09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SA1TA tKİ. rCUMHURİYET: 3 Ağustos 1971 i ıirkiye'de 1 C 9 T yıluıda başlayaı» tah•* vil çıkarma islemi, özetlikle, 1970te büviik bir hız kazanmiKtır. 1978 jılının başından buçüne kadar çıkarıian tahvillerin, 450 milyon iirava ulastığı tahmin edilmektedir. Mevcnt görünüme göre, tahvil çıkarma islemi devam edecektir. Bn nedenle, tahvil kavramı ve bnnnn doğnrdnğn ekonomik ve hnkukî sornnların açıklığa kavnsması mem Ifketimiz vönünden, özel bir önem kazan. ınıs bnlnnmaktadır. r T Tanımı ve satımılan yönünden anlanıı j± nonim ortaklıklar. ntrası alanlarına rlr ™ ren konolan çerçeklestirebilmek, *enislemeve ve vatınma eidebilmek ve tönün kocullarıns nyarak dataa verimli sonnçlar a. labilmek icin sermayeleri dısında, çofcu kere, krcdiye mnhtartırlar. Sermaye ve kredi ihtlvacı. ekonominin çenisleme icinde oldutn devrelerde daha da biiriiktfir. Sermave birikiminin cok az oidnfu az freli<rmîa filkelerde. para holmak son derece riictür ve para aneak viiksek faizle saŞlanahilir. Anonim ortaklıklar. hankalardan. mali knroluslardan veva belirli kUilerden ödünc almak, tahvil vf ortaklık pavı eıkarmak snretivle akçalı ihtivTİarını eidermeve ralmrlar. Tahvil, anonim ortaklıjın, ödünç para hnlmak amacı ile çıkardıeı nominal deferleri psit ve metinleri aynı olan borç senedine de. nir. Tahvil, tahvil alan kimseve. ortaklik hakkı vermez. Bnnnn sonncu otarak. tahvil «ahibinin kârdan pav almak hakkı voktur: «rtaklıfın zaranna katlanma<ü da hahis konu«n defildir. Tahvil sahihi. ortaklıiın vönetimine katılmak vani ertakhk tslerinin tidisini rörmek ve denetimini vanmak olanaîına sahip deşildir. Anrak bn kimsr. nrtaklırın alarakiısı dnmmnndadır: tahvil icin tanınan faizi ve ödeme sürni sonunda. da, tahvüin tntannı istemek nakkına mâliktir. Memleketimİ7de. vttrgtiilmekte olan ı v . nlamava »öre. tahviller S ilâ f vıllıfc bir » odeme plânı icinde ve •'• 13 ile "»15 oranı ». rasında de<h>en Wr taizle uttsa «nnnlmaktadır. Bn falz. vadell banka mevduatına i. HsUin fai7in iistünde röriindıiîfl icin. halk, tahvil alımına ilfi cöttermektedir. Adında, bize pöre, tahvil faizinin vük«ekliti. «adeee bir «eÖrünfim»den Ibarettir. S5v1e ki: A) Tahvil «ahinlerine verilen faiz. «tonaf TOI« ile kesilen •» î t «eHr • verjcifrine hajlıdır. Bövlefe, verri kesinrUinden »onra lahrilde net fniz. •'. 13'ten •'. 1I.M ve •'. 15' ten "o IVvt dü<mektedir. B) Tahvil sahibi. paravmı. tahvil çıkaran ortaklıça, 5 veya 8 yıl süre ile ödünç ver. mek snretirle. hem onn istediti ııman. i*tediii verde kullanmak elanajını kavbetmekte, hem de, hn süre icinde. oaranın. ««tin alma tücüniin njradıiı dÜMİklnfcler ne. deni ile, para'inın deferinde hir kavba atramaktadır. Bnnn bir Srnekle rö^termek mümkündtir: Turkiye'de para. «atınalma tn rtinii ve dolavısıvla deierini hızla kavhet. mektedir. 195S.1MS yilları arasında, t«ptan Tahvil ve Bugünkü Uygulomanın Sorunları Prof. Dr. Sait Kemal MİMAROĞLU S.B.F. Hcaret. HoJruk ve Bankalar Hukulrn Oğretim Üyeri esya fiyatlarında »4 78 bir artış •Imıı Bu demektir ki, para, ortalama olarak •'• 7.* bir değer kaybına ngramıstır. 1958 devalüa»yonunu, paranın deferinde özel bir düsme etkeni olarak kabnl etmek gerekir. Aynea, 1970 devalüasvonunu iıleven dönemde, fiyatlar ceııel sevivesinde daha önceki yıllann da iistünde bir vükselme kaydedilmistir. Rütiin bu etkenler dikkate atındmnda. Tür kivc'de. normal kosnllarda dahi. paranın .iılda S 6 bir drŞer kaybına ufradığını. kabul etmek mümkiindür. Bn duruma e«re, jjelir \ersisi çıktıktan sonr» '» 15'ten •• 12' ve dü«en en viiksek tahvil fam, para deierindeki vıllık a«gari »ö 6 kayıp nedeni ile •• S'va diismektedir. Görülüvor ki. •• 15'ten cıkarılan tahviller. eercekte sahihîne. •'• * faiz «etirmekte ve faiz oranı. bankalarda, % 9'dan islem srören 18 vadeli mevdnatın altına düsmektedir. Bankalar mevdnatı fairi de. •'• 20 çelir verrisine bafrlı olmakla beraber. hir kere. bu faizin ilk 5M. lirafi relir vereisi hatısıklırına sahiptir. Sonra da, mevdııat sahihi. vadeli dahi olsa. vade fai7inden vazgecmek «uretivle. parasını. bankadan her zaman cekmek ve bnnn istediti verde kullanmak snretivle defcerlendirmek ve vılların sr'irdiii para de^erindeki düime olntunu önlemek olana^ina «ahip olabi. lir. Hyle, tahvil eıkarmak Mnınd» bırakan temel nedenler bnnlardır. Nihayet, banka kredisl, asjart •'• 14 iia • 28 arasında defişen bir maliyete »ahip ol. b dn|a halde. tahvil yoln ile •'• İS ve •'• 15 arasında. para bnlmak mümkün söriinmek. tedir. BnnnnU beraber. sörüsfimüze fföre, anonim ortaklıkların. tahvil çıkarmalannı sadece daha ncn* ödiinç para bnlmak nedenine bajtlamak isahetli desildir. Zira. cıkarılan tahvillere vapılan renel harcamalar, rcklâm ı»ja«ıaflan ve aracı bankalara ödenen komisvonlar. tahiilin faiz malivetine asjarî •o 2.5 ilâ •'. 3,5 eklemevi cercktirir ki. bn ds bnnların. serrek faİ7İni • 15.5 ilâ •'• 18.5'a ' # yükseltir. Ancak tahvil çıkaran ortaklık, tahvilden saeladıjı ve 58 vıl eibi nznn §8relere davanan ödüncü rantabl bîr yatırıma yöneltmisse Türkive'nin bnsiinkü sermaT* ko5ulları ı<ikkate alındıyı takdirde, bu Iv lemin isabetli oldn*nnn düvinmek mümknndür. Bonnn aksine. ortaklık. isabet ve mtzÖTÜ ile secmediSi bir kona için veva rfınHik harcamalarım karsılamak amacıvla tahvile ba^vnrmnisa. tahvil eıkarmak. ortaklık vön«7iden olnmsm sonnclar doîflrnr: kendi^ini. ödeme 7amanı. t«c dnrnmda hırakabilir ve tahvil alanlann da, yaran zedrlenebilir. Cumhuıiye!#e flzerlnde Snemle dnrnlaeak bir konndar. Bir kere, bankamn, bir tahvil rra bnnn garanti etmesi, bizim görüşümüze göre, Bankalar Kannnn anlamında, tahvil çıkaran «rtaklıfa, çıkanlan tahvil tntan kadar, «teminat şekil ve niteliğinde» bir kredi açması demektir. Bn nedenle, Bankalar Kannnnnnn, kredi tespitine iliskin olarak Stı rSrdüffi tfim kosnllann. tahvil çıkaran firma ve bn tahvile kefalet veren banka bakımından yerine çetirilmesi eerekir. Bn kosnllar yerine (retirilmemis bîr tahvil kefaleti, mnteber deŞildir ve kefil olan bankayı bailamaz. Bn takdirde, bövle bir kefalet. kefalet veren banka ySnünden. sadece, bir «moral vükiimlüHik» niteliîindedir. Ancak. bn moral vükümliilük. bankaların cüvcn knrnlnslan olmalan ncdenivle, o kadar önemlidir ki. hiç bir hanka. bnnn verine eetir. memek fibi bir e*iltm tzlevemez. Tahvil çı karan firma. tahvil karsıltdnı sörrsinde 5devemediii takdirde. kefalet veren banka. tah\il sahiplerine. ödeme plânına nyfun olarak, mntlak «nrette ödeme vapar. Böylece ödenen tahviller. bankamn portfövüne m'rer ve banka. tahvil çıkaran fîrmanın ala caklm dnrnmnn» eelir. Firmanın. horcnnn hic ödevememesi veva zamanında ödevememesi balinde, bankamn kaynaktnrinda. devamlı vahnt ecçici bir donnklnk mcvdana «elir. Bnnun da. hir banka ioin önemli bir prohlera. hatla dnrnma eöre, bir tehlike tes kil edebilece«i ve hanka vönetirilcrinin sornmlnlntiınn çerektirebileceJi bir cercektir. Bn nedenle, bankalann. hn tür kefalrtlerden Rakınmalan ve Malive Bakanlıfımn bn tflr ÎKİemleri ciddî bir denetim* haJlaması jerekir. Zira. kararsız ekonomilerde. i"iletme. lere. aznn siireler için kefalet vermekte isa. bet yoktnr. Zam, emekli işçiler i arasında fark yarattı Memur emeldllerine yapıldıgı gibl eşıtlik ve adalet lcabı Sosyal Sıgorta emekli, dul ve yetım aylıklarınm yülcseleceğı ve geçim sıkıntımızın biraz olsun hafiflıyeceğı umıdı üe bpkie.sui.en Mfidîstt kabul edildiği gazetelerde haber verilen icanun tekhli, dagın fare doğurmasına benziyor. Bu tekUIe göre, slgorta prlmine esas olan aylık licretin alt : «nırı 540 ve Ust sinın 4950 li raya çıkacak ve şımdiye kadar alman asgarl emekli aylıkîan 378 liraya >ükselecekmiş. Kabul edilen tasan halen 540 liradan fazla aylıfe alan eski err.ekçilere herhangl bir zam getirmiyor. Prim üst sınınnın vükselrnesiyle vashlık aylıgı fizamlsi 3465 lira olacak ama bu hükiim 3 takvirr) vılı sonıında. vani 1975'den ftibaren aylık bağlanacak işçilere varar. Az da olsa asgart aylıgın 540 liraya çıkanlmasma ve sartlan vertn» getirerek saft kalacak ve 1975 den sonra aylık tahsi«ine hak kazanacak l$cllerimiB adma yine de teşekkür ederiz. Lâkin 540 Uranın iistünde aylık alanlardan. eşitlik ve adalete aykin olarak zammın esirgenmesi han jri mantılc ile Izah edllebilir? Prim Ust sınınnda vapılan yükselme oranında. bütün avlıklarda da vükselme vaptlması lazım pelmez mi? Memur emekHleH için geçerli olan zam sebeplerl iştf emefcllieri İçin hükümsüz mü? Anayasanın sosval adalet ve esittfyc ilkesi nerede kaldı? Geçlm zorluğu ldnde canmdan beren lşçi emeklilerinin derdine deva aramayı jrörev savacak vetkili lnsaf sahiplerinin tez elden ilgisini beklivonız. Celât CFVTAN Karamürsel atçının ruh huzurunB herkestm çok muhtaç olduğunu peklyi tatc dır buyuran Yüksek Şaiısıyetler den derın saygılarımla ruyaz e> derken, şımdiden şükranlanmın kabulunü cülemekle ontıı duyanm. Ibrahim DELlnENtZ CADDEBOSTAN Askerî malüllerin Erim'den isleği 1956 yılmda bir siper lçlnde ha kikl mermilerle muharebe tatbikatı (Harbe bazırlık) esnasında biri Assubay biri er olarak iki arkadaşımm şehit oldııgu elîm netıceden btr çöztımü knybederek malul bir Teğmen rütbesiyle Ordudan emekli edildim. Aldığım aylık bir evi dahi Ibralamıyacak kadar ufak bir para idi. 1969 yılında 1145 sayılı Kanun la verilen maddî imkânlar saye«inde az çok Reçlnir duruma gelmis ıdik 1970 yıhnın Nısan ayında Anayasa Mahlcemesmm 1145 Savılı Kamınu Iptali ile eskisinden de kötü duruma eetirilmiş olduk. Nedir bizim bu çilemiz. Bazı teşeScküllerce durumumuz mi7ah konusu dahi oldu. Bu mevzuda o kadar haksızlıklara ufradık hor görüldtik ki sahifelere» yazı yazılabilir. BufrünJril dert çokluğunu gözonilne alarak sesimtzı içiralze gömüvoruz. Memleketseverlikle calıs> tigınız şu günlerde köstelc dpğıl destele olmak tsteriz. Yalnız sıs lerden istirhamımız. TUrk Silâhü Kuvvetlerl görev malullerl adına ufak bir isteğimiz var. Dzun süredir Meelis komlsyonlanndı bekletilen 1485 Savtlı Kanuna ek 2/368 Sayılı Kanun teklıfl ile T.SK. Malullert Cemiyetinin Sa yın Meclislnize sunulmak Uzere 23.6.1971 tarihtnde Meelis K» misyonuna verilen. bizlere tlıskin konulan reform ıcanunian yanında da ele alırsanız. nor görüliip ezilenlerle memlekete hiamet esnasmda bu duruma «elebilecek ve Relmısleri unutmadıfınızın bir nlsanesi olarak kabul edüecelctir. Yapacagınız» ınandığunıı fpylere şinıdiden t«şekkürler1mizl borç bilir, derin saygılarırru ar» ederim. BELİÇ KOTA9 Vazife malftlü Emekli Tetnıcn Soııuc " t T a l k s acık anonim ortaklıklar. ortaklık •* * payları ve tahviller, Türk sermaye ni•asasının bir olnsnm irinde otdafnnn tösteren belirtilrrdir. Sermave pivasasının t e . lisimini detteklemek ve tesvik etmek. hız. Cıkaran ortaklık yöniindpn gösterdiği dıırum 'tnave hirikiminin az oldtıfn ntem. 'leketlerde. cerek sermave kıtlıtı, «e. rekse Bankalar Kannnnnnn kredi kanananda öntördüfü özel kosnllar ve kısıtlamalar nedeni ile. ortaklıklar. bankalardan. irtedik. lerî zamanda. istedikleri kredivi alamaTİar. Bankalardan kredi almabilse dahi. bu kredi. ticaret bankarılıüının vapısı sereei. 4 il» 9 av aravında de?Uen kısa vadelere bailıdır ve vatınm kredisi olarak deeil. ancak, i«letme kredi<i seklinde kullanılabilir. Bnndaıt haska. hank» krrdisi. kıs» siireler icinde senet deüsimini ve kredinin tfirune çöre kefll teminat vahnt hazı halierde. ek ipotek «5«terilmrsini ^erektirir. tste anonim ortaklıkları, halkın birikimlerine basvnrmak n r e Tahvil ve bankalar ahvil ve bankalar aratindaki iliski c«k vönlödür. BU, b« lliskilerin sadece ikl yonöne kısaca detineceğiı: A) Aracılık islemi: TürkiTe'de. hiçbir Iş letme. çıkardıtı tahvilleri. birzat satmak o . lantfina «ahip detildir. Bn Itibarla. tahvil cıkaran ortaklıklar, bankalardın. tahvilin, halka satımına aracılık etmeleıini isterler. ÖrtStlenmis rüven knrnlnsları olan banka. ların bn aracılıfı kabal etmesi dofaldır ve avnea. övle bir aracılık. bir banka hizmeti nitelifindedir. Süphesiz. bSvle bir aracılıiı. banka. aneak. rüven beslediii bir grtaklık icin vapmavı kabnl edebilir. B) Kefalet ve aracılık islemi: Ba halde. banka. hem tahvilierin. odeme süresi u n o ı da ve ödeme plânına ayjnn olarak •detıme«i hntasnnda. tahvil alıcılarına kefalet rer. mekte, hem de. bnnların tasarmf tahiplerlne satılmasma aracılık etmektedir. Bankamn, tahvillere kefll «lman, banka T la kftiktnma ibtivîipi Idnde hnlnnîin memleketimis vönfinden kaçınılmaz bir zornn. Inlnktnr. Ancak mevcnt vasal hOkiimler. sıh hatli vp teblikesic bir «ertnave pivasasının celismesini tesvlk edeeek. ena vesil ışık r* kacak nitelikte deHldlr. Bn nedenle. tah. viller. ortakttk pavlan ve halka açık anonim ortaklıklar konnsnnda burfinka nvmlama, millî ekonomi. malî fcnrnlnslar ve kisiler v8 niinden ciddî sornnlar ve riskier do|nra. cak niteliktedir. Sermave pivasasının rfvenli Wr (elisime kavnvması istenivorsa. eskimis ve son feli«meleri karsılıvamaı hale celmis olan vasal hfiknmlerin defi«tirilme*i: sermaye pivasası için etken ve modern bir denetim «uteminin knrnlman: vatırıma v ö . nelmek Isteyen kücfik tasarmf sahiplerinl kornynen tedbirlerin alınması ve hazırlan. mı.i bnlnnan Sermaye Pivasası Kannnnnnn, (ünfimüziin kosnllarına eöre ve memleketi. mizin ekonomik ve oosval »elisimine katki iretirecek sekilde değistirilerek. derhal, k«nunlaştınlmaaı jerekir. Sayın özgüneş'e açık mektup TUksek Makamlann<Jan Diranpt tsleri BaşkanhSına noparlörlerin minarelerden knldınlması konusunda gönderilip b«sında yayuılanmts, yıllardır sürün eiden blr azabın sona ereceğinl müidelevici vanyi mtnnet le karplar, SÖTU eeçen Bask<\n lığın, sabah ezanlannın haflf s*s le okunması için MUftillüklere yolladıgı tamim hilâfına, özellikle sayın Bakanlı&ınızsn blldtrl si üzerine uykulan bozuk yurtdaslardan Ccalırcasına ampllHkatörleri herzamankinden fizla acarak, ya da mîfcrofonu afıa Janna daha cok vaklajtırarak, hoparlörü sabah namazına kalk mıyanlan tecziye ve taöp *lsM (ribi kullanan çevremlzdeki eaml lerden bazılannm müerslnierinin işkencesinden perisan (çinlr sistemimfzin kurtanlmasını, san* UNDEN «JNE Posodaki Makarios'a hedef r olmayalım! Kısa bir süre evvel bu «iitunlarda ele aldığim bir konoya tekrar döndüğiim için okuyuculardan özür dilemek istiyorum; buna heni olaylar zorladıp gibi, Kıbrıstaki (telişmelerle Türkiyedekl tartı?malann da etkisi ile bu hatırlatmayı vapmaya kendimi mecbur hissettiğimi söylemeliyim . Makarios şu sıralarda huzursuzflur. çünkü onun uzun süren karanlık idaresinden bıkan insanlar hiraz da onun Atinadaki Cuntaya düsman olmasır.dan cesaret hularak ona karşı silâhlanıyorlar. Aslında bu silâhlanma amelivcsi Ada Türklerine karşı olabilir, ve Makarios'a muhalefet ise ircrçek niyeti cizleyen bir örtö nitelifi taşıyabilir. Kıbrıs Içişleri Bnkanı Komodromos'un kısa bir söre evvel verdiffi demeç üzerinde maalesef bizim basın pereketı ciddivetle durmadı, KomodTomos. Türklerin Helenleri toniadan tasfiye ettiklerini. milyonlarca Yunanlırı yok ettiklerini, busünkü Türkiyenin Ba«sker.ti Ankaranın bile nastanbasa Yunan olduğunu söyledi. ve Kıbrı» dâvasındaki Türk terini büyiik bir utanmazlıkla tahrif ederek «Tiirkler Kıhrısı ele ıjeçirmek istivorlar. Ister federasvon. ister taksim, nc derlerse desir.ler bunun sonucu Tiirklerin Adaya sahip çıkmalarıdır» diyor. «Ve bir tek Rumun Türk hâkimiyeti altında yaşa>acaçını düşünmek benim tüylerimi diken diken eder» diye ilâve ediyor. Makarios ondan daha az fanatik değildir, nitekim KomodMmos'nn meshur nntknndan bir iki çün sonra Marovnlnna k» yıınde sövledi&i sözlerle halkı silâhlanmaya ve Türklere karşı roücadeleve dâvet etti. Gazetelerde vankı bulan haberler doğru ise askeri vığınaklar yapmakta. ve bir oldu bitti yaratmak için hazırlanmaktadır. ÜRK denizciliğinin geliştirilmesi konusunda alınması öngörülen tedbirlerin yalnızca tica ret filomuzun tonajınm belirli bir düzeye yukseltilmesi dernek olmadığının bilinmesi çerekir, Deniz ticaretimizin ülke ekonomisine daha olumlu yönde katlalarda bulunabilmesi için tezden çöziimü gereken sorunun ilki, kanımızca «Deniz Ticaret ve Sanayi Odası» kamu kuruluşu ile ilişkin olanıdır. T Deniz Ticaret ve Sanayi Odası Kurulmalıdır YAZANŞerif KARAPINAR Türkiye Uzakyol Gemi Kaptanlan Cemiyeti Genel Sekreteri b) Denız Ticaret Odasımn dahi kendi bünyesi icinde dış sefer yapan gemı sahiplerı, kabotaı se feri yapaD gemı sahipleri. gemı acenteleri. stivedorlar. broker'.er gemi inşaiyecüeri ve lazimecüeri gibi meslek komitelerine avrılaca ğını düsünürsek. Ticaret Odalan içindekt meslek komitelerinin deni? ticaretinin çorun ve ıhtiyacls rmı çözebilecek veterlik ve organizasyondan ne kadar yoksun ol duklan ortaya çıkar. Oda bilir: görevleri özetle şunlar olanayiini ilgilendlren haberleri top lamak, yaymak ve ilgililere iletmek, duj"unnak, c) Yurt icinde ve dışında navlun, ekspeditör, komisvon ve üc retleri Ue liman masraflarını izle, mek, d) Devlet Plânlama Te?kilâtına dünya ve Türk Deniz Ticareti, deniz taşıtmacılısh ve gemi yapım endüstrisi hakkmda iftatistikî hil eiler ranorlar ve istenilen her tür iü enformasyonu gemi talep ve potansiyelini vermek, Makariosnn bn tntnmu ve Kıbrıstaki bunalım karsısında, Türkiyemizin ıc dnrumunu. külâhımııı ortava kovarak hesaplavacak olarsak. bizim iç bunaltmlarımız ile Makarios'nn eylcmlcri arasında .ıkı bir ıliski kurmamak mümkün deSildir. Zerre kadar tercddüt etmıvoruz ki. Tiirkive'de bir ıç bunalım kendini çösterdiği zaman, Makarios bir olda bitti ile Kıbrıs mrselesini kendi lehine halletmeğe tesehbüs edecektir!. Haıır. lıkları bu voldadır. O Türkiye'nin icinde bulnndnâu durumo cok vakından ızlcmekte, anayasa ihtilâflarının ne volda ç ö . 7ümleneceğıni. Erim kabinesinin ekonomik zorlukları asıp asamıvaıağını. keskin nisaııcımızın memleketin sevjilisi Sibel'i rehine olarak tutan Mahir Çayan ve Hnseyin Cevahiri ızlediği gibi izlemektedir. Eşer sn veya bn sebepten bu zamanda Türkivede bir iktidar veya rejim buhranı doğar ve bunun arka«;ından Makarios bir oldu bitti ile Türkıye'yi bezimete usratacak olursa, açık cok açık ifade edelim ki bnnnn sorumlulan, iç bnhranı yarat. mıs olan kimseler veya partiler olacaktır. Onnn için bn nazik konnyu en büyük savçılarla. sayın tnönü'nün, Demirel'in, Boz. hevli te Fevzioslu'nun özellikle Mîllî Güvenlik Kurulunnn dik. katlerine ar? ediyorum. Resmen icra snrnnıluluJnnu tasımadıjı halde kulıslerde ıs kızıstırıp varlıklarını his<:ettirenlere de diyoruz kı, Türkiye birlik ve beraberlik anlavısını her zaman. dan fazla bugün şröstermelidir. Ecevit ve onun kendi arkasın. dan sürüklemek istedikleri eksik ve yanm tereüme edilmiş düsünceierinin tatbikatını sonraya bırakmalı, nfke baldan tatlıdır diycrek, bırs ve duyeularının arkasından kosan politika. cılar. hiç bir bnnalımın sorumlnsn olraamanın çaresine bak. mahdırlar. Kıbrıs'ta hezimet, arkadan baska hezimetler! de dâvet ederrktir. Onun için bu konuda hunalım yaratabilecek insanların dikkatinı çekmck bence yerinde bir çörevdir. Makarios pnsu«iadır, adım atmak için Türkive'de fikir hürrivetı adı altında dpmaço.jinin tepismesini etrafı cörmeyccek kadar miyoplasacak olan hırvların çatısmasını hararctle beklemektedir. ! TEKNİK ÜNİVERSİTE j I * &R! ROIEII GİRİŞ KLRSLAR1 TAKM4K ÎÇİX KURSLARÜMIZA KATItMANIZ KAFtDİR. 290 dan aşağ: fen puanı alanlardan fcurs ücreti alınmaz. 1. DOXEM 4 AĞLSTOSTA BAŞL.XY*C\KTIR. î. DÖNEM 15 4ĞUSTOS 20 EYLtX ARI DERSHANESI Rıht:m Cad. Kadıköv İSTANBUL. Tel: 37 09 06 (Cunınunyet; ysbancı uyruklu acentenın kurdu ğu ve ulusal yönü bulunmayan «Chambre Maritime>in çıkarları bo?ulacaktır Avrıca. Türkiye Ticaret Odsları Sanayi Odalan ve Ticaret* Borsaları Birliği de aşasıdaki geıckce ile Deniz Ticaret ıımhuriyetimizin kurulusunve Sanaii Odssının kurulmasma dan bu yana Deniz Ticaretikar=ı çıkmıstır: mizdeki gelişimm istenilen • Konu. camıanın parçalanması hızda ve düzeyde olmadığı plânh bakımmdan faydalı sdrülmediği, kalkınma dönemine geçildikten henüz avrı Deniz Tiearet ve Sasonra anlaşılmıstır tthalât ve ihnayi Odası kurulması için eerekracatımızın büvük bir bölümünün li çartların mevcut olmadı^ı. ^ a ? yabancı uyruklu gemilerle yapıl ka memleketlerde benzeri kurulu^ dıŞı ve böylece aŞır döviz kavıpların vaygm olmaması sebebiyle larma u f anılmakta olduğu bilin talebin verinde olmadığı neticemektedir. tkincl büyük sa\aşın bi sıne varılarak 5590 savılı kanufimindcn «onra kıvı kom«n!anmız nun tadilinde bu konuva yer veril denız ticaretine bizden fazla ömesi de düsünülmemistir Odaları nem vererek büyük ekonomik a*ımız dahılinde. lümmunda. bu ko lımları Berçekleştirmevi hasarmı? nuda a\rı meslek gruplan teşkili lardir. Nitekim. Yunanistan'm ti cihetine aidümesi uygun mütalâa caret filosu dünya istatistik sıraedilmektcdir.» lamasmda ürt sıralara orururken, Birliğin eörü=üne katılmıyoruz. bizim ticaret füormızun gerek niÇünkü. Deniz Ticaret Odası kurul telik ve gerekse nicelik bakımmması için sartlar vardır Nitekim. dan alt sıralards kaldıâı üjrunHi SÖrü"=ümüzü benimppyen ve konuile ?öriilnıüstür Bugiinkfi durumya esilen Ticaret BakanlıSı, bada da bir detiçim yoktur. ğımsiz bir DenıV Ticaret Odası ku Türfe DPHİ7 Ticaretinin Relistirulması bakkmda. görüsleri «ap rilmesi için önce onun çözüm bek tamak üzere deniz ticareti daleven nrobleınlerine. konulanna lında is gören firma ve tesekkülIctenlik'.e <;ahip cıkmak gerektir. ler arasında bir anket açmi'tır UvgnılaTiadaki aksaklıklardan aAnket sonııcunda ileililer basım çık secik anlasılmaktsdır ki. Hesız bir Deniz Ticsret Odası bunıi nİ7 ticaretimizin problemlerini çö ma<mı istemislerdir. zecek urnıan hir kamu lcunıluşuTiearet BakanlıŞı. tMemleketina ihtiyaç vardır mizin ekonomik durumu yabanDiinvanm her denizci ülkeîindı? cı devletlerdeki deniz tiearetinin varolan Deniz Ticaret Odası veya gelisimi ve yurdumuz dahilinde e« kunjlu«lar Türkive'de yoVtıır. önceden beri mevcut eğilim gözBu voklukfan vararİanan Türkiönünde tuhılarak Deniz Ticaret yedeki kimi vabancı uyruklu aOdasımn kunılmasmı favdalı mü centelerin tstanbul'da «Chambn» lahaza e*mistir.» diverek son söMaritime' adf ile cali'tiklan ve 7ünü sövlemi? ve vasanın tasarıkiskel eıkarlar saaladık'.an bilin sını hüzırlattırmi'tır. mektedir. Deniz Ticaret Odalan. deniz ticaret ve gemi endiistrisinin Renel cıVarlara ve plâniı kalkınma ilkelerine ııvmm bicimde gelismesini sağlamak ve bu amaçla "»rilrcek trörevleri Tanmak 3zere kıınjlan. rn7el ki^niŞi n aı> ve mes VH? te'ekkfil mahivetinde kamu ürk Uzakyol Gemi Kaptanlan kıınımlan olacaktır. Cemiveti. bir süre önce. düsünü?ün öncüsü olarak konu üzerindeM genis îneelemeleri T1caret ve Ulastırma BakanhManna birer rapor île sunmustnr Adı eeDenlz Ticaret Odasınm avn çen Bakanîıklann vnrtsever Heri hir oda hallnde da>üniilme«l hak eelenlerf komtnun önemini kavra. Vmda törücler söyle belirlenmek varak, Türk Ticaret 'Pilosunun ve tedir: Deriz Ticaretin'n eeliştirilmcîsinin a> Deniz ticarerl, fcara tlcareancak Deniz Ticaret ve Sanayl tinden hukulnı, eelenekleri. lşletOda^mın lvediliHe kurulması «am» usullerî. «iporta ve kredl tatve'inde mümToin oiabiiecesine bikatı ile »yrıldıŞı: sorunlarmm inanmislar. yasa tasansını hazırçoŞımluŞu ulıi'lararası nltelilrte lavarak Meclise getirmeyi başarave dünya piya«asmın etltisl aitınbilmiçierdir. da oldufu halde, deniz ticareti île istigai edenlerin. Ticaret Odannm tuhtfive. TÜeeaeiye kadar eeîitli ticaret dalian ile mesçul Tlearpt OdsTnrınm vnŞ'mlnî'J Içer"arrnı kurulusu niteliJHnd» Mr «^n^» Varhn]ma«i Türk DeniaeOl» ı «Deniz Ticaret ve Sansvi Od» Gerekce C Sonuç ""'z Ticaret Odası vasa tasansının. ülkemizın icinde bulun dntu ekonomik koçullar nede nivle bir an önce Mecli^lerden t>e cirilmepi zorunîudur Zıra, Türk Deniz Ticareti ve Sanayii geli^ı mınin geeiktirilmesi. ekonomimizin kan damarlarını tıkayacak v« toplumu felç düzeyine itecektir. Toplumu bu duruma düşürmemek ıse. ancak. deniz tieareti sorunl* rının teşhis edileceği yetkili bir kurum olan Deniz Ticaret ve Sanayi Odasımn varlıjh ile ol«nakianacaktır D a) Deniz ticareti ve gemi sanayiinin, «enel çıkarlara uygun bicimde ve ulusal Ulastırma ve Deniz Ticaret politikalarımız ile Kal kınma Plân ve Problemleri uyarınca Eelismesine çalifmak. b* Deniz ticareti ve gemi sa islonbul Vilfiyet Daimi Encümeninden 1 Yalov» llköğretim Müdürlüğu ile Merkeı llkokullan için sobalık kesilmış meşe ve gürgen kanşığı 75 ton odunun 15.750^ lıra çevresınde ılımı. Î!k temınatı: 1.182. liradır. 2 Silivrı Merkez llkokullanna 160 ton lınyıt kömürünün 25.600. lira daıresınde alımı. İlk temlnatı: 1.92U. lıradır 3 Çatalca Merkez tlkokullan İle llköŞretım Müdürlügü. ne sobalık kesılmiş meşe ve gürgen kanşıgı 160 ton odunun 35.200. lira dahilinde alımı ilk teminatı: 2 640. luadır 4 Sanyerde Zekerıya Köv okulunun 36 260.90 lıra çevre. linde tamırı tîk teminatı: 2 720 Hrariır 5 Bakırkdv'cîe Ksrtaltepe llfcokııUmun 45 477,42 l;ra rtalresinde tamiri tlk teminatı: 3 411 lıradır. 6 Bakırköy'de İbnı*:na tlkokulu Bah.çefinin 49 1)83.40 llr» daıresınde tanzlml ılk teminatı: 3 7UÜ. lıradır. 7 Kartal Fevzullah tlkokulunun VC. sınde çereklı tamiratm 50.790.94 lira çevresınde yaptınlması. İlk temınalı: 3.790. Uradır. 8 tlkokullara 17 tealem Ders levazımının beherınden 50" şer adedinin 56 925. lira dairesinde alımı tlk teminatı: 4.097. liradır. 9 Eyüp'cfe Ebusuut ve Fatih'de Nişancı Mehmetpaşa tlkokullannın 85:598.24 lira çevresinde tamırı tlk teminatı: 5.530. liradır. 10 Sanyer'de Şükrü Naili Paşa tlkokuluna 92 920,70 ü. ra çevresinde kalörıfer te>«i>=i tlk teminatı: 5 897 lıraciır 11 Fatihde Mihrimah Suitan tlkokuluna lOh 1K3.7Ü lira dairesinde kalörıfer tesısı. tlk teminatı: 6 560. lırariıt 12 Eyüp Asağı Aîaçlı köviinde 2 dersanelı «ıkul ile VC inşaatmm 112.324,10 lira daıreMnde yaptınlması tlk teminatı: S.867. liradır. 13 Eyüp Merkez tlkokuüarına 198 453.10 lira çevrestnde kalörıfer tesisi tlk teminat) • 11.173 liracfır 14 Üsküdarda Üçuncü Selım îlkokuluna 226I1BM) lır» dairesinde kalörifer tesisı. tlk teminatı: 12 556 lıradıı 15 Çatalca'nın Sazlıhosna köviinde 5 dersanell nkul İle 1 dairell ögretmen evı ınşaatımn 233 606.28 lira çevre«mne ı k m i . ü. tlk teminat: 12.931. liradır. 16 Zeytinburnu Yeşiltepe flkokulu onanmı ile kslönfer teslsatıntn 348 873,77 lira çevresinde yaptınlması tlk teminatı: 17.705. liradır. Tahmin veva keşif bedelleri ile İlk temlnatlan yukdrıda yazılı isler 24.Ağustos 1971 Salı günü «aat 15'de tstanbul Suitan. ahmet Yerebatan Carfdesindeki özel tdar» bınaeında topUr.ar Daimi Eneümende avn ayn talıbine kapalı *art ^uretıvle ıha. le edilecektir. Şartnamelerl Bavındırlık ve MılH Kgttim Müdürlüklerinden alınacaktır tsteklilerln ilk temınat makbuj veya mektubu 1971 yilı Ticaret Odası vesikası ve ,'vrıc» yalnız insa ve tatnirler için »artnamelerinde vazılı kavıtlara eöre ıhaleden 3 gün evvellne fcadar (Tatil Günleri hartı;) Vilâyet ma. kamına müracaatla almmı» yeterlik belgflerfnT havi olsrsk hanrlayacaklan kapalı zarflannı ihale günü saat 14de kadar Daimt Encümen» vermelerl ISzımdtr. 18713 = 6651 / MEVLİT Selim Ragıp Emeçln ölumünutı Tıncı yıldonümüne rastlayan 4 Agustos 1971 Çarsamba günü (yann), ikindı naınazından sonra Erenköy Galıp Pasa CamiincTe Hafız Kâni Karaca, Çanakkaleli Hacı Hafız Halil Ibrahim, Hafız Aziz Bahriyell, duahan Nusret Yeşilçay tarafından Kur'anı Kerira ve mevlit okunacaktır. Gelmek arzusunda bulunan akraba, dost ve dındaşlarının huzurları nca olunur. AİLESİ (Cumhuriyet: 6556) Son Posta Gazetesi sahip ve başyazan, Kurulusu benimseyenler İ5t. Dz. Tek. Sat. Al. Kom. Başkanlığından 1 Aşağıda yazılı altı kalem boya ham maddesl Sapali zart UFUIÜ ile satın aljnacaktır. Tamammın muhamraen bedell 469.237,50 TL. oiup G. teminat] 22530. Uradır. Ayn a y n isteklilere de Ihale edilebılecek olan bu alımın şartnamelerl KorrusyonumuEda, Ankara ve tzmlr Lv. Amirliklerlnd« görülebilir. 2 Ihalesi 18 Agustos 1971 günü saat 11.00 de Kasımpaşadald Komısyonumuzda yapılacağından tsteklllertn 2490 sayjlı kanuna göro hazarlayacakaan teJclif mektuplanru en geç Ihale güntl saat 10.00 a kadar Komisyonumuza vermelerı. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 3470O K 201% 5055 10000 5000 20000 San demlT oksit Kjrmızı demlr ols Milca toz Kabs Ustübeç Kurşun Ustübeç Diatom Silika 850 fcr. dan 950 400 75 1500 200 Toplarn 134550. TL. 191.567,50 20.220.75.000. «0.000^ «69.237,50 * T Görevler Karsı olanlar ' n» kurulduğunda, Ur avug jhn itı 2M1Û11BA 18U) UU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle