12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA tKÎ: :CTJMHURtYET: 1 4 Ağustos 1971 Cumhuriyet 9 e *• kısım nlkelerde tnevcat oluı ek»«*mik ve sosyal dengesizlifin normal olarak aluşını bulamıyan bir üretim Ue ytttıinem tatmin edilemiyen ihtiyaçların yanyana tnevcudiyetinden ileri geldifine şüphe yoktur. Bu drnresizliğe çare bulmak için bfitfin modern ülkelerde, luunu yetkililerinin «Ike ekonomisine az, ya da çok müdahalede bulnnduklarına şahit oluyoruz. Bu miidahale, çözümlpnecek sorunun önemine göre, hattâ bazan ilgiH ölkentn sosyal. ekonomik ve «iyassl Kelisimine göre çeşitli sekiller almaktadır. Bu sekiller arasında baslıca »unları tesbit ediyeruz: a) Flyatlara mfidahale, b) A m müdahale, c) Ttlebe miidahale, d) Fkonominin genel bir SrgttlenmesiM fitrac, e) Dcvletleştirme. Halkıo ekonomik ve sosral yasaırtist fle rakindan iİRiIi olan bu tnüdahale «ekilleri, kooperatiflerin, özellikle tüketim (istihlâk) kooperatiflerinin büyük sorumlulnk yüklenmesini grrtkli kılmıştır. Tfiketim kooperatiflcri. bi. vandan modern ekonominin yavgın ve karışık vapısı içinde demokratik yönetimin değerini ortaja koyan ve öğreten birer kuruluş olmaUrı, diffr vandan firünlerin dağıtım malivctlrrinin düşürülmesinde ifadesini bolan birer «hizmet» teşebbüsü oltnalan yönünden ileri ülkeierin ekonomik örgütlenmelerlnin styrılmaz hir parçasi haline gelmislerdir. lkinci Dür.va Savasradan sonra, Avrnpa 01kelerinde olduğu kadar. özel teşebbösSn en ileri eittiği Kuzev Amerika ülkelerinde de kooperatifçilik en füç ekonomik sorunlann çözfimiinde büyük başan kazanmıslardır. özelHkle, tüketim kooperatifleri ortaklannra en çok ihtiyacı oUn ban malian bizrat öretmeye baslamı«lardır. Petrol t«sfiyehanelerinin. ırönre fahrikalannın trarnhmına. fcövlertn kooperatifler volu Ue elektriklendirllmesine kadar fidilmı^tir. FIAT ARTIŞIARI VE İ KOOPERATİFÇIIİGİMİZ Harun PASTANOĞLU Türk Kooperatifçilik Kur. Baş. Vek. kettm ihtiyaçlarını 301 kooperatifin 7400 kooperatif mağazasından sağlamaktadır. Bu kooperatifler sayesinde 50.000 memur kayatım kazanmaktadır. Bütün tüketim kooperatiflerinin bir yıllık muamele hacmi 1 milvar 343 milyon nark, topUn alını kooperatiflerinin iş bacmi ise 130 milvon marktır. AVUSTURY.ADA â* tüketim kooperatifinin 13S7 magazası, 300.000 ortağı vardır. Bu kooperatirier konsuımerband denilen birlik etrabnda toplanmışlardır. DANtMARKAD* 2.000 tfiketim kooperatifinin alımlan FDB decilen birlik tarafından organize edilir. Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli gıda maddelerinin üretimi, bu birliün baıjlıca faaliyetini te^kil eder. BirUğin ürettiği malların toplara değfri 250 mily*o kronun östündeclir. FtNHNDİYADA S00 tüketim kooperattflnin 3500 satı« maiazası, 3X0 Bretim teşebbösü vardır. İJIke nüfıısunun dörtte biri bu kooperattfl e ortak bulunmaktadır. Bu ülkede çok aert bir fîyat kontrolü vartlır. FRANS4DA Tüketim Kooperatifleri MH11 Federasyonunun (FNCC) 8"4 kooperatif ortajh •ardır. Bu tüketim kooperatiflerinin 8.000 den fazU kooperatif satış m a ğ a n a . 2.5 milyon ?ahıs fiyesl mevcuttur. Ayrıc», tüketim kooperatiflerinin bir toptancı mağansı (SGCC) Tardır. 1055 ortak kooperatifin dahil oldnfu bu ıtMfatsnın nllık iş hacmi 45 nıilyar 8Î milyon franktır. Bugün Fransaıls «Coop» damtası, h*rk*sce bilinen bir «kalite», bir «tüT«ı» damguıdır. tNGtLTEREDE halk kooperatiflere börük duyfusu bcslemektedir. Modern tüketim kooperatifçilifinin doğmu$ oldufu bn ulkrde. tüketim kooperatiflerinin nllık i» bacmi 800 milyon sterline ulaşmaktadır. Toptancı Kooperatif Mağazası (CAVS) nin sattığı mallarm büyük bir kısmı keodi fabrikalarımn ürüniidür. NORVEÇTE 1140 tüketim kooperatifi rtrafında 380.000 kişi ortak olarak tnplanmıjtır. Bu kooperatiflerin toplam satış tutarı 800 milyon Norveç kronudur. Bu ülkede kooperattfJer, özellikle fiyatları dözcnleyici rolleri y9niinden ekonomik bayatın ör.emli bir faktörü olmuşlardır. İSVEÇTE kooperatifler. fünlük yaşantınm vazgeçilmez nnsuru olmuşlardır. Fert başına 3670 dolar ile dünyanın en zengin ülkesi olan Amerika Birleşik Devletlerinden sonra 2500 dolar ile İsveç Relmektedir. Bn havat seviresinin yükueklisinde kooperatif harpketinra bü>ük payi olduğuna şüphe yoktur. ltt)A da kurulan İsveç Kooperatif Birliği ve Toptann Maçaaası (KF) na kooperatif ortak olarak 297 kooperatif te. ?Pkkül dahil bulunmaktadır. Bu kooperatiflrre 1.358.000 kf?i ortaktır. Bunların "• 4« sinı kadınlar teşkil etmektedir. Kaide olarak her ortak. bütün bir aileyi temsil ettieinden ülke nüfuvunun yansı. alımlarım tüketim kooperatiflerinden rapiyor demektir. ranada csman zaman knnılmuf bninnan roketim kooperatifleri, özellikle yöneticUerinin ferçek kooperatifçilikten anlar kifller olmaınalart yiizünden bir ba?an r;österememi$ler> dir. Ülkemizde devamlı olarak müşabede edilen anonnal fiyat ytikselmelerinin nedenini ör* rötlenmemiş piyass koşullannda aramak gerekir. Tok pabasına üreticinin elindcn çıkan bir ürün, aracıdan aracıya geçerek tüketim merkezlerinde anormal fiyatlarla tüketici halka suculmaktadır. Bu normal olmıvan fiyat •rttırmaları ile müoadele edecek örgütlenme, donyanın bemen her ülkesinde uıun yıllardan beri olumlu sonuçlar Termekte olan kooperatif örgütlenmedir. Bufiin Türkiyede kooperatitçiligimizin hemen hiç tw;an gösteremediği faaiiyet kolu tüketim kooperatifçiIİRİtlir. Ve bu durum, stın't fiyat artışlarının da baslıca r.ericnini teşkil etmektedir. Tüketim kooperatifleri, bilhas•a Sretim kooperatiflert İle faaiiyet tösterdikleri. ya da üretim alanlarına sahin nlduklan zaman pivasava hâkim nlmuslar. fivatlarm tesekkülünde, özellikle fiyatların istikrarmda bellibaşlı rolü oynamıslardır Basıbos bir piyasada, herkesin istedifi sibi bir fivat koydujhı bir ticari faaiiyet alanında, tüketim kooperatiflerinin Tokluğunu «eı acı duyuyoruz. Futbolda iransfer esasları değişmeli Futboi Pederasyonu profesyonel yönetmellkde değisiklıkler yapmak üzere bir komisyon kurmuştur. Görüşülecek konular umumiefkâr» evrelce açıklanmamıs, münakasadan sakunlmıştır. Gerek esld ve gerekse 15 Ha^^ zdran 197ü tarihli Resmî Gaze™ tede yayımlanan Profesyonel fut . •i'*l. f ' , leşme hürrlyetinl sınırlayan hü kümlerle doludur Ve bu hüKanununun 19 uncu maddelenne aykırıdır. Bu aykınlıklan ko mısyon düzeltmezse, vatandaş duzeitecektır. Ben buraaa bu yonetmellğln Türk sporuna açık ça verdijj bir earan dil* getireceğim. 3. Ug inılüplerı amatör kulüp lerden aidıklan 17 18 ya«'.ndakı gençlere, antrenör bakınıından ögretıd, pam bakunın dan doyurucu olmaktan çok uzaktır O l ı r i (iderine senelerdır uvdurulamayan bu kuîüpler 3 • 5 kuruş karşılıgj ellerıne «e çırdıkleıi bu gençlerden, futbola kabiliyetleri sebebı!» kendi kpnd.ne sivnlenlen oorçlannı kapamak (çin lkina vey» b l r n d lig kulüplerinde yüıbinler isteyerek, satmağa çalışmaktadır. Bu değerli oyurculan tstedı§i para venlmezse, sarmayan bu kulüpler bu suretle nıtboleunun ya.slanmasma ve futbol hayatınin sönmesıne sebap olroaktadır lar 3. llg fcuiuplen, amatör knlüplerden aldıklan vn karşılıtında hiç rtrçey »»»remedlklerl bj degertı eenrlerl ilü «en« hltamında kareıhksız serbest bv rakmafa ve bonsemsınl vertneğe mecbur edilmelidlr. Aynea, futbo'cuîann prtmlerl ve ayhklan zamanında ödenmelı ve kulüpler gerek idari ve eerekse malt bekımdan tefti? edilmelldir. Celül ORSÜZCR KepecJ Mah. Spor Sok. No: S Isparra bol yönetmelığı tarafların sös kümler Anayasanm 40, Borçlar ' " T " " •"•"* w " • " I » I I t t a p»L»«lt NlCIII DIIB SIİ3n laSlllla lUllaall verilmiyor Metnleketimizda «neklfve nltnıs subaya. assubsva. ye, saglık memunını silâh ruh sah verilıyor da biz senenın 13 annı kövden köye dag ve ormanlan (15) ıcilo agırlığırıdaçanta sırtında tek başma korku lçlnde köylerde Wr süriı k» pekle bo»uçarak vazife vaoan ve hayatını tamarnen arazi üzerinde vazife vaparak geçiren kimsesizlere nicin silâh verilmiyor'» Bakan beyler. bakinız size «u mektubumu vazmama. az sonra anl8taca(hm hikfive sebep Olmustur. Aldım (15) kilolık çantaraı elıme düştüm kbvun voluna.. Bir baktım ki. (3) tane könek var kuvvetivie üzerime Relivor t$te o zaman (15> kiıolui cantamı elimden savurdum. attım. hemen oradak; v» ni (15) metre tilân azatımdakl meşe aŞatüna tırmanmak ıcin. koştum vs çıktım. Sayet çıkmamıs olsavdım, vani (5) dakika filSn geç kalsaydım ne »• lurdu «ayın Bakanlar bilıyor musunus köpekler beni afiveti* . yerlerdi. Sayın Safflık Bakanı da. bir memunırmtt vazıfesın» , (riderken köpekler tarafından şehit edılmıs d:ye anlatırlardı. Savın Bakanlar. bu derdımıra bir çare bulmanua «avgılanmla arz ediyorum. Saglık Havan M?raura Arif Tuna Sonuc » iyatların tutulması. normal olmıyan yükselmelere encel oiunması, âcil ve öneml) bir eörev olmnştur. Bu itibarla, tüketim kooperatifçiliğimizi. venl kooperatifler kanunumnnin ı?içı altmda. veni haştan düzenlemeliyis, çağımızın jercktirdijti araç ve olan«klarla r«nl baştan donatmahytr. ötellikle büyük tSketim merkezi olan nfîfosa kaiahalık »ehırlerimizde «böltesel tüketim kooppratifleri» knrmall. Te bunlan merkeıi bir birlife. müşterek bir ılım kooperatifine (toptancı majtaza) batlamalıyız Bütün kooperatiflerde «tek fiyat» ııvfulamasına jfidilmeii. eerçek kooperatif IIkelerine eöre yönetim kurtnalıviz. Halkın köçük tasarruflannı bu kooperatiflerde toplav»rak bonları değerlendirmeliyiı. Ancak bu nıretledir ki. kooperarifçiük. Bretim alam ile HUcetâB alanı aramnda s n n i yükselmelerine engel olarak, flyatUın düzenleme. re fiyat 5» tikran •ağlama rolünü başan ile yerine ıreririr. Hlç şüphe Tok kJ. bunun için gerekii » lemanlann yetistirilmesi. kooperatif kültürfl 11e beslenmesi sarttu. İJlkelerden örnekler \ J aUndajlannın hayat teTİyelerinln vuksek oidufu. «eçinme kosullanmn çok haffiledip ülkelere bakacak olursak, tüketim kooperatifçiiiğinin bu ölkelerde eksiksiz 8rtiitler halinde ortaklarının bizmetinde faaliyet çösterdiklerinl r.öriirnz. ALMANYADA 3 milvomiB ttsttoıde aUe t*. Ülkemizde dıırum TÜRKtYEYE gellnce; ülkerni» keonerattfçffiğinin en çok çeri kalmış. daha dofrmu bir varlık jösterememi? tiirü, tüketim kooperatifçilijidir. Slemleketimizin şurasında, y» da b » Gayrimenkul salışı: İstanbul 10 nncu İcra Hemurluğundan Dosya NoEminönM, Mahrrmtcasa mahallesl, Çuhacı h'an ıkipd sda' rta o kapı, 28 palta, 3L5 t.aa. 135 parsel sayılı 12.50 MI. » b a l ı karçır odanın tamamı ^uyuun izalesl için satüarak. paray» çevniecektır. Imar durumu : 29 6 1970 gün ve 3517 no.lu »mar teskeresinden Bu venn 23.41955 tarih ve 368 sayıl» yüksek lcurul kararı Berefınce. «shna uygun projelerine göre tasdik etttTiltneis suretıvle restore ve tamiri vapıiabileceği, ancak yenl !nşa«» müsaade edılemeyeceğı anl?şılmıştır. Tetkikat: Maiunutpsşa'nın Kapak0W9» kapısına yakın Wr ma»*ia£İef bulunan Çvhacı haru avlusu içinde gaynnıuntazaırj olarsi* t«ö»«t *oncü»*H kath. .«^.k^çük yapı aaasuun sol kısmında olan 9 kapı no.lu kargir, tonoz bir yapıdır Halen yaldızcı dükkânı olarak kiradadır. Üst taraftan bir fenerle aydırüık »lmaktadır. Kıymeti: Bılirlcışı tarafından gayrimenkul tamamına 45 0 0 0 lııa kıymet takdir edilmiştir. llk ac;;k arttırmas; 6 ö 1971 Pazartesl günü saat 11.00 den 12U0 ye kadar tstanbul Sultanahmette Adliye Saraymda 10'uncu İcra \!emurhıŞunda vapılacaktır. Arttırma sartnatnesi herkesın görebilmesi ıçın 15 8.1971 tarihınden itibaren dauede açıktır. llk açık artti'mada teklif edilen bedel muhammen kıymetın "i 73'ini bulmadıBı takdirde en çok arttıranın taahhüdı) baki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onunc.ı 16 9.1^71 Perşembe gürü apnı saatlerde ve aynı yerde yapılacak ıkıncı arttTrmarla en çok arttırana ıhale edileceklir tpotek sshibı Placaklılarla dıser ilgilüertn ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarmı faız ve masrafa dair olan iddialarını dayan^.ğı beleelerls 15 ?üıı icınde ;cra dairesine bildirmelerl ıcap eder. Aksı halde h3kları tapu sıcillı ile sabit olmad'.kça «atıs bedelini'ı payiaşnasır.dar tıaric kalırlar. Talep edildigl ve Iklyüz kurjsluk posıa pu'u eönderildiğinde şartnamenın biT «rneei gonderıleb,i:r Arturrcava iştirak etmek ısteyenlerm muhammen kıvmetm • 10u msbetinde pey akçesı veya millî bir ban» kamn ternmat nıoknbunun tevdii mecburidır Fazla bılei edınmek ı^tevenlenn 1S?O'171 dosva no.su Ue mernuriyetHnize müracaaMarı ve h'sseöar olup, adresi tesbit edilemeyen Karabet Manyasa da tebkğı makamına kaim olrnak üzere llân olıv nur. 29.7.1971. (Basm : 5206) 6584 000 Temel Eser Dizisinin yayumna son verildiğini, bunun yerine yeni iki dizide kaynak eser ve incelemeler yayımlanacağım, eskiden yayunlananlar arasında «Temel Eser» deyimine lâyık olmayan kitaplar bastırıldığını sayın Kültiir Bakanı Halman'ın açıklamasından öğrendik ve pek rl sevindik. 1 1000 Temel Eser ve yeni girişim açıktan açıga Atatürk'e nakaret edılmekte Türk ulusu gıbi bağımstzlığınt kazanan üikelere de saldırmaktadır t. Kalesogiu... Kafesoğlu'nun su sözlenne bakınız: «II. Oünya Savaşından sonra istiklâle kavuşmuş birçok milletlerde sömürgeci düsmanlığı bastamıştır. Tarih sahnesine yeni çıkan Asya ve Afrika Devletlerinden çoğu bundan dolayı Rativa cephe almışlardır.» (I. Kafesosıu. Türk Mılhyetçiliğırun Mfseie'.en. S. 10) Yanı Atatürk'ü örnek edınerek bağımsızlıklanna kavunn ülkeler iyi etmemişler Kafesoglu na bakılırsa. Bız de onlar da somürgecı uluslann elınde kalsaydık daha ıyı olurdu Kafe=oğlu'ya göre: 4 AÇIK TEŞEKKÜR üzun zamandır devam eden ve bütün tedavılere ragmen geçmıyen hastalığım sebeb) İle yaşama arzu ve ütrudl İle ış gücümü tamamen kaybetmiştim. S.S.K. Nişantası Hastahanesınin hocalan, hastalıgum lyi ederek bana eski sıhhatırru tade ettüer. Hastaüğınu teshis ve tedavi eden Piziktedavl v» Romattzmal Hastalıklar Mutehasstsı. büyük hekim TARTIŞMA aynı Sİ: İslanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 Söz1e«me tarfhinden ttıbaren bir vıl süre fls Karaagaç tra.nsıt deposuna geunlecek ve bu denodan gönderilecek °» 25 azalır çoğalır tahmınen (500(n ton Tekel maddelerinin taşıma, yiık'eme ve ooşaltma isçiliği 7 gün müddetle ve pazarhkla eksıltmeye cıkanlmıştır 2 î^in taahhüd esaslanru ıîıHva eden sözlesme 6megl re şartr.amesı Basmüdürîuğumuz Satıs Müdürlüfünden bedelsiz olarbls ıstekiilerine vertleeektir. ;? Bu tşın şeçıeı teminatı 4000 llradır. 4 Pazarlık 12 R 1971 Per?embe gurü saat 15'de Baümüdürlupumuzde Sannalma KoTiısvonunda yanılacaktır tstekblerin işl vapabıiecek durumda olduklarını belirten belgelerle müracaatlan öğretmen ve Bgrencflere eski Bakan Orhan Oguz tarafından tavsiye edilen bu vttrinlik (!) eserlerden birkaç örnek verelim: «Mecellenin ilmî hir tahlili >apılmadan, onıın hangi hükümlerinin bugünkü ibtivaçlarımua nymadijhnı tarvin etmek miimkün dejildir. Bizdeki mânasivle çarpık laiklik anlayışının bize riaha hançi millî dâvâtarı kaybettirecejjini dü<ünmek bir vatan borcudur Kaldî ki mecelle bir şaheserdir Mecellei ahkâmı adliyye insan aklının kanunlan mahivetindpki bircnk nmumî hiikümleriyle hazı gerçekleıi harikulâde veciz b:r şekilde formüllendirmektedir.» (Peyaml Ssfa. Seçmeler) . tşte Atatürk'ün bize armağan ettigi lâviklik ilkesine «Çarpık» dı yen. Medenî Kanun yerine Mecellenin «zlemini duyan bir gerçek çarpık . Babası tsmail Safa kendi kendine «Ben şaır1 maderzatım (Anadan dogma caır) dermiş, mecelleyi okuyan bıHsı Matmazel Noralya'yı evliya yenne kor mu hiç?. Oglu da <rBen Anamdan doöma filozofum..» derdı. (Cahıt Sıtki Tarancı'ya söylenmistir bu söz, Eminönü BalıkDazannda.. ) Bizim kuçak'ar Pevamıyi ve düsüncelermj çok ivl bldiği için onun bu dızide çıkan yaralannı okumayı düştinmez. Ayni şahsın 1000 Temel dlzisinde çtkmış vitrinlik başka bir incisi: «Arap harflerini mucize deneeek kadar rahat, çabnk, islek yas ma ve okmna kolaylıfından ıceneleri ntahrum ermemek ve onîars tarihimizin, edebiyatımmn sahe•erlerini ve kavnaklannı hakikt metinlerinden okumak için edebiyat fakültesinde ötretildiği eibi liselerde de arap harflerini ö>retmek sart olduğuna kaniim.» f Aynı eser S. 197) Şu yanılgılara ve Atatürk düşmanlığrna bakınız: «Hiçbir Intalâp tek adamm eseri otamaı.. Türk inkilâp hareketleri Atatürk' ten çok evvel baslamıştır. Hiirriyet inkılâbı daha öncedir (190S) Kadınm resmen Iş hayatuıa Rİri<ri daba öncedir. Lâtin harfieri ve sapka cereyanları da Snceden vardı. tAynı eser» Türkiyede Mil ü Hâkimiyet 1923 de değil 1908 de baslar.. Bu Millî Hâkimivet tonra (Atatürk devri kastedilmektedir) bircok tehlikeleT eeçirdi 1950 de yeniden teessüse başladı (Yani Adnan Menderes Devrinde) (Aynı eser/146) (Türk MiHiyetçilıginın Meseleleri, L Kafesoğlu) adlı kitapU nne otor/Osle taşımanm yoldan es camanda 16 kere daha fazla yolcu taîmabilecegınl söyleyebiliri*. Bu durum son trafik boykotunda görüldügU gi bı. ilgililerin demeçlerinde de bu gerçegin önceden bilinmedigi ışımıştır Bu derece bilgisiz bir yönetimın basansı günümüsde müra kün değildir. Oto'oü» ve dolmuşta yolcu • kılometre ta?ıma mahyetlert arasında en az üç mıslı fark var dır. örnegin 5 kilometreye dolmuşla volcu tasıma maliyeti 90 kuruşsa. otobüste 30 kuruştur. Oysa son ayarlama ile tstnnbui'da dolmuş ve otobüs malivetierı mesplâ Kadıköv Gri7^ tepe arasında eşittir Dolmuşlar bu durumda çalışabıldiklerıne jtöre, doimusa eöre daha çok müşteri bulabflen otobüslerin. bu fivatın Ucte bınne volcu taşımalan mümkündür Şehlr dışında oturarak vapılan volcu taşımalannda fcm. • yolcu ücretinin yaklasık 5 Krş. olmasına karsı, ı«tıf halinde. esya gıbı, Trafik Kanununa aykın volcu tasıvan Beledıve otobü"; lerımızde bu miktar 50 Krs. «. vanndadır Otobüstekl oruracak ver savısına göre bir karsılaştırma vaparsak daha da değişik avrıcalıklarla karsılasırız. Bu durumda tstanbul Belediyesi volcu tasıtlannın zarar etmesi nedeni: SONUÇ astan aşağı bılımsel ve dil yanhslanyla do!u olan r,u kitaplan o zaman profesör olan Millî Eğıtım Bakarı h:ç gbrmemış mi acaba? Murmaz Turhan. Orhan Seyfı Nthat Sami Banarlı. Remzi Oğuz Arık. gıbı tutuculuklanyla tin salmış kışıleri boyle önemli bir imın Temel Eserde bir araya eetırmpk doğrusu çok ustaca dü=iinülmıış bir takt'ktir Bu zat'.arın bu içten aldıklan paralar da ortaya döküldü. B îsletme natalanndan. Dolmuşla yollann tıkanma tı sonucu az sefer vapmadao doğmaktadır. Yenl alınan otobüslerin mtlbayaas: için bir heyetin bütün dünyayı dolaştığı ve bu inceleme sonunda alınan otobüslerin camlan açılamadığı için hamama döndüğünü düşünmemıa bir ön fikir verebillr. Her vanı ve lçl denlzle çevrılı tstanbulumuzun sehir içt taşımalannda denızden yararlanamaması da önemli ulusal gelir kavbına sebep olmaktadır. Anadolu vakasında mevcut ls. kelelerin voloulann hızla arttı*ı iriinUmüzde kulüo mevhane vapıîarsk vanur seferlerının ıpta! edılmesi karşısmda Insanın gavrt thtıyarı Beledıvemızın otobüsl«r1mizı de kamn'.ng vap ması ihtimali hatıra gelmektedır Osmanlı tmparatorluğu dönemmde fcurelan deniz tasıma hatlannın bir kısmı böylece lptal edilırken, veni hatlann acılmasını beklemek boşunadır Pa kat mesel* Kadıköv Kabatas vapur seferlert. Boğaz «eferlerl nin olusturulması önemli varar lar sağlavabiiir özet o'.arak çekllen yasantısai sıkıntılann geçerli nedenini ve sorumlusunu bulmak mün> kün degildir. MAHtÇ SÜMAN tstanbul ile lçine dUstüğüm bunalımdan beni kurtaran. NeuroPsikiyatrl sanasınm büyük otoritesl Asabive Mütehassısı ve kıymetU yardımcılarına sonsuz mtnnet ve sültranlarımı arz edenm. REMZt ÇOŞKUN Dls NEUT UMS Dr. KEHAl TOIG A \ (Cumhuriyet: 6595) GAYRİMENKUL SATIŞ ILÂNI KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 1970/13 t. ŞÜYTJ Hissedarlar arasında taksıml kabil oimadıgından satııarak şüyuun izalesıne karar verilen Kadıköy Merdıvenkov Kayısdağı yolu Münı deresi sokagmda 192 pafta, 746 ada. 1 parsel sayılı 13.530 metrekare yüzölçümlil tas ocağını havı tarla vasıflı gaynmenkulün tamamı Kadıköy tcra Dairesinde açık arttırma suretlvle satılacakrır. GAYRİMENKÜLtN tlMAR DURÜMO: fstanbul Belediyesl î mar Müdürlüğünün 4/3/1971 gün ve 1279 sayıb imar durumunda: 1/5000 ve 1/2000 mikyaslı kat nızamlan plânı ve Bostancı • Erenköy mevzü imar plfim dahilinde, brnb yükseltliği 12.50 metre, bina derinMgi 20.00 metre, van ve arka bahçe mesafeleri 4.00 er metre bırakıtmak sureHyle ayrık Insaat nızammda olmak Uzere imar durumu verilmiştir. Asgari l»JO0 metre cepheli v« 600 metrekare sahalı olmak üzere ıfraz sartlannı bavidır. tçinden gecmekte olan lmar yollannm arasında kalan bir miktar parsellenmeve müsaıt arszl sımal lstîkamettnde 20 metre genişliğınde ve güney tstikametinde 5.00 metre genişliğmde olmak üzere 6n bahçe mesafesi bırakılması öngörülmüstür. GAYRniENKTJlÜN EVSAFI: Mezkur gayrimenkul Kadıköy Merdivenköy mahallesl Kayısdağı yolu Miml deresi mevkiınde Sahrayi Cedit mezarlığının dofu kuzeyine Isabet eden mahalde eskiden taşocağı olarak kullamlmıs girintili. çıkjntıh. şeklen Ettyrl muntazaro olan ve tçinde hiç bir tesis bulunmıyan boş tarla vasıflıdır. Civar yenl yeni evler yapılmak suretiyle Iskan «ahası içine girmektedir. Gayrimenkulün hududu ve sahası tapu taydJ ve kadastro çapı gıbi olup tamamı 13.530 M2 dır GATRt!*rEXKrLÜN KrVMKTt: Kıvmetine müessır bilumuro hususlar nazara alınarak gayrimenkulün tamamına bilirkısice 473.550.00 TL. kıvmet takdir olunmuştur. S A T I 9 Ş A R T L A R 1 : 1 Satış 13 Eylül 1971 pazartesi günü «aat 15.00 den 16 00 ya kadar Kadıköv tcra Dairesinde açık arttırma suretiyle vapılacaktır. Bu arttırmada tahmln edilen tnymerin •« 75 tnl ve rüç/ hanlı alacaklılar varsa alaeaklan mecmuunu ve saüş masraflan n ı geçmek şartı ile thale olunur. Böyle biT bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdii bakl kaimak sartiyle 23 Eylül 1971 perşembe günü Kadıköy Icra Dairesinde saat 15.00 den 16.00 ya kadar lkinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflarını geçmesl sarti ile en çok arttırana ihale olunur. 2 Artfırmava istirak edeceklerin tahmin edilen taymeHn •• 10 u nisbetinde pey akcesi veya bu miktar millJ bir banka/ nin teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para tledir. Alıcı tstediŞinde 20 günü eeçmemek fteere tnehü verllebilir. Dellâliye resml. ihale tnılu. tapu harç ve masrafian aücıya alttl.. BirlkrrHş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 tpotek sahibi alacakh'arla diŞer ilgililerin ftlsrllller tâbfnne İrtifak hakki sahipleri de dahildir> bu gayrimenkul tizerindekl haklanm, hususiyle fai7 ve masrafa dair olan Iddıalannı dayanagı bel?eler İle on bes ?ün İçinde Dalremize bildirmeleri lazımdır. Absi takdirde haklan tamı sicilU Ue sabit olmadıkça paylasmadan bariç bırakılacaktardır. 4 Satıs bedeH hemen veva verilen mühlet lçlnde 8denmezse îcra tflas K. nun 133. maddesi pereglnce Ihale feshedilİT. tM İhale arasındaM farktan ve •• 10 faizden alıcı ve kefllleri / mesul ^'tulaeak ve hiç bir hükme bacet Italmadan kendilerinden tahsil edilecpktir 5 Sartname. ilan tarihinden itibaren herkesm görebllmesi için Dalrede «çı!r olun masrafı verildiğj takdirde isteyen alıctya bir 8rne?1 sfinderilebilir. 6 Satısa istirak edenleıin $artnameyi gfirmüs ve münderecatım kabul etmi$ savılaraklan. baskaca bilgi almak 1stiyenlerin 1970/13 satıs savrb dosva numarasiyle satısa memur tâytn edllmis olan KadıkS» tcra Memur Muarınl M. Samim Erol'a müracaatlan Oin olunur. (Basın: 5119/6586) Sayın Millî Efıtim Bakanı Orel Bakanlığı sırasında, bu güzel ve yararlı davTamşıyla Türk Eğı'iro tarihinde basanlı eğitim bakanlan listesine geçecekrir. Türk Dıl Kurumunu da çok etküi rapordan ötürti kutlamak her aydına düşen kutsal bir görevdır. Şirr.dı, basanlı ve Atatürk düşmanüğmdan uzak çalışmalan. bu işlerl Ustüne a'an Kültür BakanUğından bekliyortız. (Basm: 18851) 6575 Sedat Günay TUrk Dill ve Edebiyaü Ogr. EREĞLİ KÖMÜRLERİ İSLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif ahnmak suretlyle muhteliî bonı dirseği ve redüksiyon satın almacaktır. 2 Teklif zarflan lfi/8/1971 pazartesi eilnü saat 15.00 de Zonguldaktaki Ere*li Kömürleri Işlermesi (E.K.t.) Ticaret Müdürlüğlirde açılacaktır. 3 Teklif mektuplan aynl gün saat 12.00 ye kadar E.K.I. öze'. Büro Sefligine verilmiş olacaktır. 4 Şartnameler Zonsruldakta E.K.Î. Tlcaret MürTflrlögünden Ankaradp Türkive Kömür tşlermeleri Kurumu Genel Müdürlüjü Satınalma Dalresi Başkanhgından, tstanbulda T.K.Î. Gene! Müdürlüğü tstanbul Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 5 Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tftbl defildlr. (Basın: 18895) 6579 Boru dirseği ve redüksiyon salın alınacakiır Oto Lâstiği Saiın Alınacakiır 1 Basmüdurlüğümüz thtiyacı olarak muhtellf ebaflda 558 adet dış ve 553 adet ıç oto lâstiği kapalı teküi alma sureHyle satın ahnacaktır 2 Bu lie aıt sartname Malzeme Senrisimizde görülebiür. 3 Muvakkat tenunat şartnamede yazalı nisbetler üzerindcn alınacaktır Istekhlenn kapaü teklif mettuplannı 19.8.1971 Perşembe çıınu saat 15.00'e kadar Malzeme Âmirliğımize tevdı etmeleri ılân olunur. tSTANBÜL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜ60 (Basın: 18540) 6577 İETT zamları ve gercekler S stanbul"un günümüzdeld l u l a ş ı m durumu yüzünden •yıllık 9R0 mjlyon yolcunun en az kaybı bekleme. fazla taşıma licreti ödemesi yaklasık 4 mllyar TL dir. Bu miktar konumuzun yaşantısal önemini avdınlatır. tlkei bir besapla dolmus ye NIMBÜS Kastantonu İli Daimî Komisyonundan (Sinema kiraya verilecektir) özel tdare MüdürlüğUnee yaphnîmıs olan salorifer ve Mlma teslsatlı Sinema binası tesllm tarihinden 28/2/1976 tarihlne kadar kirtüanmak Uzere kapalı zart usulü, arttırmak suretiyle müstecir lehinde ve yenl şartlarla thaleve çıkanlmıştır. SiDemanm bir vıllık muhammen bedeli (100.000.) Ura • • tup sreçiei teminatı (22.250.) Hradır. Arttjrtna 24 Ağustos 1971 salı güntl saat 15.30 da îl Dalml KomisTon huzurunda vapılacaktır. Şartnamesi her gün mesal •aatleri dahılinde görülebilir. Taltplerin 2490 sayılı kanunun 3234 Unefl maddelerlne tevftkan hazırlayacaklan teklif mektuplarını Ihale saatinden bir saat evvel makbus karsılıgında Komisyon Baskanlıgına vertnelerl ltnmdtr. (Basm: İITTS) tSK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle