09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Eylül 1971 :CUMHURİYET SAYFA ÜÇ Laird'e göre Rus askerî gücü büyük bir hızla artıyor WAHRENTON (Vlrgiıd»), (a*.) Warrenton'dakl sayfiye evinde, baş danışmanlan ile savunma Ihtiyaçlannı gözden geçiren ABD Savunma Bakanı Melvia Lalrd bir basın toplantısı düzenlemistir. Laird, basın toplantısında Eusya'nın nukleer ve klasik silah stoklanndaki artışın, kendisinln bu yshn başmda yaptığı tahmin.den daha hızlı olduğunıı ve Amerika'nın ikinci derecede bir askerl güç durumuna düşme tehllkesiyle karşı karşıya kaldığını söylemiştir. Melvin Lalrd, kongre ve halk arasmda sayılan gün geçtikçe artan, askerl harcamalann kısıtlanmasını istiyenlerin, bu lsteklerini yerine geürmek İçin jamanın hjç de uygun olmadığını belirtmişür. Sovyetler Birligi'nin silâh stokımun son on ay içinde, «Mnazzsm «rtış kaydettiğini» belirten Savunma Bakanı, cAmerika'mn yakın geiecekte tktisadî alanda dünyanın bir numaraU devleti olarak kalacağı ortada. Aynı şe>1 askerî alanda söyleyebihneyî isterdim» detniştir. DİPLOMASİDE Ünvanı bol bir transız konuk Ümit GÜRTUNA Ankara'dan yanyor gülmeye sevkeden bir konusmayla cevap verdi ve ardından yeniden şampanya kadehleri havaya kalktı ve böylece «toast» teati edildi. Fransanın Ankara Büyükelçisi Arnaud Wappler ile Müsteşar Claude Mantel'in içten davranış larıyla samimi bir şekilde devam eden yemek sonrası sohbet sırasmda bir Türk diplomatı «Bu kadar sıcak toast teati edildiğinl uzun zamandu görmcmiştim» diyordu. KULİS Geçtiğinüz hafta AnkaradaH diplomatik çevrelere renk veren kiji, şüphesiz Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı Jean de Lipkowski oldu. Dc Lipkowski'nin sıfatı ise üzerinde en çok konuşulan konu idi. Dışişleri Bakanlığı kendisini Devlet Bakanı olarak derecelendirmişti. De Lipkowski' nin kendi ülkesinde resmî sıfat] ise «Dışişleri Bakanltğuıda Devlet Sekreteri» olarak belirtüiyor. Yani kabinede bir Dışişleri Bakanı var. Aynca Dışişleri ile görevli iki de •devlet sekreteri.» Bunlardan biri de , de IipkowskiKendisi aynca kısa süre öncesine kadar parlamenter niteliğini de taşıyordu. Simdi halen aynı zamanda Boyan Belediye Başkanı durumunda. Fransa Büyükelçiliği Basın ve Enformasyon Servisi tarafmdan dağıtılan De Lipkowski'nin biyografisinde kendisinden Dışişleri Bakan Yardımcısı» diye sözediliyor. Dışişleri Bakanlığı ise Devlet Bakanı afatını belki de Erim'in Fransaya yapacağı ziyareti düşünerek kasten daha uygun bulmuş ola cak ki Fransada Bakan Yardımcısı olan Lipkowski Ankarada Ba kanlığa yükseliverdi. Doktorlardaı hastalarî amfetamiı vermemeler istend OTTAWA. (a.a.) Dünya Tı Derneğinin Ottawa'da yapıla kongresinde doktorlann çok ö zel durumlar dışında hastalan na Amfetamin vermelerini ya saklayan bir karar kabul edil miştir. özellikle sinirli çocuk lann tedavisinde ve bazan d zayıflama kürlerinde kullanıia Amfetaminler, uyuşturucu mad de müptelâlannın lugatmda d «Speed» adıvla yer«lmaktadır. Kongrede kabul edilen karar da Amfetamin yerine daha a zararlı mad'delerin kullanılma «1 tavslye edilmekte ve bu mad deyi imal edenlere üretimi as gari hadde indirmeleri tavsiy edilmektedir. Kongrede kabul edilen ba?k bir kararda da, millî tıp 6rgüt lerinin. doktorların baska ülke lere göç etmelerinl Snlevece' şartlar hazırlamalan tstenmek tedir. OLAY LJ^Jİ ? Formoza kimin olmalıdır? Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ rta Çininin Birleşmiş Milletlere kabulfi sorunu yarın toplanacak B. Milletlcr Genel Kurulunda tartışılacaktır. A.BJD. «iki Çin» formiilü kabul edilmezse Kotnünisllerin adayhğmı desteklemiyeceğini açıklarken Komünist Çin de, Milliyetçi Çin (Tainan) Birleşmiş Millet!er*.n ihraç edilmedikçe Birleşmiş Milletlere girmiyeceğini bildirmektedir. Taiwan'da bugün 14 milyon lnsan yaşamaktadır. Bunlardan 13 milyonu Formoza'lıdırlar. Bunlann ecdadı dört vüz yıl önce Cüney Doğu Çinden Çindeki dikta rejimi dolayısiyle kaçıp gelmişlerdir. 2 milyon Çinli ise 1949 da Çan Kay Şekie birlikte komünistlerin kıta Çinini ele geçiımeleri üzerine adaya kaçanUrdır. On yedinci yüzyd sıralannda yabanci giiçler, Portekiz. îspanyol, Holandalı ve Japonlar ve kıtadaki iktidara muhalif Çinliler adanın kontrolu için mScadele etmislerdir. Holandalılar Formoza'yı 1623 de işgal ettiler. Çinliler buna Holandalılann Çinin kıtadaki yerlerine göz dikmesine mini olur düşüncesi ile mâni ounaddar. >W61 de Çinli konan Ch'enf Chenkung (Koxinga) Man çulardan kaçarak adaya çıktı ve Holandalılan adadan attı. 1871 de Ch'eng hükümeti Japonyay» Formoza'nın «ülkesi dışında bulunduğunu» bildirdi. Bu suretle kazaya uçravan 40 Japon balıkçısının öldürülmesinden Çinin sorumlu olamıvacağı ileri sürülüyordu. Ancak 1887 de Ch'ene hükümeti Formoza'yı Çinin bir e» yaleti olarak kabul ve ilân etti. 18841895 Çin • Japon savaşında yenilen Çin. Formoza'yı Japonyaya verdi ve 18951945 arasını Japonya yönetti. Japonya teslim olunca Müttefik Başfcomutanı Mac Arthur, Milliyetçi Çin makamlanndan Formoza'yı müttefikler adma Japonyadan teslim alıp askerî işffalle yönetmelerinî istedl. 25 Ekim 1945 te bu yapıldı. Milliyetçilerin vahşeti, suüstimalleri, insan haklarına saygısızlığı o dereceyî buldu ki Çin polisinin kaCak sigara satan bir Formozaiı kadını öldürmesi üzerine 28 Snbat 1947 de halk ayaklandı. Bunun üzerine 1947 Martında 20.000 Formozaiı lider Çin isçal kuvvetlerince katledildiler. Kaçabilenler bugünkü Formoza Bağımsızlık Harekeünl kurdular. Bu hareket bağımsız bir Formoza devleti kurulmasını istemektedir. 21 Ocak 1949 da iç savas sırasmda Çang Kay Şek 28 Mavıs 1948 de Nankinde seçildiği Cumhurbaşkanlığından istifa etti. Tertae Cumhurbaşkanı Yardımcısı U TsuncJen peçti. Çang Kay Şek 1949 Ekiminde komünistlere yenilip Formoraya kaçtı ve anayasaya aykın, gayri meşru ve gayri kanunî bir şekilde ker.dini «Çin Cumhurbaşkam» ilân etti. Bu, Formoza balkının arzusuna rağmen olmuştur. Bu tarihte Formoza hukuken Müttefik isgalinde bir Japon s5mürgesi idi. Nitekinı Japonya ancak 1951 banş andlaşması ile Formoza üzerindek] bütün haklanndan ve egemenlikten vazgeçmiştir. Fakat kîmin lehine vazgeçtiği belli deçildir. Formoza ne Milliyetçi, ne de Komünist Çine bırakılmış değildir. O halde egemenlik Formoza halkınındır, ona bırakılmalıdır. Zira Milliyetçi Çin yönetiminde Formoza bugün devletler hukuku bakımıridan bir muhtar olmıyan ülkedir. Formo2a1ı1ar ada nüfusunun •'. 85 inî teşkil etmelerine rağmen meclislerde temsil nisbetleri sadece •'•3 tür. Cumhurbaşkanı ile Yardımcmnı seçen 1448 kisilik Millet Meclisinin sadece 32 yasama oreanı, 447 kişilik Tuan'm ise sadece 17 üyesi Formozaiıdır. Adada insan haklan. ifade. basın, top lanma hürriyetleri mevcut değildir. Plebisit kafiyen yapılmaz. Formoza bueün 14 milyonu ile Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin ücte ikisinden daha kalabalıktır Formoza'run istikbaline Fo'mozanüar karar vermelidir. Çin yüz vıllar boyunca komşusu Doğu Türkistan. Mançurya gibi devletleri hep vutmnştur Kaninuzca serbest bir plebisit vapıldığı takdirde Formozaiılar bağımsız ve ayn bir devlet kuracaklar ve ne Komünist Çin'e bağlanmak, ne de Milliyetçilerin boyunduruğu altında inlemek istemiyeceklerdir. l U n l a m n n •4M*ııı Israil Lübnan sınınnda bir I» Dînlenme zamanı rail asker. devriye gorevinden döndükten sonra silâhlannı ve miğferini üssüne bırakıp dinlen. meye hazırlanıyor.. K TEL AVtV ,(a.a.) İsrail Savunma Bakanı General Moşe Dayan, «Haaretz» gazetesi mensuplan ile yaptıgı bir görüşmede, Ortadoğu'da kuvvet dengesınin İsraü aleyhıne bozuldugunu, buna Amenka"nın Tel Aviv'e uçak vennemesınin sebep olduğunu soyle(DIŞ HABERLER SERVİSt) «The Times» gazetesi, tngüte miştir. İşgal altındaki topraklar ko re Kralıçesi EUzabeth Il'nia «Mısırlılann ateskesi uzatmak Türkiye'ye yapacağı zıyaretle il nusuna da değinen Savunma için bir siyas" sebep bulacaklarıgüi yayînladığı Türkiye ilâve Bakanı, «Biz oralan yerleşme na inanıyorum. Meselâ Baskaa sinde, ülkemızi çeşitlı vönleri bölgeleri haline getirdik. Yerleş Sedat'ın Amerika üzerine kuvile tanıtmakta ve Türk Ulusu tiğüniz yerden ayrılmaya da nivetli bir kampanya açması ve nu, gururlu ve savaşçı bir mil yetimiz yok» demıştir. bu suretle Amerika'nın tsraili let olarak tanımlamaktadır. desteklemesini önlemeye çalışönceki günkü oıaya rağmen ınası mümkündür.» «The Times», Türk Ordusu ateşkesin genel kurul toplantılanun, Osmanlı împaratorluğu ruıın sonuna kadar devam edenun kuruluşundan, Çanakkale! cegi hakkındakı kamsını belırve Kore savaşlanna kadar her ten Moşe Dayan, o tarıhten sonzaman cesaretini v© askerî ye rası için bir şey diyemeyeceğini teneklerini ispat ettiğini belirti söylemiş ve şöyle devam etmişmektedir. tir: «TÖRK ULUSU GURURLU BİR MİLLETTİR» Doyan: "israil işgal elliği topraklardan çekilmeyecek,, SAYIN HEKİMveECZACILARIMIZA U Thant Israilin Gazze'de 15 bin kişiyi surdugunu bıldırdı NEW YORK, (THA) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna, Israilin Gazze şeridindeki mültecj kamplannda bulunan bazı bannaklan yıktığını ve yaklaşık olarak da 15 bin kişiyi yersiz bırakarak bölgerdn dışansına çıkardığını bildırmjstır. Ggnel Sekreter ÜThant, Ağus"tos ayında, bu olayla ilgili olarak ağır bir protesto göndermiş vğe protesto gizli tutulmuştar. ÜThant, önceki gün Genel Kurula verdiği raporda, Gazze'deki durumu aynntılan ile anlatmıştır. olanlarm listesi ise geçen hafta tran Büyükelçiliği tarafmdan açıklandı. Törene katılacak Devlet Başkanı ya da temsilcileri sunlar: «1 Habeşistan tmparatoru, 2 Fas Kralı, 3 Endonezya Çumhurbaşkanı, 4 Kore Cumhurbaşkanı, 5 Nepal Kralı, 6 Kanada Genel Valisi. 7 Avusturya Çumhurbaşkanı, 8 Belçika Kralı, 9 Danimarka Kralı, 10 Lüksemburg Grandü kü, 11 Senegal Çumhurbaşkanı, 12 Türkiye Çumhurbaşkanı, 13 Hindistan CumhurbasO «MAKARİOSUN kam, 14 Tunus Basbakaru, SAMİMİ DOSTU 15 Isveç Veliahtı, 16 Japon Imparatorunun kardeşi, 17 Nor MUSUNUZ?» Akşam yemeğinden az önce ge veç Kralı, 18 Edinburg Dükü, ne büyükelçilikte düzenlenen ba 19 Yugoslavya Devlet Bsşkanı, sm toplantısında de LipkowsH 20 Finlandiya Çumhurbaşkanı, Atatürk ile General de Gaulle 21 Ajman Emiri. 23 Ammal arasmda bulunan benzerliklerden Gavigin Emiri, 23 Dobhi Emisözetti ve arkasmdan son derece ri, 24 Romanya Çumhurbaşkailginç bir teklif ortaya arh. Kar nı, 25 Bulgaristan Çumhurbaşşılıklı Kuvvet indirimlerinin mü kanı, 26 Ürdün Kıral ve Kırazakeresinin gerçekleşme safhasma liçesi, 27 îtalya Çumhurbaşkagirdiği bir sırada Fransa Dışişle nı, 28 Hollanda Kraliçesi ve ri Bakan Yardımcısı, Akdenizde Prensi. 29 Filipin Cumhurbajbir Doğu Batı çatısmasım önle kanı, 30 Katar Emiri. 31 mek için Akdeniz ülkelerinm mfl Moritanya Çumhurbaşkanı. 32 lî varlıklarmı Amerika ve Rusya Yunan Kralı, 33 Brezilya Çumya hissettirmeleri gerektiğini be hurbaşkanı, 34 Fecire Emiri, İirtiyordu. Böylesine ilginç bazı 35 Sovyetler BirlüH Başkanı, # «SICAK TOAST» sözlerin daha da derinleşecegi 36 Bahreyn Emiri, 37 PaMs«EkselanS, sizinle yaptığımız gö bir sırada kendisinin Kıbnstald tan Çumhurbaşkanı. 38 Aburüşme sırasmda bana söylediğiniz davranışlannı bir türlü unutama dabi Emiri, 39 Lesoto Kralı, konular üzerinde daha sonra dü mış olan Türk gazetecileri çoğu 40 Papa temsUdsi, 41 B4aşünürken uyarmanızda haklı ol Kıbnsla ilgili «Sizin icin Maka caristan Cumhurbaşkanı, 42 duğunuzu anladım ve delegasyo rios'un samimi dosru diyorlar. Ne Fransa Çumhurbaşkanı, 43 numuza bu yolda bir tâlimat gön dersiniz?» gibilerden sorular yö Prens Don Juan Carlos ve eşî, derdim. Aramızdaki dostluk böy neltiyorlardı. 44 Portekiz Çumhurbaşkanı. le devam ederse korkanm bu 45 Îtalya Çumhurbaşkanı. 48 yakuılığı tehlikeli bulup Uk önce • Baü Almanya Çumhurbaşkanı, İRAN karşı çıkacak olan gene ben olaca 47 Çekoslovakya ÇumhurbaşŞEHİNŞAHLIĞl ğım> sözleri Dışişleri Bakanı Oskanı, 48 Lübnan Çumhurbaşman Olcay. onuruna de Liptran Sehinşahhgınm kuruluşu kanı, 49 Monako Prensl ve esl, kowski tarafmdan verilen ye nun 2500 üncü yılını kutlama tö 50 Afpanistan Veliahö, 51 mekte «toast teati edilirken» sar renlerinin hazırlıklan tamamlan Polonya Üniversitesi temsildsi, fediyordu Az önce de konuk mak üzere Bu törenlerden önce 52 Aeman Emiri, 53 MalezDışişleri Bakan Yardımcısı Tür Sah Eıza Pehlevi 27 Eylül'de ya Kralı, 54 îsveç'in eski Devkiyede gördüğü yakmhktan duy Van'a gelecek ve Çumhurbaşkanı let Başkanı. 55 Lichtenstein duğu memnuniyeti kısa cümle Cevdet Sunay ile birlikte Van Prensi ve eşt, 56 Resul Haym» lerle dile getirmişti. Dışişleri Ba Tebriz tren j'olunun açılma tö emiri, 57 Şarce Emiri, 58 kanı Osman Olcay da ardmdan renine katılacak. Ummul Kuveyn Emiri. 59 t*> bol nükteli ve davetlileri içten Irandaki törenlere katılacak viçre Başbakanij INGILTERE'DE GAZETELEF SÜfiESİZ KAPAND1 LONDRA, (THA) tnerilte re'de gaaete sahlpleri. basta 1? çflerinlri, sendfka toplantılanru katüarak lşleri aksattıklann ileri sürmüşler ve gazetelerüı süaesia kapama karan alroıslaı dır. Gazete Sahiplert Birlığl, 6n celd gece yaptıgı açıklamada «Sendikava mensup bütün bask işçilerinin mukavelelerinin les bedildJKİni bildirmiştir. Gazetı sahipleri. baskı işçilerinin top lantılan nedeni ile cazeteteriniı toplam olarak 9 milyon eksil basıldıpru» üert sürmüşlerdir. Matbaa tşçilerl Sendikası G« nel Sekreteri John Bonfield. ga eete sanıplerinin bu kararm tsonnnsazlnk» olarak nitelemlş Ur. I İsimli İlâcımızın ecza depolarına dağıtımının yapıldığını duyururuz. KNOLL A.G. (llâncıük: 4804/7739) japonya, Yen'i şartlı revaliie edecek TOKYO, (A.A.) Japon Hükumetı, yen'i revalüe etmeğe hazır olduğunu, ancak, yen revalue edılirken, dünyanın bellibaşlı dığer paralannın da ayarlanmasının şart olduğunu önceki gun resmen açıklamıştır. Bu konudaki açıklamayı yapan Japonya Malıye Bakanı Mikitfo Mizuta, uluslararası para bunalımının, vıl sonundan önce çozumlenmesine imkân bulunmadığını da belirtmıştir. Bakan, gereklı revalüasyonlar ve devaluasyonlar, karşıhkh oiarak yapılmadığı takdirde, yen'in dalgalanmağa devam edeceğinı de açıklamasına eklemıştır. Mızuta, Japonya'nın yen'i tek yan]ı olarak revalüe etmesi halinde, Japonya'nın bir «stoklar ülkesı» haline geleceğinl de öne sürmüştür. TÜRKIYE EMLAK KREDI BANKASı A. O. Genel Müdürlüğünden IzmırKültur Mahallesi 1379 numaraü sokakta, imana 1180 ada 12 numaralı parsell flıertne 8 Katlı 23 daireden ibaret 2.670.000, TL. keşU bedelli apartman, 1971 biıim fiyatlan esan üzerlnden ««ağıdald »artlarla yeniden eksiltmeye konmuştur. 1) £ksıltme 27/9/1971 günfl laat 16, da yapılacagından teklif zarflannın, ekstltme dosyasındakl ekjilt. me şartnamesine göre hazırlanarak aym gCn taat 15'e kadaı Genel Müdürlüğümüz Haberlesme Müdörlüğüne verilmiş veya gelmis bulundurulması sarttır. Postada vaki gedkmeler nazara alınmaz. 2) Geçld teminat miktan 83400, Uradır. 3) Bu lşe lştirak edecekler, en az 3.000/K», liralık Bayındırlık Bakanlığı MUteahhltllk karneıl aslını ve bu kabil inşaat yaptığına dair belgeyl, aynca 1971 yHı Tiearet Odası vlzesinJ havl belge Te 350.000, lira. lık Banka referans mektubu Ibraz edecek ve ellertnde mevcut teçhizatın ve teknik personelin beyanım yaparak belge almak üzere 23/9/1971 günü akşamma kadar Bankaya müraeaatlanm yapacaklardır. 4) Belge verillp •erilmlyeceSl 25/9/1971 Cumartesl günü «aat 13* de komisyonca blldirilecektlr. 5) Bu işe alt ekaltme dosyası 2(X), llra mukabilinde Genel Müdürlügümü* tnsaat ve Proje Müdürlüğünden ve îzmir'de Merkez Şubemizden temin olunur. Dosyalar tetkik ve paraf edilerek teklif tarfı tç,me konacak, geçici teminatlar ihalenin tasdikine kadar lade edilmiyecektir. Tecrübeli Jeologlar alınacaktır Keban Barajı inşaatında çalışmak üzere dört yd şantiye tecrübesi olan jeologlar alınacaktır. Vasıfların denkligi halinde tngilizce bilgisi tercih sebebıdır. İlgilenenlerin ücret ve varsa diğer taleplerini de bıldirerek P.K. 282; Bakanhldar Ankara adresıne yazmalan yahut GüUıane Caddesi DSİ bınası yedinci katta Ebasco Services firmasına gelmeleri rica olunur. (HAS: 3332/7759) YENİ DERSYILINA BİR PARKER45 İLEGİRİNİZ! Temiz ve rahat bir yazıyı temin eden Parker 45 dolma kalemi, okul ve evdeki yazı işlerinizde yorulmaz ve sadık bir dostunuz olocaktır. Özellikleri : kokıylıkla değişen vidalı uç takımı, arzuya göre kartuşlu veya pompdı kullanma imkârtı, cazip renkler, bol ve ucuz yedek parça, son derece sağlam ve zarif. D A H A İYİ Y A Z M A K İÇİN : •'0729'7742) Kısaca.. • SEL FELAKETİ Kuzey Vietnam, Kızılırmak vâdisinde 25 yıldan beri görülmemiş bir sel felâketinin vol açtıği zaran karşılayabilmek için Sovyetler Birliği ve Çin'den yardım almaya başlamıştır. • MAFİA Polisin büdirdlğme göre, ünlü Mafia Şeflerinden James Plumeri'nin cesedi, kendı ipek kravatıyla boğulmuş olarak New York*un ıssız bir s o kağmda bulunmuştur. Polis 68 yaşındak) Plumeri'nin cesedini başı plastils bir torbaya sokulmuş olarak bulmuştur. • MİNTOFF BONNT>A Malta Başbakanı Dom Mintoff Ir.giltere Başbakanı Edward Heatb ile görüşmelerini taman> ladıktan sonra dün gece Bonn'a gitmiştir. Doı ı Mintoff Londra'dan hareketinden önce hava alanında gazetecilere. geceyi Bonn'da geçirmeyi tasarladığuu söylemistir. • KAÇAK ÎÇKİ Bombay Polısi, mobılya cilâsından yspılmış olan kaçak içkiden lçen 8 kışinın daha. Cumartesi gecesi oldüğıinü açıklamıştır. Son ölenlerle birlikte, Hindistan'uı Maharaştra eyaletinde, kaçak içldden ölenlerin sayısı, bir hafta Jçinde 64'e vükselmişür. • VARŞOVADA TOPLANTI Doğu Alroanya Komünist Partl Merkez Komitesinin Birind Seb reteri Ericb Honnecker, Doğu Alnıan yöneticilerinden meydana gelen bir heyetin başmda Varşova'ya gelmi^tir. Toplantuım gün. demi ILAN Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O. Genel Müdürlüğünden Çanakkale Kemalpa§a Mahallesi saat meydanmda tapunun 29 pafta. 25 ada, 23 parselinde 880.000. TL. keşif bedelli konutlu hİ2met binası, 1971 birim uatlan esasa üzerinden aşağıdaki şartlarla eksiltmeye konmuştur. 1) Eksiltme 28/9/1971 günü saat 16. da yapılacağından teklif zarflannın, eksütme dosyasmdakl eksiltme şartlanna göre hazırlanarak aynı gün saat 15'e feadar Gene) Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş bulundurulması şarttar. Postada vâki gecikmeler nazara aünmaa. 2) Geçici teminat miktan 29.400, liradır. 3) Bu işe iştirâk edecekler, enaz 2.000.000, liralık Bayındırlık Bakanlığı müteahhitlik karnesi asünı ve bu kabil inşaat yaptığına dair belgeyi, aynca 1971 yılj Tiearet Odası vizesini havı belge ve 200.000. liralık Banka referans mektubu ibraz edecek ve ellerinde mevcut teçhizatın ve teknik personelin beyanını yaparak belge almak üzere 23/9/1971 günü akşamına kadar Bankaya müracaatlarını yapacaklardır. 4) Belge verilip verümiyeceği 25/9/1971 Cumartesi günü saat 13. de Komisyonca bildirüecektlı. 5) Bu işe ait Eksiltme dosyası 100, lira mukabilinde Genel Müdürlüğümüz İnşaat ve Proje Müdürlüğünden ve Çanakkale Şubemizden temin olunur. Dosyalar tetkik ve paraf edilerek teklif zarfı tcine konacak, geçici teminatlar, ihalenin tasdikine kadar iade edilmiyecektir. 2U72S/7743) SolvX ihHva eden PARKER mQuink mürekkebini kullanımz PARKER 45 Parker 45 "OKUI" çelik uçlu, 2 kartuşla TL 52 Parker 45 "Arrovv" altm uçlu, 2 kartuşla T L 75. (Üâncıiıii: 45Ü1/774U1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle