18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLjlK TASASOtA UYMAY1 TAAHHÜT KDER. Sahibl : Cumhuriyet Matbaarahk •• Gazctccilik T.A.5. «dın« NAZÎME NADİ • Sorumlu Yazı îslen Müdünl : SAMÎ KARA0RKN • Basan •• Yayan: CUMHURlTZT MATBâACILDK v e GAZKTCCtliK T.A.Ş. C«f»lo|lu Halkffri Sk. K. » « • * R0 tvnlpm» t t 4590 AJfKARA: Atattrk Buhran Yenet Apt Tel: 120920 Bolvan Alşarothj îıhanı T«J: t l l » MTQi KandHprfi M askak N«. « ADANA ABONE ve ÎLÂN I Aybk • Aylık «Ajrtlk IJAylık A4J Taıt tcs I v t Du» 1» 54 117. 10» 21» HO U n Sulık (Maktu) a. T» I ocl »«yt» (Suıtlml) «0 i ttnctt ««>•<• (Santunjı 8» 4. S. ( oeı « y t » (S»onml) JS Nltan. NlkâA. Bvıenm» Ootum 1!M ölüm. Mtvlld. Tttekkuı 33 ünefl (• Sm.) ı&ö ÖlOm. Mevlid. Teeefckfir (S Cm.) 100 SAY1S1 60 KÜRÜŞ Madanoğlu ve Eöksafm dokunulmazbtı (Bastaraft 1. ranın ortaya dökülmesi için dokunulraazlığımm kaldırılmasım intiyorum» diyerek dosyada kendisi ile ilgili iddialan tek tek ele alarak yorumlamış, dosyadaki bazı belgeler haktanda bilgl vertniştir. 27 Mayıs'tan aonrakl îlk l e çimlerden bu yana «tntncnlar «rtaklığlonın direnişlerinin ortaya çıküğım ifade eden Madanoğlu, şöyle konuşmuştur: «Gericillk," politik ve ekon*. mik nzmınm yanıbannda tır. manıu greçmişti. Artık açık. acık 2M binlik balk ordusnndan •öz ediliyordv. Diyanet Işleri, Tunaçürler'in ellerine geçiyor. dn. îlim Yayma Cemtyeti. geri. eilifin yataği olnyordn. Knvayl Milliye. mficadele dernekleri ka rulnyordn. Atatürk gençleri kar*ıt kamplara ayrıhyordu. Rnnlan daha bir kanlı olaylar izleyeeekti. Gericillğin bn tırmani't, nrasında ben, bir kitap yazma hazırlıgına girişmiştim. Gidişin gidiş olmadığını göstermek, aniatmak istiyordnm. Bn kitap için notlarımı kovduğnm carfım t Yildır Tok oldn. Bir ycrden çıkar derken, doknnnl. mazlığımın kaldınlma d o ı y s . •ından eıktı.» Madanoglu, bu zarfın neden çalındığını ele almıs, «Çıkar eevresi yararlanmak knllan. mak istediK kinselere bir «flrt ctkarlar gösterirler. Bnnlann hepsi, benim üstümde denendi, tntmadı. 1%6 bahar ve yazı »ranında. MtT Başkanı General. ban» 3 htt, kontcnjandan Senatör olmam gerektiğini, bir öne. ri telgrafı ile Genel Sekreter Generalin bana dnmmu bildi. recefini, aynı gün basına da verilerek gereği gibi önSre edil«nis olaeağımı «öyledi. Kendisi. l»e. Senatörlük Istemedifimi. hattA bunu, Cumhurbaskanı olmmın dan 34 gün önce bir görüsme. mizde Başkan Sunay'a açikça anlattığımı bildirdim. Ama. g ö . nü gcldiğinde oldn bitti İle kar. •ılastım. Bir «üre sonra öğren. dira kl. SrnatSrlüfe. eski Ba«. bakanın iltimısı ile getirilmi. sim. Genel Sekreter Generale •rittim. Kırgınlıgımt. Başkan S» nav'a iietmesini bildirdim. 8 e nato'dakl konnnnalanm, kendime öxg{| idi. Etklli oldngnna, gösterilen tepkilerden anlıyordnma demi?tir. Kaynak'ın »uçlamalanndaki tutarsızlıklara değinmiştir. Ajanın katıldığını iddia ettiği bir toplantı sirasında CHP gençlik kollarınm düzenlediti bir başka toplantıya katılmak üzere îstanbul'a gittiğini belirten ve bunu, Türk Hava Yollarmdan «ldığı bir belgeyle de tanıtlayan Köksal, MÎT ajanının raporlarımn kendisini ve 27 Mayıscıları hırpalam»k amacına yöneldiğini, MtT'in, AP paralelinde olduğunu ön« sürraüştür. Anayasa ve Adalet Komisyonunda AP'li Uyelerin, devlet örgütü olduğu yerekçesiyle MİT raporlannı delil bularak saydikJarmı İfade eden Köksal, aynı AP'lilerin Yasar Tunagör ile ilgili komisyonda MİT raporlanna itibar etmediklerine dikkati çekmiştir. Hitkii fine göre kamnlaştırmada gayrimenkfil gerçek bedeünin yerine ver«i bedeli ödenecektir. Gerçi bu halde vergi kaçakçilığını cezalan dırmak gaye«i güdiilebilir. Fakat gayrimenkulün de değerinin vergi için yapılan değer tesbitlnden bn yana geçen zaman boyunca .vükselme«i, bu vükselmenm dahi farklı bölge ve mıntıkalarda fark lı oranlarda olması nedeni ile âdil ! bir çözünı getirmekten uzaktır. Bu cihetle kamulaştırmada gerçek değer erasının uyjrulanmaınnı IOrunlu görmekteyiz.» ı «MİT, besbelli karşıma çıkacaktı» Madanoğlu, «t'lanal Ordo» konusunda, yaptığı konuşmanm Başbakan tarafından nasıl tepki ile karçılandığını da hatırIstmı". sözlerine »öyle 'devam etmistir'r j * .»min sfikran borcnnn 8demiyordum. öyle iıe. Senatörlfiğfim* aracı olan MİT, besbelU karşıma çıkacaktı. (Kendi elimizla getirdik, susturulsun, konuşturulmasın; defteri dürülsün) bnyrnğu çıkmıştı artık..> Madanoğlu, Senato'ya üye seçümesindeki şükran borcunu ödemeyişi nedeniyle kendisine bir MİT ajanı asistanuun musallat edildiğini belirttikten sonra, dosyadaki diğer iddialan tek tek cevaplandırmış. «12 Mart yönetimi, bu saçmaları işleme koyarken, nedcn birazcık düşfinmez?» diye sormuştur. Cemal Madanoğlu, MÎT'in Amerika'daki «CİA» dije tanınan örtrütle işbirliği yaptığını iddia ettikten sonra, sözlerini şöyle sürdürmüştür: Bugün. Birlesik Amerika nası! ker.di CİA'si ile başa çıkamıyor, Başkan Kennedy'nin katillerini bir türlü bulamıyorsa, Tnrkiye'de de karalama. suçlama dosyaları hazırlavan MİT. yavaş yavaş başa çıkılamayack bir duruma reliyor. Bugün, hükümetin içinde şanta.ia uğramaktan tedirgin olanlar var. 12 Mart'ta şaşırıp susan kar»ı devrim. CİA'nm koruyucn desteğiyle çabucak tonarlandı. Ct.Vnııı koştıtnndaki MİTten, 12 Mart Hükümetini yanlış yollara itelemek ve saptırmakla vapısal olarak Türk ulusnna, düşün«el olarak Türk aydınlarına bağlı. Türk ordusunu böylesine yıprattıjh ?orulmayacak mı? Ülfcenin millî istihharatının bu kadar gülünç. bn kadar sudan bilnlere orurtnlmu» olması, çok acidır.» «Oyra, SeriktoViafe fetîriiifL «Yalan «Kimsenin en ufak kuşkusu olmasın» Dosyada adı geçenlerden bazılannı tanıdığıru, bir kısmını is« hiç bilmediğini söyîeyen Madanoğlu. konusmasını şöyls bitirmiştir: «Benim ve arkadaşlanmm üzerinde 27 Mayıs'ı kötülemek, bununla da yetinmeyip, 27 Mayıs'a komünistlik bulaştırmak isteyenler. şunu iyice bilsinler: Bu ülkede bir 31 Mart ayaklanması olmuş, bu 31 Mart'tan 23 Nisan'a uzamlmış. ulusal egemenliğe erişilmiştir. Bu 23 Nisanlan, 27 Mayıs izlemiştir. Tarihin akrmı doğrultusudur bu.. Buna, tarihin doğrulfusu, derler. Şaşmaz ve saprnaz. Bu doğrultu, 12 Mart'ı 31 Marî'a dönü.ştürme çaba'.arını yıkacak, yakacak. yok edecektir. Bundan hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasınj» Köksal'ın konuşması Madanoğlu'ndan sonra, ikincl eözü, yasama dokunulmazlığı kaldırılmak istenen Cumhurbaşkanlığı kontenjan üyesi Osman Köksal almış. dosyadaki iddiaîarı tek tek cevaplandıran bir konusma yapmıştır. Köksal, dosyada yer alan iddialan reddederek, kendisine isnat edilen suçlarla uzaktan, yakından hiç bir ilgisi ohnadığını söylemistir. Komisyon raporunda, dosyadaki iddialara yer verümediğini belirten Köksal, Genel Ku rula bu konuda bılgi vermek istemiş, dalıa sonra MÎT ajanı (Bastorafı l. Savfsda) oldujhımuzu belirtmek isteriz. Bn temel hedef ve gayelerin basmda ül kemirin ve nlusumuzun bütünlüğünü bosmaya yönelen aktm ve eylemlerin önlenmesi olmaktadır. Aynı derecede öneroli diğer bir hedef ve gaye ise çağdas anlaında sosyal adaleti «ağlam*k Uzere mevcut Anayasamızda öngörülen reformların bir an önce fereeklestirilmcndir. Anrak tadil yapılırken 19*1 Anayasasmın fertiere ve özel sektöre tanıdıfı ekonomik ve sosyal örgürlüklrrln muhafazasına azaOylarna nıi itina gosterilmeli. bu öz^ürlük lerdrn yapılacak kısıtlamalarda Oylamaya geçileceği sırada Tayukarıdakl gayeleri sağlamak dıbü Senatör Kadri Kaplan, komisyon tarafından cevaplandırıl j şında etkiler yaratılmasına miisaade edilmemclidir. Buoa gürc ması isteğiyle, «İktidardan düsüher «eyden önce (ertler ve özel rülen bir hükümeti. iktldardan sektör ile devlet arasmdaki ili»düsünnek için ffirişiüni. bir hakileri tâyin ederken iktidarı elinreketin, düşürülmek istenen ifcOsman Köksal, dosyadaki iddide bulunduracak hükümetlere ge tidar ba«ka bir ynldan düfürülalarm tersine, Parlamentonun rcjn üstünde yetkilrr verilmeme müşken hâlâ daha suç sayılıp yaşaması için yaptığı çalışmalan lidir. Çüııkii iktidarın bu yrtkile sayılmâyacağını» sormuştur. Anhatırlatmış, bu arada, 22 Şubat ri kötüve kullanması toplumumıı cak Başkan, bu soruyu komisyo<u daha da olumsuz sonuçlara gö ve 21 Mayıs olayları sırasında na yöneltemiyeceğini bildirmiştürebilir. Özel Sektör ile çok ya yaptığı hiımetlerin Aflilerce de tir. km ilişklsi olan devletlestirme ko çok iyi bilindiğini söylemistir. Tabii Senatörlerin önergesiyle nusunda getirilmek istenen bu Köksal, sözlerini, «Kendimi dekomisyon raporunun red veya grncl ilkenin ışığı altında inrelpn ğil, dokunulmazlık müessesesini kabulü şeklinde yapılacak açık diğinde maalr«ef bazı tcreddütler aavunuyonım» diyerek bitirmisoylamanın ad okunmak suretiyle doimaktadır. Nitekim tâdil teklltir. olması kabul edilmiş, Madanoğlu ve Köksal için ayrı «yn oylama yapılmıştır. Yasama dokunulmazhklan kalMadanoğlu hakkındaki oylamadınlmak istenen iki kontenjan (Baştarafı 1. saytada) ya 125 üye katılmış, 98 üye dosenatörünün konuşmalanndan tilmesine zarnret «tan lıalkımıkunulmaziığin kaldırılması, 36 sonra üyeler, komisyon raporuzın kitap alıp «knyacak, gazeüye kaldınlmaması yolunda oy nun lehinde, aleyhinde ve üıete alıp ekuvacak (flçten j«k«nn kullannus, 1 üye de çekiın«er rinde olmak üzere, aırayla söı bırakılmasını rtkilcycceii için kalmıstır. Köksal için yapılan almışlardır. oylamada ise, 124 üye oy kullan! yerinde bir davranı» ve karar önce, AP'li Nurettin Ertürk, olmamiftır.» mış, 89 üye dokunulmazlığın kalrapor lehinde konusmuşrur. AnKonya Senatörü Mehmet Vgdınlması. 32 üye de kaldırılmacak, AP'li senatör konuşmasında, risli (AP) Amerik.lı âstronotlaması için oy rermis, 3 Uye çeraporu savunmaktan çok, muhann Ay'a yaptıklan geziyi ele kimser kalmıstır. lefet şerhi veren komisyon üyealmı s, Amerikalı uzroanlan, a^t Oylama işlemi, saat U'de «ona lerini eleştirmis, AUklı'nm hissl ronotları övmüş. «Bo bafarılaermistir. ve mütecaviz olarak muhalefet rını kutlamak benim için bir serhini yazdığını, CHFli özden'förcvdir..» demis, ayrıca turisin de «muhalif görünmek için tik bir bölge olan Konya'ya mnhalif kaldığını» iddia etmiştir. uçak seferlerinin konulmasını Ertürk'ün bu tutumu, Başkan taİki Senatör de Anayasa Mahistemistir. rafından uyanlarak sadede dâvet kemesine başvurup, basvurmayaedilmesine sebep olmuştur. cakları konusunda bir açıklama yapmamışlardır. Ancak, bilindiği gibi. Madanoğlu ve Köksal hak(Ba<tarah I. «avfada) kında Sıkıyönetim KomutanlığınDaha sonra konuşan Tabii Seca verilmi? tutuklama karan bunatör Mucip Atakh, dokunulmazPartilerarası Komisyonda bir lık müessesesi üzerinde durmuş, lunmaktadır. görüş birügi sağlanamayan anabir üyenin yasama dokunulmaz , yasa maoMeleri şunlardır: lığını kaldırabilmelc için, ortada «Teaıel haklann özü» başlıkh bir suç olması gerektiğini ve bu ll'inci madde. kajnulaştnmayla suçun bütün unsurlanyla su yüilgili 38'inci madde, gensoru haK züne çıkması gerektiğini söylekındaki 89'uncu madde, hükümistir. mete kanun gücünde kararname Atakh, MİT ajanının devamlı çıkartma yetkisi veren 107'nci olarak yapılan toplantılarda madde, yargı denetimine ilişkin teşvikçi ve tahrikçi bir unsur IH'üncii madde, üniversiteler ve olarak bulunduğunu da belirteTRT ile ilgili 120 ve 121'inci rek, özetle şöyle demiştir: msddeler, savcılar hakkınrfaki «12 Mart 1971 Mubtıra.ıyla is137'nei madde ve anayasa m.ihnat edilen 27 Mayıs ve Anayakemesinin görev ve yetkileri WASHINGTON (AP) Amesasına devamlı cephe almı? ve hakkındaki 147'nçi maHde. rikan Temsilciler Meclisi; dün geriye döniiş için htr türlü Jergeceö2un ve tamşmah bif' ötutip© başvurmuj, Meclise bafrumun sonunda Yunanlstân'a kınlar düıenlemiş, sokakta Tiirtfltemel haklann özü» başfikh verilmesi öngörülen 118 milyon kü Tnrk'e vnrdurmnş AP ikti11 inci madde üzerinde daha önce dolarhk (1 milyar 800 milyon TL) dan ve onun yönetimindeki bir anlaşmaya varıldığı halde, Amerikan yardımının durdurulIVftT tarafından bazırlanan bn C.H.P. li komisyon üyelerinin bu masına karar vermi.ştir. dosya. muhtevası mnteber dcmaddeye getirilen değ: = iklikler aABD Temsilciler Meclisi, Dış ğildir... rasında yer alan «sınıf kavgası» llişkiler Konıisyonu'nun kararıdeyimine karşı çıktıklan öğrena uyarak, 122'ye karşı 57 oyla nilmiştir. Anla.şma sağlanamıyan AP'li Orhan Kor, dosyanın 3.4 milyar dolarhk (51 milyar lidiğer maddelerde ise C.H.P. nin kabulünü istemiş, AP'li öztürk ralık) Amerikan yardım progradeğişikliMerin bir süre ile sınırçine ise, sırasmı Komisyon ümından Yunanistan'a ayrılan 118 landırılmasını istediği A.P. nin yesi Mustafa Tığlı'ya vermiştır. milyon dolarhk yardımı «şimdiise buna karşı çıktığı büinmekTığh, Komisyon üyeliğinin ver lik» durdurma kararı almıştır. tedir. diği olanaklara dayanarak. Temsilciler Meclisi'nin tartışPartilerarası Komisyon. Anatüm iddialan ele almış, 2 senamalı oturumu sirasında bazı tem yasanın 15, 19. 22, 25, 26, 29, 30, torün dokunulmazuklarınm kal32, 46. 60, 91, 105. 110, 111, 119, silciler, Amerika'nın, Yımanisdırüması gerektiğini savunmuştan'm iç işlerine karışmaması 124, 127, 134, 138, 139, 140, 141, tur. Bu sırada Madanoğlu, Tığh' gerektiği görüşünü savunmuş143, 144, 145, 149. 151 ve 152 r.ci mn bazı sözleri üzerine, «Yalan maddelertndeki değişiklikleri ise lardır. söylüyorsun. Hcrkes de dinliyor. bazı yeni düzenlemelerle benimBenim •öylediğimi iddia ettiğin seır.iş ve Komisyona katılan 4 sözier, dosyada var mı? Bunu da siyasi parti temsilcileri arasında açıkla!» diye bağırarak salonu tam bir görüş birliği sağlanmış(Ba«t*r»fi 1. Sayfada) terketmiştir. tır. Soyuz11 kozmonotlannm başma gelenlerin Apollo15 astronotlarınm başına gelmemesi Komisyon, bu 28 madde üzerinTabii Senatör Ahmet Yıidız ise için derhal tedbir alan Uzay Mer de görüş birliğine varırken bazı konuşmasında, dosyada yer alan kczi Ay kabini Falcon'un ateşlcnmaddelerde yapılmak istenen deiddialardan çok 27 Mayıs'ı yapmesini «bir Ay tnru» müddetle erğişikiiklere tamamen karjı çıkmış olanlara karşı girişilen sinteledikten sonra. astronotlara, ka mış ve bunları kabul etmemiştiv. dirme kampanyası üzerinde durçağın men?eini tesbit etmeleri için Bunlar. tabii yargı yolu ile ilgi'.i muştur. «Konu. bir AP 27 Ma derhal harekete geçmelerini bıl32. kanun teklif etme yetkisi hak yısçüar konusudur» diyen Yıidız, dirmiştir. Arıza bir süre sonra f»i kındaki 91. Başkomutanhk ve Ge. özetle şöyle demiştir: derilmlş ve astronotlar uykuya nelkurmay Baskanlığı hakkındn«27 Mayıs'tan öç almak için çekilmişleridr. ki 110. ve Millî Güvenlik Kurııl.ı fırsat ele geçmiştir, sevinci içinba;hklı 111 inci maddelerde yap'l de karşı devrimcilcr bayram etmak istenen dağişikliklerdir. Haöte yandan «Apollo15» uzay mektedirler. Düşünen iktidarın tırlanacağt üzere tabiî yargı yolu aracının Ay'a inis ve çıkış adamlanna hazırlatılmış dosyabaşhklı maddeye getirilen değişikmerdiven, sabaha karşı Türkiye lar ve bir parti örgütiı gibi kulliklerle maddede geçen «tabiî lıâsaatiyle 3.04'te komuta kabini tara landığı MtT ajanlanna tezgâhlatkira» deyimi yerine •kanunen tâfından fırlatıhnıştır. •Apollo15> tığı tertipler sahneye konıılmuşbi olduğu mahkeme» deyimi kul. uçuşu için artık yararsız hale gel tur. İyiniyetler de bu haince lanümıştı. Kanun teklif etme yet miş olan merdivenin fırlatüması kisi hakkındaki 91 inci maddede komplolara sermaye edilmekteişlemi, Ay modülü ile komuta tca hükümetin değişiklik taslağında dir. Atatürkçü ve 27 Mayısçı bilbini arasmdaki tünelde, uzay ara bütçe görüçmeleri sirasında pqrdiklerimizin de bize yönelen tercının iki böliimü arasmda basınç lementerlerden gelecek gider arttipiere âlet olmasını «adece kötü farkı meydana getirilerek ger. tırıcı tekliflerin Bakanlar Kuru'.u bir talih saymaktayız. Anayasaya çekleştirilmiştir. nun bu tekliflere katılmasıyla kapisman olanlmrm, onun yapıcılabul edilebileceği yolunda bir fık«Dofan>ın Ay yüzeyine çarparına düşman olmalan, Atatürkçüra eklenmisti. 110 uncu maddeye rak parcalanmasmm yol açtığı dal lüğe ihanetin cezasını çekenlerin Silâhh Kuvvetler Iç Hizmet Kagalar yalnız Scott ve Irwin'in varislerinin tüm Atatürkçüleri nununda yer alan «Türk vatamnı Hadley üssiine yerleştirdikleri yoketmeye çalışmaları, mezbepve cumhuriyeti korumak ve kol»ismograflarca değil, Apollo12 ve leri gereğidir. Bu, bir karşı devlamak» hükmü yeni bir fıkra Apollo14 astronotları tara&ndan rimci kampanyasıdır. 27 Mayısçıolarak eklenmek istenmekteydi. yerleîtirilmiş olanlar tarafından lann hesap vermesi bugünkü iklll'inci maddede ise Milli Güvenda kaydedilmiştir. tidarın meşruluk temeli olan bir lik Kurulunun görevierine ilişkin olaya ffölge düşürür.» son fıkradan <yarduncılık etmek Yıidız, konuşması sirasında üzere» deyimi çıkartılmaktaydı. Madanoğlu ve Köksal'a «ÇullaPaıülerarası komisyon, yaptığı go rüşmelerde hükümet talsağmda nılmasmı» da eleştirerek. bunun (Bastarah 1. nyfada) yeralan bu değişiklikleri kabul et «Silâh arkadaşlıi^na da, devrimnular üzerinde de durulmuş, 6 memek hususunda anlaşmıştır. ciliğe de sığmadığını» bildirmişçünento fabrikasında devam etir. den ç n i S E İ Ş grevleriyle ilgili son gelişmeler gözden geçirilmiş, Kısmî Senato ve Milletvekili ancak DYFİŞ'in demiryollannara seçimlerinin ertelenmesini Daha sonra konuşan Tabii da, METALtŞ in de Makina Kim öngören geçici madde üzerinde Senatör Ersü de. olaylann içya Endüstrisi Kurumunda alman de Partilerarası Komisyonda göyüzünü ve nedenlerini açıklagrev kararlarmm baslatılması rüş birliğine varılmıştır. Seçimmış. 1966 yılında Senato kürsüyolunda kesin bir gün tespit edilerin 1973 yılında yapılması önsünden belirtilen «Albay Dikclememiştir. görülen milletvekili genel s?çimson» raporunu hatırlatarak, raSendikacılar, hükümetle sendilerine kadar ertelenmesi kabCıl porda adı geçenlerin isimlerikalar arasında önce bir görüşme edihniş, bu arada maddenin bani okumuş ve bunların son, duortamının yaratılması gerektiği ] şında yeralan «Meclislerin teşkili rumlarını açıklamıştır. ni kararlaştırmış, bu arada ' ile ilgili kanunlarda gerekli <!eErsü. «Bn listede adı freçenler TÜRKÎŞ Başkanı Seyfi Demir ! ğişiklikler yapılıncaya kadar» den birçoğu çeşitli «ekillerde soy ile İcra Kuruluna hükümet kaydı çıkartılmıştır. tasfiyeye uğramış. son 2si de tunezdinde teşebbüse geçmesi için Partilerarası Komisyonun önütuklanmış, ya da jtozaltma alınyetki veriuniştir. müHieki günlerde çalışmalannı mıştır» demiştir. Ersü, konuşma bitireceği ve hazırlanacak metsını şöyle bitirmiştir: nin parlâmenterlerin imzalarına •Bu marurat» ia ilhammı Aaçılacağı öğrenilmiştir. Ancak Ko tatürk'ten alan 27 Mayısı, onnn misyon çalışmalan sonunda dört «etirdiklerini ve bu.ıları koruma Cnmhnriyet 142^0 143. siyasî parti temsilcilerinin hiçbir ya karcrlı olanları bölme, sonra Keşat 318. 32». sure+te üzerinde anlaşamadüclan da bertaraf etme cabalannm han maddeler kalırsa bunlarda da jri kaynak ve komplolardan »«in , Ali* 15t. 1S«. mecüslerdeki görüşmeler ssrasmlendiğini açıklamif »p«lT»n 151. 1S3. da bir çözüme iılnfilmmn için çerunL» U âyar lcuioe XLM HM ı lıpl Ersü'den sonra Komisyon Sözeüsü Omer Venzal, komisyon raporunu savunmuştur. AP'li Orhan Akça'nın verdiği yeterlik önergesi oylanarak kabul edilmis ve son söz aynı zamanda komisyon üyesi olan CHP'li Zihni Betil'e verilmiştir. Betil, muhalefet şerhinin nedenlerini etraflıca açıkladığı konuşmasında, komisyon raporunu eleştirmiş, dosyada yer almayan iddialarm raporda var gibi gösterildiğini öne sürmüstür. KARAMURSEL MAĞAZALARI Hahihi meuiim Sanu Hararetle Deuam Bütün çeşitlerin bütün fiatlarında görülmenıiş, duyulmamış indirim var. En büyük konfeksiyon firmalarının hazır giyim çeşitleri, trikoları. En ünlü kumaş fabrikalarının kumaşları. Ayakkabılar, çantalar. Evinizin bütün ihtiyacı. Hepsi inanılmayacak fiatlarla Yeni Karamürsel Mağazalarında sizleri bekliyor. Yeni Karamürsel Mağazalanna ugramayı ihmal etmeyin. Aradığınız her şeyin en güzelini, en kalitelisini en elverişli fiatlarla alacaksınız. YENİ S Kamulaştırma süresi «Tâdil teklirine göre kamnlaştırmada öüeme süresi 1» yıldan 20 yıla çıkartılmaktadır. Ükentiz1 de paranın süratle düştügü için i tak : tl e ödeme süresinin 2» yıla i çıka tılması adaletsizlikleri da i ha da arttıracaktır. I Bu şartlar altında âzaml tak1 sit süresini yine belki 10 yıla in, dirmek daha doğru olâcaktır. Belki bütün bu tedbirler devletin tarımsal reformiarı (erçekı leştirmek hususunda karsılaşara1 ğı mali çiiçlükleri azaltmak için düşünülmüş olabilir. Ancak reformları vadeye hağUunak yerine. kamnlaştırmada vergi değeri esasını uypüamak ve ödeme süresini 20 yıla uzatraak, mfilkl! yet hakkını «edeliverek adalet; «iziikJere vol açarak, gayrimrn; kulfl kamulaştınlan vatandaşın veni bir işe girişmesi imkânları. nı ortadan kaldırarak menfî yönden etkilerecektir. Tâdil teklifinde aynca. turizm ve ka'kınma plânı konuMmda j eö«terilen araaçlarla yapılacak • devletleştirmeler de ayni tak.sit [ şartlarına bağlanmakta, kamıı hizmeti niteliği tasıyan Brel teşebbfıslerin kamu yararının torçekleştirdiçi ballerde devletlesHrilebileceğine dair genel bir hüküm getirilmektedir. Bu gibi hükilmler. hudutlnn da ke«in ola1 rak çizilmediğine röre özel t«şebhü'ü devamlı trhdit altınria ı tutacaktır. Bu tehdit, verfi de ı ğeri esa«ı ve 20 yılhk taksit «iiresi şartı ile de birleştirildisinde sanayi kesimi haşta olmak üzere özel yatırımları ve özel kenim j faaliyetlerini mutlaka akamete I uğratacaktır. Bu durumda sürat j le kalkınmaya muhtaç olan ülkemizde kalkınma vükü bütün ağırlığı ile devlet sektörüne aktanlnus olâcaktır. Devlet ise bu j ödevi tek başına yerine gctire j mez ve kalkmma hızi düjer.» ı «Ar.avasa tâdil teklifinde âfptler, salçın bastalıklar yanında ciddi bunalımlarm varlığı halinde olağanüstü hal ilânı ve hflkümete özel yetkiler verilmesi dü»ünülmektedir. Ekonomik bunaIım. hükümetin kötü ekonomi po litika«ından doğduğuna töiftt ayni hükümete, bu sefer yarattığı bunalımı gidermek üzere olağanüstü yetkiler vermek ekonomik ve sosyal durumo daha da kötüye RÖtürebilir. Sendika kurmafc konusunda ise tâdil tcklifinde grev hakkı yanında lokavt hakkının tanınmaması sosyal ve ekonomik dengenin sağlanmasım güçleştirecektir.» Söz alanlar Senato'da Haklannda tutuklama kararı var Atakh konuşuyor Partilerarası Temel haklann özü ABO TemsHeHer Meclisi, Yunanjslan'a yapılan yardını sîmdilik dirtfurdu Olağanüstü hal | MAĞAZALARININ RESMİ TENZİLATLI SATIŞLARINDAN SİZ DE FAYDALANINIZ İSTANBUL (Sultınhımım, Otmınlııy, K.Jıköy, Atatârk Itrivırı. ttttapanı) *NKAM (Kızmy.üiuı) BUm,JÇmilORSEL. KÜTAHYA, 6AZİANTE1», İNEBÖL.tZlrtT ' " ' • TT»*^ KARAMÜRSEL YENİ Sınıf kavgası söylüyorsun» Deniz Gezmiş kücresinden Gengiı Baltacı tutuklandı | ANKARA, (THA) «Anayasa | yı tagyir, tebdil ve ilgaya ceb ı ren teşebbüs* iddiasıyla Ankara Sıkıyönetim Komııtanlığı bir numaralı aşkerî mahkemesinde yarşılanmaları devam eden Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile aynı suçlara iştırak ettiği öne sürülen. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakultesi son sınıf Ö3rencisi Cenriz Baltacı dün ilk sorEusundan sonra tutuklanarak cezaevine konmuştur. (llâncUık: 4368 6598) Askeri Yargıtay (Baftarab 1. layfada) mi? ve geçen hafta, mürafaalı olarak duruşması yapılmıştır. Dün ögleden sonra kararm açık lanması ıçın uzun süre dâvalının avukatlarının gelmesi beklenmij. ancak avukatlar kararın açıklanmasında bulunmamiflardır. Bu îebeple kar»r ömer Ayn» avukatlarının gıyabmd» açıklan mıştır. Açıklanan gerekçeli bozma ka rarı 16 sayfadır. Bu kararda özetle şöyle denilmektedir: «Sanığın, Marksist ve ihtililci oldnfn diva konnsn fiili de bu ideolojik maksat ve gaye altında işlediği, bn sebrpten eyleminin bizzat kendisinin de savunmasında ifade ettigi çibi adi suç nitcliğinde bulunmadıgı ide otojisi ve uyjculadığı metodun Türkiye Comhnriyeti Anayasasınca reddedilmiş ve jayesi itibarile de bn anayasayı italâle yönelmi*. bir snç niteliiini taşıdıfı zira, anayasa iblâl edilmeden b« ^ayeye erişmenin mümkün olamayacağı her türlü sfiphe ve tereddfitten aıâde kalmaktadır. Ancak, kısaca, Anayasanm ihlâ li diye adlandırılan ve TCK'nunnn İİS. maddesiyle cezai müeyyideye tâbi tutnlan bu fiilin hir kişi tarafından i?lenmesl de imkânsız bnlunmaktadır. Sanığın bu fiili gizl) bir örsrüte bağlı olarak ve ondan aldığı cür'et ve cesarete istinaden. aynı örgüt hücrelerine mensup nç srkadaşı ile birlikte işlemij bulundnsnna göre, iştirak bali. nazan ltibare alınarak ve örjriitü «evk ve Idare edenler ile ona dahil olanların da iştirak ile ilgili durumlan tesbit edilerek, cümlesi hakkında birden kovnsturma icran gereinuektedir. yet ve çete teşkil etmek veya böy le bir eemtyet ve çeteye girmek suçundan ötürü kovu;turma vapü ma*ı icabeylemektedir. Davanm âdil ve isabetli bir ;ekilde kararn bağlanabilmesi ancak bu şekilde bütün halinde gö rülmesiyle mümkündiir. Sanıklar arasmdaki fiili irtibat hali, nazan itibare alınmadan ve sanık ömer Ayna'nın fiillerinin de işlenmesindeki gayeden tcfriki suretiyle açılmış bulunan isba dâvanın mahkrmece rüyet eılilerek hükme bağlanması usulc aykırı görüldüğü gibi, müttehaz ka rarın onanması halinde, gerek iddianamede ve serek hükümde sanık hakkında açüacağına işaret rdileıt Anayasayı ihlâl suçuna ait dâvanın maddi hâdiseleri bu dâva ile hükme bağlanmıs olacağı cihetle rnyetine imkân kalmayacağı. bunun neticesi olarak Anayasayı ihlâlden haklannda dâva açı lacak diğer suç ortakları ile samk arasında ceza uygulaması yönünden hir farkJılık Taratılacağı gözetibneden hükme bağlanmasın da da isab<^t bulunmadığından nezdinde askeri mahkeme Uurnlan komntanın suç vasfına deiinen temviz itirazının bu bakıralardan kabulü ile hükmün bu sebeplerden ötürü askeri mahkemelcr kurulus ve yarşnlama usıılü kanunun 221. maddesine tevfikan teblîğnameye kısmen avşrun olarak itirazen ve resen bozulmasına, bozma sebebine göre, knmutanın uyrulamava değinen diğer temyiz nebebiyle askerî savrı nın avnı mahiyetteki temyiz sebebinin ve sanık vekillerinin subuta, uyçulamava ve fiilin Anayasayı ihlâl niteliğinde bulunmadığına dair temyiz itirazlarmın tetkikine mahâl olmadığına 3.S. 1971 tarihinde oybirliği ile karar verildi.» Dış ticaret flpollo 15 Yıidız'ın sözleri Tabiî yargı yolu Merdiven atıldı Muhtıranın ikinci bölümünü teşkil eden «Yeni Dış Ticaret Rejimi» konulu tısunda yeni dı$ ticaret yönetmeliği eleştirilmiştir. Eleştiride dış ticaret hizmetinin ierkeziyetçi niteliğe sokuldugu ifade edilmiş, bu nedenle tüccar ve sanayicilerin modern dış ticaretin gerektirdiği sürat ve elâstikiyetten faydalanma imkânlannın zayıfladığı öne sürülmüştür. Muhtıranın bu bölümünde ayrıca stok müessesesi kurulmasınm gereğine değinilerek şöyle denilmiştir: «Son yıllarda sosyal amaçlarla nyjrulanan taban fiyatları genellikle dünya fiyatlannın üstunde olduğu için buna paralel olarak tesbit olunan asgari ihraç fiyatlan ile dışarıya mal satılmaması, stok birikmelerine sebep olmakta, bu stoklar hazine için büyük yüklrr yaratmakta. dolayısiyle ve daha da önemlisi bu durum kalkınma yolnnda benimsediğimiz karma ekonomi ilkesine ters düşen bir sonucu hazırlamakta, özel teşebbus ihracatçılarımn dış pazarlardan tasfiye edilmesine yoi açmaktadır.» Orgeneral (Bastarafı 1, Sayfada) madıfı» Birincı Şube yetkilileri tarafından söylenmiştir. Firmanın, gazetemize verdiği bilgi üzerine teraas ettiğimiz Birinci Şube Müdürlüğü yetkilileri «Böyle bir barekrtin söz konn. su olamayacağını» gazetemize de resmen açıklamışlardır. Durum diğer yetkili merciler» de duyurulmııştur. Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Sayın Orgeneral Faik Türün de kendisi ile bu konuda konuşan arkadaşımız Sait Arif Terzioğlu'ya «Ben kanunlara, nizamlara aykırı ve şantaj ma. hiyetinde olan her çeşit işlemin karsısındayım. Sıkıyönetim Komutanı olarak da bu gibi bareketlerin karsısında olacağım tabiidir» demiştir. DDT grevi «Dikcson Raporu» Senato seçimleri ALTIN Durumu kamuoyuna saygı ile (Bastarafı t. Sayfada) açıklar, bu gibi şantajlara baş. alma örfiitü olarak Milli İstihvuranlar hakkında kanunî hakbarat Teşkilâtmın Ba.şbakanhfa larımızı kullanacağımızı duyu. bağlı olması tabiidir. Bu bakımruruz. dan MİT'in Başbakanlığa bağlı olmasını her iktidar o iktidarın siyasetini yürüten bir makama bağlı olma şeklinde yaalış müUlâa eden RÖriişe katılmak müm(Bastarafı 1. larfada) kün değildir.» Editörlerin ifadesine göre, BaErim MİTin görevlerinl de bekanlık, müteaddit müracaatlara lirttiği cevabında daha sonra şöy rağmen ne olumlu, ne de olumle demektedir: suz bir cevap vermemiş, bu a«MÎT'in himıetleri Silâhlı Knvrada SEKA İşletmesi, editörlevetlerin komutanı sıfatıyla Genel rin tahsislerini yeni tarife üzeKunnav Başkanının Başkana kar rinden verebileceğini söylemistir. şı soruraluluğu dı.şında kalan Mil Ders kitabı basan editörler bu lî Güvenlik ile ilgili siyasî, ikiKayıl ders kitaplarının yüzde 50 dî. tlcari, malî, sanayi, ilmî. teksinin basılarak dağıtıldığım, geri ııik mahiyette çeşitli istihbarat kalan kısmın bir sonuç almamakonulannı da kapsamına alır. îîu ması yüzünden hazırlanamadıjıitibarla MİT'in Genel Kurmay nı belirtmişler, «Bir kaç gün i. Baskanlığına bağlanmasını diisün çinde Bakaniıktan cevap alamazmek, Silâhlı Kuvvetler Komutansak binlerce öğrenei ders vılınlığının fonksiyonlanna Anayasa da kitapsız kalabilecek ve bundan ile çizilmiş belirli görev vu so I biz sorumlu olmıyacağız» demişrumîulukla hatdaşmavacak hir! lerdir. yön verilmesini istemck, demek Editörler, Milli Eğitim Bakannlur ki böyle bir düsnncenin Anayasa ve hukuk diizeni içindc | lığı ile tesbit edilen tarifeye göbizzat Anayasamızın ve hukuk ! re anlaşma yapmışlar, ancak kârievletinin en kuvvetli teminatı o I ğıda zam yapılması üzerine anlaşmanm bu maddesl boşlukta larak kalmayı şiar edinmiş olan kalnuştır. Kitap basanlar bu yıl Türk Silâhlı Kuvvetlerinin jreleiçin ders kitaplanna yeni tarife neksel eğilimlerine de uymayaca tesbit edilmediği takdirde gerekğı bir gerçcktir. Soru sahibi fili kâğıt tahsislerinin eski fiyat kirlerinin doğru!uğunda israr etan verilmesini istemektedirler. diyorsa bir kanun teklifi vapmak suretiyle M^ÎT'in Genel KıırEditörler, ders kitaplan yanuv mara bağlamnasını Rerçeklestirda diğer bütün yayınlann da basmeye tesebbü» etmekt* elbette kı «avılannın kSgıt zamları yü»erbeortir. Anr»k hüktanet bu zünden yiizde 50 düsürüldüğünü Başbakan Erim Binlerce Başbakan Faşizme kapah belirtmijierdlr, Ayrıca. grayesi itibarile Anaya I (Bastarafı 1. sa.'fada) sayı ihlâle müteveccih olmakla I beraber iddianamede de ileri sürüldüğü gibi çeşitli suçları ihtiva J CEVAP Parti liderlerine sun eden dava konusu eylemin Anaya ' duğunîuz Anayasa değışıkiiği sayı ihlâl niteliğindc kabul edildi. maddeleri içinde, Anayasa Mahği takdirde, bn suça ait tek dava i kemesi kararı ile çelişki jarataolarak, aksi halde iddianamede cak hiçbir nokta yoktur. Sonucu iicri sürüldüğü eibi. çeşitli suçla i Marksizm, Leninizm. Maoizm vera ait dava halinde viirütülınesi J ya Anarşizm gibi noktalara vazarureti gözönünde bulundurulnran, biliınsel sosyalizm adı altınrak evvelemirde gayesi itiharile I da, bir sınıfın öteki sınıflar rzeAnayasayı ihlâle müteveccih o' rinde tahakkümü fiknni güden lan eylemin bn vasifia tecrimi J davranışı reddeden Türkiye Cum mümkün bir bal iktisab edip ct • huriyeti Anayasası, bunun karşısmda hür demokratik rejımi ÎÇmedifinin, yani sanığın nıensnp ten benimseyecek olan ve buolduğu örffütiin gayesine erişmeye elverişli vasrtnlara sahip olup j gün Batı âleminde serbestçe faolmadığmın ve suçun teşekkiilü: aliyet gösteren, hattâ bazılanncta iktidarda bulunan, sosyal demokbakımından hangi safhada bulun rac bir partiye, her zaman söyie duğunun tesbiti. icra safhasına inâiğim gibi, kapıları kapatmış detikal etmiş bnlunduğu sonucnna Eildir. Böyle birşey düşünülemez. varıldığı takdirde sanıklar hakkında T.C.K. nunun 146/1. mad | Çünkü böyle birşey Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırır, faşizma desiyle tatbikat icrası, hazırlık safhasmda, kabulü halinde de yaklaştırır. Anayasamız faşizme ve teokratik sistemlere de kapıhem iddianamede yszilı fiillerinlan kapatmıştır. Anayasamızın den hem de Türk Ceza Kanununon 1C8. maddesiyle cezal müeyyi < yeni 11 inci maddesi bu konula. dere tibt tntnlan 14$. maddedekij n ölçülü bir tarzda tesbit etmıj eüznA J|i«Baak Jcfa lOâhlı cemil olacaJcür.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle