19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I 6AYFA ALTI: CUMHÜRİTET 3 Ağustos 1971 Atatürk, Kurtuluş Savaşmı ilk deia Samsun'da başlatmıştı... KIZILIRMAK VE VEŞtLIRMAK ARASINDA YEB ALAN SAMSÜÎTDAN GENEL BtB GÖRÜNÜŞ.. 40 YIL ÖNCE tarMİ 3 Ağustos 1932 Samsnn Sözlük • MENÜ (Menu): Temek Hs I tesl demektir. • FtKS MENÜ (Fix Menu): Şahıs başına isabet eden ve belırlı bir fiyatı gösteren yemek listesi. Bazı durumlarda içki üe . reti bu fiyata dahil edilmekte I dır. I • GARSON: Yemek ve içki • servisi yapan, güzel bir göriinü I •e sahip, temiz, tertipU ve gü I ler yüzlü hizmet personelldlr. • METRDOTEL (Maitre D' ' Hotel): Servis personelinin ça I lışrnasınt düzenleyen, yemek ve I içki servisme nezaret ederek lş * lerın aksamadan yürütülmesini | sağlaycn, restoranın başlıca so | rumlu ve yetkili şahsıdır. . • KOKTEYL (CocktaU): Çe | eitli içkilerin kansnnından mey dana gelen 56 santilrtre hacminde, genellikle yemekten önce içilen, iştah açıcı lçkilere de nir. Kokteyller genellikle, kuru yemiş, kanepe, patates dps, I vs. gibi yiyeceklerle servis edillr I ler. • SEYAHAT ACENTESÎ: Taristlerin gezıleri üe ilgili ulaşım ve konaklama gibi ihtiyaçlanru karşılamak Uzere kurulmuş ve turızme hizmet eden ttcari işletmelerdir. Tütünü, tabii güzelüği ve fuarı ile ün Orhan M. SEZGİN ZMIBDEN dönen başyazarımız, Reisicumhur Hazretleri tarafından kabul buyurulmuştur. Beisicumhur Hazretleri bu seneki güzellik müsabakasında bir Türk kızının «Dünya Güzeli» seçilmesınden dolayı memnunluklarmı açıklamış, memleketimi zi dünya güzellii yanşmasma iştirâk ettirmek suretiyle bu sonucu temin edinceye kadar uğraşan gazetcmız hakkında çok kıymetli iltifatlarda bulunmuş ve şunları söylemiştir: •Cumhariyet gazetesi bu mese lede Türk ırkuıın diğer dünya milletleri içinde mümtaz olan asil guzelliğini göstermek teşeb büsiinü tâkip etmiş ve bunu dün 1 I! Gazi'nin beyanatı Cumhuriyet ya nazannda basan Ue sonuca bağlamıstır. Şunu ilâve edeyim ki Türk ırkınm dünyanın en güzel ırkı olduğunu tarihi olarak bildiğim için Türk kızlanndan bl rinin dünya güzeli seçilmiş olma sını çok tabü buldum. Fakat Turk gençlerine bu ırünasebetle şunu da hatırlatmağı luzumlu go rürüm. Müftehir olduğunnz tabiî güzeiliğinizi fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyanık bir tekâmülün daimî sağlığmı ihmal etmeyiniz. Bununla beraber asıl uğraşmağa mecbur olduğunnz şcy, analannızın va ataiarınızın olduklan gibi yüksek küitür ve yiıksek faziletta dünya birinciliğinl tutmaktır* t I Turizm sorunları AMSUN, Karadenfz kıyısmın ortasında Kızıhnnak ve Yeşflırmak arasında, doğal kaynak ve özel imkânlan nedeniyle U nhin her devrinde ekoncmık, kültürel ve sosyal alanlarda Orta ve Kuzey Anadolu bölgesınin gerçek temsildsi ve en güçlü merkezi olmuştur. • TARİHÇESİ: Eski adı Amisos olan Samsun, M.Ö. 7 nci yüzyılda kurulmuş bir koloni sehridir. îran, Roma, Bızans ve Cenevizlilerin hakimiyeti altmda yaşıyan bu eski tarihî belde bilâhare, Selçuklulann eline geç deki plâj ve tesislerde, aüeleria miş ve 1424 yüında Osmanlıların kalabileceği Motel odalan, kayönetimine ginniştir. binleri ve lokantası mevcuttur. Büyiık kurtancı Atatürk'ün, Bandırma vapuru üe 19 Mayıs Devlet Demir YoUan Plâji: 1919'da Türk milletinin kurtulu Matosyan mevkündedir. Özel şu için ilk adımını atüğı Samsektör tarafından isletilmektedir. sun, bir kez daha Türklerin hür Karayolları, Devlet Su lsleri riyete kavuşması ve milli müüe Toprak Mahsulleri Ofisine ait cadelenin başlangıç noktasını çadırlı ve binalı kamplardan yux teşkil etmesi yoniınden Cumhu de 1520 nisbetinde yabancı turiyet tarihimizde büyük bir yer ristlerin Istifade etmeleri sajisgal etmektedir. lanmaktadır. • TARİHÎ YERLER: Samsun' Alaçam ilçesinin Çamgölfl ve da pek çok tariM eser vardır. Yakakent Plâj ve tesisleri ile Bunlardan başhcaları şunlardın Terme ilçesinin, Miliç Plâjmda Kurşunlu, Hançerli, Yalı Pakum, deniz, günes. ve tabiatm zar, Büyük, Hacı Hatnn, Kale bir anda kucaklaştıklan cennet Camileri ile ayrıca, tsababa Tür köşelerden bir tanesidir. besi, Şeyhkutbettin Cami ve Tür Şehrin her iki yanında buhlbesi, Gazi Miizesi, Gazi Kütüpnan Çatkaya, Karnpelit, Çakırhanesi, Atatürk Anıtı gibi. lar, Dereköy, Kirazlık, Derbent • PLAJ VE MESÎRE YERbelli başlı mesire yerieri olup, LERİ: Samsun'da gezilip görüSamsun haJkı yazın buralara ge lecek pek çok plâj ve mesire yer lerek, tabiabn bütün güzellikleleri vardır. Bunlardan başlıcaiarinden istifade etmektedir. n şunlardır: Samsun Faan: 1963 yüında kil Atakum: Matosyan mevklinrulmuştur. Her geçen yıl artan bir tempo ile bölge kalkınmasında, ekonomik, sosyal, kültürel ve bunun yanmda, turizm bakımmdan Samsun için olumlu bir etken olmaktadrr. 1 ve 31 Temmuz tarihlerl trmsında açık olan fuara, bu yıl 1 milyonun üzerinde riyaretçinin geleceği ve yaklasık olarak 70 milyon liranm üzerinde munzam bir gelir temln edileceği tah min nlunmaktadn*. S ^BULMACA' «uz, difcişslz üstlüğü . 8 Bir agırlık binminln rümuzıı Bir çesıt derl. 9 Ates yakıp I3 gorü. len yer veya maden, tas çıkanlan yer veya bir seyin çokça bulunduğu, yapıldığı yer Sularda ya. Siyan tek hucrell bir hayvancılc YtlKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Vücudun mlkroplara karsı koruyucusu olan beyaz kan adlı sıvı Cemlyetın ait tabakasından kisilerin veya bazı kimselerin ken. di aralarında konuştuğu özel dıL 2 Akdenizde üç buyük yanmadadan bir tanesl TERSt kımya. da kromun süngesi. 3 Süslemek, tezym etmek. 4 TERSİ oğul anlamına Güzeli çirkinden ayırma kablliyetl, melekesl. 5 TERSİ SOLDAN SAĞA: 1 Ferdl hürrlyetlere uygun Haydut eşkiyaTERSt urgan. 6 olan veya halka hukumet karsı TERSt atın en yavastan yurüyüsü. tında alabildıği kadar hurriyet T Vüluek tutulan. gayılan blrinden sjelen vermeyi doğru bulan siyast gorus. lyillk On. doktrın, devletçilik, karsıdı. 2 Sonsuz sonu olmayan Almanya«an. 8 ts da bir sehir. 3 Manzara gorü • •ssa taaa tanbul'da bir nüş, yahut gozetleme, bakma. es. ermlsln adını kiden vekâlet tnânasına. 4 Bir tajıyan bir delık ağzını genlşletmeye yarar lomt 9 çelık âlet Hugla'da ilçe. 5 Mülkler . KaTERSt bir nota Sabahın alaca dınlann okaranlığı. 8 TERSİ bir tarife muza koydukgore çevreye en kısa yoldan uy. ma melekesl, üstun anlayış, kav OOnkil tmlmacanıB ları kolsua rayis. 7 Çobanlann gıydığl koltekll yapan bir salıil şehrimiz S6789 Nerede kalınır? OTELLEB • • • • • TEK YATAK YATAK 65. 45. 30. 30. 30. çlrr ÖZELLÎĞI Birind sınıf tı Odalan 1. Sınıf 1. Smıf 1. Sınıf duşlu. otel. otel. cleL Otel V:dinll 40. (Cumhuriyet Cad. 7 Tel: 1601) Otel Kent 30. Sahil Palas 20. Sümer Palas 20. Otel Renk 20. Yukarıda isünlerinl saydığunız otellerin dışmda. Samsun Palas, Çelik Palas, Gül Palas, Otel Bflfin, Otel Anadoln, Otel Atlantik ve Yeni Uratr otellerinde bir kiji 15. Uraya kalabilir. f IIIURSZM İNGİLTERE'detatlHnizigeçlrtrkert İNGİLİZCE ÖĞRENMEK AĞUSTOSTEYLÜL aylarT^d^ROMANYA, ORTA AVRUPA,PARİS,İSPANYA'yaseyahat r .AKDENİZ LİMANLARINAimuhtellf VAPUR GEZİLERİ MANAVGAT*TA HUZUR'DOLU BİR JATİLBirbirinden güzel ie ve dı$ limanlaıa sahjp olan Sinop'un Seyit Bilâl tepesinden nmnm} gorunüsU.,j NASIL GtDtLtR • Vaporla: îstanbul'dan: Ropa Aralık Postası; Her onbef giinde bir tstanbul'dan Cuma gunleri saat 17.00*de kalkıp, Pa zartesi günü saat 7J0'da Samsun'a varmaktadır. Tek kisi birinci mevki bilet ücreti, 118 lira, turistik mevki, 83 liradır. Hopa Sürat Postası: Her hafta Cuma günleri saat 10.00'da t s tanbul'dan kalkıp, Cumartesi gu nü saat 16.30'da Samstm'a varmaktadır. • Otobüsle: îstanbul'dan: Sam sun îstanbul arası 740 kilometredir. Yol, çok muntazamdır. ülusoy, Süzer, Dağıstanh, Kâmil Koç, Gazanfer Bilge, Gul han otobüs şirketleri devamlı se ferler yapmakta olup, otobüs üc reti 55 ile 40 lira arasmda değişmektedir. Ankara'dan: Samsun • Ankara arası 417 kilometredir. Bir kisl otobüs ücreti 2535 lira arasında degişmektedir. • Ucakla: Ankara'dan v e tstanbul'dan Samsun'a muntaza* man uçak seferleri vardır. ğal n sekiz küometreyi bulan «Yeniçiftlik kıyıları» butun dogüzellikleri içind* toplamıştır. Fotoğrafta, Otel SuleikaMotel Kumsal turistik tesisleri görülüyor. Yeniçiftlik kıyıları URT turizminin kalkuımpsı ve tunstik bölgelerimlzîn tanıtılınssına yardımcı »ltnak amacıyla, her hafta Salı günleri tuıızmın başlıca sorunlarıcı ele almaya çalıstığımız sütunumuzda DJ hafta, turızm sayfamıza ilgi gösteren sayın okurlarımızm gerek şahsıraa \e gerekse gazetemıze yaptıkları çeşitli müracaatlarda israrla tstanbul'a yakın özellikle, hafta sonu turızmine elverışlı yerlerin isimlenru oğrenmek istemeleri üzerine, sayın okurla rımızm bu ricalannı yerıne getirmek amacıjla. tstanbul'a 100 kilometre mesafede E 5 yolu üzennde Marmara Ereğlisi Yenıçıftlık kıyılarını tanıtmaya ça• FİGEN CANDAN lışacağız. «Aşiklar Beldesi» adı Siıtop B ı I DÜNYANIN HER TÂRAFINÂ TREN.LLÇAK BİLETLERİ tet turizm ¥ 'w | 1 Saroçrıone. Atatürk Bulvan AAanrfaturaalar Çarşısı I. Blok 1306 Tel: 26721426 46 97 Teleks:VİATRİS İSTANBUL (Sonuç: 2403 6542) Y Sofun söyleyeiim Deniz, kum. güneş gib! doğal gıizelliklerin vanı sıra. kara 9vcılıeı ve su altı sporlan yapmaya son derece müsait olan 8 kilometre uzunluğundaki bu eşsiz koy, dinlenebıleceğiniz ve denızden en i>1 şekilde ıstifade edebıleceğıniz bir yer Memleket turizmine büyük katkıda bu lun?bileceğine inandığımız bu guz»! beldenin vetkılılerce en kısa zamanda ele alınmasını ve eşsiz güzelhkteki bu sahil şcrıdı üzerinde halen yapılmakta olan vapılması düşünülen tesislerin plânlı bir şekilde gelişmesinı sağlamalarını tavsiye ve te menni ederiz. Sayın okurlarımızm arzulanru jenne getırebilmek amacıyla, Yemçiftlik kıyılarındakı başlıca konaklama tesislerinin tsimlerini. telefon numaraları ve fıyatlannı veriyoruz Otel Suleika . Motel Kumsai: Turistik belgelı guzel bir tesis. Tam pansiyon bir feışi 80. lira. 10 gün kalan ve ayrıca grup olarak gelen müşterilere yüzde on tenzilât uygulanmakta Tel: 16 Çorlu, Yeniçiftlik. Motel Ahen (Tel 20); Bungalow ünitelerinden meydana gelmiş temiz bir te sis Bir kişi tam pansiyon 70. lıra cıvarındadır Marmara Tur (Tel 6) AJp Mote) (Tel: 1) Bu tesı=!erde bir kışi tam pansiyon 80. liraya kalabllir tsimlerini saydığırmz bu tesisîeT d n başka Belcdiye Moteli, ruz cuoğlu Moteli, Ayge Motel eibı çeşitli konaklama tesisleri bulun maktadır» PAMUKKAJLE, tzmir'e 7?0 kilometre uzaklıkta, şifalı sulan ile ün yapmı? turistik bir bölgedır Pamukkalenin içerismde. Pamukkale Moteli, Koru Moteli. Tusan Moteli, Belediye Moteli gib! temi2 ve konforlu çeşıtli konaklama tesisleri mevcut olup, bu motellerde bir kişi ortalama 6080 lira arasında dfğişen bir ücretle kalabilir. • GÜVEN L'ÇKAN YAZ aylarmda çalışmak üxere gitmek Istediğiniı Sğrend kampına ait adresi bildiriyoruz. Pasaport ve döviı Ue UgUJ «orunlaruıtzı Turizm Bölge Mfldürlüğüne veya Merkd Bankasi yetkililerine sorarak « • & zümliyebilirsiniz. Adres: Capt J. Rıdway, M. B.E. Ardroore Rhiconich Snther land England veya tstanbnl, tngiliz Konsolosluğu Basın Bürosandan Istediğiniı bilgileri üğ renebilirsiniz. • MURAT SOYKAN KÖYCEĞİZ, Fethiye Oe Marmaris arasında şirin bir p>l kenarmdadır. Tavsiye edilecek ko naklama tesisi yokrar. Kampçılık için ideal bir yerdir. • NECLA ÇAMDAG KİIYOS Turistik tesisleri ÜYÜK îskender'e «Gölçe etme başka üısan istemem» diyea meşh'ir filozof Diyojen'in doğduğu ve ömrünün büyük bir kısmını geçirmis clduğu bu şehre, ünlü tarihçi Naima, Medine tül Uşşak (Âsıklar Beldesi) ısmini koymuştur. Dünyanın hiçbir verinde görenüyeceğinız birbirinden güzel iç ve dış ümarOara sahip olan Sinop'ta, hava muhalefeü sebebiyle bir limanda denize giremezseniz, diğer bir limanda gayet rahatlıkla denızden istifade edebilirsiniz. Yaz mevsimi boyunca her gün dalgasız ve sâkin bir denizde yıizebüeceğinia yegâne yer Sinop'tur. TARİHÇESt: Sinop'un kimler tarafından ve ne zaman ku1 rulmuş olduğu malesef bugün .1.1 kesinlikle bilinememektedir. Bir söylentiye göre, M.Ö. 1200 OTELLEB TEK ÇİFT ÖZELLlĞt 1300 yıllarmda Amazonlar taraYATAK YATAK fından kurulmuş ve adını da Hitit metinlerine gore, Sinova • Turistik Onurlar Otell 25. 50. 3. nnıf turistik otel, deniz kenannda, restoishnli Amazon Kraliçesinden al(Rıza Nor C 5 Tel: 163) ran ve Bar . Amerikanı vardır. mıstır. 0 Gümüs Palas 12^0 25. Temiz ve taanzaralia Roma devrinde, Colonia Julla (Meydan Kapı) Felis ismini alan Sinop, Anado• Onur Falas 12J0 Denis manTMTalı, bazı odalan duglu. lunun en zengin şehirlerinden (Kurtuluş C Tel: 10© biri olmuştur. M.Ö. ikinci yüz• Sahil Palas (Tersane) TJO Odalan Od. üç yatakh. yılda Pontus Devletinin ve daha sonra M.Ö. 63 yılmda RomaklaYukarıda İsünlerinl bildirdiğimiz oteHerden ı y n olarak Sinop'ta temiz ve ucuz daha bir cok otel rın hakimiyetine giren Sinop, bıl vardır. Pansiyonculuk henüz gelişmemistir. Bahçeler semtinde, Turizm Derneeinin tesis e t t i a kamn hassa Rum Pontus devrinde büdinlenebileceğiniz en güzel yerlerden biridir. yük üerlemeler kaydetmistir. 1071 yılında Selçuklulann ellne geçen Sinop, kısa bir müddet sonra, Moğolların istüâsına uğramıs ve bunlann yıkılmasını muteakip, Çandaroğullanrun eTurizm Bankası T.C. Turizm Bankası T.C. Turizm Bankası gemenüği altına girmış ve nihayet 15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanh im paratorluğuna katılmıştır. • TARtHÎ ESERLERİ: Sayısız tarihl eserlerden başhcalan funlardır: • Sinop Kalesi: M.S. 5. yüzTATİL KÖYÜ yılda Bizans devrinde inşa edilmiş olup, bilâhare Pontuslular, 8 kisl tam panstyon 121 TL. E^ZMETtNtZDEDtR. Selçuklular, Çandaroğullan ve ftexej vasjuus tam panslyoD 1M< TL. Osmanlılar tarafmdan tamir gör Istj Uarn Turizm 44 54 01 M0TEL.pi4AjEvusBt.BAB Bllgl v e res. İçin : müştür Anlu Uorn Turizm 18 47 N tstaobaJ Tel: 498800/a RBSTAÜRANT . PLAJ • Saltan Alâaddin Camii: SelEdremrt 1 Akçay l'stil Kflyfl Hımnsris Tatil Köyü P£ U çuk Vezirlennden Müinitün SüBea.» MARMARİS Bilgi: tsU O 86 00/48 leyman Pervane tarafından, Sul i verılen. FMARMARA EREGÜSI TEKIRDAG ARASı YeniÇiftlik turistik sahilinde sulvihn numsal v MOTEL. HOTEL m HUSUSl PLAJ DİSKOTEK BAR RESTAURANT Meşbur Rail Dstanın nefls yemekıenyıe emnnızde. îç turizm rezervasyonları Oa yapılmaKtaaır MURACAAT: SEL TURİZM Tel. 46 19 20 lstaabul Tel: 641716 Çorlu Yem Çiftlık hahılı lel: 16 I (Cumhunyet: 6554) vapur ve otobüslerle bağlantıiı BÜYÜK 19ağustos19 eylül 32günlüktaHl,herşoy dahilö.SOO.lircı. AYRICA: TATİL KÖYLERİNDE TATİL GEZİLERİ, REZERVASYONLARI İSTANBUL:B«yoğlu İstiklâl Cad. 184 te!:44 5 4 0 9 4 4 81281 Tatil Köyü AKÇAY ANKARA: Atatürk Bulvan no: 103 tel: 18 47 84 Cumuunyet: 6559 BÜYÜK AVRUPA GEZlIf «14 Ağustos 17 Eylül» Hasköy. Belgrad, Viyana Münih Cenevre, Lüksemburg, Londra, Paris, Bordo. Madrid Sevılla Cebelitarık, Granada. Palma. Mayorka, Barselona. Nis Cannes "vlonako, Venedik. Tam Organizasyon ile hazırlanan VG senenın er. guzel gezisi olan bu gezıye turistik oteller. kahvaltı oğle ve aksam yemekleri otobüs, şehir gezıleri ve duhulıveler vapur ve dovı? dahıi 6000 TL. ABDULLAH TURİZM: Akdeniz Cad. No 1 Tel 22226 33222 tZMÎR TAM TURİZM: Veli Alemdar Han No: 14 Kaıakov Tel: 497822 İST. . RADAR TURÎZM: Dr. Vali Reşıt Cad No 32 Tel178034 ANKARA. (Hens: 232) 6560 ABANT OTELl T.C. Turizm Bankaa | YENtKÖÎ f T.C. Turizm Bankası CARLTON OTELl OTEL BAR RBSTAOBANT PLAJ * HAVUZ DİLSON Otel Restaurant EMNİYKT • HUZUR KONFOR Hea.: KALtTB 45 40 8* > Usi taro pansiyon ALTAT Tatil Kö>"ü, Gemlik 180 200 TL. Kumla'dadır Tesisin fiyatlan, HESTAURANT • BAR i'ç öğün yemek dahil 354045 1 3 radır. Tatil Kövü ile ilgıli ay• Bfitfln tabO r&zelUkler * rıntılı bil"ni îstanhıırdan 44 35 19 ! Res.: 600 ABANT . BOLO numarah lolefondan öğrenebilir slnız. tan Alâaddini Selçukî namına hicrl 667 yüında inja ettirîlmis tir. Mermer mihrabı, esi az bulunur bir güzelliktedir. • Sinop Müzesl (Alâiye Med resesi): Müinittin Süleyman Pervane tarafından hicrl 661 yılında yapbnlnııstır. Müze halina getirflen medresenin içinde, gerek Sinop ve gerekse cıvar köy lerde ele geçmiş bulunan heykel, kitabe vesair tarib! eserler sergilenmektedir. • Balat Kiiisesi! 17. yüzyılda yapılmıştır. • Seyit Bilâl Türbesi: Hazreti Peyçamber Efendimizin sülâleslnden Seyit Bilâl hazretlerinin türbesidir Büyük bir ziyaret(Arkan 1 inci sajrfada) En seçkin imzalann toplandığf AVLIK FİKİR VE SANAT OERGİSt H1SAR OÖKLERİNE SAHİP OLMAYAN, TOPRAKLARINA SAHİP OLAMAZ.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle