09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1971 TÜridyadsin gwoeklertm 19*8 de gSren ve yaaan PANMMIU ofit b * Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Qnlnır»>: 8003) , sayt: 16881 umhuriYeı Knracnsu: TUNUS NADt BMİrtup «lrwİ: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: îstanbul Ko. 246 22 42 M 22 42 06 22 42 97 22 42 98 22 42 99 4 DOSiOYEVSKı'nin romanları 10 Lira CtNLER 1 10 CÎNUER II 10 ÖLÜLEB EVtNDSN ANELAK 4 KUMARBAZ 6 tNSANOKLAR 4 EBEDt KOCA 4 NTETOÇKA NEZVANOVA 4 EV SAHtBESt VARUK TAYINEVÎ, ÎSTANBUI. (fiftncüıfc 4296/6590) Agustos 1971 Madanoğlu ve Köksarm dokunulmazlığı Senato'da kaldırıldı ANKARA, (O Partilerarası Komisyon, 9 madde hakkında görüşbirliğine varamadı «TEMEL HAKLARIN ÖZÜ » BAŞLIKLI MADDEYLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER ARASINDA YER ALAN «SINIF KAVGASI» DEYİMİNE CHP'Ll ÜYELER KARŞI ÇIKTI KİSMÎ SENATO VE MİLLETVEKİÜ ARA SEÇİMLERİNİN 1973 GENEL SEÇİMLERİNEKADAR ERTELENMESİ KOMİSYONDA KABUL E D i L D İ rtyet Bttroaa) Kontenjan Scnatörleri Cemal Madanoğlu ve Ocman Kökaal'ın ' yasams dokunulmazhkları, Cumhuriyet Senatosunun dünkü birlesinıinde, gece yarısına katfar suren gorujmelerden sonra, kmldırılmıştır. Anayasa'yı yürürlükten kaldırmak ve bu kanunla kurulmuş TBMM'yl görevini yapmaktan cebren ahkoymak amacıyla gizli örgüt kurdukları iddia edilen 2 Senatörden Madanoğlu'nun yasama dokunulmazlığı; 26 red oyuna karşı, 98 oyla kaldırümıştır. 28 madde Ozerinde kesin anlaşma oldu ANKARA, (Cumhuriyet Borosn) Partilerarası Komisyon dün kü çalışmalan sırasında re. daksiyon komisyonunca dülenlenen maddelerl yenidea gözden geçirmiş ve 28 madde üzerinde kesin göriis birliğine varmıştır. SenatO seçimle, rinin ertelenmesi hakkındaki geçici madde üzerinde d« anlaçma olduğu ve kısml se. nato seçimlerinin 1973 yılında yapılması gereken milletveklli genel seçimlerine kadar ertelenmesinin kabul edil diği öğrenilmiştlr. Partiler. arası Komisyon değlştlrilmesi istenen 9 esas madde üzerin. de ise henüz tam bir anlaşma sağlayamamıştır. (Arkaa Sa. 7, S«. 4de) Orgeneral Faik Törün: "Konunsuz hareketlere ve şantoja karşıyım,, Gazetemlze Uân ve reklâm veren firmalardan bazılannın «Emniyet Mfidflrlfi|fl Birind Şube Müdfiriafflnden arandıfı» belirtilerek, «llân vennekta devam ettiklert Ukdirde kStft sonnçlar dofacatı» yolunda tehdit edildiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Tehdlt edilen firmalardan bl n (ki bu fınnanın adını gerekirse açıklayabiliriz). bu durum karşısında, sorumlu yöneticilerinden birinl Emniyet Mu dürlüğüne göndererek soruşturma yaptırmış ve kendisine «b5yte bir tehdidin s5< konoso ol(Arkası Sa. 7, Sfi 6'da) BtRtNCt ORDU VE SIKIYÖNETLM KOMÜTANI ORGENERAL FAİK TL'Rt.V Askeri Yargıloy Omer Ayna ile ilgili karan bozdu ' # GEREKÇEDE SANIĞIN ANAYASAYI ÎHLÂL SUÇUNDAN YARGILANMASI LÂZIM GEL DÎĞÎ BELÎRTÎLtYOR. ANKARA, (Cumhnriyet Bttrosa) îstanbul Ziraat Bankası Unka. panı Şubesini soymaktan sanık Ömer Ayna hakkında îstanbul Sıkıyönetim Komutanhğı ,Askeri Mahkemesince verilen ceza, Askert Yargıtay'da oybirliğl ile «snç vasfı» ve «Dâvanın anayasayı iblâl suçu olması bakımın. dan di|er dosyalan ile birlikte yürütülmesi yönünden» bozulmuştur. Bu duruma göre, ömer Ayna, •nayasayı İblâl suçundan sanık olarak Türk Ceza Kanununun 146/1 maddesine göre yargılanacaktır. Hatırlanacağı üzere ömer Ayna ile ilgili dosya bir süre önce Askert Yargıtay'a gel(Arkası Sa, 7, Sü. 7'de) CHP Ağn Senatörü Salih Türkmen çekimser kalmıştır. Osrnan Köksal için yapılan oy. lamada ise, 89 üye dokunulmaz. lığm kaldmlması, 36 üye de kal dınlmaması yolunda oy kullanmış, tbrahim Ethem Karakapı. cı (MGP), Salih Tanyeri (CHP) ve Mahmut Vural (AP), çekim•er kalmişîardır. OKURLARIMIZA Tarihin akışı içinde her millet zaman zaraan sarsıntüar geçirir. Güçlü milletler bu buhranlı dönemleri kısa bir sürede atlatırlar. Bu arada. baa kurumlar da bir takım talihsizliklere uğrayabilirler. Olaylarm böylesine geliştiği bir dönemde. gazetemiz hakkında da baa tereddütler hâsı) olmuştur. Bu sebeple, gazetemiz mmıtnî heyetinin 5 Temmuz 1971 tarihinde yaptığı olağanüstü toplantıda; siyasî tutumumuz, yönümüz konusunda açılan görüşmede tesbit edilen ilkeleri okurlarnnıza da açıklamayı vazife bildik. 5 Temmuz olağanüstü toplantagmda yönümüz şöyle tesbit edilmiştir: nin 7.5.1924 günlü ilk nüshasında yaymladığı temel ilkelesre uygun ve Anayasanın ışığı altonda Atatürkçü, müliyetçi ve aşın uçlara eğilimsiz bir yol izlen mesi.» Kurucumuz ve üstadımız rahmetli Yunus Nadi de 7.5.1924 günlü Cumhuriyet'in ilk nüshasında «Cumhuriyet, memlekete malolmuş bir fikirdir. Biz, onun temsilcisi ve savunucusuyuz. Gazetemiz ne hükumet gazetesi, ne de bir parti gazetesidir. Cumhuriyet, demokrasi fikir ve esaslannı bozan, yıkan ve yıkmaya çalışan her kuvveüe savaşacaktır» demiştL Biz de bu yolda yürümeğe devam edeceğiz. CUMHURİYET Madanoğlu'nun konuştnası Birleşim açüdıktan ve gündem dışı konusmalar yapüdıktan son ra, C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun Madanoğlu ve Köksalfr»Vfc™>mrfraporu okuanvuştur. Bapor üaerinde ilk «özü Omal Madanoğlu almıs, «Tdanm baıpnra aranmakta oldotu günümüzde kamu oyn ortahian altnu üstüne getiren bn Dydurmalann iç yüzünü anlamakdır. Akınka(Arkaaı Sa. 7, 8Ü. l'de) «Gazetemizin kurucusu merbum Yuöua Nadi Başbafcan Erin açıkladı: MIT, bağlamnafacak ANKARA, (Cmnhnriyet Bfirosn) Başbakan Nıhat Erim Sinop MilletveklU Hilmi Işgüzar'ın (MP) Millî îstihbarat Teşkllâhnın (MİT) Genel Kurmay Başkanlığına bağlanmasuıın düşilnülüp, düşünülmediğine lllşkin yazılı soru Önergesine verdiği cevapta böyle bir bağlanmanın düştinülmediğini büdirmlsür. Erim'in cevabı şöyledir: «Başbakan Anayasanın HO^ıncu maddcsi ^ereğince Milli Güvenliğin sağlanmasmdan TBMM' ye karşı sorumlu olan Bakanlar Kurulunun Başkanı olduğuna çöre, MUlî Güvenlik Ue ügüi haber(Arkası Sa. 7. Sü. S'de) CUMHURBAŞKANI SUNAY, ODALAR BÎRLİĞ1 YÖNETICtLERÎYLE .. 4i (Fotoğraf : Selâhattuı GÎZ) "BiNLERCE OGRENCi KiTAPSIZ KALABİLİR,, Odalar Birliği, Sunay'a verdiğî muhtırada Anayasa değişikliğindeki temel hedefle mutabık olduğunu bildirdi Hükümete geniş yetki verilmemelidiL. İSTANBl?L HABER SERVİSt Tiirkiye Odalar Birliği yöneticileri, dün, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı zayaret ederek, Anayasa degışikliği ile son ekonomik tedbirler ve fiyat artışlan konusunda bir muhtıra vermişlerdir. Muhtırada, Anayasa değişikliğiyle, yurütme gücünü ellerinde bulunduracak hukümetlere geregindea fazla yetkıler veıılmesinin sakmcalar yaratacağı belirtilmiştir. Muhtıranuı Dış Ticaret sorunla. rmı kapsayan bölümünde de ihracatı kolaylaştırmak için dışarıya satılacak roallann ikmalıni yapacak organizasyona sahip bir stok raücssesesi kurulması önerilmiştir. Ekonomik sorunlara geniş yer \~erilen muhtırada ajnca «îhracatta fiyat kontrolnnun bütün işlemlere sari kdnunasnun dıs ti careti olnmsuz ybnde etkflediği» öne sürülmüştür. îki bölümden raeydana gelen muhüranın «Anayasa Değişiklikleri» adlı kısmında şöyle deniîmektedir: «İlk olarak Anayasamızm defi^tirilmesindeki temel hedef ve gay. retlerle tam bir mutabakat halinde ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Niüat Ertm dün An kara'dakl «Banş» gazetesine verdiği demeçte, «Anayasamızın, demokratik sosyalizme acık oldngnnn» söylemiştir... Başbakanlık Basm Merked tarafmdan basına dagıülan mülâkatın soru ve cevaplan çöyledin SORU Konya DP Mületvekili sayın özer ölçmen'in size yönelttiği mecüslerin Utvedflmesi konusundaki, sorn hnfclmt. da ne düşünüyorsunuz? CEVAP Böyle bir soru Baş bakanlığa şu ana kadar Parlamentodan gelmis değildir. "Anayasa, demokratik sosyaiızme açıklır,, CHP'nin solunda.. SORU Cumhnriyet flaOc Partisi sayın Genel Baskanı tstnet tnönü verdiği bir demeçte CHP'nin solunda, bir bo?Iuk kal dıği, ba boşlnğun dolması için Anayasa çerçevesi içinde. demokratik sosyalist bir siyasal örgütün kurolması gerektiği cö rüşünü savundu. Bu kanıya katüır tnısmız, sizce gerekli midir? CEVAP CHP'nin solunda, demokratik sosyalizme Anayasa çerçevesi içinde gerveUten yer vardır. SORU Malomunuz olduğu gibi, bir süre önce Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasuun demokratik sosyalizme açık olduğu ı na karar vermişti. Hükümetçc Anayasa değişikliği için nazırlanan Anayasa değişiklik taslağınj da getirilen hukümler bu açıklığı kapatacak nitelikte midir? (Arkası Sa. 7. Sfi. 8'de) DerneK yöneücllerinln Uadelertoe göre MUlî Eğiöm Bakanlığı ders Mtaplan Için tesbit ett^l tarifeyl beş yıldır değiştirmeıraş, fakat bu süre lçtnde kâğıda üç deta ssam yapılnuştır. Ders Ktabı basan editörler, Bafeanlığa başvurarak ders kitaplan tarifesinin yeni kâğıt zammına göre ayarlanmasıru istemişlerdir. (Arkası S». 7 Sü. 6 da) Editörler Derneği yöneticileri, MüU Eğitim Bakanlığının yeni kâğıt zamlanm dikkate almadığını ve ders kitaplan için tarife tesbit edllmediğini ileri sürerek bu yıl öğrencilerin kitap bulmakta güçluk çekeceklerini tekrarlamışlardır. Kok kömiirü, dar ve sabit gelirlilere taksitle satılacak ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) Başbakan Nihat Erim, ma. liyetinin altında satıldığı gerekçesiyle fiyatı arttınlan kömurüa dar gelirli vatandaşlara taksitle satılması için Enerji ve Tabil Kaynaklar Bakanlığına emır vermiştir. Kömür fiyatlannın arttınlması üzerine dar ve sabit gelirli vatandaşlann güç durumda kalabilecekleri gerekçesiyle bu yıl kömür taksitle satılacaktır. Baş bakan Nihat Erim dün bu konuda Enerji ve Tabii Kaynak. lar Bakanlığına dlreküt vere. rek taksitle satış esasiarının tes. bit edilmesıni istemıştır. Bu hazırlıklar tamamiandıktan sonra taksitle kömür satış esaslan ka. mu oyuna da açıklanacak ve uygulanmasına başlanacaktır. Anayasa değişiklikleri DDY grevi ile ilgili görüşmeyi 7URK IŞ sürdürecek • ÇİMSEİŞ ve METALİŞ grevleri için de TÜRKİŞ İcra Kuruluna yetki verilai.. Beyrut Amman seferini yapan 130 yo/cu/u bir MEA uçağı zorla Şam'a indirildi BEYRUT, (a a) Beyrufdaki havayolları yetkililerinin bildirdığine göre, MEA'nın (Orta Dogu Havayolları) Amman Beyrut arasında sefer yapan bir <Boeing707» yolcu uçağı dün Suriye'lı yetkililerin isteği üzerin« Şara Havaalanına beklenmedik bir iniş yapmıştır. Uçakta 130 yolcu bulunduğu öğrenilmıştır. Sunve, Ürd*ün Kralı Hüseyin'in Filistin gerıllalarını etkili bir savaş gücü olmaktan çıkarma hareketlnı protesto içm 25 Temmuz'da Ürdün sınınnı kapatmıştı. Dünkü tedbirin muh. temelen bu ablukayı genışlet. me amacıyla ahndığı sanılmaktadır. MEA sözcüsü, Suriye'nin ken dilerine normal güzergâhı dışı. na çıktığı için uçağın inişe mec bur edildiğini bildirdiğini söylemiştir. Senato'da cAPOLLO15» ASTRONOTLARI, UZAY BlLGtNLERt İÇÎN ÇOK DEGERLt BlLGtLER TAŞIYAN AY TAŞLARINI TOPLARKEN.. kağıt zarîîinı Apollo15 astronotları da eleştitHdi ANKARA, (Cnmhnriyet Bftrosn) Soyuz11 kozmonotlarmm Cumhuriyet Senatosu'nun dün kü toplantısmda, gündem dışı soz alan CHP Sıvas Senatoru akibetine uğruyordu.. Hüseyin Öztürk, hayat pahalıhğını eleşünniş ve hukümetten bu konuda etkili çareler bulmasını istemiştir. Özturk, zamların yurdu kapladığını, vatandaşın, alım gücucıü aşan zam'T karşısında bCyük sıkmtıya düştuğünu öne sür müş, kâğıda yapıl zam için d' ozetle şunları söylemiştir: «Gazeteleri çok ıor ve sıkıntılı bir durum» düşüren ttâğıda yapılan zamlar ıse, oknynp eği. (Arkası Sa. ;, Sü. 4de) (Arkssı S». 7. sa. 4de) Teknik ve meslek okuliarı mezunları için lise bitirme sınavlarındaki tahdit kaldırıldı ANADOLU AJANSI (HOUSTON) ÜZAY MEBKEZİ, Ay'ıu jeni fatihleri David ScoU ile James tnvin'in Pazartesi günü Ay kabini <Falcon> (Öoğanl Ue Ay'dan havalanarak ana komuta kabini «endeavour» ile kcnetlenmelerinden hemen sonra, araçlardan birinde farkedilen bir basuıç düşüklüğü, Houston lızay Merkezios heyecanlı dakikalar yaşatmıjtır. (Aıkası Sa. l. bu. » de) ANKARA, (a.a.) Orta de. receli teknik ve meslek oknllarını bitirenlerin lise bitirme smavlanna çirmelerindeki tah. dit kaldmlmıştır. Lise bitirme imtihanlan hakkındaki yönet. meli|iıı 4. maddesi, şn şekilde değiştirilerek dün Resmt Gaze. tede yayımlanmıft>r: «Bu imtihanlara girmesı uygun görülenler, lise öğrencileri gibi ba. şaramadıklan derslerin imti. hanlanna müteakip donemlerde tahditsiz olarak girmeye de. vam ederler.^ ANKARA TtJRKIŞ Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı olağanüstü toplantıda, DYFtŞ, ÇIMSEİŞ ve METALIŞ'in grev sorunlannın artık tüm Türk işçi hareketini kapsayan bir konu olduğu yolunda goruş birlığine van İ larak, bundan sonra hükümetle j yapılacak görüşmelerin TÜRKİŞ ı İcra Kurulu'nca sürdürülmesi ı kararlaştınlmıştır. Yönetim Kurulu üyesl olan Federasyon ve Sendika Başkanlan yaptıklan konuşmalarda, hükümetin grev ve toplu sözleş j me kanununda yapmak istediği değişiklikleri eleştirmlş ve özellikle Demiryolları grevlne karşı DİlfMİl^TP Darülaceze Müdürlüğü, bir izlediği tutumu yennişlerdir. Toplantıda, alınan grev kararHIKNIMt düzenliyerek sâkinle. p i k n i k larımn uygulaıunasına ilişkin ko rini, Belgrat ormanİRnndaki Neşet Suyu mevkiinde eğlendlrmlstir. (ArkMi 8a. 7, ( L 3'de) Plkniğe, 600 aceze, doktor raporuyla katılmıştır. (Fotoğraf: THA) M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle