09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÜMYA ŞAMPİYONASI İÇİN Serbest güreş takımıınız Ilk maçında başarısız bir oyun çıkaran SarıBırmızılıların eski asöaskanı Dr. Ali Uras: çıkoramozg Greko İNGİLİZ ANTRENÖR BİRCH'ÜN TAM YETKİ İLE İŞBAŞINA GETİRİLMESİNİN BÜYÜK HATA OLDUĞUNU HATJRLATAN ESKİ ASBAŞKAN, TAKIMA TAKTİK VERECEK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜN OLMAMASINI YERDİ ALATASARATTV E S Kt A S B A Ş K A M PROF. DR. ALt ÜRAS, SARIKIRMIZIU TAKIMIN İLK MAÇNDA ÇIKARDIG! BA ŞARISfZ orVS ÜZERÎNE, «GALATASABAT Ş ü ANDAKt DÜRUMtJTLA B U TIL LİGİ ÇIKARAMAZ» DEMÎŞTİR. G Futbola veda ediyorlar ilerimiziSof urlodıh liiif I 18 güreşçiye karşılık 16 yöneticinin bulunduğu kafilede başantrenör Celâl Atik; «Şimdiye dek yaptığınuz çahşmalann faydasını gördükse yurda altın madaJya ile döneriz» dedi. Düıtyalar onun oldu Ali Uras, Galatasaray'ın e a büyuk noksanlan yedek elemvn sıktntısı ve teknik adam k o nusu olduğunu belirtmij, e l deki elemanların kaliteli olduğunu ancak takımı yönetccek bir beyinden yoksun bulucdu. gunu söylemiştir. İngUiz an. trenörön iyi bir ealı?tırıeı o l duğunu ancak takıma taktik verecek bir teknik dîrektörün şart olduğunu belirten Prof. DT. Ali Uras, sözlerine fdyle devam etmlştir: «Kadrods bnlnnan 1 8 1 3 futbolcannn dışında takıms g i . receb yedek eleman «Imadıjı için Galatasarmytn ba »Hında Ufi ç ı k ı r s e s | ı n ı s s n mıyomm. T»bımın en fardalı oyvneiiBiı Erffin s»tı!mı?. trsns tet etmek için *etirilen iki yabancı fntbolrndsn ancak orıtanizstdrler fayda pormöçtür. Bövle y»nlı? bir transfer p o lîtikaaı btm takımdaki o y n n . cnlann moralini bozmny, hera de bir farda safl*mamı«iır. Ay n e s iri bir trsnffer yapılma. dıfı cibi eimiadan yetifmi? Gfindür Kılıç, Mttin Oktav, Tnreav Şeren v e Coşknn ö u . n şibi teknik adsmlann da bir birine düsürülmesi re takımın tnjriliz antrenöre U m y e t k i r . le bırakılması kanunca büyiik Bu gece son kez formslsnm giyecek olan Selim ve K» Ahmet ovdo 18 oolibivet 20ygnj!gİ Baskefbolnmuz 8 en başarılı 3 yılını yaşıyor 5 Hasan ÇAKALKUBTİ Basketbol Millî Takımlanmız, son 5 ay içinde kaüldıkIarı 6 turnuvada, 38 yabanc» karçılaşma yapmış ve bunlarrn 18'inden galip, 20'sinden mağlup ayrılmıştır. tlk bakışfa fazla başarılı görübneyen bu sonuçlar, iyice gözden geçirildiği takdirde basketbol cülerimiz 5 ay gibi kısa bir siire içinde Basketbolde isim yapmış ülkeler arasmda Ud ikincilik, bir üçüncülük. bir beşincilik. bir altaıcılık. bir sekızincilik alarak, söz sahibi olduklannı isbatlamıslardır. Küçük, Yıldız, Genç v e «A» Milli Takımlarının japtıklan 38 karsUaşmada Genç MUli Takımımız en başanlı ekip olmuştur. Genç takanın bu başansmı «A», Küçük ve Yıldız MUli takımlan ızle M mektedir. îstikbalin «A» takırru olan Genç MUli Takunımız son 5 ay içinde 2 tumuvaya kaülnuş 10 maç yapmış, 7 galibiyet, 3 mağlubiyet almı^tır. 1117 Nisanda Mannheim'de yapılan Gencler Avrupa Şam piyonasına ilk defa bir araya gelerek katılan Genç Millî Ta kuntmız, bu turnuvada Amerika. Fransa. Danimarka ve Yunanistan'ı yenmiş. ttalya ile Yugoslavya'ya yenilerek 12 takım arasında 5. olmuştur. Bu şampiyonadan sonra aralıksız 4 av çalışmalannj sürdürean Gençlerimiz 48 Ağustos tarihlerinde Izmir'de Balkan Sampiyonasında birin ciliği averajla kaybedecek derecede ^üç kazanmıştır. Basketbol «A Millî TakıTaanız son arlar içinde 2 resmi, 1 temsilî tumuvaya katılmış ve 13 maç yapmış, 6 galibiyet, 7 mağlubiyet almıştır. Sofya Kupası temsilî karşüasmalanna Ankara karması ismi altında katılan Millî Ta kımtmız bu turnuvada 5 maç oynamış, Doğu Almanya İle Polonya'yı yenmiş, Romanya. Rusya ve tek sayı farkla Bulgaristan'a yenilmiştir. 8 ülkenin katıldığı Sofya kupasuvîa Millî Takımımız 6. olmuştur. 2630 Mayısta Ankara'da yapı lan Avnıpa Şampiyonası elemelerinde ise 4 maç vaptmş B.A.C., Avusturya ve Finlaniiya'yı venmiş, finalde Ytıgoslavvs'va venilerek 2. olrnuş ve fînallere katılma hak kmı kazanmıştır Son olarak 1822 Ağustos tarihîerfnde Vidin'de yapılan Balkan Sampiyonasına katılan «A» Miîll Takımımu bu turnuvada Yunanistan'ı venmiş, Bulgaristan, Yupoilavva w terndltte (Devamı 7. sayfada) Son5 Sofyadaid 0ünya Güreş Şampiyonasına katılacai olan serbest ve grekoromen mılll takımlannuz dün otobüsle Bulgaristana hareket etmiştır. Pederasyon Başkanı 7"uran Yavçan'ın başkanhğım yapüğı kafilede 18 gıireşçl, 16 idarecl »bulunmaktadır. 27 Ağustos cuma günü Sofyanın VasilevsM stadında başlıyacak olan şarnpıyona Ue ılgili bir açıklama ya' ; p a n güreş milll takımlannuz başantrenörü Celâl Atiîc, «Dfinya Şampivonasmds dunnnutnuc ortaya çjkacaktır. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalann far dasını gördükse altın madalya ile döneriz» demlştir. K. Ahmet ve Selim in jöbileleri bu gece • Fenerbahçe ve Beşiktaş, as futbolculan için saat 20.30'da Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecektir. Bu maçtan Önce Kınalıada kızlan ile Mankenler oynayacak, 7 cüceler de Necdet Tosun'un yönetiminde minyatür maç yapacaktır. Türk futbolunun İW sevllen ismı Beşıktaşh K. Ahmet il» Fenerbahçeli Selim bu geco saat 20.30'da eoa fc*z taktmiarının formalarını gıyerek m e . «in topa veda edecektır. Ortak jübıle düzenleyen S e lim ve K Ahmet son maçlar) için. «Vıilarca peşinde kostntumnz topa artık elveda d e . mek zamanı geldi. lnsanın sev diklerinden avnlması ne kadar KÜçse, bizira de fotbolo bırakmamız öyle olacak» şeklındo konuşmuştur. Son kez sahaya çıkacak ikl futbolcu kendi takımlarının formalanm 20 cTakıka gıyecek ve daha sonra yerlerim ötekj arkadaşlanna bırakacaktır. Jubıîe programı fu şeklldB tesbıt edilmiştir: 19 00: Kınahada K12 Takımı üe Mankenler maçı 19.45: Necdet Tosun yönetfminde 7 cüeeJerin minyatür maçı. 20.30 Besikta? i l e Fenerbaaçe maçı BÎLETLER K. Ahmet ı l e Selim'in jübiiesı içın tesbit edılen bilet fiyatlan 10 lira açık tribün, 20 lıra kapalı tribün, 30 lira n u . maralı tribün seklindedrr. AU Kermen, ilk kez patkora bitlrdip y*MşU... AT YARIŞLARI 1. KOŞU: r « v o f i : GCljah, P l i se: Medet 2. KOŞU: Favori: Bravoure, Plâse: Rosalane S. KOŞU: Favori: Konuralo, Plâse: Hınçal Yalaza, Sürpriz: S e m ra 43 4. KOŞU: Favori: Kocakız, Plâ *e: Nefer 5. K O Ş U : Favori: Serbey, Plâ se: Sislikır Mıhre 62, Surpriz: Zeynebim Bugüne dek girdiğî her yarışın ikinci maniasında diskalifiye oluyordu İnöntepeye kendi boyunda bir kupa veriliyor «luzisyenler Sendikası lokalinde düzenlenen bır torenle Çetın İnöntepe'ye 1.80 metre boyunda bır kupa verılecektir. Bogaz'ı geçışıyle ün yapan müzisyen Çetın înontepe son oiarak Adalar'a kadar yüzmuş ve büyük basan kazanmıştır. Muzisyenler sendıkası başkanı Perıt Baykam bu akşam saat 17'de bir kokteylle Çetuı Inontepe'nın bu basansını sonsuzlaştırmak içın kendi boyunda bır kupa armağan edecektır. a • • • A. Kermen ilk kez bir yarışı bitirdi Sempatik binici, bir iddia iizerine 25 bin Iiraya aldığı Puıar adlı atı üe Türkiye Sampiyonasında parkuru bitirince kıa GüJümser, sevinç çjğlıklan attı. Turgut GÜNGÖR ugıine kadar katıldığı yanşmalarda binnci engelden başkasını geçemiyen Ali Kermen, iddia üzerine 25 bin Iiraya at alarak hayatında ilic kez parkur bitırmiştir. Binicilik çevrelerinın sempatik siması olarak tanınan Ali Kermen, çaUşmalan dahil sadece ilk engeli geçebilmiş ve ikınci maniada atı red yaparak her miisabakadan elenmiştir. Arkadaşlan tarafından ciddiye alınrruyan Ali Ker men, bu yıl «Pınar» isimli atı 25 bin Iiraya almış ve gızlice yaptığı çalışma larla hazırlanmıştır. Türkiye Binicıliic Şampi yonası geldiğinde müsaba kalara katılan Ali Kermen'e herkes daha bırınci manide kalacak gözüyle bakarken kısa süre içinde parkuru bitirdi|ine tanık olmuştur. Ayazagada ılk kez öyiesine yıiksek aikış tufanı duyuinuş ve kızı Gülumser Kermen sevinçten çığ lıkiar ataralc babasını kut la iamıştır. ™* nr ÎKİ YILDIZ KAYIYOR Abdülkadir YÜCELMAN I = = « KOŞU: Favori: Gazalie, Plâ • jki yıldızı daba kayıyor Türk fatbolunun.C manın îeri Selim.. Küçük Ahmet 18 yılını doldnrranstn B e . A siktas'ta. Dile kolay. Takımı fcazandıkç» s e . 5 vinmis, yenilince iizülmüş, milii forraavı da A gereği kadar şerefle sırtına giymişti T a k ı 5 mmın eanfcurtaranı olmnstn çofe defalar. Be f .«iktasta kızağa çekildifi yılî larda ikinci devrede oyuna/ girmis ve talcımını her defa y smda da gallbiyete n l a ş t ı r 5 mıstı. K. Ahmet B e s i b t a ş ' t a / gözflnü açmıs, Besiktas'ta 5 isim yapmı? v e Beşiktaş for / masıyla da fotbol hayatım bi y tirmîstı. 5 Ta S e l i m . Onon da en bu 5 yök özelliği 3 büyüklerin for 5 masını giymi; olmasıydı. Sa / balann ele avoca sığmaz afa. y canı Galatasarayda futbola ^ baslamışi, sonra Besiktaş'a A geçmiş, yıllarca Karakartal £ için top kostorrauş, sonra da  Fenerbahçeli olnp çıkmıstı. fi Fakat hangi formayı giymış 5 ise onnn için ter dökmös, spo TO spor olarak yapmışt;. tste bn gece bn iki fatbol > cnmnzn da emekli yapıyornz.K Belki ba çeceden sonra artık y meşin topan ardında koşma ^ yacaklar ama yasadıkları s ü . y rece mesin topan sevgisini 5 kalplerinden silip atamıvacak / lar., Her ikisine de mntlu ya > rınlar dilivoruz. & Bi Shannen Doah, Tayfun, Sürpriz: Kelli 7. KOŞU: Favori: Çete, P l â se: Cavidan . Tikma, Sürpriz: Müge 1 Yüksel ERCç II MILLI TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI Turfciye Binicilik Şampiyon». ağa Süvari Yanşmalar Gruptı müsabaka parkur sahasında «Atatiirk Kupası» birinci ayagiyla devam edilecektir. Bugün üç müsabaka yapılacak, ikinei yanşma Orta/A o nıfında olacak, ücüncü yanşm» caktır. Üc müsabaka da seçim favon «üvava» ile Engin Mireldır.. tkı yxl üstüste Atatürk Kupası üç ay3ğında birinci olan Engin Mırel cezası bittiğll ç m lcin 6 ragl varışmalara katılacaktır. Türkiye Binicilik Şampiyonası «Atatürk Kupası» ile devam edecek ^ = Atıcdık Federasyonu'nun tutumunu tasvip etmeyen YUSUF NÎHAT £ROL FEVZİ I ~ = = = = = = = = = HayreHin Kuday isfifa efti Atıcılık Federasjonu asbaşkam Hayrettin Kuday'uı bundan bir müddet ervel Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Gungör'e gönder diği istifa mektubn kabul edilmiştir. Aynı zamanda millî atıcı olan Knday istifa mektnbonda «Pederasyon çahşmalannın kimseye haber vermeden yürütülmesınden yalanmış ve bu tutumu tasvip etmediğıni» belirtmişti. Fotoğrafta Hayrettin Knday görülüvor. Kuday görülüror. Beşiktaşk l u s u i u n da çağınldığı aday kadroda yeni isimler arasında Nihat (Beşiktaş), Mümin, İsmail, Vahap, Halil (Eskişehir) 31ehmet 3 (Göztepe), Mehmet Göksal (Ankaragücü), Necati (Bursaspor), Mustafa 1 (Altay), Erol, Fevzi (Giresunspor), Giingör (Adanaspor) yer alıyor. yaptığı açıklamada Polonya maçı için 30 kişilik aday kadroyu açıklamıştır. 30 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular şunlardır: Mu» zaffer. Metin (Galatasaray), Ercan, Ziya (Fenerbahçe), Zekenya, Sanlı, Nihat. Yusuf (Besik(Devanu 7. sayfada) BBKW««KW« 8««!««W!W« Herkes ne divorl? Takımlat A A A A A A A A Fenerbahçe. Vefa 10 Karşıyaka Görtepe 2 Giineşspor. Antalyaspor 4 Beşiktaş Boluspor 10 Altay Istanbulspor lfl Ankaragücü • G. Saray 8 Mersin îd. Y. . Adanaspor 9 Eskişehir Giresunspor 10 1 S 9 9 9 8 5 7 • 3 4 90 55 45 100 45 45 55 100 60 80 45 1 0 0 1 1 0 1 1 CTah 1 02 2 1 10 01 0 1 NEREDE NE YAPTILAR TakınıJar KendJ Kakip Maçlan Sahasında Sahada GoUeı GBM OGBM G B M A t î e . PDT. A A A A A A A A A A (A A A Takunlar Vefa Göztepe Antalyaspor Boluspor İstanbulspor Galatasaıay Adajiaspor Giresunspor Bursaspor Izmirspor Balıkesirspor Kocaelispor Kutahyaspor Toprakofis Manlsaspor Düzeespor Kend) Rakip Slaçlan Safaasında Sahada OGBM GBM GÖM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 Golleı AL Ve, Pırr. 1 0 0 B Amatör Millî takım aday kadrosu da açıkfandı ANKARA, (Erhan GÜRER bildiriyor) Amatör Mülî Ta kım antrenörü Dofan Andaç 28 kisilik Amatör Mülî Takım aday kadrosunu dün açıklamış tır. Akdeniz Oyunlanna katılscak Amatör Millî Takım kadrosu bir ay sonra 18 kı?iye i n dirılecek ve esas takım İzmirde kampa ahnacaktır. (Devamı 7. sayfada) A Zonguldak . Balıkesir 9 A Kooya td. Y. Kocaeli 10 d> iskenderun . Kütahya C A Samsunspor . Bursaspor 9 A Denizlispor. İzmirspor " 5 3 7 9 4 1 3 I 1 45 60 ij 1.9 1 0 1 1 e 1 1 9.3 4) Fenerbahçe A Karşıyaka A Giineşspor O BcMkfaş « | Altay D Ankarajiicü O Meı^iıı İd. T 0 Eskişehirspor O Samsunspor fiî) Denizlispor (& Zonguldak ® Konya fd. Y. © İskenderun Ank. D. Spor Sanyer Ispartaspor 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 1 1 2 0 1 0 0 1 3 e 1 1 1 a 1 1 2 2 1 1 2 1 2 Ank. D. Spor Toprakofls 10 Sanyer . Manisaspor 9 Ispartaspor • Oüzcespor S 6 S . 1 100 55 65 1 1 1 1 10 1 0 2 1 0 J ^(lllllllflllllfllllllllllIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlıiKiııniMH •lllııııııımıım»»»"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle