12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Boskeftol genç mHH tokımımız Yunanistan ile oynuyor IZBÖR Balkan Oençler Basketbol Çamplyonaaı, bugün t«m<ı Atatürk spor salonunda yamlaeak; üç karşılasma İle baslryacak Te. ilk gece genç mjm taktmınm,' Yunanistan ile oynıyacaktsr. 8 Ağustosa kadar devam edeeaki olan Şampiyonaya Genç milll1 takımımız, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Amavutluğun yanısıra temsill 1» mir genç karması klâsman dışı olarak katılacaktır. Balkan Şampiyonası lçln atun süredir hazırlıklannı sürdüren Genç milll basketbol takımımız antrenörü önder Seden ilk üç arasına girmek için mücadele edeceklerini bellrterek, «Yngoslavyanın dısmda Ro manya, Ynnanistan ve Bulgaristan ile çekişiriz. önemli bir iebep çıkmazsa şampiyonlnk İçin finali Yngoslavya ile oymyaca{ımıza inanıyorum» demiştir. Spor röponalı CsepeM Ankara'daH rövanşt» yenemiyen F. Bahçe'nin yenl transferlerl Osman, Canan, Nlyazl, Cevher ve Timnçin birarada... Fotoğraf : Spor foiefirefı YARISMASI îYurdakul KATACAN Bir kısrağın acı sonu 13 Temmuz 1969... Istanbal Veliefendi Hipodromnnnn çim pisti.. 4 yaşındaki lnfiliz safkanı Gold Dnst, koşacağı diğer rakipleriyle bflyfk fevkle jokeyinin altında çıkış yerine geldi.. Starting Box'tan mfikemmelen fırIadı. Bfiyfik ihtimamla hazırlandığı koşuya kendisini verdi, lider olarak dnde gitmefe basladı.. Ancak bitişe >akın bir fevkalâdelik oldu, jokeyl apar topar fistflnden atladı, Gold Dost bnlundufu mevkide kalakaldı, ayağı kırılmjstıBir İngilizin başına böyle \ak'a gelince artık iyileşmesi imkânsızdı.. Acı çekme. meıi için derhal zehir verilerek öldürülmesi gerekirdi.. Kuralı öyleydi 100 bin.lira daha •Sokağa atılacak Sarı Lacivertliler Ankara'daki rövanşı alamadı • • • 3 yıldızve küçüklerins fransferî dendurald^ trmirdeki hazırüklannı Hava g • • Kuvvetleri Misafirhanesinde • kamp yaparak tamamlayan genç • Derecesi blr kenar» ltilip Avrups Şampiy*M milll ve îzmlr karması basket 5 nosın» götüriilmeyen Hayrettin Onar. bol takımlanmız kadrolarmda ı şu oyuncular bulunmaktadır. GENÇ MtLLÎ TAKIM: îzzet, Doğan, Tufan, Erdim, Osman, Erdoğan. Abdullah, Mehmet, K. Doğan Hurşit Selçuk, K. O» man Pinur. tZMtR GENÇ KARMASI: Mete, Mustafa, Enis, Cevat, Ahmet, Tayfun, Deniz, Abidin, Taner, Şener, Utku, Kemal, Orhan Halil. ğustos ayı içinde D. Aimanya'da yapılaca* • MUsabakalann bugünkü progolan Avrupa Atıcılık Şampiyonasına, Türkiramı şdyledir: I ye birincilıklerine îmtiiTT^mT; ve dereceye 18 00 Açılış merasünl girememiş atıcıların gönderilmesi, atıcılık cami18.15 Bulgaristan • îzmlr genç asım kanştırmıştır. , karması Bu şampiyonaya katilmak i •^••••••••" 19 30 Romanya Yugoslavya çin Bulgaristan ve Romanya'20.45 Türkiye Yunanistan daki Uluslararası şaropiyonalan da bahane ederek 20 gün evvel yola çıkacak olan kafilede bu durumda 3 atıcı bulunmaktadır. Skeet takımma alınan Fehml Şafak, Türkiye birincüi• ğinde 4. olduğu halde 3, olan Hayrettin Onar*m yerine takıma alınmış Tranta ise Galip Türkiye birinclliğine • U jAvrupo ŞampiyonasmoE jbnraiı dohi oşomayaif ! 3 alıcı göfürülüyor STADt 19 Mayıs HAKEMLER: ZiyaTürkâoİan (4) Talit Tokat (8), Gtıngor öktem (6) GSEPELi Fater (6) Vellai (6), Sandor (6) Peto (5), Faludi (6), Gulyas (6) Varga (7), Takacs (6), Csordas (6), Losonoszi (6), Kellenien (8), [Bartos 8], F. BAHÇE: Yavuz (5), [Datcu 5] Niyazi (7), Levent (5) Ziya (7), Ercan (5), Yılmaz (6) Yaşar (5), [Serkan 6], Fuat (5), Os. man (5), Cevher (4), [Ersoy 5], Cezmi (6) F.BflHÇE: 2 CSEPEL:2 Maçın gollerini Osman, Kelleiıu nen, Niyazi ve Bartos kaydettiler Gold Dnst kırık ayağı üzerinde acı sonana bekliyor» F enerbahçe, Macaristan'ın Csepel takımı ile tstanbnl'da oyn». dığı ve 30 yenildiği maçın rövansını Ankara'da da alamadı. Üstün oynamasına raŞfraen sahadan ancak 2.2 berabere ayrıldı. sağladı. 15. dakıkada da Kellemen'in kornerinden gelen topu Vellaı kaleye kepçeleaı. Yavuz'u geçen topu Ercan, çizgi üzerinden çıkardıysa da hakem santrayı gösterdi: 11. 72. dakıkada Fenerbahçe ga. lıp duruma yukseldi. Niyazi yakın mesafeden sert bır şut ile takımının ikinci golünü attı • 21 88. dakikada Niyazi mutlak bır fırsatı kaçırdıktan sonra Csepel 89. dakıkada beraberliğı sağladı. Keleınnen'ın yenno gıren Bartos 25 metre mesafeden kepçeleme bır vuruşla Datçu'yu avladı. Ve maç ta 22 sona erdi. Vural SAYGILI Fcnerbahçe, ılk dakıkalardan itıbaren Csepel defansını zorlamaya başladı. Gol arzusuna daha ılk dakıkada kavuştu. Osman, Ziya'nın derinlemesıne uzattığı pasla, Faludı'yi ekarte ederek yakın mesafeden Fe nerbahçe'nın ılk golunu attı. 12. dakikada Csepel dengeyi Basketbolde genç, Ş Veterinerler Sitricnine zerk ettikten 2 saniye sonra Strilcnine tesirl yav»ş yavaş kendini gösterirken Gold Dust'n bir titreme sarıyor • mişlerdir. «IDEALIST GRUP. Federasyonun bu tutumu üze rine kendılerine «idealist grnp» adını veren bir kısım atıcılar, Federasyonu şiddetle tenkıd etmektedirler. Bu grubun sözcülerl, 100 bin llralık bir masraf kapısı olan Avrupa şampiyonasına bu atıcılarla katılmanm tam bir macera olduğunu söylemekte ve şöy le konuşmaktadırlan «Akdeniz Oynnlarms Avrnpa'nın modern poligonlannda hazırlanmak, t»*™» faydadan çok zarar getirecektir. Zira îzmir'deki atıs poligonomuz iptidaidir. Oyunlara burada hazırlanmak bize saha hâklmiyeti kazandıracağı halde, Federasyon üstelik dereceye bile girememiş atıcılan Avnıpa'ya götürmekle rakiplerimizin ekmeğine yağ sürmektedir. Paramızla kendimizi rezil etmenin bundan güzel örneği olamaz.» i fer konusunda çıkacak anlaş • mazlıklan önlemek İçin küçük, • yıldız ve genç takımlarda oyni J yan basketbolculann transfer • yapmalanm yasaklamıştır. Fe • derasyon ilgilıleri bu karan a g lırken faaliyet gösteren her ku • lübe de küçük, yıldız ve genç J basketbol takımlan kurma mec • buriyetı koymuşlardır. j| Basketbol Federasyomı, bas • ketbolcunun temelden yetişme J nin şart olduğunu, bu dalda • faalivet gösteren her kulübun • kueük, yıldız, genç ve hattâ mi ğ nık basketbol takımı kurmasmı • şart koynıuştur • BEŞİKTAŞ fi. SCTAY yarın gece oynayacak Besiktaş ile Galatasaray takımlan yeni futbol sezonunun ilk dev maçını yarın gece Dolmabahçe Stadmda yapacaktır. Sezona en erken giren Siyah Beyazlılar bundan önce üç tn«ç oynamış ve hepsini kazanmışlardır. Sarı Kırmızılllar bu sezon ilk kez ciddi sınav verecektir. ÎKt TAKIM DA ÇALIŞTI Galatasarayh futbolcular dfln «abah antrenör Brian Birch'in yonetiminde Ali Sami Yen Staiftnda iki saat süren bir çahşma yapmıştır. Beşiktaşhlar da teknik direktör Gundüz Kılıç tarafından öğleden sonra bir saatlik sıkl bır antrenmandan geçmiştir. Sarı Kırmızılılann çalışmasına Uğur ve Talât gelmemi'î, Siyah Beyazhlann hep si antrenmanda hazır bulunmuştur ORDUDA HAZIRLANACAKLAR Dun toplanan Beşikta? Yönetım Kurulu futbol takımımn hg maçlanndan bir hafta önce Ordu'da kampa abnmasmı kararlastırmıstır. Teknik Direktör Gündüz Kılıç'ın isteği ile Siyah.beyazlılar 14 Ağustos'ta Ordu'ya gidecek ve burada Ordusporla son hazırhk maçını yaptıktan sonra ligin ilk müsabakası için Gıresun'a geçecektir. Besiktaş'm bu seyahatinde ilk kafıle başkanlığmı Sedat Kesen yapacaktır. Karı koca janfçılardan Sevim ve All önce Sipahi çifti bir müsabakadan 78 Ağustosfta yapılacak olan i 13 takımın iştirak edeceği deplâsmanlı voleybol ligi 21 hafta sürecek ANKARA 19711972 sezonu Turkıye Deplâsmanlı Voleybol Lıgine 13 takımın iştirakinde 6 Kasım 1971 Cumartesı günu baş lanılacaktır 21 hafta surecek Deplâsmanlı Voleybol Lıgı maç lan Ankara, tzınır, îstanbul, Bolu ve Tokat bölgelerinde oy nanacaktır KÎMLER KATILIYOR? .Ankara'dan: Muhafızgiicü, S Sıgorta, Kolej, DSI Spor; Istanbul'dan: Galatasaray, ttfaıye, ÎETT Eczacıbaşı; tzmır'den: PTT, Denızgücu, Goztepe; Bolu dan: Boluspor ve Tokat'tan da Tokatspor'un katıldığı lıgın ilk haftası şu karşılasmalara salıne olacaktır 6 KASIM CtMAKTESt ANKARA: Muhafızçücü S. Siçorta, Kolej DSİ Spor. tSTANBLL: Galatasaray Itfaiye, IETT Eczacıbaşı. IZMtR: PT1 Denizçucü BOLL': Boluspor Tokatspor 7 KASIJl PAZAR: ANKARA: Muhafızgücü DSİ Spor. Kolej S. Si»orta TÜRKİYE SNİPE ŞAMPİYONASI BAŞLADI Türkiye Snıpe Şampiyonası dun Caddebostan'da japüan yarışmalar ile başlamıştır. Uç gün sürecek olan müsabakalann ilk gunünde şu sonuçîar almmıştır: BtRİNCİ Y.\RIŞ: 1 Hayri Karabılgın • Aüllâ Yanman (G. Tepe) 2 Vefık ülus Kadri Aynar (K.Y.K.) 3 Haluk Kalkış Nihat Yenel (İ.Y.K.) İKİNCt YARIŞ: 1 İbrahım Selâmioğlu Ergun Şengün (G. Tepe) 2 Vefık Ulus • Kadri Aynar (K.YJC.) 3 Mehmet Horoz, Aydın Bul bulkaya (K.Y.K.) Yarışmalara bugün saat 10' dan itıbaren, Caddebostan'da devam edılecektır. IHerkes ne d iv Takımlar: Askale Doğuspor Onıkı Mart Erz. Dğ Kom Spor P Driker 30 Ekım K D. Spor Erekspor Bu Nısan S. Gençler tkı Nısac Askale Üç Temmuz D Spor Onıkı Mart Ağrıspor Dagcılık Muratspor D. Bey 11 K. Kalesı D Fener 12 Ercıs G. Erekspor 13 Van G. Bır Nisan Ilıca Id. O. Üç Temmu? Kombinaspor Ilıca îd o Er D. Spor Palandökerj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Tah. 0 1 3 7 3 6 8 7 1 8 6 2 5 9 •\ V i 0 6 5 2 4 5 2 2 2 3 5 4 6 fî i 4 3 2 3 8 3 2 2 7 1 3 8 3 6 •i 55 45 80 40 45 B0 65 70 65 45 60 40 75 35 70 45 C. Tab 1 0 2 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 i 2 er geçen yıl biraz dana llgi toplayan ralli sporu, karıkocalan, kardeşleri, babaoğullan ve hattâ kaympederdamatlan aynl heyecan içmde bırleştirmektedir. Hazırhklan tamgtyiiannn ve 78 Ağustos tarüılerinde 1900 km. lik îstanbul • Efes güzergâhı üzerinde yapılacak olan 1971 Ege Rallisinde 50 arabanın yedisinde akrabalar yanşacaklardır. KARI • KOCA Yanşa katılacak kankocalann en ünlüsü Ali Sipahi SeBiilent Ergin'i mağlâp eden Avustralya'nın 13. vim Sipahi çiftidir. MemleketiNo.lu oyuncusa Fletcher, müsabak» sırasmda .. mizin en iyi rallidsi olan All (Fotoğraf: Ali ALAKTTŞ) Sipahi, bu JTI da favonsi olduğu Ege Rallisinde kansı üe yanşacaktır. Hasan Kalaycı Tuna Kalaycı çifti de ralliye katılan karıkoca ikilisidir. KARDEŞLER Bu yılki Ege Ralüsinin kardeş yanşçılan İse, Jean Nohum Egeli Sadettin ATEŞ Claude Nahum, SelimPapatyaŞerif Egell ve dansdz Kardeşler» dir. îstanbul Enternasyonal Tenis TnrnnvaK4YINPEDER • DAMAT VE sında kalite ve seyirci biraz daha artarBABA OĞUL YARIŞÇILAR * ken sonuçbrda sürprize yine rastlanmaCuneyt Hasman Renç Koçımış ve favoriler rakiplerini kolaylıkla mağlâp etbay ekibi ise kayınpeder • damişlerdir. mat. Rallinin başladığı günden 2. günün sonuçlan şöyledir: bu yana yarışan Renç, vaktiyle TEK ERKEKLER kendlsine «otomobil yarışçısı» Battrick, Var'ı 6/0 6/0 olduğu İçin kızım vermek isteFletcher, Ergin'i 6/2 6/1 miyen kaympederine de bu hasMatthews, Bensel'i 6/0 6/1 talığı bulaştırmış ve şimdl beAygün Garfield'e hükmen raber yanşmaya karar vermışTEK KADINLAR lerdir. Baba • oğul olan BurhaMrs Moore, Necipoğlu'nu 6/1 6/9 nettin Tekdağ • Vecihi Tekdağ Mrs Battrick, Ugan'ı 6/2 6/4 ikılisl de bu yıl son defa birlikMiss Botha, öztüretgen'i 6/0 6/2 te yanşacaklardır. Baba Tekdağ Mıss Bakker, Karamancı"yı 6/0 6/0 «Gelecek yıl, ben hanımla, VeMıss Bonicelli, Talas'a 6/1 6/0 cihi de kardeşiyle ayn arabaFeldman, Saul'a 6/1 7/5 larda yansacağız» demiş|ir.^ ÇIFT ERKEKtER (Hewitt, Pattison), (Aygun, Ergin)'i 6/0«/l (Aydın Gürel), (Gençsoy > Kızıl)'ı 6/4 6/2 (Altınkaya Anbar), (GUnal Toledo)'yu 6/0 6/1 venmislerdir. 'Ege RullisUıde 14 akrabqj yarışacok HI Zehirin tesiri lyice baslamıs, tabiat icabı eşinme ve de »cıkma kendini gösteriyor.. Kazazedc yıkılmak üzere arkaya çöküyor. Sitricnine tesirini tamamea /aymıştır. FAVORÎLER YİNE GALÎP M Akdeniz Oynnları için kombine biletler çıkıvor tZMİR tzmir Akdeniz Oyunlan içm bilet satışlan konusunda ügililerin iştiraki ile çahşmalar yapılmaktadır. OjTmlar Müdürlüğunde çalışmalanna devam © den ilgililer, genellikle kombine bilet tanziml üzerinde durmaktadırlar. Oyunlar sırasmda tzmire çok sayıda turist ve iştirakçilerin geleceğinl gözönüne alan ilgililer, bu nedenle finallerin tamazmnı görmek istiyen yabancılann bütün müsabakalan izliyebilecek şekllde kombine bilet tanzimine çalısmaktadırW i j i ] : ! Hayata veda anının tçindeki safkan biraz acı. biraz da caresizlikle ağlıyor. Elle ensterilen durum o safhavı teshıt pd' BÜGUNKÜ PROGRAM : SANTRKORT : 13.45 Fletcher Moore; 14.45 Battrick Aygün; 15.45 Matthews Bartlett; 16.45 Hewitt Anbar, 17.30 Anbar, öztüretgen Fletcher, Bakker. SAHA 1 : 15.00 Tırıac Birol; 16J0 Battnek, Matthews öngen, Birol; 18.13 Kukal, Moore Edipoğlu, Coşar MüU Binlci ve at sahibi Celâl Alkan, Almanya'nın Aachen şehrinde yapılan Avrupa Bınicilik Şampiyonası filmlertn) dün akşam Ayazağa'da göstermiştır. Asker ve sivil binicilerin tzlediği renkll filmler çok ilgi çekmis ve modem binicilik hakkında bilgi vermiştir. Alkan, Avrupa Şampiyonasınm filmlerini gösterdi 1. KOŞL: Favori: Canan 7. 3. KOŞü: Favori: Anna Marla. Plase: Güldem. 3. KOŞU: Favon Hmçal. Plase: Çakmak I. 4. KOŞÜ: Favori: Canbey. Plase: Günaydın. 5. KOŞU: Favori Muratnan. Pla se: Suvart. 6. KOŞU: Favort: Mustang. Plase: Escudero. 7. KOŞU: Favori Dara. Plase: Neveser • Samson 2 Sürpnz: GazeUe. lüksel ERLÇ AT YARIŞLARI Kazık gibi gerilme anı gelmiş, çatmıstır. Acı son'on tablosu »eyisiru de »flatıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle