15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Ağustos 1971: CITMHITRİTET SAFFA BEŞ Kasaplar, imza topluyor I İslanbul I. ei İflâs Memurinğu Müflis TürkYapı Bankası Masa H«murluğnndan İSTANBÜL HABER SERVİSÎ Pera&endeci kasaplar, Belediyenin kararlaştırdığı azamî saüş fiyatında et satmamak için imza toplamaya başlamışlardır. Kasaplar imza toplama işlemini tamamladıktan sonra Kasaplar Derneğine başvurarak, et sptmayacaklannı bildireceklerdlr. I Bu arada. Kasaplar Derneği, kasapların dertlerini kapsayan bir raporu, Sıkıyönetim Komutan!ı*:na verecektir. Buay içinde alınacak Belediye resiraleri açıklandı Ağustos aymda alınacak Belediye resimleri açıklanmıştfr. Buna göre, deterlenme resminın 1971 yılı taksidi, ktiçük denız nakil vasıtalan resmı ve Anayasa Mahkemesı ıpta! karan dışında kalan. asılan, gösterilen ve dajhtılan her türlü üân resmi bu av sonuna kadar Belediye Tahsil Stıbelerine yatırı!acaktır Ay sonuna kadar resimierimn ramamını yatırmaj'an mükellefler, gecikme rammı da öderaek zonında kalacaklardır. (939 29) 1939, mt m Tamamı Muflis Türk Yapı Bankasma ait aşağıda parsel numajalan, yiizöiçümii ve muhammin kıvmetleri yazılı Avcılar koyü pafta 303940'daı ksyıtlı arsalar karşılarında gösterilen gün ve saatte İstanbul. Aoiiye "arayı 1 ınci Iflas Memurluğunda pazarlık suretiyle matıyrncünden «çağj ounamak şartiylc sür hammın kıyrncünden sşağj ohnamak şartiyle satılacaktır. Tâlipler go jaııpıer go=»nı!en „. ve saatte tâlip olduklan gayrimenkulun muhammin . . c bedelinin « ,'0'u teminatlannı yatırarak pazarlığa iştirak edcbıiirler. Gosterılen saat sonunda muhammin kıymetten aşağı olmamak sar, tiyle en çok arttırana ibale yapıldcaktır. Parsel 6005 6008 6009 6010 6011 »12 6013 5 kasapta yüzlerce kilo kokmuş koyun eti de bulundu Kumkapı ve B<\vazıt'ta Beledi• Zab'.tasmn dun yaptığı konp *rollerde. 5 kasap dukkânında kokmuş yuzlerce kiîo kovun eti buiunmustur. Emınonü Beledıve Zabıtasınm | sontrollerı sırasmda. yalnız bir J r:asap dukkânında, buzdolabında ı 7orülen etlerin simsıyah ve ko ! kudan vanına yaklaşılmayacak! durumda bulunduğu görülmüş'ür. Dükkân sahibi etlerin nereilon sağlandığını acıklamamıstır. I Kontrollerde, bazı kasaplann narh dı^ındaki fiyatiar'a et satrıklar], bazı etlerin de at ve esek pti olabüeceği ihtimali Köriildü*ünden. haklannda jrerekli lslem ••apılmıstır. Eminönil Beledıy» Zabıta Amltı Sabri Büyükatİı. «Sıkıyönetlmin et konusucda verdijti öneme Daralrl olarak. knntroller. her rün dcvam cdecrktir. Kontrollerde. çok miktarda kokmn» etin iüklcânlarda satıldıîını tespit rttik. Bu. fiyat trspitf sırasınd» etlerin halka «atilmavarak sakJanma<iinın btr sonucudur» demi^tir. Numunelerden alınacak tahhl raporu. etlerden ha\Tanlarm zarar Körmeyeceğı belfrtildiği takdnrle bunlar, Hayvanat Bahçesine venlecektır. AS (4? «3 15 Harbiye) 1 Korkunc Cinayet P. Davis RİS. 2 Herkesın Sevgilisi G. I.ollobrigidc RİS ASL1 (4« İB 01 Bejiktas) J Sevgilim Artist Olunca E. Bora; B. Doruk. 2 Zorba K. Vargın: T. Par. ATLAS (44 0» 33 Beıoğlu) Mek•ika 1970 Dünya Kupası DÜNYA (4» 93 «1 Beyojçlu) Sır Ktipu 1>. Turner RİS EMEK (44 84 39 Bevoğlıı) 1 «i Kılıhık P. Nonet Rt. 2 Silnhlann Saati R. Garner Rİ FITAS (49 01 «6 Bevojlu) Son BEYOGLU KADIKÖY AS: (3« M 5U Kadıköj) BelâhO lar Alayı J. Blance . RİS ATLANTİK ( î i 43 7» Şaşkınbakkal) Azeriler Tiyatrosu O. OU masın Ba Olsım. Ber gun 21T) ERCAN (37 22 n» Kadıköy) Çalılıkta Ask R. Burton RTS HAKAN (3« M S9> 1 Kızıl Ma». ke İ. Atasov 2 Çeük Bilek Y. Gencer; H. Darcan KENT (3« 96 12 . Kızıltoprak) Yaralı Kadın P. Lcmmon Rİ ÖZEN (3« 99 M Kadıkov) 1 Gnrhet Turküstı t. Gıınay. 2 Markv Pas» S. Alıjık; Ç. llhan RKKS ı3fi 1)1 12 . Kadıkovi Tehlike Takında P Franklin RT SINEMA 63 (S.5 «6 S4 Kurnk>a1i) Hızlı Şerif I. Garner Rt SLNAR (33 (>6 IS L'skudar) Sa\aş Devleri F. Hunter . RTŞ St'REYYA (3« M S? Kadıkoi ) Ecel Kopriısu G. Segal RİS BAHAR (4S 3i 9R . Mccidiyekov) 1 Akrep Tuzafı O. Karahan t özen. 2 Hedefte tki Kıji V. Gencer BARBAROS (47 M 7» Ortakö») 1 Fadime F. Akın R. 2 Hancı S. Alı$ık Bt'YÜK StVEMA ıllî S7 31 . Cat. rettepe) Hippi Ajkı V. Gajmaıı RT CAMLISET (Orlaknyl 1 Anne. min Yatacında Bir Erkek Var D Dar RTS. 2 Kenaj Mahalle S. Poilier . RTS İNCIRDİBt İNCt (Kumkapı) 1 Boıle Çıplak Nercve D. F » T nolda RT. 2 Canavarın Oğ. lu T. Taka^hima KINAY (58 M 5] r.v1d<bn«t3n) Kiev'dekl Adam A. Bntcs Rİ SARAY (Şehrrmini) 1 O n n r t >F Bile Affetmem r. Clark RTS. 2 Kahreden Dujman P. Clark . RTS SIATPARK (47 »1 9« Bc'ik(aj) 1 Gelin Kll Ma\i» T. TokMiz: A. Okay R. 2 Elmarı Kadın. Y. Kenter; T. Toksöt R. SLREYYA BAHCF. |3S 06 %Z Ka. dıkoy) 1 Vefasız Kadın RTS. 2 Alaska Fedaileri RİS Metrekare 253 192 + 252 444 278 364 257 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 253 252 252 252 252 252 "252 252 252 305 252 252 80 250 252 + 7» + 252 4 25 + 142 330 332 275 394 370 335 Kıvmetl 12 650 00 22.200 00 13.900.00 18.200.00 12.850.00 12 600.00 12 600.00 12.6OO.0O 12.600.00 12.600.00 12 6t'O 00 12 fiOO.OO 17.B00.00 12 600 00 12fiım00 12.6OO.0O 12.600.00 12 600.00 12 600 00 Günü 6.9.97] • > » • » 8.9 971 Sat ıs Saati 13J014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016 00 16.0016.30 13.3014 00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016 00 16.0016.30 13.3O14.0O 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016 00 16.0016.3» 13.3014.00 14.0014.30 14 3015.00 15.0015.30 15.3016 00 16.0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3U15.O0 15.0015.30 15.3016 00 16.0U16.30 14.0014.30 14.3015.00 15.0015 30 15.3016 «0 16 0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016 00 16 0016 30 13.3014 00 14.0014.30 14.30lödO 15.0015 30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0U15.3O. 1&3U16 00 16.0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015 00 15.0015.30 15.3016 110 16 0016.30 13.3014 00 14.0014 30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014 00 14.O014.3O 14.3015.00 15.0015 30 15.3U16.UO 16.0016.30 14.0014.30 14.3015.00 15.0013.30 15.3016 00 13.3014 Ofl 14.0014.30 14.3015.00 15.0015 30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014 00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016 00 16.0O16.3O 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.3016.00 16.0016.30 13.3014 00 14.0014.30 14J015.O0 15.0015.30 15.3016.00 160016.30 13.3014.00 14.0014.30 14.3015.00 15.0015.30 15.30H.OO 16 0016.30 •014 6015 6016 6017 6018 6019 602ü 6021 •022 6023 6024 6025 6026 6027 6(128 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 «038 • 603* 6041 • 6043 6041 6042 6047 6044 6047 6045 6047 6046 6048 6049 6050 6051 •053 6053 6054 6055 605» 6060 60«l 6IHB 6 f f 6071 0ii 6>7 <G 6068 6069 6070 » • » 10.9.971 * » » » • 13.9.971 3 Fransız kızına toavüz eden 6 zorba tuluklandı MERSÎN Kız Kulest sahilin de 3 Fransız fcız tunste tecavtiz eden 6 zorba diin yakalanarak, ılk soreulsrını mütaakip cutuklanmıslardır Güneş banvosu yaparken gflrdüklen Pranstz tunst kızlara gbz koyan Esenpınar köyünden Vir»si Kalc, Sabahattin Kale. Dtir> mu? ve V'eli Orrr. Bilâl Dalrâkv rmn. Kemal fıldınm, gece saat 22 30 sıralannda uyuyan Pransı* uvruklu Monıpe Hİberth (22), kardesı Inpela Hiheıih (21) l!« Fenah Sin« (20) 'mn odaisnna gl rerek, zorla teearlirde bu'.unmuşlardır zorbaiarm eitnoen ancau tecayiize ufradıktan sonra kurtutebılen A Fransız kız, Erdemlı Jandarmasına zıderek olayı anlatmıj lardır Kısa bir tatap sonurda vakalanan «orbalar adliyeve varılmıslpr ve ilk sorçıılanndan sonra terktf edilmlşlerdir. I2 6on.no 12 60000 12 600.00 12 600.00 12 600.00 12 600.00 1260000 12 600.00 12 25000 12600.00 1R5MI00 16.600 00 13 750 00 19 7110 00 18 5OO.00 16 750.00 14.7110 00 13.350.00 14.250.00 13 2IMI (H) 14.850 00 15 120 00 15 120 00 21 120.00 23 700.00 20 7110.00 27 380.00 15 120 00 15 120.00 15120 00 15.1201» 14 450.00 i roHMHj ı? «m.oo 13 9 971 • » * » » • • » • » 17.9.971 » » K Fr. K1REM (44 01 BS Bcvojln) | Tar/an Ormanlar H=»kimi M. Hanrv RTS. • Kl«opatra > nın Oğlıı M. Damsn RTS. 3 Plâi Hovardası L. D. Funfs RTS L\l.r (4İ 35 ")5 Brjojlu) tki Ask \rasmda L Gnçliı. F. Kararıfil LEVENT (64 » « 9 9 4 . Leıent) Biraz Yasa. bıraı « v E. BrtsIry . RİS MISTTK 146 13 14 Be$iklas> 1 Kahraman ve Melike RTS. 2 Yomurtaklarıo Savası J. Rlchard • RTS ÖZLEM (44 47 33 Mccidi.rekür) 1 Mf7anmı Taştan Oyun Bevaz Gııller fBeraı Mendil) S. Sesigüzel: S Güventntfl. 2 . Ttbet F. Akıo Rl^TA (44 54 S7 Bcvoilu) 1 Altın ve A$k M. Sordan: M. Mııtlu. 2 Obrnnemrte Senlik Vxt Y. Köksal SARAY (44 1« 3« Brvojlu) \ V.ıtan Ltnına G. f'nrd RİS. 2 Paris Esrarı J. Mare R. Fr. SİTK (47 6") 47 Siili) 1 Kartal Ylıvası R. Burton: C. Eastwood RfS 2 Bovlc Tıplak Ner»yc M Ronct RİS StNEMATEK: Burun zötterl r»ktnr. TF.Nt AR (4S M 7? • Beyoflu) 1 Kara Leke T. Korel. 2 Kan v* Kurşnn T. Köksal TENİ »TELEK (44 41 3fl Brvoilu) Kaçaklar M. Brando RİS suz Ihtiras .1 P. Belmondo "AZLIK SİNE\IALAR • ISTANBUL AYDIN (.'1 5» S8 Capa> 1 Ölduren Kim R. Tayfer RTS. 2 Dostum Silâhımdır C. Heston RTS GINDES (.•: 71 t>« Şehıadebajı) 1 Kahraman Korun B. Lanchester RTS. 3 Sonuız A;k S. Kerrer RTS. 3 Öldur ve Duı Et L. Castcl RTS 6ft<»9 6100 6101 6102, 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 (5112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6126 6127 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 62NM 615U 6152 6153 6154 6155 6156 6157 61ÖH 6159 5084 51185 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 51196 5097 5m»8 5099 5100 5101 5İU2 5103 5104 51115 5106 51U7 51l«f 5lı» M10 5111 5112 5113 5114 3115 5116 5117 M18 5119 512(1 5121 5122 6551 6552 6286 th* 252 + 118 252 + 83 294 267 285 264 297 252 252 »1 + 135 352 »5 345 264 81 204 456 252 252 252 252 252 37 + 252 . 289 252 252 252 •*«İryt * * » 20.9.971 * • • 22.9.971 • • 9 Zeytınyaâı fiyatlan da yükseliyor İZMİR. (Cumhuriyet Ege Biiromı) Zeytmyağı rekoltesirun düşük olması nedeniyle zeytinyağı flyatlan her seçen eiin blraz dah» trtmaktaclır. Borsada 9 lırayı oulan zeytinvgı toptancı pıyasada 11 50 liradan işlem görmektedlr. 1962 vılında meydana gelcn zey finvagı rekolte noksanlığı dolayı sıyle, îeytiDîa^yClvatipig^ttik ticıve' 15 "lîr*va TrrtiKSl et'tlfîrn diren llgftftfcr, tarffftftı • . n Bv mmun olabilecefinl öne sUrmiîşlerdir. Üreticl kuruluşlan, raflnatör firmalarda 3 bin ton reyttnyagı bulunduâunu, ancak bunun piyafaya süriilmediğini bi!d:rmi«!Îerdir. Bir gnıp üreticl ise. rafinator firmalann 5 asit zeytinyağı fıyatımn borsada 10 lirayj bulmasmı beklediğini ve stok olan 3 bin ton zeytinyağını bu fiyattan satma efiliminde olduklannı öne sürmü?lerdir. Borsada. zeytinyagı satıslan b(lyuk ölcüde azalmı.ştır. Piyasada diin yaptıpımız araştırmaya göre, sızma natürel zeytinyağlar 12 11radan İMem görmüş, rafine (al tipi yaglar ise 111150 lira arasmda satılmıştrr. Zeytinyagı fiyatlannd» meyd»' na gelen yükselme nebatl yağ piyasasmı da etkfleml;, 10 gtin öncesine kadar toptancı piyasada 590610 kuruşa alıcı bulan «yçiçeji yaği birden bire 740 kuruî» çıkmıştır. Pamuk ve mısırözü yağlan da kilo baçına 100120 k u m j araaında fiyat almışlarttır. öteyandaa, üıracatçı kurulu$lar zeytinyağı flyatlanrnn anormâl yükselmesl nedeniyle leytlnyagı üıracımn rnümkün olarnıyacafını bildirml?lerdir. » 24.9 971 • • • 27.9.971 • » 9 » » 29 9 971 • » 9 » » Altın fiyatlan arttı 12 600.00 ı/fnrtvı. 6287 6288 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 251 + 149 400 288 207 138 286+ 288 4 2 4 288 288 288 288 288 2S8 288 288 288 1? 6m no 12 601)00 12 12 12 12 6*11.00 6H('.flO 6(10.00 600.00 6147 «151 288 288 288 2fW + 223 511 16» + 284 . 449 288 288 304 252 252 252 252 220 348 252 252 252 252 252 252 252 232 252 252 252 252 252 252 252 2.52 252 £52 2.52 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 293 273 3("i 12 6O0.0O 12 600.00 12 6mı00 1? 600.00 12 fiim.OO 12 600 00 12 600.00 12 600.00 12 600.00 12 600.00 20 000 00 14 400.00 10 350.1)0 31.200.00 14.400 00 14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.OO 14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.00 14.400.00 14 40O.OO 20.440.00 22.450.00 14.40O.0O 14.400.00 15500.00 12.600.00 12 600.00 12600.00 12.600.00 11.000 00 15.0O0.0O 12.6OO.0O 12.600.00 12.6OO.W 12.600.00 12.600.00 12.600.00 12.600.00 12.600.00 1? pın.no 1.10.971 • Geçtiğımiz ay içinde altın fiyatlarında büyük ölçüde artış olrmıstur. 1 Temmuz tarihinde 138 jflra'olan Cunlhuriyet altını, W 1İS liraya yfîkselmişttr. 24 s p r ı »Ülçe aTfrnnt gtammda 88 mîraş artış görülmüştür. Külçe altınm dün g r a a üyatı 21 lira 58 kurus olmuştur. tlgüiler, altın fiyatlarındaki artısın nedenlerini, sınırlarda kaçakçıhğın sıkı kontrol altına alınmasına, hasat mevsimi oluşuna ve piyasadaki istikrarsızlığa bağlamaktadırlar. » 9 » • BAKIRKÖY: Yucel. Yeşıl . >urt. Koprübajı ıK. Çekmeceı. Sifa (Safraköy) Aydın lOsmanıyvl; Yeni (Kanarya). Hayat (Güngorenı. Yayla (Bah. Evler). Yılmaz (Şirınevler). Işık (Escnler) • BEStKTAŞ: Çimcn Çı^nr GİX: (27 71 «6 K. Gümriikı 1 (Ortakoyı. Boğazıçi ıBebek' AkatSofor Deyip Geçmeyin S. Alısık. 2 Erkek Glbi Ölenlrr Y. lar (Etiler) A BFYOĞtV: Tczol. A.MialıçesDııru: F. Cansel; 3 G e « l e r mc Saüm Alyanak Yarım Oldıı N. S«sijtiızfl • EMİNÖNÜ: Musfik. Huznr. HAKAN (23 42 33 K. Gümnik) 1 Yedi Kanlı Dolar A. S l e Çınar • n r Ü P : Yaprak. S'fa ı S a | : fao RTS. 2 ÇavusDn Sırrı malcılar). Yeni (Ramiı, Kıımune R. Strsrrr RTS ıSılâhtarl İPEK c»2 2S 13 Çcmberütsş) • FATİH: Karazumn:k. Buyıık 1 Kacaklar M. Brando . lAkşaray) RST. 2 Ask vc İııtikam M. Akdeniz. Çapa. Akın Yeni Gün (Cer Pa.ı. Feııer Brando KTS • GAZtOSMANPAŞA: Yonca. İSTANBVL |21 25 «7 K. M. P»»a) 1 Filint Dönttyor J. Co • HfirTtyct ıKCıc Köv, • KAUIKÖY: R ı h î m . Al«ı\ol )>o.n RTS. 2 El Kondor Ba^cr, Yenigun (Modaj, Dcfne L. V. CIwl RTS ftlRMARA fî« 38 «• B>vaMt> p ) ; 1 Denizaltı Xl, J. Câaa »*»irtepeR jjtns. 2 »J*Bn Gemiraf • Widmark: S. PottlCT RTS nir. Mcltem fHalıcıockı) SİN'EMA Sl'R (23 67 12 Topkapi) • SARIYER: Buyukdcre. Boya,Tadllât dolaruİTİ* kapatı cıköy SAFAK (22 25 13 Çemberlitas) • Ş t S L t : Ömer Naci. Dilek 1 ilahlar Konu$uyor S. Corriano RTS. 2 tntikam Ka Büyıik. Nlsantası Yıldız. Mecidı yeköyü. Cultepe. Okcular (Ok • •ırıan C. Mitrhcl RTS SH.DIZ (21 11 371 1 Kartalla mey.t: Senay (Çağ.) A CSKÜDAR:Tashan: D o | a n rıa Hticnmu RTS. % Bonj lar. Beylerheyı Omranivp. •e Clayt RTS A rF.YTtNBVR.VU: Hayat NÖBETÇI EC7ANELER 4.10.971 YEFAT Fen Fakültesî 2 nci sınıf öğrencisi kıymetli arkadaşımız, • » » » » * Enerjisini kalitesindenalanpN ALMAN PATENTLİ r ÎLTER TÜRKTÜZÜN'ü kaybetmi? buluouyoruz. Cenazesi 4.8.1971 (bugün) öğle namazını müteakip Hacıbayram Camiinden kaldırılarak ebedl istirahatgâhına tevdi edilecektir. Tann rahmet eyleye. Arkadaflan (Har. 28«7) «Ml «.10 971 »J0.9J1 » • • » « bütün çeşitleri ile piyasada < ğ U.10.971 * » • 9 VEFAT Ankars 3. Asliye HâMml KaleciUl Hukuk tlfincilık: 4404 6599 • > 13.10.971 • » • » * • BİLECİK DEFTERDARLIGINDAN: Büecik Maüy* Daireıdnln 18124 lira fc*|if berielli ve 136ü lira geçici temınatlı onarımı: 2490 «ayılı kanuna Röre kapalı znrl usuliytt ie/8/1971 Pazartesl eunfl >aat 15 00 de Uefterdarlıg:. mtzda eksıltmesl yapilaeaktır Khsıltmeye aıt (artname ve dlğer evrak bedelMz Defterdarlıkt* görülebillr. Talıplenn Oelırtılen günde, eksiltme natlnden bir «aat evvehne kartaı 1971 yıh Tıcaret Odası vesikasını. Bavındırlık Müclürlüîunrien ala. caklan yeterlik belgesınl. temınat mskbuı vev» mekîubunu. usulüne uygun hazırlavaeaklarl teklıf ınektubu İle bırlıkte tcapalı larf içinde Komısyona vermelert tlSn olunur fBasın: 18549' 6576 AIi Hikmet Müftüoğlu t Aguato» sttnü vefat etrxu> tlr. Ceuazesl, 4 Ağustos 1971 gtiml (bugün) Hacıbayram Camllndo talınacak öğle namazuu mütaakip almarak ebedl istirahatgâhına tevcU olunacaktu. Merlâ rahmet eylegln Müftüoğln aüesi 15.10.971 4 Açustos £ C. Aiur 12 * 19.22 2\ ]ü * • » 18.10.971 I • • » » • » • • » » 4.5( u 2lı 16.14 E. 9.3> 2 59 7.34 80.10.971 Mütercim ahnacaktır AZOT SANAYİİ T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN Ankara Teşkllâtımızda çalıştırılmalc ürere Almanca re îngîlizce dillerde mütercim alınacakfar. Alınacak mütercimlere 657 sayıh Devlet Memurlan kanununa göre aylık Ucret rerilecektir. Erkeklerde askerliğini yapmış olma sartı aranır. Tecrübeli olanlar tercih edilir. İsteklilertn belgeleriyle birlikte Izmir caddesi 35 No. daki Gcnel Müdtlrlük (Personel Müdürlügüne) müracaatlan rica olunur. (Basın: A 12120/18966/6588) Diyarbakır Belediye BaskanhğmHan 1 Şehrimizin kosu mevdanında yaptınlacak o!an hıpodrum mşaatı isı kapalı zarf usuliyle ıhaleye çıkarılrr"i.r 2 thalesl 23/Agustos'19?l Pa?artesı günü saaî 1130 da Beîediyemiz Encümeninde vapılacaktır. 3 Isteklilerin teklit mpktuplannı bır saat evvel Belediye Başkanlıgına vermelerı lâzımtlır. 4 Kesif bedeli 90 000 00 TL. olup mııvakkat temır.atı 5750 00 TL.'dır. 5 Bu ise alt kesıf ve sartnamesi her gün meçaı «aatınde beledivemiz Fen Miidurlüİünde. görul«bi!ir. 6 Bu ise ait vergi. gazete i!Sn ücretı ve resımler müte•hhide aıttir. ^ Telgraf ile müraeaat ve postada olan eerıkmelrr kabul olunroaz. (Basın: 18907 BîHi;) ı?sno.oo Ufioo.no 12 600.00 I5.sno.no 12.10.971 i2.eoo.flo I2.snn.oo 12.600.00 12.600.00 l?60flOO I2.6no.on 12 600.00 1? 600.00 12.600.00 12600.00 12.600.00 12.600.00 12.600.00 12.600.00 12.600.00 12.600.00 12.6O0.0O 12.600.00 • • • » • 25.10.971 » a » » • 3740.971 • 9 9 9 Utanbul Beleiiyt Başkanlığından Beyoğlu Hastanesl çah onanmı baklyt Işî 35.158, llralık keşfi dahllınde, 2490 Sayılı Kanuoun 61'iud maddeıine tevlıkan müteahhit nam ve hesabm» «çık ekslltm* uıulüyl» yaptınlacaktır. Ilk teminatı 2636,85 llradır. Şartnameıl Fen tfleri Mütfürlügü Yapı Şubesinde bedelsiz olarak görülecefc veya 88 kurus bedel muksbilinde satıo alınacaktır. Ihalesi; l?/Ağu»tog/1971 Cuma günü laat ll'de Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde yapılacaktır, Ihaleye iştirak edeceklerin Ilk teminat makbuz veya banka t e minat mektubunu 1971 yılı Ticaret Odası vesikatım veya bajlı olduklan dernek belgelerini v e ihaleden 3 gün evveline fcad*ar «tatil günleri hariç» Belediye Başkanlığma müracaatla alacaklan iştirak belgelerini hamllen muayyeo gün ve taatte Belediye Encümenind» bulunmaları llzımdır. (Batın: 18715 6383) !sf. Dz. Tek. Sat. Al. Komis. te$km\ızm&?~ 1 Kaparı » r f usulö flp asajfıda yaHlı <3»rt kalem Eleicramamının mııhammen ÖMPH 707 smı<roa sstm alınacaktır » 1.11.971 Ufsnnon 12600.00 I2 6no.no 12.600.00 12 6nn.no 12.600.00 15.000.00 14.500.00 18 300.00 15.4O0.O0 • TL. olup G. Temina* 32 0 5 0 Uradır Sartn«nıeıen kom:svo numuzda, Ankara ve tzmir Lv imırhKiennae söruleöılır • • 8.11571 2 thalesl 19 Ağustos 1971 jünil saat 11 :Wrja Ka«ımra<=a' dalcl Komısvonumuzda vapııaca»ınöan tsfsklüenn 24P(i «avıiı fcamma göre hanrlavacaklan tekht metftuplannı en geç inale gtınü saat 10.30'a kadar Komisyonumuzs rermelen. fah 10.50 r u 10.50 rL. 10.50 T L 12.50 TL. rutan 52.500. IX. 525.000. TL. 105.000. TL. 25.000. TL. 707.500 TL. 268 • » » » • Ihjie oıı.an alıeıya aiîtir ; • .i l.ınn.alan ılâo oiunuı • Tâlıp olan'arın b*!ır"len eün re Matlerde ?stanbui Sultanahmet Adliy» Sarayı 1. tflas Memurluğunda 281971. (Bssın: 5132) 6581 5000 50000 loooo 2000 67000 Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 3,25 mm 6010 4 mm 5010 5 mm. emu 2fi mm. «013 Toplam. fBasın: 18657) 6374
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle