09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Ağustos 1971: CUMHURfYET; SAFFA BEŞ Kııvııiiitııvıısovaııbir yi'iır, nılılılıl.ıımı satarkeıı ele pirildi Tarlabaşı Caddesindekı kuyumcuyu soyan hırsız çaldığı mucevherlerın bır kısmını Kadıkoyde satarken yakalanmıştır. 19 yaşındaki hırsız Zeki Kose, «O gece fazU sarhoştum. Içki masasında hırsızlık yapmağa karar verdim. Girdiğim knyumcu dükkânındaki kasanın üzerinde anahtarları da jörünce dayanamadım. Kasayı açUm ve mücevherleri aldım» demıştir. ANTALVA, (THA) Ild fcnrnycr.da degeri 3 milyon liraya viklaşan kaçak eşya bulunmuştur. Olayıa ilgilı olaralc yaltalanarsit Adlıyejo vwılen Abduilah Kos» eğlu M. Hanıfl Yamacoglu, Orreı özkoylü tevldl edılmıştır. BÜTÜNLEME SINAVLARI YE KAYITLAR 25 AGUSTOSTA BfSLAYACAK Ortaokul, lise ve dengi okullardan bütünleme sınavlarıyla yenl kayıt ve kabul işlemlerıne bu yü 25 Ağustos'ta başlanacaktır. Bugün emekliye oyrılacak olan K. Esmer "3 yılda 30 yılhk mesafe alınacak,, dedi Esmer, Alibey ve ömerli barajları ile isale hatları vr 1985'den •onrakı Ihtiyaç için plânlanan. Büyükçekmece fölleri teaisleri, ile Tavsanlı, Darlık ve tsaköy Barajlannın yerlerini gösteren haritada anlatııor. 05 55 06 00 07 00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 08.10 08.30 08.45 09 00 09.20 radyo ÎSTANBUL Açılış. program 16.45 Bır sonat Günaydın 17 00 Haberler Koye haberler 17.05 Koy odası Turküler, oyun havalan 17.25 Vurttan sesler Haberler, hava durumu 19 00 Haberler. hava durumu Bu sabahın melodılen 19.30 Reklâmlar İstanbulda bugun 19.40 R. Yaylı çalgılar topluıuğu Reklâmlar 19.55 Bir varmış Beraber, solo şarkılar 20.00 Şarkılar Pıyano sololan 20.15 Hafıf batı müzıgl Türküler 20.30 Hukuk sorunları Ev için 20 45 TürkUler R Erten'den şarkılar 21 00 24 saatm olayian Arkası yarın 21.10 Anıtlar ve oykuiert Haberler 21.30 K Turk Musıkısı Korosu Çocuk oahçesı 22.00 Reklâmlar Hafıf batl müziğl 23 00 Melodiden melodıje Turküler. oyurı havalan 23 45 Gece muzıği Sabah konserı 23 55 Or.emlı haberler Şarkılar, oyun havalan 24 00 Kapanış Turküler tSTANBUL tL Darvaş ve arkadaşlan O. Şener'den şarkılar lfi Sî Açılıa ve program H?ber!er. Resmi Gazete 17 00 Dıskotegimızden Saz eseılen 17 30 Kuçiik konser Reklâmlar 18 00 Gençlere muzık Dan^ muzıği 18 30 Senfonik muzık S. Kutbay'dan şarkılar 19 00 Ha/ıf batı muzıgl NT Koyuturk Orkestraaı 19 30 Plâklar arasında Dıran • Bağlama ve Cura 20 15 Ak$am konserı Haberler 21.00 Karışık şarkılar Kadmlar faslı 21 30 Gecs konsen R. Senfoni Orkestrasj 23 0*) Gece ve muzık Turkuler 24 00 Sonat saatı Hafif batı müzıği 00 30 Hafıf batı muzıîi Şarkılar 01 00 Program ve kapanıj Küçük \e Yeni ders yılı MiU' Egıtim Bakanhğından verilen bilgiye gore. orta dereceli okullarda bütünleme nnavlan 25 Eylul'e kadar tamamlanacak ve 25 Eylul'de de yeni ders yılına başlanacaktır. 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi DUYUflU 7 Agustss tarihınde duzenledıgımız vapur gezısı ve kokteylimızi, elimizde olmayan nedenlerle 11 Eylül 1971 tanhıne ertelediğımizı duyururuz. KİMTA MtHENDİSLERl O D A S I îstanbul Şubest (Cumhurıyet. 6564) Oıay bundan bır hafta önce olmuş, Tarlabaşı Cacfdesı 128/A fayılı Suleyman Horoz'a aıt ku. yumcu dukkânımn damını de. lerek ıçerı gıren Zekı Kose ka«adakı mucevhcrierı alıp kaç. mıs ve ızını kaybetmıştı Asa>:« çubesl hırsızlık masası ekıpien, oncekı gece Kadıkoyde şuphe uzerıne yakaladıkları Zekı nıa uzennde bılezık, yuzuk ve dığer mucevherlerden bazılarını bulmuflardır. Soruşturmayı derınleştıren detektıfler, yakala. dıkları kıçınln kuyumcuyu sov. dugunu tesbıt etmişlertfır. Goz. altına alınaD bırsız, polısln ver. dı*ı bılgıye gore »uçunu ıtıraf etmlşür. Teknik okullarda 25 Ağustos'ta bajlanacak kayıt işiemleri bu yıl orta dereceli teknık okullaruı erkek ve kız bölüm , ' lerinde ayrı ayrı yurutülecektır. ' Teknik okulların erkek boliimun deki kayıtlar 25 Ağustos . 20 Eylul. kız bölumündeki kayıtlar (se 25 Açustos 20 Eylül tarihleri ar«smda yapılacaktır. Ortaokul ve 11 selerdeki kayıtlar da 25 Ağustot'tan 25 Eylül'e kadar devam ede cek. ancak bu sure gerekli görülürse Mılli Eğitim Müdürlüğüace uzatılabilecektir. Evi zorlarken.. öte yandan imralıda 11) yıllık mahkümıyetını çekerken lzinlı oiarak Istanbul'a gelen Ceyhan Duzen »dınriakı sabıkah da Şiîlide bir evın kapısını zorlarken yakalanmıj ve g07altına ahnmi'jtır İlkokullarda kayıt llkokullara bu yıl alınacak öğrencılerın ka\ıt işlemleri ise Eylul a\ı içinde yapılacaktır 'Şehre verilen su 16 yıl önceki ihtiyacı karşılayacak kadar, «tstanbulun *u meselesıne buvuk onem veren partimiz, mcselenin halli içjn büyük ça>ret sarfetmi; ve mnvaffakiyrte ulaşmıstır.» «Hükümetimiz haüi ffrektn meselelfrin başınds tstanbulun su meselesini ele almış ve kısa bir siirede tstanbulun bol SIJM kavusmaMnı sa^lavacak yatırımlar.i ba^lamıstır.» «Beledivpmiz tstanbulun su raesclesini hallttmek için bütün imkânlannı kullanmı^ ve nKseleyl hâl yoluna sokmuştur.» Hemen hepsı aynı kapıva çıkan bu sözler. Alibey ve ömerli barajlannın tem?l atma törenlerinde, seçim meydanlannda, Mec lis kürsülerinde ve basın topiantılarında sık sık duvdugumuz «uiz lerdir. Ve bu sözleri. sızler ve bız sazeteciler gibi îstanbul Sular Idarpsı Genel Müdürti Kerim Esmer de defalarca dmiemi$tır. Hıç «üphesız sizier. bızîer ve bugiın emekliye a'ynlacaT: olan tîerim Esmer, bu sozlerini başka başka kalıplarda tekrannı nice yıllar daha dinleyecek, bu Iş'.erl Eerçekleştirenleri «bravo» diye alkışlayacagız. îstanbulu Kerbelâya döndüretı su sorununun bır yılan bıkâyesini andıran gelişmesi. aslında 2 Eklm 1963de göreve baslayan bir Genel Mudur'un öykusudur. n u ı ı »e difer konusTnnlarda ffa takibi ve mümkün olan »iıratin sağlaıunası yolundakı bimnıet ve alâkanızı bilhassa nca eder, Tenl nlınızı ve idrak edeceğimz *>eker Bayramını bu vesile ile kutlar, derin sayeılanmı s u n a n n u 09 40 10 00 10 05 10 20 10 40 11 00 11.30 12 10 12 25 12 40 13 «0 13 15 13 30 14 00 14 15 14 30 14 45 15 00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 ANKARA 05.55 06 05 O7.fK) 07 05 07 24 07 3U 07 45 08.00 08.117 08 37 09.00 09 21 09.40 10.00 10.05 10.30 10.55 11.10 11.30 12.00 12 05 12.20 12.25 12.40 13.00 GUNUN KITAPLARI TÜRKİYE'DE İLK DEFA! Tıfdruk teknlğlylâ n«fi$ \b»»ktUBOYÖK BOYroman 1. kıtap çıktı: 25 mJlyonluk dev satı? mnırıru aşan B. TRAVEN'm romanı: Bir telsraf daha 30 Ocak I967'de Millet Mec'lsl Butçe re Plân Komisyonu Başkan ve üyeleri de şu telgrafı almıslardır: «tstanbul ve Ankara çehirlerinin pek bozuk olan su durotnunun tamamiylp ı«lahı îçin vapılması cereken tesislerin DSt Genel 'MiidürlüSünoe mnayven sartlarla insalannı 5n;3ren kanun tasarısı vjjkspk himmet ve alâkani7la Millet MeclNi tci.'leri ve Ener ji komisvonlannda mftshet karara bağlannm. Bütçe ve Plân Komisyonuna tpvdi Priilmi" btılunmaktadır. Bu komisvondart da Biüshet şektlde çıkmam ve t'mtt*iî Hevete «r»4)e Kanun hafineItelmesinin saclanma«ı tstanhııl'a vp Ankara'va ve dolavısiyle Tiirkive'ye en havırlı hizmptlerden bi risi nlacaktır. DSt Genel Mndürlücü Oairc Baskanlarından Vüksek Muhcndis Fevyaz özernıan komisvonlar da tasanyı izab etmektedir. Sizi de daha ev>el ziyaret ederek durumu açıklavacaktır. Bn tasannın baskanı (iiyesi) balunduğunnz Komisvondan da süratle geçirilmesine himmet ve alâka huvurmanızı istirham rder, bu vesilevle en derin savgilarımı sunanm. Kerim Esmer t'muro Miirinr.» Yıllar ve Kerlm Esmerin te]. crafları bırbınnı kovalamış ve 9 Mayıs 1964 gunti hazırlanan ta^an. «tstanbulun su mesele«ine höviık önem veren savın bfivüklerimirin (savreH ile» 16 Temmuz 1968'de 11053 sajnlı. Ankara, Istanbu! ve nlJfusu vüzbinden vukan olan şehirlerde tçme, kullanma ve endüstrl suyu teminı hakkmda kanun» oiarak vürürltlğe girmiştir. n 15 13.30 14 00 14.15 Açılış, program Günaydın Koye haberler Turkuler, oyun havalan Ozel tanıtıcı reklâm Haberler. hava durumu Sabab muzıği Ankarada bugun Her telden Çeşitlı muzlk Ev ıçm O Turen den turkuler Arkası yann Ara haberler Şarkılar Çesıtlı nıuzık F Türkândan turkuler Şarkılar Balete çağn Aıa haberler Kıbnsta bır hafta Reklâm spotlan Turküler Şarkılar Haberler. Resmi Gazete Hafıf muzık Reklâmlar Oğle konserl Şarkılar 14.35 15 00 15 05 15 2U 15 45 16 05 16 20 16 40 17 00 17 05 17 30 17 50 19 00 19 30 19 35 19 50 20 20 20.35 20 55 21.00 2110 21 25 21.45 22 05 22 45 23 00 23.45 23 55 24.00 PlâkJar arasında Ara haberler Turküler Hafıf batı mazığl Şarkılar Çocuk bahçesl Turkuler Albümlerden seçmelcr Ara haberler Incesaz Köv odası Reklâmlar Haberler hava durumu Reklâmlar Turkuler Şarkılar R. Muzık Or<cestra«i Z Müren'den şarkıar Bır varmış 24 saatın ola; lan Y. Çınar'dan turküler Caz muzıği Şarkılar TB.MM saatl Haberler Her hafta bir vorumcu Gece muzıği Onemlı haberler Kapanı? AŞK DÜGÜMÜ Peari S. Buck 6u kıttp!*r çift lütun dınlert< ttlfiıttan tatarruflı ucuz* m*l edilmistır. Bır romanı normıl fıyatmm »n «s»$ı uı;t* bınne t',6e M Romanın kıtaltılmamı» lam m»tn« İSYAN Iklncl baskjsı çıktı. 15 lira. UABORA KtTABEVl r. K. 6 Bevazıt tsUnbul Butunlemeli öğrencılere başarılı olabilmenlz içın İ BEYOGLU KADIKÖY Hayat ROMANLAKI 5 Lira Orta 3. Matematik Bitirme İmtihanlarına Hazırlama Soruları ve Cevapları adlı kitabı almanız tavsıye edüır. Yazan: Recep YÖNETSEL Fıjatı: 7,5 Lıra P.K. 371 . Kadıköy, Ntanbul ikanu GONCCXJRT olu? yjyınrvi 27 99 89 İ.RogerVailbnd Bir kanunun övküsü GENEL DA&ITIM • 6İTES roman michelzevaco metne sadık.güçlü bircevlrl 56Osayfa Ç | KTl/ 2 "O TL seçkin kitabevi RK.1362 ıst. babıali cad.no 54 cağaloğlu ıstanbuf KARDEŞİ KAVGASİ MIKOS ^ KAZANCAKiS 5 Mart 1964 tar.hınde hazırlanan bır rapor Istanbulun su meseiesı ıle ıleılı 16 devlrt kurulu• •a ve Babakanlık dahıl bakan•i n ' lıklara conden'mîştır. tstarbn'un su derdını buvuk h'r açıklıkla anla*an raporda. şehre verilen *M n^Mtarı ıçın sovîe denürrnstir«îstanbul sebrinin holediye dahiHndeki nüfusunun 1'I4X senesiııcle S60ö>X nldııiru nazarı dikkate alınır^a sehrin nufusıına eörp en az 19 spne çeri kalınmif olducu mevdana cıkmaktadır. Bu tecikmenin veçane scbebi ise Sıılar tdaresine gerekli mali vardımın bıısünr kadar temin edilmnniş olmasıdır.» Rapor ılk meyvasını 9 Mavıs 1964 yılında vennıs, Enern ve Tabu Kaynak'ar Bakanlığından Sular ıdaresınp gondenlen bır ya z\ ıle «kanun teklifinin hazırtanarak Başbakaıilı^a sunuldıiKVt» bıldirilmıstir Tekhf 1955 yılı Subatmda Meclise sunulmuş, bunun flzenne e'ine kalemi alan E«mer, tstanbul Mıllet\eKİlı ve senatorle rine çektigi 50'den fazla telgrafın ılkmı vollamıştır. «İstanbula gereei çibt sn temin pdecek büviik tesislerin DSt Genel Müdürlüğünce yapümasını öngören Kanun Tasansının Millet MPCIİ«Î Karma Komisvonımda 31 Mart Salı güniinden itiharen müzakeresıne haşlanacağım haber altlık stop Sehrimizin çiinıien ffüne artan «u sıkıntısını eidermek için miizakprelerin mÜHbel sekilde neticelendirilraesi votundaki himmet ve alâkanızı bilhassa rica eder saygılarmu sunanm 30 Mart 1%5.» Esmer'in bu uyansma rağmen tasan komisyonda görüsülememış ve 1965 seçimleri ıle de kadıik olmuştur Seçimden sonra ışbaşına gelen Hükümet tasarıyı aynen benimsemis ve yenıden Meclise sunmuştur. Ama kanun tasansı çeşitlı nedenlerle yıne ele alınmamış ve Esmer, DSt ile vap tığı bır protokol sonunda Alibey Barajmın temelinin atılmasuu sağlamıstır. Susuzluktan kıvranan îstanbullulann tenkitlerinden bunalmasına rağmen, Ankarada sankı bir haberalma te=kılâtı kurmuş olan Esmer'den yine tstanbul milletvekili ve senatorlenne 30 Aralık 1966 gıınü su telgraf gitmlştır: «Alibev Barajının temeli 23i Aralık 1»66 çiinü atıldı. Takın ilfilerinizle hasıl olan bn netlcevi tebsir vp sükranlarımızı a n ederim. Istanbıılda gereji ribi srn sağlayacak hiniık tesi«leri DSt nenel MüdürlÜRÜnce vapılmasını önfjciren kanun ta«arı*ı Mil!<"t Merlisi Icişlen Komisvnntmd» 4 Ocak 1967 Çaramha ciinö saat 10'da vapılnıası serrken toplantıda giindrmin 3'iinrü madriesi nla rak çörüsülecektir. Geçen celsede ek«eri?et o l m v dı|ından toplanılamamı?tir. t?ti 3 vılda 30 vılhk is «Girmistir de ne otamutnr?» sonısuna vpnlecek cevao 1se » • zetle şövledir «19<4 nlında W tanbula verilen su ancak 1 > TII < öncesinin. 1948 vılının ihtivacını kariilavacak spvivPdrrtir Rajrön vani 1971 de ise ancak 1355 nli tstanbulnnun ihtivarı kadar sa verilmektedir Fark bötiin cab«lara rajmen İS vıta indirilehilmiştir. Ama 1963'den bu vanaki süre irinde abont savısı 107 binden ?32 bine cıkmıs. verilen su oranı vÜ7dp 38 arttınlabilirken nöfus viirde 100 vük«elmistir. 1974 vıtında <phre veriiecek so miktan ise ıPftS nl? ihtîvacını da karsılavahilporktir Baska bir devisle İR vıllık acık kapanriır) tibi 14 vıllık da ilerlpme sagl»nacaktır. Ba^lavan vahnmlarla 3 n l içinde 30 vıllık bir mesafe almmıs «lacakttr. Fakat tstanhullular susuzluk derdini iiç vıl daha cekeceklerdir.» Sular fdaresıni. tstanbul'un •Etiit. plân. fizihilite raporlan, master plânları ve nroteleri ile 5t vıllık eeleceçi kapsavan» te'K kuruluju olarak bırakan Esmer, gideravak sunlan sövletnıştir: Rkitap B^LAKAyla tamambndı BUTÜN ESERLERf E7T/N ,1 oc jFofltlott lurki>enin bılımsel araştırma dcrleme yapao tek dergisi çıktı TLRK FOLKLOR KLRL'MU AS <4T 63 JS Harhiye) 1 Kor AS: (M 0* 50 KadıkriO Brlâlıkunç Cin»r»t • P. D»vis Rt*. • lar AUyi J. Blam* '<*Rl* ATLANTİK IS5 43 7» »»şkınhak2 Herktsın Sevgılisi G. kal) Ha.iat Yarıjı R. Lane . Lollohrigidc R\S ASI.I <4S <» 01 Bejikta?) 1 RI ERCAN (37 Zî ft« Kadıkoy) ÇaSevgilim Artist Olunca E. Bolılıkta Aşk R. Blırton . BTS ra; B. Dorıık. 2 Zorba HAKAN (16 M 891 1 Kızıl »las. K. Vargın: T. Par. ATLAS (44 08 33 Bo.vofclu) Mekke t Atasoy 2 Celih Bılek Y. Gencer: II. Darcan sika 19;( Dıınva Kupası KF.VT (3« 9S 12 Kızıltoprak) Dl'NYA |49 93 «1 Beyojtlu) Sır Yarall Kadın P. Lemmon Kupu L. Turntr KİS EMFJl (44 S4 3> Bevoğlu) 1 Rt ÖZEN (3« »» 94 Kadıkov) \ A« Kılıbık P. Noııct B | . Gurhet Turkııso I. Gftna» 2 2 Sifâhlarm Saatı R. GarMarko Paşa S Alıjık: Ç. ner RI Ilhın FIT4S (41 01 «« Booğln) SonR»KS f?.r. ıjl 12 . Kadıko^) Trhsuz İhtiras J. P. Belmondo lıke Yakında P Franklın R. Fr. RT KFREİI (4* »1 «6 Brroğlu) 1 Sj\F,MA 63 (35 O 8« Kıırıık^ah) f Tar/an Ormanlar Hâkjmi M. Halk Mucadclesi D. \Varncr Haıırr RTS. 2 Klcopatra \ Karmna . Ki? nııı Oşthı M Daınon RTS. SUNAR (33 06 IS ll.ııdarl Sat Plaı Uovardası L. D. Fuvas Deılcri F Hıınlrr . RT? nes RT« SLREYYA (3« 06 82 Kadıkn' ) L M.F (41 "" 9i Bcjoğlu) jki .> i.cel Koprusıı G. Segal RIS A * \rasında L. Gııclıı, F. Karanfıl LFVEN'T («4 »S • » 4 Le»ent) < Kaktus Çıçesi İ Bergman BAH.\R (45 33 9* . Meıd"rckov) RIS 1 Akrep Tu/.ajtı D. Karahatı MI«T1K I4S ]S 14 Bfjıktas) 1 f. Ozen. 2 Hederte jkı Kıji Kahraman ı c Melıke RTS î Y. Gtncer Yıımurcakların S a o j ı J. RicBARBAKOS (47 0* 7» Ortakov) hard RTS 1 Fadime F. 4kın R. 2 ÖZLEM (44 47 t3 Mecidiiekb») Hancı S. Alı»ık 1 Mezarımı T»«tan Ovnn BUTL'K SİNF.MA ı4« 37 31 . Oav. Brvaz Gıiller fBev«z Mendil) rettepe) Hippi Aşkı V. GasN. SesifUJel: s Gıi\enirvil. 2 nun • RT . Tıbet F. Akın RÜY\ (44 34 S1 Bcıoğln) 1 ÇAMLISET (Ortakov) 1 Ann*. mın Vataıında Bır trkck \ ar Altm ı e A?k M. ^«Tdan: M. D. Dav RTS. 2 Kenaı Ma^fuUiı. * CrhPnnemde SenlıK haUe S. Poitıer . RTS Var V. Kuksal SARAY (44 16 5S • Beıoğlu) 1 t.NCIRDtBİ İNCI (Kumkapi) 1 V.ıtan rinıi'a G. Fnrr" RIS Bovle Çıpiak Nere\c D Revnolds RT. 2 Cana\arın Oğ. 2 Paris Esran J. Mare lıı T. Takashıma R. Fr. KINAY (38 3S 31 CJIddrhos(an) SITK (47 61 4T Sislı) 1 KarKiev'deki Adam A. Bates <al Yuva$ı R Barton: C. FastRt wood RIS 2 Bs>le Çıpiak Nercve M Ronel RİS SARAY (Şehremini) \ Ceunet<e BUe Affetmcm C. Clark SİN'EM^TFK: 19.00 Gece Mi. RTS. 2 Kahreden Dusmaıı rhelangelo Antonini Italv» \96t P. Clark . RTS 2110 Tııtkn Lucbino Visconti Sl/*TPARK (47 »1 10 Bcşiktaş) ttal^a 1<>4Î 1 Gelin Kız Mans T. TokYEN'I AR ı43 64 7? Be*oğlu) 1 «OÎ \. Okay R. • Elmarı > Kara Lcke T. Korel • Kan ; Kadın. V. Kenter: T. Toksoz R \p Kıır^un Y. KoKsal YFVI >TEI.FK (<4 K 30 BPTOJIU) Sl"REYY\ BAHCE |36 06 S2 Ka. dıkdy) I Vffası? Kadın Eatıda Viıru<anl«r M. Bran . RTS. 3 Alaska Fcdaılcn do RtS RIS VAZLIK SİMEMALAR ÎSTANBUL i 5 harici Deviel Ormon isietmesı Ulus Müdürlüöünden İLAN Partı adedi Adet 1!8 244 3649 3377 249 4R 373 187 389 14 8648 Dcpo Vol durumu Şose » » » » » » » » » Cıns re Nev'ı M3. Dm3. 36.185 56.268 1366.577 1131.073 62 804 13.068 97.909 66.191 176 491 7.738 3014 304 .Muham. bedel 480. 360. 490.00 420. 420. 340. 290. 210. 189. 158. ', ı7.5 Tem. O'. acuma » » » Emırcp Ovacurm Ov?cuma Em:rce » » 1 2 S N B Çam Tom 1 3 S N B . Çam Tom. 19 2 S N B Goknar Tom. 16 3 S N B üöknar Tom. 1 3 S N B Goknar Tom. 1 3.S VZ B Meşe Tom 2 3 S N B Kayırı Tom 2 3 S N B Kayın Tom 3SıN"3. Kay.Tom.Ev.Dü. 4 1 3 S K B Kaj .Tom.Ev.Du. ••••• •••••••••••••••• Cumhuriyet 6562 25 OAHİL1 HATL1 TE1.EFON SANTRAL1 ARANIYOR Tel: 22 51 69 Saa»: 1017 arası Günde 70 litre «Butrün su sıkmtısı çok fazlartır. GOnde nüfıı» ba«ına verilen su miktan ortalama 100 litrenin altına düsmiistür (îünlük ihtivaç 250 litre oldııçıma sörc, ancak vü>de 40't karsılanahiimektedir Ama bu dedieim tibl ortalamadır. Sehir bftlte böl»e alındığinda dunım rlah» da fcötö olmaktartır örne^in vaz av!a< rında Anadoln vakasında nöfus basma «iınde 70 litre. vani Intivacın viizde 28'i verilebilmektedir. Devam eden çalısmalar aralıklarla sonuca ulasacak ve î<*~2 vaz avlarında Avrnpa vakasında nisbî bir frrahlama saslanacaktır. 1 * 7 sonunda da Asya vaka>4 sı tesisleri faallvetp epcPoek ıhtivaç tam anlamı ilr karsılanmıs olacaktır Saravburnu il<> Harem arasında dfispneceb I <O 1) metrelik denizaltı hattı bn vil içinde DSt tarafından ıhaleve cıkanldıği takriîrde Avrupa »»kasının farla nılarrnın «iridıi. AVDIN (21 52 58 tapa) 1 Oldureıı Kım R. Ta^lor RTS. 2 Dostum Sılâhımdır C. Heston RTS GLVDEŞ (27 71 8« Schzadcba»ı> i Kahraman Korsan B. Lanchester RTS. 2 Soosıız AsK S. Berger RTS. 3 Öldür ve Dua Kt L. Castel RTS NÖBETÇI ECZANELER • £ * 3 Ağustos C. Ahır 11 • Vekun 48 95720 V E I I 4.56 12.20 18.15 19.24 21.11 2 S8 9~1 4.55 8 50 12.00 1.48 122 th 1 Isletmemızın 1970 VP 1971 nlı Isfjısalınden rukanda Oeyaru yazılı emvaller açık arttırma suretıyle satışa cıkarılmıştır. 2 Satıs 5 Ağustos 1P"1 tanh'.ne rastlayar; çar^amba eüntl saat 14 00 de Safranbolu Ralk Egıtım salonunaa toplanacak Komısvon huzunjnda vapılacaktır. 3 48 rjartı nalınae sn^tenien muhteljf cıns emvai oeçın bedelle sa^ılacaktır 4 Bu satışa aıt şartname ve llân Ürman Geneı Müdürlüğünde Zonfuldak Orman Bas. müdurliİFunae Zonguıdak Karabuk Bartın Devrek Dıizcp Adapazan, tzmır Ven;ce Orman tşlelmelerı ıle t=letmemızde Ovacuma tTlusçayı Bolge Se.iıgınde mesai saatlen dahıltnde grtrllleblllr. 5 UtPklılenn belirl) gün ve saatte termnat makbuzlan tle blrhkte Sati"= Knmf'^nima mO ra^.ıa'.an ''An olunur. (Basın: 18654) 6543 • Şehır ıçi ve şehlr dışmda kavşaklara yaklaşırken aracuıızın hızını azaltmız. KAYIP Öerencı karneml k»ybettım. Hukumsuî4(ir. Rif«t TOZOĞLD • BAKIRKOY: Altui, Merkeı (Yesükoy), Evrın ıK Çekmece', Sıfa (Safrakdyc Emek ı Osınamy e) Omıir (Kanaryaj; Topdemır (Gungoren); Okan ıBa'ı Evlerj: Zuhal (Şıiınevtcrı Jîerkrz lEsenlcıı • BESİKTAS: Emek, Gul iOr. GLL: (27 71 S6 K. Gıinıruk) 1 takoy); Cem cBcbek); Akala;, ıLcSofor Dc.tip Geçmc\in S. Alışık. 2 Erkek Gihi Ölcnlor Y. \ ent ı • BEYOĞLL' Yc$ı)ı;am: Dık Duru; F Cansel: 3 Gcccler nıen; Ferıdı\c Yarım Oldu \ . Scsijiıifl • LMINONt': İUmat, Caga'oğHAK AN (M 42 33 K. Gumnık) 1 Yedi Kanlı Dolar A. SU lu. Emek. A>asof\a 0 EYI.P: Eyııpsu'taıı Deper t»n RTS. 2 Ca\ıısıın Sırrı • Sagnıal ı, 300 Evlcı (Sagmalcılar) R. Steger RTS Umit (Ramu, Sebat ' AlıbeykovTj) İPEK (23 25 11 Çomhcrlitas) • FATİII: Yem Alcdenlz Oz\ntak Hı!,.^»5i M Brando turk. Nuraune ıHa^ckıl Gu.ea RTS lichremını): Yedîkule Merkez, ÇakİSTVVBIL f21 2i «7 K. M. Paja) mak fKü Mu. Pa ı 1 Filin» ü»nu>or J. Co • GAZtoSMA.NPAŞA: Pazançi, born RTS. 2 El Kondor Goçrnen (Kuç. Köv ı L. V. Cleef RTS • KADIKÖY: Halk, Moda C>MARMAR\ (12 M *>* Bcyant) \ız'i!î: Verda. Kızıltoprak. Koprulu 1 Denizaltı .\ı, J. Caan ıC3ddebosta.m. Gune? (Suadiyeı • KARAKÖY: Yem Karakdy RTS 2 l/ıın (.fmıliT B. • K4SIMPAŞA: Karadeni? Hıdmark: S. Poitior RTS • SAR1YER: Sarıver. İs'.ka S I \ L M \ SCR '23 67 1? Topkapı> rırt. Rumelıhisar Tadılat c!o'a^ı5ı^le kapalı A SİŞXİ: Huse; in Kaniil, Isık. ş\FAK (2İ 25 1J Çcmbcrlftaj) Saiüin N'ur. Umı' lEsentepe): En1 ilâhlar Konn^u^or S. Cor E'n ıGultepe). Yeni Ttımat lOkriano RTS > tntikam Ka mcvdanı>. Cağlajan sırjjsı C. Mıtchcl RT? • ISKfcDAR: Seiimije \ecati YILDIZ (21 11 17) 1 KarUII» Savkara Zafer. Zı\a Hektiîihaa rın Hucumu RTS. 1 Bony 'Çcngelkoyl. Alper (Umranıye) \* Clayt RTS • ZEYTTVBtRVl «5.f=
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle