15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
çamaçar laflesi sedatmurat roman I ~». . i c e e n , S a y i . lOOOU umhuri Partilerarası | I Komisyonun, üzerinde I hiç bir •. ı Cengiz Dağci'oıo KOMANLARI Lira Kurucusu: YUNUS NADİ Telgraf re tnektup adresl: Cumhuriyet tstanbuJ Posta Kutusu: îstanbul No. 24« Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 93 22 42 99 3 Ağustos Salı 1971 10 Korkunç Yülar 10 Onlar da tnsandı 4 Yurdunu Kaybeden Adam Badem Dalına Asılı 10 Bebekler ölüm ve Korku Güıüeri 2 2 Dönüş VARLIK Yayınevi, îstanbul Kanun Tasarısı Parlamentoya sevkedildi Kıbnslı Türkler, Anavatanda görev alabilecek ANKABA (ftunhariyet Bürosu) Kıbnsh TÜrklerin, TUrkis»'ctetd geael ve katma bUtçell dairelerle iktisadl devlet teşekküllerinde ve mahalll idarelere bağlı kuruluşlann geçici hizmetli kadrolannda veya znuksveleyle çalışma ruhsatlannın devaını süresince görevlendirüebüeceklerine ilişkin kanun tasansı, Parlamentoya sevkedilmiştir. MiUet Meclist Dışişleri Komls yonu gündeminde yer alan tasannın gerekçesinde, Kıbns'takl slyasl durumun oradaki Türklerin Kıbns Devletl Anayasasına uygun kuruluşlarda çalışmalannı ÖTüediğt. Türk cemaatine att kurumlardakl iş oianaklannın ise kadrolanu dondurulması nedenlyle yeterli olmadığı tfade edilerek, «Bu durumda i*sis kalan sovdaşlanmıı Kıbra dıştnda tnSİHere, Avustralya ve Kaaada çibi memleketterde t? tmkinlan aramakta ve aileleriyle birlikte buralara göç etmektedlrler» denilmektedir. Bu şekilde Kıbnstan ayrılan Türklerin Ada'ya dönme lhtimallerinin zayınadığı belirtilen geTekçede, kanun tasansırun bu güçlüklere biT çare olarak hazırlandığı tfade edllmektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2'de) tarihi bu hafta açıklanıyor I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Vttf ÎŞ ü« TCDD Genel Müdürlügii arssındlud toplu sözleşme •nlaşmazhğı, diin de bir sonuca bağlanamamış ve Federasyon Başkanı Şerafettin Akora, Türk I ş yetküileriyle göriiştükten sonxa, tarihinin bu hafta içinde saptanacağım açıUamışür. Turkîşte dün Genel Başfcan Seyü Demirsoy ve Genel Sekreter Halil Tunçla bir görüşme yapan Akova, daha sonra yaptığı açıklamada, TCDD Genel Müdürü Ahmet Sarp'ı yanlış bilgı vermekle suçlarnjş, djveren, ger çekleri kamuoyuna yanlı» aksettinnektedlr» demiştir. DYFlŞ'in Yüksek Uriaştırma Kunüu karanm da kabul etmemesi üzerine başlattığı grev hazırlıklan yann tamamlanacak ve TCDD lşyerlerinde çalışan 36 bin Dcmiryolu işçlsl, Istenilen anda greve baslayablle(Arkuo S». 7. Sü. 1 de) ı:• Çalışmalar, yarın sona erecek DDT grevinin şekilde l ' .. .. ru ' | [ g° f birliğine ulasamadığı tek madde, Savcilarla ilgüi» • \ I , 1 Anayasada yapılması düşünülen degişüüikleri görüşen Ptrtiter» arası Komisyoa, çalışmalannm sonuna gelmiştir. Komisyona katılan dört siyasl parti temsUcUeri arasuıda, değişüüikler Uzerind* büyük ölçüde anlaşmaya vanldıgı, ancak •kanun KÖcönde kararname yetklsi», Universiteler ve TÜ.T. özerkUkleri Ue Anayasa Mahkemesine ilişkin bazı maddelerd» tam bir görüş birliği saglanamadığı eğrenümiştir. Bir komisyon Uyesi, bu maddelerdeki degişikliklerden güdülen amacın dört siyasi parti tarafından b«nimsendiğinl, ancak bu değişikliklerin ne şekilde iîade edilmesi hususunda anlaşmaya vanlamadıgım söylemiştir. Partilerarası Komisyonun Üzerinde hiç bir şekilde görüş birliğine ulsçmadığı tek madde İse savcilarla llgill 137 nci maddedir. AHAYİSA METMİ İM1AYA AÇILIYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İmza işi.. Buna ragmen Partllerarası Komisyon çaUşmalanm çarşamba gunune kadar bitireceği ve Re(Arkan Sa. 7. SH. 4'de) Çalınan 4 milyon liranm "Grup sigortası,, var İZMÎR 4 mılyon çaüm sojgunculann yakalanmasıyla ilgiü yeni bir gelisme kaydedUmemıştir. Bu arada Sıkıyönetim tarafmdan gözaltında bulundurulaa Ziraat Bankasuun Denizll Şube Miidüru Ismet Özyürek, soygunu plânlayan banka peraonelinden Kadlr Kaymaz'ın babam Mehmet Naci Kajmaz, Kadlr'in kardeşi Abdullah Kaymaz lle olay günü pikapta bulunan personelden Tekin Asal, Hüteyin Saıca ve şofoı Yalçın Berber'in «orgularj devaro etmektedir. Neclis, güç loplonıyor Japon HavaKuvvetlerı Komutanı al dılıyor Cama günü, Japonya'da meydana gtltn ve 162 kişinin ölümüne yol açan fect nçak kazasından s o . rumln tntularak istila.cden Japon Hava Knvvetleri komutanı GeneraJ Vasuhiro Ueda yere diı çökmuş af diliyor. öte yandan Japon bttkümeti oçak kacasmdan sonr» isflfâ edefl Japonya S a . vnnma Bakanı General Keikecho Masnhara'mn yerine Naomi Nlshimoro'yı atamiftır. General Masuhara bu görevde bulunalı benüz bir ayı doldnnnamıştı. ANKARA Millet MecUsfnin dün bir saat geç başlayabilen toplantısında, «Bofaziçi Üniver. sitesi» hakkındakl kanun tasansırun tümü üzerindeki göriişmeler tamamlanmıştır. Tasan, îstanbul'daki Robert Kolejin üniversite haline getirilmesini öngörmektedir. Görüşmeler sırasında «Bof»ziçi Üniversitesl>nin adının, «Fatih Üniversitesu olması istenmiştir. Millet Meclisi Genel Kurulu dün saat 15'de çoğunluk olmadığı için toplanamayınca, birlejime bir saat ara veritmişür. öte yandan Ziraat Bankası lımir Şubesi yetkilileri, soyulan 4 milyon liranm bankaca grup eigortasına tâbi tutulduğunu »çıklamışlar ve şöyle konuş(DIŞ HABERLER SEBVtSt) muşlardır: «Banka slgort» tçln kendi fono WASHİNGTON Dışişleri Ue prim ayumaktadır. Zararlaı Bakanı William Rogers oylama da bu londan ödenmektedit. Desırasmda Pekin'in üyeliği le» nizliye nakledilen 4 milyon için de rıine oy kullanılacağını, buna aynı Işlem yapılmıştır. Aynca, karşıhk, Milliyetçi Çin'ln Birpara nakUlerlnde lljcili olarak bl. leşmiş Milletler'den çıkanlma. rinci imza sahibi başveznedar Ue sma karşı koyacağını açıkla. en çok müdüı muavim ilgileniı. mıştır. Bu (çibi muameleler her gün olao ve şube müdüriine kadar gitmcRogers, «Dünya realiteleri iki yen muamelelerdir. Çin'in birden Birleşmiş Millet. lerde temsil edilmeaini gertkTürkiye'de Ankara merkezinin Öriyor» demiştir. dışında, teraerküz banka olarak (Arkası Sa. 7, Sü. S'de) <&rkaa Sa. 7, s a . i'de) Ameılka, Kıta Çini'nin lehinde oy kullanacak Grup sigortası Döviz kaçıranlara ağır ceza veri/ecefe HÜKÜMET, DIŞ TİCARET İÇİN YENİ TEDBİRLER ALIYOR ANKARA, (THA) Yüksek fiyatla ithalât, ve düşük fiyatla ihracat yapanlara, döviz ve vergi kaçuanlara ağır cezalar verilecektir. tthalât ve ihracat işlerinde döviz kaçıranlara, 10 bin liradan az olmamak üzere, kaçırdıklan kıymetin Türk parası üe tutarinın beş misli ağır para cezası üe, bir yıldan beş yıla kadar da ağır hapis cezası verilecektir. Bu arada sanayi için getirdikleri ithal malzetnesini piyasaya sattıklan 1leri sürülen 8 firmanın cezalandınlacagı öğrenünuştir. Şikâyetler tki haltadan beri Meclisin ?eterli çoğunlulc olmadan toplandığı yolunda şikâyetler olmaktaydı. Otomatik cihaalarla yapılan yoklatnalarda bazı milletvekülerin, başka üyelere ait sıralardaki düğmelere basarak çoğunluk sağlamaya çalıştıklan ısrarla söylenmekteydi. Meclisin 15'deki ilk açüışında 220 üye tesbit edilmiştir. Aradan sonra, ad okunarak yoklama japümıştır. Yoklama sonucunda Başkan, Bütçe ve Plftn Komisyonunda 5 üyenin, Partüerarası Ko misyonda da 9 üyenin bulundugunu, böylece 226 mmetvcküinin Parlamentoda olduğunu bildirerek çalışmalan sürdüreceğini söylemiştir. Melina Mercouri: "Yunan halkıyla beraberım,, Başbakan Nlbat Erim'in bir rauyo konuşmasında açüdadığı «döviz kaçakçıları Oe amansız mficadele» ağır para ve hapis cezalan uygulanarak gerçekleştirl leşecektir. Bunlara 1567 sayıh kanundaki cezalar uygulanacaktır. Bu konuda hazarlanıp yürürlüğe konan bir tebliğe göre, îstanbul Emniyet Müdürü ola«Kendilerine ait ithalât ve ihraç rak göreve başlayan emeklı GeBir seçimi DP, neral Nihat Arslantürk dün ga işlerinde döviz kaçırmak kasdiy bir seçimi de zetecüerle tamşmıştır. Bir soh le muvazaalı işlcmlerde butunduk lan tcsbit edilenler» ve «resnü bet havası İçinde geçen toplanCHP kazandı makamlara ibraz edilen fatnra EGE KIULARIMIZDA TATIL Vİİ'VN MERU)f. / tıda, Arslantürk sorulan sorula. ve vesikalarda tahrifler yapan» ANKARA Kars Belediye RI. «EYET. YVNAMSTAN'A K\RŞIYIM. B.V ^ rı cevaplandınmş ve şunlan Başkanhğı seçimini DP, Van'ın KIN, \XNAXISTAN; T\M K\RŞIMDA..» DtYOR v söylemiştir, «ön yargım olma veyahut, «düşük veya fazla kıy mette fatura ve vesikalar düzen Erçiş llçesi Belediye Başkanlı0U.. AKTRtSTIN NEŞESİNE KAHS1LIK KOC"\ • dan göreve çok iyl niyetlerle • ğını da CHP adaylan kazan. bl t'NLV REJISOR J. DASSİN, 11VŞLNCELIYDİ « başladım. Amaeun, kanun ve ni. liyerek dışan»a kıymct kaçıran1 mıştır. zam çerçevesı içinde kalmab, lar ve dışarıda kıymet bıraktık HİKMET ÇETİNKAYA (Arkası Sa. 1. Stt. «de) (Aıkası Sa 7 SS 1 de) hizmet etmek ve keyfî davranışlarda bulunmamak üzere gn. reve şeldim. Hiımetin nasıl yfiKÜŞADASI Melina Mercouri, yanına yakrfidüğünü öğrenmem gerek. Sülaştığunızda buzlu içkisini yudumluyordu rerüdüğüm zemini görmem lâzım. önceden kararlaştırdığım bir Jisör eşl Jules Dassin Ue birlikte. Bir anda operasyon düşüncem yoktur. Dftşlar patlayınca neye uğradığua şaşırdj. GözEsasen medenî sevk ve tdareler lerinin içi güldtt, kadehlni havaya kaldu^p sonböyle bir düşünce ve davranışa ra küçülc bir yudum aldı... Ve makyajun taSa, 7, Sfl. 4'de) seledi JuJes Dassin"e bir sigara uzattım. Sanld btr dost gibi, hayır demeden aldı ve yaktı. Melina Mercouri'ye dofru çevirdim sonra pakett Başınl salladı ve, «Hayır lçmiyeceğim» dedi. Birazcık arsızlaşarak, «Ama eşiniz kırmadı, rizin de kıracağınm sanmam» dedim. Eli yerine dudaklannı uzattı pakete ve biı sigara çekti,.. Flâşlar tekrar patlamava başladı... Flâşlardan rahatsız oldu ve amerikan bardan kalktı. Giderken, «Hiç bit şey söylemiyeceğim, yeteri kadar resim çektitıiı» diye konuştu düzgün bir Fransızca ile. Sonra denize yakın masalara doğru yürildü eşiyle beraber... Kt'ŞADASI'NDA, YUNANİSTAN'IN OZLEMİYIE 1 Arkası S». 1. Sü. i'de) TATtL ÎAPAN MELİNA MERCOURİ... Emniyet Müdürü, it On yargım yokf, diyor Ömeroğlu, «Âsayiş Sıkıyönetimden sonra da devam edeceklir» dedi ÎZMtT, (Cevdet TAKtJP bfldt riyor) tçişleri Baksm Hamdl öîneroğîu dün Belediyeda basın mensuplan Ue görüşürken yaptığı konuşmada, memlekette huzurun sağlandığını belirterek, «13 Mart öncesi ortamın yaratılmasuta fırsat veriimiyecektir» denüştir. (Arkası Sa. 7, StL ? d e ) AY YCZEYÎNDE, PAZAR GüNKÜ İNCELEMELERt SIRASINDA. TERE DÜŞEN ASTRONOT SCOTT'A, ARKADASI İRWtN YAR. DIM EDEREK KENDİSÎNÎ YERDEN KALDIRMAYA ÇALIŞI. TOR... (Telefoto: AP CBS Televizyonları) DÜNYA'YA DÖNÜŞ BAŞLADI 1567 Sayıh Kanun AY da ilk mektup damgalandı DIŞ HABERLER SERVİSİ HOUSTON, (L'zay Meıkezi) Ay yuzeyincle 67 saat kaîarai rekor kıran astronot Davît Scott ve James İr^in dün saat TSİ 19.12'de Ay'dan ayrılarak 21.09'da Ay yörüngesüıde dönen komutı aracıyla kenetlenmişlerdir. Ay'da dün de «AyOtosu» ilı gezinülerirü sürdüren astronot lar, ilk kez Ay'ın karanlık yüzür de incelemeler yapmışlardır. B\ araştırmalar sırasında astronot (Arkası 1. Sü. 2 Üt Ay taşları TRT Cenel Müdürü, «Yeni bir ruh» ve «Millî şaur» istiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TRT Genel Müdürlüğüne ata. nan Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanı Tüm general Musa öğün dün görevine başlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2de) Gaıete kâğıdından elbise yapıiıyor. Basın Zafer Yiirüyüşü» düzenleyen 9 genç dün tutuklandı ANKARA, ( a * • THA) A ıcara'dan Malazgirt'e kadar b «Zafer Yüriiyiişü» düzenleyen ' ouma gününden beri gözaltını bulundurulan 9 üniversite öğre cisi. Sıkıyönetirn 3 Numan Mahkeme^ince dün tutuklanm tır. (Arkası Sa. 7, SÜ. 4'd SAYFAYI ÇEVİREBİLÎR MÎYÎM BAYAAAN?...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle