20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASTT* AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDEK. Sahıbi : Cumhuriyet Matbaridık ve Ga/etecılık T.A.Ş. adına „ NAZÎME NADİ Sorumlu Yazı îşleri Müdüru : SAMÎ KARAÖREN Basan ve Yajan: CLMHURİİ'ET MATBAACILIK va GAZETECİLtK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 * BÜROLAR: ANKAHA: Atatflrk Bulvarı Tener ADt. Yemselur Tel: 120920 129544 ABONE ve ILAN I 3 6 12 Aylık Avlık Ayhk Ayhk Adi Pe*U I ı r l ftl l'urt Dljl 22.50 45, S7 50 135, 135. 270 270, 540. IZMIR: Fevîipısa Bulvan Afcıroglu tşh»nj Tel: S1230 3470» GUNEY İLLERÎ: Kurukoprü 3* gokak No. 40 ADANA Tel: « 5 0 3934 Ba*Uk OHaktu) S00 Ura 2. *• 7 nci «ayfa (Santiml) 80 S uncu sayfı (Sactımı) 85 4. 5. 6 ncı sayfa tSantıml) 75 Nişan. Nıkâh. Evlenme. Doğum 100 Ölum. Mevhd. Tesekkur S3 üncü (3 Sra.) 150 Oluro. Mevlid. Tes«kkür (t Cm.) 100 SAYISI 75 KURUŞ Başbakan ıBaştarafı 1. sayfada) lcmda şunları söylemiştir: «Bufiinkü görü^melerim 4 giin nunda Erım. kanun güconde kararname ıle Meclıslerin tatıle gı önce Demirei'Ie başladığun gorüşmflerin bir dc\amıdır. öterıp gırmemesı konulanrun ele Mıllî Pıyango'nun 19 Eylül 1971 ki liderler Ankara'da olmadığı alındığını soylemiştir. çekilişi dun Ankara'da saat 13.30' fçin göriişememiştiın. Anayasa da yapılamıştır. İkrarniye kazaçalısmalan bittikten sonra parlamento ve hükiimetin ne suret nan numaralan aşagıda bildıriBaşbakan Nihat Erim düıı sayoruz: te çalışıp işbirliği yapacaklan bab saat 10'da Mıllî Güven Parkonusunn işliyorum. Biz hükfîtısi Genel Başkanı Prof. Turfıan 033011 N u m a r a 1000 000 Lıra met olarak ya bize kanun jrnFeyzıoğlu'yu yabancı fconuklar 166386 N u m a r a 300.000 Lira cünde kararname yetkisi verilköskunün bahçesindekı evinde 266734 N u m a r a 100.000 Lira mesini \ahut parlamentonun takabul etmıştır. Bır buçuk saat 282139 N u m a r a 100.000 Lira tile gitrnevip çalışmava devatn suren goruşmenın ongörulen 1 372829 N u m a r a 100 000 Lira etmesini rica ediyoruz. Reformsaatlik göruşme süresini sşrruş lann ve diğer Anavasa ile »n olması nedeniyle son yanm saa40.000 Lira Kazananlar: görülen veni kanunların çeciktınde koşke randevu saatınde ge033815 044612 108922 236166 281496 nteye tahammülü voktur. Simdi len Demokratik Partl Genel Baş289644 3415.33 373060 379970 380651 Cumhurbaşkanı nezdinde Meclis kanı Ferruh Bozbeyli de bulun30.000 Lira Kazananlar: Reisi ve Senato Baskanı ile bu muştur. konuları konuşacajeıın.» Turhan Feyzioğlu göriismeden 014883 030448 036536 064240 072899 sonra gazetecılere «Çalısmalan079055 083207 088950 108177 109929 na başlatnak üzere olan Millet 114430 127812 154968 170608 194796 Başbakan Erım, «Tetki kanuMeclisinde ele alınacak isler lıak217129 258095 284859 300914 335923 nundao vaz mı geçiIİTor?» sorukında karşılıklı göriişlerinıizi 10.000 Lira Kazananlar: suna «Yetki, rabuk olsun diye söyledik. Sayın Erimin diişünidi. Eğer Meclisler çalışırsa, O celerini jetkili kurullara eötürekanunları göriisürse daha ni * 008868 009706 010905 019914 031603 cefim. Genel Yönetim Kurulu ve 043850 048497 048860 061430 062769 karşılığını vermıştır. gruplanraızı en kısa lamanda 074569 078B99 089737 099928 102370 iktisadî konular ıçın yetkl katoplantıya çağıracafız ve gerekli 113226 116992 143739 152604 171921 nunu isteyip istemeyeceklerı sokararlan alacağız» ciem:ştir. 173310 177070 178366 179600 200373 rusuna da, Başbakan, «Havır. Meclisler burada oldujn sürece 209716 216676 242999 244357 250254 Anayasada çalıştıği Ribi çalıştık271552 278417 289358 297558 329016 «AP'nin kanun kuv\etinde kaça vetkiye lüzum olmaz» demıs331304 340419 343103 333953 354767 rarname çıkartılması konusundatir ki son tutumunu nasıl değerlendiri 361498 365432 366120 373305 385868 Bir soru üzerine Meclislerin çayorsunuz?» seklindeki soruya kar389473 390927 392433 397695 399488 lışması konusunda sabah görüşşıhk Feyzioğlu şunları söylemiş.4.000 Lira Kazananlar: tügü Bozbeyli ve Feyzioğlu ile tır: 000205 003289 003801 004395 005526 aynı görilşte birleştiklennı söy•Kanun kınvctinde kararname. leyen Enrn «Demirel Ue veni009159 013241 016107 016865 018568 ye prensip olarak ve tüm olarak den çöröşecek misiniz?» sorusu019053 019965 024778 025989 026048 her mesele için karşı olmak vena da «Duruma göre ..» cevabmı I 027634 029636 031898 033813 035353 ya kanun kuvvetinde kararname vermistlr. 037305 037353 039499 040594 041345 >nlunu hcr meselede u>pulanabiBaşbakan Tîihat Erim'ın dün 043749 043750 044317 046450 046525 I'r bir yol kabul etmek diışunuleyaptığı temaslardan sonra re048228 049349 049336 052330 055787 mez. Her mcscleji ayn ayn ele form tasarılarını gerçekleştır056055 061782 061808 063334 064853 almak suretiyle o konuda karar mek için yenı bazı çözum yolla. 068378 069206 075697 076749 078806 ^e^mek gerekir. En iyi yol gecikrı bulunduğu Ankara'dakı sıya079496 079513 080356 082660 084853 ıtıelcri önlejecek yol hangisidir, si çevreler tarafından ıfade edıl 087378 088801 092990 094076 095159 bunu tesbit etmek gerekir. En AP"nın reformların doğru yolu Millet Meclisinin bu mektedir. 096684 099836 102506 105869 110222 gerçekle^mesmi engelleyecek bır larağına eminim.. 112622 115341 117780 120542 126694 sekilde bir tutum takınması u129459 130346 132660 136206 138733 «Reformlar için kanun kuvvezerıne Erim'ın parti hderlerıne 140109 145578 149066 151853 153453 tinde kararname kanunu cıkartılmektup göndererek «baskı» un155383 156986 157945 138205 159214 masuıı kabul edecek misiniz?» surunu deneveceğinı one süren. 160677 161144 162459 167479 168460 sorusuna MGP Genel Baskanı şu lerın ıddıalarının dunkü görüş169558 169623 169819 171996 173301 cevabı vermiştir: melerden sonra asılsız çıktığı 176170 181146 188088 189042 192492 •Reform kanuntan tabiri cok bu çevreler tarafmdan belırtıl. 193389 196.132 198583 199576 200374 jreniştir. Anayasanın \aruı kesinle. mektedir. 203020 206399 207B96 ?(N254 209304 şeceği anlaşılan hiikıımlerine gb're 210413 211529 213726 219580 219720 kanun kuvvetinde kararname cıkanlmasına imkân \eren sahalar 222133 223701 228390 231632 237780 Öğrenildiğıne gore, Ba^oakan Aardır, bunun j asaklandığı dijer 239304 240760 244652 245639 247430 Erım, Meclıslere sevkedılecek sahalar vardır. Meselâ temel hak 248999 250030 251855 253880 255307 reform tasarıları ıçın, sıyasî par ve hürriyetlerlc. siyasi hak ve hiir 25662R 25R645 257920 261240 263321 tı başkanlanyla görusmelere riyetler ile il«i!i konularda kanun 2S6706 268861 269532 273633 274772 devam edecek, bunrfan once olkuvvetinde kararname çıkarılamı. 276941 277096 278816 278143 280544 duğu gıbı sevkedılecek tasarıvacaği Anayasanın metninde açık283262 283837 284806 286201 288185 lar hakkında partı basfeanlarına ra yazilıdır. Anıa iktisadî konu289556 293498 295430 296002 296259 bılgi vererek, desteklerinı ıste. larda kanun kuv\etinde kararna296335 297230 298095 298301 304860 yecektır. me çıkarılabilir. Ayrıca vergi hu305388 307248 310269 310311 316418 Erim'ın. Bakanlar Kurulunda kuku. shasi partiler hukuku veya 319634 324207 324515 327216 334402 uzun goruşmelerden sonra hakişilerin temel hak \e hürriyetle337430 339494 339919 340837 345190 zırlanan reform tasarılannın suri kanun kuvvetinde kararname348501 351168 351283 351705 351973 ratle gerçekleşmesı ıçın partı ler ile tanzim edilemez. Başbakan 353580 355189 355947 358641 359899 lıderlerını «ıkna» etmek volunu, ile cok favdalı, rok olnmlu bir ko 361931 362136 362352 363390 363896 bundan önceleri olduğu gıbı uvnujma vaptık. Aleselcler kısa za•^672^.367989 371328 372158 372639 gulama,ya devam edeceğı, hukıı. f manda TB"*IM'de a.vdmiığa kavu>73355 381214 390864 392İ29 392*695 mete yakın çevrelerce belırtıl» facaktır. Mesele yetkl kanunu' 393416 393674 394779 395026 398880 nun nasıl rıkacarına bajrlıdır. Amektedır. • * na>asanın istediği srkilde sarih Erim, muhtemelen bugun t«400 U r a Kazananlar: hükiimler ihtha ediynr mu. ilketanbul'dan dun Ankaraya döSon dört rakamı 0132 1251 1585 leri açık olarak koyu>or mu ve o nen CHP Genel Başkanı Inönü konunun Meclis tarafından ele 1589 1794 1948 2074 2120 2150 2274 ıle gdruşecektir. alınıp konuşulması mı reformun 2383 3127 3322 4236 42Ü9 6005 6008 daha sıiratli olarak serçekleşme6453 7296 7338 7830 7851 9387 9535 «ini sağlar. >oksa Meclis tarafın9650 dan meselenin csası gorüşıilme200 Lira Kazananlar: den yetki kanunu iızerindc tartı$Son üç rakamı 479 481 642 748 malar yapilma<<ı mı zaman kay805 bına yol açar, bu mesele ayn a\n 80 Lira Kazananlar: dıışunülecek bir konudur. Ö>lc meseleler Aardır ki bunun yetki Son ıki rakamı 37. 33 • I^T^NBL'L: Konuk Wansakanuntıyla halledilmcsi cabuklıık 40 Lira Kazananlar: nın Dısışlenyle gorevlı Devlet sağlar \e 7anıan zaman süratli deSon rakamı 3. 8 Bakanı Lıpkowski dün Istanbul'rh'klikleri eerceklestirme imkâIkramiye nerelere çıktı: un tarılıı ve turıstık yerlennı nı verir. Turkije için eeciknıoi Bu çekilişte 1000 000 lira bii gezmış, buralan ozel kamerasıyfa^dalı olma\aıı lıattâ cecikmesin vuk ıkramiye kazanan b:let \n la fılme alnuştır Daha sonra dcıı zararl.ır da doiabilecek kokara'da. 300 000 lıra kazanan bı Boğazda motorla bır gezintı yanular <öz konusu olduğuııda Millet İstanburda. 100 000 lıra ka p^n Lıpkow=ki onuruna gece, li Guıen Partisi bu ffccikmevi önzanan bıletler. Yozgat. tstanbu Valı b:r akşam yemeğı vermışle>ebilnıck içiıı cerekirse Meclisve Gaziantep'te *atılmıştır. 4 0 "0 tır. Lıpkowskı bugun şehrimızleriıı ricıamlı olarak calışmasını is lira ikramive kazanan biletlerın den avnlaoaktır. tp^ecektlr. Meclislerin çalışmasın4M t«tanbul. diferlerı Bafra. dan \c meselelerin çözümlenrae0 I. V. Muka\e«;eli Hukuk von. Adapazarı, Bandırma. tzmir sinden >ana>ız.» Enstitüsü ile Fransa"mn tanınmı? ve Koeaeli'nde satılmıstır. bilimsel kuruluşlarından «Henn Capıpamt» Derneçi tarafından «Para degerınde du^üşün akıtBaşbakan Erırı ıle yaptığı ten doğan hukukı munasebetler Sorüçmeden memnunlukla avrıiuzerındeki etkilerı» konusunda dığnı belırten Feyzioğlu'ndan (Bastarafı 1. savfarta \arın uluslararası bir toplantı 45 daklka sonra da Demokratik Partı Genel Baş.kanı Fernıh düzenlenmistir. Eskisehir Turizm Derneği Bas Bozbevlı. Başbakan Erim ıle • Cıhangır Masa Tenis Kulükanı îsmail Sarar'm. Yunu='un \aptığı goruşmejı tamamlanüş bu öncekı gece pohs tarafından mezarınm SarıköVde olmadığını tır. basılmış, 9 luşı kumar o>narken sSylevenlerin tarihî belgeleri v «Savın Ba^bakanla. reformlar suçu=tu yaka!anmı=;ır 39 bm 200 gerçekleri inkâr ettıklerini söy hakkında ve müzakere.ie hazır lıraya el koyan polısın yakaladılemiş. Prof. Abdülbaki Gölpı olan kanun tasarıları üzerinde ğı kumarbazlar şunlardır: narlı da. Karamaniılann îddial göriiştük» dıyerek Kazetecılerın rınm doğro olamadıshnı, Yunu Hflseyin Cevahir. Rahmi Şen. sorularını cevaplandırmaya bdoEmre ile karıştırılan Kiri=ci Ba can, Abdullah Akman. Mustafa iaj^an Demokratik Partı Genel ha'run yasama devTeleri ara^md Topçu. Mizan Kınmlıoğlu. AhBaşkanı Bozbeyli, Başbakanın 200 yıl gibi bir zaman bnlundtı met Yıldırım. Cemal Yerkapan, toprak reformu on tasansmn eu. bu bakımdan Yunus Emre'niı Ahmet Karacüzel. tsmail Güneş. hazır olduğumi, mıllî egıtım remezarmm Eskisehir'in Sarıköv' • ANKARA Açık bulunan formu tasansının tamamlannak de oldugunu belirtm^tir. Golpı Devlet Hava Meydan'arı Işletuzere bulunduğunu, Yuksek Hinarlı. konusmasmm bir verind mesı Genel Müdurlüğune, Ulaşkımler Kurulu ve Anayasa Maiıfolkloreu Cahi* Öztelii've çatara tırma Bakanlıgı Sıvıl Ha\acılık kemesımn Ar.avasa değışıklığme •Dün «ivlediklerînî budin 40 hi Daıresı Başkanı Selâhattm A jore yenıden düzenlenmesi haklira gihi bir menfaat He satma tay atanmiştır. kmdaki hazırhklarm bittığinin, iliın adamina vakismaz. tarih sa Atay'dan boşalan Sivıl Havakendısine soylediğıni behrtmıstılmaz> demistir. cılık Daıresı Başkanlığına da fır Bozbeyli, sözlerine deramla aynı daıre ışletme mütehassısiaErım'ın Meclıslerin tatıle gırnndan Cahıt Dmçsoy getirılmışmesı yüzünden bu tasarılann tır. Eerçeklesmesınuı gecikmesır.den Prof. Golpınarh'nın, Cahit Öz endlşe duyduğunu, ancak goruştelli hakkında ileri sürdüğü 4 me sırasmda Başbakana MeclisSayın Şoförler! bin lira olayını ihbar telâkki et lerin tatıle şırmeden bu tasantığini biHıren Sıkıyonetım Ko Fen/ıi mua\enesı eecm s araclar ların gorusülebıleceğını ıfade etmutanı Koreeneral trfan Ö?ay sizın de umnıadığınız bır ar:za\ı tıgini, Başbakanın bundan memdınh. Konııvu kanuııi muanıe gizîer Neticesı size ve diecr vataıı* daslara zara eetirir. Fenni muiifnunluk duydugunu, normal bır leye ko>acağını» seöjlemı^tiı nesi geçmıs araçla asla vola çık kanun gibi reform kanunlarmın Özaydmlı. daha sonra Gölpınarl mayınız. Meclıslerde görüsulebileceğini ile konuşarak. «Tarihî beleele •=oyledığini beUrterek. «Bu bahicbir «uretle maddi>atla miina Türkiye Trafik Derneçi kımdan tartısmalar da burada kaşa edilemer» demistir bitiyor» deraıstır. Meclıslenn tatıle gırmeden ça lısması gerektığı \e dlğer partılerın de bu göruşü benımseyereklerine ınandığını ıfade eden Bozbeyli, bır soru üzerıne hükümete vatandaşm günlük ıhtıyaçİlhan Bıbt ı Gulu^ar Sahın. Nartane Mdrr.at\n bdbdiarı larım gıdermek için kanun ku Hatıce Blber'ın cı Mehmet. Sadık. Alâattm, Cemal, Vahap rctmde kararname vetkısı verive Hızır'ın amcaları, Şemun ve Hızır Bıber'in dayılan. Avulebıîeceğını. ancak büvük ilctisa. kat Xazmı Bıber. Yunus Mamat ve Aü Şahın'in kayınpederi. di tedbırler ıçın bunun duşünu. R IZ E E S R AFIXD A X lemeyecegmi soylemiştır. Mifli Piyongo dün cekildi Sabahki kabuller Durum Feyzioğlunun sözlerf Devam edecek (Bastarafı 1. «avfada) 0 Ülkenizdr, Avmpa'da ve (Bastarafı 1. sayfada) tu. dünyada sizden giizel kız olmamava yetı>or insana. Sıdıka inak daha dertli ondıginı düsünüyor musunuz? Acaıp bır kargasalık var Bindan : Avrupa guzeli seçüdığjme gogol'de. Hemen herkes en geç bir «Yedi yetimim var kimsesiz. re, Avrupa'da benden gılzei olay sonra başlayacak kışın telâşı 20 yıllık kiracı idim yıkılan e v . madığını sanıyorum. içinde. Kimi tahta kulübesini ode. Hiçbir yardım görmedim. 9 Bos zamanlarınızda De yanarmakla, kimi evinin çatlamış Hasar tesbit listelerinin de hiç parsınız? duvarlarmı çamurla sıvamakla, birinde ismim vok. Kiracı oldukimi çökmek üzere olan toprak Okumayı çok severim. Özelfum, yıkılan ev benim olnıadığı örtülü tavanının altına payanda likle Turk yazarlarını. Pop m u . için baraka da vermiyeceklerdayamakla uğraşıyar. Bu «hengâziğini ve yüzmeyi de severim. miş. Yedi yetimimle ne olacafız me» arasında üzerlerinde «DEPOrta oğrenimimi tamamlamak bilmiyorunıj» REM> yazılı jeepler, pikaplar. için daha bır yılım old\ığuna 10 nüfuslu Ali ö g e dayı, e v i . kamyonlar ortalığı toza dumana gore ders çalışmam da gerekının enkazı başmda kötü kötü boğarak dolaşıyorlar. yor. dusünüyordu : 0 Hayatta ne yapmayı düşü«En cok bir ay kaldı kısa. nuyorsunuı? Bingöl'nn kısı da maazallah. Turkıye güzeli seçıldikten Ebe Okulu karşısmda kurulu çaÇadırda kalıyoruz çolnk çocvlc. sonra, uluslararası bır manken dırlar ve derme çatma tabta ku Allab yardımcısı olsun fakir fuolmayı duşündüm. Sımdı Avrulubeler arasmda dolaşıyorum. Bi. karanın » pa guzeli de seçildiğime gore, raz ilerilerde deoremin en çok bu konuda ıvi teklıfler alacağıhasar yaptıiı Kıbns ve Derekas*mı sanıj orum. ran mahallcleri görünüyor. Ma«Neden herkes bu kadar sikî# Evlilik hakkında ne düşühallelik bir yanları kalmanıiî ikivetçi? Hiç tni yardım vapılmadı nüyorsnnnz? sinin de. şimdiye dek?» diyecek oldum. Evlılıği hiç düşünmedım. Elimde kâğıt kalem. boynumda 9 Hanri tip erkekler hosuKalabalığın arasmda bulunan fotoğraf makinesi. dikkatini çekinuza gider? bır genç : yor çadır onünde oturanların Ha. Uzun bo>lu, esmer, zekî ve sar tesbitine veya yardırn dağıt«\'e diyorsun bev?» dedi «Biz heıseyden once tahsıih maya gelmis bir yetkili «sanıyor\ardimlan sadece radyolarda lar beni Bir anda etrafımı saran # Güres sever misiniz? dinledik. Bir sürii yardım yapılkalabalıktan sesler y^ükseliyor Hiç gures musabakası seyret. mıs içeriden dısandan diye. Ayalvarmaklı: ma bizler burada her aileye bir medım. Fakat beni ilgılendırecegini «anmıyorum. «Ne olur begim bizi de yaz.» battaniye ile 34 kntn konser. # Ülkeııizde ya^amayı mı «Biz hiç yardım almadık, çoveden baska vardım (rörraedik. dü«üi)üyersnnuz? lnk çocak perişanız.» Üstelik yapılacak barakalar Ha Hiç suphesız. Turkıye benim Yutkuna yutkuna kendimi tahalka, borçlandırılarak da^ıtıla. ana vatanımdır v e her zaman nıtıyorum: cak. Evleri az veva »rta dereıçın orada yaşama\ ı du«ünurum. «Benim nörrvim gazetecilik. cede hasar sörenlere onarım 0 Sinema artisti olma>ı düDertlerinizi. dileklerinizi, duruyardımı yapılacak demislerdi. şünüyor musunuz? mnnnzn görmek, yazmak. Yar. Onu da vermediler daha. Dnru. Hayır. katijjen. dtm yapıp yapmamak yetkilile. mn ivi olanlar bu vardımı brk. 9 Müsabakaya katılmavıp rin bileceği is. Bfnim elimden lemeden evlerini vapıvorlar. F a . baska bir şey gelmez.» jüri üyesi olsaydınız, birincilifi kir fukara da çadır altmda veva kime verirdiniz? Bır genç kız fırlıyor kalaba. açıkta hâlâ beklivor. Bir kısmı Bu zor bır soru. fakat «anı. Iığın içinden ve düzgıin bir şı da elinden t e l d i i i kadar çamurrım Ingiliz güzeline verırdlm. ve ile : la kerpiçle evini tamire nerasi0 Bu resitli yarısmaların y a . vor, fakat Allab komsnn, bnn«Peki yetkililer niçin nelip bn rarlı oldnklarına inanıyor m u . Iarın çogu Binrol iin kısına da. perisanlıfı görmüyorlar? Gelsunuz? yanamaz. çöküp sider.» •inler de, üç aydan beri bn toGenç bır kı? ıcin. guzellık vazttn toprağın içinde nasıl vasanDaha ilerilere gıdivonım gerışmaları fevkalâde cazıp ımdıtını. üç aydan beri bir kere zerek. Bir baraka gosterdiler ve> kânlar hazırhyor. bile elini yüzünii >ıkamava vu n) yapılmış. Ömekmiş. Her ma# Tunns'ta îördüSünüz hiis. bvlsmıyanlann halini çörsiinhalleye bir ıki tane varjm's'a' nükabulden memnun musunuz? ler» dive, âdeta azarladı benı. vatandas sörsun dıvp «Orta'^nıa Hiç bır ulkede bu kadar sıcak Guçlüklp teskin etmeve çalı^ı5fi nüfıısln Bingöllıi bir aile hıınbır Iıusnukabul gormedım yorum genç kızı: «ıkıntıların kılarda imkânt vok barınamaz» sa zaman içinde çıderılme«ı ıçın dı\e dusuniiyorum çalışıldıgını sövledım. Ama o, Derekasaran mahallesınden ge«kimi kandınyorsun» der gibi çen YAMAÇ bucaâı yolunun sabir tuhaf baktı ve gıttı ğındaki şarampoldan bir su akıPersonel Mudurümüz Sayın Sonra Zülfe Atamıs ıçını dokyor kenar bahçelerden sızan. Su Nıhat Duygulu'nun muhtepis mi pis. Biraz ileride bır karem ağabeylerı, ve şirketimiz dın oturmuş kap kacak vıkjvor ortaklarmdan, bu suda. Sonra bır güzelce kovalarını doldurdu evine vollandı. Dr. Nejat Duygulu, Bingölün su derdini anlatmışlareşi ve oğlıı dı daha önce gravderler, dozerM\R\S, (THA) On iki >ıl ler enkaz temizleme faalivetinelun bir trafik kazası sonuönce çeşıtlı agır suçlar ışleycrek de su şebekesini de tahrip etcu Haklun rahmetıne kadağa çıkan Halit Köse (47^ ve nıışler. Bir kısım «emtlere günvuşmuşlardır Kederli aileMehmet Akgun (30) adlı ve «azılı de ancak bir kaç saat su verlsinin acılarına buyuk üzuneşkiya» olduklan belırtılen IKI lebilıyor. bir çok vatandas ise tülerımızle iştirak eder, Tankişi, jandarmalar tarafından Daşbulduğu su birikıntisine dald|rından mağfiret ve aile fertledağlı koyunde pusuyaöuşurl,leyor k H l j l k b T t n e bassağlığı dılerız. *Wüatita l klmse f dusunecek h$£de degij kl, PEGA PETROL VHL.OAZve 8oyleriEe yülarca kör Belediyp B~skanı Fa'ık Ertuğrul ENDCSTRİSİ A. Ş. kulu günler yasatan bu iki kışıçıroınıyor Bingolu bir an önce MENSCPLARI nin bır bağcıdan haraç almak suya kavuşturayım diye. Her ısterken jandarmalar tarafından gün dağ bavır kaynak arıyorlar (Cumhurivet: 7763> göriılduğü ve karşılıkh kısa bır bazı uzmanlarla. Bingölden ayçatışmadan sonra oldür.ildüklerıldığım gıin bir kaynak bulmus 20 Eylül Recep 29 n ögrenılmıştır. lardı galiba. Ama ne var kı bu su gelinceye kadar pis. mikroplu sularla idare etmek zorunda Bin göJlıi vatandas. o I= . 5.43 12 07 15.15 İS 11 19 4' 4 05 (Bastarafı 1. saıfada) E 1130 ÖM 9 22 12 00 ! ?1 " 5 5 Devlet Teşekkullerinde, kalıtelı •çı olmadığını, yenı alınan ışçıltrin efıtilip kalifiye ışçi haline getırildikten sonra, bu işçılerin Almanya'ya gittiklerini tesbit etmışlerdır «Binfollüleri bekleven asıl Depremden bugüne Kraliçe 1978'de uzay araçları (Bastarafı 1. sayfada) yıl sonra Ankara'da bana cia ugradı. Amerika'dakı ortak ^rkadaşlanmızdan konuştuktan ?on ra, konu tster istemez kendılıim den aradan geçen bır yıl ıçmrie uzayda kaydedilen gelışmelere doğru kaydı... Adapazan Lisesmi bitirdiktcn sonra bir smıf arkadaşı olan Yunus Bugay'ın ısrarlanna da\H namayarak Amerika'da yüksek Öğrenim volunu tutan Akbav, pro je mühendislisi dalında Kendını Amerıka'ya kabu) ettlrmıştır On celerı, atom denızaltılan ıle ılgili projelerde önemlı icatlcıîarı olmuş, sonralan ıse Amerka hükümeti uzayda yiıkselme karan aüp uygulamaya geçınco, Akbay*ı da denızm derınlıklerınden uzayın bilinme7lıklprıne çekip alıvermişler Bugün. aya ınen Apollo'ların projelenne önemlı katkılarda bulunuyor Akbay .. Aya inışlerl «çok başanlı re sevındıricı» olarak nıteleyen Akbay 1972 de aya ıki Apollo'r.un daha gonderıleceğını soyledı. Ikıncı u,uş da, bır bılım adamırıın ılk kez bır astronotun ."frıne uçacaemı da belırten Akbav, bundan bılımın buyuk kazançlar saglayacağı göruşünde . Şımdılık, odenek yoklugundsn Apollo 18, 19 ve 20 sayılı s» ferlerın ıptal edıldığıni açıkiayan Türk bılım adamı 1973 un «uzay laboratuvarlan vılı» o!acağını da soyledı «\ncak bundan sonradır ki, uzavda Ki!».lardan daha ileri bileiler sağlanabileceğini» de sözlerine ekledı. 1973 yılında uzaya gönderiiecek laboratuvarda teleskop ve çesıtiı bilimsel araçlar bulunacağım ve llu astronotun 26 gun süre ile uzayda araştırmalar yapacağını, iknoı gldişde ıse ,kl astronotun yıne laboratuvar a uzavda bul'isup 56 gun Kalacaklannı behrttı Evlı ve :kı kız çocugu baba^t Ismaıl Akbav 197a yılmda oıacaklan ise bır falcı gıbı dpgıl, bır bılım adamı olarak şojle anlattı: « Bugun Apollo oçuslannda kapsölleri cötüren füzeler bir kez kullanılmaktadır. Satürn5 roketlerinin önune 1 T H 8 yılında kapsül verine Boeinş "»7 ucaklanndan hirax daha bünik uçaklar konnlacak. Bu açaklar yeryüzüne döniislertnde rabatlıkla hava •lanlanna inebilecek. Bövlece bir füze en az 100 krz kullanılmış olacak. Bunun bir baska favdası da herhanjrl bir «iirPv için uzava bu araçla çıkildıfında daha önreden alırmış •e arızalanmı* bir vapa» uydunun yanına eidilecek, oracık'.a anzasi giderilecek Ta da dcjhş tirilecek. bundan sonra da uzar gemisi rsas görevi için vhriinge dejiştırebilecektir. Ya d» hrrlıan (fi bir eöreve çiderken ıstenen bir vöriingrve uçaktan bir 'apay uvdu bırakılahilecektir Bun dan sonra tsini tamamlavıp vıne bavaalanına Inecektir. Çalışnnlarunızı buna göre dbzenlivonız..» Akbay, Turkıye'ye eskiden kolay kolay gelmesine izm vrnlme digini ancak uzayda pek çok trnnunun sır oîmaktan cıkması nedeniyle kendısi gibi ötetci uzay bılginlertne de Izin venldığinı, bundan dolayı da «lecels vıl esi ve çocuklan ile Türkıye'ye dıntenmek üzere gelecegini soyledı. ONEMLİ BtR tTALTAN KOZMETtK MtESSESESİNlN ber yasta ve e|itim »eviyesinde KADIN VE • ERKEKLERE ARZETTİG1 t S İ M K  N I Taüpler, evlennde • trer gün bır saat kozmetıkler hazırtayarak ayda 240 Dolar kazanabileceklerdir tşe başlamak Içın tarafımızdan ucretsiz nümune gönderilır. Daha geniş bılsı ve mall bakımdan tafsılât almak ıçın vabancı dılde müracaat: MARILEN COSMETIC1 Via Catania İs. 45 Int. 43 19810O MESSINA (Italıe) (Ba=ın: Dert kumkuması Yardımlar ne oldu? İnşaat (Bastarafı 1. sayfada) Alpdemir Babüroğlu'nu şikâyet etti öte yandan. Imar ve tskân Bakanlıgı eski müsteşan, halen Arısov fırmasının vöneticilennden olan Turan Alpdemir, dün Cumhurbaşkanı Genel Sekreterl Cıhat Alpan ve Başbakan Nihat Erim'e birer telgraf çekerek. An kara tmar Limited Sirketi ve Ansoy firmasfyle ilgili haberlenmizde geçen, tmar ve tskân Bakanı Babüroglu'nun kendisivle Ilgilt iddialannm dogru olmadığını öne sUrmüş ve Babüro»lu'nun kendisinl, «Harabere cevirmeye çalistıjhm» ıddia etmistır. Alpdemir. Başbakan Erim'e çektigi telgrafta da «Sahı«lanmizın harabeleri özerine mamure kurmak mnmbnn değildir» demistir. BAŞSAĞLIGI T. Oknl (Bastarafı 1. tayfada) mamabdır. Fiatlar malivetin bir kurus üzerinde tespit edilmemelidir. Bo esastan hareket edilecek olursa okul ücretlerinde en az V» 50 indirim sağlanabilir. Savet bu indirim vapılraazsa ba?ta söyledieimiı ıribi fert sömürüsflnün yerini devlet sömürüsii almı» olur.» İki eşkiya Boğazici Üniversitesi bugün öğrenime başlıyor Boğazlçı Üniversitesi bugün törenle 6|retime baslıvacaktır. Törenden sonra eskı oğıencıİT oğrenıme ba^Iıyacaklardır. Bu yıl Boğazıçı Üniversitesi ne 250 öğrenci alınacaktır. ögrencilenn eınavlan 32 Eylül Çarsamb» günu yapılacak. yeni öğreiicılerın eğitimi ise Ekim ayı içinde başiıvacaktır. Devlet Doktor sıkıntısı ve salgın hastalık korkusu Bozbeyli'nin sözleri Pıof. Gölpınafh'nm >iik tehlike daha geride» dıyordu Bu neaenle, îktısadı Devlet Te bır gazetecj arkadas. «Bir iki av sekkiıllennın ı^çj eğıtım massonrası için cok endiseliviz. Karaflarmın boşa gıttığı anlaşılmış nalizasyon vok. Su yok. Temizlitır. fi herkes unııttu âdeta. Her taOenızlı'de, 2 yılda. bm ısçınm raf toz loprak içinde. Çıkacak Almanya'ya gıttığı bu her yıl, bir salçın hastalık depremden juzde 4050 oranında oldugu da daha büvük felâket getirir Bintesbıt edılmışnr. Parlamento hegöl'e. listelik doktor da vok.» >etı. dola\nsıvle ışletmelerın :"çı Depremden once yalnız merkez bakımmdan buyuk bır sıkıntıya de 7 doktor varmıs. Herkes âdedustüğünu de ılerı surmektedır. ta kaçmış sonradan. Gıdenlenn Istanbul Mılletvekılı Hasan Gunverıne ıse hiç tâvm vok. Sımdı gor, ayrıca. personel kanununsadece bır doktor var Bıngolde. dan sonra vine Iktısadi Devlet Bir de arada seçıcı göre^le gönTeşekkullerinde teknık eleman denlenler. İldekı 17 saglık ocabulundurmanın zorunlu olduğuğmın ıse 13 ü bos. hattâ kapalı. nun anlaşıldığını Delırterek. «Yan Hiç bır kövde h:ç bır bucakta ödemrlerin kalkma«ıvla. bu tekdoltor %'Ok. Sadece dort ilçesınnik elemanlar eskiden daha az de. Oenç, Kığı. Karlıova ve Soliicret almava baslavınca, ozel han'da doktor kalmış. müesseselerde çalısmak zorunda Yenı atanan Sağlık Müdurü kalmışlardır. Bu nedenle, Iktiçırpınıp duruvor ama nafıle, sadi Devlet Teşekkullerinde tek• \nkaradan bir türlü ses gelminik eleman sıkıntısı docmuştur» yor sesine .» demistir Simav Devlet Orman îşletmesi Müdürlüğünden Cins ve N e r i I S.N.B.Ç.Tomrult 2 S.NX.Ç.Tomru)c 3 S.N.B.Ç.Tomrulc 3 S.N.B.Ç.Tomruk 3 S.K.B.Ç.Tomrult I'karta N.B.Ç.Tomruk Iskarta KJa.Ç.Tomrui: Çam sanayı oduou Partt Adet 3 6 43 6 3 10 5 1 76 Deposu Na^a H KoyNaşa H KoyNaşa Hısarkov H Koy.\Taşa H.KoyN'aşa H.KoyNaşa Naşa Mî K T A R I Ade* 250 837 9782 1119 578 2101 1259 399 16325 »13 Dm3. Muh. bedeli 550 400 325 228 200 190 135 100 •'. T.S Geçıci Te tutarı 6900 13525 93860 6360 1791 10405 29TO 390 136131 167.206 450.324 3S66.818 371.715 113 730 729.222 284.398 51.785 6040 196 1 Yukarıda müfredatı gösterilen emvaüer vâdell açık arttırma suretiyle şartnamesı gereğmce 27 Evlül 1971 pazartesJ günü saat 14.00 de SIMAV Orman Işletme Mudurlufunun satış salonuııda toplanacak Komısjron huzurunda satışa çıkanlacRktır. 2 Talıplerın bellrli gün ve saatte tşletmemız Veznesıne yatıracaltlan temmata aıt mak buzlarıvle müracaatlan. (Ba^n: 20759'7747) YARIN : Bingöl'âe neler oluyor? == Z ^ = ^ ^S • TVLA BEHMl \ttAS : ıle • JAK ALEV • Misanlandılar jl» Evlül 1971 jstanbul ="1 lMaııuuij tM İhbar telâkki edilcli ^"j ı VEFAT AN'KARA, (Cumhuriyet Biiro<iu) Deprem bolgelerınden B'irdur ve çevresınde bugun gbk gurulCjmhurıjet 7762) tulu ve sağnak halınde yajışlar beklenmektedır. Meteorolojıden verılen bılgıye gore, Burdur ve çevresınde öre!likle öğleden sonra. gok gurültülü yağış beklenmektedır. Hava sı cakhğı ise en dü«uk 13. en yüksek 26 derece olacaktır. YER OÖŞEMELERI Bingöl ve çevresınde ise bugün yağış beklenmemektedır Ha. va az bulutlu ve açık olacak, haTünel Cad. 40/2 Tel: 44 72 96 va sıcaklığı 16 dereceye Kadar (tlân ık 4î0b 41) ı dıişecektır ' ^^z I Deprem bölgelerinde hava durumu Karadeniz Teknık Üniversitesi Rektörlüğünden ( flsistan ve Okutman Alınacaktır) Unıversıterruz Fakültelerimn çeşıUJ bölümierine baglı asağıda vazılı dallara imtıhanla « ı » tan alınacaktır. lsteklılerın, Memurlar Kanununun genel şartlannı haız olması, 33 yaşını gegmemış bu lunması. açılacak usan ve bilim ımtıhanını kazanmasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 1 Makina bölümu Asıs. sayısı: tlcktrık tjölumü *sıs. «an<ı: Transpor Tek ve Tek. Resım Kür. 2 ı 2 Geneı EleKtroteknık Kur Mekanık Kürsüsü 3 2 • Teonk (A!an Teo Modern i'ız) l 2 Makma Elemanlan Kürsüsü 1 3 Elektrık ölomelen 2 Mek. Tekno ve Mal Kürsüsü 1 4 tlektnB Matrınalan 2 Termodinamık ve Turbomak Kür. 1 5 Klektrık rahnk 2 Takım Te7gâh ve Fab Org. Kursusü 1 6 fiek lesıs ve tnerıi naklı 1 Aynı Kursu ıçın ısJetme Eko. 1 7 Avdınlatma Su MaKmalan Kürsüsü 1 8 Telekomun::<as\on l'ek ve frans Hat 3 1 Motorlar Kürsu^u 1 s Yüksels t rekans 2 Hesap Mk Programlama 1 ıo Uevreler 1 e»ırısı 2 lsı Teknıgı Kür^u^u 1 11 h!e':»ronık ve nndus Elektro INSAAT BÖLÜMÜ I 3 »MI'E.MAİİK Zerrun Mekaniğı 1 FİZİK HrtLt'M 3 Betonarme 1 JKOUMİ KOl. Yol ve Trafilc ı 1 Maden Yata^lan 1 Yapı Statıgı 1 2 l'atbık! Jeolon 1 JMHiK/l Yapı Malzemesl 1 ölçrne Hîdrolılt 1 1 FotogTametrı Tek. Mek ie Gene! Mulc&vemet 1 2 MİMARL1K BÖLCMÜ t Bına Bileısı 1 YİNE EN İYİSİ KİA RIOLUKS ACI • " KAYIP Meclisler çabşırsa yetkiye lüzum yok Başbakan Is'ıhat Erım. saat 16 da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın başkanlığında Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekın Arıburai, Millet Meclısı Başkar.ı Sabıt Osman Avcı ıle vapılan ortak toplantıya gıderken ga2etecllenr. çeşitlı sorularını cevaplandırmıştır. Enm, sabahki gorüşmeler tıak ŞABAN BiBER Muessesenıızin kıymetli elemanlarmdan Bolgeler Mufettişımız Sayın 19 9 1971 günu Hakkm rahır.eîine kavu«mu«tur Ccnazcsı 20.9.1971 fiunu fBUGÜX) Bakırkov Car^ı Camıınocr.. ıkındı nama7inı muteakıp, Bakıı'ioy aıle kabııstamna dcfnecn'lecektır Tar.n rahmet t\lıje. \ t I.E S I (.Cumhım\et 7764) Necati ŞATIR'ı Bır traiıK kazası «.ontıcu kaybetmenın buyuk uzuntusu içmdeyız. Cenazesı 20 Eylul 1971 Pazartesı gunü ikmdı "amazını muteakıp Şışlı Camıinden kaldırılarak Zıncırlıkuyu Asri Mezarlıgına tevdi edılecekt:r. Kederdjde ailesme başsağlıgı dıler.z. MLSTAF\ NEVZAT S.\XA> I A. Ş. MUracaatçjlann kısa bıyogTafılennl ve ttntıhans eîreceklerl vabancı rlıH beürtpn d nnl 11 Ekım 1971 günü saat 13.00'e Kadaı KeKtorlufeumuze gönaerrrıeıerı vahanra mııer u u ı u n da açık bulunan tngılızce t'ransızca. Almanca, Türkçe Ukutmaı>l:*ı Kaaroıarna ıalıp oıaniann aynca müracaatlan ılân olunur NOT: Smav gunlerl ve yer) müracaatçılara RektorlugTimüz tarafmdan oıia.nıecetmr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle