20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
:3 Eylül 1971: CUMHURİYET SATFA BEŞ *•••••••••••••••*•••••V*M « » * • • > * * « ••• • • •»• ^ııııııııifiııifitıııııııınııııifitııifiıııııifiTiııifiıifiıtrnfiifrfrfiıtifiıiftıııtrtffiııııiftııırıııııiffiııııııııiftmib ^^^^^^^^^^^^^^P^^İ^HPISPHH|HHHHHHB meyen bir »ey de degildi ~ 12 Mart sonrası Tahran'a giden bazı AP ve CHP mil jjŞ letvekilleri, tran'ın • berbat 5 Şems birasını votka ile ka. E rıstınp hallice içince, bîr ~ APIi, CHPTiye dönüp «Çatı = yıkıldı. birlikte altında kal E dık. Beraber kurtannamız H lâzım.. Bıraz sabır lâzım, ^ sonra elblrliğı yaparsak bu Ş badireden kurtulabiHrîz. Bız E simdi mecburen susaeaftz.. ~ Zamanla sırası gelince bir jŞ Bakan hakkmda bir genso = ru dayarız.. Baktık ses çık = mıyor, ardından bir genso 5 ru hükümete, siz de destek 2 lersenİ2 yıkarız. Kurtanrız S demokrasiyi!..» demişti.. ~ Nitekim zamanı gelince 5 Censorn veriîdi bir Bakan E için.. AP vaıiyetini aldı ba. zı konnlarda, el pesrevleri = yaptı ve son olarak da Erim ~ hükümetine. kannn Inıvve 2 tinde karamame konvnnda ^ elenae çekiverdü. = Senato Başkanı APli, Mil. = let Meclisi Başkanı AP'li. = komisvon baskanlan APli. ~ komisyonların çoğnnlnfa ^ AP'li, AP Senate ve MiUet = Meclisinde ço$nnlnkta, ama s iktidarda defil... Haknmet E «paçal», ekonomimiı jibi S «karma»! 5 AP, elense |çek meyebaşladı!.. Fikret OTYAM Anayasa degisikliği ve gerçek KORIDOR sorun Turhan ILGAZ ^^ i TEŞEKKUR lamento'da 7 gün • Hastalıgımın teşhıs ve tedavifinrte gosteımi'ş olduğu yakın ; • alâka ve ihtımam dolayısıyle, ornek ve değerlı irsan, buyuk • I hekım S.S.K. Nişantaçı Hastanesı Fızik tedavi ve Romatızmal l i Hastalıklar Mütehassısı Sayın 2 !Dr. TalâtSöflütlü'ye I j ; en derın mınnet hıslerımle tejekkürlerımı «unarım I SAMİ AKYCZ •••• (Cumhuriyet 7760) Sanki tek eksfftıniz bnrmu« gibi bir «lâklâk» mo. dası ivice sarıverdi ynrdu.. Ovsa her köse basında, her •dada, her toplantıda yıllar yılı oynanan oyun bn defil miydi? Şiradileri iyice sok*£» düştö... «Lâklâk ile olmaz oğlum..» Güzel Sanatiar Akademi. si'ne girdiğim yıl, 1943 müy. dd nejdi, atelye bocası hep kızların resimleriyle ajrasıyor, atlıyordv erkekleri» «Hocam. bızım resımlere ne zaman bakacaksımz?» deyince, boyo benden bir hayli kısa olan sevimli hoca ya. kama yapışmı», atelyeden eıkartmaya n|r»«ıyordo, bir. likte çıktık. sonra 195»de yanan saravın kırmızı kalın halılı merdivenleri önüne kadar çeldik, kenetlendiğimiz için birlikte elli . alt. mı« basamaÇı yuvarlanarak indik, fren yaptıgımız za. man Müdür rabmetli Bar. han Toprak'ın ayakları di. bindeydik !. Resmi değil de, merdiven. lerden bocayla böylesine giizel inmeyi yapan ba öfren. ci, yani bendeniz derhal • tek atelyeden alınıp bir üst sınıfa. Çallı Ibrahim'in atelyesine veriimistim !. Atelyenin en kiiçük öfrencisiydim.. Rabmetli Çallı Hoca, haftada iki kez çelirdi atelyeve.. Resimlerin kritiğini yapardi Bir afabeyin (o zamanlar bir vaş büyüğe afabey, abla denirdi Akademi'de) resmine bakan Çallı. durmadan konasan, resmin neresine nasıl bova sünnesi grerektigini kestiretnfvtn, ancak bovasının bittifeini söyleyen ağabeye, mânidar bir sekilde sardv : Ne sürecektin bnraya? I.âk siirecektim hocam.. Çallı, elini »alladı, ç«k konu«ma«ını imâ ederek, <Lak lâkla olmaz oğlum, burava karmen kırmızı gerek'.» deviverdi.. Ne zaman ISklâk olsa aklıma rabmetli Çallı gelir. Sağ kalaydı. nice lâklâklaraalara tanık olacaktı kimbilir ve hemen yapıstıracaktı söıünü : • Lâklâkla olmaz..» Bn lâklâklar yetmeznm Jibi şimdileri sokaklardan, evlerden, balkonlardan, salonlardan, mikrofonlardan jeçilmiyor lâklâktan.. İşi zor.. Zor ki zor.. Velbasılı kelâm, Sayın Erim'in isı zor.. Bnnn, to. rnnn bile anlamıs olacak ki, «Büyiiyunce ben futbolcu olacağım» divor verdiği demeçt« Gerçek saçlalar güçlenir. sanıklar yargıçmıs çibi pa. lazlandınlırsa elbette sonu lâklâk olnr böTİe.. Affedersiniz ama, bnnea yolsnzlnklar, yolsuztnk »oy. sun iddialan ne olda? Hesap soralması çerekenler bakınız, hesap seran dumma seldi demokrasi ffrefi!. Sayın Koças, «Bomba on. bes gune kacfar patlavacak» mr ne demisti geçenlerde? Bomba değil, lâklâkmı; meğer.. Bjksanıza sokaklar. da lâklâktan seoilmiyor.. Üstelik pek de ncuz, çifti bes papel A] birini vnr öbnriine. lâklâk da lâk, lâk. Iâk da lâkUk» Bir Iâk lâk da AP'den... En güzel lâklâkı Adalet Partisi Genel tdare Knrnln yaptı. Başbakan Sayın Erim' in. kanun kuvretindeki kararname istemine lâklâk dedü. Oysa bunu nicedir isteven, devri saltanatlannda soıiinü eden yine Demirel ve AP idi !AP, Erim'e «Yoh yoh.. Lâklâk» deyip ilk resmî çıkısını yaptı. Zaten beklen. Artmalı, arttırılmalı! Bu hayat pahalılığında ne yaosm parlamenter? Yapılacak teıî şey, Et ve Balık Kurumu gıbi bi raz zam, şoyle 2200 liracık kadar bir zam.. Millî Birlik Grubu ödenek ve yolluk zamlnrına karşı çıktı Cumhuııjet benatosu Mıilî Bırlık Grubu. Parlamen'o uyelerımn odenek ve volluklarma. 1 sayılı kanunun 1. maddesını değıstırmek suretiyle yapılacak zamma karşı olduğunu açık lamıştır. , Onerilen kanun teklıiıne ıınza atanlardan bırmın de C. Senato | su nun MBG'na bağlı tdare A1 mırlennden olması nedenıyle, kamuojunda meydana gelebıle, cek yanlış anlamalara kar=ı, MBG Başkanvekılı Mucıp Atakh tarafından yapılan açıklama da, «Parlamenter maaşlan^la ilgili olarak Cumhurivet Senatosu iki idare âmirinin vapmış olduğu teklifin, crubumuzla ilgisi yoktur. Bu konu Baskanlık dıvanlarını ilsrilendlrmektedir. Gru bumuz teklifin karsısındadır» deaılmektedır. Bir teklıf varmış, Anayasa gereğıymış derken ödenek ve yollujt tutarı brut 12600 liracığa, \ani net 9800 liracığa çıkarılacaKmış.. Çıkanlacakmış değıl, deragap çıkarılmah. Hattâ 22ı^O0 oımalı ki, sayın parlamenterler bıraz kendilerine gelmeh, bu hayat pahalılıgının baskîsından kendılerını sıyınp yasama görevlerinı daha candan yapmalılar.. Parlamentonun çeşmelerınden geçen gun kurtlu sular aktı.. Mılletın temsılcıienne nasıl reva gorulur bu? Taşdelen suyu ıçilmeh, yemekler Taşdelen ıle yapılmalı, eller Taşdelen ile >ıkanmalı. Evlerınde de böyle o t nıalı.. Bır tavuk otuz lıra, etın kilosu vırmı, otuz, sucuk kırk, pastırma bılmem feaç, Başbakan Sarın Erim, «tçki vc sigaralarınızı Bönül rahathğı içinde içına de dedı. eh bunlar hep para ıster, seçmenler, camı yapnrma derneklen ku\TViteta. telefou, mektup da zam gordü veiüasılı kelâm parlamenterlerımıze za ten vetmeyecektı 7 C ) 6K Bız. fildışmden gemıler. atlastan velkenler, ıbnsımden haiatıara sahıp tılolar kıırmıiî bn toplulugun torunlanyız. üç beş bın lirayı savın v vekillennızden ını esırgeveceğız .N'asıl olsa «eçım meçım laîı da vok bı. seçmen «vıcdansızlar» talan dıyemıvecek. Ol sebeple maaşlar. voiluklar en azmdan 2260ü. yahut 32600 oldurulmalı Nasıl mı? Gayet kolay. başkan sorar: «Kabul edenierv» Parmaklar kalkar.. «Kabul etmeyenler?» Baskan snnucu bıldınr«Kabul edılrmştır elendım » andalyaların dağılısı AP CHP .... DP MGP ... MHP .... MP BP YTP .... Bağımsız Boş Toplam Anayaaa değijikliğini, iktidarı aldığı günlerde düşunmeyen. gimdi, değişikliklerle, 27 Mayıs'm verdiği bazı haklanndan soyulan Anayasa kuruluşlanna karşı büyük saygısı olduğunu, gazetemize verdiği özel dcmeçte acık seçik ortaya koyan Sayın Ba;bakan, bu değisiklıklere gerekçe olarak, ülkenin •içtcn ve dıştan bîr siiikastle» karşı karşıya olu?umı göstermiştir... Oysa. Devlet. 12 Mart'tan sonra geçen altı buçuk ay içinde. altı buçuk yıldır AP iktidarınm sorumsuzluğu içinde gösteremediği varhğını ortaya kovabilmistir. Hem de ajmı Anayasa ile .. Türkiye'nin gerçek sorunlan baskadır. Bu gerçek sorunlar, bir Maliye Bakanımn «Personel Kannnu deylnce saclannın diicen di961 Anayasası'nın 35. maddesımn değl?tirilerek yolcu edıldîgl ken oluşııdar», bütçenin yansma şu günlerde Parlaıaento'ya yeni bir kanun teklifı gelmış buvaran personel giderlerini karşılalunuyor. Bu teklif, parlamenter ödenek ve yollukJanna oır yacak para bulunmayışıdtr, nümıktar daha zammı öngbrmektedır. Ikı senatör, llgili lcafusun yansmın okuma >azma bil. nunda bu konuda bir değişiklık tekllt etmektedırler. meyi<si. kamını doyuramayışı. has Oysa mılletvckill ve senatörler daha üç ay önce dolgunea bır talandığmda hâ'â daha hocanuı zam almışlardı. Gerçı bütün vaz boyunca da soluk almadan nefesinden medet umuîudur... çalışmışlardır. Ama. üç ay gibı kısa bır süre sonra yeni bır Daha da sayılabilir. zam tstemek, kolay ızab edüecek bır davranış olmuyor Anlaşılan, teklıf sahıplen, 961 Anayasası'nın bazı maddelen Temel hak ve özgürlüklerm yolcu edılirken y&z boyu yapılan «fazla mesaı nın karşıu•kvtüye kıttlantldi» gerekcesiyie gını ıstıyor!~ smırlandırılmasıyla iistesinden je linebilecek midir bu sorunların?... • •• Ama, kararlı bir yönetimtn, drKanun kuvvetınde kararname.. neğin kamulaştırma hakkındaki Kuvvetli kararname.. 3S. madde doğnılfusunda çıkartaKanun kararnamecağı «kannn süeündeki karamaKuv\'etli kanun.. = melerle» kısa vadede halledebileKararname.. ceği sorunlardır bunlar. Ve AnaKanun.. E vasa suçlusn AP. is hak ve özgürMuhtıra.. E lüklerin kı?ıtlanma<nna gelince Üçuncü madde. E göbek ata ata karşıladığı Anayasa Yok, b:r takım kelımeleri rastgele sıralamıyor, gelecefc haktaı»Ş değişiküeindç. böylesine bir uyda tahmmde bulunmaya çalışıyoruz!. ~ guîamayla jTİzjtize gelince «HaE yır» divebilmektedir! . Muhtır^' = da en açık biçimde suçlanan AP'= nin bu cesareti nereden bulabildiE si, ibre*le düsünüleeek bir konuE dur.. E Bu karşı çıkı^, bu «Hayır» de= ~ me cesareti, ilerde. 12 Mart'ı ama. E cından saptıracak niteliktedir.. E Bunu jrormemeğe olanak var mı? Neydi 12 Mart? Bir suçlama. ve 0 Anayasa değişikliği f5bir CHP liye savundnrmaŞ riişmeleri sırasında, Ekrem nın vararlarından «Ö7ettı = ivedilikle çarelerin aranıp bulunAcuner'in krndi adına değiAPIiler de hak verditer ^ ması emriydi .. Suçlama açısınşiklifin tfimii üzeriıute jap Başkana.. dan baktıkça, çare olarak 12 Ş Mart'ı izleyen günlerin uygulama. tıjh konıışma devam eder# Bıraz da gazetecılerden E ktıjj^ISoçaş, Genrl Kurul larında kurulan mahkemelerin .söz«delım: Parlamentpdakı E suçlu sandalyelerinin büyuk bir salonSndaki bir görrvliyi ça iki afans mııhabın arasmdaE kısmında da AP yöneticilerinin fırarak bir şeyler söyledi %e kı «eramrr tartışmast» A.A. = oturması da gerekiyordu.. Ama Sörevli doğnıca tntanak kânın galibiyetıyle sona erdı.. ~ bu istenmedi .. Demokratik Partiplerinin not aldıklan bölA.A. muhabiıi «Galatı tneşE lamenter Rejim'in erdemi uğruna meye seyirtti... Acuoer kohur». THA muhabirı de = ortaya çıkan çelişkiyi benimsemek nuşmasını bitirmiş. salon«GaJatı mes'nr» dendiğini iddan çıknordu.. Merdivende dia etmişlerdi. Sözlükler, A. rorunda kaldı kamuoyu .. Ama i?Şiııasi Orrl'lr karşılaştılar.. A. muhabirinin iddiasını doğ te bu çelişki, giderek büyümekte«Tebrik ederim Ekrem» deruladı.. dir .. Anayasa değişikliğini kendi Milli Ecitim Bakanı Ve dine verilen bir taviz olarak yo0 Koskoca yazı da Partokalastılar mmiayan AP. şirodi «kol istemeklamento çatısı altında koritedir. . dorları koşturarak eeçiren Parlamento muhahirleri aÇiinkü AP, üç beş sorumsuz rasında en tutulan fıkra şu: vönetici yüzünden Türkiye'deki Karınca. bütün vaz delibozuk gidişin, bu bazuk gidişten ler fibi çalışmı». ki$lık erçimlendikleri ölçüde, sürüp git7açını toplamış.. Knvnık so mesinde çıkarı olanlarm sesleri kumundan akmış ter İlk Sncelik alan bir kuruluş durumukarla birlikte. söminesinin na getirümiştir. basında piposnno vakmış, Bir 27 Mayışçının, bundan bir ayaklannı uzatmı$, vorçuniki yıl önce, birtoplantıdakisöz luk çıkarıyor. Ki. birden lerini anrmsiyoruz.. Gazeteci olakapı çalınmıs. Açmış bakrak izlediğimiz toplantıda, o 27 roıs, Aeusto* böceei SırMayısçı, kendisini dinleyenlere, tında nefis bir \izon manAk devrimin. de\Tİmcilere muto.. «Merhaba» demis 4çnssallat olanlar yüzünden nasıl yoztos böcffi «Yazı Kopakalaştığmı anlatmış. «Devlet idaresibana'da eeçirdim. simdi de ni «onunda ihaleye cıkarmak zoLondra'va çerivonım. eiderrunda kaldık.. Ek.«iltme>e katılanken Paris'e uğrayıp uardrolar siyasi partilerdi. En cok fiyat bumtı yenileyecefim . Seni kıranın üstiinde kaldı devlet» dede bir görevim dedim . * Kamisti... 2T Mayıs'ı yapan ulus, bu rınca bir Acııstos böceğine yüzden onbir jil sonra bir 12 bakmış. bir de kJiıınm vaAHMK1 NLSRE1 TUN4 Mart'a gerek duydu... Bu kez de • Senatoda. Anayasa dedevletin «ihaleye çikartırmamafiğışıklığı teklifinuı gdrüşmedır» en büyük düeğimiz .. leri (bırincısi) uzadıkça uzuyordu.. Senatörler de yakınır olmuşlardı bundan.. AP Grup Başkanı Ahmet Nusret Tuna'ya düstu vıne is... Bir grup yöneticısmden dığenne gidıp, «Esascn anlaşmava varılmıs bir konuda» Milletvekiü Senatör aaha çok sozu uzatıp zaman .... 224 88 kaybedilmemesıni istedı silt sık .. .... 140 34 • Göriişmelerın uzama41 8 sından vakınan Senatoda. APli senatörler. cesitli mad 14 10 deler uzerinde Anavasa \c 1 1 Adalet Komisyonu Başkan\ekili CHP Tokat Senatörü 4 Zilmi Betil'in kılı kırk va 2 ran konuşmalarından Ö7etlikle vainnmadavdılar. Ko 1 /IHM BhTIl misTon Başkanı Refet Ren16 deci'ye. maddeler iizerınde nındakı avnadan vaıısıyao 7 bilçi vermek gerekiyorsa. suretine. «Kopakabanadav 7 2 bunu kendisinin çahuk çadın ha? demiş. Londra'va buk vapı\ermes>inı sövleıegidiTorsun ha? Paris'e uğr»MBG 18 cek oldular.. «\eden?» dedi vıp eardrop veniievrcpksin CBK... 15 Rendeci. Ve CHP'den geleha? Pariste bir La Fontaibüecek her tiirlü karşı çıkıne vardır.. Git ona benden şa karsılık. decisiklikleri selâm sövle:» Muhasebe yardımcısı aranıyor Sınai bır Anonım Şirketın Karaköy . tstanbul merkezinde çalıştırılmak üzere; 0 Yüksek Ticaret veya Tıcaret Lısesi mezunu, # Maliyet ve Tıcaret muhasebelennd'e en az uç yıl çalı«mış, # Ticari muamele ve u«ullerınde bılgı ve tecrübe ^ahibi Bayan muhasebe yardımcısı alınacaktır. îsteklılerin el yazılı tercümeıhal'erı ve yeni çekılmiş bır fotoğrafla Posta Ku. tnsu 456 tstanbnl adre«me muracaatları rica olunur. (Cumhuriyet 7756) âktüolife İLÂN Karaman İplik ve Pamukln Mensucal T. A. Ş. Müdürlüğünden Fabrikamızda bulunan 40 ton Temiz Oslüpü, 3 ton Ha», 102 ton Telef, 3 ton Müstame! Kanevıçe, 7 ton Iskarta Bobın tpliçi ve muh'Plıf kalem thtiyaç fazlası mabeme açık pazarhkla 28 Eylul 1971 Sah günO saat 10.00 da fabrikamızda açık pazarhkla sstıtacaktır. Bu satışa ait şartname, Fabrikamı* Ticaret Şefliguıden bedetsiz olarak temin edilebillr. Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta veya diledlğine yapmakta serbesttir. (Basın: 20702> 7755 K. PARLAMENTO'NUN '•1"V T. C. BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Yapı ve İmar İşleri Reisliği YAPIİSLERİ 5. BÖLGE MÜDÜLÜGÜNDCN ANKARA ~., j» Knmune « kanun perfğmce î<»72 nlına «an o'arsk 24W «snlı Ramınım 31 madde«in? erir» itannlı ?art u<îulü ile eksıltmeve konul2 î«ın kesıf bedeli ? 987 000. Hradjr. 3 Eksiltme Ankara'<la Yapı tslert 5 B«!»e MudürlüSO Eksfltm Kom1«;vonunda 10 91971 Persembe günti saat l«30'da l k • Kksütme ParTname*.! ve diŞer evraklan Yapı t«!ert 5 BÖIce Miidürlüfi) Eksilfm? Komi«vonımfla eörülebilir. 5 Ekv.lrmrv» sirebilmfk 1cm 1<!t^!tiil»nn : A r.?3finno tsrahk »ecid fprmnvmi B !»>7i vıljna aıt T'earpt OCISM hplepsinl C M'lraraat dilpkcplprivlp h<rl1ktp vprprp'<lfrt rirtsilTne Sar+namp^ndp bplırtılprı v> usuiiine gore hazîrlanmıs » olan> a> P'.ân ve teçhızat bevannampsint. b> sermave ve kredt imMnlannı bildtTen ma!i durum bfldJnsi ve bunu beltrtPD Banlsa Referansıru. c> rpknık Personel bevannameslni. d> Taahh'Jt bev»r.namesln1 el Ravindırlıi? BakinlıSınrlai a!m:« olrtıık'^n 'Tti snı bundan kp«;f bedeli Kadar t;tn eksı'tmpsme STpbılerPkİpnm srisVrtT mü'pRhhitîı!! <*arnp«inl fbraz <='i»pfıvlp Yanı îslen S Bnlse M'ıdııri'SJf) BP'SP KOmısvonunrian aiapaVlari vp'pr!'1' np'fpipnni '•«klıt T>pk*'JT)!an !lp bırltkrp 7arfs krnnalüH ISziTifiiT 5 ts'eklil^r fpVrlıf rr.pHurjtannı '«><»107l ppr<=Pmr)p r"inH saa1 l.î Ws kariar makhıi7 Tmkabılndp Eksıl'mp Komt^Tinu Ba^kanlısina vp"prpic'p"i:r 7 YetPrHk be's?et al.r.ma«i tç.n son nüarasr tarht V 9 1371 Pazartfs) sünü mesai saati sonuna kadard'r 8 Tpl^rafia Tmraı'npHar ve postada vâki gecılcmeler Kabul edılmez Keyfıve» 'iân olunur (Ba=ın: A 134Jİ ?nîhfi/7749) Müfettiş Muavini Alınacaktır Pefrol Gfisi Genel Müdürlüğünden: Genel Müdüriiığtımüz Teftis Heyettnde açık bulunan Isadrolara Hukuk thtısat ve Sr,asal Bilgıler f'akültplerı ile Orta Doâu Teknık Onıver^np^nm tdari tlimİPT HIIUTIU tktisadî re Ticari tlimler Akaderrıısi re\ a bunlat öererpsinrlpsi fabancı fakülte *e \uksek okullar rne7unlan arasinda vaoıfcai seçme sınav ıle veterı kadar Mufettıs Mııavını alınaraktır Sınara ffirpbilmpk IC:P aranan «artlaı snnlard'r 1 Ofıs mevzuaunm mcmunuk ıcın aradı&ı şartlara haız bulunmak 2 F11U askeriık hızmetini vapmıs olmak 3 Yaptmlacak tahkıkat sonnnda sicıl ve secıce bakımından Müfpttif'ık mPsleSrae alınma«ına enapl bır hal bulnrtmadj£1 anlaşıimak 4 Sınavn açıld'gı vılın basında 30 vasını bıtrrmemış olmak. 5 Saglık dunımunun ner mer«;ırn ve şart ıçınde gpzçen hızmete uvgun olduğu tam tesekkuiîü resmi bır rıs^'ahaneden almacak raporla beüriflmplç Seçme sınavlan 1 Kiîim !«7i tarihındp va/ıM olarak An 5 kara Ts'anbul ve tzırnr'dp vazılı «ınavı kHzap.anların shzlu «ınavları ıse kendilpnne büd'nlprek tanhte Ankara'da vapıla caktır Seçaie sınavna <r'rmek ıstevenlenn. 1 Tansıl beisesı 2 Ntifus hüvivet eUzdanı"nır asl) veva tasdikli surerl 3 Askerlık bplsres) 4 Srglık raporu (Yazılı tmrıhanı tcazananiardan tam tejekkülllı hı> nastalianpdpn ahnarak sa*l;'< raporu tsterur ) 5 ffeı adPT vesıfcalık foinjra! ve vazılı smava np^erip a1r™>pk 'stedıklerlnı belırt;r otr dllekce ıle e.ı seç ft Ekfm ! > 1 p'irtO m«=ai sonuns kadaı Pptro) <7 Ofısı Oenp) MürifirMif'i 1>f'ıs Kımıhı RaskanlıŞi Vpsnıtıvet Caddesı Rayındır Sokak No 5<i'H ^rkara aftrp^ne ve sıns» konulan ıle dı*er nıı«ıı«iar'1a risvıp spnı» oilp edınrPlç tstevpnlerin a\nı adres \\* tstanbul vevs lîmr Knigp Mı nne sahsen. vahut vazılı olarak hR5nırm?lan ılSn al Postada olacak gecıkmeler kabu) edılmpz 450 183 Maliye Müfeltis Muavinliği Giriş Sınavı MaJıve Bakanhğs Teftis Kıırnlunca. 23111971 Salı gıinü «aat 9'da. Ankard ve Istanbul'da Maliye Müfettiş Muavinli|i Giri« Sınavı açüacaktir. Giriş Smavına katılabilmek için: a) Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak; b) 1.1.1971 tarihinde f30) yafinı doldurmamış bulunmak: c> Siyasal Bilgiler, Iktisat, Hukuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tdari İlimler Fakültelerinden, tktisadî ve Ticari tlimler Akademilerinden (veya e.«itleri yabancı fakülte ve okullardan) birini bıtirmiş olmak .. gerekir. Isteklilerin, sınav için gerekli formalite i e belgeleri gösteren \e ınav konuları hakkında lüzumlu bilgılen vcren Broşürü, adlan geren Fakültr ve Akademilerle. Ankara'da Maliye Bakanlığı Teftış Ku'ulu'ndan. lit&nbul \e Izmir Defterdarhklarından, bizzat mütacaat suretiyle veya mektupla temin etmeleri ve müracaat i*ıni noksansız olarak 8.11.1971 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar bitirzneleri lüzumu ilân olunur. İLÂN Van Kâzım Karabekir Ortaokulu Müdürlüğünden Okulumuzun ıhtıyacı !çln tonu 220 lîradan kapı teslimi 130 ton lınyıt kömurü 28£0ü, lıra oıuhammeo bedel üzenn» den kapalı zart usulü ıle ıhaieye çıfcanlmıştır. Geçıcı temınatı 2145 lıra olup ıhale '^9/9/1971 Çarşamba gîinu saat 15.30'da Okul Müdürlüfünde toplanacak KomısyOo tnarifetıyle yap.lacaktır Bu lse aıt dosya ve şar'ıame her gün mesaî saatlen da. hilinde Okulumuz Miıdurlütünde pöruîebiHr !?tekhlerın Mal sandığına yatıracakları geçıcı temınat makbuzu, Ban'ra temı. nat mektubu, ıkametgâh vesıkası ve 1971 vueJı Tıcaret Odası vesıkasına havı usulü dalresmde ha?ırlıyacaklan teklıf rartlarını ıha!e saatmden bır 5aat evvelme kadar Komısyom ver» mış olmaları veya gelmış olmalan ^arttır. Postadakı gec:km<t> lerin kabul edilemıyeceğı ılân olunur. MİLLÎ VARLIĞINI KORUMA VE IDAME HAVA KUVVETLERÎNI GÜÇLENDIRMEKLE 4 >1ÜMKÜNDÜR. .M A tmnrMm cüCılNDm,c.„„
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle