11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
vrilliams LectricShav* Sıcak hral»nj a eilt Itrt tnkll tret mıklnMİ kuü«nm«yt liftırır. LEC7RIC SHAVE bu mflafl y«k »a»nk *t«ktrikll tr«» mikloMitıin ««Jifmuını kotaylMtınr «• ımntfımuunı iki nticlln* ftkınr, umhuriyet Kurucusu: CTJNUS NADl KmaM] ızvr^m Shaw*ın birbirinden euzel hikâyeleHÎf eröel < toplayan eseri Uk olarak dülnat* çevrüdi. CEM TAYINEVt, Cafalo|ra ÎST. Cumhuriyet T757 48. yıl, sayı: 16928 Telgraf ve mektup adresi: Telefonlan 2 2 4 2 0 0 Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 22 42 96 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4209 I 13/1 inşaat zararlarını taşaronlar ödeyecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) tmar Limited $irketi'nin taşaronlar «racıhğı ile yaptırdıgı İnşaatlardaki hatalar, ijleri yapan taşaronlara düzelttirüecek, zararlar da bunlaıa tazmin ettirüecektir. Büirkişl raporlarryla eksöc ve kalitesiz malzeme kullanıldığı tesbit edilen Imar Limited Şirketince yaptınlan konut ve diğer inşaatlardaki eksik ve hatalar, bunları yapan taşaronlar tarafından duzeltilecektir. Imar ve Iskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu, taşaronlarm bilerek yaptıklan bu hatalardan meydana gelen zararlann hiç bir zaman tmar Limited Şlrketi ile Emlak Kredi Bankası tarafından kabul edilmeyeceğinl ve bunlann konut ve diğer inşaatlan yapan taşaron firmalarca karşılanacağını, zarann bunlara tazmin ettirileceğinl söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Başbakan parti liderleriyle görüştü Bozbeyli ve Feyzioğlu: «Meclisler tatüe girmeden reformları görüfmeli» 1 Eski müsteşar tmar Bakanı Babüroğlunu Başbakan a şikâyet etu TBMM çolışırsa yelkiye lUzum yok,, ANKARA, (Comhuriyet Büro«u) Başbakan Nihat Erim, dün DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli üe MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ile yaptığı görüşmeler den sonra, .Meclislerin tatile girmemesi halinde, Yetki Kanununa gerek kalmıyacağmı« büdirmışür. üderler, partüerin hükümetin sev kedeceği reform tasaruannm görüşülmesi için MecUslerin çalışmalarma devam etınesini uygun bulduklarını ve diğer partUerin de bu teklifi benimseyeceklerine inandıklannı söylemişler, bu rada, Yetki Kanununun iktisadl konularda kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Başbakan Erim, daha sonra, Senato Başkanı Tekin Arıburun ve Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı ile birlikte Çankaya Köşkünde, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kabul ediimi;tir. İki saat süren görüşme so(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 18 yaşındaki Türkiye guıell Filiı VuraJ dün geoe Tnnusta yapılan yarışma sonunda «1971 Avropa Güzeli» olmuştur. 1952 yılmdan bu yana ilb defa bir Türk güzeli, «Avrupa Güzett» olarak taç fiymiştir. 22 ülkenin katüdıiı seçmeler, Tanus Spor ve Sergı Sarayında yapılmış ve Türldye saati ile 03İM de son» ermiçtir. Tınşmada Avusturya'lı V'rsnl» Lllich ikinci, îsveç'li Leana Anidson üçünctt, Frar.sız Miryam Stocco dördüncü Hollandah Laura Moldei beşinci olmuşlardır. 174 boyundakl Filiz Vural'm ölçüleri 83 •frl 90'dır. Vural, Avropa Güzeli olduktan sonra. (AF). Cumhurbaskanına da bilgi veren Erim bugiin Ismet Inönü ile görüsecek BURDUR YE BINGOL Bingöllülcr şimdilik çadırlarda \e kendi fayretleri ile yaptıklan dcrme çatma tahu kulübelerde yaşamaya çaüfiyorlar. Ancak cU knlağnuU. Ayaılar başladı mı çadırda ya«a<na olanakUn da kalnııyacalt Prof. Gölpınarlı'nın Ynnus Emreyle ilgili konnşmasını Sıkıyönelim ihbar telâkki eHİ BSKİŞEHİR Büyük halk oearu ve düşünürü Yunus Emre, Eıkiıehir'in Mihalçık ilçesinin Yunus Emre köyünde, ölümünün 6S0. yıldönümü nedeniyle düa yapüan bir törenle anıimıştrr. Yunus'un mezarının yanında bu lunan Yunus Emre Müzesinin de •çıldığı törene, Kültür Bakanı Müsteşan, Eskişehir Sıkıyönetim Komutanı, Vali, esld M 1 EğiUİ tim Bakanı Prot Orhan Oğuz, J»rof. Abdülbaki Gölpınarlı, generaller, yüksek rütbeli subaylar ve binlerce halk iştirak etmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) SENATODA 2. GÖRÜŞME BUGÜN (Cumhuriyet BürosnJ Tıirkiye Cumhuriyeti Anayasagının bazı maddelerinin değistirümesi ve geçici maddeler eklemnesi hakkındaki Anayasa değişıkliği tcklifinin, Cumhuriyet Senatosundaki ikınci görüşmesine bu sab&h 10'da başlanacaktır. Bılindiği gibi Cumhuriyet Senatosu, değişikhk teklifinin birinci göruşmesini 13 Eylul 1971 Pazartesi gunü tamamlanuş ve teklif Millet Mecüsinden geldiği seküyle aynen kabul edilmişti. Içtüzük hükümleri uyannca ikincı gorüşmede, Anayasa değişikhği teklifinin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, ancak maddeler üzerinde verilecek değişikhk önergeleri hakkında, önerge sahipleri konuşabileceklerdir. Maddeler ve teklifin tümü açık oylamaya sunulacak ve değişiklik teklifi ikİPri görüşme aonunda da aynen kabul edildigi takdirde kesinleşecektir. Devlet sektöründe işçi eğiKm masraflarınııt bosa gitiiği anlaşıldı tZMİR, (THA) İktisadi Devlet Teşekküllerınde iddia olunan isral ile sivil ve askerî dinlenme kamplanndaki harcamalan araştırmak için kurulan parlâmento heyeti, Ege Bölgesinde 3 günden beri incelemeler yapmaktadır. Afyon Milletveöli Rıza Çerçel başkanlığındaki heyette, tstanbul Mületvekili Hasan Güngör, Ankara MiUetvekill Yusuf Ziya Yağ cı, Hatay MiUetvekill Hüsnü Özlcan. Kastamonu MilletvekiU Mus tafa Topçular, Çanakkale Milletvekili Mesut Hakla Onur bulunroaktadır. Heyet, Afyon, Denizli, Daiarnan, Söke ve îzmir'de yaptığı incelemelerde, bilhassa tktisadl (Arkası Sa. 7, Sii. 4 de) Sıdıka Inak, dertli: «7 yetimimle ortada kaJdım. Hiçbir yardım da almadım. Çocuklarla ne olacağız bilmiyoriBn» diye yaknuyor. Susuzluk en büyük dert Yazı ve fotoğraflar: Mehmet MERCAN BingbTü gezerken içi burknlayor insanın. Tek tük ayakta kalabiimiş yarı yıkık, yada çatlak konutlar arasında çadırlar. T^ıfcS? artığı tahtalar biribirlerine çatılmak suretiyle yapılmış kulübeler ve bu ko. nutlar(!) arasında ne yapacaklannı şaşırmış perişan Bingöllüler... Kimsenin bir şey «nlatmasına lüzum yok. Yalınayak ve yırtık esvaplı çocuklar, dünyanın bütün derüerini yüklenmiş gibi yüz leri kınş kınş büyükler, geçirilen felâketin büyüklüğünü anla(Arkaa Sa. 7, Sü. 4 de) Mini etek ve uzun favori, saç yasak SİİRT, (THA) Sürt Valisi M. Fahri Cantel, orta dereceli okullara gönderdiği genelgede, kızlarda mini eteği ve ince çorabı, erkeklerde de uzun ıac ve favorileri yasaklamıştır. Vali okul mCdürlüklerinden, emre hassasiyetle uyulmasını istemiş genelge, öğrenci velileri arasında memnuniyetle karşılanmış. tır. "Y. Okul ücretleti toH fazla,, j ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Merkez Yonetim Kurulu üyesi Samsun MUletveküi Yaşar Akal, Devlet Yüksek Okulu baline getirilen özel okullarla ilgili olarak basna verdiği demeçte, «Fert sömürtisünün yerini devlet sömürüsü aldı» demiştir. Akal'ın demeci şöyledir: «özel Tüksck Okullar, uzun süre devam eden gayretlerden sonra Devlet Yüksek Okulu haline getirilmiştir. Bundan amaç eğitimin kâr aracı olnıaması idi, kanun bu maksatla çıkarüdı. Bu kanun geregince kurulan koordinasyon kurulu toplanıp okul ücretlerini tespit ve ilân etti. Ancak bu tespit, kanunun mâksadına \e ruhuna aykırıdır. örneğin: Bir özel Mühendislik Tüksek Okulu 6.000. TL. iken Devlet Yüksek Okulu olunca 5.400. T.L. oldu. tndirim genel olarak "'• 10'dur. Bu, çoğu dar gelirli aile çocuklan olan öğ rcnciier için tam bir darbe ol muş ve özel yüksek okullarm devletleştirilmesine bağlanan u mutlan yok etmiştir. Koordi nasyon kurulu tekrar derbal toplanraalıdır, kamu hizmeti olan eğitim dün bir takım kişilerin elinde kâr aracı idi, çfandl devletin elinde sömürü aracı ol(Arkası S*. 7, Sü. 7 de) Kraliçe, Dünya çapında manken olmayı düşünüyor TUNtîS, (a a) Avrupa güzeli seçilen 18 yaşındaki Türkiye Güzellik Kraliçesi Filiz Vural, dün taç giydikten sonra, kalmakta olduğu Tunus'un en luks otellerinden bırinde dürenlediği basuı toplantısında gazetecilerin sOrularını cevaplandırmıştır. SAKARYA IAFERIHIN ElllHCI YHDOHUMÜ (19211971) Üzerinde bir bluz, ayağında mımşort olduğu halde gazetecilerin karşısına çıkan Fıliz Vu ral, gazetecılerin sorularını cevaplandırırken, evlenmeyi hiç duşunmediğinı, sinemaya geç mek hususunda da henüz karar vermedığini belirtmıştir. Fıhz Vural'ın gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar şoy edır: • 1971 Avrupa güzeli seçilmeniıin hayatınızı değiştirecefini düşünüyor mosnnuz? Muhakkak kı evet, hiç d"eğil. se onümüzdeki 363 gün süresince. (Arkası Sa, 7, Sü. S da Gazi Eğitim giriş sınavları 18 Ekim'e ertelendi NÂSiT HAKKIJİLÜÖ ANKARA, (ajı) Gazi Eğitım Enstitüsü'nün 27 Eylül Pazartesi gUmı yapüacağı bildirilen giriş sınavlan 18 Ekim 1971 gunune ertelenmiştir. 19711972 öğretim yüına 1 Ekim'de başlaması gereken Enstitü, Millî Eğitim Bakanlığı kararıyla 1 Kasun" da açüacaktır. Öte yandan Hacettepe Ünıversıtesinde aday kayıtlarma bu sababtan itibaren başlanacaktır. Tıp Fakülteleri ile Dişçuık bolumü, Eczacılık Fakultesi, Kimya, Fizik, Maden, Jeoloji Yüksek Muhendishği Fakülteleri için 350 ağuUklı fen puanı, diğer bölüınıer için de 300 agıruklı puan alan ögrencilerin aday kayıtlanmn ya pılacağı açıklanmıştır. BUGUNDEN ITIBAREN 4. SAYFAMIZDA Istaubul l. Ordu ve Sıtayonetim Komutanlığı Askerî Mahkemelerinde buglın Mahir Çayan OZGEN ACAR ve hücresi mensuplan ile 83 sa nıkh dâvânm duruşmalanca devam edilecektir. « 1978 ydında uzaya giden füzeler dönü?leSıkıyönetim Komutanlığı 3 nu rinde rahatlıkla hava alanlanna inecek... Çalışnnaralı Askerî Mahkemede, Mahir malanmızı huna göre düzenliyoruz» sözlerinin Çayan ve hücresinin Met« Has salıibı 41 yaşındaki bir Türk bılgınıydi ve Talıp Aksoy'un kaçınlışı üe «Denizlerdeki atom denizaltılann projelerin400 bin hra fidye ahnması nlayıden tutun ve son olarak Ay'a inen Apollo'lann iın duruşması yapılacaktır Duprojelerine kadar> bıllmın en son gelişmelerine ruşma, saat 9 da başiıyacak va büyük katkısı bulunan bu bilgin tsmail Akbay' tanık olarak hizmetçi Müyesseı lsmail Akbay, Ay'a ilk ajak basan astronotlar Neil dır. Sanusta, Mete Has ve eşi, Kadir Armstrong, Michael Collins l e Edwin Aldrin ile Geçen yjl Eylül aymda Florida'da tanıştığım Has, Mete Has'm kızı, Talip t.kBaşkan Nizon'un imzalannı kapsayan pliketl* Akbay, yaz tatiline fürkiye'ye geunce tam bir soy ve eşi Yıldız Aksoy, şırket görüliiyor... (Arkaa Sa. 7, Sü. 7 de) 1 müdürü. muhasebeci Nihat üysal ^ ^ H ^ ^ ^ ^M^^H ^^MH « ^ « W MB^HH» «^^i^iM ^K«« ^^HHI ^1K«^ «^^^ C«^H^ ^^^iMB OMK^M MH^^ ^^HM^I dinienecektir. "1978'de uzay araçlan havaalanlanna inecek,, Plâketin yakından görünüşü... Duruşmalarda ianıklar dinlenecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle