18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Ağustos 1971 CUMHURÎYET: SATFA ÜÇ DIŞ HAB ERLER Hartum'daki Sovyet Müsteşarı ile Bulgar Böyükelçisi istenmeyen adam ilân edildi • HARTUM, (Ajanslar . Radyolar) Sudan'daki Sovyet Müsteşan Mihail Orlov ve Bulgar Buyukelçisi Stoyam Zaimov istenmeyen adam ilân edilmişlerdir. Kendilerine «ınır dışına çıkmak içtn 48 raat mühlet verilmiştir. Sudan Dışlşleri Müsteşan Fahir El Din yaptığı açıklamada Orlov ve Zaimov'a karann pazar gecesi teblig edildiğini bildirmiştir. Hareket Bulgarlstan ve Sovyetler Brrliğind'eki Sudan elçilerinin geri çağnlmalanndan sonra yapılmıştır. Kırk sekiz saat önce de Sudaa Sovyetler Birliğin* bir nota vererek yapılan karşı darbenin yerilmeBİnden vazgeçilmedni istemiştir. Bir filtimatom mahiyetinde olan bu Sudan notasından sonra Sudan'da görevli bulunan 1800 Sovyet müşavirinin ülkeden aynlmasımn gün meselesi olduğu belirtilmektedir. Sovyetler Numeyri'nin emrettiği duruşmaları «Kanlı terör» olarak va. sıflandırmış ve idamlarla hiç bir suçu olmayan sahıslann or. tadan kaldınldığım iddia etmişlerdır. Sudan, açılan suçlama kampan yasının durdurulması lçln Moskovaya 48 saatllk mühlet verirken, Hartumdaki Sovyet Büyükclçisi Anatoli Nikolayev'ln de geri ahnmasını talep etmlştlr. Nikolayev'ln, komünist eğilimli darbecilerin iki hatta kadar önce, 72 saat müddetle iktidara geçmeleri sırasında kendileriyle temas kurduğu söylenmektedlr. öte yandan iyi haber alan kay naklar Sovyetler Birliği ve Bulgaristan ile siyasl ilişkilerin azal tılması ile başlayan Surfan Sovvet Rusya gerginHginin artacağı kanısmda olduklannı açıklamışlardır. Ancak dıplomatik çevreler iliş kilerin tam mânasiyle kopmatnası için iki tarafında gayret sarfetmekte olduğuna işaret etmektedîrler. Bunun sebebinin de Sudan'ın mall ve teknik ba. kımdan Sovyet Rusya'ya güvenmesi olduğu soylenmektedır. Sadan, Sofya ve Moskova elçilerini geıi çevirdi D. Hindistanda son yılların en büyük sel felâketi oldu TENÎ DELHÎ, (THA • »Ji) Doğu Bihar eyaletinin şiddetli yağmurlardftn sonra son yıllann en korkunç sel baskımna ugradığı, 6 bin köy ve 10 milyon tdşinin tehlikede oldugu bildirilmektedir. Eyalet idarecilert merkerf hükümetten âcil yardım için ilk olarak 16 milyon dolar istemişlerdir. Muson yağmurlannı takip eden geller simdıki halde bes eyaleü tehdit etmektedlr. Göllere dökülen arsenik Almanya'da panik yarattı J | Halk, tatil yerlerini hızla terkediyor. DÜSSELDORF, (aju) Kuzey Ren.Vestefalya îçişleri Ba. kanlıgı, Ruhr sanayi bölgesinde, birçok ırmak ve gölün arsenik ile zehirlenmiş olabileceğini «cıklayarak halka bu gibi yerlerden uzak durmaya ;ağırmıştır. îhtar Uzerine, Pazar günü Köln yakınlanndakl bir göl kı* yısına tatil yapmaya giden 3.000 Almaa ve yabancı, panik İçinde bölgeyi tahliye etmiştir. îçişleri Bakanlığı, bazı fabrtkaların, son üç haftadan beri, İçinde arsenik bulunan «sınai döküntüleri» açık lâğım kuyularına bosaltmakta olduklannı bildirmistir. Emniyet MUdürlUğUnün bir sözcüsü de, bu «döküntülerin» BURGOS, (tspanya) (a»a) kullamlmayan bir maden kuyuBeşi erkek ve beşi de kadın suna gömülmesi için vakl taleolan on Bask milliyetcisi daha, bin reddedilmesi üzerine bu yo«tedhişçilik, ayaklanmaya teşebbüs ve silâh ve patlayıcı mad la bas vuran fabrikalar hakkında soruşturma açıldığını belirtdeler bulundunnak» suçlanndan miştir. Pazar günü Burgosta, bir askerî mahkeme tarafından ağır haDevriye arabaları ve helikoppis cezalanna mahkum edUmiş ter içinde dolaşan polis ekiplelerdir. rl, bütün hafta boyunca, halkı, Mahkeme erkeklerde beşinl 15 arsenik Ue zehirlendlgi tahmin yıl, 1 gün, altınasını 21 yıl 2 gün edilen ırmak ve göllerden uzak ve kadınlan da altısar ay oirer durmaya çağırmışlardır. gün ağır hapis cezalanna çarptır Aachen yakınlanndakl Stollmıştır. Ancak kadınlardan birinin berg çinko tesislerindeo 3360 cezası, bazı sebeplerden dolayı ton kireç döküntüsünün son ra1 yüa çıkarılmıstır. manlarda bu açık lâğım kuyulanna boşalbldığı tespit edilmisUx. BİR ULKEDEN IZLENIMLER Lumumba'dan Mobutu'ya.. Hıfzı TOPUZ Kongo, bentaı sekia yıl önce bıraktığım Kongo değil artüt Tanıyamadım Kongo'yu, yadırgadım. Sekiz yıl önce Kongo bir savaştan daha yeni çücmıştı, ikinci İ savas" daha başlamamıştı. Ç Lumumba daha yeni öldürülmüştü. Şimdiki Kinshasa, o zamankl Leopoldville'de sokaklara daha Luroumba'nın adı verilmemiş, paralara daha resmi basılmamıştı. Lumumba'ya yapılan ağıtlar, şarkılar toplattırUmıştı o zamanlar. Ama Lumumba'mn havası, etkisi, devrimci görüşleri, düşüncesl vardı her yerde. Dost olduğunuz Kongolular size korka korka Lumumba"yı anlatırlardı. Suçtu Lumumba'yı övmek. Kendi bz kardeşi, babası bile bana Lumumba'dan çekine çekine söz etmişlerdl. Ama ormanların kenanndakl ilkel köylerde yaşıyanlann, başkentin çevresindeki yoksul mahallelerde barmanlann, bütün gençlerin, aydınlann, sömürgeciliğe karşı savaş vermiş olan milliyetçilerin kalbindeydt Lumumba. Kongolulara direnme gücünü o aşüamıstı. Sömürgeciliğe karşı konabileceğini o göstermişti. Gerçek devrimlerin alt yapılara dayandığını o anlatmıştı. 1962 lerde böyle bir Lumumba'nın yatanlannı, onun izinde yilrüyenleri tanımıştun. Ne kadar sevmiştün o kişilerL «Bir gün bu gençler Kongo'ya yeni yönler verecekler» diyordum. Oysa şündı bambaşka bir Kongo çıktı karşıma. Lumumba bir tabu değil artık; her yerde adı var Lumumba'nın. Sanki Katanga hava alanında elleri kelepçeli, yerlerde sUrüklenen Lumumba bu Lumumba değil. Lumumba bir sembol olmuş artık. Ama tüm düşüncelerinden annmış bir sembol. Lumumba'nın adı var şimdi, resmi var ama kendi yok, düşünceleri yok. Lomumba yalnı* bir kalıp, bir bayrak. Hem de kendisine tam aykm yolda gidenlerin bayrağı. «Lumumba'yı mı istiyorsunuz, demişler. Alın Lumumba'yı.» Eski ülkücü Lumumbacılann şlmdi sıra sıra arabalan var, villâlan var, özel kalem müdürleri var, kapılannda «ivil polisleri var. Yeni bürokrasinin çarklan arasında onlar da kendi yerlerini almışlar. Biçimden öteye gitmiyen bir Lumumba taklidçiliği yayıünış bütün Kongo'ya. Lumumba'nın şimdi kemiklerl sızlıyordur mezannda. Mezan da yok ya Lumumba'mn. Cesedi ne oldu, halâ büen yok... Kinshasa şimdi bir milyonluk bir kent olmuş. Kongo ırm*ğının kıyılannda gelişen bitkiler gibi koca koca yapılar sivritanşj dört bir yandan. Lüks oteller, restoranlar, is hanlan var şimdi Kinshasa'da. Küçük bir azmlığm gittikçe kitlelerden uzaklaşan bir yaşantı düzeni var. Ve Lumumba şimdi bu kişilerin elinde Mr bayrak. Ama Kongo yine eski Kongo. Devrim Konseyi Başkanı Nimeyri ülkedeki tüm sendikaları kapattı Başpiskopos Makarios S8 Temmnz'da giıli bir gBrflsme yaptığı BJVI. özel temsilcisi Bay Ozorio Taffal ve Kıbru B. M. Göcü Komutanı General Prem Taant ile blrlikte.. TAHRAN, (THA) îran Kı. nlay örgütü Kızıl Aslan ve Güneş'in dün açıkladığına göre, Batı îran'daki Songhor şehrinde oluçan su baskınları son 24 saat içinde 13 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Örgüt üç kişinin dte halen kayıp olduğunu bildirmiştir. Gazeteler ise, Cuma gününden beri su baskınları sonucunda ölenlerin sayısmın 50'ye yükseldiğini, Hemedan Tuyserkan, Nihavend ve Malayer'i etkisi al tına alan su baskınlarının çift. liklerde çok sayıda kocabas hay vanı türüklediğini bildirmiştir. İranda su baskınında 13 kişi öldu 10 Bask Milliyetcisi daha ağır bapse mahkum oldu Ultimatom Dayan: "Yeni bir savaş çıkarsa yine biz kazanırız» | Sisco'nun yeni bir barış teklifi getirdiği söyleniyor. KCDtîS (a.a.) önceki gece televizyonda konuşan tsraü Savunma Bakanı Moshe Dayan, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın Mısınn 1971 den öteye beklemeye tahammülü olmadığını söylediğini hatırlatmış ve siyasi bakımdan ilerleme sağlanamadığı takdirde, askeri yöne dönmenin beklenebileceğini söylemiştir. Moshe Dayan şöyle demlştlr. «Kanımca yeni bir savaş patlak verirse bunda yine biz kazanacağız. Eğer savaş yakın tarihte patlak verirse Sovyetlerin katılması ihtimali fazla olacaktır. özellikle Araplar yenilgiye uğradıklan zaman.» öte yandan Israilin en büyük tirajlı gazetesi Maariv, Amerıka Dışışleri Bakan Yardımcısı Jo6eph Sisco'nun, îsraile yeni bir banş teklifi getirmiş olduğunu iddia etmektedir. Sisco ile yapılan llk görüşmelerden sonra toplantüara iki gün eralık verilmiş ve Sisco bu iki gün içerisinde yalnız golf oynamıştır. Sisco'nun ziyareti o kadar büyük bir gizlilik içerisinde tutulmaktadır ki kiminle golf oynadığı bile açıklanmamıştır. Maariv gazetesine göre, Mısır Süveyş kanal bölgesinde kısml bir banş sağlandığı takdirde, ülkesinde bulunan Sovvet asker] uzmanlardan 4.000 inl geri göndermeyi teklif etmiştir. Zehirlenmiş Kuzey RenVestefalya Içişleıi Bakanhğı, birkaç pınarın ve Juelich yakmlanndaki bir gölün «zehirlenmiş» olduğunun anlasıldığını blldinnistir. Fuehlinger gölü kıyısmda tatil yapan Almanlar, içinde V» 10 nispetinde arsenik bulunan sinai döküntünün göle dökühnüs olduğunun anlaşüması uzerine, elbiselerini dahi giymeye fırsat bulamadan mayolan İçinde evleılne dönmüs lerdir. Polis, Pazar gecesine kadar, 2770 ton doküntünün menşeini tespit etmiştir. ancak 600 ton kadar zehirli maddenin nereye dokulmüş olabileceği henüz meç huldür. îçişleri Bakanlığı, tehlike g«çinceye kadar halkın su ihtiyact nı karşılayabümek için yüzlerce ton su taşıyan tankerlerini harokete geçirmiştir. Gençlerin suçu! Açın radyoyu, dinleyin haberlerL Katolik Lovanium Oniversitesl kapatıldı geçen gün. Çünkü gençle* iki yıl önce öldUrülen arkadaşlannın yasını tutmak lstemişler. Ve demişler ki «üç hafta önce Devlet Başkanının anası öldü, Kongo'da üç gün yas ilâa edildi. iki yıl önce bizim arkadaşlanmıa öldu. Biz de onlann y«v sını tutacağız.» Gençler bir tabut yapmışlar. Gömmüşler bu tabutu üniversltenin bahçesine, bayrağın altma... îşte kıyamet koptu bu yüzden Kongo'd*. KapaUldı Katolik Lovanium Üniversitesl. Bütün gençler de askere almdı. Radyo, günlerden beri dinamitliyor Belçika basınını. Çünkü onlar k»?tartmışlar gençlerl. Papazlar da kundak koymuslar. Gençleri esM sömürgeciler mi kışkırtmış, komünistler mi, papazlar mı, pek belli değil. Bir çok komşu devletin de bunda parmagı var. Kahrolsıın bütün düşmanlar... K&hrolsun emperyallzm... Kahrolsun General Mobutu'ya karşı koyanlar... Yaşasın devrimd Kongo... Kim devrimci, kim gerici, kim emperyalizmden yana, artık bunu anlamaya imkan yok Kongo'da. Gençleri her halde bir »hlrleyen olmuş. Şündi bütün üniversite gençleri kışlalarda özel ıir eğitün görecek. Ama üniversite sıfırdan" başlıyacakmış, onun önemi var, rejime be«n •« disrpltafl W gençîfc yetlsecek «^ T lık Kongo'da. Gerginlik artacak Sisco Arap Birliği Konseyi Eylül'de Kahire'de toplanacak KAHtRE, (THA) Ortadoğu Haberler AJansı, 14 ülkelik Arap Birliği Konseyinln 11 Eylul'de Kahire'de toplanacağını bildirmiştır. Konsey toplantısı Dışişleri Bakanlar düzeyinde olacaktır. Ajans, konseyin son Ortadoğu gelişmelerini görUseceğinl ve bundan sonra toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kuruhı için ortak Arap stratejisinin ana hatlannı tesbit edeceğîni bil dirmektedır C l l Londra Hayvanat Bahçesinin fili Toto, gfizel • •*• Anna Peterson*u görünc* kendini tutamanug hortumu ile genç kıza sanlrvermi* Sihanuk: «Nixon'un ziyareti Çin'in Asya polifikasını değiştirmiyecek ^ TOKTO, (»•) Kamboç'un devrik Devlet Başkanı Prens Norodom Sihanuk'a göre, 1972 Mayıs'ından önce Pekin'i ziyaret edeceğini açıklamış olan Başkan Nison ile Başbakan Çu En Lai Zirve Konferansında sadece iki ülke arasındakl anlastnazlıklan görüşeceklerdir. Yeni Çin Haber Ajansına gore, Sihanuk Kuzey Kore'yi ziyareti sırasmda Kamboç halkına hitaben yayınladığı mesajda, «Çn En Lay, Çin Amerikan görüsmesinin Vietnam, Kamboç ve Laos'daki savaşlara bir çö. süm çetirilmesi konnsnnda Çin politikasında de^isiklige yol açmayacağına dair bana teminat verdi» demiştir. 1970 Mart'ında bir darbe fle görevinden uzaklaştınlmasından sonra Pekin'e yerleşen Sihanuk Kuzey Kore'yi riyaret etmektedir. Sihanuk'a göre, Pekin görflştnelerinde sadece Formoza an. laşmazlığı gibi Çin ve ABD'nl doğrudan doğruya ilgilendiren konulann ele alınması muhtemeldir. Yaşasın parti disiplinl Suç yalnız Lovanium Oniversitesinde okuyanlann deffl, K»tanga'daki Lumumbashi Üniversitesinde okuyanlann da sorunv luluğu var. Onlar da bağlıhk ve dayanışma bildirisi yayınlamışlar. Hükümet onlan gönüllü olarak orduya kablmaya çağırdı. Radyo, hükümetin bu çağnsına uyarak 258 öğrencinin askere vazıldığını büdiriyor. Bunlar vedi yıl askerlik yapacaklar. Kalanlar da bir bildiri imzahyorlarmış: «Ben, hiç bir baskı altmda kalmadaa Devrimci Halk Harekettoin, yani, iktidar partisinin ilkelerine bağlı kalacağımı bildlririm. Parti disiphnine uyacağıma serefim Uzerine söz verirün. Parti üst kademelerinin direktiflerini tam bir bağlüıkla uygulayacağım. Bütün otoritelerin davramşlanna ve sözlenne saygı g«stereceğim... Üniversite tuzüğüne aykın davranmıyacağım... Eğer bu blldiriye aykın bir davranışım olursa Üniversiteden uzaklaştınlmayı kabul ediyorum...» Şimdi gaaeteler bu bildirinin genelleştirilmesinl ve yUkselt okullardaki bütün öğrencilerln böyle birer bildiri imzalıyarafc rejime bağlanmalannı öne sürüyorlar. Yaşasm tek şef, tek parti ve tek ulus rejiml. Ve yaşasın Lumumba! Sendikalar kapatıldı KAHİRE Kahire radyosunun bildirdlğine göre, Sudan Devrim Konseyi Başkanı General Cafer ElNimeyri, önceki gece bir bildiri yayımlayarak, Sudan işçi sendikalan ile memurlar sendikasını ve öğretmenler sendikasım kapatmıştır. Başkan Nimeyri, bu bildlride, Eudandaki sendika hareketinin, «Üretimin arttınlmasım ve işçilerin yaşama dfizeylerinin yükseltilmesini sağüyabüecek biçim de, devrimci temellere dayanarak yeniden düzenleneceğini» ileri sürmüştür. Bildıriye göre, sendika hareketini yeniden düzenliyecek olan yeni kanun, şu üç temel Ukeyi gözonünde bulunduracaktır: Q Sendikalar, iktisadi gelişmeyi gerçekleştirecek ve emekçilerin çıkarlanm nlusun çıkarlarına bağhyacak hedeflerini açık bir şekilde belirtanelidirler. £ Sendikalar, meslek kesimlerine gdre kurulmalıdır. O Devlet, işçi harekeUerini desteküyecek, yöneltecek ve denetliyecektir. Pentagon raporundan sonra Dışişleri raporu ortaya çıktı NEV? ÎORK, (a a) «Time» dergisine göre, Dışişleri Bakan. lığının kasalannda, Vietnam po litikasmda işlenen hatalan, tah lil eden son derece gizli bir rapor bulunmaktadır. Dergi bu raporun lkı kopya olarak hazırlandığını ve bakanlığın bunların varhğını dahi kabul etmekten kaçındıSını ileri sürmüştür. Rapor, 1968 yılında, bakanlığın haber alma servisleri tarafından hazırlanmıştır ve bombar. dıman kampanyasımn etkisizliğini, Vietnam siyaset sahnesindeki kaynaşmalan ve Kuzey Vi etnam kuvvetlerinin sızmalarını incelemektedir. Dergiye bakılırsa, 1969 yılında, Henry Kissinger'in emri üze rine hazırlanan gizli bir proje uzerinde çalışan Daniel Eüsberg, işi icabı bu raporu okuluğu vakit: «CİA azmanlannın haıırladı£ı raporlardan çok dahs etraf. ü ve gerçekçi bir ineeleme» de•niştir. Ellsberg, Amerika'da fırtınatar kopran pentagon raporunun baş kahramanıdır. MeydanLarousse Abonelerinin ve okuyııcularmın dikkatine 1. MeydanLarousse'un 15 Agustos 1971 tarihinde yayımlanacak 64'üncü fasikülü ile beşinci cildi tamanüanmış olacaktır. 2. Sajin abonelerinıiz beşinci ciltlerini 1 Agustos'taıı itibaren raerkezimizden alabilirler. 3. Ciltlerinin posta ile gönderilmesini istemiş abonelerin beşinci ciltleri, adreslerine iadeli taahlıiitlii olarak postalanmıştır. 4. Altıncı cildin abone bedelinin 1 31 Ağustos tarihleri araında vatmlması gerekmektedir. Yeni abone olacaklar için not • * MeydanLai'ou&se'a az sayıda yeni abone kaydı yapılabilecektir. Yeni abone olacaklarm en geç 15 Agustorf 1971 tarihine kadar abone bedelini yatırmaları gerekmektedir. ; Bu tarihten sonra gelen yeni abone talepleri k b l edilmeyeoelctir. Ciltlerini merkezimizden alacaklar için, ciltli abone bedeli 140 liradır. Ciltlerinin posta ile gönderilmesini isteyenler 150 lira ödeyeceklerdir. Afrika'nm hazinesi Son yıllarda Kongo'da Alrika'nın en bOyuk ekonomik gelişmelerinden bin lzlendi. Kongo'nun maden gelırlert bağımsızhktan beri aşağı yukan iki misline yükseldı Bakır üretiminde Kongo dünyada altıncı geliyor, kobalt ve elmasta da birinci. Kobalt gittikçe önemi artan bir maden Kanserhlenn bakımmda kullanılıyor. Isıya çok iyi dayandığı için de uzay gemüerinin yüzeyini örten mad'en kanşımına kobalt katıhyormuş. Bakır, yılda 530 milyon dolar, kobalt 40 milyon, elmas da 63 milyon getiriyor Kongo'ya. Çinko, kalay ve tnanganez Cretiminin de önemlı bir yeri var bu ülkede.Devlet gelirlerinin %60'ı madenlerden sağlanıyor. Kongo yeraltı zenginllkleri bakımından dünyanın en 6nem11 ülkelerinden biri. Katanga için «Dünyanın jeolojik harikakası» veya «Afrika'mn maden hazinesi» diyorlar. Dah8 el sürülmemiş nice kaynaklar var bu bölgede. Gelişmiş ülkeler büyük yatmmlar yapıyorlar Kongo'ya. Amerikahlar, Almanlar. Belçikalılar, Fransızlar ve ttalyanlaı büyük işlere girişiyorlar. Yeni yeni ortaklıklar kuruluyor îşlerin güven içinde yürüyebümesi için de sağlam bir rejim gerek. General Mobutu «on yıllartfa Clkede güvenllği »ağladı. önce ıç savaş sona erdi. Sonra paralı askerlerin çıkardıgı ayaklanma bastırıldı Kongo ordusu dış yardımlarla Kara Afrika'nın en büyük ordusu durumuna geldi Eski âsiler yurd» dönüp General Mobutu'ya bağlılıklannı bildirdıler Partıler kapatıldı. Her çeşıt muhalefet Srgütü yasak edılcB Rejime kafa tutabilecek kişiler bütün olanaklannı yitirdıler Şimdi bütün basın hükümeti destekliyor Tek bozuk ses vok artık Her daırede, her salonda Generalin resımleri asılı, Bütün memurlar yakalannda parti rozetini taşıyorlar Bazı kişiler ve kadınlar da Generalin renkli resimleriyle kaplı gömlekler elbiseler giyiyorlar Parti bir yandan da büyük bir gençlik örgütü kurmuş; taşra kasabalannda bile partinin üniformah gençlerini görityorsunuz. Kongo'da şimdi tek şefli, tek partili, tek sesli yeni bir de. mokrasi anlayışı ve sıkı bir disiplin var. Falsolu ses çıkartanlar da hep maksatlı kişiler.. Sudan ulaştırma Bakanı göz alfsna alındı Bahreyn'deki İngiliz mahkemesi kapandı BAHREYN, (aa) Bahreyn'd'e oturan bütün îngiliz vatandaşlan ve îngiliz Uluslar Toplu luğuna bağlı ülkelerden olanlar, önceki gündenberi Bahreyn emir liği yargı organlanna devredilmişlerdir. Emirlikteki îngiliz siyasi temsilciliği binasmdaki küçük mahkeme önceki gün kapılanm resmen kapatmıstır. îngiliz vatandaşlannın ve Commonwealth'e bağlı ülkeler asıllıların dâvalanna şimdiye kadar bu küçük mahkemede bakılmaktaydı. Bu olay, şimdiye kadar Ingil. tere kralhgına ait olan sorumlulukların Bahreyn makamlanna devredilmesinde yeni bir aşama teşkil etmektedir. Maria Callas eşinden ayrıldı BRESCIA (Italya) (aj) Soprano Maria Callas dün esi ^mprazaryo Giovanbattista Meeghini'den bosanmıştır. Brescia mahkemesı Menegjjjni' ıa itırazlanna rağmen boşanma aran vcnnLstir Meneghinı Itala'da geçen ay kabul edilen boınma kanununun Anayasa'ya ayın olduğunu iddia etmiştl. Callas, ile îtalyan Meneghlni 949'da evlenmis, 1959'dan sonra >se ayn yaşamaya baslamışlardîr. KAHÎRE. <a.a.) Kahire Radyosunun bildirdiğine göre, Sudan Devrim Konseyi Başkanj General Cafer ElNimeyri, önceki gün Sudan Ulaştırma Bakanı Ahmet ElCah'ın evinde gözaltına ahnmasına karar vermi^tir. Bu göz altında bulundunna, 19 Temmuz komplosuyla ilgili soruşturmanın sona ermesine kadar devam edecektir. Ulastırma Bakanı Ahmet ElCah'ın göz altma ahnmasının nedeni, başarıya ula şamayan hükümet darbesinden sonra kuruîacak olan yeni hükümetin listesinde Bakanın adının da >pr almasıdır. *" HARTUM, (THA) Alman asülı paralı asker Rolf Steiner (40), dün Hartum'da, askerî bir mahkeme tarafından yargüanmaya başlamıştır. Bir zamanlar Hitier Gençlik Te«VUâtı üyesi olan Steiner, Güney Sudan'da gerillalan yetiştirmek ve bunlara Sudan'a karşı gi riştikleri harekette önderlik yap makla suçlanmaktadır Steiner, Buçlu bulunduğu takdirde büyük lhtimalle idam edilecektir 500 kişilik hükümet konağı salo nunda yapılan yargılama bütün gazetecilere ve dinleyicilere açık bulunmaktadır Bu yargılama Aftika'da bir beyaz paralı askerin flk yargüanması olacaktır. Rolf Steiner yargılanıyor tTALYA'DA SEKtZİNCt DEFA DÜZENLENEN ÖNEMLİ BİR tHTİSAS SERGtSİ Ev âletleri KristaJ eşya Seramik egya Gü Trafik kurallanna uyalım • Memleketlmlzin Istikbalini çocuklanmıza bırakacagıa. Onlan trafik kazalarından koruyalım. • SUr'at tahdiUezi tyi hava lar tçindedir. Fena havs sartlannda tahditlerin alüna truneniz güvenliğlniz için sartbr. • Dığer vasıta fcullananlara karşı müsamahakâı olunuz. • Duruşlarda tamamen saga /anaşınız. • Şoföre İyi muamele ondan iyi venm almayı sağlar. ltt!J7) bööö Demır Dakka'da bombalar /f müş eşya Hedıyelik e^ya TEŞHİR eş,ya Avadanhk MİLÂNO'DA SİZİN İÇİN EDİLECEKTİR ; 8 . MACEF Sergisi 2 6 Eylül 1971 patladı DAKKA, (Doğu Pakistan) öte yandan Doğu Pakistan 'daki aynlıkçı kuvvetlerin halkı şehirlerden köylere göçe dâvet ettiği pazar günü. Dakka'da bombalar patlamış, ancak can ve mal kaybı olma mıştır. Merkezî yöneüme meydan okumaya devam eden ayrüıkçı kuvvetler, Pazar günü Dakkarıın çeşitli yerlennde beyannameler dağıtarak, direnmenin devam edebil mesı ıçın halkın, köylere göç 8derek teşkılâtlanmalannın şart Olduğunu Dıidırmişlerdır. ^8. MACEF FAALİyETİNİZtN BAŞARISI İÇİN MÎL,* LETLERARASI ÜRETİMÎN EN KALİTELÎ MAMÛL(•LERİYLE KARSILASMANIZ1 SAĞLAYACAK ÖNEMLİ « BÎR SERGİDİR ^Milletlerarası Milâno Fuan sahasmda düzerüenecek 'olan 8. MACEF Sergisi sadece ilgili branşlardaki . tüccarlara mahsus olacaktır. ^Sergi Sekreterligi; Müano'daki tkâmetmizJ her suuî /)telde organize etmek; Sergiye ücretsiz girl^ kartı ve <»her türlü bilgı sağlamak üzere bizmetinize amade ^bulunmaktadır. t MACEF, Segreteria Generale 25 VL» Solferino MeydanLarousse MEYDAN Gazetecillk ve Neşriyat Ltd. Şti. Sultanmektebi Sokak, 2Ö25 Lağaloglulstanbul Adres: (Bann: 31S88/6553)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle