13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
gidermek Gol kısırlığını için vurucu bir santrafor arayan Balkanlan tarıyorL AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER TURNUVASIN* DA GALATASARAY • CSKA MAÇININ ORTA HAKEMİ.SARIKIRMIZILILARA ROMEN FRATİLA VE ÜBERDO'YU TAVSİYE ETTİ. YÖNETİCİLER AYRICA YUGOSLAV TRİVİÇ'İN ÜZERİNDE DURUYORLAR Avrupa Çarşamba giinii ftvrupa Milletler Kupasında Polonya ile oynayacağımız maçtan ümitsiz oldnğunu söyleyen antrenör Cihat Arman, Anadolu ile yapılan son hazırlık karşılaşmasında en çok Beşikfaşlı Yusuf'u beğendi • Bİ M ™ B H 2 B •• ılli futbol takımımız, bu sabah YeH şükoy'den uçakla Polonya'ya gıde•*• cek ve Çarşamba gunü Avnrpa Mılletler Kupası maçını oynayacaktır. Antrenör Cıhat Arman, ümitsiz olmamıza ragmen bütün ihtimallerl düşündUklenni soylemis ve grubumuzda sampıyonluk şansının kaybolmadığını ıfade etmıştrr. ATA SPORUMUZU TEMSİL EDİYORLA 5 Arman ümitsiz Arman, Anadolu maçında en çok Yusuf u beğendi Cıhat Arman, bütun futbolculann formda oldugunu ve sakat eleman bulunmadığını belırtmış, yapılan son hazırlık maçına değinerek, «Anadolu onünde bılhassa ikıncı yanda ivi oynadık. Orta saha elemanlarımız, ivi anlasma kurdu ve defanstan çıkan uzun paslarla forvetimiz beslendi. Bunnn sonncn olarak çok sayıda şut cektiğimiz gibi gol de attık. Bilhassa Tusuf goz doldurdu» demıştır. alatasaray CSKA maçının Rumen orta hakemı, Sarı . Kınnmlı yonetlcılerın isteğı üzerıne memleketlısı ıkl futbolcu tavsive etmıştır Sactrfor oynayan Fratila ve Lıbordo'yu soz konusu eden orta hakem Paduream, her ıkl futbolcunun da golcu ve çok sert şut. lara sahıp oldugunu belırtmış ve Galatasarav'da rahathkla oynaj'abıleceklennı söylemıştır. Rumen hakem, Galatasaray'a tavsıye ettığı Fratıla'nın Pıteş. tı takımında ojnadığım, 27 yaşında oldugunu sojlemış ve cîaha once yurdumuza gelen Fratila ile ılgısı olmadığını belırtmıştır Lıberdo'nun da 27 \aşında oldugunu söyleyen Vıctor Paduream, «Galatasaray'» böyle bir ssntrfer gereklı» demıştır G Basketbol Şampiyona! Türkiye Yüzme Şampiyonasmda Yugoslav futbolcu Rumen hakemın bu teklıflermden başka Sarı Kırmızıh yonetıcıler Yugoslav Tnvıç uzerinde de durmaktadırlar 24 yaşındakl bu futbolcu da santrfor oynamaktadır. PAHIYE, 200 M. SERBESTTE TÜRKİYE REKÛRU KIRDI Avrupa Mıüetler KupMinda Polony» İle dördüncâ BUÇinı oynavacak olan Millfler antrenmanda gorülüyorlar İZMİR Turkıye Yuzme Şampıyonasına dun sabah yapılan musabakalarla devam edümiş ve Uçuncu gunde 200 metre serbestte Nur Pahiye 2 38 4'lUk derecesi üe ysni TUrktya Kekoru tarmıştır. MUsabakalarda flitnnn teknılc netıceler şoyledir300 metre serbest genç erkekler: 1 Ugur îskender, Hatay 2 28 0, 2 Burak Algan, Ankara 2.36.2. 200 metre serbest erkek büynkler: 1 Mehmet Dümaç, Adana 22105, 2 Ahmet Gokbuket Adana 222 6. 200 metre serbest bayan gençler: 1 Nur Pahiye îstanbul 2 38 4 (Yeni Türkiye rekoru), 2 Duygu Karaoğul tstanbul 315 8. 200 metre kanşık ferdî erkek Rençler: 1 Pandeli Bricevskl îstanbul 2.513. 2 Fıkret Sadun îstanbul 2 581. 200 metre kanşık ferdî erkek buyukler: 1 Sadık Karaboga Ankara 2 42 7 200 metre kanşık ferdî bayan (Devamı 6. sayfada) ALMANYA'DA GÜREŞKN MEHMET AVCILAR, EŞt İLE BERABER GÖRÜLÜYOR.. BALKAN BİNİCİLİK ŞAMPİYONASI 4 Ehip f Şampiy onıı olılııl» Alman liginde gmeşıyor... I Mehmet Avcüar, Bekir Tan, Şahin Pehlivan, İlhan TopsakaL, Nuri Çakıcı, Hüseyin Bakacak, Mehmet Altm, Mehmet Tan, Şakir Alpaslan, Yılmaz Erden, Cemal Bolat ve Recep Parsaslan'ın yapacaklan gureşlere Alman basını geniş yer veriyor.. • GÖKH\N B\HŞÎ HA!VIBURG'D\N YAZIYOR u hafta baslayan Alman gureş lıglerınde kar şılaşmalar ikı grup halın de oluyor ve her grupta yedışer takım var Güney gru bundaki takımlar ASV Tuttlmgen, KSV aalen, AC bad Reichenhall, I C V Untertürkheım, AV Freıburg St Georgen, AVS Schorndorf \e Halbergmoos olup bu taönılardan ASV Tuttlingen'de Cemal BoUt admdakı Ttirk gureşmektedır Batı grupunda İse "îuvretli takımlar toplanmış olup, basında bu gruptakı mUcadeleye «Tfirklerin mücadelcsi» denmektedir. SV Aschalfenburg takırrunda Mehroet Avcüar, Bekir Tan, Şahin Pehlivan gıbi tanmmış T'Jrk gureşçılen yer alırken, Wılfrıed Dıetrich'in transfer olduğu ASV maınz 88 takımında ıse İlhan TopsakaL Nuri Çakıcı ve Hüseyin Bakacak bu sene mınderlerde goralecekür. ^m «• • • BH 12 TURK MasaTenİsi = Şampiyonasmda ilk gün başarılı olamadık tZMİR Çetin GÜREL) 3. Abdenız Masa Tenısi Şampiyonası dun Atatürk Spor salonunda başladı. Açüış torenlnde Beden Terbıyesı Genel Müdürü Ismall Hakkı GUngor de bulundu. Başbakan Nıhat Erim'in basan telgrafının yanmda spor bakanından ses seda cıkmayışı. doğrusu ganpsendi. 6 ülkenin iştirak ettiğl şampıyonanın ilk gUnünde takım musabakalan yapıldı ve su s o nuçlar alındı: Erkekler: Yunanıstan 5 Sun j e : 0, Mısır: 5 Italya: 4, Yunanistan: 5 Türkiye: 1, Lubnan • 5 Türkiye: 4. Bayanlar: Turkiye: 3 Sunye 2, Mısır: 3 Lubnan: 2. Avrupa >ami)i%onasında bir maçta Abdnllah, rakıbı ile mucadele ederken görüluyor. Finalde Yugoslavya'yı 69 64 mağlup eden # Ulusiararası bayanlar engel atlamada Hayâl Gönenli ikinci sırayı aldı SOFYA (ozel) Ealkan Bınıcihk Şampıyonası dun yapüan «Ekip» Şampıyonası müsabakasıvla sonuçlanmış ve takımımız bırıncı olmuştur Uluslararası Bayanlar engel atlama müsabakasınıda Hayal Gonenlı ıkuıci olarak bıtırmıştır Ekıp sampıyonasma takımımız Ustegmen Ateş Dağlı'nın Ulaş, Ustegmen İbrahım Muratın Yuksel, Astsubay Nuret tın Yaranın Tunca ve Tunç Çapa'nm önder atlanyla katıl mıştır Çok guç bır musabaka sonunda çım parkurda ıkı kez yan.şan bımcılenn genel tasnıfınde Turk Ekıbı 22 ceza puaruyla şampıyon. Yugoslavya ıkıncı Bulgarıstan üçüncu olmuştur. (Devamı 6. sayfada) ŞAMPIYOH • Muhteşem finalin ilk yarısun Dunya Şampıyonu Yugoslavlar 37.33 onde bitirmışlerdi. vrupa Basketbol Şampıvona1;! dun gece o>nanan Yugosla\ j a Rusja maçı üo sonuçlandı ve 11 defa Rusva, Avrupa Basketbol Sampnonu oldu Çok kalabalık bır seyırcı orrunde ovnanan muhteşem fınal maçımn ilk devresını Yugoslavva 3733 galıp kapadı Ancak ikıncı 5 an toparlanan Ru«a, devlerın tnucadelesınden 6964 gahp ayrılarak Avrupa Şampnonu oldu. 1 Rnsva, 2 Yugoslavva, 3 Italya, 4 Polon>a, 5 Çekoslovakva, 6 Bnlgarıstan, 7 lspan\a, 8 Romanva, 9 Batı Almania, 10 Transa, 11 tsraü, 12 Turkıve. RUSYA Balkan Gençler Güreş Şampiyonasmda Serbestte 3., GrekoRomende ise 4. olduk Hakemın ovundan attıgı Lubnan santraforu, daha sonra tekrar sahaj a gırerek hâdıse çıkardı. Fotoğrafta, hakem Karadag, Lubnanlı ojuncuyu sahadan çıkanrken görülüyor. tSKUP Yugoslavya"nın Üskup şehnnde yapılan Balkan Gençler Gureş Şampiyonasmda, Turk Takımı serbest sülde 3 cu, greko romen de ıse 4 cu olmuş tur Musabakalar her ıkı stılde de Bulgarlar kazanmışlardır. Serbest stılde takım sıralaması şoyledir 1 Bulgarıstan 42 puan, 2 Romanya 35 puan, 3 Tur kı>e 32 puan, 4 Yunanistan 20,5 puan, 5. Yugoslavya 18,5 puan. Greko Roman'de: 1 Bulgarıs tan 44 puan 2 Romanya S9 puan, 3 Yugoslavya 31 puan, 4 Turkıye 21 puan, 5 Yunanistan 13 puan. B Â IRAK'IN LÜBNAN'I 2 1 YENDİĞİ MAÇTA n Araplar kavga etti • Rakip kaleciye tekme attığı için oyundan çıkanlan Lubnan santraforu, hakeme ve Iraklı futbolculara hücum ettL L olan Enver CShan Yugoslavya Meksika maçında yer alırsa DOLMABAHÇETZ ) AnAi CT 10 4 n VCKIİI n i rOYNANAN ü N VEFA ADALET YtNILUI STADINDA ÜÇUNCU DİĞER SPOR HABERLERİ 5. SAYFADA WıUried Dıetrichin esM takımı VFK SchiöerstadUa ise Mehmet Altuna, ASV Heros Dortmund'da Mehmet Tan, KSV Wıtten 07 de Şakir Alparslan ile Yılmaz Erden ısımli Türkler güreşeceklerdır. Aynca KSV Kölsrbarh takımında da Recep Parsaslan yer almaktadır. TÜRKİYE LIGI MAÇINDA ADALET, 43 DAKİKADÂ YEDIĞt GOLLE TEKIRDAĞSPOR'A 10 MAĞLUP OLDU. FOTOĞRAFTA, KARŞILAŞMADAN BIR AN GÖRÜLÜYOR . (Fotoğraf: Alı ALAKUS) Avrupa Birincilğine katılacak olan federasyon, Oslojiç'e F. Bahçe'de oynaması içın izin verecek ANKAR.4 Futbol Federasyonu ügılılerı Fenerbahçe nın Yugos lavjadan transfer et> mege çahştıgı Ostojıo ıçın «Eğer Ostojic 22 Evlui'de Yugoslavya • Meksika mılli maçında yer alırsa Federasyonumuz kendisine Fenerbahçe ıçın Iısans verir» demıştır Yabancı uyruklu oyun cularla ılgılı tuzukte öncekı sezon Mılli Takımda yer almanın zorunlu oldugunu açıklayan Futbol Federasyonu ilgılıle• • 1 şunlan söylemıştır <Ostojıc, Meksika karsılaşmasında Yugoslav mılli formasını giyerse tuzuğe gore durumu öncebk taşır Butün bunlara raçmen karan Fut» bol Federasvonu Kum> lu verecektırj» Sadettin ATEŞ unıh Olımpıyatlarına katüacak takımı bellı etmek ıçm yapılan rraçta Araplar Dolmabahçe de kavpa ettıler dun Seyırcılerımız ojmadıkları futbolla haylı neşelı bır 90 dakıka geçırdı ve hırçın maçın sonunda Irak, Lubnan'ı 21 mağlup ederek Kuzey Kore ile o>namaga hak kazandı Irak \e Lubnan mıllî takımları, takım oyunu \e modern fut bol adına pek bır şey koyamadılar ortaja belkı ama, suratlı. c uzun paslı, f''^''i Tnanh ovuniDevanu 6. sayfada) İst. Bîsiklet Şampiyonasını Cihan kazandı tstanbul Bısıklet Şampıyona Bı dun Atakoy, Florya Havala nı guzergahında 75 küometre olarak yapımış buyuklerde bı nnrıllğı Bakırkoy Bısıklet îhtı sas Kulubünden Enver Cıhan kazanmıştır 3 kategon üüzenrden yapı'an iDevanu b. sa>lad») NI SPOR TOTO SONUÇLAPI Ank. D Spor • Şekerspor. (11) • Tarsus î . Y. Ad. D. S.: (11) • Kon. I. Y. . ToprakoGs: (21) 1 tskenderun Zonguldak: (21) 1 L'şak Aydın: (11) 9 Kocaeli • Ferikoy: (21) 1 Balıkesır Sivas: (3f' 1 Sarıjer Bandırma (10» 1 Izmırspor . Trabzon: (10) 1 Maııisa Kajsen: (•«> • Antal>a Sakarya: (••) • Afyon . Hata>: (l«) 1 Deni11 Ordu (10) 1 Voleybolcularımtz 13/cü olabilmek için Milano'ya gidiyor Bugün yola çıkacak olan Millî Takımımınn Asbaşkan» Akkök «Hedefimiz İsrail'i yenmek» dedi.. Irak'ın Lubnan'ı 2.1 yendiği maçtan bir an ?öruluyor... (Fotoi4'aı. Alı ALAKUŞ) ANKARA, Voleybol M Ü U Takımımız Avrupa Bırinclliğıne katılmak üzere bugün saat 7.30' da Ankara'dan Mılâno'ya gıdecektır. Voleybolcularımızın alacağı sonuç üzeruıde goruşlerıni bıldiren Federasyon Asbaşkanı Zeki Akkok «Hedefimiz tsrailı jenıp onnçüncülüıHi garantılemektedin demıştır. OlsTUJlC
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle