13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA DÖRT: :CUMHURİYEI= Ağustos 1971 LKE NÜFUSUNUN yüzde 70'i kırsal alanda yaşam sürdürmekte, geçimini ise topraktan sağlamaktadır. Istatistiklere göre S okur • yazar niif usunun yüzde 58,4'ü ilk, yüzde 6,7'si orta, yüzde 2,5'i meslekî, yüzde 2,8'i lise, ytizde 1,6'sı ise yüksek öğrenim görmüştür. 1970 nüfus sayı mmdan sonra yukanda verdiğhniz rakamlarda yüzde 310 arasmda değişiklikler oiduğu ilgililer tarafından bildirilmektedir. Ö Yine lstatistıklere gftre ova koylerinde önemli degişiklıkler olmakta, sehirleşmenın Izlerine rastlanmaktadır. Bunun nedenı ise, ova köylerinin şehirlerle o]an iüşkileri jtösterilmektedır. Ova köylertnde bu yuzden kadın erkek ilişkıleri, dag koylenne oranla daha medenl ölçuler ıçmde olmaktadır. Oynak havalar S köyünde yapıian bir nişana buyur edıldık. Köy kimhğınden venl sıyrılan bir ilçeye yakın bir dag kdyü olmasına ragmen, ova köylerinin özelliğıni ta?ıyordu. Kızlar ve kadınlar va nancılardan kaçmtyorlar, örtünrmiyorlar ve rahat hareket ediyortardı. Ashnda bu durum alevı koylerinde daha faTklıdır. Cünkü alevt koylerinde kadın *rkek ilişkıleri çoğu büyük k&nt lerden daha modern brr yapı taçır.. Nisan içın ilçeden bir zurnacı ile bir davulcu getirilmışti. Ancak nışan torenı baslamadan on .e, kadınlar ayrı odada, erkekler ayrı odada toplanmışlardı. Bahçede ise davulcu ıle zurnacı oynak havalar çahyordu. Yaşlı bir koylü, gençlik yıllan n a doğru uzanmış olacak kı, «OğnHar bizim zamanımızda kadınlar, gızlar dejil ayn odaya, erkefcin bulunduğu, koktuğu yere yaklasamazlarriı» dıye sereenişte bulundu. Bır genç ise bunun Uzerine aynen şunlan soyledı: «Eski çamlar bardsk oldu dayı. Simdin kadınlar ile erkekler birlikte denize giriyor.» Çul yok, çaput yok.. vermezler Kezban'ı yıflenıyor, «Abey, bis brk yüın başı sefa süreriz, bize bnnu çok görme . » dıyor, gulerek. Ve yavaşça kulağıma egılıp. «malrinevi dehleyevim mi?» diyor. Sonra elıni bekne atıyor ve çekiyor. «dan .. dan... dan . » diye inliyor ortalık. Arkasından biri daha, bın daha... Banıt ve raka kokusu dolduruyor genzimizi. Davulcu, zurnacı ha babam döseniyor .. Kızlar, pencerelere doluşmuş, silâh atanlan izliyorlar. Osman'ı Kezban'ı EHİR verde gızUr nasıl anlatsana?» «Xeyi anlatayım?» «Anlat abey. anlat bi*eyler ls Cıvıl cıvıl ONRA MASALAR kuruldu bahçeye. Erkekler, teker, teker dışarıya doluştu. Ağaç kutükler uzerine oturuldu. davul • zurna en kıvrak havalaıı döktürmeye başladı. Içkıler bardaklara boşaldı. keklik etı, bulgur pilâvı tabaklara dolduruldu . Yanımda Osman Eîe var. Bınkiarı yenı terleyen, cıvıl cın] bır delikanlı. Tamş olalı şöyle • boyle iki yıl kadar oluyor. Iki vıl sonra havlı gelışkın bulduk. Su gıbı içıyor rakıyı. Sonra ke S S •in. fnşaatlarda bj bulurum de mi abey?» «Bulursun tabil.» «Onbes ksğıt gündevml*. Memet mekttıp yazdı, tstanbnl'da hem... Az para defil be... Ha, as para defil..» «Değil. > «Üç yıl lulsam. iyt para tuUrıtn. tjte o zaman alırnn Kezban'ı... Ama. Kezban ya pderse başkasın». Gider mi abey?» «Seviyor mu seni Kezban? • «Sevijor, ben de onn Knyorum. Ama küçük daha yası .» «Kaç yaşında?» «Geçen yU bitirdi okula .> kanlılardan bınsi, «öf nlan fif» dıye nara atıp, bırazcık caka sat maya kalkarsa kavga çıktı demektır. Koyun delıkanlılen dayanamazlar buna. Çekerler silân larını ve ateşlerler. Al sana kavga, vay sen mısin sılâb çeken. Az önce birbırlenyle sarma? do las olan gençler birbırlenne gırerler. Çoğu zaman kan akar. oîenler, yaralananlar olur .. Duğun ala.\ı co»kun bir havava bünınmü} ve >ola kojulmujtur... Oa\ıülar kı>»*ıy» dövülujor, zurnacı bildiği parçaların en kıvrak olanlarını çalıyoc. (Fotoğraf: tlhan AROA) Rekabet S'MAN'ın Kezbana tutkusu boyle sürüp gıttı raasada. Gün batana değin sürdü âlem. Gün batanda yığüıjordu masalırda bulunanlann çoğu. Hani çevre koylerden konuk fılan yoktu da, olay çıkmadı .. Çunkti, komşu kövlerın gençlerı rekabet balındedır hep. En ufacık bır şeyden kavgs çıkar. Kavgada sılâhlar konuşur. Kavgada oyle pek öneralı şevlerden çıkmaz .. Örneğın: Çevre koylerden gelen delı Ovun yiizünden de kan akar, nisan ve dügünlerde. Yakm koy d«=n konuk gelen bir delikanlı. «Tahu bu kSyfin delikanliları oyun hilmiyorlar» demis bır dügAinde. Bunun uzerine ortall 1 : kansmış, stlâhlar konusmuş ve bu sözu söyleven genç hiç uğruoa öldürülnıUsBövle haberlerl mahalll gazetelerde sık, sık okur msan. Özel Hkle tek sutunluk haberdır bunlar. Miımacık. kibrit kutusu kadar kdy haberlerbun altında, «cı gerçekler vatmaktadır. Boyle haberler bazı zamao okunur, ba zı zaman ise gö?den kaçar. Nedir, neyın nesidır dıv« Uzenne dahl e{ilınmez ez Tahain BERKAND 70 Hdlam jeni kaybettıb kızım. t«tanbul'da yapvalnız kalacaksın. Bunu ıstcmıyorum. Bir *? sonra ben de gelecegim. Hem dinlenırim, hem de senin vanm kalan i$lerinın durnntu ile Ugilenirim Fakat «ız çok yoruluyorsunnz. Bu kadar bürük fedakirlığı yapmamalısınız. ^nnclerle babalar her zaman daha çok TorulurUr ve daha büyük redakârlıklar »aparlar çocusum. Luzumsuı vere ısrar etme. Bu sene de bovle olsun, gelecek yaz» «stersen yaJnız Kidersin. Esasen eelecek sene dıploma alacağın için hepımize ven: bir vaşama plânı hazırlamamız lâzım geleceh. Ne sovlesem onlan »azseçıremıyecefiml «nladığım irin «usmuştum. Bu konuda fazla direnmediğime de tstanbul'a avak basar basmaz sevimnistim. Halamın >okln*u benı yeniden «a r dıği irin ne vapacağımı hemcn bilememiş, Ancelânın varlığı bana hu>ük teselli olmu«tu. Gerçekten o. bu (üc durutnda da henim imdadıma yetismis. cabnk ve isabetli kararları ile bana vol föstermi«tt. Hava alamndan CJkınca bır saniye durup etrafıma bo« »bzlerle baktığimı haUrlıvorum. Ancelâ^a sorducum «nal de bövle bostu: Nere.ve (rldrceği»? O. huııu bfkli>ormuj gibi iükunetle cerap rermlşli: E\e. Bojaza mı? Hnvır coco^unı. »enin evlne fidcceite Se>. Bakırköye mi? Tabti. Halam... Soziıtnu bttirememlf. Kflinlım tikanmiftt. F»kat Ancrlâ huno da önemü «aymamıj. hep o dur(un se;iv|c: BakırkoT'deki kojk senin evindir LİH, demişti. Bujun oraya gitmezsen bir daha hlç pdemez«in. Zaten dadı orada seni bekliTor. Nasıl? Oııa haber mi \erdiniz? Suna'yp yarmı?tım. Supbesiz on« MldinnJ»tir. Bclki Suna da oradadır «imdl. Ona karsı oyle mahçubum kt.. Kızcafizi hiç »ramariım Bırdenlıir değismi;tim sanki. Halamdan ha«> kasmı dıı<unemiyordum. Biraz sonra Suna ile kar$ıla;ınra da iki arkada; uzun ayrılıktan <<onra ge\en bıılu«mantn ievinci ile konusmağa dalmıstık U sırada Ancelâ dadı ile birlikte odalan dolaşmış. oııa voni emirler vermişti. Sevgili. 111115fik \ncclâ Ana.' Bojlece normal ha;atım yavas yava* volıına sirıiıişti ama ben iç âlcnıimde huzursutluk duymakta devam etmiştim. Suna ile çoruştüğum zaınan onun jcni nişanlısı ile saadet içinde yii/.mekte olducuııu her söziınden anlıyor. bu sade rııhlu 7rnc kı? cihi olamadifhm icin kendi kendiml hırpaiıvordum O«rrekten nc istediffimi. ne yapacaği'nı bilmi•ordum. K,<rmakarışık bir nıh h?!l ıcınde idim \e bu halim. maalesef hâli devam etmekteydi. Dojan'a karşı du>duğuro derln «teaklık »<k mıjdı? A.>k değilsc bu du>gunun isml nedir l«te bu ism< bulamadığını için «inirlenıyor, ıııızlcnijordum. Hattâ onun Roma'dan ayrıldık.rtn »onra ve askerlik bdcvini yapmağa (rlderken hana karşı hiras uzak davranı»! beni günlerce. ge« celerce lizmu?. hırçınla«tırmı;tı. Boyle Iken onıiB scyrek de olıa. kııa da olsa. gbnderdlği mektuplara cevap vermeği bile ihmal etmiîtim. I«ı»ı earibi, gerrek durum bu olduğu halde yine onn kabahatli btılmuştum. Bu huzursuzlnfum ve kar?r«ızhiım rüzündeo de geçen ya* Irtanbul'd» e«W mutln tünlore benzer gunler >a«ayamamı«, Mustafa bev allesinl bile ihmal etmij, Uoğan'ın izinli «eldiiH zarranlara rastiatılan davetleri k.ıbul elmemfk icin bahaneler icat etmij, »ozun kısası kendi omnımu bila bile zebretmıs ve >azın tonu getmeden. «öcde Alberto'>u >alnız bı» raknıamak kajfusuyla, Roma'>a donmek istemiştim. Ancelâ irin bu teklif bolanmaz bir nimet olmuş. kadıncağızı gerrek bir fizuntüden kurtjrmıstı anr» benim kendime karşı olan gmcnsiıliBimi busbiitur. arttırmıjlı Artık hicbir «ev %» hiçbir >er bana eskl neşeml gert veremiyordıı. Hele »lustafa Beylere veda etmek »çin «ıtti»in. «on Runrin üzerlmdeki te«iri hakikî bir »ok olmuştu O cıui Suna nİ5anlısmdan baska kıraseyi ^orme>en gozlerle ona bakmıj. (akat en önrmlirî. Dojan da bana blraz yabancı »e u<ak da\ranmı«lı. Bunun mutlak gizl) bir «ebebl olmah idi dı>r düşündüm. Çünkü benim tanıdıiım Doğan. bııtıc» yıldrr serhorum dedtjti bir kua karsı boyle blrdenbire deglsmezdi Bu gizli »*• •bep dc bir kadından, yeni bir asktan baska» olamardı. Utt bu »eayip kuska kalbime İlk defa nl«. rak kıstc^nrlık xehrini akıtmifb. Pakat fururum \e kararsi7İığim bu duyguya da «err,ek ıHını vermeme cngel olmus. sadcce hırçınlığıfnı ve rahatsızlıfimı, daha doğrusu dünyaya küskunİH» ğuınıi arltırmıştı. Sükörler olsun ki bu kansık ve blrblrinl tut. mayan duskünceler derslcrimi ve cah«ma tempomu ctkilemijti. Bunu $imdl daha rahat bır >ekilde ditsünebiliyorum. Plânlarıma. de««nlerim* ve projelerinıc o kadar sıkı sıkıya sarılmiîtım ki bu halimlp etrafımdakileri rahatsız bile edi>ordum. Alberto, Ancelâ ve biitun arkadaşlanm benden $ika>etci olmuşlardı. Sanki eğlenceier» veda etmistim. Çok endcr olantk bır dansa <eya nrkadas topluluğuna gidi>ordum. Kendimi ıor?un hissettiğim zaman da ya bir konser salon.ında veya bir operada yalnızca dınleni>nrdum. Bu ruh haJi icinde fakülteyi bir nefeste denevek çabııklukİH bitirdiğim gun rahat ncfe? almıs \r. cok iyi hattrlıyorum. o gece odamda *alnız kaldıgtm zaman hıçkıra hı<;kıra ağlamıjtım. N'edcn mi? Kendimi artık bombos \e amacsıs hissettiğimden». Yine o aksam. hu delice calı;mamin eercek sebchi baMmi, bir çekiç scrtli^iyle vurmuştu: Evet. bu telâş, bu bıkkınlık. bu netc alma dan çaltsmak. parlak bir riiploma almalt ıçın değil, sadere tstanbul'a biraıı ev\el kavuşmak \« artık ömür boynnea orada yajamak zevkinl tatmak içindl. te.«Sen anlat ilk 6nce bana » «Kezban'ı bana vermezler M anlatayım sana. Görmedin. de mi Kezban'ı? Rir görsen abev, bir görseu... VermezJer kaçıracam > • İstersin ilk once.» «Çul yok, çaput yok . Yoksulluk boymımnzda bizim, çıkarıp atamıyor » «O zaman?» «Gurbete gitmek var hevapta. Tnttuğumu koparırım bile O Köy düğünü M j j l l f O«gOgİ*g j kanu ve resim: AYHAN BAŞOĞLlT| | GÜNAHKAR KRALIÇE rtT OÜGCNLERİ UÇ gun surer özelUkle. Son gun, evtenenieno yakınlan ayrı, ayn yerlerde ıçerler eglenırier. Kovlerde biıyuk kavgalar bu yüzden de çıkar. En venı gıysılennı gıymış ınsanlar vine hıç yuzunden kavga ederler Kavga bolıimunu ısterserız keselim burada re bir köy duğu nunu anlatalım bıldıgımız kada rı ile: Duğün günü. renk. renk eşarp lar bağlarlar boyunlarma. Çizmeler çekıhr. kasketler vana yatınlır, kulak arkasına bır dag çıceğı sokuşturulur Mendıl cebıne. lpek mendil, tarak ve tf\nes (tözlügü kovmak bır gelenek tir. Davul • zurna esliginde kız evıtıe kadar eıdılır Gelin kız evınden çıKacagı sırada, oğlan evinden kadınlar gelır. Bunlar atlara bınmisîer ve bevaa, «rivsiler glvmislerdır Dovul rurna en hızli oyun havalarıru çalmaktadır Ho? bır at, kız evınjn kapısına vanaşır. Gehn basında renk, renk eşarplarla kapıda görünur. Bunun adına renklı baslık denır koy vennde Gehn ata bındırılır. Bu sırada gehmn babası, parp.yla buğday serpıştınr etrafa. Bunun anlamı. «parası re ekmeti bol olsun» demektır Kafıle saricılar soyleyıp, sılâb lannı atesleyerek vola kovulur. Geline vme ata bınmıs bevaz gıysıler icındekı kızîar ve kadınlar eslık eder Oğlan evıne 5ehndığı zaman. gelın attan mdırı lır ve ıçerıve sokuıur Ve ıhtıyarlar. her zan^an oldufıı gıbı vıne kaybolurlar gençlık amlanvla On'ar kov kahvesınde oturup, bu Roruntuyu, seyrederler . Cıgaralarıni sararlarken sövte konusma secer aralar;nda: «Riistem'in ojflunun dü^iinö düğiindü be . » • Hc vsllaha. ne dugur.du 0 » «l'îa. Bahçeci'de bir düğüne ffitmistik bilivon mu?« «Bilmem mı hıc. unutuluı mu' • «Benim M çizmera vardı. pırıl. pınl a ' ffibi.> «Ya benimkı nasıldı"> •Catııın braiın çizrocnin deri«ini. Çanakkale'de Hıdır vapmıstı . » «Benım çızmeyl Utn yapmıştı sanırsın?» «Ne bileyim ben.» «Sen valan sovlijon dayı.» «Sen ..» Dugtm, taa Kirk yıl önce glyilen çızmeye dek g^der. Artık gelin, oğlan evındedir. Cç eun sonra ise, dağda bavırda... Koy yennde kadın böyledir... K DIŞI BOND ar) 40 Jabeke olduju yerde dojrulmuftu. Derin nefesler alıyor, bır yandan da düşünüyordu. Luzumundan fazla vakıt kaybetmıştı zaten. Karanm hemen oracıkta vermesı gereklyordu. Evet .. Tek çare, cesedi bir an once yok etmekti. Cesedi yok etmek icia de tek care kal dınp pencereden atmak ols» gerekti Gerçı ortaklarının yutmayaeağı bır çareydi bu ama, hiç değıl^e polıs, olayı ksza şekünde yorumlayarak aynntılı bir tahkıkat açmak torunlogunu duymavacaktı. Aksi halde yakavı elç vermesi kuvvetle muh temeîdı Gazete, radyo ve televizyonda bu çesit haberlere « k sık rastladiâını gayet iyl hatirhyordu. Çünkü yataklı vagon volcuianndan ender de olsa bazılan. geceleyin, uyku «ersemi. tuvalete kalktiklarında, yÜ2numara kapuı verine vagonun çıkıs kapi'inı açıp bO"0uga uçuvorlar ve parçalanarak olüvorlardı YsdNrsanmayan 0lavlar •eri«ind''n bir şevdi bu. Polis, durumdan «üphelenerek me=elpvı dennleme^ine kur. calamak hevesme kapılsa bile isin içinden çıkamıvacak. dos. vavı eninde sonunda kapaya. calc'ı Bötün meTele loucu ve parmak Izi bırakmamaktan ibaretti Jabeke "iaatine baktı Kata. rın Lıonp'a varmasına kirk be« dakıka vardı SaJ! elindeki mustav çıkardı. eldivenlerir) taktı. (folabı actı Moreau'vu pencereden asa5ı atmadan once givdırme«ı «arttı. Zira. volculardan birinin kendinc aıt kompartıman. dan don cSm'ek çıkarak kori. doru geçrae«i vp tuvalete bu vazıyett* »itme<!i mantık dıjı Türkçesl: ŞehbaJ AYGEN bir şeydl. Polis bu tür tefer. ruata çok dıkkat edıyordu. Şup heh ışlerle ufra«an akh basında kt herke» bu çesit özellikle. rı gayet ıyl biürdi. Eîbiselerin arasında ropd9. sambra benzer bir yey ararken orada bavul bulunmadığını da farkedecekti. Birden panige kapılır glbi olduYoksa $on dakikada plânda btr değisıklik yapılmıstı da paranın Moreau aracihjı ilo gönderilmesinden vaz mı geçilmiştiT. Bu enrfişe İle başladıgı lst yanda bırakarak parayı aramaja koyuldu Bunca emekten ve bunca tehlıkeden tonra gay retleri bo«a mı gidecektı yoksa?... Telâş ve heyecanla kompar. tımanın her kö?esmi dıdik didik ediyordu YastiSı ksldırdı. örtülen bir kenara itti egıl. dı, yatagın altına baktt Nıhayet şiltevi kaldırmak akhna eelince derin bir nefpj alcfı Sı yah deriden yapılmı? çanta o . radavdı. Hemen cekip aldı Ki. lıtlivdı Dolaba dönerek Mor<». an'ya aıt ceketin cepler'nı vok. ladı Anahtan buldu. açtı Dolar destelenni görünce dünvalar kendısinın olmu'casına «evindl Moreau'nun ölümü sebebivle d^vduîu denn aeıvı bile unutur gibl oldu Çantavı tekrar kilitlevıp anahtsn c e . tine attı DSnCp Moreau'vs baktı. ölünün bası, trenin iar. «tntısına Orantılı tallanıyordu. hareketlerl* TIFFANY JONES YARIN: Ümitsiz bir aşk ve acı bir son daha I LA N (KADIKOY IKINCÎ SIİLH HLKCK HAKtMLfC>INUEN) 1979/«67 Vesayet îstanbul, Patih, K. M. Pa şa, Sancaktar mahallesl, Hay rettin sokağı hane 226. Cılt 102, Sahife 154 de nüfu=a kayıtlı Parkof kızı 5/1/1955 dogumlu Veyanuş Çubukçıyan'a Kadıköy, Bostancı Fidanlık durağı, Değırmenyolu 2» numarada oturan ablası Sılva Van Çubufcçiyan'ın M K. nun 357 inci maddesi ge refince vasi tayınine 2/8/1971 tarihinde karar verildiği llân olunur. 2 8/1971 (Basın: 5127) • «5S9 Dolaptakl pardesüyu cekti, cesedın üstuno geçırmeSe oasladı. Sonr» pabuçtannı da z ı y . dırdı. Bir yolcu, tuvalete 51L mek içlD kondora çıktıgında tepeden tırnağa glyinmese bile «ırtına pardesüsünü «iır a . yaklarına bir »ey geçırırdı mu hakkak. Jabeke, tştn) tam Dtr rtina fie görüyordu Bunca yıllıfc ortaklıklan süresınce Moreau va ıti na ve saygırun tıöylesını bıı sere bıle costermıç degıldi Pencereyı açtıgınas OLU 21M bır rüzgâr doldurdu Kompartımam blrdenbire Cesedi ıcaıdırmak İçın igıidı . Insanıarın öl dükten sonra ne Kadar agırıasügını öümedıgj ıçm naylı <aşırdı.. rkmcü sıkmdı Kar 'er tçlnde fcaiaraktan CP^OIT v.r,ayet pencerenın yanına fetırıp pervaza dayaj'abıldl Moreau'nun bası ve gögsü $u ana» va. eonun dmndar doîru aşağiya Jabeke ıgııaı a\axianndBn vakaladıgı gıbJ cejpdı once aoyle bır tarttı sonra Kaldınp dıçan savtırdu Moreau Kamnııklara karışmıs mu?tu H«m*n pnper lip baktı . Ceseı öbür 3 ra? vp traverstert ustıtne aüşmuş, yıgıhp kalmıstı orsda GARTH OOIIO8 t Tarık Z. Kırbakan \ Hutaiıklan lHflüâl & D Noı M TELJ Parmshkapı « ııq L
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle