09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Afustos 1971 < SAYPA ÜÇ Varşova Pakfı Sudan'a karşı gövde göslerisine girişh* • Kınm'da beklenmepen bir zirve toplantısı başfcıdı. (THA) Mısır, Sudan Başkaoı Cafer Z3 Nimeyri Mjbnbıl destekleverek, Sovyeüer Birliği ne cephe almıs ve yabaacı ÛHMMB içişlerine müdahato etmemelerinl lstemistir. Haberi veren Ortadoga Haberler Ajansı bu konuda şöyle demektedir: «Blrle •Ik Ara§> Camlrartyeti'nm tvtama, Cafer EI Nimeyri'ye yenidea ik tidan kasaadıran 25 Temmoz dçvriınini desteklemek olacaktır.» Mısır, Nimeyri'yi destekliyor Rogers'in açıklamasına ilk tepkl Açıklanan arşivlerlnde Gövde gösterisi MOSKOVA öta yandan, Varşova Paktı ülketeri, ler Birli£i'nin yanında yer alarak, Sudan'a karşı bir gövde gösterisine ginşmişlerdlr. Resml Tass Ajansı, Varçoja Paktı ülkeleri Komünist PartUari liderlermta, bektenmedik bir aekflde Kınm Yanmadaeı'nda bir zirra toplantvma basladıkla nnı bildirmlştir. Ancak, bu rin ve toplantısına Romanya katıf mamıstır. Tass, acıfrlmmmnda, «Zrrreje kahlan Uderler, Sadan'da M6müntet Partiai v* diğer demftfc ratik örgnUere yapüan tedhi? hareketlerinden doydaklan kor Formoza^ BM'de «Iki Çin» fikrine karşı çıktı PARtS, ( ö z d ) TJNESCO"nun çıkardığı «Courrier» dergisinln son sayısında dünyanın en büyOk 24 büjm sdami, yassar ve şairi arasında Melib Cevdet Anday'ın da adı ve resml yer almaktadır. UNESCO'nun 25 ind yüdönümü dolayısıyla çıkan bu özel ssyıda yaptırdığı çevirilerden ve yabancı Ulkelerde tanıttığı yaaarlardan söz edılmektedtr. 24 kiçüik tabloda yer alanlar arasında şu adlar görulmektedir: Dante, Gazali, Cervantes, T olstoy. Galile. Rousseau, Snakespeare, Leibnitz, Melia Cevdet Anday"m bu Usted» yer almasını sağlayan ve kendislnl Fransa'da tamtan Mtap UNESCO'nun birkaç ay önce şairin bütun şiirlerinden yapılan seçmelerle yayınlanan «Kollan Baflı Odysıevs» adlı çeviridir. Yukarıdakl resimde Conrrier dergisinin bu konudaki kupuru ve Melib Cevdet'in (ok lşaretli) fotoğrafı görülmektedır. PÖtMKAD Pakistan ve büyükler P EskiBaşkm Kennedy, DeonRusk'ı "Ayak islen Mtelıyor AHI| fHf VHIIIIn Meliiı Gevdtt, dönyaniR en büyük 24 sanatçısı arasında tana emperyalist güçlerm Sudan halkarşı dttaenlediğl ba ka WALTHAM (MasMcbaaetta}, Müteveffa Amerika BiriesJk Devletleri Başkanı KenBedy'nm resml T» kisisel arştvlerinln bir kısmı dün kamu oyuna açıklanmıştır. Söz konusu •rsivler 5.700.000 sahife yazıdan bafka Başkan Kennedy'yi t&nıtmş olan önemli kişilerle yapılan konuşmaların bantlanndaa meydana gelen, yüklü bır «ses11 kitaplık» teşkil etmektedir. Açıklanan arşİTdekl belgeler, Başkan Kennedy ile Yüksek Mahkeme Yargıçlanndan William Douglas arasındaki bir göruşmeda ise, dönemin Dışişleri Bakanı Dean Rusk'ın Başkan Kennedy tarafmdan «ayak işle. rini görme memnnt» olarak nltelendıği ortaya çıkmaktadır. Yargıç Douglas, Kennedyiun Rusk'ın iyi bir ayak işleri gorm« memunı olduğu İçin gbreve getirdijlni ve aslında Kennedy'nin kendl kendisinln Dışişleri Bakam olduğunu, ne yapmak istediğini iyi bıldığini ve Husk'ın hiçbir zaman bır beyin olmadıtmı ve hiçbir saman büyük bır politik formUl ortaya atmadı|ını anlatmıştır. SUDAN'DA KABİNE DEĞİŞİKÜĞI tenizlemek için geniş çapta harekata girişti TEL AVÎV, (THA) îsraii, Gaza şeridindeki gerılla faaliyet lerini ezmek amacı ile harekete geçmiştir. Israil askerleri tarafıntfan ge. rillalara karşı girişilen temizleme harekâtı sırasındaki bir çarpıgmada, üç gerillacı oldurülmüş tür. Temizlik harekâtı başlamadan öncn gerillalara teslim olmaiarı. nı, son zamanlarda buytik darbe yediklerini ve kendilerıne İyi muamele yapılacağını bıldiren broşürler dağıtılmıştı. Smiye'de eski Devlet Başkanı ve dört yönetici iiaHütmahkum oMa HARTUM Sudan Devlet Ba* kanı General Nimeyri dün Kablnede önemll değişikllk yapnus ve hükümetteM son komünlstler görevden uzaklaştınlırken yerlerine Güneylıler alınmıştır. Bu arada, Sudan'ın Birleşırdş Milletler'dekl temsılcisi Dr. Mansur Haiıd, Komünıst Portisi eski üyelennden olan Faruk Ebu tsa'nın yerine Dışişleri Bakanlığına getirilmiştir. Halen 19 Temmuz darbesi öe ügili soruşturma sona erlnceye kadar göz altında bulundurulan CAPE TOWN, (THA) Dr. tllaştırma ve Taşıt Bakanı Dr. Sidnahmed ElJack'm yerine ise Bamard'ın 12 giin önce ameUyat Sudan îhtilâl Konseyl Uyesi Bln etüği Adrian Herbert (51) öncebaşı Zeyn Abidin Muhammed ki giin takma kalb ve akciger ile en uzun yaşama rekorunu kırAhmed getirilmiştir. nuştır. Herbert'ln bulunduju hastaneden yayınlanan bir tıbbî bültende Herbert'in durumunun hızla iyıye gıttiğı, Pazar gunü hızlı nefes alma denemeleri yaptıktan sonra bnceki gun ayağa kalkmayı başardıgı bildırilnuştir. Takma kalb ve akcıgerlerle en uzun ;p>ama rekom Kew Xark' lu EdW8WfFalk'a aıtti. Edward Palk, 1970 Ocak aymda vücudunun akcigerlerinl reddetmesl yü lünden zatürreden ölmüştu. BETRUT, (a^.) Şam Rad. yosunun bildırdiğıne gore Suriye eski Devlet Başkanı General Emın Elhafız ile Sosyalist Baas Partısınin dığer dort yonetıcisi, Hafız Esat rejimıni devırmek içın komplo kurma suçundan gıyaplarında ölum cezasına çarp tırılmışlardır. Bır guvenlik mahkemesi tarafından haklarında olum cezası verilen beş şahıs Sunye dışında bulunmaktadır. Emın Hafız'la bırlıkte ölüm cezasına çarptırıl^ılar arasında Baas Partisının kuruculanndan Michel Eflak da bulunmakta. dır. Eflak halen Beyrut'ta bir gazete çıkarmaktadır. Nisrn, jsraif'in 50 km. çekilmesini teklifetti A.A. THA. KUDCS Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisco iki ile uç yıl uzatılacak Orta Doğu ate» . kes anlaşmasına karşılık îsrail'm Süveyş Kanalı boyunda 50 kilometre çekılmesıni istemıştir. îsrail Radyosuna göre, Sisco aynı zamanda Israil'ın serabolik bir Mısır kuvvetinin kanalı geçmesine izin vermesıni de istemiştır. Başbakan Golde Meir kabinc. yi bu konuyu göruşmek üzere toplamıştır. Amerikalı dıplomat, Pazartesi günü tsrail Başbakanı Golda Weir, Savunma Bakanı Moşe Dayan, Başbakan Yardımcısı Yigal Allon ve Dışişleri Bakanı Abba Eban'ın hazır bulunduğu toplantıda, Amerika'nın tekliflerini Israil'li yöneticilere sunmuştur. TAİPEH, (aa) Birleşü Amerika'mn ilerde Kıt'a Çinı'ne daha büyiik tavizlerde bulunacağından endışelenen Millıyetçi Çin, Pekin' ln Bırleşmiş Milletlere almmast ihtimaline karşı Amenka'ya şiddetle hücuma geçmiştir. Amerika'nın sıyaset değişikliği, Birleşmiş Mılletler Genel Kurulu ve daha önemlisi Guvenlik Konseyi'ndeki yerıni kaybedeceğini, hisseden Millıyetçi Çin'i fazlasıyla rahatsız etuştir. Taiwan hükümetının resml orgam «Central Daily News» şöyle demektedır: «Komünist Çin hay dntlannın BJVI.'e alınmasına taraftar bir siyaset değişikliği, sadece uluslararası hak ve adalet ilkelerini zedelemekle kalmaz, Amerika'nın geleneksel bağınısızlık anlayışına da aykın düşer. İki Çin düzenlni «sla kabul etmeyeceğiz.» akistan ile Hindistanın arası giderek açümaktadır. Cumhup başkanı Yahya Han, geçen hafU yaptığı konuşmada, Hindi» tan, Doğu Pokistan'daki ayrılıkçı Baogal Desh hukumetini desteklemeye devam ettiği takdirde iki ülke arasında sava. şın kaçuulmaz olacağını belirtmiştir. Öte yandan Hint yetkilile rinin de son zamanlarda sık sık Hindistanın Pakistandan eelecel herhangi bir saldırıya karşı kendini savunmaya hazır olduğn vı savaştan çekinmediği yolunda beyanat verdikleri göze çarpmak tadır. Bu arada Doğu Pakistar.dâ Yahya Hanın ordusnnun yapbğı katliâm ve bu zulümden kaçarak Hindistana sığınan 6 milyon Bcngal'linin yaşantılannı sürdürdükleri feci koşuüara «it aynnülı bilgi, dünya basınımn mansetlerir.de yer almaya başlamıstrr. 130 milyon nüfusu ile dünyanın 5 inci en kalabalık ulkesi olaa Pakistan, aslında siyasî ve coğrafi bakımdan bir eşi bulunmıyaa gariplikler memleketi olarak tacımlanabilir. Ülkenin batı ile doğn yakalan birbirinden 1600 km. lik Hint toprağı ile aynlmıştır. Devletin resmî dili «ürdu» olmasma rağmen, Doğu Pakistanda (Doğu Bengal) Bengalce konuşulur ve Sanskritçe yazı stili kullanılır. Batılılarm beyaz tenli, iri yapılı ve hırçın olmalarnıa karşılık, Doğu Bengalliler esmer, ufak tefek ve sâkin tabiatü insanUr. tkl memleket arasmda Islâm dininden başka ortak hiç bir yönun bo. lunmadığuu söylemek ise mübalâğa olmaz. Öte yandan nfifnsun • 55 i (70 milyon) Doğu Pakistanda (Bengal) yaşamasma rağmen, • ordu ve hükümette çoğnnluk Batı Pakistanlılardadır. Pakistan bfltçesinin gelirlerinin '• 90 ı Doğn Bengalden sağlanmakta, ancak bu paranın sadece '• 20 si Doğu Pakistana harcanmaktadır. Ba. tıda kişi basua düşen gelir ortalamasının 150 dolar olmasma kar* şılık, doğuda bu rakam 70 dolar dolaylannda. Memleket ekono. misinin 3/4 ü ise Batılı 23 büyük ailenin kontrolunda. Sdzün kv sası batı doğuyu yülar boyu alabildiğine sömürmüş. Rahman Işte bu koşullar altmda geçen yıl yapılan genel seçimlerda (kl üîke 1947 yılmda bağımsızlıgına kavuştuğundan bu yana yapılan ilk seçımdır) Doğu Pakistandaki Avamî Birliği Partisl Baş» kanı Mucibur Rahman'ın Mecliste çoğunluğu kazanması, Doğn Bengalliler için büyük bir umut ışığı olmuştu. Çünkü ortamn so. lunda ılımJı bir lider olan Rahman, Doğu Pakistana iktisadl ym idarî aJanlarda özerklik tanmmasını öngören, bun» karşılık sa. vunma ve dış politikada merkezî bükümetin otoritesinl kabul eden finlü 6 Maddelik Programı ile Sne atllmıştı. Yani Doğu Pakistaa (Doğu Bengal) kendl zenginliklerinin ve özellikle en büyük ihraç maddesi olan jütten elde ettiği gelirlerinin sahibi olacaktı. Ne v«« ki Batı Pakistandaki seçimlerde «îslâm Sosyalizmi» ilkesl ile ço. ğunluğu kazanan Halk Partisi Lideri Zülfikâr All Butto, Rahman'ın 6 maddelik programını Pakistamn aynhnasma yol açar gerekçesi ile sakıncalı bulmuş, böylece işler çıkmaıa sirml» ve Yahya Han buhrana çözüm şekli bulmak için Dakka'ya fitmtştir. 2 Ağustos tarihli «Newsweek» dergisi, bir çok göziemciye göre, Tahya Hanın daha Dakka'ya gitmeden, Mucibur Ra>man'ı ezmeye kararlı olduğunu ve Doğuya asker gdndermek için vakit kaauv mak amacı ile Dakka'ya uçtuğunu yazmaktadır. Bu arada, Yabya Han'ın sağ kolu Tikka Han'ın ordnsunun zulmünden Hindistana kaçan 6 milyon göçmen iki ülke arasmda Taten gergin olan havayı bütün bütüne gerginleştirmiş, Pakistan Hindistanı âsilere yardım etmekle suçlarken, Yeni Delhi de Doğa Bengallilere yapılan insanhk dışı muamelenin tüm dünya uluslan tarafmdan kmanmasmı istemiştir. Kao Ki, Başkan adaylığmdan vazgeçti SAYGON, (a^.) Guney Vietnam Başkan Yardımcısı Kao Ki'nın 3 Ekım'd'e yapılacak baş kanlık seçımlerine adaylığını koymaktan vazgeçtıği emın bir kaynaktan öğrenılmıştir. General Ki, adaylığını koymak için gerekli yuz imzayı top lamaya boşuna uğrasmış, bunu başaramayacağını anlayınca adaylıktan vazgeçmiştır Bununla beraber Başkan adayı General Mın'm de Amerikamn ısrarlarına rağmen, adaylıktan çekilmesi mumkündür. Başkan Tiyb'nün aday kaydında birfakım dolaplar çevirerek, Kao Kı'nin aday olmasını. «nlemesi General Min'i çok sinirlendırmiştir. Bu sebepten onun da adaylığını geri alması ihtimal dışı gorulmemektedir. Büyükler Pakistacdaki iç savaa ve Hindistana sığınan 6 milyon Doğa Bengallimn durumu Asyamn bu bölgesinde bfiyük bir buhrana yol açabılecek niteliğe bürünmüstür. Hindistan toprağı içinde bulunan Batı Bengalin ve kamu oyunun ağır baskısı jje Bayan Gattdi, Yahya Hana karşı açıkça cephe almak zorunda kalmıştır. Aslında Doğu Bengaldeki bağımsızhk cereyanlarınm günün birinde Hindistunda^i Batı Ber.gale de sıçrayabileceği, bn bakımdan Doğa Bengalin bağımsızlığınm, Yeni Delhi lçintehlik/li olabileceği düşünülebilir. Ama Doğu Bengal halkmın ^üslüman olmasma karşılık, Batı Bengalin Hindu olmasudan dtfirfl böyle bir tetalik* şimdilik ıraak görOnmektedlr. öte yandan bn buhran k*rgısroda bfiyfik derletlerin takmdıkfcn turum da ilginçtir. Bölgede Hindistana karsı birleşmiş va güçlü bir Pakistamn bulunmasını dileyen Pekin, olusal çıkarlan açısmdan Doğu Pakistamn aynlmasım sakmcalı gördnğünden, «sürekli devrim» ve «kurtuluş savaşlam teılerini bir yana itip, Yahya Hanı desteklediğini açıklamıştır. Kınl Çin aynca Doğa Pakistan batıdan ayrılsa bile başa geçecek yönetlmden emin değildir. Bugün çoğu siyasi göziemciye göre, Rahman, batıdan aynlmayı başarsaydı bile, bir kaç yıldan çok iktidarda kalamıyacak \e komünistler tarafmdan devrilecektl. Oysa Doğu Pakistan komünistleri aralarında bölunmüş olup, Pekin taraftan oldnğu kadar Moskova taraftan groplar da vardır. Çin bu bakımdan sona belirsiz bir kumar oynamaktansa, işi sağlama bağlamayı yeğ tatmuştur. Güney Asyada Çinin çevresinde bir (Cordon sanitaire) güvenlik duvan örmeye çabşan Rusya için ise Hindistan bu bölgede dengenin vazgeçilmez bir nnsurudur. Son zamanlarda Afganistan üzerinden Hint Okyanusuna açılan bir kara yolu inşa eden Sovyet Rusya, Yeni Delhiye de askeri ve iktisadi yardımı arttırmış, Bayan Gandi ile dostluğunu güçlendirmiştir. Ba bakımdan Hindistanı gücendirmeyi göze alamıyan Moskova, bir yandan Pakistan De bağlarını koparmamaya dikkat ederken, öte yandan da Yahya Hanın ordusunun Doğu Bengalde yaptığı katliâmı kınamıştır. Amerikan basınında ise, Doğu Bengaldeki feci durum konosunda her gün sürü ile yazı çıkmaktadır. Ama Pakistam tamamen Çinin kucağma itmekten korkan Washington, Yahya Hana baskı yapmaktan çekinmekte, Doğu Pakistanda estirilen terör bavasma karşı açıkça cephe almamaktadır. Böylece büyük devletlerin çıkar oyunlan \e denge politikalan arasında 6 milyon göçmenin akıl almaz ıstırabı tıpkı Fiüstin dâvasmda olduğu gibi g«ne gerl plâna itümektedir. Ama çağunızm politik kuralı da bu değil midir? Büyükler oynar, küçükler ise harcamr. Asıl sorun, küçüklüğüne rağmen büyüklerin oyununa gelmemektir ki, Atatürk yıllar önce, iktisadi ve siyasi tam bağımsızhk ilkesi ile ba yolu bize ve dünyaya göstermiştir. MncibürRabfflan'ın serbesf bırakıiması rsteniyor LONDRA, (auk) tngiliz Parlamentosunun 130 uyesi, Doğu Pakistan Avamî Bırhği Li. deri Şeyh Mucibur Rahman'ın serbest bırakılmasını sağlamak uzere harekete geçmiştir. Kıla Çini'nde önemli bir ameliyat HONG KONG, (THA) Çın Halk Cumhurıyetınde operatorler bir kadının omuz ve boyun kemıklerinden bir kaçını çıkardıktan sonra bır ur almıs ve kemikleri yerine oturtmuşlardır. Haberi veren Yeni Çin Haberler Ajansı urun 7^ kilo ağır lığında olduğunu ve Vang Hsın adlı kadının beş ay tetfavı gördükten sonra yeniden kolunu oynatmaya ve normal hayatını yaşamaya başladığını bildırmiş. tir. tsrail Radyosu Sisco'nun tekliflenne gosterilen ilk tepkinin, tsrail'ın daha önce açıklamış olduğu siyasetinden vazgeçmeme olduğunu kaydetmiştir. zengın ikramiyeli çekilişine katılabilmeniz son para yatırma tarihi:^ 9 Ağustos 1971 Pazartesi 1 5 25 750 adet 100.000 lira adet 5.000 lira adet 1.000 lira ve ayrıca adet çeşitli para ikramiyeleri dağıtılacaktır. Bütün bankacılık faaliyetleri yanında tsrail Radyosunun son açıklaraası, Sisco'nun geçen Çarşamba günC tsraü'e gelmesini Lzliyen haber sansürünü ilk de'a açmıştır. Sisco'nun bugün öğle. den sonraya kadar tsrail Baş. bakam ile yeni bir görüşmede bulunması beklenmemektedir. Pazartesi günü yapılan toplan tidan sonra yayımlanan ortak bildiricîe, görüşme pratik, açık ve dostane olarak nitelendirümişti. tyi haber alan kaynaklar, «Göröşme daha dostane olabilirdi^ demişler, fakat fazlaca bir açıklamada bulunmaktan < t ^ ^ kaçınmışlardır. tşçi Partısı uyesi Stonehouse tarafmdan hazırlanan ve Doğu Pakıstan'dakı korkunç sefaletı onlemenin ilk şartı olarak Şeyh Mucıbur Rahman'ın serbest bırakılmasını isteyen önergeyi bü î ^ ^ tun partılere mensup 130 mıl | letvekıli imzalamıştır. TEKNİK ÜNİVERSİTE GtRİŞ KURSLAR1 TAKMAK ÎÇİN KÜBSLARIMIZA KATILMANIZ KAFİDİB. 290 dan aşağı fen puanı aianlardan kurs Ucretl almmım. 1. DÖNEM 4 AĞUSTOSTA BAŞLAYACAKTIR. 2. DÖNEM 15 AĞUSTOS 20 EYLÜL ARIROZEÎI ^^" Rıhtmı Cad. Kadıiöy ÎSTANBUL. Tel: 37 09 06 lllll IIIIII İsraü'in tepkisi Huly» GÜNDOĞDU (Vnrdaknl) lle Üsteğmcn Feridan GÜNDOĞDU Evlendıler. Taksim Belediye Gazınosu 3.8.1971 ARI DERSHANESİ ) Cumhuriyet 6593 Uağtdtn ipeği tnendil ve mentoUü tnendü yumuşak, emici, çok kath, sıhhiy knllanışlı BEZ MENDİL NEZLEYÎ SÜRDÜRÜR, ^ « P A K MENDİL NEZLEDEN KORUR. MENTOLLÜ SEL •••••••• SEL ' •' • "' " • •.. ' ^ ••*& «PAK MENDILIBURNU AÇÂR, TENEFFÜSÜ KOLAYLAŞTIRIR. FABRİKA Karamürtel, Tel: 134 155 MERKEZ BÜRO: Büyükdtre Caddesı. TAM Han Kat 6, Şifli İslanbut Tel: 470040 dan 59 Telgraf: KREPEUKAĞ1T ŞİŞLİ ENDÜSTRİ VE TİCAFET İhracat ve Sanayie Öncelik ve Önem veren Bankadır. Moran: 1378 • 6508 ULUSLARARASI BANKAS! , S*MAVI V E TJCAHET A S İSTAMBUL (Yeni Ajans: 2399' C5tt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle