11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6ATFA ALTI: CUMHURtYET: : 4 Ağustos 1971 Haftanın sinema kılavuzu Ba hafto adınft bir gösteri düzenlenen Marlon Brando, bır filminde RiU Moreno ile tfözüküyor.. • VATAN UĞRTOA (Cimarron) ( * •• İki yıl önce ölen •• * ) ünlü yönetmen Anthony Mann'ın başanlı sayılabilecek fümlerinden .. Edna Ferber'in romanından alınan konu, Amerikanın kuruluş devirlerine ait bir öyküyü destansı bır anlatımla veriyor. Glenn Ford. Maria Schell, Anne Baxter... (SARAYMa). < * • • ) Yine Yve» Robert, çocukların dünyasını vermeyi denlyor.. Bu türde yapılmış en iyi fümlerden.. (Beşıktas MISTK'ta). • YARALI KADIN (The sweet bird of youth). (•**) Richard Brooks'un Tenessee Wllliams uyarlaması... Turkiyede kusa çevrilen kopyasına rağmen, VVilllama kendinı savunuyor.. Oyuncular: Paul Newman. Geraldine Page.. (Kadıkdy KENTte). Marlon Brando toplu göslerisi eyed jacks» (•irkir'), Cuma'ya Lewis Milestone'un «DENİZDE İSYAN Mutiny On the Bounty» (+*1, Cumartesi'ye Bemard VVicki'nin «KORKUSUZLAR» '+••*•), Pazar'a ise Elia Kazan'ın ünlu filmı «RIHTIMLAR ÜZERİNDE On the Waterfront» <•••*> gösterilecek.. • KORKUNÇ CİNAYET (Hush, hush sweet Charlotte) (•) «Kü çuk bebeğe ne oldn? Whatever happened to babay jane> filminin kazandığı başarıdan sonra Robert Aldrlch'ın sürdürdüğü cınayet melodramlanndan biri. Smirlerle oynamak için yapılmış, grotesk bir korku filmi... llk fîlmdeki Bette Davis Joan Crawford ikilisinin yerinl bu kez Bette Davis Olivia de Havilland alnns... (Harbiye AS'ta). 40 YIL ONCE Cumhuriyet Hiflerciler dehset saçıyor B Tanınmış sinema oyuncusu Türkân Şoray, Acar Pilmin Nejat Saydam yönetimlnde çevirdiği «Mavi Eşarp» fılmini bitirir bitirmez, Sine Fılmin Hallt Refiğ yonettminde çevırdiği «Sevmek ve Ölmek Zamanı» adlı filimde oynamaya başlamıştır. Şoray'ın «Mavi Eşarp» takl rol arkadası Ediz Hun, «Sevmek ve ölmek Zamanı» ndaki ise Murat Soydan'dır. Potoğrafta Türkân Şoray, bundan önce oynadığı Muzalfer Arslan yönetımindeki «Anm Balım Peteğim» fılminde Cuneyt Arkm'la görülüyor. Şoray durmadan filın çeviriyor Belediye rusumunu arttıracak tasarının hanunlasmasını önlemek istirorlar • ASİ KILIBIK (Alexandre le bienheureıuc) (irk) Fransız yönetmeni Yves Robert, saf köylü Alexandre'ın (Phüippe Noiret), kansından (Françoise Bri• YENÎ MELEK ve Çemberüon) çektıklerini anlatıyor.. Alexandre'ın sonunda bulduğu mut tas ÎPEK'te, MARLON BRANluluk reçetesi, öğrenilmeğe de DO filnueri haftası var... Bugün, Arthur Penn'in KAÇAKLAR ğer.. (EMEK'te). The Chase» (••••), yarın, • YUMURCAKLARIN SAVA Brando'nun kendi yönettiği wesŞI (La guerre des boutons). tern'i «AŞK VE ÎNTİKAM One Filmciler bildiri ve rapor hazırlayıp Meclise sundular Turhan GÜRKAN ÜRK SlNEMASl, önümüzdekı gunlerdo çok onemll gehşmelere sahne olacak •kritik» bir döneme glrmektedir. Yerli filmciliğuniz için bıt •dönüm noktası» sayılan Belediye gelirlertnl arttıran tasarı, Hükümet taraundan Büyük Millet Meclisıne sunulnıuş ve komısyonlarda görüşülme^e oaş lanmıştır. Belediye gel'rleri tasansırun 32 ncı maddesi sinemaya üışkındır ve yerli filrnlenn bıletleri üzennden şımdı alınmakta olan yüzde yırmıbeş oranındakl Belediye resmını yüzde kırka çıkarmakta, buna karşı yabancı fılmlerden alınan yüzde yetmiş Belediye resminde ise hıçbır degışıklık yapmayıp, aynen btrakmaktadır. ERLÎN, 3 (HJL) Sageüar, Uklerinl saklamaktadırlar. Hitler firkasnım üeri gelenl»bazı yerlerde sosyalisüerle komünistlerm binalanna kar rinden eski poUs müdüru. verdlfi paüayıcı maddeler kullanmak ği bir deroeçte: «lslertoe kanşaşiddeUi bir karjılık tadırlar. Özellikle Pcndsburg*da cak o cak olurlarsa ş l k thdit ld binalar bu sureüe büyük ha goreceklerini. .oyleyerek tehdit«. • ı. »J u ler savurmaktadır. Hukumet ıs« sar gormuştur. Koenısberg'deld ve uzlasm t l e r d l e r l e g5ruSmek tedhiş hareketlerine katılan 40 m a k uzere bir delege göodermiaıştır B kisi turuklanmıştır Bunlar kim tir. • ŞİMDtYE KADAR elektrlğin kilovat saati 17J0 böİ kfimete ait vergi ile beraber 19.23 kuruşro. 1 Ağnstos tarihhv den itibaren hükümet verKİsl Ue beraber ba para 17^5 knru$a çıkarılmtştır. • HINDİSTANDA Patna şehrinde dfin Gandl tarartartarmdan 700 kişl turuklanraıştır. • BELEDtYE kuduz tehlikesi karşısmda sokak kopeklertnin tamamen yok edilmesini bildiren bir emirname yayınlamiîtır Bu emirde on gun içinde şehirde bir tek sokak köpeği kalmayacagı ve teftiş sonu öldürülmemiş köpek görülürse o mahalle muhtarmıa cezalandınlacağı bilidrilmektedir. \1 BÜLMACA' O gUe olanlan. 1 lavlçre'nln ba». jehri £3 dkışma. 8 TERSt çalısma . Tepkili uçak. 9 B » gımsız olup kinuey» Wr yer» ilif» kisl olmıyan. rüKARIDAN ASAÖITAt 1 Tann taratından blı emrtn peygamberln gönlune dogdurulman (Dlnl lnançta) . Telll sazlarda ea kalın teL 2 tstanbul*lın eskl adlanndan bir tanesi. 3 Cok uzaklardan Reml, uçak haber verea âlet TERSt îngütere'de biı asa« let unvanı. 4 Bildiğlnden, dedl. ğlnden sapmama, aynlmama di» renme tabiatı, buyu. 5 Kükürdü fazlaca bir eeşit aert kauçuk . TEBSt lskambUde İyi kâğıt. s SOLDAN SAĞA: Soz eoylemektekJ kolaylık mânası1 Cesıüeri sık ıık na (Eskl dü). garkı. dans, hokkabazlık, temail 7 Blı kegibi oyurüar (Yabancı dilden). 2 limenin ner«* Kabasaba. baston Üzerine batınden cıktıfe, ca çoken nemli ncık camur ha ne olduiru Ue llndeki toprak. 3 Su veya baska bir sıvının basıncı Ue lsleyen mauSrasao Uim kıne. yahut suları yararlı bir hakolu. 8 Bir le sokma biliml. bransı. 4 TER. renk Bir St istıkbal Söhret. S S«vgUİ . maden. 9 Kiliselerdek! aziz resinüert. 6 OBakfl tralaaeanıa Bir «fllh Matbaa harflerinln ustten »aja e . bailedllınJt tekU Güc dermaa. SoğutmaOtomotifDiğer Sanayi Dikkatine: T Emniyet ve yflksek kallte için w tak büdinde, tasandaki yerli fılm resmini arttıran maddenin eski halinde bırakılmasını, bu olmadığı takdirde hiç değılse aynen bırakılan yabancı fılm resmınin de yerll film rcsmi kadar, yani yüzde onbeş oranında arttınlıp yüzde yetmışten yüzde seksenbeşe çıkani masını tstemişlerdir. Üç film kuruluşunun bıldirisinde, Türk fılmcüığının korunması ve ka yırılması istenerek soyle denıimektedır: • ATA'NIN İZİNDE Yenl Tarlabaşı No. 6 A, TaksimTelefon: 453117 (îlâacıllk: 43S7/6591) KLİMA TESİSAT VE TİCARET • BİLDtRİ Gonter Sacto kendistaıe çok benzedi&ni «öylediği oğla Katj» ve kansı SBrj» ile Desinatör Alınacaklır BaşmüdUrlüğümüzde boş ve boşalacak Deslnatör kadrolannın doldurulmasıru temlnen 17.81971 günü saat 14 30 aa PTT Kantınlnde yapılacak sinavla kazananiar arasından yeterı Sadar Oesinatdr alınacaktır. Aşağıdaid şartlan» naiı oıanlann nüîus cüaöanı, aıpioma ve ı adet rotografla birbkte engeç Iö.«.ıa7l günü mesaı mtimine kaciar BaşmudürlügümUz Personei Ammigine şansen müra caatlan ilân olunur. İS1. TELKFO.N 1 Sanat Enstitüsü rnezunu olmak, 318 yaşından küçtlk. 3f •yaşınclan bUyük olmamafc, 3 AskerUğinl yapmı» olmak (Krkekier lçln). ( B a s r n : 1WM2> 6BR5 YAYINLADILAR ASARI henüz Kanunlaşmamıştır, takat kanun ber an çıkabılır Dunımun geç de olsa duyulması, filmciler toplulugu arasında «panık> havası estırmiş, çeşıtlı kıırulıışlar ve kışıler, tasarıyı durdurmak, yüzde oranını ajaitmak amacıyla değışık yönlerden narekste geçmişlerdir. Türk Fılm Pro düktörler Cemıyeti, Türkiye Film Prodüktorlerı Işverenler Sendikası. Film Işçfleri Sendl kası, «Parlamenter» lera yayınladıklan Ümit Utku imzalı or G. Sachs yeniden baba olmayı öğrendi £ ( B. Ç.'nln çgjçj kocası, üçüncü eşi Mirja'dan olan oğhınun kundağuu RANSA*NTN «miBl «rmest» BrigitU Bardot, bo?andığı ko cası Gunter Sachs'ın ikinci defa baba olduğunu öğrendiği zaman ona kırnuzı bir yumurta gSndererek şıınlan yazmıştı:"Bnnu ısıt ve üstüne otnr, o zaman Mirja'nm işüıin ne kadar zmr olduğunu anlarsm^ Aynı anda Mir Ja'ya da bir telgraf gönderen B. B. junlan yazıyordu: «Küçüğe B. B.'den öpücükler* Geçen ay içinde dunyaya gelen bebeğe Sachs'lar bir kız adı koymuşlardı: Katja. Zira Gunter 15 sene evvel ilk kansından olan oğlundan sonra hep bir laz çocu ğu olsun istemişti. Bu hayalini gerçekleştiremiyen «playboy» şira di oğluna bir kız adı koyarak ken dini bir derece tatmin ediyor. I ERLt filmciliğımizin bugunkü sevıyeye ulaşıcâSında büvuK önaenmız Ataturk'un değerli payı vardır. Ataturk, Türk filmcılıftnın kal kınması ıçin vabancı ıthal fümlerden verli fümlerin ayn tutulmasını, bur.lara gerekli yardımın yapılmssını, çok az ölçüde resim alınmasmı emretmış ve bu emir hemen uygulanarak sınemalara gırış bıletlermden yüzde on oranınd» resım alınması uygulanmıştır Yülar sonra yabancı fılmler yuzde kırktan yüzde yetmışe vukseltılırken, yerli fılmlerin resmı d« yuzde ondan yüzde yirmibeşe yukseltilmiştir Yani yerll fılm cilığımızi korumak amacıyla iki fılm turU arasında yüzde kırkbeş oranında bir rüsum farkı yer almış, bu fark da yerli fılmciliğimizin biricik desteği olmuştur. Y radyo İSTANBUL 05 35 06.00 07.00 07.05 07 30 07.45 08 00 08 05 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.20 10.40 11.00 11.40 12 00 12.10 12.25 12.40 13 00 13.15 1330 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16 00 16.15 Açıhş, program 16 30 Oyun havalan 16 45 Lavta sololan Günaydın Kdye haberler 17.00 Haberler Türküler, oyun havalan 17.05 Köy odası 1725 Erkekler fasll Haberler 1750 Reklâmlâr Bu sabahın melodileri 1930 Reklârolar, hafif müzik Istanbul'da bugün V. Doğu ve arkadaşlan Reklâmlâr' ' " '""' 19.40 Beraber, solo çarkılar 1955 Bir varzms, bir yokmuş Viyolonsel sololan 20.00 Yurttan sesler Türküler gecldl 2025 Spor dergisl 20.45 Hafif Batı müzigl Ev için A. Yavajça'dan şarkılaz 21.00 24 saatin olaylan Arkası yarın 21.10 Cumhuriyetten bu yana Haberler 2130 Beraber, solo şarkılar Çocuk bahçesi 22 00 Reklâmlar 22 45 Haberler Hafif Batı müziği 23 00 Cazın ustalan N. Mercanlıdan türküler Sabah konseri 23.45 Gece müziği 24.00 Kapanış M. Yıldırımdan şarkılar Haberler İSTANBUL tL P. Mesudî'den türküler 16.55 Açılış ve program Küçük orkestra A. Şensoy'dan şarkılar 17.00 Oiskoteğimlzdea Haberler 1730 Küçük konser 18.00 Gençlere müzik Dans müdği 1830 Senfonık müzik Reklâm programlan Okay Ergil dörtlüsü 19.00 Hafif Batı müziği T. Korman'dan çarkılar 19.30 Yenı plâklarla 45 dakika Hafif Batı müziği 20.15 Akşam konseri A. E. Çiçekten türküler 21.00 Klâsik Batı müziği Haberler 22.00 George Moustak? 22.30 Opera saatı Solistler gecldl 2330 Gece ve müzik Karışık sololar N. Çamhdağdan türküler 0030 Hafif Batı müziği Hafif Batı müziği 01.00 Kapanıa F • İŞ BİTMİŞ DEĞÎL R GUNUN KITAPLARI 25 müyonluk dev saöş sınırmı aşao B. TRAVEN'uı ro DüNYADAYILIN ROMAN KEMAL TAHÎR • İYt BtR BABA 2LK çocuğu RoH, hizmetçil l e r ı n elınde buyuyen jet •so?yetenin «uslanmaz çapkınu Gunter Sachs artık duzelmise benziyor. lkirxi oğlu Katja'ya tam bir baba gibi, hattâ bır baba'dan da fazla bir sevgıyle bağlı. Beşiğin başından ayrılmayan yakışıklı baba geçenlerde gazetecüere oğlunun | altını temizler ve kundağını ya parken poz bıle verdi. Doğrusu hiç kimse reklâm için bile olsa Gunter'den bu karfannı bek lemıyordu. tkınci oğlunun doğumurdan berı ağzı kulaklanna var2n multimılyoner iş adamı ^oyle konuşuyor: «Kız olnp olmaroasını artık o kadar önem li bnlmuyorum. Mfihim olan gıta hatli olması. Cstelik de saratı bana çok benziyor.» Karısmın hâmileliği sırasında bır an bile hastaneden aynl mayan Gunter Sachs gece kulübu sahıplerinı oldukça kızdır mışa benziyor. Bu durumdan da en çok memnun olanların başında guzel kansı Mırja gelıyor. Gunter'ın «dünyanın en güzel anncsi» dediği Mirja hlç kımsenın beklemediği şekilde kocasını bır duzene sokmuş bu lunuyor. Darısı B B.'nin başına. İSYAN îkind baskısı ÇiktL 15 llra, HABORA KtTABEVl P. K. 6 Beyant tstanbol yorgun savaşçı YUNUSNAD!< 4.basım ÜSUM kayırmasıyla yerli fiüncüik kalkınmağa başlamış, kurulan modern stüdyolar, araçlar, plâtolar. burada çalışan artisü, teknisıyeni ıçme alan yuzbınlerce kışıyı ba rındıran bır endustrı ortaya çıkmıştır. Bu halde, yerli fılmcüık artık kayırmağa muhtaç durumda demek degıldır. Bızden daha dayanıkl) ve cofc DÜyuk sermaye üe Oim yapan Fransa Ingütere ttalya gibi Ueri Avrupa ülkeiert, kendi fümlermi korumak ve yasatmak içm dışardan gelen fılmleri sınırlamakta aynlan fondan kendi filmlerine crim vermektedırler Bunlara göre ber nalıyle yoksun, zoraki ayakta duran yerli tılmcüiğımta artık kayırmaya muhtaç değilmiş gırrf yanlıs bir anlayışla resımıere zam vapümasını tasarlamak, Turk fümcüığinın tederi ve geleceği Ue oynamak olur» ANK 0555 06.05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08 07 0837 09 00 09.20 09.40 10 00 10.05 10.30 1055 11.10 11.30 12.00 12.05 12.25 12.30 13.00 13.15 14.00 14.15 14.35 AR A 15.00 15.05 15.20 15.45 16.05 16.20 16.40 17.00 17.05 17.30 175ü 19.00 19 30 19.35 1955 20.25 20 40 • 20 MİLYONLUK DÖVİZ ÎLMClLfGf5îlZ yabancı ulkelerde de kendini kabul et tırmış olup, dışan saülan yerli fümlerle yurdunmza bıiDu çuk milyon dolann üstunde (ylr mi milyon Türk Urası) dövız sağlamaktadır. Türk fUmcüıği, bir zamanlar yurdumuzu saran Arap ve Hınt fılmlenyle savaşarak, bunlarm ginsim önlemış, şımdı de hıçbır kayda tabi olmadan rahatça ithâl edilen ve milyonlarca Urahk dövızın dısa. n akıp tatmesrne göz yumıılan Amenkan ve Avrupa tllmleriyle de savaşmaga başlamıştır. Hlç bır yardım görmeyen yerli füro lerin resimlennde artış düşüamek, yabancı füm bollugu nedeniyle sinema salonu buluD oynat ma güçlüğü daha da zorlasacak, yuzbınlerce işçırun, vannı yoğu nu bu ışs yatıran yapuncılann ve fılmcilığırmzın durumu kökunden sarsılacaktır.» TÜRK TARİH KURUMU Bütünlemeli öğrencüere başanlı olabilmenız için YAŞMI KURU MU? "Şiirler" ENVER TUNÇALP (Emeklı Albay) m vü VtMHMr MKÂU Kiuptıbnl» O Un) Orta 3. Matematik Bitirme İmtihanlanna Hazırlama Sorulan ve Cevaplan adll kitabl olmanTl tavsiye edilir. Yazan: Becep YÖNETSEL B'iyatı: 7,5 Lıra P.K. 371 . Kadıköy, Istanbnl TURKİYEDE İLK DEFA'. Tifdruk tekniğıyte nefit buktlıBÜYÛK BOYroman 1. kitap çıktı: michel zevaco FAKIRAŞIKLAR vasco pratotira roman e yayınlan Açılış, program Günaydın Köye haberler Sabah türkülerl Haberler Sabah müzlgi Ankarada bugün Şarkılar, oyun havalan Çeşitli müzik Ev ıçin Yenı sesler Arkası yana Ara haberler Üç sesten şarkılar ' Çeşıtlı müzik Türküler Vedat Gürsel'den şarkılaı• Konser saatl Ara haberler M. Tiirüng'den türküler Reklâm gpotlart Şarkılar Haberler Hafif müzik öğle konseri M Derya'dan şarkılar Plâklar arasınd'a 2055 21.00 21.10 2130 2145 22.05 23 00 23.45 2355 24 00 Ara haberler Türküler Hafif müzik Şarkılar Çocuk bahçesi S Güven'den şarkılar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Reklâmlar Haberler Reklâmlar Solistlenmlz Türk rnüzıgi tsteklerl Spor dergısi Küçük feonser Bir vannış, bir vckrnu? 24 saatin olaylan Birlikte düşünelim S Erorhan'dan türküler Fransa'dan müzik TBMM saatı Gece konseri Gece müziği Haberler Kapanıs • MİLLETVEKİLLERÎ HAREKETE GEÇTİ lo ura * Çok aci kaybımız Tonya'dan Akyazı'ya hıeret etmis. «ok kısa zamanda dürüstlüâü ve lylliğiyle büvute ün ve söhret yapmıs olan kıvtnetl) varlıgunız, değerli buyüeümüz. «evBİli babamız AŞK DÜ6ÜNÜ Puri S. Buck Bu kltıplır çif» tütun dizil*rek k»ğ.tt»n UMrrufl» oeozı m«l edilmljlir. Bir romtnı normıl fiyalının «n •>•$• üçM blrine clde «dcbıltccktinizl Rvmanın kıultılmamı* um matni metne'sadik'güçlü bir çevlrl 56Osayfa Ç | K T / * s e ç W n kitabevi nınnııııııı ın rAnDAYANLAR elut yayta R^i362 ıst?l babwUcad.no:S4cağalo§lu istanbul HACI OSMANAĞA K O Ç un 19/7/1971 eünü Hakkın rahme. tine kavusmus olması sebcbtylo bu buvuk acımıza ecrelE cenaze törenlne gelerek ve eerekse vurt içindcn vurt dısından mektup. tei ve telefonla Kvlarrmızı paylasan dost ve akrabalarımıza teşekkürlcrlnılzi bildirlriz. Koc «llesl adına Ogla: Gencae» AKAVAZI Cumnurıyet 8597 5 Lira Hayat ROMANLARI CENEL DAulTIM t BATEŞ BÜTÜN . ESERLERI bilgi yayınevi sait faik ELEDtYE Gelirleri tasansm dakı yerli film rusumunun artışım önlemek amaayıa Prodüktorler Cemıyeti ikinci baş kanı özdemır Bırsel, bâzı millet vekılleriyle görüşme yapıp, bu konuda kendılerinden yardım istemiştır. CHP istanbul milletvekıllerinden Necdet Dğur, E^ ref Demirçay durumla ilgileneceklerinl bildlrerek bununla ilgi li bir rapor istemişlerdir. B Türkiye Demir ve Gelik İşlefmeleri Gene! Müdürlüğünden KARABÜK Döküm Kumu Satmalinacaktır îşletmelerimiz Dökümhanesinde Rullanılmak Uzere 6.000 ton tabil killi döküm kumu ile 750 ton iri ve 750 ton lnce yıkanmış döküm kumu satın alınacaktır. Bu lşe ait sartnameler 1. KARABÜKte Genel Müdürlüğümüz Malzeme tkmai MUdür lüğünden (îç Alımlar Servisinden) 2. ÎSTANBtTL'da: Karaköy, Okçu Musa Caddesı Şair Eşrel Sokak Beyaz Han No. 7 dekl tstanbul Mümessilligımizden, 3. ANKARA'da Yenişehir Karanfii sokak No. 30/7 deki Ankara îrtibat Bürosundan bedelsi2 olarak aUnabılır. tsteklilerin şartnamelerimize uygun olarak hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı geçici teminatlan ile birlikte en geç 20 Ağustos 1971 cuma günü saat 1430 a kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur. {Herhangi bir cins kum İçin ayn olarak da teklifte bulunulabilir.) • RAPOR HAZIRLANITOR tîRK Sinemasının geleceğiyle ilgilenen mUletvekıllennirj lsteği üzerine özdemir Birsel, îtalya, tspanya, tngiltere Pransa sinema kanunlanndan öı nekler çıkararak bu ülkelerın fihnlerinden ne kadar rüsum aündığmı belirten onaltı maddelik bir rapor hazırlamıştır. Î 270 sa\ j.föTL'SandetYayınlan (Basın: 18940/6587)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle