16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet AMLAK VASAStNA Sahibl : Cumhuriyet Hatbaacılık ve Gazetedlik T.A.Ş. adına NAZtME NADİ Sorumlu Ya» Ileri Müdürü : 8AMİ KARA0RBN Basan ve Yayan: CUMHTJRtYET MATBAACILIK r« r rrrU İ\7ıF' *«"'"*»• fıfi" mrTkevl Sk. N. 3941 B ü R O L A R* AKKARA: Atatflrk BuİTsn Yen«r Art Ve nisehir r e ] . 129544 ABONE ve tLÂN I Aylık « Aylık 12 Aylık Baslık (MaJctu) J(x, ÎZMİR: revzipaja Buivarı Afsaroilu tshanı Tel: 312M »*T0» GÜNEY tLLERt: Kurukepra M » k a k No. 40 4DAMA Tet: 4550 » 3 4 *dl r « t ı Tmrt fçı Vıut Oı>ı 18 j». 54 10* 218 117. 234. 468. 3 ü n c ü M«~t* ( S a n t ı m i l 8i 4. i. i ncı <avfa iSırtlmil 7j Nlsan Ntkâft £vle.>n4fe Uoium Ifgı Ölüm Mevlid lesekkm 23 uncO (S Sm.» 150 Ölum Mevlid. TesfüK^jr (i Cm.l ]()0 i. T« I ncı uyta (Santtmli m> SAY1S1 611 KURUŞ Çalınan 4 milyon (Bastarsb 1. iayfada» tjtanbul. tnnir, Eskijehlr, Adana, Dlyarbakır ve Trabzon Ziraat Bankaları bulunmaktadır. Bu ban kalara para nakll için özel polls teşkilâtı kurma gerejü üzerinde durulmadıkça, ve özel nrhiı vasıtalar verilmedikce, bilgilice plân lanan soygunlar her gün bajarıh olur. Bize 4 mllyonluk soygnndan «onra. refakat olarak Jandarma reren güvenlik kuvvetlerl personelin kâfi »eldiçinl şfandiden K T lemeye baflamışlardır ve para na. killcrinde gruplann birleştirlltneKİni istemijjerdir. Ege'nln çejitll lllerine gönderilen kuryelerin bir irrupta toplanmasına imk&n olma maktadır.» öte yandan, Ege İUerinin şehir merkezlerinde yapılan hüviyH kor.trollerinin de sıklaştırılması nedeniyle yanlarında hfiviyetleri bulunmıyanlar jrüvenlik kuvvet lpri tsrafuıdan Sıkıyönetim makamlanna teslim edilmektedir. Aramanın yapıldıfı yerlerde şüp heli görülenler ile hüviyetleri ol mıyanlar araçlardan indirilmek te ve askert vasıtaJarla tzmir Sıkıyönetim Komutaıılıçına getiri lerek haklarında kovuşturma yarnlmaktadır. Aydın, Denizli ve Muijla Valileri de kendi yönlerinden arama ile ilgili çalışnıa lara katıldıklarım, fakat bujrüne kadar kendi il hudutlan içinde soyguncuların izlerine tesadiif rtmediklerini de kesin olarak açıklamışlardır. Olayın grçtffi yer olarak sivü yöndea kovuştunnaya el koyan Selenk Savcısı ise, çalışmaların devsm rttiğinl, önemli ipuçlan bnlunduğunu, kovuşturmanın devam ettiğini bildirmi?. ancak 5nemli bir açıkkıma yspmamıştır. Ömeroğlu'nun demeci îzmitte basın mensuplariyle ko nuşan Içişleri Bakanı ömeroğlu lse, Aydın • Denizli yolundaki soygun olayı hakkmda, «Bu gibi olaylar daba önc«den tahmin edilen olaylar defildir. Henâz kesin bir dnrnm yok. Sanıklar ergee rle jeçirilecektir. Aramalar »ıkı bir şekilde devam etmektedir» demiştir. YıMa 1 milyar liralık gıda moddesi yok oluyor ANKARA, (Comhiıriyet Büro*») Üçüncü Bes Yıllık Kalkınma Plânı İçin bir özel ihtisas komisyonu tarafından hazırlanan raporda belirtildiğine göre, a e m leketimizdeki gıda kontrol y e . tersizliği yüzünden, her yıl gıda madd'elerihin yüzde 15 ile 20 si zayi olmakta, bunun para olarak karşılıSı da bir milyar 11rayı bulmaktadır. Eaporda ayrıca, tüketicilerin bazı üretici ve imalâtçılar tarafın dan çeşitli hileli yollarla aldatıldıkları öne sürülmekte ve gıda kontrol hizmetlerinin belediyelerce yapılamadığı belirtilmektedir. •Gıda kontrol hinnetlerluln etkili duruma getirilmesi. bn'lığını taşıyan raporda yer alan bilgilere göre, piyasada satılan gıda maddelerinden bir kısmı, imalât ve üretiminde «Tağşiş>e uğramakta. bunlarm maliyetleri daha düşük olduğundan kısa zamanda piyasadaki kaliteli gıda maddelerinin yerinl almaktadırlar. Raporun bu bölümünde devamla »öyle denilmektedir: •Bunun sonucu olarak bilimsel esaslara ve sağlık kuralların» uygun çalısarak kaliteli ürerim yapanlar gıda kontrolunun bulunma yısı yüzünden esit rekabet imkâ nı sağlanamadığından ya pivasadan çekilmekte, ya da düşük kaliteli iiretim ve imalâtlara gitmek tedirler. Bu fee iiretim ve imalâtta kalitenin çok önemli oldtıgn hlr devrede beslenme, sağlık ve ekononti yönlerinden hiiyük kayiplara sebep olmaktadır.» Özel thtisas Komisyonu tarafın dan hazırlanarak DPT Müsteşarlığına verilen raporda. memleketimizde. bilgi ve kontrol yetersizüSi sebebiyle her yıl ırıda maddelerinin yüzde 1520 orantnda zayi olmaktadır. Bunun para olarak kar8ilı?ı ise 1 milvar üradır. Raporda devamla. gıda maddelerinin bazı kişjleree •Ta*şiş» edil diği belirtilmekte ve devamla şöy le denilmektedin •Gıda raaddeleri rlcaretinde tflketicl, hnalâtlannda hile ve Tag?i?e yer verenler tarafından ffenls ölcüde aldatılmaktadır. Bnnun so nuru tiiketicinln kaliteli besiıı tnaddclerine karjı itimadı zayiflarmaktadır.» Anayasa metni 1. aayfada) daksiyon Komısyonunca değiştirilecek maddelerin gerekceleri yazıldıktan sonra metnin.' cumartesi günü imzaya açılacağı söylenmektedir. Değişiklikler Mil let Meclisinde görüşürken Cumhuriyet Senatosunun, Senatoda göriişulürken de Millet Meclisinin ara tatiline gireceği de belirtilmektedir. Anayasa degişıilıkiertrtn Cumartesi giinü parlam«nterlerin imzalarma açılacağı öne sürülmekle birlikte PHrtilerarası Komisyonun bazı msdcl'ler iîzerinde tam bir anlaşmaya vararr.aması değişikliklann meclislerde görüşütaıesini geciıttirebilecpktir. Nitekim bir nomısvon üyesi, Anayasa değişikiıklerinin anık Parlamentoya mai cldugu şeklindekl hükümet ^örüşüne karşı olarak bunun htikümetin bir so runu olduğunu sövlertıis ve Fartilerarası Komîsyonaa vanlacak sonucun hüküme'e iletilmesinden sonra Başba<anm yenisen parti liderleriyle görüşerek komisyonda halıedi'.emeven hususlarda bir görüş nirliçt sağlamaya çahşabileceginı ıfade etmlştir. Çilingiroğlu; r *Modern işletmecilik uygulanmıyan kooperatifler tesirsiz kalır,, ANTt.ARA, lajı.) Uluslararan 11. Sevk ve İdare eğitim kursunun açılışı töreninde konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu, koopcratifçilik konusundaki görüşleıini açıklayarak •Modertı ve dinamik işletmecilik olmarian kooperatifler kiiçük, tesirsiz üniteler olarak kalmağa ve bizzatihi gelismeleri yerine devlet in başka sahalar için daha çok (terekli kaynaklarını kredi ve yardım şekjinde kullanmağa mahkum birer knrulu; haline gelirler» demiştir. Memleketimizdeki kooperatifçi İik hareketlerinin tarımsal alandaki iki güzel örneği olarak lzrair Taris ve Antslya Antbirlik Koope ratiflerini gösteren Çilingiroğlu, kooperatifçiliğimiz konusunda özetle şunları söylemiştir: «TürkiyemizdeJci bu kabil 32 benzer kooperatif birliklerinin İ36 üye, Pazarlama Kooperstifi ve bu kooperatiflerde 204 bin kayıtlı faal çiftçi ortak bulunmak'adır. Bunlar dısında. heniiz birlikler halinde öreütlenmemiş baâım sız 116 Tarım Satış Koopcratifinde de 11 bin ortak yer almak'adır. Bu önemli sektörün toplam serma yesi tahminen 15 milyon Amerikan dolarına vâsd olmaktadır. EUo nomimizin bu sektöründe a>"nı önemi haiz olarak çiftçilerin kurmus oldukları toplam bir milyon 21)0 bin ortağı buiunan ve sayıları 2 bine ulaşan Tarım Kredi Koopc ratifleri vardır Bunlara ilâveten son zamanlarda başka tipte köy kooperatiflerinin de gelişmelerine şahit olmaktayız. Örneğin: 1783 Köy Kalkınma Kooperatifi, 117 Orman Köyleri Kooperatifi, 847 Sulama ve Pancar Üreticileri Kooperatifleri... Türk kooperatifçilik hareketinin kısa bir tarihçesini de yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı sunlan söylemiştir: •Günümüzde önemle üzerinde durduğumuz husus kooperatiflerin sayısı olmayıp. bunlarm kalite ve yurt ekonomisine olan katkılarıdır. Bu harcket gün geçtikçe çeşitli entegrasyonlar göstermektedir. 1M9 yılında çikarıimıj •lan yeni bir Knopcratifler Kanu nu ile kooperatiflerin üst örgütlen meleri Imkân dahitinc girmijtir.» MELİNA (Ba.ştararı t. Sajfada) Tehlikeli insanım Melina Mercouri ve Jules Dassin, Sisam adasını karşılarına almışlardı. Ara sıra dalıyordu ^'J nistandaki Albaylar cuntasınm afaroz ettiği ünlü aktrist. Bir ara göz göze feldik. Gazeteci ar kadaşlarla amerikan barda kalmış sorular hazırhyorduk. Yazılı olarak verecek. belki cevap a!acaktık... EUyle gellr mısiniz. diyordu bize. Hemen gidiyorduk yanına. Bizim soru sormamız gerekirken. o bize soruyordu. Evet, in^nın aynen böyle. Hem de ne sorular. «Bcn tehlikeli insanım. Bu tehükeyi söze alıyor musunuz?» «Alnıasak vanınıza selmezdik.> «Söyliyeceklcrime sansiir konacak mı?» «Bizim ülkeırmde sansür yoktıır. Türkiyede basın özjürdür.» rar gö2lermin içi güldil. tçkisir yudumladı. sıjtarasından bir m fes aldı ve başını sallıyarsi «Evet Yunanistana karşıyım. B; kın Yunanistan tam karşımda.. Kuşadasında 20 gün kalacak Çalışmalar biterken Partilerarası komisyonun üzerinde arlaştığı maddeler redaksiyon komisyonu tarafından düzenlenmiştir. Hazırlanan yeni metinler dün öğleden sonra toplanan partilerarası komisyonda görüşülmüşttr. Ancak prensip olarak üzerinde anlasılmakla birlikte ne şekilcîe ifade edilece»i yolunda bir görüş birliğir.e varıtamayan bazı madflelerde nasıl bir sonuç elde edileceği belli olamamıştır. örneğin anayasa mahkemesi ile üsili maddelerde CHP ile AP arasmda hâlâ devam eden görüş aynlıklan vardır. özellikle anayasa degişikliklerinin anayasa mahkemesi tarafından ancatc şekil bakımından incelerebilecepi yolundaki degişiklik CHP tarafından kabul edilmekteriir. Partilerarası komisyonun bundan önceki toplantuında CHP'li temsilcilerin konuyu genel başkan lnonüye danışacaklarını bi] dirdikleri ögrenilmiştir. CHP Anayasa Mahkemesinin vereceği lptal kararlarında üçte iki çoğunluk aranması üzerine »alt çoğunlukla yetinilmesinde isra etmektedir. flyda iik (Baştarafı 1. Savfada) lar, pınl pınl parla>an kristalize taş parçaları bulmuşlardır. Bu buluşa çolt sevinen Scott «Aradığıınızı buldnk!» diye bağırmıştır. Bu taşların önemi, Ay'ın olu çumu kadar eskl olmalandır. Bu gezinti sırasmda astronot îrv.ın, «Geifçenlerarası posl» servisi»nin ilk mektubunda bulunan ABD'nin «Vzayda X. Yıl» hâtıra pulunu, özel bir araçla damgalamıştır. flmerika (Baştarafı 1. sayfadaı Komünist Çın'in nüfusunun 700 milyon, Milliyetçi Çin'in ıse 14 milyon olduğunu belirttikten sor.ra, «Pekin yönetimi dünya nâfusunun dörtte blrini temsil ediyor» demiştir. Çin'in barış taarruzu HONG . KO.NG Kıt» Çin'i dun bir açıklama yaparak kenrfılerıylc barış içinde yaşamak isteyen bütün ülkelerle diplomatik ilişkiler kurabileceğini bildirmi.ştir. Pekin'de yayınlanan ve en yet kili Çin gazetesi olarak tanınan «Halkın Sesi» gazetesi, sütunlarında yer verdiği yazıda, bu konuya definmistir. Tüy ve çekiç.. Daha sonra Unlü bilgin Gallle'nin 300 yıl önce ortaya attığı bir teoriyi TV seyircüerinin gözleri önünde ispatlayan bir fizik deneyi yapnuşlardır. Astronot Scott, TV kamerasuun karşısında bir eline ağır bir çekiç diğer eline de bir tüy alarak ikjsini »>*nı anda bırakmıştır. Dünyada bu deneyl TV alıcüanndan sejTedenler, ağır çekiçle, tüyün aynı anda Ay yü2eyine çarptığını görmüşlerdir. Böylece, GalUe'nin ünlü teorisi ispatlannuştır. Bilindiği gibl Galile, yer çekiminin cisimlerin agır ya da halif oluşlanndan etkilenmeyen bağımsız bir giiç bulunduğunu ileri sürerek, hafif cisimlerin daha geç yere düşme nedeninin, havarun direnci ve rüzgarın sürükleyici kuvvetine bağlı oldugunu belirtmişti. Ay'da hava olmadığı için ağır çekiçle hafif tuy, aynı anda y e re düşmüşlerdir. DDT grevinin (Baştarafı t. Savfada) cektir. Grev uygulamasının kademeli olacağı ve grevin ilk önce stratejik işyerleri ile Demiryolu hatlarında başlatılacağı sanıimaktadır. Görüşler Üniversiteler özerkliji ile iljji H 120'nci maddede de CHP irfa ri özerkliği savunmakta ve ida ri özerklik kaldırılacak<a bu deSişikliğin hiç değilse geçici olmasını istemektedir. CHP, TRT'nin Szerkliğininde «geçici olarak kaldırtlmasından yanadır. Hükümete kanun Rücünde itararname vetkisi veren 107 nc: madde Uzerinde <\K tam bir an laşma saglanarrarr'.ıstır. AP bu yetkinin getirilmesin] D»r>4mserken. CHP bunun da geçici olarak Erim hükümetine tarunmasını istemektedir. Home da fidecck LONDRA Avam Kamarasında dün bir konuşma yapan Ingiltere Dışişleri Bakanı Alec Douglas Home. «tki ülkeye I T fnn gelecek bir tarihte, Çin Halk Camhariyetine bir ziyarrttr bnlanmak isterdim» de. miştir. Türk İş destekliyor ANKARA .(a.a. THA) Türk • İş Genel Sekreteri Halil Tunç «Türk İş, Demiryol FederasyoIUIIU destrklcmcktedir. Bundan iiç şüpheniz olmasın» demiştir. Bu arada, Türk İş Yönetim •iurulunun bugün olağanüstü top ianarak Demiryolları anlaşmazığmı görüşecektir. Toplantıda ıvrıca, hâlen sürdürülen çimenn gre\i ile hükümet tarafmdan ;rev ve lokavtm istismannı önemek amacıyla hazırlanmakta ıldugu öğrenilen kanun tasansııı görüşeceği belirtilmiştir. Kayıp bir milyar lira Ay'dan ayrılış.. Bu deneylerl ve Ay mineralleri toplama işini bitiren astronot Scott ve İrwin, Ay aracı «DoÜ;an»a dönerek, «Komuts aracı» İle buluşmak üzere Türkiye saatiyle 19.12'de Ay yüzeyinden aynlarak randevu yörüngesine girmişlerdir. «Dopan»ın Ay'dan ayrılışı, ilk kez Ay yüzüne yerleştirilen TV kameralarında dünyadart s^redilmiştir, .Buluşma yörüngesinde bir süre dönen «Dojan», içinde astronot Alfred Worden'in bulunduğu komuta aracı ile TSİ 21.09'da kenetlenmişlerdir. Komuta aracı ile kenetlenme. nin tamamlanmasından sonra 3 gün süreyle Ay yörüngesinde dolaşan astronot Alfred Wor. den. Scott ve Invin'e «Eve hoş feldiniz!» demiştir. İki giin süreyle Ay yörüngetlnde incelemeler j'apacak olan «Apollo15» ekibi, Cumartesi günü saat 22.48'da Pasifik Okyanusuna inecektir. Eskişehir'de grev ve lokavt izne bağlandı ESKİŞEHİR Eskişehir Sı nyönetim Komutanlığı, bir bitliriyle. il sınırları içinde çeşiti işverpn ve işçi kuruluşlarının okavt ve grev yetkilerinin, Sıkıönetim Komutanlığının iznine >ağlandiKinı açıklamiştin" Büdiride ayrıca, bazı işveren e işçi kurulaşlarının, grev ve okavt kararı alarak greve ve okavta »irmek istediklerinin öieniidiğini de kaydetmekte. en azla huzur ve giivene ihtiyaç luyulan bir dönemde; anlaşma çin bütün imkânîann kullaıulnası öğütlenmektedir. Erim ve Tağmaç Ankara'ya döndii AVKARA, (Cumhuriyet Biirnsu) İki gün süre ile Istanbulda tem&sıarda buiunan Başbakan Nihat Erim dün beraberinde Gerol Kurmay Bs$kanı Orgeneral M?mduh Tajynaç plduğu halde asSerî bir, U(.akla •Ankaraya dönmüstör. Erim BaşttnkanliıîiÂki RiaKamına gırerKen. gazetecılerin DP Konya Milletvekili ö zer Ölçmen'in. parlamentonun geleceği ile ilgili olarak kendisine vönelHiği soru önergesini «henfiı okumadım» diyerek c e . vapsız bırakmıştır. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyelini fanıdığını bir iki güne kadar acıklayacak AVKARA. (Cumhuriyet Rürosu) Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler kurulduğuna dair açıklamamn önümüzdeki bir iki eün içinde yapılması beklenmektedir. Taraflann karşılıklı diplomatfk tanıma konusunda anlaşmaya vardıklan v». bir ara yakın süTede&Jaim Jİazutm.M\ açıklsn.a tarihi tizerinde durduklan öjfrenilmiştir. Dışişlert Bakanlığından sızan haberîere göre. açıklama tarihi önee Tömmuz ayının son günleri olarak saptanmış. ancak çeşitli nedenlerle bu tarih ertelenmiştir. Bu nedenlerin Oasmda Milliyetçi Çin Cumhuriyetinin Ankara BUvükelçisinin Türldye'yi ter ketmesinin beklendiginin geldigi sanılmaktadır. Öte vandan. Türkive'nin Ta!1 peh Büyükelçisine de Türkiye ye dönüş hazır'ıklan vapması için talimat Eönderildiji ögrerüi miştir. Tam gününü vüıerpk. gtins banyosu vaparak, gecelen ad: Artık açılmıştı Melina M<«rsını karşısına alıp ıctasını yu eouri. Bu kez biz sormaya b»şdumlayarak geçiriyor Melın; ladık: Mercouri. Daıma halkın ıçınd1 «Yunanistanın Avrupa Konseoluyor. Kaçar gibl görünüvoı yinden çıkarılmasına ne dersiama kaçmıyor... Diz?» Protokoldan sıkılıyor. yapma «Yunanistanda demokrasi var cık davranışlarda bulunaruardaı mı?» nefret ediyor. Bundan dolav «Amerikanın Yunanistana yaphalkın arasında dolaşmayı sevi tığı yardımın kesilmesine ne diyor O Mde birhkte egınıvor yorsunuz?» Daima gözlen dalıvor her naro «Yunanistanda demokrasi var ketıyle ülkesinin öz.'emıyie dolı olduçu gözlerden kaçmıyor .. mı?» Ve sonra eliml kavradı dostça. Havaya kaldırdı ve içtenlikle şöy " le seslendi: «Ben Ynnan balkının vanındayım. Yaşadıjfim sürece onlann yanında olacağım. Yunan halkıCumhuriyet 142 143. nın bunu bilmesini isterim. On. Begat 31» 33». lardan ayrı katmak dâvayı vanHamit 1»S 2(W. da hırakmak değildir . » All7 156. 15». «Yani Yunanistana karşısınız» f N'*pol?nn 150. 1M 21.35 21.40 dedi bir gazeteci arkadaş. Tek1 24 ârar ktllç. Yunan halkıyla beraberim Melina Mercouri ve eşl. Toı kapı filminin ünlü tensörü iı les Dassin, 20 gün kalacak.'P Kuşadasında. Tatillerını Kuşaci; smda geçirmelerinin neâenı. bı ranın Yunanistana vakın olus ve sık sık Kuşada.'ina Vura voteu gemilerinin u*rayif: öı cekı gün Kuşadasma selen nı Yunan yolcu gemisinın rrürettı batı ile görüşmüş Melina Meı 1 courl. Bize yukanda sövledık' rinin aynısını tekrarlamıs Am rehberlerin ifadesine göre b söylevis daha anlamhymıs. Mc! na Mercouri, «Ben Yunan halk nın vanıbaşındavım. Vasariıîın sürece nnların vanında olaıa Cim» derken göz vaşlarını tuta mıyormuş... ALTIN Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge MüdUrlüğünden (Bursa) 1 Bölgemizin tnegol BoıCyfik volunun G. SI + 087/ t 59 + 960 63 + 50U Km.'len arasına yaptınlacak olan sanat yapılannın eksıltmesl 2490 sayılı Kanunun 31 madöefine eöre kapalı zarf usulö ile yapılacaktır. 2 lşın kesıf bedel) 531.361.68 lira olup muvakkat teminatı 25.004,47 liradır S Î5in thalesl 11/8/1971 Çarşamba eünü laat lS.(Wt« Burs» da Duaçınarındaki Karayolları 14 Bolge Müdürlügü binasında yapılacaktu. ,.«»•» ,.*. , lt^ ( Bu ise ait keşif r«»aı*B«mel«r her fMriıifJMF^ « " * ' » * dahUiodc AnkarlM» ItP^INjtlan " " » i H f f ı ^ p ^ T V " 8 ' " zeme Sube Müdürlülünde. îstanbul'd» 1, BurtaTir 14 Bölge MüdCrlügü Malzeme Amirliklerınde «»rfllebiliı S Eksütmeye girebümek tçin t a) tsteklüertn 1971 yılına ait Tlcaret ve Sanayi Odsn Belgesı, sirketlertn HSo tarihınden «onra alınnııt hall faaliyet belgesl İle bu tş İçin 25.004.47 liralık muvakkat temlnat vermelert. b) Taliplertn en geç, müracaat lon günü ol«n B/8/1971 Cuma günü mesal saa« sonuna kadar btr dllekçe tl« Karayoüan 14 Bölge Müdürlügöne müracsat etmelen (mCracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerlnt bu tşin cın» ve 6nem1nde en «ı bu defada 250.000, llralık blı tş yaptıgmı edsterlr tasdıkll belgeyl, elde buiunan lşleri bıldınr taahhüt beyannamesinl. teknilt personele ait btldirl İle bu efcliltmenln llân tarihınden «onra alınmıs 42508.93 lıralık mall durum bildirlsini müteahhıtlerln l» yerını görüp tetkik ettiklerine datr Bölge MüdürlCfünden alacaklan tasdikll belpelerinl. bir adet fotografı eksiksız olarak eküyerek bu Istn eksıltmesıne gırtnek İçin yeterlik belgesi almalan lânmdır 8 îhaleye gırmek ısteyenlerin 24W »avılı Kanunı B8r« h » zırlayacaklan teklif roektuplarını thsle eünü en geç «aat 14.00'e fcadar makbuz muksbilınde Komisyon Ba$k*nlı. Sına teslim etmelen ISzımdır. Portada vakt olacak gecikmeler İle yeterltk belgeıl Için telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmet Keyfiyet ilân olunur. (Basın: B. 872 »123/6550 Sinop • (Baştarafı 6 ıncı iayfada) âh olup, halk nazarında maruf e meşhurdur. BAŞLICA GEZt YERLERİ • Ak Liman ve Hamsar«w. iirbirinden güzel koyları, adaırı ile birlikte deniz ve kara avılığı için müstesna bir yerdir. yrıca 15 kilometerlik serit hande uzanan plâj sahası da buaya ayrı bir özellik vermekteir • Bahçcler: Sinop'un başha plâj ve mesire bölgesi olup, îhre 2 kilometre uzakhktadır. lolmuş motorlan ile bir liraya e ayrıca, minibüs ve taksilerle dakikada ayni ücretle gidebilir niz. • ZEYTİNXtK: Ze>«n ağaçırı ile süslü, kumsal bir plâjır Şchrin merkezinden yürüerek 15 dakikada eidcbilirsiniz. Ömeroğln (Ba$tararı 1. Savfada) Diin saat 08.00 fle Bursadan îzmite gelen İçişlerl Bakanı ö meroglu. Vilâyette Val) Ertuğrul Ünlüer'den asayiş konusunda bil gi alraıştır. Bu arada Belediyede basjn mensuplan )le göriişen Bakan, huzur ve asayls konusuna değinerek sunlan söylemiştir: «Huzur teessös ermlftir. Vatandaş vannından emindir. Sıkıyönetim. vatandaş nzerinde rahatlatici bir hava varatmiştır. Sı. kıyör.ctim kalfctıktan «onr« n.<ayiî ve eranivet ayni «elriide »firdürülecek. 12 Mart ötıcesi ortamm varattlmasma fırsat verilmiyerektir.» îçişlert Bakanı ömeroğlu, •konomik sorunlar konusundaki bir sorııya da. «Emnivet ve asayijin eknnomi tle «iki Hişkileri rardır. Hnırur içindeki bir toptamda tiircar vahnmlanm rabatlıkla vapar. Artik buznr dRnemine eirıniş bulunuyoruz» cevabını vermistir. Raporun, «Turizmin gellştirii nıesi v« buna ait selirlerin arttırılması> başlığını taşıyan bölilmunde fse, yurdumuza ^elen "turistlerin. satılan eıda maddelerine yeteri kadar güvenleri bulunma yışı sebebiyle yiyeceklerinin çogunu kendi ülkelerinden getirrlikleri öne siirülmeKte, bunun da yurt ekonomisi ve döviz kaybı açısmdan Türkiye'ye büyiik zararlar verdigi belirtilmektedir. Memleketimizdeki gıda kontrolunun dağmıklıgı Czerinde de dunılan raporda, kontrol görevinin belediyeler tarafmdan yapılamadı gı belirtilerek. bu görevin münha sıran Sağlık Sosyal Yardım Bakanlıeı ve Veteriner Genel Müdürlüğüne verilmesi istenmektedir. Raporda aynca. gıda konrrel hizmetlerinin etkin bir sekilde düzenlenebilmesi için yeni bir tca nun çıkanlması istenmektedir. Turtstler, gidalanmıza. güvenmivor m İçişler Bakanlığının 4 memuru Sıkıyönetim mahkemesinde yargılandı ANKARA Türk Silâhlı K u t vetlerine lisanen hakaret ettikleri ve komünizmi övücü beyanlarda bu'undukları ıddiasıyla haklarında rfâva açılan 4 memurun dâvasına dün Sıkıyönetim'in 3 numaralı mahkemesinde devam edilmiştir îçisleri BakanlıSı evrak bürotunda memur olarak Rörev yaptıklan sırada, suç işledikleri iddia eriilen f e v ı l Tnrjnt, Mehmet Kmçu, Ercan Tarrav, Kâ»ım Dafdeviren'in TCK'nun 159. 142/1, 173/3 ve 71. maddeleri uya rınca cezalandınlmalan istenmiştir. Piyade Albay Izzettin Avlar'ın başkanlıgında kurulan 3 numaralı Sıkıyönetim mahkemesinde dün yapılen duruşmada, tanıklar, daha önce ifade veren tanıklann ifadelerini kabul e t memis ve «Aralarında hnsnmet bolandatvnu» öne sürmüşlerdir. Mahkeme, fanık avukatlarınca gösterilen bazı tanıkların din lenmesi İçin duruşmayı başka bir eüne ertelemis ve «anıklar hakkmda istenen tahliye talebi. ni reâ etmiştir. Döviz kaçıran'ara (Bastaratı I. savtada) ları» Dış Ekonomik îüşkiler Bakanlığınca tesbit edilenler, kambiyo kontrol mercilerine bildirilecektir. Bunlara suç mahkemece mbit görüldüğü takdirde 10 bin liradan az olmamak üzere. memleket ten kaçırdıkları veya kaçırmaya teşebbüs ettikleri kıymetlerin Türk parası tutarının beş misli ağır para cezası ile birlikte. hakiki şahıslarla, hükmi şahıslara fiilleriyle katılan memurlara 1 yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilebilecektir. Sanayi için getirdıkleri Ithal malzemesini. piyasaya sattıklan için iki yı! süre ile ithal izni lptal edilen iki ithalâtçı firmad^ın baska. bu hafta içinde sekiz firnr? nın daha cezalandırılacakları öğrenilmistir Dı? Ekonomik tliskiler Bakanlığı. bu konuda önümüz deki günlerde açıklamada buluns caktır Gizli celse Millet Meclisi Dışişleri Kornisyonu, dün yaptığı gizli bir toplantıda Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın Kıta Çin'i ile dip lomatik ilişkiler kurulması yolunda sürdtrülen çalışmalar konusunda verdiği bilgiyi dinlemiştir. Esnaf ve sanatkârların ancak yüzde 8'i ise baslarken kredi alabilivor ANKARA, fTHA> DPT Sosyal Plânlama Dairesince esnaf ve sanatkârların sosyal ve ekonomik sorunlan ile ilgili olarak hazırlanan bir araştırmaya göre. esnaf ve sanatkârların ancak yüzde S'i işe baslarken kredi alabilmektedir. Sosyal Plânlama Dairesinin Bursa, Gaziantep, Konya, Van ve Karabük'teki is çevrelerinde yaptığı bu araştırma. bu bölgelerdekî esnaf ve sanatkârların çoğunun işbilir eleman bulamamalan, ayrıca işciye tatmin edici ücret vere memeleri nedeniyle işyerlerini ka patarak işçi olarak Almanya'ya gitmek îstediklerini de ortaya çıkarmışhr. Esnaf ve Sanatkârlar arasmda işletmeîerini genişletmek için ya tırım yapanların yüzde 7 gibi çok düşük ve smırlı bir oranda kaldığı belirtilmiştir. Buna karşıhk, bu bölgelerde es naf ve sanatkârların yüzde 50'den fazlasının kooperatif ortağı olma eşjiliminde bulunduklan da anlaşılmıştır. 8 firma daha.. Şehte verilen sn (Baştarafı S inci myfada) ması suretiyle Anadolu yakan da bir an önce rahatlatılabilecektir. Projelere göre 19T57S arasında Kartal'dan Büyükada'ya 6.S kilometrelik bir denizaltı hattı dd şenecek, Büyübada • Heybeli • Kmalı ve Burgaz da denizaltından birbirine bağlanacaktır. Böy lece Adalar'ın su soronn da halledilmiş olacaktır. Ancak, bütün bunlar projelerin zamanında uyjrulanmasına bağlıdır. 1970 • 11 yılları için 1053 aayılı kanun jerefince DSİ bütcesine konmuş olan toplam 69 milyon liralık ödeneğin buçüne kadar 14 milyon lirası Idaremize ödenmiştir. Geriye kalan paranın yıl sonuaa kadar muayyen taksitler hatinde haftadan haftaya tdarenıize ödenroesi bnsusunda Maliye Bakftnlıjp ve DSt ile bir anlaşmaya vanlmıştır. Çünkfi isale hatlan ve tasfiye tesisleri bitirilemediji takdirde. yapılan barajlarda birikecek snîar hic bir işe yaramayacaktır.» Defoln gazele kâğıdı sahlacaktır SEKA Aksu Müessesesi Müdürlü^ünden Tesislmizln tecrübe lmalâtı esnasmda cıkatı muhtelif çap »• boyda bobin haünde takriben 500 ton defolu gazete kâğıdı kapalı teklif alma usulü ile satılacaktır. Bu lje ait şartname; Genel Müdürlök Satış Müdüriejtfl. îstanbul Alım Satım Müdürlüğü ve Ankara ve îzmtr'deki B ü . ro Müdürlüklerlmizden temln edilebilir îstekliler talep ettikleri miktarı tekâbül eden •• 7,5 nlsbe/ tintfeki geçici teminatları lle birlikte 18.8.1971 günü «aat 15.00'e kadar kapalı teküflerini Müessesemiz MüaCrlüSüne verml» o l a . caklardır. Müessesemlı 2490 sayılı «Arttırma ve Eksıltme Kanunu»n« ttbi olmayıp tatışı yapıp yapmamakta veya düedığına yapmak» ta «erbesttir. Postada vâki gecikme kabul edilmıyecektir. (Basın: 18891) 6547 NASIL GİDİLİR Sinop'a deniz veya kara yoı ile gitmek mümkündür. • Vapurla: Sinop . Istanbul •ası 305 mil olup, vapurla 1820 latte gidilir. Sinop Samsun •a«ı 85 mil olup. azamî 4 saatta iriilir • Otobüşle: Ankara'dan: Anara . Sinop arası 458 kilometîdir. Ankara'dan Sinop'a iki ıkilde gidilir. Bunlardan bincisi, Ankara . Çankırı Ka» ımonu . Tasköprü . Boyabat izergâhmı tâkip eden. Ilgaz ve ranaz çam ormanlanndan ee•n. manzaralı fakat. fazJa vira) o!an yoldur. Otobüs iiereti 40. ra cıvarındadır. tkinci yol. An sra Samsun SinoD hatttHır. n «min ve rahat yoldur Anara'dan Samsun's her gün oto Lisler vardır Ankara Samın 417 km.. S'nop . Samsun •ÎEI ise İSÜ kilometredir. Sinop ^ni'un otobüs ücreti 10. lirar f^'anhnl'Han: Haftada dört eün irkeci'Hen Sinop'a otobü? kal 3r Yol 707 kilometre ohıp. ot^'!":= ücreti 4H üradır. «Zafer Türüyüşn» (Baştarafı 1. sayfada) MHP Genel Merkezinden cuma für.U yola çıkarak Amt Kabir'e çelenk koyan ve meşale dolaştıran «Milliyetçi ve Toplumca» 9 genç, daha sonra Genelkurmay Başkanına bağhlıklarını bildirmek istemişlerdir. Genelkurmay Başkanı tarafından kabul edilmeyen gençler. Konya yolunda geri çevrilerek, Sıkıyönetim tarafmdan eözaltır.a almmıslardır. Gençler; dün Sıkıyönetim ra.saklanna, toplu yürüyüşe geçerek aykın davramşta bulunduklan gerekçesiyle tutuklanmışlardır. Tutuklananlar; Nihat Çetinkaya, Doğan Yıldınm. Selçuk Mülayim. Celâl Atan, Sülerman Yolcu, Selâhattin Gencer, Nejat Köseoğlu, Babattin Camkesen ve Akif Akkuş'tur. Adı geçen öğrencüerl. SıkıyöV netim makamlanna haber vermeden bir gece Ankara'daki Adana öğrenci Yurdunda barındıran öğrenci Haaan Keskin de turuklanmıştır. Haftadan haftaya Eıbrıslı Türkler (Baştarafı 1. sayfada) Tasanya göre, Türkiyede genel ve katma bütçeyle idare edilen dairelerle iktisadl devlet teşekküllerinin ve mahalll idarelere bağlı kuruluşlann geçici hizmetli kadroîannda veya mukaveleyle çalıştırıîacak Kıbrıslı Türklerin yüksek öğrenim görmüş olmalan ve Kıbrıs'ta kendilerine iş verilmediği hususunun Türk cemaatı resml makamlannca belirtilmesi gerekmektedir. Vine, tasanya fröre. calışmak İçin başvuran Kıbnslı Türklere. Bakanlar Kurulunun kararlaştıracağı Bakanlık ve ilgill kurumlannca çalışma ruhsatı verilecektir. Tasan, Türkiye'de çalışacak Türk soyundan gelen Kıbrıs uyruklu'.arm yabancılara tanınan hak ve menfaatlerden yararlar.amıyacakların; da öngörrr.ektedir. Madanoğlu ve Köksal'm durumu bugün Senato'da goruşuluyor ANKABA (Curohuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı kontenjan üyelerinden Cemal Madanofln ıl« Osman Köksal'ın yasama dokunulmazhklarının kaldırılmasma ilişkin Cumhuriyet Senatosu Adalet ve Anayasa Komisyonu raporu, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda bugün görüşülecektir. Genel Kurul, her iki kontenjan üyesinin yasama dokunulmazlığını kaldlrırsa, Anayasa hükümleri gereğince üyeler, Anayasa Mahkemesine iptali için başvurabileceklerdir. Anayasa Mahkemesi, 15 gün içersinde bu konuda karar verecek, yasama dokunulmazhğının kaldınlmasını uygun eörürse Köksal ve Madanoğlu'nun, doşyadaki iddialarla ilgili olarak Ankara Sıkıyönetirn Komutanlığmca ifadelerine başvurulacaktır. Pınarhisar Çimento Fabrikası Müdürlüğünden HAMMADDE İSTİHRAC VE NAKLETTİRJLECEKTİR. 1 Fabrikamıza takriben 500 metr* mesatedekı ocaklarıfan takriben 264.000 ton kalkertn tstihraç, nakil ve tahlıyesi 62.000 ton kilin yükleme nekil ve tahliyesı 128 000 ton dıJer malzemelerin yüklem* nakil r« tahliyesı ihale edılecektir. 2 Muvakkat Teminst : 50.000. T U a) tstihraç için b) Yükleme için 15^00. TL. c) Nakliye İçin 20.000. TL. olmak üzere eem'aa 85.000. TL.'dir. 3 îhale 7^.1971 Cumartesl günü «aat 10 00 da fcapalı tart usulü ile Pınarhısar Çimento Fabrikasında yapılaca|iDdan tekliflerin en geç bu taatte Fabrika Muhaberat üürosunda bulundurulması tarttır. * Şartnameler Fabrika Ticaret Şeflıjinden vrya tstanbul Persembe Pazan Güzel Izmir Han kat: 3'teki Alım vc Satım Müdürlügümüzden temin tdilebilir. 8 Geciken teklif tfikkate «lınmaı. A Fabrikamıt 2490 sayılı Kanuna tabl o!midı»:ndan ihaleyi T«pıp yapmamakta veya kıtmen yapmakta terbe»ttır. (Bajın: 18898) 6548 Samedo çeiesi iki erimizi şehit etti SttRT Komandolann silâh aramaları sırasında tesadüfen karşılaştıklan «Samedo» çetesiyle yapılan silâblı çatışmada, uzman çavuş Ali Çağan ve Jandarma eri Ömer Özoğlu şehit olmuş, 6 jandarma eri de ağır şekilde ya ralanmıştır. Sason ilçesinin Dörtbölük köyü nün Tabank mezrasında, jandarmalarla yaptığı çatışmadan sonra firar etmeyi baş^ran «Samedo» çetesi, dün sabah yine sıkıştınlmış, ancak ele geçirilememışlerdir. Bunun tizerine Diyarbakır ve Siirt illerinden gelen takviye komandolar, çete mensuplannı aramaya başlamış, bu arada bölge havıdan bplifcopterlerle kontrol altına aiınmıştıj. Bir seçimi (Baştarah l. Savfada) Kars Belediye Bafkani olan P \ı Turhan Çelebi, CHP ada ından 347 oy fazla a!mı?îır. 'ylar, şöyîeciir: DP 2908, CHP ifil. AP 2224. MGP 300. Erc:ş feçiminrie Belediye Ba^. anlığını. CHP Van Milîetvekı. M. Emin Erdinç'in karde«i üksek Ziraat Mühendisi Fe.vzi rdinç kazanırken, MGP adaını 750 ov eecmıştır. Oylar şöy •dir: CHP 1760, MGP 1010, AP M, MHP 36. Emniyet Müdüıü (Baştarafi 1. Sayfada) nymaz. Buna tizler de takdiı edersiniz^ Arslantürk, daha sonra basınla kuracağı ilişkilere değinmis, «Basın bizim avnlmaz bir parçamızdır. Basınla iliskilerimiz, iyi niyet ve saminıi anlayış içinde olacaktır. Karşılıklı mükül. lerimizi ba göriiş içinde halledecegiz» demiştir. Emniyet Müdürü Arslantürk dün akşam, emniyet müdür yar dımcılan ve şube müdürleri ile de bir toplantı yaparak örgüt v« çabsma düzenl hakkınd» bllgl aümıstır. Esmer için bugün jübile yapılıyor îstanbul Sular îdaresindeîci 45 yıllık görevi bugün sona erecek olan Genel Müdür Kerim Esmer için bu akşam Yeniköydeki Carlton Otelinde bir jübile yapılacaktır. Vali Vefa Poyraz tarafından düzenlenen jübilede çeşitli konuşmacılar Esmer'in çahşmalarını anlatacaklar, daha sonra bir kokteyl verilecektir. TRT Genel 'Baştarafı 1. sayfada) TKT Genel Müdürü öğün, göreve başlama?ı dolayısıyla yayınladiEi genelgede. «Teni bir rnh. milli snnr. birlik ve bera. berlik içinde çalışılmasını» iste. mı?tir. Musa öğün, ulusun gözünün ve kulağının TRT'nin üzerinde bulunduğunun hatırrlan cıkanl i maması gerektiğinı de hatırlat. mıştır. Yeni 50 liralıklar ANK.4RA, (a.a.> Merkez Banl^sı, dünden itibaren teda•vüle, yeni 50 liralıklar çıkarmıstır. Yeni 50 liralıklar, mevcut 50 liralık kupürlerin fazla eskimiş ve yıpranmış oldugu gözönüne alınarak, eskimiş ve yıpranmış banknotların yenileriyl» defistirilmesint saglamak üzere çıkanlnıif bulunmaitadır. Sunay, kabul etti Cumhurbaşkanı Sunay, dün Kerim Esmer'i, Florya Deniz Köşkünde kabul etmiştir. Esmer; Sunay'a, emekliye ayrılmaaı nedeniyle tıyar.tte bulunmuştur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle