16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Miifetfişler kuliipleri sıkı konfrol edecek ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımınıraıımifinııımıımınııııııııııııııııııııı hmail Hakkı GfingSr Sorumsuz harcomalar önleniyor! nııııııııııııııııııııııııııııııınmııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııı Şampiyonlar JUi Sami Yen'e döndüler niıııımıııııııııııııııııııııımıııınmımııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııı Hakkı eden Terblyesl Genel Müdürü tsmail Güngör, yurdumuzdaki profesyonel ve amator spor kulüpleriyle federasyonlan denetlemek içln çıkanlacak yeni kadrolarla 21 müfettişin alınacağını B Fenerbahçe Csepei ile 50'ifi sçıklsnuştır. Mally» Bakanbğms mmulan bir teklifle TUrklye'dekl 108 pro fesyonel ve binlerce amatör spor kulübünü malJ yonden de netlemek ve Federasyon çalışma lannı yertnde lzlemek amacıyla müfettişler görevlendırllecektır. tsmail Hakkı GUngör bu konu da yaptığı açıklamada kulüplerln bütçe yapmadan sorumsuz harcamalara girdıklerınl söylemlş «Artak bu gldışe son vermek amacıyla yeni tedbirler almak zorundayız Bu amaçla ilk olarak 21 müfettiş için Maliye Bakanlığından kadro istenmlştir. En kısa tamanda çıkanlacak kadrolarla teşkjlâtımız biınyesine 21 müfettıs katılacak ve bun lar 21 spor dalında hem Federasyonlan hem de profesyonel ve amator spor kulUplerlni denetleyecektir. özelllkle profesyonel kulüpler bılhhassa transfer ayında lüzumsuz yere flyat yük selterek futbol takımı kadrola rını gUçlendirmek lstemektedir. Bundan sonra bunun önüne geçi lecektlr» demıştir. Beden Terbiyesi Genel Mıldılril 1972 yıhnda teskUât bıinyeslnde yenl bir düzene gidıleceğl nl blldırmls, uç genel mudtır jar dımcısıyla reorganızasyona gidlleceğinl ifade ederek çalısma feklinin yenlden goalen geçlnle rek reformcu blr görüs geünleceginl söyleyerek sozlennl biürmlştlr. G.Saray sezonu sessiz sedasız açtı GmUUsaraylılardan bır grnp Istanbal'a hareket etmeden once UludaJ'd» kamp yap tıklan otelln önfinde görülüyorlar. • revanşını oynuyor • Karşılaşma saat 20'de tlk gun favorilerın galip rornnvasınd» iki mfissbık iılerlcrken geldiği lstanbol Enternasyonal Tenls musabaka öncesi biribirlerıne gans Çok az sayıda taraftarm izlediği açılışta eski futbolcu ve teknik direktörlerden Metin Oktay futbolculara bir buket çiçek verdi. San Kırmızılılar ilk ciddi hazırlık maçını perşembe günü Beşiktaş'la yapacaklar. 19 Mayıs Stadmda yapılacak ANKARA Fenerbahçe futbol takımı mer «ımln ıkincl hazırlık maçını bugün 19 Mayıs stadında saat 20 00 de Csepei ile yapacaktır istanbul daki İlk maçta rakıblne J0 gıoi net bır skoıla yenllen Sarı Lâclvertliler revanşı almak için çahşacaklardır. Yenl transferlerden Osman, Niyazi, Canan, Tımuçın ve Cevher'ın de oynatılacagı revans maçı için dün Sab rı Kiraz ve Selâhattin Torkal ne zaretlnde sıkı bir çalışma yatnn Fenerbahçeh futbolculann lklncı maçta daha iyl netice alması bek lenmektedlr. Csepei İle oynamanm Avrupa ŞampıyonasındB Frençvaro? ile yapacaklan maçlar İçin lyi b'r hazırUk olduğunu belirten Pener bahce Teknik Direktorü Sabrl Kıraı «S«zomı yenl açtifimu için Csepei Ue yaptığunız hacnr jjk nuçlsnmn sonocn pek öntm li değil. Bud düçündüren Frençvarof ve Macar fntbolndor. Cse pel ile oynamakla Macar fntbolu hakkmdakl bfltimizi arttınToruı. Sonrs bn maçlarda trans ferleri de dddl Mr şeküde denemiş olnyonn» deml^tir. Galatasaray Futbol Takımı yeni sezonu dün saat 17 00'de Alı Sami Yen Stadında sade bir tdrenle açmıştır. San • Kırmızılılar bir haftalık Uludağ kamptndan dönmuş ve ögle yemeğl birlikte yenıldıkten sonra Ali Sami Yen Stadına gelmerek ilk çalışma yapılmıştır. Çıkıs tünell önünde kurban edılen koçun üstünden atlayarak yeşil çimlere çıkan geçen yılın şajnpıyonlan önce topla çalışmış, ardından çift kale maç ovnanmıştır. Antrenor Bnan Birch'in yonetimindeki Galatasaraylı futbolculara eski futbolcu ve teknik dırektdrlerden Metin Oktay bır buket çıçek vermıs ve >eni mevsimde başan düeğınde bulunmuştur. Tnbünlerdeki çok az sayıda taraftar karşısında hiçblr program yapılmadan açış yapan San • Kırmmlılann ilk idmamnda Talât yer almamış, bunun yanında yeni yabancı transferler Yugoslav LJubomlr ve Arjantınlı Buıaldi çok alkışlanmıştır Son h»yıriıir mtçiBÛMn »onr» goruslerini açıklsyan Kılıç, 3 fntbolcu tçtn «flerde yıldız olacaklar» demistir. Fotoğrafta, Kılıç (yaadaj, Asll, Hozsffer ve Bfilent (yokardan a?ağıya) görulüyor. San • Kırmızılılar 5 Ağustoata Beşiktaşla oynayacaklan İlk ciddl hazjrlık maçı ıçın bugun de Ali Sami Yen Stadında bir çmlısma bir çalışma yapacaktır. 26. İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuvasının ilk gününde Favoriler kolay galip geldiler mıı ııııiHiı •••1IIİ1IIII Saadettin ATEŞ 26 İstanbul Enternasyonal Tenıs Tumuvası dün TED Kulübünde yapılan karşılaşmalarla başlamıs ve İlk gün favoriler, rakıplerl karşısmda zorlanmaüan galip gelmlşlerdir. tlk günün sonuçlan şflyledlr: Hewıt Edlpoğlu'nu W). M. Pattlsol • Ataş'ı 64, 61. Moore • Kızü'ı 62, 60. Battrick H. S. Coşart M, M. Gürel • Avunduk'u M, 64 Draz • Seçmeeri 64, 61. Anbar • Gençsoy'u 62, 86. Aydın • Işıküstün'ü 63, 61 Altınkaya Tuncay'a hükmen. BUGUMCÜ PROGRAM Santrkort: 13.30 Aygün • Garfleld 1430: Var Battrick 15 15 Ergin Pletcher 1600: Mathwes • Bensel 17 00 Hewıtt, Pattıson Ay gun, Ergln (çıft), 2 NO'HJ SAUA: 14 00 Kukal Gençsov, 14 45 Mrs Moo re Necıpoğlu, 1550 Mrs Bat trıck . Gulgan, 16 45: Mıss Botha özturetgen, 17 00: Mıs» Bomıcelh Palas. 3 NO'LD SAHA: 14 00: Saul Seldman, 14 45* Mıss Bok ker Karamancı, 1530: Gençsoy, Kızıl Aydın Gurel (çıft), 1615 Gunal, Toledo Altınkaya, Anbar, (çlft), 17 00: Nemll, Marlnovıç . Draz, taş (çıft) Danya Şampıyonıı Enunlu ifücuf Güzellik Birinciliği hâdiseli geçti Oncekı *un spor saraymda yapılan Turkı>e Erkek Vucut Guzellıgı yarışması hadıselı geçmış ve junnın hatalı davranışları seyırcılenn bırbırlerıne gırmelenne sebeb olmu'tur Junye gore Alı Ayır, kısa boy bırıncısı ılan edılınce, ıkıncı olan Parolay Atay kursuje çıkmamış seyırcılenn de tazahuıatı uzerıne yenıden ovlama yapan jun, bu sefer Parolay Atay'ı bırıncı seçmıştn Hadıseler baslnor Parolay Atay ın bınncılıği bu defa Alı Avırın taraftarlannı kızdırmış \e salona dolan her ıkı musabıkın taraftarları bırbırlerıne gırmışlerdır 1 saatten fazJa devam eden bu taşkın hareketler ıdarecıler tarfmdan guçlukle onlenebılnusür Teknik sonuçlar şoyledır: Kısa boj . 1 Parolay Atav 2 Alı Ajır 3 Tevfık Ulusoğlu Orta boy : 1 Ahmet Enunlu, 2 Eryetış Kurtaral, 3 Mustafa Yılmaz Izun boy: 1 Mehmet Gokçer, 2 Haldun Seval, 3 Alı Kemal. •••••••«••••••••••••••ımıııî Yeni transferler formalarma alışamadılar Uğurlu: «Dünya Güreş Şampiyonası içln en güçlü kadroyu kurmaya çalışıyoruz» Gure? Federasyonu Asbaşkanı Halım Uğurlu, Sofya'tfa yapılacak Dunya Şampfyonasında Turkıye'nın en iyı şekilde temsıl edılmesı ıçın guçlü bır kadro kurmaya çahştıklannı sovlemıştır öte yandan, Dunya Şampi%onasına katılacak Greko . Ro men ve Serbest Gures Takım larımızın seçmelerl muhteme. len bafta sonunda yapılacaktır. lıiiııılii/ Kılıç: "Muzaffer, l\il ve BSIenf ielecedin yılılız B futbolcuları,! YARIŞMASI eşıktaş takımı teknik dırek Bn TÜ ıddiab oldnğuını ıçıklayan Adnao tser, yeni tayı L'etranger ile. SporToto'da 10 bilenler 6.50 Tl. alacaklar 13 maçı bilen 6 kişl 11952 50 TL. 12 maçı bilen 195 kiji 367.50 TL. 11 maçı bilen 2041 kışi 35 TL. 10 maçı büen 10435 kisi 6.50 TL. alacaklardır. huzursuzluk öncekı gun Vefa'nın japtığı hanrlık maçına bazı futbolcu. larm alacaklarını tahsıl ed'emedıklerı gerekçesıjle gelme. melen Yeşılbeyazlı camıada huzursuzluk ve uzuntu yaratmıstır Bu konuda bır açıklama vapan Yesılbejazlı yonetıcılerden Edıp Işıkoğlu, konunun kendılerıne yenı mtıkal ettıgını belırtmıs \e «Futbolcularıraızın dertlerini gıdereceğiz» demıstır. Yefa'da başladı Uvava'ya yeni bir rakip çıktı Aşkale . Dognspor 13 Mart En. Dağ. Kombinaspor . PJJoken 30 Ekim . Kars D. Spor Erekspor 1 Nisan Şen Gençler . 2 Nisan Aşkale . 3 Temmnz Doğnspor 12 Mart Ağnspor Dağcılık Maratspor . D. Beyazıt Kars Kalesı . D. Fener Ercış Genç. . Erekspor Van Gençnk . 1 Nisan User'in L'etranger1! şampiyonluklara göz koydu Adnan Dser, yenl aldığı L'etranger adiı atın 1972 yılinda Turkıye'nin en çok bınncülk toplayan tayı olacağını soylemış, «Herkes üvara'yı unutacak ve harifea attan bahsedecektir» demisür.. dındao en çok babBınıcüık; çevrelesettıren at olacak. rinde «Sert binici» olarak vasıflandınlan Herkes yarıs sahasınAdnan User, geçen dan gelerek konknr yıllar devamlı şekıl alanında fırtınalar >a de «Lamulette» ile ratacak bır harika gırdiği vanşmalarda, atı alkıslayacak Bedereceye glremeyınce nun atnacım Snce yenl bır at satm al1972 Turkiye îfampimıstır Yanş atları vonasında bınncılıb t trl arasında bır tercıh " 't}mr1' sonra da rapan Adnan User, 6 atımla birlikte MIUi bın lıra vererek Dok ekıbe girrnek. Bugfln tor Mişel Savi'in tay Turkıye'nın 1 milyoo lanndan «L'etranger» Ura deterindeld en de karar kılmıştır. iyl «tı üvara>a tayıYarıs sanasında A mı raklp olarak çıîemşah'ın kardeşı kartıyomm L'etrauL'etranger, 4 yaşua ger forma ctrdiği zadoldıınmıstur man diğer atlar eski NE Dt¥ORT değerlennden kaybetL'etranger ın sahibl mis olacak Kir de ve ve bınncısı Adnan Unl at vetı«?ı impmrt seı atından çok men bizım ıçın nııvüh a nun oldıı» ı ıı söyle%antajdır> denustır mis «1972 yılinda » torü Gündüz Kılıç üç hazır = İlk maçından sonra Cumhu 2 nyet'e verdıgl demeçte, yapılan = transferler ve goz dolduran o = yuncular konusunda bılgl ver E mlştır. E Gundüz Kılıç, yeni transfer = ler ıçınde Turkiye İMncı Ligi = takımlanndan gelen uç genç E oyuncunun ılerının yıldızları S olacak nltelıkte bulunduğunu Ş soylemış, < Ozellikle Muıaf fer, Bfilent ve Asil rahatça Be E gıktaş takımına gırebilecek o E vanenlar. Gorevlerıni blliyor Ş ve ne yapmalan gerekirse o is 3 ıçın nfraşıyorlar» demıştir. E 18 yenı oyuncuya da kısa sü E re ıçınde şans vermenın mum E kun olmadığına değınen Beşlk Z tas takımı teknık dırektoru, ~ hazırlık maçlan konusunda E şoyle komışmuştur: E < Bn müsabakalar beni o ynn ve sonnç vdnunden ılgi E lendirnmor. Benım uzennde ^ dnrdnçom, alınan futbolcola = rın kalıtesı, form daramn ve lıg havasma n\mı seviyesidir. E Sımdi bn maçlarda ne vaptık E lannı ve ilerıde ne yapabılc Ş ceklerinı soruyonım Gunden = çune rakıpler knvvetlenıyor. E Ve ileridekı 11 fntbolcu vavaş E vavas kendılenni gdsteriyor»» ^ Gunduz Kılıç, yenı transfer S ler ıçınde kendıni kabul ettı E renler arasında Türkıje Lıgı E havasını bılmelerı \e tecrube lerıvle Mustafa, thsan ve Er ^ güıı'un rahatça Beşıktaş for masına ısındıklarını ıfaö*e et ~ mıs, « flk maçlar olmasına E rağmen, Muzaffer, Bulent ve Asil buyuk yıldızlar olacaklar» Ş dıjerek sozlennı bıtırmıştır E Spır rlporlolı \ Spır IflıflrıTı rılı . Roportaj: 13 Ragıp DÜRAN Işte seyirci.. nelerden blr taçı: Sâmaver, mangal, taşınabilen tnasa ve lskemleler akordlyon, seccade, da macana Bekleyenler arasında oyun oynayanlar tatap okuyanlardan çoğun luktaydı Her tur kıtap okunuyordu. Sayabüdüclerlm arasında, en çok (9 o. kur) Mario Puzzo'nun «Baba» a okunuyordu tkmcl sırayı 5 okurla Mak sun Gorkı'nin «Casus» u alıyordu. Gece saat 23 00 e dognı yenl açık trîbünün sag tarafındakl kuyruklann bırinde 4 pıjamaü genç Bütün gözler) üstlenne çekmlşlerdl Soyunmuşlar sonra da uyumaya başlamıslardı Burada belkl de «maça gtrmek t çîn beklemekte» dünja rekoru kınl mıştı Eîvet yenı açık tnbunün sağ dan altmcj kapısımn başındaki Sıvaslı babaoğul tam tamına 28 saat bekle dıkten sonra Turkiye Almanya maçını seyretmlşlerdl Saat bası Kuynıkta sabırsızlıkla beklıyenler tezahuratta bulunuyor, şar Iolaı söylüyoı senculennce eglenıyor lardı. Buna da en tazla Alman gazete cılert saşıyorlardı Foto ve filim mu habırlert ellerıyle 5 sayısını gösteren atıler yüzlü seyırcıleri alıyorlardı ob lektıflerine. Gece yansına dogru arka taraOaı aan öne doğru kaymalar ve kapı önle rıne birüjen «beleşçılen» temiziemel1 Uzere her kuyruğun basmdakiler elle rlnde sopalar (hattâ sışeler) sıralanr torudular GUneş nîhajet Mlthatpaşanın ge eceeınJ bılmeyen mutlu seyırcısine vu' •nuştu Ellerlnde bayraklan doldul? 'ribünlere ve daha î saat varken btı nık maça »Turkıye l'urkıye» dlye lr ettıler Takslmi Beşiktaşı Maçkav fCabataşı Yüzlerce al renkH bayraklp nnı yükseltirken göğe tribünler savas maya hazar bır orduyu andmyordu Aylardır beklenen maç da bltmlşî artık Sahadakı millılenmiz yenllmist] ıma trıbündekıler asla. SPORTOTO TAHMİNİ AKDENIZ OYUNLARINA 2 HELÎKOFTER VEBtLECEK Turye Mılli Oumpıyat Komıtesıne Akdenız Oyunları davetıyesını veren mır Oyunları Muduru Turgut Atakol, Sılâhlı Kuvvetlerın Akdenu yunlarına butün guçlerıyle yardıma başladığını belırterek, «Pek cok tman ve vasıladan başfca 2 helıkopter Ue 1 ucak. Oyunlar Içın tahsıs en Sılahlı Kuvvetlerın Akdeniz Oyunlarındaki başarıda buyuk pa>ı acaktır» denustır Fotoğrafta Olımpıjat Komıtesıne davetıyesı verılkten sonra Turgut Atakol, Burhan Felek, Suat Erler ve Ismaıl Hakkı ongor bırlıkte goruluyor. Ilıca td. O. . 3 Temmnz Kombmaspor . Ilıca t.O. En. D. Spor P. Doken | | | « | yüının 25 Nisanında Türk fut1 | | M lbolu, dunya üçüncüsü Alman•Wf l y a karşısında bir sınav verecekti. Koln'de *1r"an mimier) Ue 11 berabere kalan, futbolculanmız daha sonra Istanbulda Arnavutluğu 2 • 1 yenmış ve grubunda soz sahibi olmuştu. 11 hk sonuç tesadufl miydı? Almanyayı burada yenemez mlylz? MUller ayağına geçen her üç pozisyondan bıri ni golle değerlendinyor mu? Bu sorular 25 Nisan, saat 15i» de Mıthatpaşa stadında gdrülecekti Mılll maçın havasına IM ay Once glrllmlşti, kadro seçilmış, adaylar her hafta 23 gun kamp yapıp beraber çalışıyorlardı Basın ve halktakl maça ilgl, gün geçtikçe artıvordıı. tşte bu ılsnnln sonucu olarak, Dolmabahçe 24 Nisan gunıl oğle saatlcnnden itibaren kalabalıklasmaya baslamıştı Yeryuzunun hlç bir ülkeslnde görulmemış bu fedakârlığı yapan Tdrk seylrciler) 0şe on"lennde sıralanmıslardı özellikle kuyruk başlanndakj futbolseverlerle 2025 saat boyunca konuştum Yaptıgım sayı lama şu sonucu verdi: Kuyruk başlanndakl 200 klşlden 88 34 ü Aydıner, «Cemil'i | sı tstanbullutzmırli, Ankaralı, 21 1 Esldsı şehlrll, 11 1 9 u Samsunlu, 6 neden F. Bahçe'ye | Sıvaslı 4 er ki?l de Çanakkale Antal va, Adana ve Merslnllydi Yurdun dort bır yanından takımını alkışlamaya desvermediğimiz her | teklemeye biraz da konuklann oyunu nu gormeye gelmıştl se ircıler Bek lıyorlardı Godot'yu değil Ayyıldızın Istanbulspor Kulubu Başka jlj başansını nı Havn Aydıner, oncekı gece Z Cumartesl gecesl saat 20 00 ve do? ojnanan tstanbulspor Beşık 3 ta' karşılasmasında Cemıl'ın S ru bilet kuyruklan kıvnlarak uzanma çıkardığı şâhane oyun ıçın yap ^ ya baslamıştı Battaniyeslnl yere serer tığı açıklamada, «Cemıl'ı ne uzanmış, va uyuyor ya da yanındakiler den Fenerbahçe'ye vermedifı. E le sohbet edivordu Masalannı fcurur mız taerhalde şımdı anlaşılmış E lçkl lçmeve kâgıt oynamaya başlıyan tır» demıştir lar blle vardı Seyyar satıcılannua llr rttnlük hazırlıklannı yapmışlardı, ve TURKİYE SNİPE E ^ce günduz müşterilenne hlzmet etŞAMPİYONASI = tilerBu lnsanlardan vapılma ıpler araBUGÜN BAŞLIYOR = sında, bir asagı bır yîıkan dolaştım Turkiye Snipe Şanpıyonası = i iT>iıım tste eöztıme batan tlginç nes bugun Caddebostanda yapılaoak E varışmalarla haşlıyacak ve Ü , = < gün suıecektır. Tıııııııiıııııııııin haldeanlaşıldı»dedi |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle