12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ATFA DÖfiT :CUMHLRİYEİ mı, tahrall, tahliye re nakliye işlerinde, orman Içi köyde oturan ber aileden, hiç ounazsa bir kişiye çalışma ımkânı verılecek vönde Tarım Bakanlıçınca gerekji tedbirler alınacak tır » Almdı mı acaba'» «Bölge okullannın k5v ço cuklanna ortaoku] sevivesinde de eğitim venne prosramları hızlanılırılacaktır. Bu ilk öğretira kapasitesinde indirme yapılmadan sağlanacaktır.» • tndırmeden vaz çeçtık, hızland:rıldı mı acaba'. Bu kadar yeter sanınz Ama dıveceksınız kı. «canım siz köy lerde aşk konusunu, şöyle tat lı, tatlı anlatıp dururken. ne dı ye ginyorsunuz boyie konulara?> Bu soruyu aslmda ben kendi, kendime sordum. tkincı Beş Yıllık Kalkır.ma Plânmın 1968 1972 yıllarını kapsavan bolumunde bır ımza bızi bunları yazır.aj a zorladı Hıç aklımız da olnıayan bir seyi aklımızdan geçirdi .. Bu ımza. siyasî tanhımıze <Coban Sülu> adıyla geçecek fMileyman Demırel'dı . Kendısı koyden çıkmıştı, katıksız bır koylu çocuguydu. Ankara'da ga zeteci arkadaşlara koy ekmeğı, soğan ıkram ederdı bır zamanlar .. 3 Ajftıstos 1971 ANfr fJOĞÜ zaman tartışırtz kırdan şehire göçü. Ftaporlar hazırlanz, k>»nferanslar vcririz, radyada açık oturumlar düzenleriz, gizli işsizlife, gizsiz i ş sizlik deriz. Gazeteleri mize yılda bir flri kez manşetlere giren ha berler yazanz; fcimi zaman övünür, kimi zaman lazaru... H II K.... köyünden Emln Yücel ırdır, yıjjıt mi, yıgıt bır oğiaa. puzun boyu, çelik gıbı kuvvetli lekleri, çoğumuza ders verecek, ;ut verecek kafası... Gulü anlat aya gerek yok . Yok oldugu <n de o'nu dınleyelfim azıcık.. «Ben tstanbul'da, Ankara'da ve mir'de amelelik yaptım ınşalarda. Suadryede harç taşım. Çankaya'da tas lorriım, ordon'da çakıl boşalttjm aylar.. Şimdi kesim jnevsiminde oranda çalışınm. Eılfyim, dört »cukluyum. Toprağun vok, dıkiağacım jvk, sinn anhryacaçv z hiç bir şevim vok. Karrmm ıbası vermedi kaşık cKismannn ılsın olduÇum için. 1ten de bu ızden döştiun gurbetr. Tdlarca an» ocağından, baba, ocağından ırak kaldnn. Sonunda beş on kuruş biriktirip döndam köye ve aldun sevdiceğimi. Şimdi mırtraynm desem yalan, mutonzum desenı yine yalan. îste feçrnip pdiyoruz. Şo hayat dediğin nalla. da feçer, knnı ekınekle de s©. çer » Emin'l» kısacık «ykösöae M« bir basba ovku daha ekleyeltm ve devam edelira E Ç. Izmır'ın bır kbyüdür. Bu koyün topraksız tasanian varfür. Evlen vardır, çocuidan. gelmlık kızlan. Ve bır kız vardır G. Ç adında. Tum köyun güzelı, alımlı, çahmh, ak gerdanlı, uzun saçlı, yosım yeçıli gozlıl.. Bu geceyarısı bohçanı hazırla ıı Mektuplar EVDÎCEGf aynı köyden, adı K. B. Koy yennden uzakta sık.. sık buluşurlar. Evlenmeyi bır ke> kafal&nna koymuşl&rtür. Kızın yazdığı mek tuplar da saf ve temizdır. Mektuplannın bınnde şoyle seslenır K. B "ye: S na öyle gelmıyor. Inan hep senın 5'anınds olmak istıyorum. Ama babamdan çok sorkuyoruaı. Sevgllnn K .. senl çok sevıyorum. Geceleri hep rüyama gınyorsun, gunduzlen yanımda gıbısin, Inan seni Uzmek ıstemiyorum. Istemiyerek aşkımıza değıl, mektubum» son venrken selâmlanmj sunar, ellennden sıkarım . » KarşılıkJı mektuplar gelir, gı der. Günlerden bır gün kızı kaçırmayı kafasına koyar. Çünkü, baba kız:ru vermek ıstemez. Ada mın bırkaç donum topraği vardır. Dığer köylulere gore halı vaktl iyıdir. K. B.'nin kendı top rağmda çalışmEyacağtnı oğrenrnıştir. > k , sık, «ben bn oflana defil kız, it hîlem verraem» dP". K. run bu sozler kulagına pder . K arkadaşlarına açar durumu. üzun, uzun düşünur, taşınır ve llk fıkrinin doğruluğuna inanır. O zaman gıdıp danısm?k gerek G'ye Bu işı uzatmaya gerek yok .. YARIN: Çul yok... Çaput yok.. «vermezler Kezbanı» Ka/.dağında >aşa>an Turkmen'lerden bir (tcnç kadın. Bindallısıın ve başlığının guzellifi Rercektpn goz kamaştmcı. Ama gunun mndaMna uymak ıçin eline bir dc şrhirli çantası almıs. (Fotoğraf: Dhan AKUA) Buban vermiyo"• * «Istetmedın tstet bıyo» « l ç dönüm toprağı va babanın. kendini afa tnı sam>o ne?» «Ne bılem ben». «Kaçırsam ıcni» «Olmaz» «Karırcam dıvom Rıı (ş başkacana olmaz.. Ele füne irpzil olamam seni istetip. Vermex bana buban, vermez, anlıvon mu?« «Anlıyom» «Bu fece y a n n .. Bohçanı b«urla . » «Ama» «Aması filin yok » «Korkarım» «Sevmiyon mu voksa beni. Talan mıydı vazdıkların. ha yalan mıvdı?» «Kım demıs onu» «Ovle ise eret de, ne ojalanıyon"» «Evet» Ve kaçar G ile K Koy verınden oynar ve ıkı âşığı jandarmalar aramaya kovulur. Elbet vakalanır sonunda ıkısf de Sımdı K mahpushanede vatıvor. G ıse evde Yaşı 16. babasının sorumluluiîu altında Baba. «K.B ve vermem» dıye hâlâ dıretıyor Araya gırenlere, aynı sozlen tekrarlıvor Kız ıse hâlS sevıyor K yı Ama baba baskısı «kız kaçırma» nın altında yatan sosyal ve ekonomık gerçekler K . yi mahpushanede çürütmeye tutsak kılıyor Bövlo olavlar kov yertnde sık sık mevdana geldığl gıbı. hemen hemen tumü «acı son» la dügumleniyor. K kovunden Emin Yücel^. «abey» dıvor «kdvlü insanca ^ o şarsa. politikacılar söz verdiklerini yerine retirirlerse böyie olmaz bu». Sonra hemen eklıyor: «Senı çok sevıyorum. Anu sa II II »eni». fffflf ' Z BUBAN renniyo bana konuveresim:AYHANBAŞOĞLU | I GÜNAHKÂR KRALİÇE fejpeid »J cpAPtu tOU t Muazzez Tahsin BERKAND 69 Kolundan sıynlarak kanapeve oturdum. Şurada burada çiftler birbirine sokulrauşlar, fısılda«ı>orlardı Bırdenbıre Doçan hiç bekletnedigim bır sual sordu. Kimbilır ne kadar zamanrlır bunu sormak istiyordu bana: Onu hâlâ unutnMtdın mı Selı? Başımdan geçmis nlan ola^lari bıldığini şımdı>r kadar bellı etmemıştı. O kadar kı. cok defa bundan haberi olmadıjına bcnı inandırmak ıstı^or sanı>orriuın. Hıçbır baslangıç yapmadan doğnıdan do£nıya \e çok eğlenceli geçen saatlerden sonra hu soru ile karsılaşmak benı övle şaşırtmıştı ki cevap veremeden vuziine bakakaldım. Onu hâlâ unutmadm mı Seli? Sövle.. ne olur ^o\le... Sırtımdan a«afı sofuk bir su akitılmıs trihi ürperdım ve farip bir tepki ile irkildim. Hırçın, sert bir taiırla: C kimdir? dedim. Kimdçn bahsediyortun? Bu çikışımı hiç beklemlyordu. BelH de •na: H^.OnnUnadıtn, onu halt •eriyonm. Cevmİınî' v«rmi« elsavdum bo dcrace n»r•ılmazdı. Ay ışıgında vurunün bembeyaz oldufunu gnrdüm. Dndağını ısın>or, bana fena bir şev söMememek için buyük bir irade kuvveti sarfediyordu. Bir iki saniye sessiz kaldık. Etrafımızı leıredivordnk, kendimizl onutmuştuk sanki... Sonra elimi tuttu. tatlı, rumuşak sesiyle: Seni üzraek istememiştim. dedi. Bana bir şev sövleme, ben bildiklerimi de bilmemiş olayım. onlan unutayun. Fakat sen benden kaç. ma. beni kendine en rakın bir insan bil.' Sevgili Dofjn'ı böyle ISzumsuz yere kırdıfımr hemen pisman oldum Sen henim bıricik dostumsun. Senden kaçmak kendimden kaçmak demek ohır. Eliml dudaklanna ^ötürdıi. Parmaklarıma ateş diıştıi sandım. Seni sevivorum Sell. Bu sözlen de beklenmordum. GÖ7İeriml kapadım. hevecanımı çızlemek istedım bu f&ceden kaçmak istedım. O bu defa yalvaran, dılenen bir tanrla trkrar sordu: Söyle. onu hâlâ onııtmadın mı? Ona benimkinden baska hir se» cevap verdi: Ondan nefret edivorum. Terimden kalktım. rürüdük Kapımıza geldiğimiz zaman. avnlmadan evvel bana: Keşkl, dedi. Eeski benden de böyle nef. ret e t s o d i n Seli! Bası önundr vnrödfl. fitH. Şimdi odamdavim. Her zamankl Ifibt reçen saatleri venıden yasamağa çalısıvomm ama vazdıklarımı, dnşündüklerimJ hiç, ama hiç beğenmiyorum. Bu defter artık benim arkadaşim. dostum rirğıl. Ona da tam duvgularımı veremıyorum. Başımm icındekı fıkırler ve dusünceler bırbırleriyle kavga halinde... Bovle olunca da sahifelrri doldurmak ıçın vazı yazmajta hıç luzum yok DeMerimt kapatıvorum. Allahaısmarl<ıriık henım çocukluk arkada^im. Yollarımu ayrıldı artık. *** Hatıra defteriml oku.vup bitirdıîım zaman Kecevarısını jeçmıştl Lâmbamı töndurup ^atv ğ\ma uzandım Biitun hayatımı yenıden vasimısım (ribı bafimda ve hütun varlığımda hu • vuk bir ağirhk ve vorgunluk duymakta ıdım. Bu eski günlere dönüs sebebır.l. vann eclccek olan Haluk'u, daha do^rnsu Haluk'un varıo teleceüni dfisünecek kuvvetim bile kalmamıştı. ' GöztenMi kapadıro U^u«ak IMiw«d0m. Mşünmemrk, duymamair « f m m a t . f &at bütün ömrümü bir »ahnede rfbı" sevrettltten sonra varıda bırakmak. kopmus bir rılim halinde bir köseye atmak mumkün mü? Defterirai masamın çekme«ıne gnmdükten sonraki havat «eridi sımdi tekrardan eözumun onüne teriliyor, olavlar veniden canlanıvor ve ben veniden o zamana dbnüvorum, o zamanı Taşıvorum. Ne kadar kanşık ve huzursuz tünlerdi onlar! Dofan Roma'dan ayrıldıkton sonra bir kaç haHa kadar garıp bir yalnızlık \e kuskunluk devresi gecinnistim ama bir tarartan imtıhanlar. 6te vandan Istanhu! a gitme gunlerinın >aklasmış olması bu bosluğu kısmen olsun doldurmustu. Ilkin Istanbul'a valnız jıtmem kararla<itırılmıstı. Sonradan Ar.relâ dayanamamıs, opni valnız bırakmıvaca^im sovlemıistı Bu, onun için cıdden büvük bır fedakârlık olmuştu Cunkıi o «ırada Alberto'nnn sıhhatı pok ıvı ricjriltlı. Çok voruluvordu Hele benim raharmama davanamıvarak vaptırmaia başladıçı çocuk ba> kımevi onu çok ajravtımor nefe« alacah **kit bırakmıvordu ravallıva.. Bunu hildığım ıçın İütanbul'a valnız rıtmekte ı^rar etmis bosuna valvarıp '•akarmıştım ama aon sozu yine Alberto sövlemîsti: ı (Arkaa var) Cıbıla gız gitmez I I H cina>etlerin tiımü yok•• •• sulluktan ilori gelir Fa ff I f IZ ÎTZtN " D E N tşlen™ I TİFFANY JONES kirır» eızı ÇÜZPISP ağvua çirter, cıbıl adama fitmcz. Gitsf bile bir.de bır Hele ağanın oelu edz ko^dıı^sa finn gonîünde sezen cıhıl. domuz kur«unuııa hedef nlur. KÖT verde elini kolumı salla^a sallava dolasir. Çok şukiır hizim buralarda aea filân yok ta. rahat prii^O7 \allaha su tnprak reformu oıksııı bizim de iki karıi tnprağımız olsun. Uc^fimize diyecek vok Bızden eıtti cocuklanmi7 karı alacam dne düsmesinler çürbete Hl kapılannda süriinme«îinlfr Tek isteçim ho benim Kendım cektiçim ıcin bilivontm Kbv Terinde aş kavnamayaz oldu. Eskisinden daha beter oldnk » Toprak ve insan MtN VCCEI, bövle sovlere dursun îkinc) Beş Yılhk Kalkınma Plânmın fl°fiH 19721 vıllannı kapsavan bolumunde ver alan «koy ve kovlü sorunu» na Mr göz atalım. tki vıl önce vani 1969 yılında almması gereken tedbirleri sereilevelim«Toprak insan Uişlâlerinin düzenlenmesi calısmalanna, 1968 yıb proçramında belirtilen esaslara uvgun olarak derara edilecektir Bu amaçla hazırlanmi* proıelerin ııvfulanma şartlan saçlanacaktır?«Sa$!andı mı acaba'» «Hızlandınlacak ormancTİık ve orman kövlerin) kalkındırma çahsmaîarının eerekli kjldığı okul icı eeitinı ve halk eçitimı orosramlan konusunda alınacak tedbirleri ortava kovmak Ö7ere Tarım Bakanlıjh hir araştırma vaparak sonuçlan Temmn? 1969 sonunda Devlet Piânlama Teşkilâtına verecek E 39 Bundan faycfalanan Moreau, bu defa luratının tam ortasına dız kapagı ile vurdu Jabeke'nın şaşkmlığından ve sarsıntıya uğramasmı da fırsat bılerek sağh «ollu ıkı yumruk ındirmekten de geri kalmadı. Jabeke, kapımn açılması »ırasında ılk yuraruğu gereği gıbi mdıremedığı lçm kendı ken dıne fena kızıyordu Iş sarpa sarmağa baslamıstı Bu durum» da kavga siirüp gıdecek taraflardan bıri bıtkin düşmeden once de Imkânı yok bltmeyecpktı Aksl gibı Moreau da ga^et dayanıklı gdrünuyordu. Şimdi tek kelıme söylemeksİ7in «eslennı de çıkarmaksızın birbirlerini kıyasıya yumruklamakla meşguldder Sadece, azgın bırer canavar glbl gürııltiı ile nefes alıp verdıkler duvuluyorrfu Jabeke. iki sıddetli yumruğun daha suratında patladığını hıs'sedınce var güeünü ;ağında top'avarak saldırdı. Musta, berikınin sağ böğrüne isabet etmış ve büvük bir ihtimalle kaburgalanndan birkaçını kırmıştı Moreau lnlemek zorunda kaldı.. Fır«at bu fırsattı Jabeke hemen davrandı. Son ve kesm rfarbeyi indirebılirdi artık F a . kat vanılıyordu Beriki. karsısındaklnin vumruffunda mu«ta bulunduSunu anlamis ken. dini çabucak tooarlamı>;ti Müdafaava eeçer. tedbirli olmavı tercıh ederse. musta sebeb'vle maŞlöbıvpti pesınen kabul etmis savab'Iirdi kendini Bu yuzden her «evi göze alarak çılgıncapma «aldırıva geçmesi çarttı. DüsündüJSü gıbl vaptı v» kudurmuscasına «alfırdı Kan ter içindevrii Tepeden tırna9a hırı ve kin kesılmlşti Böy Türkçesl: Şehba! AYGEN lece basladı sılle tokat. vumruk ve tekme yagdırmağa Agzı köpurüvor, dudaklarınm ke. narından kanla karışık salyalar sızıyordu. Böylesıne bir tudurganlık karsısında kalacağını bihevdı Jakebe her halde muştayla vet'nmez vanına bır de makinalı tabanca shrdı muhakkak, Moreau'yu dize getırmek. aklını da başına toplamasını sağlamak ıçı okkalı bır sağ ındırmekten baska çıkar vol olmadıSını kendi kendine tekrarlayıp duruyor, vazivetıni heo buna göre ayarlamağa çalışıyor, berikinin ufak bir açık vermesıni kolluvordu Moreau tekrardan hücuma geçmısti Gafıl avlanan Jabeke sırtüstu vatağa düstü Moreau bır hamle daha vauarak üstüne atladı Affedilmez bır hatavdı bu Durumu kavravan Jabeke avaklannı gerıve çpkmıs, karsısındakınin mıd'esıne gerekll darbeyi tam vaktınde indirmısti Moreau, gertve dogru ddet» ba alanaraktan kompartımanın 6bür ucuna kadar uçtu kafasını bölmeve çarparak du$tu ve hareketsiz kaldı Bunun bir çesıt ıçfpn pazarlık ya da turak olabilpcejını dusünen Jabeke her tiîrlfl ıh. Tİyat tedbirini alaraktan kalktı. vataktan Indi ötekıne vak. laştı Moreau'nun vuvaıından fırlamn gözlerle kendısın» baktıjinı eonınre ^avretl't ıcıncfe ka'acaktı Vaptıîı mak. vaıa ve kıvafet deSı^'Tne ra* men kım oldusuru anlamı? mıvdı vok«a? Fakat Moreau tiımdik bakıvor cozlerinl hıç kırpmp'orriu Ganp bır hakştı bu Cam £.bı pa^la^an gozler, bır nokta ü^ennde sabit kalmıstı daha Ç bakti kulak kabarttı Bovlefine korkıınç bır kavjadan «on ra onun da kendısı gıbt «nlufe soluîa olma«ı dprın nefe»'pr nlıp vrrrre«i «prpkme/ m]*.dı^. Ama havır ^Torpau r."'p*e ben zer bir «PVTPT alm'vnrHu tir.» cAraştırma vapıldı mı Devlet Plânîama Teşkilâtına venldı mi acaba? Venldıvse ne gib! tedbırler almdı' Havdı bır 7 bılene soralım » «Ornıan ici kövlerde vaşavan vatandaslarımızın eeçiro imkân larını arttırmak üzere ormanların ıîlâh. isletme. aeaçlandırma faalivetlerivle. yol yapıD O K I OR Dız cökprpk plını vcntc vatan'n kalbtne da"adı ÇarDintının 7erre«] hılp voktu Cun kü Morrau olmuçtıi Mldp^me veriı51 >ıriHpf) rtarb» «onuctı arkava dnÇru vaptı5ı uçu? «ıra'inda kafa'ir.t brilmemp « ı v i ko«p«np çarptı?) tçın bp"ij nstlsm^ti! Orta ha!H ve ha<!« t>!r bahar.'n evınrte cuc «art'arla buvııriukten «onrs vur?unriıluk ve kafaknlıV « t « t » r ' « »hne hol par? pectı?rf b1^ «irarta vataVlı hir vaıonun lo« knmpartıms.. nında can rerprpif kaHaı talıtı» siz bır aıfamdı deTick t 2 ı ' DLivaHa «evdiji avriıSt tek varlık.. Vah za«'a"' ıns«ıîı. (Araaa n t j cı. Yo! Bekcisi ve Bekci alınacaklır TGDD I. İşlefme Müdürlüğiinden Askerliîınt vapmı? *0 vsşıni efçnieni? olmak kavdiyle Yol ^pkci't ıçtn Ortp San'at Okulu. dıgerlert lçln Orta Okul m«• ınlanndan ımtihanl» PİPman alınacaktır («teklıİBrın <n rpr 1 ^ş^ı<^tn« 1371 eünfl *aat I3> kadar I H ,rip rntnŞraf rııfu« ctİ7dani euret) ve d'.ploma asıl veya «uret'erı I!P Ha' darppta'dakı t;!etmemU Mıidürlugüne müracaatl*. n d'ivurulur N'OT: Bekcilık 1cm Orts Okul mezunu k»fl gelmedıîi takrfırde tlk Okul me?>ınu iltnaoktır (Baaın: 18875) 6349 İstanbul Gümrükleri Başmüdürlâğü Saiınalma Komisyonu Başkanlığından: Gömruk Muhafaz» Teşkilfltına ait deniz motorlannm 4. 71 tip Genera) marka makınelerl ıçın 17 fealem vedek parca acık efcsıltme suretıvle satınalınacaktır Muhammen bedelı 14950 TL. olup gecicı temınatı 1121 lira 25 kuruştur thalesl 10/8/1971 Salı gunO saat 15 de Karaköy ÇınUinhtım Han 2. fcattakı Komisvonda ramlaealttır. Şartnamesi Komisyonda RÖrOlebUir. (Baau.: U3TI) 6MI Tarık Z. Kırbakan L Den saç va ZUhrcrl HastaîılOan MUtehassiffl tstiklâl Cad (>armakkapı No: 66 TEL.: « İt 73 Ol» T A • t • t Orhan TÜZÜN •••t: IİJ* t«K T» *nne«it Ya h»«t» n s n . n n e
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle