü geçmiştir. Üye kaydı yan n akşama kadar devam edecektir. Dil Kurultayı müzakere» lerinin halk tarafından da dü> lenebilmesi lçin şehrin muhtelif yerlerine oparlörler konulmaktadır. Taksün bahçesl ile Sarıyer Iskelesine, Beykoa parfcı tle Bfiyfikdere Piyasa caddeslne de blrer oparlör konacafc • AT1F Yılmaz'ın yönettiği «Harun Reşid'in Gözdesi» filmi, seks sahneleriyle doluydu. Fotoğrafta, Devlet Devrim; fft> min bir sahnesinde görülüyor. CN Dolmabahçe Saraymda gazetecilerl kabul e d e n «Türk Dil Tetfcik Cemiyetl» Genel Sekreteri Ruşen Eşref bey şu bilgiyi vermiştin «Türk Dil Tetkik Cemiyeönin Kurultayında söz alacak kinıseleria evvelce tespit ve neşredilen progTamına göre ha nrlamış oldukları tezler ve hitabeler, Cemijetin haml başkanı Reisicumhur Hazretlerinin başkanlığuıda evvelld gün ve dün yapılan toplantıda tetklka başlandı. Toplantrja M e o lis Başkanı Kâzım Paşa da ka D «Tiyatro Gibi» adlı oyunda Caa Dirim, Mücap OOuoglu, N e z ü Tuncay ve Semra Savaş, oyunun provalannda göriilüyorlar.. İlk oyun Françoise Dorin'in «Tiyatro Gibi» adlı komedisU» 1 19.00 8tNEMATEK'Tlf BUGÜN TehlikeU Arnılar . N. Ray ABD 19M l'jan G. Pantecorvo . İtalya 1969 Mücap Ofluoğlu Nişantaşı'nda ı sezonu açıyor Selmi ANDAK ÖBT yıl başann bir çalışma ile Beyoğlunda Küçuk Sahne'de «Kaktüs Çiçeği», «Pepsi», «Rafadan». «Ikız Kardeşim David», «Püiç Sekreter. gibi oyunlaria ügiyle izlenen Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu, 19691970 mevsiminden sonra bir yü süreyle çalışmalarına ara vermisti. 1 4 YENİ OYUNLA AST İSTANBUL'DA D I tstanbul Seyircisinin ilk defa izlediği dört değişik oyunla Küçfik Sahne'de oyunlanna başlayan Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara'da ve yaz turnesinde sahneye koyduğu «Hamdi», «Linç», «Nafile Dünya» ve «Tozlu Çizmeler* adlı piyesleri sunmaktadır. «Hamdi» adlı sazlı, sözlü, danslı güldürü Ankara'da da seyircinin rağbetlni çekmiştir. Fotoğrafta, «Hamdi* oyunundan bir sahne görülüyor... ANKARA: (64 18 Sfi 1. Lcvcnt) Korknne OUy . W. Amot . RA ATtAS (44 08 3S Beyo|lu) Çok KaUejaln Amlr» t, G u ko . Bt. DÜΫYA (49 1 61 Beyoğln) O Zfiğürt Avnk»t V. G muo RO. EMEK (44 84 19 y i ) Zorlo Firar B. Keith . Bt. FİTAŞ (49 01 66 Beyoğlu) Çuka. S»fakU Hücnm B. Taylot RİS. KONAK (4» 26 M Harblye) Çok Kallcsstn Amigo J. G«rko . Bt. LALE (44 35 95) Beyoüu) Senmn A. feık, A. n7 Okay B. IEVENT: («4 06 99 • 4. Levent) Anthony Quinn Haftası : San Sebastianın Toplan Rt. 1OST1K (46 15 14 Bc$lfcU3) \ Unın Katliam Gunlerl G. Sak> (on BT. 2 Feza Canavad . BT. ÖZLEM (48 47 33 • MeeldiyekSy) 1 Büjiik Acı . A. Okay, M. Soydan, 2 Şcytan Kayalan • T. Gfiney BÜYA (44 54 51 Beyoghı) BEYOGLU Adım Kan Şoyadıra SiUh T. Toksöz, S. Örumcer SABAY («4 16 56 Beyoîln) Bana Intikamcı Derler G. Sladdison, R. Harrison . Bİ. StTE (47 69 47 ŞijU) Çnkm, Şafakta Hflemn R. Tmylor . RTS ifENI AB (49 64 72 Beyotln) Batakhane Gülü T. Tljit VE\J MEI.EK (44 42 89 . Beyoghı) Tnnus Esran J. Walmond . Bİ. İSTANBUL AYDIN (21 52 58 Çapa) CeheBneme Canlı Göndn C. Wıl» mont. C. Need • KTS GÜNDES (27 71 86 $ehzadel»gı) 1 Ccse» ve L'stura W. Ber» gtı . Bİ. 2 Ask Eğlence S c vişellm RTS. Gtl. (27 71 86 Şehzadebafi 1 Herjeylm Sensln A. Igık, A. Okay, 3 Senl Sevmek Kaderim E. Hun BAKAN (23 12 33 . K. GOmrflk) Herşeyim Sensln A. Ijık, A» Ok«y İPEK (22 25 13 C«nberUUs) Tnnns Esran J. Walmond • RTS. tSTANBUt (21 23 67 K. M. Pas») 1 7 l'enllraez Cengâver R. Honter . RTS. 2 Betflı Mlra» J. Ste«art. H. Fonda • RTS. MARMABA (22 3» 60 Beyant) Çok Kallejsin Aml^o J. Garko . Bt. SİNFMA SUR m 67 12 • Topkapı) Zururt Avukat V. G«J«mann BO. ŞAKAK V& 25 13 Cemberütat) Çuka, ŞafakU Hücnm B. Taylor RİS. TINAZTEPE: (71 65 18 • Bakır. köy) Çok Kalltjsin Amlgo . 8. G»rko . W. Bogart R.T.S. TILDIZ (21 11 37 Aksıny) A«k Eilence SevişeUm RTS. tln yaptığı 1} birlral. 9 TERSt çoğu bakırdan yapılmtş küçük kova Kım>ada bizmutun gimjesL YCKARIDAN AÇAĞIYA : 1 Arttırma ile eatılan bir |ey için öne sürülen fiyat, verilen pe. gin para Yemek thtiyacım duyan. 2 Subay giyiminde otnuzlardakl işareüer Kimyada, bar. yumun simgesL 3 Baharın müjdecisi olan blr çiçek Heklm rü. muzu. i Blr peygamber Hafifçe topallayan. 5 Tanrıya göre insanlar • TERSt Avrupada bir dağ. 6 îlâve yamm TERSİ modern misaîirhane konforlu ücretU ve bol dairell yer. 7 Bir ilimız Bır nota. 8 TERSÎ sahnede kalabalık tarafından söySOLDAN SAĞA: lcnen jarkı veya »özlcr yahut da 1 Küçük Ispirto oca£ı. 2 boyle söyle. Eskl Mısırın ilâlüanndan Uzak yerüerta bep> Değuda lkiye bölünmüj blr ulke. sl TERSt 3 Bulgarlstanda Bulgarea konukimyada brotan M ü s l ü m a n b l r toplumun dmgesl, luk îçi dolu gibi görünüp as9 TERSt lında boş olan. 4 Telelon 14kimyada de* kırdısı Haber götürucu. 5 tnir DerKepazelik. 6 Buyük »üslO eskl me çatma çazaman savay çadırı *• Kimyada dır, çingen» Helyumun simgesi. 7 Ciçeksiz çadın. bltkilerde üreme organı. 8 EvOttnJcO balmaeaoın liya errais kirose tnânasın» Fl balledllmls tekl) zıkte blr din «iddetlndekl kuvve. 56789 Bu bir yülık aradan sonra Mucap Ofluoğlu ve sanatçı ajkadajları 19711972 mevsimini 5 Ekimde Nişantaşı'nda LCC Salonunda açarak, gene tiyatroseverlerin karşısına çıkacaklardu. Mucap Ofluoğlu Tiyatrosu'nun yenı mevsimde oynayacağı ilk oyunu Fransız yazan Françoise Dorin'in yazdığı «Tiyatro Gibi» adlı komedidir. Roman yazan v« şarkıcı olarak önce tanınmış olan Françoise Dorin, ünlü sanatçı Rene Dorin'in kızı ve tanınmıs komedyen Jean Poiref nin ejidir. radyo İSTANBUL 0555 06.00 07.00 07.05 07 30 07.45 08.00 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 1020 10.45 11.00 1140 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 1315 14.00 14.15 14.30 14.15 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.05 17.25 17.50 19.00 19.30 19 40 19.55 20.00 20.25 Günaydın Koye baberler Turküler. oyun navalan Haberler, hava durumu Bu sabahın melodilerl Istanbul'da bugün Beraber, solo şarkılar Viyolonsel sololan Turküler Ev için S. Deran'dan şarkılar Arkası yarın Haberler Oyun havalan Haflf batı mtlzlgl Tüıküler Sabab konserl Şarkılar, saz eserlert Haberler B. Aysel'den turküler Küçük orkestra Şarkılar Haberler, Resml Gazete Dans müîiği A. Şenol Orkestrası Şarkılar Okay Ergil Dörtlüsü B. Şan'dan turküler Haberler Çocuk bahçesl Kanşık sololar Oyun havalan Hafil baü müzığl Şarkılar Barok müzik Haberler Köy odası Erkekler faslı Beklâm programlan Haberler, hava durumu Hafif müzik V. Doğu ve arkadaşlan Bir varmış yurttan sesler Spor dergisi AÇÜIÎ, program GUNÜN KITAPLARI BüyuK Fikir Kitapfarı No. 11 • ERKEK DEĞtL, KADIN! AZARIN «Hyatro Gibl» adlı oyumıyla sahne sanatında bırdenbire ün yapmasının da ilginç bir hikâyesi vardır: Françolse Dorin «Tiyatro Gibi» piyesini yazdığı zaman, bunu önce bir erkek takma adıyla ortaya çı karmış ve Frederic Renaud admı kullanmıştır. Oyun ilk gece çok beğenUmiş ve gala'da bulunan yazann sırn ortaya çıkarak, ken disinin erkek değil, güzel bir ka dın olduğu da anlaşılmışbr. Y BOAU KUŞ yazarrr» HAZRETİ MUHAMMED'İN I FELSEFESİ \ Cemil Sena'nın Mahteşem Eseri^. < Hazreti Muhammed Kimdir? Peygamber ve Peygamberlik, > Melekler, Cinler, Şeytan ve Iblis, Kıyamst ve Ölümden Sonra ^ Dirilme, Cennet, Cehennem, Ruh, ölum ve Ölüm ötesi, Va < hiy nedir? Kur'an, Tanrı, Iman, lbadet, Dua \e Yarügama, N Tövbe, Bilim ve Din, Kader ve Elindelik Problemi, Dünya, v Din ve Ahlâk, Hukuk, Hazreti Muhammed'in Kişiliği, Ba ^ şarı ve Amaçları, Dinde Revizyon, Layiklik, Özgür Düşünce. < 612 büyük boy sayfa, mükemmel baskı 40. TL. REMZİ KiTABEVi İSTANBUL İş Bankası Kültür Yayınlan S Ü N A R Türkîye KAOIKÛY AS (38 00 50 Kadtkfty) Beift. yütı Sensln A. Ijık, A. Okay ATLANTİK: (55 43 70 Şajkı»bakkal) Şflphenin Golgesinde • G. Kennedy RİS. ERCAN (37 22 00) 1 Ajk» Doy. mayanlar M. Mercier . RTS, 2 Paris'te Bir GUzel A. Margıret • RTS. HAKAN (36 45 89 Kadlköy Bujrun Bende Varın Sende T. Korel, M. Goryün KADIKÖV (37 |5 97 KadikSy) Evlenmek Yasâk B. Hope • RT. KENT: (36 96 12 . Rızıltoprak) Casus Aşkı . C. Jurgens P. Pe tit . Ri. KADIKÖV: (37 15 97 Kadıköy) Korkusuz SUâh^ör • D. Mur. ray Rt. REKS (36 01 12 . Kadıkoy) 002 Yavru. Kiitip ve Kedl . F. Franc hi. RTS. StNEMA 63 (55 1» M K. Yall) Sabata . L. Van Cleef . RİS. SUNAR: (33 06 18 . Kadıköy) Vur Emri . Y. Rlchartson RTS. SÜREYYA (36 06 82 . Kadıköy) Zoı Oyun R. Schnelder . RTS tJSKÜDAR: (33 24 73 . tsküdar) Beklenmeyen Tuzak P. On. neal RI. 20 40 21.00 21.10 21.30 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 22 00 22.30 23J0 00.30 01.00 Sonat saatl 24 saatın olaylan Yunus Emre Beraber, solo şarkılar Haberler Cazm ustalan Gece müziğl Önemll haberler Kapama Açılış ve program Diskotegimizden Küçük konser Gençlere müzilc Senfonlk müzik Hafif baü müzigi Yenl plâklarla 45 dakJka Akşam konserl Klâsik batı müzlg? Hafll baö müzlgl Opera saati Gece ve müzlls Hafıl batı müzigi Program ve kapanıs ' ISTANBUt t t yer» romar» ORTA AVRUPADA GELİSMENlN DEMOKRASİNİN TEMEU Pariste tiyatro yöneticillğl vapan Coşkun Tonçtan İle Kemal Türen tarafından türkçeleştirilmiştir. Dekorlan Acar Baskat ve kostümleri Melda Kaptana hazırlamıştır. Mücap Ofluoğlu, tiyatrosunda bu yıl di6er tanatçılarla birlikte ilk defa Sem ra Savas, Can Dirim ve Nezih Tuncay rol alacaMardır. kosınski ^ J AMERK ADA "NATIONAL B O O K AVVARD 1970' o d i u e yayınlan K> Rra adımlar^ eğitim I TV i İstanbul Bütün KHapçılarda ve ts Bankası ijubelcrinde Genel Dağıtım: BATEŞ (Cağaloğlu İstanbul) Üskîidar Oyuncuları «Kıvıreık Paşa» ile Sanar Tiyairosu'nda VAZLIK SİNEMALAR 8ARBAROS (47 M 79 . Ortak6y) 1 Onlan Yukseğe As C. Eastwood . RTS, 2 Yanlıs Numara B. Hope, E. Sommer RTS. BÜYL'K SİNEMA (46 S7 33 G«y. rettepe) Ölüm Limanı . RT. ÇAMLISET (Ortaköy) 1 Slyah Panter C. Cardinale BTS, 2 Fedalleı Filosu RTS İNCtRDlBt tNCİ (Kamkapl) 1 Benl Niye Seçtin D, Hem. mings • RT, 2 El Dorado J. VTayne, B. Mltchum RT K1NAY (58 38 51 . Caddesbostan) Ferhat t>e Şirin C. Arkıu . RS. SUATPARK (47 şı 90 Be^ktu) 1 Çavuşun Öıel Filosn B. Hope . RTS, 2 Kamından Kaçılmaz J. Maraiü . RTS. Açılış ve profram. I ı 20.00 Mozart . I 20.30 Haberler | 21.00 Hava dnmmu 21.05 Mnstafa Sağyaşar'dan I şaıküar 1 21J0 El doknmacıhğı 21J53 «Türkiye: Tarihin Köp 1 rüsü» (film) rusu» (lıim) > | 23.10 Sizin için müzik | 22.36 Kapanış. AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Sunar tNGfcLÎZCE . ENCTCLOPAED1A BKTTAînaCA (24 cılt Bügl hazines!) Pesin 3. 995, TL. Takdt 4.750, TU İNGILİZCE THE SOUNG CMILDBEN'S KNCTCLOPAED1A (18 cilt cocuk ansiklODedisl) Pesin 595, TL. . Takslt 695. TU « FRANS1ZCA . ENCYCLOPAEDIA UNIVEBSAUS (20 cilt, lüks baskı ve kapak) Pejia 7.000 Takslt 7.9O0 TL. A tNGtLtZCE . PAUL HAMLYN . POBTBAITS OV GBEATNESS (8 meşhur çahsın bol resimll bayat hlkâyesi» Pejin 295. TU . Taksit 345. TU A İNGtLtZCE OXÜSTBATKD 8TORY. Of WOBLD WAB î (Resim. barita ve kroküerle 2. Düny» Harbl) Flyatı: 8 5 ^ TL. • Bilgi İçin: tstsntmi İstiklâl Cad. 387 Tel. 45 45 01 Ankara Mithatpaşa Cad. 61 Tel. 15 73 81 tzmir Şebit Nevres Cad. 7 TeL 26942 « m 20 YUZYILIN OEV UCLUSUNU ... SUNAR G EÇEN yıl kunılan ve çevre» de genış ilgiyle lzlenen Sunar Tiyatrosu'nda bu mevsim, îstanbul Belediye Şehir Tıyatrolan'nm ikl eskl ve ünlü sanatçısı Ergün Köknar ile Suna Pekuysal birhkte «Csküdar Oyunculan» adı altmda kur duklan toplulukta rol alacaklar dır. Suna Pekuysal ile Erırını Köknar'ın dışında aym topluluk ta, ilk oynanacak oyunun özeTll ğine göre seçilmiş 11 sanatçı daha oulunmaktadır Bu sanatçı ların özellikle eskl operetlerde ve tuluat tiyatrolannda isim yap mış ve aym zamanda onlarm ya mnda çalışmış olmalanna dıkkat edilmiştir Çünkü ilk sahneye konacak olan oyun, Türk Tivatrosunun klâsikleşmlş halk oyunlarından birl olan ve Sermet Muhtar Alns'un aynı adlı romanmdan Esat Nermi'nln ustalıkla sahneye uyguladığı «Kı•nrcık Pasa» adlı komedisidir Bu güldürüyü sahneye Ergun Köknar koymaktadır. HENRY MILLER ANKARA 05 JS5 Not: Eksik çevirilerie aldatılmamak için kitaplarda BABiL tuğrasını arayınız. BABİL KİTAPLARI Pk. 319. KIZILAY ANKARA TİYATROLAR ANKARA SANAT TİYATBOSD (Kucuk Sahne) 18.13 HAMDİ . 21.15 LtNÇ VLVİ VKAZ (Tel: 45 64 65) İSTANBUL rİYATBOSU ALTI OYCNLAR1: Ulvi Uraz (Görücüye Çıkıyormn . Komedl 2 Bölıim) Sab hariç hergün 21.15 Çarş. Cmnatt. Pazaı 1S.15. 06.05 07.00 07.05 0750 07.45 08.00 08.07 0857 Iş, HuKunu.^ Sosyal. Sıgorta, Grev Lokavt ve Sendıka ; larla ılgılı mevzuatı tam. olarak bulacagmız tek. jkıtap ( EROTİK EDEBİYATİN EN GUCLU R0MAM1NI SUNAR YURÜRLUKTEKI \ IS VE SOSYAL s SGORTA HUKUKÛ Hayrettın Erkmen Necatı Guvertdı değışen yapraklar sıstemınde^hazırlanmış 2 cı!t ıçmde 6 kıtapj : takıtn olarak 1 5 0 Lıra Hakım've'Avukatlara taksıtle satılır. ' (Dıvenyolu Cad. No. 101/17 P K 887 I S T A N 8 U İ Tele<on ?? 41 37 NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Bilge, İstasyon (T. Koy). Gungoren fKuç. Çek), Sağlık (Safrakoy'ı, Osmaniye, Atalay (Kanarya). Gungoren, Haznedar, Başaran <5ir. Evl.), Esenlcr. BEŞIKTAŞ: Yıldız, Ortaköy, Cem (Bebek). Levent BEYOĞLU: Tunel, Güven, Ayral. EMİNÖNÜ: Şlfa, Alemdar (Cağal oğlu). Kanaat (Beyazıt). EYÜP: Şukran, Sun (Sağmal.), Muratpaşa, Ümlt (Rami), Sebat (Alibeykoyu). FATİH: Sevim, Fuat Bayer, Senol (Taşkasap). Başak (Şehremini). Cerrahpaşa, Şifa (Balat) GAZİOSMANPAŞA Emler, Küçukkoy. ICADIKÖY: Muhurdar. Dörtyol. Murat. Cftalçeşme, And (Çiltehavuzlarl, İhsaniye. KARAKÖY: Ziya Boyer KASIMPAŞA: Halk SARIYEK: İstıkamet, Emirgân. ŞlŞlt: Ömer, Tepeüstü, Guzelbahçe, Mithatpaşa, Yeni (Mec. Koy), Engin (Gultepe), Kaptanpaca, Ömur (Çağlayan) USKÜDAR. Nuvıt, Özgen, Kuzgunrıık Nur ltjmrani>e>. ZEYTİNBURNU: Sağlık AEIan Erbulak ve Metin Serezli BABIL KITAPLARI Pk.319, KızılayAnkara. Açılış, program Günaydın Köye haberler Sabah türkülerl Haberler, hava durumu Saban müzigi Ankara'da bugün Yenl sesler'den şarlolar Çeşıtlı müzik 09.00 Ev için 09.20 S. Erornan'dan türküler 09.40 Arkası yann 10.00 Ara haberler 10.05 Şarkılar 10.30 ÇeşlUı müzik Turküler 11J0 Şarkılar 1120 Konser saaö 12.00 Ara haberler 12.05 Y. Ayhan'dan tttrküler 12.30 Şarkılar 13.00 Haberler, Resml Gazete 13.15 Hafif müzik 14.00 Bando müzigi 14.20 N. Güyer'den şarkılar 14.40 Plâklar arasında 15.00 15.05 15.20 15.45 16.05 16.20 16.40 17.0'J 17 05 i73o 19.00 19^5 19.50 19^5 2025 20 40 21.00 21.10 21.30 21.45 22.05 22 45 23.00 23.45 2355 24 00 Ara haberler Türküler Hafıl ban müziğl Şarküar Çocuk bahçesi Şarkılar Albümlerden seçmeleı Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Haberler, hava durumu Solistlerimız Bir varmıs Türk müziğl istekleri Spor dergısl KUçük konser 24 saatln olaylan Yunus Emre Turküler Fransa'dan müzilî TBMM saatı Haberler Gece konserl Gece müzigi önemlı haberîer Kapanış B TJGÜNE kadar çeşltll topluluklarda tiyatroseverlerin ilgiyle İzlediği Altan Erbulak ve Metin Sereıli Ue gene ta nınmış aktrisler Füsun Erbnlak ve Ncvra Şirvan kendl başlanna kurduklan yeni topluluklany la Kocamustafapaşa'dakl sahnede hazırlıklannı tamamlamaktadırlar. THE E N G U S H LANGDAGE INSTTTÜTE OF AMERICA TARAFINDAN YAVINLANAN PRACTICAL ENGLISH PRACTICAL ENGLISH AND THE COMMAND OF VVORDS Sosyal hayatlannda ve işlennde Ingılızce tullanan, üen l n gılızceyı oğrenmiş veya öğrenmekte olan kimselere en doğru şekilde Ingılızceyl konuşma ve yazmayı öğretmek üzere hazırlanmış kıymetlı bir eser. Fiatı: Pesın 750. TL.. Taksitle 995, TL. Fazla bilei için : AMEKİKAN NEŞRtYATl BÜROSÜ Tel: 454501 istanbul . İstiklâl Cad. N o : 387 Ankara >athatpaşa Cad. 61 • Tel: 13 73 81 trmir Şehiı Nevres Cad. 7 • Tel: 26943 and THE COMMAND OF WORDS Algan çifli ANINMIŞ sanatçılanmızdan Ayla Alga ile Beklan Algan, Beyoğlunda Karaca Tiyatro' da matinelerde oynamak Uzere yenl toplıüuklan için kadrolannı tamamlamaya koyulmuslardır. doncamillove uıayırşız ogul BILCirATINEVI guareschı Muhasebe yardımcısı aranıyor Sınai bir Anonim Şirketin Karaköy . îstanbul merkezinde | çalıştırılmak üzere; (l • Yüksek Ticar'et veya Ticaret Lisesi mezunu, • Maliyet ve Ticaret muhasebelerintîe en az üç yıl çalışmış, (j • Ticarî muamele ve usullerinde bılgı ve tecrübe sahibi Bayan muhasebe yardımcısı alınacaktır. îsteklılerin el y a . zılı tercümeihalleri ve yeni çekilmiş bir fotoğrafla Posta K o tnsu 456 İstsnbnl adresıne müracaatlan rıca olunur Î Cumhurijet 7786
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle